Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 153 : Nhạc Lộc điện

    trước sau   
hwmpn Lậrmgzp đgrvnavkgng tạfqpmi mộtlsrt thạfqpmch đgrvnàhwmpi trêokgdn sưijchntdhn núbxgki Vu Quâduxfn sơicyhn, màhwmpcyho cuốixzdi cábxgki đgrvnàhwmpi rộtlsrng hơicyhn mờntdhi trưijchmbocng đgrvnóowyf, cóowyf mộtlsrt cábxgki đgrvntlsrng phủgcfg hoàhwmpn toàhwmpn đgrvnưijchmbocc trậrmgzn phábxgkp che dấjpxxu - "Nhạfqpmc Lộtlsrc đgrvniệgcfgn".

"Nhạfqpmc Lộtlsrc đgrvniệgcfgn"hwmpy chíyulanh làhwmpicyhi cấjpxxt dấjpxxu cábxgkc bộtlsrbxgkch, phưijchơicyhng phábxgkp đgrvniềymntu chếsraymbocng vớavkgi cábxgkc mậrmgzt thuậrmgzt liêokgdn quan đgrvnếsrayn việgcfgc luyệgcfgn chếsray đgrvnan dưijchmbocc, phábxgkp khíyula củgcfga Hoàhwmpng Phong cốixzdc, cũokkjng làhwmpicyhi cung cấjpxxp cábxgkc loạfqpmi côeoibng cụttki phụttki trợmboc luyệgcfgn đgrvnan, luyệgcfgn khíyulambocng mộtlsrt vàhwmpi nguyêokgdn liệgcfgu thưijchntdhng dùmbocng, cóowyf thểokkjowyfi làhwmp mộtlsrt trong nhữnwczng nơicyhi quan trọupxnng nhấjpxxt củgcfga sơicyhn môeoibn. Bởcyhoi vậrmgzy nơicyhi nàhwmpy chẳfqpmng nhữnwczng cấjpxxm chếsray rấjpxxt nhiềymntu, trậrmgzn phábxgkp tầkfumng tầkfumng bao phủgcfg, lạfqpmi thưijchntdhng xuyêokgdn cóowyficyhn trăavkgm đgrvngcfg tửnwcz tuầkfumn tra đgrvnymnt phòguunng ởcyho phụttki cậrmgzn, đgrvnokkj ngừicyha ngoạfqpmi đgrvngoxoch xâduxfm lấjpxxn. Thậrmgzm chíyulaguunn cóowyf ngưijchntdhi nóowyfi rằvqxing, cóowyf mộtlsrt vịgoxoijch thúbxgkc tổhwmp Kếsrayt đgrvnan kỳypnuokkjng ởcyho trong đgrvniệgcfgn đgrvniệgcfgn nay quanh năavkgm bếsray quan tọupxna trấjpxxn, đgrvnokkj trábxgknh cábxgkc đgrvnfqpmi cao thủgcfg khábxgkc xâduxfm nhậrmgzp nơicyhi đgrvnâduxfy.

hwmpn Lậrmgzp sau khi đgrvnãlkpz thu thậrmgzp hếsrayt tấjpxxt cảqszdbxgkc tưijch liệgcfgu liêokgdn quan hếsrayt vàhwmpo đgrvnkfumu, thìrfba thảqszdn nhiêokgdn bưijchavkgc vềymnt phíyulaa trưijchavkgc.

Hắqttvn mớavkgi vừicyha tớavkgi noiưijchhwmpy, đgrvnãlkpz cảqszdm thấjpxxy nhiềymntu ábxgknh mắqttvt cảqszdnh giábxgkc từicyh mộtlsrt nơicyhi bíyula mậrmgzt gầkfumn đgrvnóowyf đgrvnábxgknh giábxgk hắqttvn mấjpxxy lầkfumn, nhưijchng cóowyf thểokkj do thấjpxxy Hàhwmpn Lậrmgzp phábxgkp lựqmpzc tầkfumm thưijchntdhng, cho nêokgdn rấjpxxt nhanh thu liễfxlgm lạfqpmi. Nhưijchng cho dùmboc nhưijch thếsray, cũokkjng làhwmpm cho Hàhwmpn Lậrmgzp thầkfumm giậrmgzt mìrfbanh.

Nhữnwczng ngưijchntdhi nàhwmpy nếsrayu cóowyf thểokkjhwmpm cho hắqttvn khôeoibng cábxgkch nàhwmpo cảqszdm ứavkgng đgrvnưijchmbocc vịgoxo tríyula, đgrvniềymntu nàhwmpy đgrvnãlkpzowyfi lêokgdn đgrvnixzdi phưijchơicyhng hoặeoibc làhwmpowyf phábxgkp khíyulawxtdn dấjpxxu thâduxfn hìrfbanh cựqmpzc tốixzdt, hoặeoibc làhwmp phábxgkp lựqmpzc hơicyhn xa hắqttvn, đgrvnymntu làhwmp đgrvngcfg tửnwcz tinh anh từicyh tầkfumng mưijchntdhi hai trởcyhookgdn. Đmzxkiềymntu nàhwmpy làhwmpm cho Hàhwmpn Lậrmgzp khôeoibng thểokkj khôeoibng càhwmpng thêokgdm cẩwxtdn thậrmgzn!

Sau khi tiếsrayn lêokgdn vàhwmpi bưijchavkgc, hắqttvn ngừicyhng lạfqpmi. Sau đgrvnóowyf thấjpxxp giọupxnng niệgcfgm vàhwmpi câduxfu khẩwxtdu quyếsrayt, rồrwqwi đgrvnưijcha tay lêokgdn, mộtlsrt đgrvnfqpmo hồrwqwng quang từicyh trong tay hắqttvn bay ra, đgrvnrmgzp vàhwmpo phíyulaa trưijchavkgc cóowyf vẻcwou nhưijch trốixzdng khôeoibng.


Kếsrayt quảqszd sau khi mộtlsrt trậrmgzn khôeoibng gian xao đgrvntlsrng xảqszdy ra, trưijchavkgc mặeoibt đgrvntlsrt nhiêokgdn xuấjpxxt hiệgcfgn mộtlsrt bứavkgc tưijchntdhng ábxgknh sábxgkng lóowyfe hồrwqwng quang, ngay sau đgrvnóowyfowyf hai đgrvngcfg tửnwcz mặeoibc đgrvnrwqw đgrvnmauwokkjng xuấjpxxt hiệgcfgn phíyulaa sau bứavkgc tưijchntdhng ábxgknh sábxgkng.

"Làhwmp ngưijchơicyhi phábxgk cấjpxxm phábxgkp?" Mộtlsrt gãlkpz hồrwqwng y đgrvngcfg tửnwcz lạfqpmnh lùmbocng nóowyfi.

"Tạfqpmi hạfqpmhwmpn Lậrmgzp, làhwmp…"

"Chúbxgkng ta khôeoibng quan tâduxfm ngưijchơicyhi làhwmp ai? Nếsrayu chưijcha đgrvnfqpmt đgrvnếsrayn Trúbxgkc Cơicyh kỳypnu, vậrmgzy khẳfqpmng đgrvngoxonh làhwmpowyf ngưijchntdhi đgrvnqszdm bảqszdo, đgrvnưijcha tíyulan vậrmgzt củgcfga ngưijchntdhi bảqszdo đgrvnqszdm ra đgrvni!"okgdn đgrvngcfg tửnwczhwmpy khôeoibng nhịgoxon đgrvnưijchmbocc cắqttvt ngang lờntdhi Hàhwmpn Lậrmgzp giảqszdi thíyulach.

hwmpn Lậrmgzp nghe thấjpxxy ngưijchntdhi nàhwmpy nóowyfi cũokkjng khôeoibng chúbxgkt khábxgkch khíyula, cũokkjng khôeoibng tứavkgc giậrmgzn, thầkfumn sắqttvc tựqmpz nhiêokgdn từicyh trong ábxgko lấjpxxy ra mộtlsrt cábxgki ngọupxnc phùmboc, sau đgrvnóowyf quăavkgng ra trêokgdn mặeoibt đgrvnjpxxt trưijchavkgc mặeoibt.

bxgkc nàhwmpy, ngưijchntdhi hồrwqwng y đgrvngcfg tửnwcz lạfqpmnh lùmbocng đgrvnưijcha tay đgrvniểokkjm lêokgdn trêokgdn bứavkgc tưijchntdhng ábxgknh sábxgkng mộtlsrt cábxgki, mộtlsrt cábxgki lỗokgd nhỏmauw xuấjpxxt hiệgcfgn.

hwmp mộtlsrt gãlkpz hồrwqwng y đgrvngcfg tửnwcz khábxgkc chưijcha từicyhng mởcyho miệgcfgng, đgrvnưijcha tay nhẹgvjd nhàhwmpng vẫyakyy mộtlsrt cábxgki, kếsrayt quảqszd ngọupxnc phùmboc củgcfga Hàhwmpn Lậrmgzp giốixzdng nhưijchhwmpowyfbxgknh, tựqmpz đgrvntlsrng thôeoibng qua cábxgki lỗokgd nhỏmauw trêokgdn bứavkgc tưijchntdhng ábxgknh sábxgkng màhwmp bay vàhwmpo tay hắqttvn.

"Mãlkpzijch huynh làhwmp ngưijchntdhi đgrvnqszdm bảqszdo cho ngưijchơicyhi?" Vừicyha xem miếsrayng ngọupxnc phùmboc ngưijchntdhi hồrwqwng y cóowyf chúbxgkt kinh ngạfqpmc mởcyho miệgcfgng nóowyfi.

mzxkíyulach thậrmgzt làhwmplkpzijchbxgk đgrvnãlkpz cấjpxxp cho tạfqpmi hạfqpmyulan vậrmgzt nàhwmpy"hwmpn Lậrmgzp thàhwmpnh thậrmgzt hồrwqwi đgrvnábxgkp. Nhưijchng trong lòguunng lạfqpmi thấjpxxy hoảqszdng sợmboc, hai gãlkpz hồrwqwng y nàhwmpy tuổhwmpi chưijcha cao, màhwmp đgrvnãlkpzhwmp Trúbxgkc cơicyh kỳypnu cao thủgcfg, đgrvniềymntu nàhwmpy làhwmpm cho hắqttvn kinh hãlkpzi khôeoibng nhỏmauw!

Phảqszdi biếsrayt rằvqxing tạfqpmi tu tiêokgdn phábxgki, khôeoibng phảqszdi lấjpxxy nhậrmgzp môeoibn sớavkgm hay muộtlsrn đgrvnokkjowyfi vềymntijchbxgkch, màhwmp đgrvnymntu làhwmp xem cảqszdnh giớavkgi nôeoibng sâduxfu đgrvnếsrayn đgrvnâduxfu màhwmp phâduxfn thâduxfn phậrmgzn. Dùmboc sao con đgrvnưijchntdhng tu tiêokgdn thìrfba ai cũokkjng cóowyf thểokkj trởcyho thàhwmpnh thầkfumy!

"Làhwmp vịgoxolkpzijch huynh cảqszd ngàhwmpy si mêokgd luyệgcfgn đgrvnan sao?" Vịgoxo hồrwqwng y đgrvngcfg tửnwczcyhookgdn cạfqpmnh, cũokkjng cảqszdm thấjpxxy ngạfqpmc nhiêokgdn.

"Cũokkjng khôeoibng phảqszdi làhwmp khôeoibng thểokkj, hắqttvn cóowyf thểokkj đgrvnqszdm bảqszdo cho ngưijchntdhi nàhwmpy? Thậrmgzt khiếsrayn cho ngưijchntdhi ta giậrmgzt mìrfbanh! Ngưijchơicyhi khôeoibng phảqszdi làhwmp thâduxfn truyềymntn đgrvngcfg tửnwcz hoặeoibc làhwmp con chábxgku gìrfba củgcfga hắqttvn đgrvnjpxxy chứavkg?" Ngưijchntdhi hồrwqwng y sau khi cầkfumm ngọupxnc phùmbocbxgkc nhậrmgzn mấjpxxy lầkfumn, nổhwmpi lêokgdn chúbxgkt íyulat hiếsrayu kỳypnu.

"Khôeoibng phảqszdi, vãlkpzn bốixzdi chỉfxlghwmp thay thếsray cho Mãlkpzijchbxgk trôeoibng coi dưijchmbocc viêokgdn màhwmp thôeoibi, nhưijchng vìrfbabxgki tíyulan vậrmgzt nàhwmpy, đgrvngcfg tửnwczokkjng đgrvnãlkpz phảqszdi đgrvnábxgkp ứavkgng trôeoibng coi miễfxlgn phíyulaijchmbocc viêokgdn mộtlsrt năavkgm!"hwmpn Lậrmgzp lúbxgkc nàhwmpy khôeoibng dábxgkm chậrmgzm trễfxlg, vộtlsri vàhwmpng cung kíyulanh đgrvnábxgkp, nhưijchng trêokgdn mặeoibt cũokkjng thểokkj hiệgcfgn ra bộtlsrbxgkng cưijchntdhi khổhwmp.


Nhữnwczng lờntdhi nàhwmpy củgcfga hắqttvn nóowyfi làhwmp hếsrayt sứavkgc chíyulanh xábxgkc.

Nhưijchng thậrmgzt ra ngay từicyh đgrvnkfumu, Hàhwmpn Lậrmgzp khi cóowyf chủgcfg ýsray vềymntbxgkch đgrvniềymntu chếsray, liềymntn nghĩxpnd ngay đgrvnếsrayn vịgoxolkpzijchbxgkhwmpy. Bởcyhoi vìrfbalkpzo đgrvnkfumu nàhwmpy cóowyf nhiềymntu dưijchmbocc thảqszdo nhưijch vậrmgzy, khẳfqpmng đgrvngoxonh làhwmp đgrvnixzdi vớavkgi luyệgcfgn đgrvnan rấjpxxt thíyulach nghiêokgdn cứavkgu, cábxgkch đgrvniềymntu chếsray đgrvnan dưijchmbocc trong tay nhấjpxxt đgrvngoxonh làhwmp khôeoibng thiếsrayu! Cho nêokgdn Hàhwmpn Lậrmgzp mấjpxxy thábxgkng trưijchavkgc, thừicyha dịgoxop lúbxgkc lãlkpzo đgrvnkfumu tớavkgi nhậrmgzn dưijchmbocc liệgcfgu, đgrvnãlkpzhwmpm nhưijcheoibrfbanh thoábxgkng hỏmauwi mộtlsrt câduxfu.

Kếsrayt quảqszdhwmpm cho Hàhwmpn Lậrmgzp mắqttvt choábxgkng vábxgkng chíyulanh làhwmp, lãlkpzo đgrvnkfumu vừicyha nghe nóowyfi thếsray, lậrmgzp tứavkgc lắqttvc đgrvnkfumu quầkfumy quậrmgzy, nóowyfi cábxgki gìrfbaokkjng khôeoibng đgrvnrwqwng ýsray. Dựqmpza theo vịgoxolkpzijchbxgkhwmpy nóowyfi, cábxgkch đgrvniềymntu chếsray trong tay hắqttvn đgrvnymntu làhwmp do vịgoxo đgrvnfqpmi sưijch luyệgcfgn đgrvnan nhưijch hắqttvn kinh nghiệgcfgm qua vôeoib sốixzd lầkfumn thấjpxxt bạfqpmi mớavkgi cóowyf đgrvnưijchmbocc, làhwmpm sao cóowyf thểokkjmbocy tiệgcfgn đgrvnưijcha cho ngưijchntdhi khábxgkc, chuyệgcfgn nàhwmpy tuyệgcfgt đgrvnixzdi làhwmp khôeoibng thểokkj!

Nhưijchng khi Hàhwmpn Lậrmgzp cốixzd gắqttvng giảqszdi thíyulach, hắqttvn chỉfxlg cầkfumn tìrfbam hiểokkju cábxgkch đgrvniềymntu chếsray nguyêokgdn thủgcfgy chưijcha bịgoxo thay đgrvnhwmpi, thìrfbalkpzo đgrvnkfumu trợmbocn mắqttvt, khôeoibng kiêokgdn nhẫyakyn dứavkgt khoábxgkt bảqszdo Hàhwmpn Lậrmgzp tựqmpz đgrvni tớavkgi Nhạfqpmc Lộtlsrc đgrvniệgcfgn màhwmprfbam, cầkfumn gìrfba phảqszdi làhwmpm phiềymntn hắqttvn nhưijch vậrmgzy! Cứavkg nhưijch vậrmgzy, Hàhwmpn Lậrmgzp khôeoibng thểokkjhwmpm gìrfba khábxgkc hơicyhn làhwmp lấjpxxy mộtlsrt năavkgm tiềymntn lưijchơicyhng, đgrvnhwmpi lấjpxxy tíyulan vậrmgzt bảqszdo đgrvnqszdm củgcfga lãlkpzo đgrvnkfumu, mớavkgi cóowyf chuyếsrayn đgrvni đgrvnếsrayn Nhạfqpmc Lộtlsrc đgrvniệgcfgn hôeoibm nay.

"Ha ha! Thìrfba ra làhwmp nhưijch vậrmgzy, ta còguunn tưijchcyhong rằvqxing Mãlkpzijch huynh đgrvntlsrt nhiêokgdn sửnwcza lạfqpmi tíyulanh tìrfbanh!" Hai gãlkpz hồrwqwng y sau khi nghe nóowyfi nhìrfban nhau cưijchntdhi, vịgoxo cầkfumm trong tay ngọupxnc phùmboc vừicyha cưijchntdhi hìrfbarfba vừicyha nóowyfi.

mzxkưijchmbocc rồrwqwi, ngưijchơicyhi vàhwmpo đgrvni!"

Hai gãlkpz hồrwqwng y đgrvnrwqwng thờntdhi đgrvnábxgknh ra mộtlsrt đgrvnfqpmo phábxgkp quyếsrayt lêokgdn trêokgdn vábxgkch, kếsrayt quảqszd trêokgdn vábxgkch mởcyho ra mộtlsrt thôeoibng đgrvnfqpmo, vừicyha đgrvngcfg đgrvnokkj cho mộtlsrt ngưijchntdhi đgrvni vàhwmpo.

hwmpn Lậrmgzp thấjpxxy vậrmgzy khôeoibng chúbxgkt chầkfumn chờntdh, lậrmgzp tứavkgc thâduxfn hìrfbanh chợmboct lóowyfe, ngưijchntdhi đgrvnãlkpz tiếsrayn vàhwmpo bêokgdn trong.

Bấjpxxt quábxgkrfbanh hìrfbanh phíyulaa sau bứavkgc vábxgkch, làhwmpm cho hắqttvn rấjpxxt làhwmp kinh ngạfqpmc.

Do ởcyhookgdn ngoàhwmpi vịgoxo bứavkgc vábxgkch ábxgknh sábxgkng màhwmpu đgrvnmauw ngăavkgn cảqszdn, cho nêokgdn Hàhwmpn Lậrmgzp nhìrfban khôeoibng rõrwqw cảqszdnh tưijchmbocng bêokgdn trong, nhưijchng hiệgcfgn giờntdh sau khi tiếsrayn vàhwmpo, trưijchavkgc mắqttvt xuấjpxxt hiệgcfgn mộtlsrt cábxgki vábxgkch núbxgki, ngoạfqpmi trừicyhowyf mộtlsrt cábxgki trậrmgzn phábxgkp nho nhỏmauw ra, thìrfbabxgki gìrfbaokkjng khôeoibng cóowyf! Làhwmpm cho Hàhwmpn Lậrmgzp buồrwqwn bựqmpzc vôeoibmbocng.

"Ngọupxnc phùmbochwmpy cầkfumm lạfqpmi đgrvni, sau nàhwmpy mỗokgdi lầkfumn tớavkgi đgrvnâduxfy vẫyakyn phảqszdi kiểokkjm tra theo lệgcfg, đgrvnâduxfy làhwmp quy củgcfgicyhi nàhwmpy" Sau khi thu hồrwqwi phábxgkp quyếsrayt ởcyho trêokgdn quábxgkch, ngưijchntdhi kiểokkjm tra tíyulan vậrmgzt đgrvnưijcha ngọupxnc phùmboc trảqszd lạfqpmi cho Hàhwmpn Lậrmgzp.

mzxka tạfqpm hai vịgoxoijch thúbxgkc!"hwmpn Lậrmgzp thu lạfqpmi ábxgknh mắqttvt đgrvnábxgknh giábxgk chung quanh, tậrmgzn lựqmpzc làhwmpm ra vẻcwou cung kíyulanh hữnwczu lễfxlg, hy vọupxnng lưijchu lạfqpmi ấjpxxn tưijchmbocng tốixzdt cho hai ngưijchntdhi nàhwmpy, dùmboc sao sau nàhwmpy cũokkjng phảqszdi thưijchntdhng lui tớavkgi nớavkgi đgrvnâduxfy.

"Ừymntm, theo ta đgrvnếsrayn đgrvnâduxfy!"

Hiểokkjn nhiêokgdn tâduxfm tưijch củgcfga Hàhwmpn Lậrmgzp cũokkjng khôeoibng uổhwmpng phíyula, hai ngưijchntdhi thầkfumn sắqttvc ôeoibn hòguuna đgrvni khôeoibng íyulat. Dùmboc sao ngưijchntdhi cóowyf thểokkj tớavkgi nơicyhi nàhwmpy, đgrvnfqpmi bộtlsr phậrmgzn đgrvnymntu làhwmp đgrvngcfg tửnwcz ngang hàhwmpng vớavkgi họupxn, tựqmpz nhiêokgdn sẽrckh khôeoibng đgrvna lễfxlg giốixzdng nhưijchhwmpn Lậrmgzp, làhwmpm cho hai ngưijchntdhi bọupxnn hắqttvn đgrvnixzdi vớavkgi Hàhwmpn Lậrmgzp cóowyf khôeoibng íyulat hảqszdo cảqszdm.

"Bấjpxxt quábxgk, Hàhwmpn sưijch đgrvniệgcfgt! Ngưijchơicyhi sao lạfqpmi muốixzdn đgrvnếsrayn Nhạfqpmc Lộtlsrc đgrvniệgcfgn nàhwmpy chứavkg! Phảqszdi biếsrayt rằvqxing, bấjpxxt luậrmgzn khai lôeoib luyệgcfgn đgrvnan hay làhwmp khai đgrvnfxlgnh luyệgcfgn khíyula, đgrvnymntu íyulat nhấjpxxt làhwmp phảqszdi tớavkgi Trúbxgkc Cơicyh kỳypnu thìrfba mớavkgi đgrvnưijchmbocc, hiệgcfgn tạfqpmi cũokkjng còguunn quábxgk sớavkgm!" Mộtlsrt gãlkpz hồrwqwng y tùmbocy ýsray hỏmauwi, lúbxgkc nàhwmpy bọupxnn họupxn đgrvnang dẫyakyn Hàhwmpn Lậrmgzp đgrvni hưijchavkgng tớavkgi trậrmgzn phábxgkp hìrfbanh tròguunn.

"Vãlkpzn bốixzdi chỉfxlghwmp từicyh chỗokgdlkpzijchbxgk nghe thấjpxxy rấjpxxt nhiềymntu chuyệgcfgn vềymnt luyệgcfgn đgrvnan, hơicyhn nữnwcza trôeoibng coi dưijchmbocc viêokgdn cũokkjng cóowyf khôeoibng íyulat nguyêokgdn liệgcfgu, cho nêokgdn muốixzdn tớavkgi đgrvnâduxfy tìrfbam vậrmgzn khíyula, xem thửnwczowyfbxgkch đgrvniềymntu chếsrayhwmpo thíyulach hợmbocp, luyệgcfgn mộtlsrt chúbxgkt đgrvnan dưijchmbocc tinh tiếsrayn côeoibng lựqmpzc, dùmboc sao tưijch chấjpxxt củgcfga sưijch đgrvniệgcfgt thậrmgzt sựqmpz khôeoibng tốixzdt, cho nêokgdn cầkfumn cóowyf sựqmpz hỗokgd trợmboc củgcfga ngoạfqpmi lựqmpzc"hwmpn Lậrmgzp nộtlsri dung trảqszd lờntdhi nửnwcza thậrmgzt nửnwcza giảqszd, cốixzd ýsray đgrvni chậrmgzm hơicyhn nửnwcza bưijchavkgc so vớavkgi hai ngưijchntdhi.

"Nhưijch vậrmgzy sao! Bấjpxxt quábxgkijch đgrvniệgcfgt hy vọupxnng cũokkjng khôeoibng phảqszdi quábxgk lớavkgn, sau khi đgrvni vàhwmpo đgrvnâduxfy ngưijchơicyhi sẽrckhrwqwhwmpng ýsray tứavkg củgcfga ta" Mộtlsrt vịgoxo khábxgkc lắqttvc nhẹgvjd đgrvnkfumu, cũokkjng khôeoibng xem trọupxnng mụttkic đgrvníyulach chuyếsrayn đgrvni nàhwmpy củgcfga Hàhwmpn Lậrmgzp.

bxgkc nàhwmpy ba ngưijchntdhi đgrvnãlkpz đgrvni tớavkgi trưijchavkgc trậrmgzn phábxgkp hìrfbanh tròguunn, sau đgrvnóowyf mộtlsrt vịgoxo hồrwqwng y ra dấjpxxu bảqszdo Hàhwmpn Lậrmgzp đgrvnavkgng ởcyho giữnwcza trậrmgzn phábxgkp, màhwmp hai ngưijchntdhi hắqttvn phâduxfn biệgcfgt đgrvnavkgng ởcyho hai bêokgdn trábxgki phảqszdi củgcfga trậrmgzn phábxgkp.

"Vốixzdn muốixzdn sửnwcz dụttking Truyềymntn tốixzdng trậrmgzn, phảqszdi thu mộtlsrt khốixzdi linh thạfqpmch cấjpxxp thấjpxxp, bấjpxxt quábxgk chúbxgkng ta xem ra sưijch đgrvniệgcfgt cũokkjng làhwmp lầkfumn đgrvnkfumu tiêokgdn đgrvnếsrayn, cho nêokgdn lầkfumn nàhwmpy miễfxlgn thu. Nhưijchng lầkfumn sau, sẽrckh hoàhwmpn toàhwmpn sựqmpzhwmpo quy củgcfg" Mộtlsrt ngưijchntdhi cưijchntdhi nóowyfi.

Mớavkgi vừicyha nóowyfi xong, hai ngưijchntdhi rấjpxxt thuầkfumn thụttkic phâduxfn biệgcfgt hưijchavkgng trêokgdn trậrmgzn phábxgkp đgrvnábxgknh ra mộtlsrt đgrvnfqpmo hồrwqwng quang, sau đgrvnóowyf mấjpxxy khốixzdi linh thạfqpmch vâduxfy quanh tòguuna trậrmgzn phábxgkp sábxgkng lêokgdn.

Khôeoibng đgrvnmboci Hàhwmpn Lậrmgzp nóowyfi lợmboci tạfqpm ơicyhn tớavkgi hai ngưijchntdhi, đgrvntlsrt nhiêokgdn cảqszdm giábxgkc đgrvnưijchmbocc mộtlsrt trậrmgzn thiêokgdn toàhwmpn đgrvngoxoa chuyểokkjn, cảqszdnh vậrmgzt chung quanh cũokkjng mơicyh hồrwqw hẳfqpmn đgrvni. Tiếsrayp theo trưijchavkgc mắqttvt tia sábxgkng chợmboct lóowyfe, Hàhwmpn Lậrmgzp đgrvnãlkpz đgrvni tớavkgi mộtlsrt đgrvnfqpmi sảqszdnh xa lạfqpm, dưijchavkgi châduxfn cũokkjng đgrvnang đgrvnavkgng trêokgdn mộtlsrt tòguuna Truyềymntn tốixzdng trậrmgzn giốixzdng nhưijch vừicyha rồrwqwi nhưijch đgrvnúbxgkc.

Đmzxkâduxfy làhwmp Truyềymntn tốixzdng trậrmgzn hay nghe nóowyfi tớavkgi, thậrmgzt sựqmpzhwmp kỳypnu diệgcfgu! Hàhwmpn Lậrmgzp trong lòguunng sợmboclkpzi than khôeoibng thôeoibi, sau khi đgrvnmboci ngưijchntdhi đgrvnưijcha mìrfbanh tớavkgi đgrvnâduxfy biếsrayn mấjpxxt, mớavkgi đgrvnábxgknh giábxgk đgrvnfqpmi sảqszdnh chung quanh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.