Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 155 : Úc muộn

    trước sau   
ajczn Lậqgepp cầgqeim lấeycmy mộhsbxt quảuyvr ngọlwetc đtrecllazng khe khẽpxss vung lêpdben, lộhsbx ra bềgtuk mặpqqvt xanh mưcomnqzset.

Hắjwian ngọlwetc đtrecllazng áwxstp vàajczo trêpdben tráwxstn, tâgpirm thầgqein chậqgepm rãvppci chìamwsm vàajczo trong đtrecójapi, mộhsbxt phưcomnơtbkang pháwxstp luyệjwian chếusdg đtrecan dưcomnqzsec đtrechsbxt nhiêpdben xuấeycmt hiệjwian trưcomnqzsec mắjwiat, dĩzyhu nhiêpdben làajcz phưcomnơtbkang pháwxstp luyệjwian chếusdg Trúdlcac Cơtbka đtrecan màajczajczn Lậqgepp hằhsbxng mơtbkacomnuyvrng, từtbka nguyêpdben liệjwiau đtrecếusdgn quáwxst trìamwsnh ngưcomnng luyệjwian thàajcznh đtrecan nhưcomn thếusdgajczo đtrecgtuku khôqgepng thiếusdgu, làajczm cho hắjwian vừtbkaa mừtbkang vừtbkaa sợqzse.

Hắjwian trong khoảuyvrng thờqguci gian ngắjwian cũllazng khôqgepng xem cáwxstc ngọlwetc đtrecllazng kháwxstc, màajcz vộhsbxi vàajczng dụulvwng tâgpirm thầgqein xem qua mộhsbxt lầgqein toàajczn bộhsbx nộhsbxi dung. Nhưcomnng vừtbkaa xem lưcomnqzset qua câgpiru "phảuyvri dùmcewng tiêpdben thiêpdben châgpirn hỏmxzea đtreclwethsgen luyệjwian mớqzsei cójapi thểlwet thàajcznh đtrecan", Hàajczn Lậqgepp ngâgpiry ngẩlzzan cảuyvr ngưcomnqguci, cójapi loạqgepi cảuyvrm giáwxstc hoàajczn toàajczn choáwxstng váwxstng.

Tiêpdben thiêpdben châgpirn hỏmxzea làajcz đtrecqgepo gia cưcomnơtbkang hỏmxzea màajcz Trúdlcac Cơtbka kỳoggj tu sĩzyhu mớqzsei cójapi, làajcz ngưcomnqguci tu tiêpdben sau khi Trúdlcac Cơtbka trờqguci sinh sẽpxssjapi mộhsbxt loạqgepi pháwxstp năzyhung cơtbka bảuyvrn. Nójapi sẽpxssajczm cho tu sĩzyhu khi luyệjwian khícuwe uy lựochmc sẽpxsszyhung vọlwett, thậqgepm chícuwe sau nàajczy đtrecếusdgn Kếusdgt đtrecan kỳoggj, châgpirn hỏmxzea nàajczy sẽpxss biếusdgn thàajcznh tam vịzedi chi hỏmxzea trong truyềgtukn thuyếusdgt, cójapi thểlwet đtrecqvmxt sạqgepch thiêpdben hạqgep vạqgepn vậqgept.

Nhưcomnng loạqgepi tiêpdben thiêpdben châgpirn hỏmxzea nàajczy, thìamws loạqgepi Luyệjwian khícuwe kỳoggj nhưcomnajczn Lậqgepp làajczm sao cójapi thểlwet xuấeycmt ra! Chỉjvdajapi sau khi Trúdlcac Cơtbka hắjwian mớqzsei cójapi thểlwet vậqgepn dụulvwng đtrecưcomnqzsec.

Nhưcomnng nếusdgu nhưcomn Trúdlcac Cơtbka mớqzsei luyệjwian thàajcznh Trúdlcac cơtbka đtrecan, màajcz luyệjwian thàajcznh Trúdlcac cơtbka đtrecan lạqgepi khôqgepng thểlwet thiếusdgu tiêpdben thiêpdben châgpirn hỏmxzea màajcz sau khi Trúdlcac Cơtbka mớqzsei cójapi, cứxxve nhưcomn vậqgepy làajcz liêpdben kếusdgt vớqzsei nhau, khôqgepng cáwxstch nàajczo hójapia giảuyvri đtrecoợqzsec thìamwsajczm sao màajczamwsnh thàajcznh.


ajczm cho Hàajczn Lậqgepp buồllazn bựochmc chícuwenh làajcz loạqgepi suy nghĩzyhu nhưcomn đtrecâgpirm đtrecgqeiu vàajczo tưcomnqgucng nàajczy!

amwsm tu sĩzyhu Trúdlcac cơtbka kỳoggj đtreclwet hỗypxf trợqzse luyệjwian đtrecan, cáwxsti nàajczy càajczng khôqgepng đtrecưcomnqzsec. Cáwxsti nàajczy chẳpclyng kháwxstc nàajczo làajcz đtrecem bícuwe mậqgept nójapii rõhlfi cho đtrecqvmxi phưcomnơtbkang biếusdgt, đtrecếusdgn lúdlcac đtrecójapi chỉjvda sợqzse rằhsbxng ngoờqguci màajczamwsnh mờqguci đtrecếusdgn trợqzse giúdlcap, sau khi thàajcznh sẽpxss tiệjwian tay lấeycmy luôqgepn cáwxsti mạqgepng nhỏmxze củgezga mìamwsnh.

ajczn Lậqgepp đtrecxxveng ởuyvr trưcomnqzsec bàajczn tâgpirm phiềgtukn ýplfd loạqgepn mộhsbxt hồllazi, mớqzsei đtrecem ngọlwetc đtrecllazng nàajczy rờqguci khỏmxzei tráwxstn, đtreclwet lạqgepi chỗypxfllaz. Sau đtrecójapi khôqgepng yêpdben lòrivyng lạqgepi cầgqeim mộhsbxt ngọlwetc đtrecllazng kháwxstc, chàajczwxstt vàajczi cáwxsti, lộhsbx ra màajczu đtrecmxze rựochmc.

"Chuyệjwian Trúdlcac cơtbka đtrecan, đtreclwet sau nàajczy hãvppcy tícuwenh! Trưcomnqzsec tiêpdben xem thửwmkr trong đtrecâgpiry cójapi nộhsbxi dung gìamwswxsti đtrecãvppc, nójapii khôqgepng chừtbkang bêpdben trong sẽpxssjapi đtrecan dưcomnqzsec linh diệjwiau kháwxstc!"ajczn Lậqgepp cũllazng làajcz ngưcomnqguci quyếusdgt đtrecwxstn, lậqgepp tứxxvec đtrecem chuyệjwian Trúdlcac cơtbka đtrecan gạqgept sang mộhsbxt bêpdben, lạqgepi đtrecưcomna cáwxsti ngọlwetc đtrecllazng màajczu đtrecmxzepdben, hy vọlwetng cójapi thểlwetamwsm đtrecưcomnqzsec mộhsbxt sựochm bấeycmt ngờqgucajczo kháwxstc.

rivyzedinh nhan đtrecan", Hàajczn Lậqgepp tâgpirm thầgqein mớqzsei vừtbkaa nhậqgepp vàajczo bêpdben trong, thìamws ba chữjvdaajczy đtrecãvppc hiệjwian ra trong ójapic. Làajczm cho hắjwian nhấeycmt thờqguci cảuyvrm thấeycmy khôqgepng ổplfdn, nhưcomnng Hàajczn Lậqgepp vẫkynmn tựochm an ủgezgi mộhsbxt phen "Cáwxsti têpdben mặpqqvc dùmcew nhưcomn thếusdg, nhưcomnng hiệjwiau quảuyvr củgezga đtrecan dưcomnqzsec cũllazng khôqgepng nhấeycmt đtreczedinh làajcz nhưcomnamwsnh suy nghĩzyhu, nójapii khôqgepng chừtbkang còrivyn cójapi hiệjwiau quảuyvramws kháwxstc!"

Nhưcomnng mấeycmy câgpiru kếusdg tiếusdgp, hoàajczn toàajczn đtrecãvppc đtrecáwxstnh náwxstt nhữjvdang hy vọlwetng củgezga Hàajczn Lậqgepp, "cójapi thểlwetajczm cho thanh xuâgpirn vĩzyhunh trúdlca, dung mạqgepo trưcomnqgucng tồllazn" đtrecâgpiry làajcz miêpdbeu tảuyvrqgepng hiệjwiau củgezga đtrecan dưcomnqzsec nàajczy, cũllazng khôqgepng cójapi bấeycmt kỳoggjwxstc dụulvwng gìamws kháwxstc!

ajczn Lậqgepp giốqvmxng nhưcomn bịzedi đtrecójaping đtrecinh tạqgepi chỗypxf, đtrecxxveng ởuyvrtbkai đtrecójapi khôqgepng nhúdlcac nhícuwech, mộhsbxt câgpiru cũllazng khôqgepng nójapii. Nhưcomnng trong lòrivyng rốqvmxt cuộhsbxc cũllazng khôqgepng áwxstp chếusdg đtrecưcomnqzsec lửwmkra giậqgepn, âgpirm thầgqeim mắjwiang.

"Cáwxsti nàajczy rốqvmxt cuộhsbxc làajczajczng thưcomn kiểlwetu gìamws vậqgepy, sao lạqgepi mộhsbxt chúdlcat cáwxstch đtreciềgtuku chếusdgllazng khôqgepng cójapi, chỉjvda toàajczn làajcz nhữjvdang thứxxveajczo lao, lạqgepi đtreci cấeycmt dấeycmu ởuyvr đtrecâgpiry! Cáwxsti gìamwsajcz Kim châgpirm bícuwe thuậqgept, Đrivyzedinh nhan đtrecan gìamwsamws đtrecójapi, đtrecqvmxi vớqzsei ngưcomnqguci tu tiêpdben làajczm gìamwsjapiwxsti táwxstc dụulvwng quỷxlcn quáwxsti gìamws, màajcz lạqgepi đtrecưcomnqzsec trang trọlwetng cấeycmt dấeycmu tạqgepi chỗypxfajczy…"

Trong lúdlcac Hàajczn Lậqgepp đtrecang cảuyvrm giáwxstc đtrecưcomnqzsec sựochmqgep ícuwech hãvppco huyềgtukn, thìamwswxsti thanh âgpirm đtrecáwxstng ghéochmt kia lạqgepi truyềgtukn tớqzsei.

"Thờqguci gian đtrecãvppc hếusdgt, nếusdgu muốqvmxn tiếusdgp tụulvwc nữjvdaa…"

"Xuốqvmxng ngay!"

ajczn Lậqgepp lầgqein nàajczy cũllazng khôqgepng tícuwenh sẽpxss cho đtrecqvmxi phưcomnơtbkang mộhsbxt khốqvmxi linh thạqgepch nữjvdaa, nêpdben cầgqeim lấeycmy ngọlwetc đtrecllazng cójapi chứxxvea phưcomnơtbkang pháwxstp luyệjwian chếusdg Trúdlcac cơtbka đtrecan chuẩlzzan bịzedi rờqguci khỏmxzei nơtbkai nàajczy.

Nhưcomnng mớqzsei vừtbkaa đtreci tớqzsei cửwmkra cầgqeiu thang, hắjwian do dựochm mộhsbxt chúdlcat. Cảuyvrm giáwxstc đtrecưcomnqzsec rivyzedinh nhan đtrecan" kia mặpqqvc dùmcew đtrecqvmxi vớqzsei việjwiac trợqzse giúdlcap tinh tiếusdgn pháwxstp lựochmc thìamws khôqgepng cójapi chúdlcat ảuyvrnh hưcomnuyvrng nàajczo, nhưcomnng tựochma hồllazllazng cójapi thểlwet đtrecem cho cáwxstc ngưcomnqguci tu tiêpdben kháwxstc. Hơtbkan nữjvdaa chủgezg yếusdgu nhấeycmt chícuwenh làajcz, Đrivyzedinh nhan đtrecan nàajczy cũllazng khôqgepng cầgqein đtrecếusdgn tiêpdben thiêpdben châgpirn hỏmxzea, hắjwian cójapi thểlwet đtreciềgtuku chếusdg đtrecưcomnqzsec.


Nghĩzyhu tớqzsei đtrecâgpiry, Hàajczn Lậqgepp quay đtrecgqeiu chạqgepy lạqgepi cáwxsti bàajczn, lấeycmy chộhsbxp lấeycmy ngọlwetc đtrecllazng màajczu đtrecmxzeajczo tay, lúdlcac nàajczy mớqzsei bưcomnqzsec nhanh vềgtuk phícuwea cầgqeiu thang lầgqeiu, đtreci xuốqvmxng lầgqeiu.

"Thếusdgajczo, tiểlwetu hữjvdau! Cójapi thu hoạqgepch gìamws khôqgepng?"vppco giảuyvr vừtbkaa thấeycmy Hàajczn Lậqgepp xuốqvmxng tớqzsei, lậqgepp tứxxvec trêpdben mặpqqvt tưcomnơtbkai cưcomnqguci hỏmxzei, nhưcomnng Hàajczn Lậqgepp nghe nhưcomn thếusdg lạqgepi cójapi cảuyvrm giáwxstc rấeycmt làajcz dốqvmxi tráwxst.

"Hứxxvea lãvppco, trêpdben lầgqeiu thậqgept sựochmajczajcztbkai bổplfdn môqgepn cấeycmt giữjvdawxstc bícuwe phưcomnơtbkang đtreciềgtuku chếusdg đtrecan dưcomnqzsec sao? Sao lạqgepi toàajczn nhữjvdang thứxxve phếusdg thảuyvri nhưcomn vậqgepy, khôqgepng phảuyvri làajczrivyn cójapi chỗypxf cấeycmt dấeycmu kháwxstc chứxxve?"ajczn Lậqgepp đtrecqvmxi vớqzsei câgpiru hỏmxzei củgezga lãvppco giảuyvrllazng khôqgepng đtreclwet ýplfd, ngưcomnqzsec lạqgepi hỏmxzei vềgtuk nghi vấeycmn từtbkavppcy đtrecếusdgn giờqguc, vẻlzza mặpqqvt buồllazn bựochmc.

vppco giảuyvr thấeycmy áwxstnh mắjwiat củgezga Hàajczn Lậqgepp nhưcomn thếusdg, khôqgepng khỏmxzei hắjwiac hắjwiac cưcomnqguci gian.

"Từtbka khi lãvppco phu ởuyvrtbkai nàajczy tớqzsei nay, tiểlwetu hữjvdau cũllazng khôqgepng phảuyvri làajcz ngưcomnqguci đtrecgqeiu tiêpdben cójapi nghi vấeycmn nàajczy. Cơtbka hồllaz ngưcomnqguci mớqzsei tớqzsei Nhạqgepc Lộhsbxc đtreciệjwian, đtrecếusdgn lầgqeiu nàajczy xem, đtrecgtuku sẽpxsscomnqzseng tớqzsei lãvppco phu hỏmxzei thăzyhum vềgtuk chuyệjwian nàajczy. Bấeycmt quáwxst phảuyvri biếusdgt đtrecưcomnqzsec nguyêpdben gốqvmxc củgezga chuyệjwian nàajczy…" Vịzedi Hứxxvea lãvppco nàajczy cốqvmx ýplfdjapii dôqgepng dàajczi, nhưcomnng trong lờqguci nójapii cũllazng cójapi ýplfdajczm rõhlfiajczng việjwiac nàajczy.

Đrivyqvmxi phưcomnơtbkang làajczm ra vẻlzza mặpqqvt đtrecòrivyi tiềgtukn, thậqgept sựochmajczm cho Hàajczn Lậqgepp khôqgepng biếusdgt nójapii gìamws. Ngưcomnqguci trưcomnqzsec mắjwiat đtrecâgpiry đtrecâgpiru phảuyvri làajcz mộhsbxt tu sĩzyhu Trúdlcac Cơtbka kỳoggj, rõhlfiajczng làajcz mộhsbxt gian thưcomnơtbkang ởuyvr thếusdg tụulvwc giáwxstgpirm nơtbkai đtrecâgpiry, làajczm ra bộhsbxwxstng húdlcat máwxstu ngưcomnqguci kháwxstc.

dlcac nàajczy, Hàajczn Lậqgepp cuốqvmxi cùmcewng hiểlwetu rõhlfi đtrecqvmxi phưcomnơtbkang lúdlcac đtrecgqeiu khôqgepng cho gọlweti làajczcomnwxst, màajczcomnng hôqgepqgepn lãvppco làajczjapi dụulvwng ýplfd. Cáwxsti nàajczy rõhlfiajczng làajcz nếusdgu làajcz trưcomnuyvrng bốqvmxi sưcomnqgepn, sẽpxss khôqgepng tiệjwian bắjwiat chẹgtukt, cho nêpdben mớqzsei bàajczy ra cáwxsti tròrivyajczy.

ajczn Lậqgepp châgpirn màajczy cau lạqgepi mộhsbxt chúdlcat, khôqgepng nójapii hai lờqguci, "Bộhsbxp" "Bộhsbxp" hai tiếusdgng, đtrecem hai ngọlwetc đtrecllazng đtrecpqqvt ởuyvr trưcomnqzsec bàajczn lãvppco giảuyvr.

"Vãvppcn bốqvmxi nguyêpdben làajcz muốqvmxn đtrecem hai ngọlwetc đtrecllazng nàajczy phụulvwc chếusdg, nhưcomnng hôqgepm nay linh thạqgepch tựochma hồllaz khôqgepng đtrecgezg! Nójapii nhưcomn vậqgepy, vãvppcn bốqvmxi cũllazng chỉjvda tạqgepm thờqguci phụulvwc chếusdg mộhsbxt cáwxsti, còrivyn cáwxsti kia sẽpxss quay lạqgepi sau"ajczn Lậqgepp cũllazng đtrecãvppczyhun lôqgepn tạqgepi thếusdg tụulvwc kháwxstgpiru, cũllazng hơtbkai phảuyvrn kícuwech mộhsbxt chúdlcat, đtreclwet ngừtbkaa đtrecqvmxi phưcomnơtbkang đtrecưcomnqzsec nưcomnqzsec lấeycmn tớqzsei.

"Tiểlwetu hữjvdau muốqvmxn phụulvwc chếusdg cảuyvr hai?" Hứxxvea lãvppco mừtbkang rỡjgib, mởuyvr lớqzsen hai mắjwiat.

"Nguyêpdben lúdlcac đtrecgqeiu làajcz vậqgepy, nhưcomnng vãvppcn bốqvmxi vẫkynmn muốqvmxn biếusdgt đtrecáwxstp áwxstn củgezga vấeycmn đtrecgtuk vừtbkaa rồllazi, tựochma hồllazllazng chưcomna đtrecgezg!"

"Ha ha, tiểlwetu hữjvdau đtrecãvppc sảuyvrng khoáwxsti nhưcomn vầgqeiy, vấeycmn đtrecgtuk vừtbkaa rồllazi đtrecưcomnơtbkang nhiêpdben làajcz miễcomnn phícuwe. Lãvppco phu trưcomnqzsec tiêpdben phụulvwc chếusdg cho tiểlwetu hữjvdau đtrecãvppc!"vppco giảuyvr cuốqvmxng quícuwet đtrecem hai khốqvmxi ngọlwetc đtrecllazng cầgqeim nơtbkai tay, rồllazi lấeycmy từtbka trêpdben giáwxstuyvr phícuwea sau ra hai cáwxsti bạqgepch ngọlwetc đtrecllazng, vộhsbxi vàajczng phụulvwc chếusdg, bộhsbxwxstng sợqzseajczn Lậqgepp đtrecplfdi ýplfd.

"Phụulvwc chếusdg hoàajczn thàajcznh, cầgqeim lấeycmy đtreci!"vppco giảuyvr đtrechsbxng táwxstc nhanh nhẹgtukn vôqgepmcewng, trong khi Hàajczn Lậqgepp trợqzsen mắjwiat háwxst hốqvmxc mồllazm, đtrecãvppc đtrecem ngọlwetc đtrecllazng phụulvwc chếusdg xong, sau đtrecójapi đtrecưcomna phụulvwc chếusdg phẩlzzam đtrecếusdgn trưcomnqzsec mặpqqvt Hàajczn Lậqgepp. Tiếusdgp dùmcewn mộhsbxt loạqgepi áwxstnh mắjwiat ngowi còrivyn khôqgepng nhanh đtrecưcomna linh thạqgepch, nhìamwsn thẳpclyng vàajczo Hàajczn Lậqgepp.

ajczn Lậqgepp khójapie miệjwiang giậqgept giậqgept, muốqvmxn mởuyvr miệjwiang nójapii cáwxsti gìamws đtrecójapi, nhưcomnng vẫkynmn khôqgepng nójapii ra khỏmxzei miệjwiang. Sau khi hơtbkai trầgqeim mặpqqvc mộhsbxt chúdlcat, liềgtukn lấeycmy từtbka trong túdlcai trữjvda vậqgept ra hai mưcomnơtbkai khốqvmxi linh thạqgepch cấeycmp thấeycmp, khôqgepng nójapii tiếusdgng nàajczo đtrecưcomna cho lãvppco giảuyvr.

vppco giảuyvr vui vẻlzza ra mặpqqvt tiếusdgp nhậqgepn lấeycmy linh thạqgepch nàajczy, nhấeycmt thờqguci mừtbkang rỡjgib khôqgepng kịzedip ngậqgepm miệjwiang. Sau khi lãvppco đtrecem linh thạqgepch kiểlwetm qua kiểlwetm lạqgepi ba bốqvmxn lầgqein, mớqzsei chúdlca ýplfd tớqzsei Hàajczn Lậqgepp vẫkynmn đtrecang đtrecxxveng ởuyvr mộhsbxt bêpdben đtrecqzsei câgpiru trảuyvr lờqguci củgezga lãvppco.

dlcac nàajczy, Hứxxvea lãvppco mớqzsei hai lòrivyng đtrecem linh thạqgepch cấeycmt vàajczo, dùmcewng mộhsbxt loạqgepi áwxstnh mắjwiat nhưcomn nhìamwsn thấeycmy đtrecqgepi tàajczi chủgezg mộhsbxt lầgqein nữjvdaa đtrecáwxstnh giáwxstajczn Lậqgepp.

"Thậqgept làajczm ngưcomnqguci khôqgepng thểlwet xem tưcomnqzseng mạqgepo! Tiểlwetu hữjvdau thâgpirn gia cójapi thểlwet thâgpirm hậqgepu nhưcomn thếusdg, thậqgept đtrecúdlcang làajczajczm cho lãvppco phu. Bấeycmt quáwxst, lãvppco phu mặpqqvc dùmcewpdbeu tàajczi, nhưcomnng cũllazng làajcz mộhsbxt lờqguci ngàajczn vàajczng. Hôqgepm nay tiểlwetu hữjvdau cójapi vấeycmn đtrecgtukamws cứxxvejapii ra, lãvppco phu tuyệjwiat đtrecqvmxi sẽpxssajczm cho tiểlwetu hữjvdau hàajczi lòrivyng màajcz vềgtuk!"vppco giảuyvr sau khi đtrecem áwxstnh mắjwiat thu hồllazi lạqgepi, lộhsbx ra bộhsbxwxstng trịzedinh trọlwetng nghiêpdbem nghịzedijapii.

ajczn Lậqgepp thoáwxstng cójapi chúdlcat ngoàajczi ýplfd muốqvmxn, nhưcomnng cũllazng khôqgepng chúdlcat kháwxstch khícuwepdbeu cầgqeiu trảuyvr lờqguci vấeycmn đtrecgtuk vừtbkaa rồllazi.

"Thậqgept ra đtrecáwxstp áwxstn rấeycmt đtrecơtbkan giảuyvrn, đtrecqgepi bộhsbx phậqgepn cáwxstch đtreciềgtuku chếusdg đtrecan dưcomnqzsec sớqzsem đtrecãvppc bịzedi mấeycmt. Khôqgepng chỉjvdajapi Hoàajczng Phong cốqvmxc chúdlcang ta nhưcomn thếusdg, màajcz cảuyvr mấeycmy môqgepn pháwxsti kháwxstc, thậqgepm chícuwe cảuyvr tu tiêpdben giớqzsei đtrecgtuku làajczamwsnh cảuyvrnh nhưcomn vậqgepy!"vppco giảuyvr chậqgepm rãvppci nójapii.

ajczn Lậqgepp nghe vậqgepy giậqgept mìamwsnh, cójapi chúdlcat khójapi hiểlwetu nhìamwsn lãvppco giảuyvr.

"Thậqgept ra tiểlwetu hữjvdau cứxxvezyhunh tâgpirm suy nghĩzyhu mộhsbxt chúdlcat sẽpxss hiểlwetu rõhlfi. Cáwxstch đtreciềgtuku chếusdg đtrecan dưcomnqzsec giáwxst trịzediajczamws? Đrivyưcomnơtbkang nhiêpdben làajcz bởuyvri vìamwsjapi thểlwet đtrecem cáwxstc loạqgepi thiêpdben tàajczi đtreczedia bảuyvro tưcomnơtbkang ứxxveng hójapia thàajcznh đtrecan dưcomnqzsec đtreclwet cho ngưcomnqguci tu tiêpdben chúdlcang ta dùmcewng".

"Nhưcomnng tiểlwetu hữjvdau khôqgepng cójapi nghĩzyhu tớqzsei, thiêpdben tàajczi đtreczedia bảuyvro trêpdben đtrecqguci nàajczy rấeycmt cójapi hạqgepn, hơtbkan nữjvdaa mỗypxfi loạqgepi cầgqein phảuyvri cójapi mộhsbxt thờqguci gian rấeycmt dàajczi cảuyvr trăzyhum năzyhum thậqgepm chícuwe cảuyvr ngàajczn năzyhum mớqzsei thàajcznh. Màajcz sốqvmxcomnqzseng ngưcomnqguci tu tiêpdben khôqgepng hềgtuk giảuyvrm bớqzset, thậqgepm chícuwe ngàajczy càajczng gia tăzyhung. Vìamws vậqgepy, việjwiac ghi lạqgepi cáwxstch đtreciềgtuku chếusdgmcewng cáwxstc loạqgepi nguyêpdben liệjwiau ngàajczy càajczng thưcomna thớqzset đtreci, thậqgepm chícuwerivyn từtbka từtbka hoàajczn toàajczn diệjwiat tuyệjwiat. Đrivyqzsei đtrecếusdgn khi ngưcomnqguci củgezga tu tiêpdben giớqzsei chúdlca ýplfd đtrecếusdgn vấeycmn đtrecgtuk nghiêpdbem trọlwetng nàajczy, thìamws thiêpdben tàajczi đtreczedia bảuyvro trêpdben đtrecqguci nàajczy sớqzsem đtrecãvppc bịzedi ngưcomnqguci ta đtrecàajczo bớqzsei khôqgepng còrivyn, chỉjvdajapi mộhsbxt sốqvmx chỗypxfjapi chúdlcat đtrecpqqvc thùmcewajczrivyn lưcomnu lạqgepi mộhsbxt chúdlcat, nhưcomnng nhữjvdang chỗypxfajczy cho dùmcew đtrecqvmxi vớqzsei ngưcomnqguci tu tiêpdben màajczjapii, cũllazng làajcz hung hiểlwetm vôqgepmcewng, cựochmc kỳoggj nguy hiểlwetm".

"Cứxxve nhưcomn vậqgepy, cáwxstc cáwxstch đtreciềgtuku chếusdg hoàajczn toàajczn khôqgepng còrivyn nguyêpdben liệjwiau, đtrecãvppc trởuyvrpdben khôqgepng còrivyn giáwxst trịzedi, còrivyn cójapi ai coi trọlwetng nữjvdaa? Lạqgepi trảuyvri qua mộhsbxt đtrecoạqgepn thờqguci gian dàajczi cùmcewng vớqzsei mấeycmy lầgqein tu tiêpdben giớqzsei đtrecqgepi kiếusdgp, cáwxstc cáwxstch đtreciềgtuku chếusdg đtrecan dưcomnqzsec nàajczy cũllazng dầgqein dầgqein biếusdgn mấeycmt trong lịzedich sửwmkr, chỉjvdarivyn lạqgepi cójapiajczi loạqgepi. Màajcz Trúdlcac Cơtbka đtrecan chícuwenh làajcz mộhsbxt trong sốqvmx ícuwet nhữjvdang loạqgepi may mắjwian còrivyn tồllazn tạqgepi".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.