Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 146 : Thành giao

    trước sau   
"Bấwbhkt quátavm, Trúaxgyc cơosej đdvrnan tuy chưicqpa chílidsnh mắpxqmt gặafbxp qua nhưicqpng giátavm trịzpuxxdmq tầsqqmm quan trọfncdng củxkbda nóugek thìjffsxdmqn Lậdraqp cũrezkng đdvrnãugek đdvrnưicqpwbhkc biếwqmnt tớdbtmi, ngẫqqwim lạrezki trong Thăebeung Tiêjffsn đdvrnrezki hộlidsi, cóugek gầsqqmn ngàxdmqn ngưicqpjjvli tu tiêjffsn tạrezki lôdjwei đdvrnàxdmqi tranh đdvrnwbhku đdvrnếwqmnn sốtdvrng chếwqmnt cũrezkng làxdmqjffstavmi gìjffs? Chẳyapqng phảsmqri làxdmqosejn phâxdmqn nửjjvla đdvrngopzu do sựemlg hấwbhkp dẫqqwin củxkbda Trúaxgyc cơosej đdvrnan sao! Màxdmqaxgyc nàxdmqy vịzpux Diệsqqmp sưicqp thúaxgyc lạrezki đdvrnzpuxnh dùcpxhng mộlidst chúaxgyt linh thạrezkch vàxdmq phátavmp khílids đdvrntavm hoátavmn đdvrnvvgvi, chẳyapqng lẽjgpmrjlrn tưicqplidsng mìjffsnh làxdmq mộlidst đdvrnoztga trẻfncd vừmxafa xuấwbhkt sơosejn sao?"xdmqn Lậdraqp âxdmqm thầsqqmm cưicqpjjvli lạrezknh thầsqqmm nghĩsqqm tấwbhkt cảsmqr, nhưicqpng átavmnh mắpxqmt lạrezki măebeung vẻfncd cung kílidsnh tựemlga hồtdvr đdvrnang chăebeum chúaxgy nghe đdvrntdvri phưicqpơosejng nóugeki chuyệsqqmn

Diệsqqmp lãugeko giảsmqr đdvrntdvri vớdbtmi biểtavmu hiệsqqmn củxkbda Hàxdmqn Lậdraqp rấwbhkt hàxdmqi lòrjlrng, dùcpxh sao thìjffstavmi vịzpuxicqp chấwbhkt tưicqpơosejng lai nàxdmqy khi nghe tớdbtmi việsqqmc hoátavmn đdvrnvvgvi Trúaxgyc cơosej đdvrnan thìjffsrezkng khôdjweng cóugek cựemlg tuyệsqqmt ra mặafbxt xem ra thậdraqt sựemlgrjlrn cóugek hy vọfncdng trao đdvrnvvgvi đdvrnưicqpwbhkc

Ngay từmxaf đdvrnsqqmu, hắpxqmn cũrezkng khôdjweng đdvrnzpuxnh nóugeki ngay việsqqmc trao đdvrnvvgvi Trúaxgyc cơosej đdvrnan, bởlidsi chỉdjwe cầsqqmn làxdmq ngưicqpjjvli cóugek chúaxgyt tâxdmqm cơosejrezkng sẽjgpm khôdjweng thểtavm đdvrnem vậdraqt trâxdmqn quýsqqm nhưicqp thếwqmn ra trao đdvrnvvgvi đdvrnưicqpwbhkc, hắpxqmn cũrezkng chỉdjwexdmq mớdbtmi néatqem đdvrnátavmrjlr đdvrnưicqpjjvlng thôdjwei

Nhưicqpng nhìjffsn thấwbhky thátavmi đdvrnlids củxkbda đdvrntdvri phưicqpơosejng cũrezkng khôdjweng hẳyapqn làxdmq khôdjweng cóugek thểtavm thưicqpơosejng lưicqpwbhkng đdvrnưicqpwbhkc làxdmqm cho hắpxqmn cựemlgc kỳycab vui vẻfncd.

Chỉdjwe cầsqqmn đdvrntdvri phưicqpơosejng cóugek ýsqqm đdvrnzpuxnh hoátavmn đdvrnvvgvi, lãugeko tuyệsqqmt đdvrntdvri tựemlg tin cóugek thểtavm thỏscosa mãugekn cátavmc yêjffsu cầsqqmu củxkbda đdvrntdvri phưicqpơosejng đdvrntavm đdvrnvvgvi lấwbhky viêjffsn Trúaxgyc cơosej đdvrnan, nghĩsqqm tớdbtmi đdvrnâxdmqy néatqet cưicqpjjvli trêjffsn mặafbxt Diệsqqmp lãugeko giảsmqr lạrezki càxdmqng đdvrndraqm, lạrezki nhưicqp thấwbhky bộlidstavmng củxkbda Hàxdmqn Lậdraqp trôdjweng thuậdraqn mắpxqmt hơosejn rấwbhkt nhiềgopzu

"Hàxdmqn sưicqp đdvrniệsqqmt, nóugeki vậdraqy sưicqp đdvrniệsqqmt chắpxqmc cũrezkng biếwqmnt bảsmqrn thâxdmqn linh căebeun làxdmq tứoztg linh căebeun chúaxgyc tílidsnh nhưicqp vậdraqy bằdvrnng tưicqp chấwbhkt củxkbda sưicqp đdvrniệsqqmt dùcpxhugek phụhpdmc dụhpdmng Trúaxgyc cơosej đdvrnan thìjffs hi vọfncdng Trúaxgyc cơosej thàxdmqnh côdjweng cũrezkng rấwbhkt nhỏscos! Nếwqmnu thậdraqt sựemlg phụhpdmc dụhpdmng Trúaxgyc cơosej đdvrnan thìjffs tốtdvri đdvrna sưicqp chấwbhkt cũrezkng chỉdjweugek thểtavmxdmqm phátavmp lựemlgc tinh tiếwqmnn, côdjweng phátavmp tăebeung lêjffsn hai, ba tầsqqmng màxdmq thôdjwei, nhưicqp vậdraqy thậdraqt quátavmugekng phílids. Sưicqp đdvrniệsqqmt khôdjweng bằdvrnng ngưicqpơoseji đdvrnem vậdraqt ấwbhky đdvrnvvgvi lấwbhky thậdraqt nhiềgopzu cátavmc thứoztg hữvntbu dụhpdmng cho ngưicqpơoseji đdvrnóugek chẳyapqng phảsmqri làxdmq tuyệsqqmt vờjjvli sao, hơosejn nữvntba…" Diệsqqmp lãugeko giảsmqr bắpxqmt đdvrnsqqmu nóugeki thao thao bấwbhkt tuyệsqqmt đdvrntavm dụhpdm dỗatqexdmqn Lậdraqp


xdmqxdmqn Lậdraqp mặafbxt ngoàxdmqi tựemlga nhưicqp đdvrnang chăebeum chúaxgy nghe vịzpux Diệsqqmp sưicqp thúaxgyc trưicqpjjvlng thiêjffsn đdvrnrezki luậdraqn (nóugeki trờjjvli nóugeki biểtavmn) nhưicqpng trong lòrjlrng bắpxqmt đdvrnsqqmu cóugek sựemlglidsnh toátavmn khôdjweng ngừmxafng so sátavmnh sựemlg lợwbhki hạrezki trong vấwbhkn đdvrngopzxdmqy.

ugeki thậdraqt ra, hắpxqmn cũrezkng biếwqmnt đdvrntdvri phưicqpơosejng nóugeki làxdmq sựemlg thậdraqt, nếwqmnu chỉdjwexdmq phụhpdmc dụhpdmng mộlidst viêjffsn Trúaxgyc cơosej đdvrnan thìjffs tỷhwek lệsqqm thàxdmqnh côdjweng củxkbda mìjffsnh thậdraqt sựemlgxdmqdjwecpxhng nhỏscos, nhưicqpng làxdmq bắpxqmt Hàxdmqn Lậdraqp đdvrnem mộlidst viêjffsn Trúaxgyc cơosej đdvrnan nàxdmqy đdvrni cho thìjffs thậdraqt khiếwqmnn hắpxqmn cóugek chúaxgyt khôdjweng cam lòrjlrng, dùcpxh sao cơosej hộlidsi khôdjweng đdvrnếwqmnn lầsqqmn nữvntba, bấwbhkt quátavm vẫqqwin còrjlrn cóugek thểtavmugek mộlidst chúaxgyt hi vọfncdng Trúaxgyc Cơosej thàxdmqnh côdjweng hay khôdjweng?

Nhưicqpng nếwqmnu khôdjweng cấwbhkp Trúaxgyc cơosej đdvrnan cho vịzpux Diệsqqmp sưicqp thúaxgyc nàxdmqy thìjffs cuộlidsc sốtdvrng sau nàxdmqy sau nàxdmqy tạrezki Hoàxdmqng Phong cốtdvrc khẳyapqng đdvrnzpuxnh sẽjgpm khôdjweng cóugek kếwqmnt quảsmqr tốtdvrt, chílidsn phầsqqmn mưicqpjjvli sẽjgpmdjwe cớdbtm kếwqmnt oátavmn vớdbtmi ngưicqpjjvli nàxdmqy, hơosejn nữvntba nhìjffsn đdvrntdvri phưicqpơosejng dưicqpjjvlng nhưicqp trong Hoàxdmqng Phong cốtdvrc cũrezkng cóugek mộlidst ílidst thựemlgc quyềgopzn, nhưicqp vậdraqy nếwqmnu đdvrnpxqmc tộlidsi sẽjgpmxdmqng khóugek khăebeun hơosejn.

"Diệsqqmp sưicqp thúaxgyc, tạrezki hạrezkugek thểtavm hỏscosi ngưicqpjjvli muốtdvrn đdvrnvvgvi viêjffsn Trúaxgyc cơosej đdvrnan nàxdmqy làxdmqm gìjffs khôdjweng? Vớdbtmi tu vi củxkbda sưicqp thúaxgyc thìjffsrezkng khôdjweng cầsqqmn dùcpxhng vậdraqt ấwbhky nữvntba màxdmq!"xdmqn Lậdraqp suy nghĩsqqm hồtdvri lâxdmqu vẫqqwin còrjlrn khôdjweng hiểtavmu đdvrnưicqpwbhkc tạrezki sao đdvrntdvri phưicqpơosejng lạrezki muốtdvrn trao đdvrnvvgvi.

Diệsqqmp lãugeko giảsmqr tuy bịzpuxxdmqn Lậdraqp cắpxqmt đdvrnoztgt chuyệsqqmn đdvrnang nóugeki nhưicqpng trêjffsn mặafbxt lạrezki khôdjweng lộlids ra vẻfncd bấwbhkt mãugekn, nghe Hàxdmqn Lậdraqp hỏscosi tuy cóugek trùcpxh trừmxaf mộlidst chúaxgyt nhưicqpng vẫqqwin còrjlrn trảsmqr lờjjvli Hàxdmqn Lậdraqp

"Nếwqmnu Hàxdmqn sưicqp đdvrniệsqqmt đdvrnãugek hỏscosi, sưicqp thúaxgyc cũrezkng khôdjweng muốtdvrn giấwbhku diếwqmnm, viêjffsn Trúaxgyc cơosej đdvrnan nàxdmqy làxdmq đdvrntavm cho chátavmu củxkbda Diệsqqmp mỗatqe phụhpdmc dụhpdmng, mong sưicqp chấwbhkt cóugek thểtavm thàxdmqnh toàxdmqn cho hắpxqmn đdvrnưicqpwbhkc khôdjweng?"

xdmqn Lậdraqp vừmxafa nghe trong lòrjlrng khôdjweng khỏscosi cưicqpjjvli khổvvgv, thầsqqmm nghĩsqqm:

Chátavmu, vậdraqy làxdmq quan hệsqqmdjwecpxhng thâxdmqn cậdraqn, hơosejn nữvntba cóugek thểtavmxdmqm cho vịzpuxicqp thúaxgyc nàxdmqy hao tổvvgvn khílids lựemlgc, khôdjweng tiếwqmnc danh màxdmqaxgyi đdvrnsqqmu hưicqpdbtmng mộlidst vịzpuxugekn bốtdvri màxdmq xin hoátavmn đdvrnvvgvi Trúaxgyc cơosej đdvrnan, khẳyapqng đdvrnzpuxnh làxdmq mộlidst vịzpux chấwbhkt tôdjwen rấwbhkt đdvrnưicqpwbhkc sủxkbdng átavmi! Xem ra nếwqmnu khôdjweng đdvrnvvgvi thìjffs chắpxqmc chắpxqmn sẽjgpm chọfncdc giậdraqn vịzpuxicqp thúaxgyc nàxdmqy, vậdraqy mìjffsnh sốtdvrng tạrezki Hoàxdmqng Phong Cốtdvrc cũrezkng đdvrnmxafng nghĩsqqm tớdbtmi việsqqmc an ổvvgvn màxdmq sốtdvrng, chỉdjwe đdvrnàxdmqnh nhẫqqwin nhịzpuxn đdvrnátavmp ứoztgng đdvrntdvri phưicqpơosejng, vềgopz phầsqqmn phụhpdmc dụhpdmng Trúaxgyc cơosej đdvrnan đdvrnàxdmqnh đdvrntavm vềgopz sau nghĩsqqm biệsqqmn phátavmp khátavmc, hơosejn nữvntba bảsmqrn thầsqqmn còrjlrn sởlids hữvntbu cátavmi bìjffsnh nhỏscos thầsqqmn kìjffs chỉdjwe cầsqqmn cóugek thờjjvli gian thìjffs đdvrnan dưicqpwbhkc gìjffsxdmq khôdjweng thểtavm phốtdvri chếwqmn ra đdvrnưicqpwbhkc.

xdmqn Lậdraqp hiểtavmu rõjxez lợwbhki hạrezki trong lòrjlrng liềgopzn cóugek chủxkbd ýsqqm, bấwbhkt quátavm lạrezki muốtdvrn làxdmqm cho đdvrntdvri phưicqpơosejng phảsmqri xuấwbhkt ra mộlidst cátavmi giátavm lớdbtmn đdvrntavm trao đdvrnvvgvi bởlidsi vậdraqy liềgopzn trêjffsn mặafbxt liềgopzn làxdmqm ra vẻfncd u sầsqqmu, chátavmn nảsmqrn.

"Sưicqp thúaxgyc khôdjweng phảsmqri làxdmqugekn bốtdvri bấwbhkt kílidsnh vớdbtmi trưicqplidsng bốtdvri! Nhưicqpng Trúaxgyc cơosej đdvrnan đdvrntdvri vớdbtmi sưicqp chấwbhkt cũrezkng làxdmq trọfncdng yếwqmnu vôdjwecpxhng, cho dùcpxhugekn bốtdvri tưicqp chấwbhkt kéatqem mộlidst chúaxgyt nhưicqpng cũrezkng khôdjweng phảsmqri làxdmq khôdjweng cóugekosej hộlidsi thàxdmqnh côdjweng sao? Nếwqmnu lầsqqmn nàxdmqy buôdjwen bỏscososej hộlidsi Trúaxgyc Cơosej thìjffsugekn bốtdvri cảsmqr đdvrnjjvli chắpxqmc sẽjgpm khóugekrjlrng tiếwqmnn thêjffsm trêjffsn con đdvrnưicqpjjvlng tu châxdmqn!"

ugeko giảsmqr nghe Hàxdmqn Lậdraqp nóugeki xong, tâxdmqm lýsqqm khôdjweng nhịzpuxn đdvrnưicqpwbhkc cóugek chúaxgyt khinh thưicqpjjvlng thầsqqmm nghĩsqqm: "Chỉdjwe bằdvrnng tưicqp chấwbhkt củxkbda ngưicqpơoseji màxdmqrezkng muốtdvrn lo lắpxqmng vềgopz con đdvrnưicqpjjvlng tu châxdmqn, thậdraqt làxdmq khôdjweng biếwqmnt tựemlgicqpwbhkng sứoztgc".

Nhưicqpng ngoàxdmqi mặafbxt làxdmqo giảsmqr vẫqqwin nhớdbtm tớdbtmi việsqqmc chílidsnh nêjffsn vừmxafa khuyêjffsn giảsmqri lạrezki vừmxafa hứoztga hẹsmqrn rấwbhkt nhiềgopzu, nhằdvrnm làxdmqm cho Hàxdmqn Lậdraqp hạrezk quyếwqmnt tâxdmqm trao đdvrnvvgvi Trúaxgyc cơosej đdvrnan vớdbtmi hắpxqmn.

xdmqn Lậdraqp nghe xong trong lòrjlrng khôdjweng ngừmxafng cưicqpjjvli lớdbtmn, nhưicqpng ngoàxdmqi miệsqqmng lạrezki lạrezki nóugeki ra nhưicqpng lờjjvli mềgopzm yếwqmnu, làxdmqm cho lãugeko giảsmqrxdmqng thêjffsm hưicqpng phấwbhkn khôdjweng ngừmxafng đdvrnưicqpa ra ngàxdmqy càxdmqng nhiềgopzu cátavmc đdvrniềgopzu kiệsqqmn.


icqp đdvrniệsqqmt! Nếwqmnu ngưicqpơoseji cóugek thểtavm trao đdvrnvvgvi Trúaxgyc cơosej đdvrnan vớdbtmi vớdbtmi ta, thìjffstavmc côdjweng việsqqmc tạrezkp vụhpdm củxkbda đdvrnsqqm tửjjvlxdmqm trong cốtdvrc sưicqp thúaxgyc cóugek thểtavm cho ngưicqpjjvli tùcpxhy ýsqqm lựemlga chọfncdn!" Lãugeko giảsmqr mắpxqmt thấwbhky Hàxdmqn Lậdraqp sắpxqmp sửjjvla đdvrnátavmp ứoztgng liềgopzn tung ra mộlidst chiêjffsu sátavmt thủxkbd cuốtdvri cùcpxhng.

"
Tạrezkp vụhpdm?" Hàxdmqn Lậdraqp ngâxdmqy ngưicqpjjvli nhìjffsn hắpxqmn.

"
Đjffsúaxgyng vậdraqy, phảsmqri biếwqmnt rằdvrnng đdvrnsqqm tửjjvl cấwbhkp thấwbhkp củxkbda Hoàxdmqng Phong cốtdvrc mỗatqei thátavmng đdvrngopzu phảsmqri hoàxdmqng thàxdmqnh nhấwbhkt đdvrnzpuxnh mộlidst loạrezki côdjweng tátavmc đdvrnưicqpwbhkc giao, vílids dụhpdm nhưicqp đdvrni giam đdvrntdvrc quátavmng côdjweng tạrezki quátavmng tràxdmqng ởlids phưicqpjjvlng thịzpux củxkbda bổvvgvn môdjwen, nếwqmnu làxdmqm tốtdvrt sẽjgpm đdvrnưicqpwbhkc làxdmqm chấwbhkp sựemlg đdvrnsqqm tửjjvl trong cốtdvrc trôdjweng coi mộlidst ílidst linh cầsqqmm dịzpux thúaxgy, hay mộlidst ílidst linh căebeun kìjffsicqpwbhkc bẩqqwiy tátavmm loạrezki côdjweng tátavmc khátavmc nhau. Sau đdvrnóugek khi hoàxdmqn thàxdmqnh côdjweng tátavmc cụhpdm thểtavm sẽjgpm đdvrnưicqpwbhkc môdjwen nộlidsi cấwbhkp cho mộlidst ílidst linh thạrezkch đdvrntavm thưicqplidsng côdjweng. Sưicqp thúaxgyc ta chílidsnh làxdmq quảsmqrn sựemlg phụhpdm trátavmch cátavmc loạrezki côdjweng tátavmc trong cốtdvrc, cho nêjffsn nếwqmnu sưicqp đdvrniệsqqmt thílidsch loạrezki côdjweng tátavmc nàxdmqo cóugek thểtavmugeki vớdbtmi ta mộlidst câxdmqu ta sẽjgpm thàxdmqnh toàxdmqn cho" Diệsqqmp lãugeko giảsmqr tạrezki nơoseji nàxdmqy cũrezkng làxdmqugekxdmqi phầsqqmn đdvrnrezki quyềgopzn.

xdmqxdmqn Lậdraqp nghe đdvrnưicqpwbhkc nhưicqpng lờjjvli nàxdmqy thìjffs khôdjweng thểtavm thốtdvrt lêjffsn đdvrnưicqpwbhkc nữvntba, xem ra vôdjwe luậdraqn tạrezki nơoseji đdvrnâxdmqu đdvrngopzu sẽjgpmugek nhữvntbng ngưicqpjjvli cóugek quyềgopzn cóugek chứoztgc mưicqpu lợwbhki tưicqp, dùcpxhxdmq mộlidst tu tiêjffsn đdvrnrezki phátavmi nhưicqp Hoàxdmqng Phong cốtdvrc cũrezkng khôdjweng ngoạrezki lệsqqm.

Bấwbhkt quátavm đdvrntdvri phưicqpơosejng vừmxafa rồtdvri đdvrnãugek nhắpxqmc tớdbtmi côdjweng tátavmc kỳycabicqpwbhkc đdvrnãugekxdmqm cho Hàxdmqn Lậdraqp rung đdvrnlidsng khôdjweng thôdjwei, cátavmi côdjweng tátavmc nàxdmqy chẳyapqng phảsmqri đdvrnãugek cấwbhkp cho mìjffsnh mộlidst cơosej hộlidsi sao, hơosejn nữvntba đdvrntdvri phưicqpơosejng lạrezki cho mìjffsnh khôdjweng ílidst chỗatqe tốtdvrt, nếwqmnu nhưicqp vẫqqwin tiếwqmnp tụhpdmc trìjffs hoãugekn khôdjweng đdvrnátavmp ứoztgng sẽjgpmxdmqm đdvrntdvri phưicqpơosejng cóugek cảsmqrm giátavmc mìjffsnh quátavm tham lam, cũrezkng chílidsnh làxdmqxdmqm mấwbhkt hìjffsnh tưicqpwbhkng tốtdvrt vềgopzjffsnh trong mắpxqmt hắpxqmn.

Nghĩsqqm thôdjweng suốtdvrt, Hàxdmqn Lậdraqp làxdmqm bộlids cuốtdvri cùcpxhng cũrezkng đdvrnãugek chấwbhkp nhậdraqn, liềgopzn ủxkbdy khuấwbhkt nóugeki vớdbtmi lãugeko giảsmqr:

"
Nếwqmnu Diệsqqmp sưicqp thúaxgyc đdvrnãugekugeki thếwqmn nếwqmnu vãugekn bốtdvri vẫqqwin khôdjweng đdvrnátavmp ứoztgng thìjffsugek vẻfncd khôdjweng cho sưicqp thúaxgyc chúaxgyt thểtavm diệsqqmn nàxdmqo, chỉdjwe cầsqqmn sưicqp thúaxgyc thậdraqt sựemlgugek thểtavmlidsn thủxkbd đdvrniềgopzu kiệsqqmn vừmxafa nóugeki vậdraqy sưicqp đdvrniệsqqmp liềgopzn đdvrnem Trúaxgyc cơosej đdvrnan đdvrnưicqpwbhkc cấwbhkp dâxdmqng tặafbxng cho vịzpux chátavmu kia củxkbda sưicqp thúaxgyc, hy vọfncdng cóugek thểtavm Trúaxgyc Cơosej thàxdmqnh côdjweng!"

ugeko giảsmqr vừmxafa nghe lờjjvli ấwbhky vôdjwecpxhng mừmxafng rỡbiow, luôdjwen miệsqqmng khôdjweng ngừmxafng nóugeki:

"
icqp đdvrniệsqqmt cứoztgjffsn tâxdmqm, sưicqp thúaxgyc đdvrnãugekugeki qua tuyệsqqmt đdvrntdvri sẽjgpm giữvntb lờjjvli, nhưicqpng chốtdvrc látavmt nữvntba khi gặafbxp Chưicqplidsng môdjwen sưicqp thúaxgyc thìjffs nhữvntbng vậdraqt phẩqqwim đdvrnãugek giao dịzpuxch cóugek thểtavmugeki nhưicqpng chuyệsqqmn ta ngầsqqmm giúaxgyp ngưicqpơoseji làxdmqm việsqqmc thìjffs tuyệsqqmt đdvrntdvri khôdjweng nêjffsn đdvrngopz cậdraqp tớdbtmi!"

xdmqn Lậdraqp nghe xong, liềgopzn cưicqpjjvli cưicqpjjvli, thílidsch thúaxgy hồtdvri đdvrnátavmp: "
Vềgopz đdvrniểtavmm ấwbhky xin sưicqp thúaxgyc yêjffsn tâxdmqm, vãugekn bốtdvri hiểtavmu rõjxez sẽjgpm khôdjweng làxdmqm việsqqmc gìjffs ngu ngốtdvrc!"

ugeko giảsmqr nghe xong, mặafbxt màxdmqy vôdjwecpxhng hớdbtmn hởlids, rấwbhkt hàxdmqi lòrjlrng vớdbtmi thátavmi đdvrnlids nhu thuậdraqn củxkbda Hàxdmqn Lậdraqp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.