Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 165 : Dạ ngộ

    trước sau   
vwdzn Lậlquxp sau khi nghe xong lờijkvi củjiwda Đgdgdiềjgscn chưvwdzidbnng quỹxiel, lúpvbec nàvwdzy mớvhwri cóycbz hiểfptzu biếtcjqt nhấipjkt đbijgejlxnh đbijgtesli vớvhwri phùtcjq bảlquxo, khôvhwrng khỏbcbqi đbijgáfwfvnh giáfwfv lạqrwgi tấipjkm phùtcjq bảlquxo nàvwdzy trong hộpvhgp gấipjkm lầpvben nữqzhqa.

"Tấipjkm Kim quang chuyêcllzn phùtcjq bảlquxo nàvwdzy, làvwdz bảlquxn lầpvbeu khôvhwrng tiếtcjqc rấipjkt nhiềjgscu tiềjgscn mua lạqrwgi từipjk trong mộpvhgt tiểfptzu gia tộpvhgc, làvwdz phùtcjq bảlquxo mớvhwri tinh chưvwdza từipjkng vậlquxn dụyusjng qua mộpvhgt chúpvbet nàvwdzo, thừipjka sứgvmjc đbijgqllsi vớvhwri gốteslc linh thảlquxo ngàvwdzn năxdnvm nàvwdzy củjiwda Lệtbce huynh!" Đgdgdiềjgscn chưvwdzidbnng quỹxiel cuốtesli cùtcjqng dùtcjqng mộpvhgt giọaeodng đbijgiệtbceu chịejlxu nhiềjgscu thiệtbcet thòpvhgi, nóycbzi luôvhwrn miệtbceng.

vwdzn Lậlquxp khẽcjqo âteslm thầpvbem cưvwdzijkvi, mộpvhgt đbijgiểfptzm cũhiwxng khôvhwrng tin nhữqzhqng lờijkvi nóycbzi cóycbz ngôvhwrn ngữqzhq bấipjkt lợodghi củjiwda đbijgtesli phưvwdzơnwidng, nhiềjgscu lắuemzm cũhiwxng chỉilegvwdz mỗvhwri bêcllzn đbijgjgscu cóycbz nhu cầpvbeu màvwdz thôvhwri, linh thảlquxo củjiwda mìubninh ởidbn trong mắuemzt đbijgtesli phưvwdzơnwidng, khẳoupqng đbijgejlxnh so vớvhwri tấipjkm phùtcjq bảlquxo nàvwdzy chỉilegycbz cao hơnwidn chứgvmj khôvhwrng thấipjkp.

"Thếtcjqvwdzo, Lệtbce huynh chuẩbukan bịejlx đbijgqllsi vậlquxt phẩbukam tưvwdzơnwidng đbijgưvwdzơnwidng chưvwdza?" Đgdgdiềjgscn chưvwdzidbnng quỹxiel cuốtesli cùtcjqng cưvwdzijkvi hỏbcbqi.

vwdzn Lậlquxp nghe vậlquxy, do dựxirp mộpvhgt chúpvbet, tưvwdzvwdzidbnng cóycbz đbijgiểfptzm khôvhwrng nắuemzm chắuemzc. Hắuemzn vốtesln đbijgejlxnh lạqrwgi chạqrwgy thêcllzm mấipjky cửipjka hàvwdzng nữqzhqa, xem xem cóycbzpvhgn pháfwfvp khílqux tốteslt hơnwidn hay khôvhwrng, nhưvwdzng mấipjky móycbzn đbijgtbce trưvwdzvhwrc mắuemzt nàvwdzy đbijgílquxch xáfwfvc đbijgjgscu rấipjkt khôvhwrng tệtbce, rấipjkt hợodghp tâteslm ýqrwg củjiwda hắuemzn, làvwdzm cho hắuemzn bỏbcbq qua mộpvhgt phầpvben, nhưvwdzng trong lòpvhgng thìubni vạqrwgn phầpvben khôvhwrng thôvhwri. Đgdgduebdc biệtbcet làvwdz kiệtbcen Kim quang chuyêcllzn phùtcjq bảlquxo kia, vềjgsc sau hỗvhwr trợodgh đbijgtesli vớvhwri hắuemzn càvwdzng lớvhwrn hơnwidn nữqzhqa, hắuemzn nhấipjkt đbijgejlxnh làvwdz phảlquxi lấipjky đbijgưvwdzodghc.

"Mấipjky kiểfptzu đbijgtbce vậlquxt nàvwdzy, tạqrwgi hạqrwg đbijgjgscu tưvwdzơnwidng đbijgtesli thílquxch, dựxirp đbijgejlxnh đbijgjgscu cầpvben!" Sau mộpvhgt hồtbcei suy nghĩqmow, Hàvwdzn Lậlquxp hạqrwg quyếtcjqt tâteslm.


Hắuemzn cảlquxm giáfwfvc nếtcjqu ởidbn Vạqrwgn bảlquxo lâteslu mộpvhgt nhàvwdzvwdzy mua hếtcjqt mấipjky móycbzn đbijgtbce, cóycbz lẽcjqohiwxng khôvhwrng phảlquxi làvwdz mộpvhgt chuyệtbcen xấipjku, tốtesli thiểfptzu sẽcjqo giảlquxm bớvhwrt sựxirp chúpvbe ýqrwg củjiwda ngưvwdzijkvi kháfwfvc đbijgtesli vớvhwri hắuemzn, đbijgem ảlquxnh hưvwdzidbnng củjiwda linh thảlquxo ngàvwdzn năxdnvm giớvhwri hạqrwgn vàvwdzo Vạqrwgn bảlquxo lâteslu màvwdz thôvhwri.

gdgdjgscu muốtesln hếtcjqt, Lệtbce huynh chẳoupqng lẽcjqopvhgn nóycbzi giỡbbdfn!" Đgdgdiềjgscn chưvwdzidbnng quỹxiel nghe xong lờijkvi củjiwda Hàvwdzn Lậlquxp, sắuemzc mặuebdt trởidbncllzn âteslm trầpvbem, hắuemzn cho rằgeqvng Hàvwdzn Lậlquxp sưvwdz tửipjk ngoạqrwgc mồtbcem, đbijgejlxnh dùtcjqng mộpvhgt gốteslc linh thảlquxo nàvwdzy mơnwid mộpvhgng cuồtbceng vọaeodng đbijgqllsi hếtcjqt bảlquxo vậlquxt trong hộpvhgp gấipjkm.

vwdzn Lậlquxp thấipjky thếtcjq, sau khi khẽcjqo mỉilegm cưvwdzijkvi, khôvhwrng cóycbz phâtesln bua, nhưvwdzng lạqrwgi từipjk trong trữqzhq vậlquxt đbijgqrwgi (túpvbei đbijgxirpng đbijgtbce) móycbzc ra mộpvhgt cáfwfvi hộpvhgp giốteslng cáfwfvi hộpvhgp trưvwdzvhwrc nhưvwdz đbijgúpvbec đbijguebdt lêcllzn trêcllzn bàvwdzn.

"Dùtcjqng hai gốteslc linh thảlquxo ngàvwdzn năxdnvm, đbijgqllsi lấipjky tấipjkt cảlqux bảlquxo vậlquxt trong hộpvhgp gấipjkm củjiwda ngưvwdzơnwidi!"vwdzn Lậlquxp chậlquxm rãilegi nóycbzi, đbijgiệtbceu bộpvhg việtbcec chắuemzc chắuemzn phảlquxi đbijgưvwdzodghc.

Đgdgdiềjgscn chưvwdzidbnng quỹxiel vừipjka mừipjkng vừipjka sợodgh, bấipjkt chấipjkp trảlqux lờijkvi đbijgiềjgscu kiệtbcen củjiwda Hàvwdzn Lậlquxp, trưvwdzvhwrc tiêcllzn vộpvhgi vàvwdzng kiểfptzm tra linh dưvwdzodghc mớvhwri xuấipjkt hiệtbcen mộpvhgt lầpvben, chờijkv sau khi xáfwfvc đbijgejlxnh linh thảlquxo mớvhwri đbijgúpvbeng thậlquxt cũhiwxng cùtcjqng làvwdz linh dưvwdzodghc ngàvwdzn năxdnvm giốteslng vớvhwri gốteslc đbijgpvbeu tiêcllzn, mớvhwri dùtcjqng mộpvhgt loạqrwgi áfwfvnh mắuemzt kháfwfvc thưvwdzijkvng bắuemzt đbijgpvbeu đbijgáfwfvnh giáfwfvvwdzn Lậlquxp lạqrwgi lầpvben nữqzhqa. Dùtcjq sao ngưvwdzijkvi mộpvhgt cáfwfvi nhấipjkc tay cóycbz thểfptz đbijgưvwdza ra hai gốteslc linh dưvwdzodghc hãilegn hữqzhqu, nhưvwdz thếtcjqvwdzo cũhiwxng đbijgáfwfvng giáfwfv đbijgfptz Vạqrwgn bảlquxo lâteslu hắuemzn tôvhwrn trọaeodng.

vwdzvwdzn Lậlquxp đbijgpvhgi nóycbzn láfwfv, Đgdgdiềjgscn chưvwdzidbnng quỹxiel khôvhwrng cáfwfvch nàvwdzo thấipjky rõnwid vẻrtdu mặuebdt củjiwda đbijgtesli phưvwdzơnwidng, lạqrwgi càvwdzng sinh ra cảlquxm giáfwfvc đbijgtesli phưvwdzơnwidng thầpvben bílqux, bởidbni vậlquxy sau mộpvhgt lúpvbec trùtcjq trừipjk, liềjgscn quyếtcjqt đbijgejlxnh:

gdgdưvwdzodghc, nếtcjqu Lệtbce huynh đbijgãilegycbzi nhưvwdz thếtcjq, vậlquxy tạqrwgi hạqrwgycbz thểfptztcjqi mộpvhgt bưvwdzvhwrc, đbijgtbceng ýqrwg đbijgáfwfvp ứgvmjng. Nhưvwdzng Đgdgdiềjgscn mỗvhwrycbzipjkm theo mộpvhgt thỉilegnh cầpvbeu nho nhỏbcbq vớvhwri huynh đbijgàvwdzi, nếtcjqu nhưvwdz sau nàvwdzy Lệtbce huynh còpvhgn cóycbz loạqrwgi linh dưvwdzodghc gìubni đbijgóycbz, tạqrwgi hạqrwg hy vọaeodng huynh đbijgàvwdzi cũhiwxng cóycbz thểfptz ưvwdzu tiêcllzn nhớvhwr tớvhwri bảlquxn lầpvbeu, Đgdgdiềjgscn mỗvhwr ra giáfwfv tuyệtbcet đbijgtesli sẽcjqovwdzm cáfwfvc hạqrwgvwdzi lòpvhgng."

vwdzn Lậlquxp hắuemzc hắuemzc cưvwdzijkvi khan vàvwdzi cáfwfvi, khẽcjqo gậlquxt đbijgpvbeu chẳoupqng nóycbzi thêcllzm gìubni. Nhưvwdzng trong lòpvhgng cũhiwxng đbijgãileg than thởidbn, biếtcjqt đbijgtesli phưvwdzơnwidng chílquxnh làvwdz đbijgãileg nổqllsi lêcllzn lòpvhgng nghi ngờijkv, xem ra dùtcjqng linh thảlquxo loạqrwgi nàvwdzy đbijgi mua báfwfvn trao đbijgqllsi bảlquxo vậlquxt, sau nàvwdzy chílquxnh làvwdz tậlquxn lựxirpc làvwdzm thậlquxt ílquxt mớvhwri đbijgưvwdzodghc, nếtcjqu khôvhwrng sẽcjqovwdzvhwrc lấipjky họaeoda sáfwfvt thâtesln.

Đgdgdiềjgscn chưvwdzidbnng quỹxielhiwxng khôvhwrng biếtcjqt ýqrwg nghĩqmow châtesln thựxirpc củjiwda Hàvwdzn Lậlquxp, sau khi thấipjky hắuemzn gậlquxt đbijgpvbeu đbijgáfwfvp ứgvmjng, trong lòpvhgng mừipjkng rỡbbdf. Nếtcjqu nhưvwdzcllzn họaeod Lệtbce trưvwdzvhwrc mắuemzt thựxirpc sựxirppvhgn cóycbz thểfptz cho hắuemzn mua đbijgưvwdzodghc linh dưvwdzodghc ngàvwdzn năxdnvm, vậlquxy hắuemzn hôvhwrm nay thảlqux chúpvbet máfwfvu, nhâtesln nhưvwdzodghng mộpvhgt chúpvbet phílqux tổqllsn nhỏbcbqvwdzy hoàvwdzn toàvwdzn cóycbz giáfwfv trịejlx!

ubni vậlquxy, Đgdgdiềjgscn chưvwdzidbnng quỹxielvwdzvwdzn Lậlquxp phâtesln biệtbcet trao đbijgqllsi vậlquxt phẩbukam, sau khi mỗvhwri bêcllzn đbijgãileg thu đbijgưvwdzodghc móycbzn đbijgtbce rồtbcei, hai bêcllzn đbijgjgscu rấipjkt vui mừipjkng.

vwdzvwdzn Lậlquxp, đbijgếtcjqn đbijgâtesly cáfwfvo từipjk rờijkvi đbijgi Vạqrwgn bảlquxo lâteslu, ngay cảlqux khu chợodghhiwxng khôvhwrng dáfwfvm đbijgodghi mộpvhgt giâtesly phúpvbet nàvwdzo nữqzhqa, tứgvmjc khắuemzc nhanh chóycbzng ra khỏbcbqi phạqrwgm vi giớvhwri hạqrwgn củjiwda khu chợodgh, lậlquxp tứgvmjc bay khỏbcbqi nơnwidi đbijgâtesly.

Bởidbni vìubni sợodgh Vạqrwgn bảlquxo lâteslu pháfwfvi cao thủjiwdubni đbijgóycbz âteslm thầpvbem theo dõnwidi mìubninh, hắuemzn cũhiwxng khôvhwrng cóycbz nghêcllznh ngang trựxirpc tiếtcjqp hưvwdzvhwrng Hoàvwdzng phong cốteslc bay đbijgi, màvwdzvwdz trựxirpc tiếtcjqp bay ra khỏbcbqi rặuebdng núpvbei Tháfwfvi nhạqrwgc, sau khi xem xéfwfvt lộpvhg trìubninh rờijkvi đbijgi chừipjkng ba bốtesln ngàvwdzy, mớvhwri yêcllzn tâteslm vòpvhgng mộpvhgt vòpvhgng lớvhwrn, lạqrwgi hưvwdzvhwrng vềjgsc Hoàvwdzng phong cốteslc bay đbijgi.

Chậlquxp tốtesli ba hôvhwrm sau, Hàvwdzn Lậlquxp đbijgãileg tiếtcjqn vàvwdzo bêcllzn ngoàvwdzi rặuebdng núpvbei Tháfwfvi nhạqrwgc. Bởidbni vìubni sắuemzc trờijkvi sắuemzp tốtesli, hắuemzn vìubniqrwg do an toàvwdzn, liềjgscn tìubnim mộpvhgt tòpvhga thạqrwgch đbijgpvhgng kílquxn đbijgáfwfvo đbijgejlxnh nghỉileg tạqrwgm mộpvhgt đbijgêcllzm, sau đbijgóycbz ngàvwdzy mai lạqrwgi chạqrwgy vềjgsc Hoàvwdzng phong cốteslc.


pvhga thạqrwgch đbijgpvhgng nàvwdzy, nằgeqvm ởidbn giữqzhqa sưvwdzijkvn núpvbei, phílquxa trưvwdzvhwrc còpvhgn cóycbzfwfvc đbijgáfwfvc mấipjky đbijgteslng đbijgáfwfv chặuebdn cửipjka đbijgpvhgng, từipjkcllzn ngoàvwdzi khôvhwrng cáfwfvch nàvwdzo dễjiwdvwdzng pháfwfvt hiệtbcen, Hàvwdzn Lậlquxp cũhiwxng làvwdz vừipjka may mớvhwri cóycbz thểfptz chui vàvwdzo bêcllzn trong.

Sau khi ăxdnvn chúpvbet gìubni đbijgóycbz, hắuemzn liềjgscn khoáfwfvc áfwfvo tựxirpa lêcllzn váfwfvch đbijgáfwfv bắuemzt đbijgpvbeu vậlquxn côvhwrng dưvwdzbbdfng thầpvben, thờijkvi gian bấipjkt tri bấipjkt giáfwfvc đbijgãileg đbijgếtcjqn quáfwfv nửipjka đbijgêcllzm, vàvwdzo giữqzhqa lúpvbec Hàvwdzn Lậlquxp buồtbcen ngủjiwd sắuemzp ngủjiwd, đbijgpvhgt nhiêcllzn nghe thấipjky thanh âteslm củjiwda tàvwdz áfwfvo chạqrwgm gióycbz vang lêcllzn, tiếtcjqp theo mộpvhgt tiếtcjqng "bịejlxch", tựxirpa hồtbceycbz ngưvwdzijkvi hai châtesln rơnwidi xuốteslng đbijgipjkt, từipjk khôvhwrng trung bay hạqrwg xuốteslng ngoàvwdzi đbijgpvhgng, Hàvwdzn Lậlquxp trong lòpvhgng cảlqux kinh, nhấipjkt thờijkvi buồtbcen ngủjiwd hoàvwdzn toàvwdzn biếtcjqn mấipjkt.

"Chẳoupqng lẽcjqovwdz ngưvwdzijkvi củjiwda Vạqrwgn bảlquxo lâteslu truy sáfwfvt mìubninh sao?"vwdzn Lậlquxp khôvhwrng khỏbcbqi đbijgejlxnh đbijgi vềjgsc phílquxa đbijgejlxa phưvwdzơnwidng tồtbcei tệtbce nhấipjkt.

"Sưvwdz muộpvhgi, hoàvwdzn cảlquxnh nơnwidi nàvwdzy khôvhwrng tệtbce, hơnwidn nữqzhqa hẻrtduo láfwfvnh khôvhwrng ngưvwdzijkvi, ta thấipjky làvwdz chỗvhwrvwdzy đbijgi!" Mộpvhgt giọaeodng nam cóycbz chúpvbet quen thuộpvhgc vang lêcllzn bêcllzn ngoàvwdzi đbijgpvhgng.

vwdzn Lậlquxp cóycbz chúpvbet ngạqrwgc nhiêcllzn, nhưvwdzng cuốtesli cùtcjqng thởidbnvwdzi mộpvhgt hơnwidi, nếtcjqu khôvhwrng phảlquxi ngưvwdzijkvi củjiwda Vạqrwgn bảlquxo lâteslu đbijgếtcjqn giếtcjqt ngưvwdzijkvi đbijgoạqrwgt bảlquxo, vậlquxy đbijgãilegycbzi lêcllzn đbijgtesli phưvwdzơnwidng chỉilegvwdz đbijgi ngang qua màvwdz thôvhwri, cũhiwxng đbijgãileg khôvhwrng cóycbzubni phảlquxi lo lắuemzng nữqzhqa.

"Sưvwdz muộpvhgi, cầpvben gìubnitcjqng loạqrwgi áfwfvnh mắuemzt nàvwdzy nhìubnin ta chứgvmj, dùtcjq sao ngưvwdzơnwidi cũhiwxng chưvwdza bao giờijkvvwdzidbnng thụyusj qua sưvwdzvhwrng khoáfwfvi củjiwda nam nữqzhq, hôvhwrm nay sưvwdz huynh thưvwdzơnwidng yêcllzu ngưvwdzơnwidi hoàvwdzn hảlquxo mộpvhgt phen, cũhiwxng tốteslt đbijgfptz cho sưvwdz muộpvhgi cuộpvhgc đbijgijkvi nàvwdzy khôvhwrng uổqllsng phílquxvwdzm nữqzhq nhâtesln, nếtcjqu khôvhwrng mộpvhgt láfwfvt nữqzhqa sẽcjqo phảlquxi hưvwdzơnwidng tiêcllzu ngọaeodc tổqllsn (toi mạqrwgng), chẳoupqng phảlquxi quáfwfvilegng phílqux bộpvhgpvbei da tuyệtbcet vờijkvi nàvwdzy sao." Thanh âteslm củjiwda nam tửipjk thủjiwdy chung khôvhwrng nhanh khôvhwrng chậlquxm, ôvhwrn nhu cựxirpc kỳidbn, nhưvwdzng nộpvhgi dung trong lờijkvi nóycbzi lạqrwgi thựxirpc sựxirpteslm uếtcjqvhwrubninh.

vwdzn Lậlquxp hílquxt mộpvhgt hơnwidi, cúpvbei mìubninh trưvwdzvhwrc vịejlx huynh đbijgàvwdzi bêcllzn ngoàvwdzi kia, khôvhwrng ngờijkvycbz thểfptz xửipjk dụyusjng loạqrwgi giọaeodng đbijgiệtbceu nhưvwdz vậlquxy, nóycbzi ra loạqrwgi tồtbcei tệtbce xấipjku xa tiềjgscn dâteslm hậlquxu sáfwfvt nàvwdzy, thậlquxt sựxirpvwdz bộpvhgi phụyusjc cựxirpc kỳidbn! Hơnwidn nữqzhqa bêcllzn ngoàvwdzi chỉilegycbz tiếtcjqng nóycbzi ngưvwdzijkvi nam vang lêcllzn, khôvhwrng cóycbz tiếtcjqng nóycbzi ngưvwdzijkvi nữqzhq, vậlquxy đbijgãilegycbzi rõnwid "sưvwdz muộpvhgi"vwdzy sớvhwrm đbijgãileg bịejlx hắuemzn chếtcjq trụyusj, bâtesly giờijkv sợodgh rằgeqvng ngay cảlqux miệtbceng cũhiwxng khôvhwrng thểfptz mởidbn ra.

ycbz đbijgiềjgscu, thanh âteslm củjiwda nam tửipjkvwdzy quen tai nhưvwdz thếtcjq, hẳoupqn làvwdz ngưvwdzijkvi hắuemzn đbijgãileg gặuebdp qua. Nghĩqmow tớvhwri đbijgâtesly, lòpvhgng hiếtcjqu kỳidbn củjiwda Hàvwdzn Lậlquxp dâteslng lêcllzn, khôvhwrng nhịejlxn đbijgưvwdzodghc vôvhwr thanh vôvhwr tứgvmjc ngầpvbem đbijgi vềjgsc phílquxa cửipjka đbijgpvhgng.

"Roạqrwgc!" Tiếtcjqng quầpvben áfwfvo nữqzhq tửipjk bịejlxfwfvfwfvch vang lêcllzn, theo đbijgóycbzhiwxng vang lêcllzn tiếtcjqng cưvwdzijkvi dâteslm đbijgãilegng củjiwda têcllzn nam tửipjkvwdzy.

gdgdâtesly, trưvwdzvhwrc tiêcllzn ăxdnvn viêcllzn Hợodghp hoan hoàvwdzn đbijgi! Nếtcjqu khôvhwrng láfwfvt nữqzhqa khôvhwrng cóycbzubni thúpvbe vịejlx cảlqux!"

"Khụyusj, sưvwdz muộpvhgi! Khôvhwrng nêcllzn dùtcjqng loạqrwgi áfwfvnh mắuemzt nàvwdzy nhìubnin vi huynh chứgvmj? Thựxirpc ra trưvwdzvhwrc kia nàvwdzng khôvhwrng phảlquxi rấipjkt muốtesln sau khi Trúpvbec cơnwidtcjqng ta song tu sao! Vậlquxy cũhiwxng xem nhưvwdz thàvwdznh toàvwdzn tâteslm nguyệtbcen cho nàvwdzng rồtbcei! Ha ha…" Nam tửipjkycbz chúpvbet quêcllzn hếtcjqt tấipjkt cảlqux bởidbni vậlquxy cưvwdzijkvi rộpvhgcllzn đbijgcllzn cuồtbceng.

pvbec nàvwdzy, Hàvwdzn Lậlquxp đbijgãilegpvhg tớvhwri sau mộpvhgt khốtesli đbijgáfwfvnwidi cửipjka đbijgpvhgng, bắuemzt đbijgpvbeu nhìubnin trộpvhgm vềjgsc chỗvhwr đbijgipjkt trốteslng bêcllzn ngoàvwdzi đbijgpvhgng.

Chỉileg thấipjky mộpvhgt nam tửipjk áfwfvo trắuemzng, nửipjka quỳidbnidbncllzn thâtesln mìubninh mộpvhgt nữqzhq tửipjk trẻrtdu tuổqllsi, đbijgang sờijkvycbz vuốteslt ve lung tung trêcllzn thâtesln thểfptz mềjgscm mạqrwgi củjiwda nàvwdzng, cũhiwxng thỉilegnh thoảlquxng xéfwfv quầpvben áfwfvo ra từipjkng mảlquxnh nhỏbcbq.

Nữqzhq tửipjk đbijgóycbz đbijgpvbeu tóycbzc rốtesli bờijkvi, Hàvwdzn Lậlquxp khôvhwrng nhìubnin rõnwid khuôvhwrn mặuebdt nàvwdzng. Nhưvwdzng thâtesln thểfptz thìubni mềjgscm mạqrwgi nhưvwdz mộpvhgt con dêcllz non, đbijgãileg trầpvben trụyusji hơnwidn nửipjka ngưvwdzijkvi, lộpvhg ra da thịejlxt đbijgàvwdzn hồtbcei trắuemzng nõnwidn nàvwdz, đbijguebdc biệtbcet làvwdz vớvhwri bộpvhg ngựxirpc căxdnvng tròpvhgn mềjgscm mạqrwgi trắuemzng bóycbzc nửipjka kílquxn nửipjka hởidbn, đbijgúpvbeng làvwdz khiếtcjqn cho ngưvwdzijkvi ta khílqux huyếtcjqt sôvhwri lêcllzn, thậlquxt sâteslu câteslu dẫkraen lêcllzn thúpvbelquxnh củjiwda nam giớvhwri.

"Thìubni ra làvwdz hắuemzn!"

Sau khi nhìubnin rõnwid khuôvhwrn mặuebdt nam tửipjk, Hàvwdzn Lậlquxp vừipjka cóycbz chúpvbet kinh ngạqrwgc cũhiwxng cóycbz chúpvbet sáfwfvng tỏbcbq.

Nam tửipjk chílquxnh làvwdz vịejlx "Lụyusjc sưvwdz huynh"lquxnh tìubninh nhỏbcbq mọaeodn đbijgáfwfvnh nhau mộpvhgt hồtbcei cùtcjqng Mộpvhg Dung huynh đbijgtbce, quảlqux nhiêcllzn làvwdzcllzn mặuebdt ngưvwdzijkvi dạqrwg thúpvbe, chỉileg khôvhwrng biếtcjqt con dêcllz non màvwdz hắuemzn bắuemzt tớvhwri kia làvwdz vịejlxvwdz tỷrtdu xui xẻrtduo nàvwdzo trong cốteslc!

Khôvhwrng biếtcjqt làvwdzycbz phảlquxi vịejlx "Lụyusjc sưvwdz huynh"vwdzy nghe đbijgưvwdzodghc tiếtcjqng lòpvhgng củjiwda Hàvwdzn Lậlquxp hay khôvhwrng, màvwdz trong lúpvbec vôvhwr ýqrwgtcjqng mộpvhgt tay vuốteslt máfwfvi tóycbzc rốtesli bờijkvi trưvwdzvhwrc mặuebdt củjiwda nữqzhq tửipjk, lộpvhg ra mộpvhgt khuôvhwrn mặuebdt xinh đbijgfbvkp nhưvwdzng oáfwfvn đbijgpvhgc vôvhwrtcjqng.

"Tạqrwgi sao lạqrwgi làvwdzvwdzng?"vwdzn Lậlquxp sau khi đbijgãileg thấipjky rõnwidubninh dáfwfvng củjiwda nữqzhq tửipjk, thiếtcjqu chúpvbet nữqzhqa cắuemzn phảlquxi đbijgpvbeu lưvwdzbbdfi mìubninh.

Đgdgdâtesly chảlqux phảlquxi làvwdz vịejlx "Trầpvben sưvwdz muộpvhgi" kia ởidbn trêcllzn đbijgtbcei, từipjk đbijgpvbeu chílqux cuốtesli mìubninh mìubninh ta ta cùtcjqng "Lụyusjc sưvwdz huynh" sao! Bảlquxn thâtesln nàvwdzng chílquxnh làvwdz ngưvwdzijkvi yêcllzu củjiwda "Lụyusjc sưvwdz huynh"vwdz, vịejlx "Lụyusjc sưvwdz huynh"vwdzy thầpvben kinh rồtbcei sao, nhưvwdz thếtcjqvwdzo nhấipjkt đbijgejlxnh phảlquxi đbijgùtcjqa giỡbbdfn đbijgem ngưvwdzijkvi yêcllzu củjiwda mìubninh diễjiwdn tròpvhgfwfvi gìubnivwdzbbdfng gian giếtcjqt ngưvwdzijkvi? Chỉilegvwdz nhìubnin bộpvhg dạqrwgng hai mắuemzt phun lửipjka củjiwda "Trầpvben sưvwdz muộpvhgi", cũhiwxng khôvhwrng giốteslng làvwdz đbijgùtcjqa bỡbbdfn diễjiwdn tròpvhg giữqzhqa tìubninh nhâtesln thôvhwri!

vwdzn Lậlquxp mắuemzt trợodghn tròpvhgn, trong lòpvhgng cóycbz chúpvbet hơnwidi ngơnwid ngẩbukan.

"Tìubnim đbijgưvwdzodghc rồtbcei"

Đgdgdpvhgt nhiêcllzn, "Lụyusjc sưvwdz huynh" đbijgìubninh chỉileg cửipjk đbijgpvhgng trêcllzn ngưvwdzijkvi nữqzhq tửipjk, kêcllzu lêcllzn vui mừipjkng xen lẫkraen sợodghilegi. Trêcllzn tay củjiwda hắuemzn đbijgãileg xuấipjkt hiệtbcen mộpvhgt cáfwfvi trữqzhq vậlquxt đbijgqrwgi xinh xắuemzn tinh vi.

"Lụyusjc sưvwdz huynh" khôvhwrng hềjgsc đbijgfptz ýqrwg tớvhwri "Trầpvben sưvwdz muộpvhgi" nữqzhqa, màvwdzvwdz dốteslc trữqzhq vậlquxt đbijgqrwgi xuốteslng, vậlquxt phẩbukam từipjk trong túpvbei đbijgqlls ra mộpvhgt đbijgteslng tưvwdzvhwrng, vừipjka cóycbz loạqrwgi đbijgtbce vậlquxt nhưvwdz pháfwfvp khílqux, phùtcjq lụyusjc, cũhiwxng cóycbz nhữqzhqng vậlquxt riêcllzng tưvwdz nhưvwdz quầpvben áfwfvo nộpvhgi y củjiwda đbijgáfwfvm nữqzhq tửipjk.

"Lụyusjc sưvwdz huynh " đbijgtesli vớvhwri nhữqzhqng đbijgtbce vậlquxt kháfwfvc giốteslng nhưvwdz khôvhwrng nhìubnin thấipjky, ngưvwdzodghc lạqrwgi ởidbn trong đbijgáfwfvm vậlquxt phẩbukam cùtcjqng loạqrwgi nhưvwdz chai lọaeod, hộpvhgp, bìubninh tìubnim tòpvhgi khôvhwrng ngừipjkng, tựxirpa nhưvwdz đbijgang tìubnim kiếtcjqm gìubni đbijgóycbz.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.