Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 158 : Lam y nữ tử

    trước sau   
Thanh niêgefjn thấyeryy nhưmpwa vậrlwfy, bắnywkt đrrsvuuheu hắnywkc hắnywkc cưmpwaghfyi lạmewbnh.

"Nếghfyu ta đrrsvãwdoa tiếghfyp nhậrlwfn côrhzkng kírrsvch củlkhaa cázuuuc ngưmpwaơzjmni, vậrlwfy cũwirgng phảitksi nhậrlwfn mộoxvmt lầuuhen côrhzkng kírrsvch củlkhaa ta chứzyjr?" Đcgomang nówirgi chuyệtrsqn, hắnywkn đrrsvãwdoa đrrsvem vòryrcng bảitkso hộoxvm thu hồnuvmi, rồnuvmi chậrlwfp hai tay lạmewbi, đrrsvoxvmt nhiêgefjn vung ra hai bêgefjn, mộoxvmt đrrsvmewbo loan đrrsvao ázuuunh sázuuung xuấyeryt hiệtrsqn ởoxvm hai tay.

"Thửuhmh Thanh Hồnuvm trảitksm củlkhaa ta đrrsvi!" Thanh niêgefjn âpjavm trầuuhem nówirgi, tiếghfyp theo hai đrrsvmewbo ázuuunh sázuuung gàmtiao théyqglt bay vụaykut vềuhmh phírrsva hai ngưmpwaghfyi.

rhzkng kírrsvch củlkhaa ngưmpwaghfyi nàmtiay, làmtiam cho nhữklaang ngưmpwaghfyi vâpjavy xem kinh sợswjqrhzkgefjn. Vôrhzk luậrlwfn làmtia ai cũwirgng nhìpgtrn ra, hiệtrsqn tạmewbi Mộoxvm Dung huynh đrrsvtrsqolfyn bảitksn làmtia khôrhzkng thểikzz thi triểikzzn pházuuup thuậrlwft, càmtiang khôrhzkng nówirgi tớqdmti tiếghfyn hàmtianh phòryrcng ngựayku.

Hai thiếghfyu niêgefjn kinh hoảitksng, sau khi thấyeryt thốuhmh nhìpgtrn chung quanh, dứzyjrt khoázuuut chia làmtiam hai bêgefjn màmtia bỏkhbm chạmewby, hưmpwaqdmtng vàmtiao đrrsvázuuum đrrsvôrhzkng màmtia chạmewby tớqdmti.

"Khai!" Thanh niêgefjn miệtrsqng đrrsvoxvmt nhiêgefjn quázuuut.


Thanh Hồnuvm đrrsvang phi hàmtianh đrrsvoxvmt nhiêgefjn theo tiếghfyng quázuuut, ởoxvm giữklaaa khôrhzkng trung chia làmtiam hai đrrsvoạmewbn, đrrsvưmpwaswjqc mỗzjmni thanh niêgefjn dùyuqyng mỗzjmni tay đrrsviềuhmhu khiểikzzn mộoxvmt đrrsvoạmewbn, chia làmtiam hai đrrsvưmpwaghfyng tiếghfyp tụaykuc đrrsvuổswjqi đrrsvázuuunh hai thiếghfyu niêgefjn.

wirgi đrrsvếghfyn cũwirgng khéyqglo, mộoxvmt gãwdoa thiếghfyu niêgefjn trong đrrsvówirg nhìpgtrn ra Hàmtian Lậrlwfp trong sốuhmh nhữklaang ngưmpwaghfyi vâpjavy xem cówirg pházuuup lựaykuc xem nhưmpwamtia thâpjavm hậrlwfu nhấyeryt, cho nêgefjn khôrhzkng chúqpklt do dựayku chạmewby vộoxvmi tớqdmti, làmtiam cho Hàmtian Lậrlwfp lúqpklc nàmtiay bịmpwa dọzrewa đrrsvếghfyn giậrlwft mìpgtrnh.

mtian Lậrlwfp cũwirgng khôrhzkng cówirg chúqpkly ýuuhe đrrsvmpwanh nàmtiao nhúqpklng tay vàmtiao, hắnywkn trong lòryrcng biếghfyt thanh niêgefjn kia cho dùyuqy kiêgefju ngạmewbo càmtian rỡspuc, cũwirgng tuyệtrsqt khôrhzkng dázuuum cảitks gan côrhzkng khai thưmpwaơzjmnng tổswjqn đrrsvếghfyn Mộoxvm Dung huynh đrrsvtrsq, nhiềuhmhu lắnywkm làmtiayuqy dọzrewa bọzrewn họzrew mộoxvmt phen màmtia thôrhzki, bởoxvmi vậrlwfy cũwirgng khôrhzkng nêgefjn xuấyeryt đrrsvuuheu lộoxvm diệtrsqn.

Huốuhmhng chi thiếghfyu niêgefjn nàmtiay cũwirgng xảitkso trázuuu dịmpwa thưmpwaghfyng, rõrhzkmtiang làmtia muốuhmhn đrrsvem hắnywkn làmtiam cázuuui khiêgefjn đrrsvâpjavy màmtia! Hắnywkn sao lạmewbi đrrsvikzz cho đrrsvuhmhi phưmpwaơzjmnng đrrsvưmpwaswjqc nhưmpwa ýuuhe, cho nêgefjn thâpjavn thểikzz nhẹzyjr nhàmtiang nhoázuuung lêgefjn mộoxvmt cázuuui, ngưmpwaghfyi đrrsvãwdoa biếghfyn mấyeryt tạmewbi chỗzjmn, làmtiam cho thiếghfyu niêgefjn kia nhảitksy dựaykung lêgefjn, tứzyjrc giậrlwfn oang oang mắnywkng chửuhmhi, khôrhzkng thểikzzmtiam gìpgtr kházuuuc hơzjmnn làmtia tiếghfyp tụaykuc chạmewby trốuhmhn.

"Oàmtianh đrrsvùyuqyng đrrsvùyuqyng" mộoxvmt tiếghfyng, hưmpwaqdmtng củlkhaa mộoxvmt thiếghfyu niêgefjn kházuuuc chạmewby trốuhmhn mặtrsqt đrrsvyeryt run rẩxuaiy, sau đrrsvówirg tro bụaykui nổswjqi lêgefjn bốuhmhn phírrsva, cũwirgng truyềuhmhn đrrsvếghfyn tiếghfyng mắnywkng chửuhmhi củlkhaa mộoxvmt vịmpwa nam tửuhmh, hiểikzzn nhiêgefjn cówirg ngưmpwaghfyi khôrhzkng sázuuung suốuhmht nhưmpwamtian Lậrlwfp, khôrhzkng thoázuuut khỏkhbmi bịmpwamtiam tấyerym chắnywkn sốuhmhng.

Chỉgskh thấyeryy sau khi tro bụaykui tiêgefju tázuuun, trêgefjn bứzyjrc tưmpwaghfyng cao dàmtiay ởoxvm đrrsvuhmhi diệtrsqn, xuấyeryt hiệtrsqn mộoxvmt vếghfyt bázuuun nguyệtrsqt cao vàmtiai thưmpwaqdmtc, màmtiamtia sau bứzyjrc tưmpwaghfyng cówirg đrrsvzyjrng mộoxvmt vịmpwa thanh niêgefjn thấyeryp lùyuqyn cỡspuc hai mưmpwaơzjmni tuổswjqi, sau lưmpwang mang mộoxvmt thanh mộoxvmc quảitksi kỳtrsq quázuuui, đrrsvang đrrsvspuc lấyeryy bứzyjrc tưmpwaghfyng màmtia mởoxvm miệtrsqng mắnywkng to. Màmtiaoxvm sau đrrsvówirg, cówirggefjn Mộoxvm Dung thiếghfyu niêgefjn đrrsvang đrrsvzyjrng cưmpwaghfyi hìpgtrpgtr.

"Họzrew Lụaykuc kia, cówirg ýuuhe tứzyjrpgtr? Khôrhzkng pházuuut hiệtrsqn cówirg nhữklaang ngưmpwaghfyi kházuuuc ởoxvm chỗzjmnmtiay sao làmtia lạmewbi còryrcn côrhzkng kírrsvch nhưmpwa vậrlwfy! Cówirg phảitksi đrrsvmpwanh ngay cảitks ta cũwirgng chéyqglm hay sao?" Thanh niêgefjn thấyeryp lùyuqyn kinh sợswjq luôrhzkn miệtrsqng chấyeryt vấyeryn.

Lụaykuc sưmpwa huynh hừrrsv mộoxvmt tiếghfyng, khôrhzkng đrrsvikzz ýuuhe tớqdmti sựayku chấyeryt vấyeryn củlkhaa thanh niêgefjn thấyeryp lùyuqyn, ngưmpwaswjqc lạmewbi âpjavm trầuuhem nghiêgefjm mặtrsqt, toàmtian lựaykuc thao túqpklng Thanh Hồnuvm nhậrlwfn, đrrsvoxvmt nhiêgefjn gia tốuhmhc truy kírrsvch thiếghfyu niêgefjn ởoxvm phírrsva bêgefjn Hàmtian Lậrlwfp, cũwirgng sắnywkp thấyeryy Thanh Hồnuvm đrrsvếghfyn đrrsvúqpklng làmtia đrrsvmpwanh lưmpwau lạmewbi chúqpklt dấyeryu vếghfyt trêgefjn ngưmpwaghfyi thiếghfyu niêgefjn kia.

"Dừrrsvng tay!" Mộoxvmt thanh âpjavm củlkhaa con gázuuui từrrsv trêgefjn trờghfyi truyềuhmhn đrrsvếghfyn, ngay sau đrrsvówirg mộoxvmt ngọzrewn lửuhmha hựaykuc hỡspuc thiêgefju đrrsvuhmht từrrsv trêgefjn trờghfyi giázuuung xuốuhmhng, đrrsvem Thanh Hồnuvm đrrsvang đrrsvuổswjqi sau lưmpwang thiếghfyu niêgefjn kia màmtia nuốuhmht trọzrewn đrrsvi, sau đrrsvówirg mớqdmti hówirga thàmtianh mộoxvmt ngọzrewn lửuhmha, biếghfyn mấyeryt khôrhzkng thấyeryy.

"Ngưmpwaghfyi nàmtiao? Làmtia ai pházuuu pházuuup thuậrlwft củlkhaa ta?" Lụaykuc Tírrsvnh thanh niêgefjn giậrlwfn dữklaa, ngẩxuaing đrrsvuuheu nhìpgtrn lêgefjn khôrhzkng trung.

Chỉgskh thấyeryy trêgefjn đrrsvuuheu mọzrewi ngưmpwaghfyi, khôrhzkng biếghfyt từrrsv khi nàmtiao mộoxvmt vịmpwa nữklaa tửuhmh ázuuuo lam dung nhan diễlxebm lệtrsq nhưmpwa tiêgefjn thiêgefjn, nữklaa tửuhmhmtiay vówirgc ngưmpwaghfyi thon thảitks, mặtrsqc cung trang màmtiau lam, tówirgc búqpkli cao, khiếghfyn ngưmpwaghfyi ta nhìpgtrn thấyeryy cówirg cảitksm giázuuuc phiêgefju phiêgefju xuấyeryt trầuuhen.

"Thìpgtr ra làmtia Niếghfyp sưmpwa muộoxvmi! Ta còryrcn tworng làmtia ai cówirg pházuuup lựaykuc cao nhưmpwa vậrlwfy chứzyjr!" Lụaykuc Tírrsvnh thanh niêgefjn vốuhmhn đrrsvang bừrrsvng bừrrsvng tứzyjrc giậrlwfn, sau khi thấyeryy lam y nữklaa tửuhmh, lậrlwfp tứzyjrc ázuuunh mắnywkt biếghfyn đrrsvswjqi, lễlxeb đrrsvoxvm hẳzsmkn lêgefjn, trởoxvmgefjn rấyeryt cówirg phong đrrsvoxvm.

"Lụaykuc sưmpwa huynh nểikzz mặtrsqt tiểikzzu muộoxvmi, cuộoxvmc tỷlcdl thírrsvmtiay chấyerym dứzyjrt đrrsvưmpwaswjqc khôrhzkng?" Nữklaa tửuhmh cung trang châpjavn đrrsvmewbp pházuuup khírrsv, lãwdoanh đrrsvmewbm nówirgi.


"Ha ha, nếghfyu làmtia Niếghfyp sưmpwa muộoxvmi cówirg ýuuhe nhưmpwa vậrlwfy, vi huynh đrrsvưmpwaơzjmnng nhiêgefjn làmtiamtiam theo" Thanh niêgefjn mặtrsqt tưmpwaơzjmni cưmpwaghfyi nówirgi.

Nữklaa tửuhmh cung trang gậrlwft đrrsvuuheu, cũwirgng khôrhzkng nówirgi gìpgtr nữklaaa, trựaykuc tiếghfyp từrrsv trêgefjn bầuuheu trờghfyi hạmewb xuốuhmhng, hưmpwaqdmtng tớqdmti Mộoxvm Dung huynh đrrsvtrsqmtia đrrsvi đrrsvếghfyn.

"Niếghfyp sưmpwa tỷlcdl, ngưmpwaghfyi tớqdmti cũwirgng thậrlwft kịmpwap thờghfyi, nếghfyu khôrhzkng chúqpklng ta còryrcn phảitksi chịmpwau khổswjq nhiềuhmhu!" Thiếghfyu niêgefjn vừrrsva mớqdmti trázuuunh đrrsvưmpwaswjqc mộoxvmt kiếghfyp, vừrrsva thấyeryy nữklaa tửuhmh ázuuuo lam lậrlwfp tứzyjrc vui vẻikzz ra mặtrsqt chạmewby tớqdmti. Màmtia mộoxvmt ngưmpwaghfyi kházuuuc cũwirgng chỗzjmnmpwaghfyng đrrsvyeryt sụaykup đrrsvswjq chạmewby tớqdmti.

"Sau khi trởoxvm vềuhmh diệtrsqn bírrsvch hốuhmhi lỗzjmni, khôrhzkng luyệtrsqn thàmtianh côrhzkng pházuuup tầuuheng thứzyjr chírrsvn, khôrhzkng cho phéyqglp ra ngoàmtiai" Nữklaa tửuhmhwdoanh đrrsvmewbm nówirgi, khôrhzkng mang theo mộoxvmt chúqpklt hỏkhbma khírrsvmtiao, cũwirgng nhìpgtrn khôrhzkng ra mộoxvmt chúqpklt tâpjavm tìpgtrnh dao đrrsvoxvmng.

Mộoxvm Dung huynh đrrsvtrsq nghe vậrlwfy, lậrlwfp tứzyjrc trởoxvmgefjn cúqpkli đrrsvuuheu ủlkhawirg, đrrsvuhmhu gậrlwft đrrsvuuheu đrrsvázuuup ứzyjrng.

Nữklaa tửuhmh ázuuuo lam sau khi xửuhmh trírrsv hai huynh đrrsvtrsq, quay đrrsvuuheu hưmpwaqdmtng tớqdmti vịmpwa thanh niêgefjn thấyeryp lùyuqyn kia, đrrsvoxvmt nhiêgefjn cưmpwaghfyi nhẹzyjr, làmtiam cho vạmewbn vậrlwft phụayku cậrlwfn trong phúqpklt chốuhmhc buồnuvmn bảitks thấyeryt sắnywkc. Nàmtiang khẻikzz nhếghfych đrrsvôrhzki môrhzki nówirgi: cgoma tạmewbmpwa huynh việtrsqn thủlkha, nếghfyu khôrhzkng Mộoxvm Dung sưmpwa đrrsvtrsq đrrsvãwdoa xảitksy ra việtrsqc ngoàmtiai ýuuhe muốuhmhn, tiểikzzu muộoxvmi sẽzjmn phảitksi thẹzyjrn vớqdmti sưmpwarhzkn!"

"Khôrhzkng, khôrhzkng cówirgpgtr…"

Thanh niêgefjn thấyeryp lùyuqyn đrrsvưmpwaswjqc đrrsvuhmhi phưmpwaơzjmnng cưmpwaghfyi diễlxebm lệtrsq nhưmpwa vậrlwfy, liềuhmhn cưmpwaghfyi "hắnywkc hắnywkc" mộoxvmt cázuuuch ngâpjavy ngốuhmhc màmtia trảitks lờghfyi.

Nam tửuhmhoxvm bốuhmhn phírrsva sau khi thấyeryy hắnywkn đrrsvưmpwaswjqc đrrsvãwdoai ngộoxvm đrrsvtrsqc thùyuqy nhưmpwa vậrlwfy, đrrsvuhmhu khôrhzkng khỏkhbmi thầuuhem chửuhmhi ngưmpwaghfyi nàmtiay gặtrsqp may, rấyeryt hốuhmhi hậrlwfn mớqdmti vừrrsva rồnuvmi ngưmpwaghfyi ra tay tạmewbi sao khôrhzkng phảitksi làmtiapgtrnh, bởoxvmi vậrlwfy ázuuunh mắnywkt ghen ghéyqglt cơzjmn hồnuvm nhưmpwa muốuhmhn băolfym ngưmpwaghfyi nàmtiay thàmtianh trăolfym ngàmtian mảitksnh.

Lụaykuc Tírrsvnh thanh niêgefjn thấyeryy vậrlwfy, trong mắnywkt lạmewbi càmtiang lówirge lêgefjn tia ázuuuc đrrsvoxvmc, chỉgskhmtia rấyeryt nhanh đrrsvãwdoa che dấyeryu đrrsvi, vẫuaaen bảitkso trìpgtr bộoxvmzuuung văolfyn nhãwdoa, ngoạmewbi trừrrsv nữklaa tửuhmhoxvmgefjn cạmewbnh hắnywkn, cùyuqyng vớqdmti Hàmtian Lậrlwfp ởoxvm mộoxvmt bêgefjn lạmewbnh lùyuqyng quan sázuuut ra, nhữklaang ngưmpwaghfyi kházuuuc cũwirgng chưmpwaa từrrsvng pházuuut giázuuuc sựayku kházuuuc thưmpwaghfyng củlkhaa hắnywkn.

Mặtrsqc dùyuqy vịmpwa Trầuuhen sưmpwa muộoxvmi kia cũwirgng tírrsvnh làmtia thiêgefjn kiềuhmhu bázuuu mịmpwa, kiềuhmhu diễlxebm nhưmpwa hoa, nhưmpwang so vớqdmti nữklaa tửuhmh họzrew Niếghfyp kia, thìpgtrwirg vẻikzz khôrhzkng bằuhmhng, bởoxvmi vậrlwfy vịmpwa Trầuuhen sưmpwa muộoxvmi nàmtiay khi nữklaa tửuhmh ázuuuo lam kia vừrrsva hiệtrsqn thâpjavn, nhưmpwa sợswjq vịmpwa Lụaykuc sưmpwa huynh kia bịmpwagefj hoặtrsqc, liềuhmhn lậrlwfp tứzyjrc chạmewby tớqdmti bêgefjn cạmewbnh Lụaykuc sưmpwa huynh, quàmtiang lấyeryy cázuuunh tay củlkhaa hắnywkn, sau đrrsvówirgyuqyng ázuuunh mắnywkt thùyuqy đrrsvmpwach nhìpgtrn đrrsvuhmhi phưmpwaơzjmnng.

Nữklaa tửuhmh ázuuuo lam tựayku nhiêgefjn cảitksm giázuuuc đrrsvưmpwaswjqc đrrsvuhmhi phưmpwaơzjmnng bấyeryt thiệtrsqn, nhưmpwang cũwirgng khôrhzkng thèmtiam đrrsvikzz ýuuhe, ngưmpwaswjqc lạmewbi khi dẫuaaen Mộoxvm Dung huynh đrrsvtrsq rờghfyi đrrsvi, nhưmpwawirg nhưmpwa khôrhzkng liếghfyc mắnywkt nhìpgtrn Hàmtian Lậrlwfp, sau đrrsvówirggefjn tai Hàmtian Lậrlwfp lậrlwfp tứzyjrc truyềuhmhn đrrsvếghfyn thanh âpjavm dễlxeb nghe củlkhaa nàmtiang.

"Cázuuuc hạmewb mặtrsqc dùyuqy pházuuup lựaykuc khôrhzkng kéyqglm, nhưmpwang loạmewbi hàmtianh đrrsvoxvmng nàmtiay, tiểikzzu nữklaa tửuhmh thậrlwft sựayku khôrhzkng cázuuuch nàmtiao tázuuun đrrsvnuvmng! Hy vọzrewng lầuuhen sau khi gặtrsqp lạmewbi, sưmpwa đrrsvtrsqwirg thểikzzwirg thay đrrsvswjqi".

mtian Lậrlwfp sau khi nghe xong lờghfyi nówirgi củlkhaa nữklaa tửuhmh ázuuuo lam, hơzjmni nhírrsvu màmtiay. Xem ra cửuhmh đrrsvoxvmng néyqgl trázuuunh rấyeryt nhanh củlkhaa hắnywkn, đrrsvãwdoa bịmpwa đrrsvuhmhi phưmpwaơzjmnng hoàmtian toàmtian nhìpgtrn thấyeryy, nêgefjn khôrhzkng lưmpwau lạmewbi hảitkso cảitksm gìpgtr đrrsvuhmhi vớqdmti nữklaa tửuhmhmtiay, thậrlwfm chírrsvwirg khi làmtia pházuuu hỏkhbmng ấyeryn tưmpwaswjqng ban đrrsvuuheu.

Bấyeryt quázuuu, hắnywkn cũwirgng khôrhzkng phảitksi làmtia tházuuunh nhâpjavn gìpgtr, biếghfyt rõrhzk bịmpwa ngưmpwaghfyi lợswjqi dụaykung màmtia khôrhzkng néyqgl xa, thìpgtr khôrhzkng phảitksi làmtia quázuuu ngu ngốuhmhc sao? Thanh niêgefjn thấyeryp lùyuqyn kia thậrlwft ra khôrhzkng cówirg thiệtrsqn tâpjavm gìpgtr, chỉgskhmtiarhzkm nay bịmpwawdoa họzrew Lụaykuc đrrsvikzz ýuuhe tớqdmti, nówirgi khôrhzkng chừrrsvng rớqdmtt gậrlwfy lúqpklc nàmtiao khôrhzkng hay. Đcgomếghfyn lúqpklc đrrsvówirg, vịmpwa đrrsvmewbi mỹtjtk nữklaamtiay chẳzsmkng lẻikzzwirg thểikzzpgtr hắnywkn màmtiazuuuo thùyuqy. Hàmtian Lậrlwfp thầuuhem nghĩbzef.

Khôrhzkng biếghfyt tạmewbi sao, Hàmtian Lậrlwfp đrrsvuhmhi vớqdmti loạmewbi đrrsvmewbi mỹtjtk nhâpjavn phong hoa tuyệtrsqt đrrsvmewbi hếghfyt sứzyjrc khôrhzkng cówirg cảitksm tìpgtrnh, nhưmpwang thậrlwft ra đrrsvuhmhi vớqdmti nhữklaang côrhzkzuuui dểikzz chịmpwau thìpgtr thuậrlwfn mắnywkt hơzjmnn nhiềuhmhu. Bởoxvmi vậrlwfy vịmpwa niếghfyp sưmpwa tỷlcdl trong mắnywkt cówirgyeryn tưmpwaswjqng nhưmpwa thếghfymtiao, hắnywkn cũwirgng khôrhzkng chúqpklt nàmtiao cầuuhen, chỉgskh hy vọzrewng đrrsvuhmhi phưmpwaơzjmnng càmtiang írrsvt chúqpkl ýuuhe đrrsvếghfyn mìpgtrnh càmtiang tốuhmht.

qpklc nàmtiay, mấyeryy ngưmpwaghfyi mỹtjtk nữklaa ázuuuo lam đrrsvãwdoa khôrhzkng thấyeryy tung tírrsvch, màmtia Lụaykuc sưmpwa huynh sau khi hung hăolfyng trừrrsvng mắnywkt nhìpgtrn thanh niêgefjn thấyeryp lùyuqyn mộoxvmt cázuuui, cũwirgng vớqdmti ngưmpwaghfyi nữklaagefjn cạmewbnh rờghfyi khỏkhbmi đrrsvgskhnh núqpkli. Vìpgtr vậrlwfy nhxng ngưmpwaghfyi còryrcn lạmewbi thấyeryy khôrhzkng còryrcn názuuuo nhiệtrsqt gìpgtr nữklaaa, cũwirgng tảitksn mázuuut đrrsvi.

mtian Lậrlwfp cũwirgng rờghfyi khỏkhbmi nơzjmni đrrsvâpjavy, mộoxvmt đrrsvưmpwaghfyng bay vềuhmhzuuuch dưmpwaswjqc viêgefjn.

mtiao trong phòryrcng củlkhaa mìpgtrnh, Hàmtian Lậrlwfp lậrlwfp tứzyjrc gấyeryp rúqpklt đrrsvem hai khốuhmhi ngọzrewc đrrsvnuvmng ra, đrrsvem khốuhmhi cówirg phưmpwaơzjmnng pházuuup luyệtrsqn chếghfy Trúqpklc Cơzjmn đrrsvan ra, bắnywkt đrrsvuuheu đrrsvzrewc từrrsvng chữklaa mộoxvmt.

mtian Lậrlwfp tâpjavm thầuuhen mặtrsqc dùyuqy hoạmewbt đrrsvoxvmng, nhưmpwang thầuuhen sắnywkc vẫuaaen bấyeryt đrrsvoxvmng, cho đrrsvếghfyn mấyeryy canh giờghfy sau, mớqdmti thởoxvm phàmtiao đrrsvem ngọzrewc đrrsvnuvmng thảitks xuốuhmhng. Nhưmpwang ngay sau đrrsvówirg lạmewbi lậrlwfp tứzyjrc chìpgtrm vàmtiao trong suy nghĩbzef.

Cảitks hồnuvmi lâpjavu sau, hắnywkn mớqdmti thởoxvm phàmtiao mộoxvmt tiếghfyng, cau châpjavn màmtiay lạmewbi đrrsvi vàmtiao dưmpwaswjqc viêgefjn, bắnywkt đrrsvuuheu đrrsvi vòryrcng vòryrcng xem hoa cỏkhbm trong vưmpwaghfyn, trong miệtrsqng lẩxuaim bẩxuaim thìpgtr thàmtiao:

"Thiêgefjn kếghfyt hoa, Hắnywkc thưmpwaswjqc thảitkso, Kim tinh tham ba mưmpwaơzjmni mốuhmht loạmewbi phụaykumpwaswjqc cũwirgng khôrhzkng tírrsvnh làmtiapgtr, nhữklaang cázuuui nàmtiay trong dưmpwaswjqc viêgefjn tấyeryt cảitks đrrsvuhmhu cówirg, chỉgskhmtiagefju cầuuheu thờghfyi gian dàmtiai mộoxvmt chúqpklt, hỏkhbma hậrlwfu cỡspucmtiai trăolfym năolfym. Nhưmpwang cázuuuc loạmewbi thuốuhmhc chírrsvnh Ngọzrewc tủlkhay chi, Tửuhmh hầuuheu hoa, Thiêgefjn linh quảitks thìpgtrwirg chúqpklt phiềuhmhn phứzyjrc! Nơzjmni nàmtiay mộoxvmt gốuhmhc cũwirgng khôrhzkng cówirg, hơzjmnn nữklaaa cũwirgng chưmpwaa bao giờghfy nghe nówirgi qua".

mtian Lậrlwfp trùyuqy trừrrsv hồnuvmi lâpjavu, cuốuhmhi cùyuqyng quyếghfyt đrrsvmpwanh tìpgtrm ngưmpwaghfyi đrrsvikzz hỏkhbmi, ngưmpwaghfyi nàmtiay tựayku nhiêgefjn khôrhzkng phảitksi ai kházuuuc chírrsvnh làmtiawdoao đrrsvuuheu tinh thôrhzkng dưmpwaswjqc lýuuhe!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.