Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 148 : Hôi y lão giả

    trước sau   
xytfơkwicng sưxytf thúxeysc dẫbaidn Hàthevn Lậxvzsp đtunpqloup phámijmp khícflqotxrnh lámijm, sau khi bay mộotxrt thơkwici gian thìotxr tớtrlxi mộotxrt rặmmncng núxeysi xanh tốsdmyt rậxvzsm rạqloup, tớtrlxi trưxytftrlxc mộotxrt quầyvdan thểwhni phòwoiang ốsdmyc đtunpôjwohng đtunpúxeysc. Cámijmc călclxn phòwoiang nàthevy đtunpưxytfxeysc xâbaidy dựjpsdng bằjvheng đtunpámijm trôjwohng rấsjpgt đtunpơkwicn sơkwic, hơkwicn nữkozda bêzpein trong lạqloui khôjwohng cógnst mộotxrt bógnstng ngưxytfdszgi, tựjpsda hồxdpi tấsjpgt cảgbtn đtunpsjpgu làthev phòwoiang trốsdmyng, đtunpiềsjpgu nàthevy làthevm cho Hàthevn Lậxvzsp cógnst chúxeyst buồxdpin bựjpsdc!

"Khôjwohng cầyvdan giậxvzst mìotxrnh, cámijmc phòwoiang nàthevy đtunpícflqch xámijmc đtunpsjpgu bỏmijm khôjwohng. Nơkwici nàthevy lúxeysc đtunpyvdau vốsdmyn dàthevnh cho cámijmc đtunppmkg tửqirg mớtrlxi nhậxvzsp môjwohn ởiegr, đtunpxeysi khi phámijmp lựjpsdc củjpsda bọjnown họjnow đtunpãsdgfgnst thàthevnh tựjpsdu, mớtrlxi cógnst thểwhni ra ngoàthevi tìotxrm nơkwici khámijmc ởiegr. Màthev hiệpmkgn tạqloui đtunpsung vàthevo thờdszgi kỳnzizxytfdszgi nălclxm luâbaidn chuyểwhnin, đtunppmkg tửqirg mớtrlxi cũtunpng còwoian chưxytfa nhậxvzsp môjwohn, cho nêzpein tạqloum thờdszgi bỏmijm khôjwohng"xytfơkwicng sưxytf thúxeysc thấsjpgy sựjpsd nghi hoặmmncc củjpsda Hàthevn Lậxvzsp, thảgbtnn nhiêzpein nógnsti. Lúxeysc nàthevy Hàthevn Lậxvzsp mớtrlxi hiểwhniu ra.

xytfơkwicng sưxytf thúxeysc dẫbaidn Hàthevn Lậxvzsp đtunpi lòwoiang vòwoiang mộotxrt hồxdpiilàthevm cho Hàthevn Lậxvzsp cảgbtnm thấsjpgy muốsdmyn choámijmng vámijmng lêzpein, thìotxr mớtrlxi dừjpsdng lạqloui trưxytftrlxc mộotxrt călclxn nhàthev đtunpámijm lớtrlxn hơkwicn bìotxrnh thưxytfdszgng, rồxdpii ngừjpsdng lạqloui. Sau đtunpógnst khôjwohng cầyvdan giảgbtni thícflqch gìotxr vớtrlxi Hàthevn Lậxvzsp, cao giọjnowng hôjwohzpein:

"Lâbaidm sưxytf đtunppmkg, mởiegr cửqirga phòwoiang. Ta đtunpưxytfa đtunppmkg tửqirg mớtrlxi tớtrlxi, ra màthev nhậxvzsn đtunpi!"

Vịdszgxytfơkwicng sưxytf thúxeysc nàthevy vừjpsda dứjvhet lờdszgi, cửqirga phòwoiang kẽpmkgo kẹkwict mộotxrt chúxeyst, tựjpsd đtunpotxrng mởiegr ra. Vưxytfơkwicng sưxytf thúxeysc thấsjpgy vậxvzsy, khôjwohng chúxeyst do dựjpsd dẫbaidn đtunpyvdau đtunpi vàthevo, Hàthevn Lậxvzsp sau khi hơkwici trùjysq trừjpsd mộotxrt chúxeyst, thìotxrtunpng đtunpi theo vàthevo phòwoiang.

Chỉqirg thấsjpgy bêzpein trong phòwoiang khámijm rộotxrng, so vớtrlxi hắwhuln thấsjpgy từjpsdzpein ngoàthevi, tựjpsda hồxdpiwoian muốsdmyn lớtrlxn hơkwicn vàthevi phầyvdan, đtunpiềsjpgu nàthevy làthevm cho Hàthevn Lậxvzsp ngầyvdam lấsjpgy làthevm kỳnziz, khôjwohng biếwzfmt làthevmijmi phòwoiang nàthevy cógnst đtunpotxrng tay đtunpotxrng châbaidn gìotxrthevo hay khôjwohng.


thevotxrnh hìotxrnh cụpevm thểwhnizpein trong phòwoiang, chỉqirg cho Hàthevn Lậxvzsp mộotxrt cảgbtnm giámijmc, đtunpógnst chícflqnh làthev mộotxrt chữkozd "Loạqloun".

Đnapyxdpi đtunpqlouc tùjysqm lum, đtunpôjwohng mộotxrt cámijmi tâbaidy mộotxrt cámijmi, đtunpưxytfxeysc quălclxng mỗcfmdi nơkwici mộotxrt chúxeyst. Cógnst chúxeyst quầyvdan ámijmo, cógnst chúxeyst binh khícflq đtunpao kiếwzfmm, bấsjpgt quámijm theo linh lựjpsdc dao đtunpotxrng ởiegr trêzpein binh khícflq xem ra, bọjnown chúxeysng thậxvzst ra đtunpsjpgu làthevmijmc phámijmp khícflq đtunpưxytfxeysc chếwzfmmijmc cũtunpng khôjwohng tệpmkg.

Trừjpsd nhữkozdng vậxvzst nàthevy ra, bêzpein trong phòwoiang còwoian cógnst mộotxrt vàthevi cámijmi búxeysa, xẻeefeng côjwohng cụpevm thưxytfdszgng ngàthevy, trêzpein đtunpógnsttunpng ámijmnh lêzpein linh khícflq, cũtunpng làthev mộotxrt loạqloui phámijmp khícflq đtunpưxytfxeysc luyệpmkgn thàthevnh, làthevm cho Hàthevn Lậxvzsp đtunpưxytfxeysc mộotxrt phen mởiegr rộotxrng tầyvdam mắwhult, khôjwohng biếwzfmt nhữkozdng côjwohng cụpevmthevy khi sửqirg dụpevmng thìotxrgnstjwohng dụpevmng thầyvdan kỳnzizotxr?

Chícflqnh giữkozda phòwoiang, cógnst mộotxrt cámijmi bàthevn bámijmt tiêzpein, mặmmnct quay ra cửqirga phòwoiang cógnst mộotxrt lãsdgfo giảgbtn ámijmo xámijmm nhàthevu námijmt đtunpang ngồxdpii. Lãsdgfo giảgbtnthevy khôjwohng đtunpwhni ýbaid tớtrlxi hai ngưxytfdszgi Hàthevn Lậxvzsp bưxytftrlxc vàthevo, màthev đtunpang chuyêzpein tâbaidm sửqirg dụpevmng mộotxrt thanh tiểwhniu đtunpao tinh quang lậxvzsp lòwoiae, đtunpang đtunpzpeiu khắwhulc mộotxrt khốsdmyi Hoàthevng Mộotxrc lớtrlxn.

xytfơkwicng sưxytf thúxeysc thấsjpgy nhưxytf vậxvzsy, hơkwici cau màthevy, nhưxytfng lậxvzsp tứjvhec sắwhulc mặmmnct khôjwohi phụpevmc lạqloui bìotxrnh thưxytfdszgng, cũtunpng khôjwohng cógnst tiếwzfmn lêzpein quấsjpgy rầyvday côjwohng việpmkgc củjpsda lãsdgfo giảgbtn, màthev trong phòwoiang lấsjpgy ra mộotxrt cámijmi ghếwzfm, ngồxdpii xuốsdmyng đtunpsdmyi diệpmkgn lãsdgfo giảgbtn, im lặmmncng ngồxdpii xem lãsdgfo giảgbtn đtunpzpeiu khắwhulc khốsdmyi gỗcfmd.

thevn Lậxvzsp thấsjpgy tìotxrnh hìotxrnh nhưxytf vậxvzsy, trợxeysn mắwhult màthev nhìotxrn, cũtunpng khôjwohng nógnsti lờdszgi nàthevo màthev đtunpếwzfmn đtunpjvheng sau lưxytfng Vưxytfơkwicng sưxytf thúxeysc màthev chờdszg đtunpxeysi.

sdgfo giảgbtn ámijmo xámijmm tay đtunpotxrng nhưxytf bay, vụpevmn gỗcfmd từjpsd ngógnstn tay củjpsda hắwhuln màthev bay tung lêzpein. Sau thờdszgi gian gầyvdan mộotxrt chéodmsn tràthev, mộotxrt con khỉqirg nhỏmijm trôjwohng rấsjpgt sốsdmyng đtunpotxrng, đtunpãsdgf xuấsjpgt hiệpmkgn trong tay củjpsda hắwhuln.

"Lâbaidm sưxytf đtunppmkg đtunpzpeiu côjwohng (côjwohng phu đtunpzpeiu khắwhulc) mấsjpgy ngàthevy khôjwohng gặmmncp, lạqloui tălclxng tiếwzfmn khôjwohng ícflqt!"xytfơkwicng sưxytf thúxeysc lúxeysc nàthevy mớtrlxi mỉqirgm cưxytfdszgi támijmn dưxytfơkwicng.

"Khôjwohng cógnstotxr, chỉqirgthev nhàthevn rỗcfmdi vôjwoh sựjpsd, dùjysqng đtunpwhni giếwzfmt thờdszgi gian màthev thôjwohi! Nhưxytfng thậxvzst ra Vưxytfơkwicng sưxytf huynh sao lạqloui đtunpếwzfmn hàthevn xámijm?"sdgfo giảgbtn ámijmo xámijmm khôjwohng thèzpeim đtunpwhni ýbaidgnsti, nhưxytfng hai mắwhult cũtunpng đtunpãsdgfxytftrlxng vềsjpgthevn Lậxvzsp, xem ra đtunpãsdgf đtunpmijmn ra ýbaid đtunpdszgnh củjpsda hai ngưxytfdszgi.

"Cũtunpng khôjwohng cógnst đtunpqloui sựjpsdotxr, chỉqirgthev dẫbaidn đtunppmkg tửqirg mớtrlxi nhậxvzsp cốsdmyc đtunpếwzfmn gặmmncp sưxytf đtunppmkg đtunpwhni nhậxvzsn vậxvzst phẩiegrm tùjysqy thâbaidn, chícflqnh làthev vịdszgthevn sưxytf đtunpiệpmkgt nàthevy màthev thôjwohi" Hắwhuln cưxytfdszgi dàthevi nógnsti.

napypmkg tửqirg mớtrlxi củjpsda Thălclxng Tiêzpein hộotxri lầyvdan nàthevy khôjwohng phảgbtni đtunpãsdgf đtunpếwzfmn nhậxvzsn rồxdpii sao? Tạqloui sao lạqloui thêzpeim mộotxrt ngưxytfdszgi nữkozda? Hơkwicn nữkozda tưxytf chấsjpgt cũtunpng quámijmodmsm! Chẳlhscng lẻeefe Chung chưxytfiegrng môjwohn củjpsda chúxeysng ta tầyvdam mắwhult lạqloui trởiegrzpein thấsjpgp kéodmsm nhưxytf thếwzfm, ngay cảgbtn nhữkozdng ngưxytfdszgi xoàthevng xĩqlounh nhưxytf vậxvzsy cũtunpng nhậxvzsn vàthevo cốsdmyc!"sdgfo giảgbtn ámijmo xámijmm khôjwohng chúxeyst khámijmch khícflqthevn Lậxvzsp đtunpang đtunpjvheng trưxytftrlxc mặmmnct màthevgnsti thẳlhscng ra, hơkwicn nữkozda nghe ra khẩiegru khícflq đtunpsdmyi vớtrlxi vịdszg Chung Chưxytfiegrng môjwohn kia cũtunpng khôjwohng cógnst cung kícflqnh.

thevn Lậxvzsp nghe nógnsti thếwzfm, tựjpsd nhiêzpein xấsjpgu hổdvltjwohjysqng, màthevxytfơkwicng sưxytf thúxeysc cũtunpng cưxytfdszgi khổdvlt khôjwohng thôjwohi.

Hắwhuln biếwzfmt bởiegri vìotxr chuyệpmkgn nălclxm đtunpógnst, vịdszgbaidm sưxytf đtunppmkgthevy đtunpsdmyi vớtrlxi đtunpưxytfơkwicng kim Chưxytfiegrng môjwohn sưxytf huynh khôjwohng mấsjpgy thiệpmkgn cảgbtnm. Nhưxytfng trưxytftrlxc mặmmnct vãsdgfn bốsdmyi nhưxytfthevn Lậxvzsp, hắwhuln cxung khôjwohng tiệpmkgn nógnsti qua lạqloui vớtrlxi vịdszgxytf đtunppmkgthevy!


otxr vậxvzsy, hắwhuln khôjwohng thểwhnithevm gìotxr khámijmc hơkwicn làthev ho khan vàthevi tiếwzfmng, rồxdpii chuyểwhnin vấsjpgn đtunpsjpg.

"Sưxytf đtunppmkg, vịdszgthevn sưxytf đtunpiệpmkgt nàthevy đtunpãsdgf mang Thălclxng tiêzpein lệpmkgnh đtunpếwzfmn, bámijmi nhậxvzsp Hoàthevng phong cốsdmyc chúxeysng ta! Xem nhưxytf phámijm lệpmkg thu nhậxvzsp môjwohn hạqlou, cho nêzpein vềsjpg vấsjpgn đtunpsjpgxytf chấsjpgt cũtunpng khôjwohng quan trọjnowng, mấsjpgu chốsdmyt làthev bổdvltn môjwohn phảgbtni giữkozd lờdszgi hứjvhea".

"Thălclxng tiêzpein lệpmkgnh!"sdgfo giảgbtn ámijmo xámijmm cảgbtnm thấsjpgy ngoàthevi ýbaid muốsdmyn, kinh ngạqlouc đtunpámijmnh giámijm mộotxrt lầyvdan nữkozda Hàthevn Lậxvzsp.

"Hắwhulc hắwhulc! Nógnsti nhưxytf vậxvzsy, tiểwhniu tửqirgthevy cógnstkwic duyêzpein lớtrlxn, còwoian cógnst thểwhni uốsdmyng Trúxeysc cơkwic đtunpan?"sdgfo giảgbtn lộotxr ra bộotxrmijmng, tiểwhniu tửqirg ngưxytfơkwici vậxvzsn khícflq thậxvzst sựjpsdthev quámijm tốsdmyt!

"Ha ha, theo lýbaid thuyếwzfmt làthev nhưxytf vậxvzsy. Nhưxytfng Hàthevn sưxytf đtunpiệpmkgt cùjysqng Diệpmkgp sưxytf huynh cógnst giao dịdszgch, tựjpsd đtunpotxrng bỏmijm qua Trúxeysc cơkwic đtunpan"xytfơkwicng sưxytf thúxeysc mỉqirgm cưxytfdszgi nógnsti.

"Bỏmijm qua Trúxeysc cơkwic đtunpan?"sdgfo giảgbtn bắwhult đtunpyvdau sửqirgng sốsdmyt, nhưxytfng khôjwohng biếwzfmt vìotxr sao thầyvdan sắwhulc lậxvzsp tứjvhec trởiegrzpein buồxdpin bảgbtn, trầyvdam mặmmncc mộotxrt hồxdpii, sau đtunpógnst lạqloui mởiegr miệpmkgng nógnsti ra mộotxrt câbaidu làthevm cho Hàthevn Lậxvzsp hếwzfmt sứjvhec bấsjpgt ngờdszg.

"Cógnst thểwhni bỏmijm qua cũtunpng tốsdmyt! Làthevm ngưxytfdszgi nặmmncng nhấsjpgt chícflqnh làthev tựjpsd hiểwhniu rõdszg bảgbtnn thâbaidn. Tuổdvlti còwoian nhỏmijm đtunpãsdgfgnst thểwhni hiểwhniu đtunpưxytfxeysc đtunpqlouo lýbaidthevy, vềsjpg đtunpiểwhnim nàthevy cógnst thểwhnikwicn ta nhiềsjpgu!" Áiegrnh mắwhult lãsdgfo giảgbtn ámijmo xámijmm vôjwohjysqng tịdszgch liêzpeiu, ámijmnh mắwhult lúxeysc đtunpyvdau nhìotxrn Hàthevn Lậxvzsp rấsjpgt lạqlounh lùjysqng, nay cũtunpng thâbaidn thiếwzfmt hơkwicn mộotxrt chúxeyst.

Nhưxytfng Hàthevn Lậxvzsp sau khi nghe xong lãsdgfo giảgbtngnsti nhữkozdng lờdszgi nàthevy, cógnst chúxeyst khógnst hiểwhniu, trong lòwoiang hếwzfmt sứjvhec phảgbtnn đtunpsdmyi!

"Cámijmi gìotxr bảgbtno làthev phảgbtni tựjpsd hiểwhniu rõdszg bảgbtnn thâbaidn? Đnapyógnstthevotxrnh bịdszg bứjvhec bấsjpgt đtunpwhulc dĩqlou, mớtrlxi nhỏmijmmijmu trong lòwoiang màthev đtunpem Trúxeysc cơkwic đtunpan nhưxytfdszgng cho ngưxytfdszgi khámijmc! Nếwzfmu khôjwohng nhưxytf thếwzfm, ai màthev chịdszgu buôjwohng bỏmijm!"

thevn Lậxvzsp khôjwohng nógnsti gìotxr trong nộotxri tâbaidm thìotxr ôjwohm oámijmn, lãsdgfo giảgbtn nọjnow đtunpotxrt nhiêzpein nghiêzpeim mặmmnct lạqloui đtunpjvheng lêzpein. Lãsdgfo dùjysqng hai tay, hưxytftrlxng ra bốsdmyn phámijmi màthev chộotxrp mấsjpgy cámijmi, trong tay bỗcfmdng nhiêzpein xuấsjpgt hiệpmkgn mấsjpgy vậxvzst phẩiegrm, hơkwicn nữkozda càthevng ngàthevy càthevng nhiềsjpgu, cảgbtn quámijm trìotxrnh làthevm cho Hàthevn Lậxvzsp trợxeysn mắwhult hámijm hốsdmyc mồxdpim.

"Hoàthevng ti sam mộotxrt cámijmi, thanh diệpmkgp phámijmp khícflq mộotxrt cámijmi, côjwohng cụpevm tinh luyệpmkgn thưxytfdszgng ngàthevy mộotxrt bộotxr, Liệpmkgt dưxytfơkwicng kiếwzfmm Lãsdgfnh nguyệpmkgt đtunpao mỗcfmdi thứjvhe mộotxrt cámijmi, Thậxvzsp bộotxri trữkozd vậxvzst lớtrlxn mộotxrt cámijmi"sdgfo giảgbtn lạqlounh lùjysqng đtunpem cámijmc mógnstn đtunpxdpi trong tay niệpmkgm qua mộotxrt lầyvdan, rồxdpii đtunpem tấsjpgt cảgbtn đtunpwhnizpein trêzpein bàthevn.

"Vậxvzst đtunpsjpgu ởiegr đtunpâbaidy, tiểwhniu tửqirg kia nhậxvzsn đtunpi! Vềsjpg phầyvdan Vưxytfơkwicng sưxytf huynh, nếwzfmu ngưxytfơkwici vộotxri ta cũtunpng khôjwohng giữkozd lạqloui. Thứjvhe khôjwohng thểwhni tiễddtgn xa!"gnsti xong, lãsdgfo giảgbtn lạqloui từjpsd trong lòwoiang lấsjpgy ra mộotxrt khốsdmyi gỗcfmd, lạqloui tiếwzfmp tụpevmc đtunpzpeiu khắwhulc, khôjwohng thèzpeim đtunpwhni ýbaid tớtrlxi hai ngưxytfdszgi.

xytfơkwicng sưxytf thúxeysc thấsjpgy vậxvzsy thởiegrthevi, khôjwohng nógnsti gìotxr nữkozda, đtunpwhni cho Hàthevn Lậxvzsp ôjwohm lấsjpgy vậxvzst phẩiegrm lui ra khỏmijmi phòwoiang. Khi hai ngưxytfdszgi mớtrlxi vừjpsda ra khỏmijmi nhàthev, cámijmnh cửqirga đtunpãsdgf lậxvzsp tứjvhec rầyvdam mộotxrt tiếwzfmng, tựjpsd đtunpotxrng đtunpógnstng lạqloui!


xytfơkwicng sưxytf thúxeysc nhìotxrn cửqirga phòwoiang đtunpógnstng chặmmnct, khe khẽpmkg lắwhulc đtunpyvdau, chuẩiegrn bịdszg dẫbaidn Hàthevn Lậxvzsp rờdszgi khỏmijmi nơkwici nàthevy.

"Ồiegr! Ngưxytfơkwici khôjwohng cầyvdan đtunpem nhiềsjpgu đtunpxdpi nhưxytf vậxvzsy ôjwohm vàthevo trong lòwoiang, đtunpưxytfa chúxeysng thu vàthevo trong Trữkozd vậxvzst lớtrlxn đtunpi!"xytfơkwicng sưxytf thúxeysc mớtrlxi vừjpsda quay ngưxytfdszgi lạqloui, thấsjpgy Hàthevn Lậxvzsp ôjwohm mộotxrt đtunpsdmyng lớtrlxn đtunpxdpi vậxvzst, ngơkwic ngámijmc đtunpjvheng ởiegrzpein cạqlounh mìotxrnh, bộotxrmijmng ngâbaidy ngốsdmyc, làthevm cho hắwhuln khôjwohng nhịdszgn đtunpưxytfxeysc cógnst chúxeyst buồxdpin cưxytfdszgi, liềsjpgn lêzpein tiếwzfmng nhắwhulc nhỏmijm.

thevn Lậxvzsp sau khi nghe đtunpsdmyi phưxytfơkwicng nógnsti xong, mớtrlxi ngơkwic ngơkwic ngámijmc ngámijmc đtunpem mớtrlx đtunpxdpi trong lòwoiang đtunpwhni xuốsdmyng đtunpsjpgt, từjpsd trong đtunpógnstotxrm ra mộotxrt cámijmi túxeysi lớtrlxn màthevu đtunpen. "Cámijmi nàthevy chícflqnh làthev Thậxvzsp bộotxri trữkozd vậxvzst lớtrlxn hay sao?"thevn Lậxvzsp trong lòwoiang cógnst chúxeyst nghi hoặmmncc!

Hắwhuln cầyvdam lấsjpgy túxeysi nàthevy, nhìotxrn cámijmi miệpmkgng nhỏmijm hẹkwicp, lạqloui nhìotxrn so sámijmnh vớtrlxi mộotxrt đtunpsdmyng vậxvzst phẩiegrm ởiegrzpein dưxytftrlxi, trong lúxeysc nhấsjpgt thờdszgi trùjysq trừjpsd khôjwohng biếwzfmt làthevm sao đtunpem nhữkozdng thứjvhethevy nhéodmst vàthevo trong túxeysi.

"Ngưxytfơkwici lầyvdan đtunpyvdau tiêzpein sửqirg dụpevmng túxeysi trữkozd vậxvzst? Ta sẽpmkgthevm trưxytftrlxc mộotxrt lầyvdan cho xem!"xytfơkwicng sưxytf thúxeysc cũtunpng rấsjpgt thâbaidn thiệpmkgn, xem thấsjpgy Hàthevn Lậxvzsp gãsdgfi đtunpyvdau gãsdgfi tai, liềsjpgn đtunpưxytfa tay cầyvdam lấsjpgy cámijmi túxeysi.

"Chỉqirg cầyvdan miệpmkgng túxeysi hưxytftrlxng vềsjpg phícflqa vậxvzst phẩiegrm màthev muốsdmyn thu vàthevo, sau đtunpógnst nhậxvzsp linh lựjpsdc vàthevo bêzpein trong, khógnsta vàthevo vậxvzst phẩiegrm, cógnst thểwhni tựjpsd đtunpotxrng húxeyst vàthevo!"xytfơkwicng sưxytf thúxeysc vừjpsda nógnsti, vừjpsda làthevm thửqirg mộotxrt lầyvdan.

Chỉqirg thấsjpgy hắwhuln đtunpem cámijmi miệpmkgng túxeysi hưxytftrlxng xuốsdmyng phícflqa dưxytftrlxi, bạqlouch quang trong tay lógnste lêzpein mộotxrt chúxeyst. Kếwzfmt quảgbtn từjpsdzpein trong túxeysi phun ra mộotxrt luồxdping bạqlouch quang lờdszg mờdszg, đtunpem tấsjpgt cảgbtn vậxvzst phẩiegrm nằjvhem trêzpein mặmmnct đtunpsjpgt thu vàthevo bêzpein trong, cámijmi đtunpxdpi vậxvzst nàthevy khi lọjnowt vàthevo trong bạqlouch quang liềsjpgn cấsjpgp tốsdmyc thu nhỏmijm lạqloui, đtunpếwzfmn mộotxrt đtunpotxr nhấsjpgt đtunpdszgnh, liềsjpgn bịdszgxeyst vàthevo trong túxeysi. Làthevm cho Hàthevn Lậxvzsp ởiegr mộotxrt bêzpein xem vừjpsda mừjpsdng vừjpsda sợxeys!

"Phưxytfơkwicng phámijmp muốsdmyn lấsjpgy vậxvzst phẩiegrm ra cũtunpng giốsdmyng nhau, quan trọjnowng chỉqirgthev tậxvzsp trung linh lựjpsdc muốsdmyn lấsjpgy vậxvzst phẩiegrm ra làthev đtunpưxytfxeysc"xytfơkwicng sưxytf thúxeysc nógnsti, rồxdpii đtunpem cámijmi túxeysi trảgbtn lạqloui cho Hàthevn Lậxvzsp.

"Nhưxytfng khi sửqirg dụpevmng túxeysi trữkozd vậxvzst cógnst mấsjpgy đtunpiềsjpgu kiêzpeing kỵnziz, Hàthevn sưxytf đtunpiệpmkgt nhấsjpgt đtunpdszgnh phảgbtni nhớtrlx kỹthev!"xytfơkwicng sưxytf thúxeysc khoanh tay lạqloui, trịdszgnh trọjnowng nógnsti.

thevn Lậxvzsp vừjpsda nghe, tựjpsd nhiêzpein gậxvzst đtunpyvdau lia lịdszga giốsdmyng nhưxytfthev con môjwoht thógnstc.

"Thứjvhe nhấsjpgt, túxeysi trữkozd vậxvzst đtunpsjpgu cógnst dung lưxytfxeysng cùjysqng tầyvdan sốsdmy thu nhỏmijm vậxvzst phẩiegrm nhấsjpgt đtunpdszgnh, vậxvzst phẩiegrm quámijm lớtrlxn hoặmmncc thu vàthevo trong túxeysi quámijm nhiềsjpgu vậxvzst phẩiegrm, túxeysi trữkozd vậxvzst sẽpmkg mấsjpgt đtunpi hiệpmkgu lựjpsdc, khôjwohng cámijmch nàthevo cógnst thểwhni bỏmijm đtunpxdpithevo nữkozda".

"Thứjvhe hai, túxeysi trữkozd vậxvzst khôjwohng thểwhni thu vậxvzst còwoian sốsdmyng, nếwzfmu nhưxytf đtunpem sinh linh còwoian sốsdmyng bỏmijmthevo, thìotxr chúxeysng nógnst phảgbtni chếwzfmt khôjwohng thểwhni nghi ngờdszg!"

"Còwoian mộotxrt đtunpiềsjpgu nhỏmijm cầyvdan phảgbtni nhớtrlx, đtunpógnstthevxeysi trữkozd vậxvzst cấsjpgp thấsjpgp khôjwohng cógnstjwohng hiệpmkgu nhậxvzsn chủjpsd, ai cưxytftrlxp đtunpưxytfxeysc túxeysi trữkozd vậxvzst củjpsda ngưxytfơkwici, ngưxytfdszgi đtunpógnst sẽpmkggnst thểwhni chiếwzfmm hữkozdu tấsjpgt cảgbtn nhữkozdng thứjvheiegr trong đtunpógnst! Cho nêzpein khôjwohng nêzpein đtunpem túxeysi trữkozd vậxvzst theo bêzpein ngưxytfdszgi, trưxytftrlxc mặmmnct ngưxytfdszgi tu tiêzpein khámijmc màthev hiểwhnin lộotxr ra, màthev bảgbtnn thâbaidn phảgbtni cấsjpgt giấsjpgu cho tốsdmyt, nếwzfmu khôjwohng sẽpmkgmijmnh lấsjpgy họjnowa sámijmt thâbaidn".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.