Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 141 : Thăng tiên lệnh

    trước sau   
Vừeyyta thấeyyty "Phi hàxmujnh phùqvbt" ngưjhcmenaii da đeaspen cùqvbtng vịkthr quầqxpjy chủtcpf kia đeaspenlhu đeaspenlhi sắqnasc, áxyewnh mắqnast nhìhjkqn vềenlh phíkthra Hàxmujn Lậmwhip cũengung trịkthrnh trọfvxung rấeyytt nhiềenlhu, dùqvbt sao ngưjhcmenaii cófngu phùqvbt chúvoth cấeyytp cao nhưjhcm vậmwhiy cũengung khôwzbrng phảansdi làxmuj hạjnbzng ngưjhcmenaii bìhjkqnh thưjhcmenaing.

pmciưjhcmnqthc, ta đeaspenlhi!" Ngưjhcmenaii da đeaspen rấeyytt dứvorrt khoáxyewt, loạjnbzi mua báxyewn rõsvbpxmujng chiếtsdpm tiệgllgn nghi nàxmujy, làxmujm sao cófngu thểmqdk khôwzbrng làxmujm đeaspưjhcmnqthc chứvorr?

"Bấeyytt quáxyew trưjhcmrnidc đeaspófngu, ta muốmsfvn thửtsdp mộqvbtt chúvotht lờenaii cáxyewc hạjnbz từeyytng nófngui, Tàxmujn Phiếtsdpn nàxmujy khôwzbrng ngạjnbzi bấeyytt cứvorr vậmwhit gìhjkqhqzdn ngoàxmuji đeaspenlhu thu húvotht tấeyytt cảansd linh khíkthr phảansdi khôwzbrng? Nếtsdpu làxmuj thậmwhit, tạjnbzi hạjnbz lậmwhip tứvorrc trao đeaspenlhi. Nếtsdpu cófngu đeaspiềenlhu khôwzbrng thậmwhit, tạjnbzi hạjnbz sẽqpuw khôwzbrng thểmqdk bỏsvvr vốmsfvn đeaspenlhi lấeyyty vậmwhit nàxmujy!"xmujn Lậmwhip bìhjkqnh tĩgllgnh nófngui.

Ngưjhcmenaii da đeaspen mớrnidi đeaspqxpju nghe Hàxmujn Lậmwhip nófngui nhưjhcm vậmwhiy thìhjkq sửtsdpng sốmsfvt, nhưjhcmng khi nghe rõsvbpxmujng nộqvbti dung lờenaii nófngui, liềenlhn nởmehg nụbmqmjhcmenaii.

"Ta nófngui vềenlhwzbrng hiệgllgu củtcpfa vậmwhit ấeyyty, đeaspenlhu làxmuj thậmwhit. Cáxyewc hạjnbz cứvorr việgllgc thửtsdp mộqvbtt lầqxpjn!" Ngưjhcmenaii da đeaspen mưjhcmenaii phầqxpjn tin tưjhcmmehgng nófngui.

xmujn Lậmwhip nghe vậmwhiy cũengung khôwzbrng kháxyewch khíkthr, từeyyt trêhqzdn ngưjhcmenaii lấeyyty ra mộqvbtt vậmwhit nhưjhcmxyewi chéznpjn rưjhcmnqthu đeaspmqdk ra trêhqzdn mặasnct đeaspeyytt, sau đeaspófngu cầqxpjm lấeyyty mảansdnh "vảansdi" kia phủtcpfhqzdn trêhqzdn, sau khi cáxyewi chéznpjn rưjhcmnqthu biếtsdpn mấeyytt, Hàxmujn Lậmwhip vưjhcmơqnasn mộqvbtt ngófngun tay, trêhqzdn đeaspqxpju ngófngun tay ngưjhcmng tụbmqm mộqvbtt đeaspjnbzo linh khíkthrxmuju trắqnasng, cũengung hưjhcmrnidng vềenlh phíkthra dưjhcmrnidi nhẹnqth nhàxmujng đeaspiểmqdkm mộqvbtt cáxyewi. Kếtsdpt quảansd, đeaspiểmqdkm linh khíkthrxmuju trắqnasng kia cũengung biếtsdpn mấeyytt khôwzbrng thấeyyty, tựhqzda hồpgxm nhưjhcmxmuj bịkthr thôwzbrn phệgllg mấeyytt.


xmujn Lậmwhip thấeyyty tìhjkqnh cảansdnh nàxmujy, trêhqzdn mặasnct lộqvbt ra vẻbmqm vui mừeyytng. Hắqnasn nhẹnqth nhàxmujng vugn tay, đeaspem mảansdnh "vảansdi" vềenlh lạjnbzi trong tay, chéznpjn rưjhcmnqthu lạjnbzi xuấeyytt hiệgllgn, bêhqzdn trong cũengung xuấeyytt hiệgllgn luồpgxmng linh khíkthrxmuju trắqnasng vừeyyta mớrnidi biếtsdpn mấeyytt đeaspang phiêhqzdu đeaspãeyytng.

"Khôwzbrng sai! Lờenaii huynh đeaspàxmuji nófngui đeaspíkthrch xáxyewc khôwzbrng giảansd. Pháxyewp bảansdo Tàxmujn Phiếtsdpn nàxmujy ta mua, Phi hàxmujnh phùqvbt kia thuộqvbtc vềenlhxyewc hạjnbz!"xmujn Lậmwhip đeaspem mảansdnh "vảansdi" bỏsvvrxmujo trong tay áxyewo, đeaspvorrng lêhqzdn, hưjhcmrnidng tớrnidi ngưjhcmenaii da đeaspen ôwzbrm quyềenlhn, nófngui.

"Tốmsfvt! Cáxyewc hạjnbz thậmwhit sảansdng khoáxyewi" Ngưjhcmenaii da đeaspen vừeyyta nghe mừeyytng rỡqpuw, cúvothi ngưjhcmenaii đeaspem Phi hàxmujnh phùqvbt nọfvxu cầqxpjm vàxmujo trong tay, vộqvbti vàxmujng lăfonyn qua lộqvbtn lạjnbzi nhìhjkqn mấeyyty lầqxpjn, sau khi xáxyewc đeaspkthrnh khôwzbrng phảansdi đeasppgxm giảansd, mớrnidi cưjhcmenaii nófngui.

xmujn Lậmwhip mỉxubnm cưjhcmenaii, khôwzbrng nófngui cáxyewi gìhjkq nữiwdna, quay ngưjhcmenaii lạjnbzi ra khỏsvvri đeaspáxyewm ngưjhcmenaii, nhưjhcmng chưjhcma đeaspi đeaspưjhcmnqthc vàxmuji bưjhcmrnidc, chợnqtht nghe trong đeaspáxyewm ngưjhcmenaii phíkthra sau truyềenlhn đeaspếtsdpn đeaspôwzbrng đeaspansdo thanh âppthm nghịkthr luậmwhin.

"Ngưjhcmenaii nàxmujy thậmwhit ngốmsfvc! Lạjnbzi dùqvbtng phùqvbt bậmwhic cao, đeaspenlhi lấeyyty mộqvbtt thứvorr khôwzbrng cófnguxyewc dụbmqmng nhưjhcm vậmwhiy!"

pmciúvothng vậmwhiy, Tàxmujn Phiếtsdpn nàxmujy nhỏsvvr nhưjhcm vậmwhiy, cófngu thểmqdkfnguxyewc dụbmqmng gìhjkq lớrnidn? Đpmcienlhi nhưjhcm thếtsdp, căfonyn bảansdn làxmuj khôwzbrng đeaspáxyewng giáxyew!"

"Cũengung đeaspeyytng nófngui nhưjhcm vậmwhiy, ngưjhcmenaii ta nófngui khôwzbrng chừeyytng cófngu diệgllgu dụbmqmng gìhjkq kháxyewc!"

xmujn Lậmwhip nghe nhưjhcm vậmwhiy, âppthm thầqxpjm cưjhcmenaii lạjnbznh vàxmuji tiếtsdpng "Nhữiwdnng ngưjhcmenaii tu tiêhqzdn nàxmujy làxmujm sao biếtsdpt, vậmwhit ấeyyty đeaspmsfvi vớrnidi mìhjkqnh cófngu tầqxpjm quan trọfvxung nhưjhcm thếtsdpxmujo?"

"Vịkthr huynh đeaspàxmuji nàxmujy, thong thảansd mộqvbtt chúvotht! Chờenai tạjnbzi hạjnbz mộqvbtt chúvotht!"xmujn Lậmwhip chưjhcma đeaspi đeaspưjhcmnqthc bao xa, mộqvbtt thanh âppthm đeaspqvbtt nhiêhqzdn từeyyt phíkthra sau truyềenlhn đeaspếtsdpn, ngay sau đeaspófngufngu tiếtsdpng bưjhcmrnidc châppthn chạjnbzy vộqvbti đeaspếtsdpn.

xmujn Lậmwhip cófngu chúvotht ngạjnbzc nhiêhqzdn, chẳansdng lẽqpuwxmuj gọfvxui mìhjkqnh? Hắqnasn khôwzbrng khỏsvvri quay đeaspqxpju lạjnbzi.

Chỉxubn thấeyyty cáxyewch đeaspófngu khôwzbrng xa cófngu mộqvbtt ngưjhcmenaii, đeaspqxpju đeaspqxpjy mồpgxmwzbri đeaspang chạjnbzy tớrnidi bêhqzdn nàxmujy, vừeyyta chạjnbzy vừeyyta hôwzbr, đeaspúvothng làxmuj thanh niêhqzdn mặasnct tròqnasn khi nãeyyty thiếtsdpu chúvotht nữiwdna bịkthr vạjnbz miệgllgng.

xmujn Lậmwhip trừeyytng mắqnast nhìhjkqn, tốmsfvt nhấeyytt làxmuj dừeyytng ởmehg tạjnbzi chỗitzn. Hắqnasn muốmsfvn biếtsdpt, cáxyewi têhqzdn giốmsfvng nhưjhcmxmujxmujm hềenlhxmujy rốmsfvt cuộqvbtc cófngu chuyệgllgn gìhjkq, màxmuj phảansdi liềenlhu mạjnbzng đeaspuổenlhi theo mìhjkqnh nhưjhcm vậmwhiy?

"Huynh đeaspàxmuji, cuốmsfvi cùqvbtng đeaspuổenlhi theo đeaspưjhcmnqthc ngưjhcmenaii!" Thanh niêhqzdn đeaspuổenlhi theo tớrnidi, thởmehg hỗitznn hểmqdkn nófngui.


"Vịkthr huynh đeaspgllgxmujy, cófngu việgllgc gìhjkq khôwzbrng?"xmujn Lậmwhip liếtsdpc mắqnast xem xéznpjt đeaspmsfvi phưjhcmơqnasng, nghi hoặasncc nófngui.

"Vậmwhit nàxmujy tặasncng ngưjhcmenaii! Xem nhưjhcm cảansdm ơqnasn đeaspjnbzi ca giảansdi vâppthy" Thanh niêhqzdn khôwzbrng nófngui hai lờenaii, mộqvbtt tay đeaspưjhcma mộqvbtt quyểmqdkn sáxyewch nhỏsvvr tớrnidi tay Hàxmujn Lậmwhip, sau đeaspófngufngu chúvotht ngưjhcmnqthng ngùqvbtng chạjnbzy đeaspi.

xmujn Lậmwhip cófngu chúvotht sửtsdpng sốmsfvt, nhưjhcmng lậmwhip tứvorrc cưjhcmenaii cưjhcmenaii. Trong sốmsfv ngưjhcmenaii tu tiêhqzdn còqnasn cófngu ngưjhcmenaii thuầqxpjn pháxyewc nhưjhcm thếtsdp, thậmwhit làxmuj ngoàxmuji ýajls nghĩgllg củtcpfa hắqnasn. Hắqnasn cũengung khôwzbrng đeaspuổenlhi theo, màxmujxmujvothi đeaspqxpju nhìhjkqn vậmwhit trong tay.

hqzdn quyểmqdkn sáxyewch làxmuj "Thanh Khêhqzdvotht lụbmqmc", thoạjnbzt nhìhjkqn khôwzbrng giốmsfvng pháxyewp quyếtsdpt gìhjkq, Hàxmujn Lậmwhip cũengung hứvorrng thúvoth lậmwhit xem vàxmuji trang.

Thìhjkq ra tiềenlhn bốmsfvi tu tiêhqzdn "Thanh khêhqzd châppthn nhâppthn" củtcpfa Việgllgt quốmsfvc khôwzbrng thíkthrch tu luyệgllgn nữiwdna, chỉxubn thíkthrch rong chơqnasi khắqnasp nơqnasi, đeaspem cáxyewc loạjnbzi truyềenlhn thuyếtsdpt bíkthr mậmwhit màxmujhjkqnh từeyytng nghe thấeyyty, ghi rõsvbp chi tiếtsdpt trong mộqvbtt quyểmqdkn tạjnbzp kýajls, còqnasn cófngu chúvotht hìhjkqnh vẽqpuw liêhqzdn quan rấeyytt sốmsfvng đeaspqvbtng. Hàxmujn Lậmwhip mặasncc dùqvbt xem qua khôwzbrng nhiềenlhu lắqnasm, nhưjhcmng cũengung cófngu hứvorrng thúvoth vớrnidi vậmwhit ấeyyty, đeaspem sáxyewch nàxmujy bỏsvvrxmujo trong áxyewo.

Kếtsdp tiếtsdpp, Hàxmujn Lậmwhip cũengung khôwzbrng muốmsfvn gặasncp chuyệgllgn gìhjkq đeaspasncc biệgllgt nữiwdna, khôwzbrng còqnasn gìhjkq hứvorrng thúvoth, liềenlhn đeaspi vềenlh chỗitznmehg. Trong phòqnasng mìhjkqnh, Hàxmujn Lậmwhip nằenlhm ởmehg trêhqzdn giưjhcmenaing, lậmwhit xem "Thanh khêhqzdvotht lụbmqmc".

Chuyệgllgn kểmqdk trong sáxyewch nàxmujy, cófngu chúvotht làxmuj củtcpfa Thanh Khêhqzd thưjhcmnqthng nhâppthn tựhqzd thâppthn trảansdi qua, cófnguxyewi thìhjkq chỉxubn nghe thấeyyty, nhưjhcmng khôwzbrng cófnguxyewi nàxmujo làxmuj khôwzbrng cổenlh quáxyewi, chuyệgllgn hiếtsdpm thấeyyty. Thậmwhim chíkthrfngu chúvotht truyệgllgn bíkthr mậmwhit khôwzbrng truyềenlhn ra ngoàxmuji củtcpfa cáxyewc gia tộqvbtc tu tiêhqzdn, cũengung khôwzbrng biếtsdpt Thanh Khêhqzd thưjhcmnqthng nhâppthn nàxmujy làxmujm thếtsdpxmujo biếtsdpt đeaspưjhcmnqthc.

xmujn Lậmwhip thấeyyty thúvoth vịkthr, nhưjhcmng khi lậmwhit cuốmsfvn sáxyewch tớrnidi vàxmuji tờenai cuốmsfvi cùqvbtng, thìhjkq trưjhcmrnidc mắqnast xuấeyytt hiệgllgn bảansdy loạjnbzi lệgllgnh bàxmuji cófngu đeasppgxm họfvxua giốmsfvng nhau, màxmuj phíkthra dưjhcmrnidi đeasppgxm họfvxua đeaspenlhu cófngu khắqnasc mấeyyty chữiwdn:

"Thăfonyng tiêhqzdn lệgllgnh", làxmuj do bảansdy đeaspjnbzi tiêhqzdn pháxyewi Việgllgt quốmsfvc chếtsdp ra. Làxmujxyewc pháxyewi tu tiêhqzdn cấeyytp cho gia tộqvbtc tu tiêhqzdn lậmwhip đeaspưjhcmnqthc côwzbrng lớrnidn, chỉxubn cầqxpjn cófngu ngưjhcmenaii cầqxpjm lệgllgnh bàxmuji tìhjkqm tớrnidi môwzbrn pháxyewi tu tiêhqzdn pháxyewt ra lệgllgnh bàxmuji, hiệgllgu quảansdengung nhưjhcmxmuj ngưjhcmenaii thắqnasng trậmwhin cuốmsfvi cùqvbtng lạjnbzi Thăfonyng Tiêhqzdn hộqvbti, cũengung đeaspưjhcmnqthc đeaspãeyyti ngộqvbt nhưjhcm vậmwhiy! Đpmciưjhcmnqthc ban cho Trúvothc cơqnas đeaspan cùqvbtng tưjhcmxyewch nhậmwhip môwzbrn. Chỉxubnxmuj vậmwhit ấeyyty vẫwweon chỉxubn truyềenlhn lưjhcmu bêhqzdn trong cáxyewc gia tộqvbtc tu tiêhqzdn, ngưjhcmenaii tu tiêhqzdn bìhjkqnh thưjhcmenaing cũengung làxmujwzbr duyêhqzdn thấeyyty đeaspưjhcmnqthc, bởmehgi vậmwhiy chỉxubn dựhqzda theo hìhjkqnh dáxyewng nghe đeasppgxmn, mớrnidi đeaspưjhcma ra cáxyewc hìhjkqnh dạjnbzng nàxmujy.

Cuốmsfvi cùqvbtng, Thanh Khêhqzd thưjhcmnqthng nhâppthn còqnasn dùqvbtng vàxmuji chữiwdn, viếtsdpt ra mộqvbtt câppthu nófngui: Lệgllgnh nàxmujy cũengung đeaspưjhcmnqthc cáxyewc gia tộqvbtc tu tiêhqzdn dùqvbtng đeaspmqdk chuyểmqdkn nhưjhcmnqthng vàxmuj giao dịkthrch, hơqnasn nữiwdna thờenaii hạjnbzn pháxyewt lệgllgnh cxung đeaspưjhcmnqthc duy trìhjkq rấeyytt lâppthu, cho nêhqzdn pháxyewi tu tiêhqzdn pháxyewt lệgllgnh, nhậmwhin lệgllgnh chứvorr khôwzbrng nhậmwhin ngưjhcmenaii! Chỉxubn cầqxpjn cófngu ngưjhcmenaii cầqxpjm lệgllgnh tớrnidi, cũengung làxmuj mộqvbtt bưjhcmrnidc thăfonyng thiêhqzdn, cófngu thểmqdkfngui làxmuj vậmwhit nghịkthrch thiêhqzdn đeaspmsfvi vớrnidi ngưjhcmenaii tu tiêhqzdn cấeyytp thấeyytp!

xmujn Lậmwhip nhìhjkqn cáxyewc văfonyn tựhqzd phíkthra dưjhcmrnidi nófngui ràxmujng, lạjnbzi nhìhjkqn mộqvbtt chúvotht bảansdy đeasppgxmhjkqnh nọfvxu, cảansdm thấeyyty trong miệgllgng khôwzbr khốmsfvc, tim đeaspmwhip thìhjkqnh thịkthrch.

vothc đeaspqxpju Hàxmujn Lậmwhip vừeyyta nghe đeaspếtsdpn mấeyyty chữiwdn "Thăfonyng tiêhqzdn đeaspjnbzi hộqvbti"xmujy, đeaspãeyytqnas hồpgxm nghĩgllg tớrnidi lệgllgnh bàxmuji kỳqnas quáxyewi lấeyyty đeaspưjhcmnqthc từeyyt chỗitzn Chu Nho, lệgllgnh bàxmuji nọfvxufngu mộqvbtt mặasnct khắqnasc hai chữiwdn "Thăfonyng tiêhqzdn", làxmujm cho Hàxmujn Lậmwhip cảansdm giáxyewc đeaspưjhcmnqthc hai chữiwdnxmujy cófngu chúvotht gìhjkqjnbzn ýajls trong đeaspófngu?

Nhưjhcmng sau lạjnbzi nghe ngưjhcmenaii kháxyewc nófngui rõsvbp vềenlh Thăfonyng tiêhqzdn đeaspjnbzi hộqvbti, cũengung khôwzbrng cófngu chúvotht gìhjkq nhắqnasc tớrnidi chữiwdn Thăfonyng tiêhqzdn lệgllgnh, cũengung nghĩgllg chỉxubnxmuj trùqvbtng hợnqthp màxmuj thôwzbri, cũengung khôwzbrng cófngu nghĩgllg đeaspếtsdpn nữiwdna. Nhưjhcmng khôwzbrng nghĩgllg tớrnidi, trong lúvothc vôwzbr ýajls đeaspưjhcmnqthc cuốmsfvn sáxyewch nhỏsvvrxmujy, lạjnbzi hiểmqdku đeaspưjhcmnqthc lai lịkthrch củtcpfa vậmwhit nàxmujy cùqvbtng ýajls nghĩgllga châppthn chíkthrnh củtcpfa nófngu! Hơqnasn nữiwdna Thăfonyng tiêhqzdn lệgllgnh nàxmujy lạjnbzi cófnguxyewc dụbmqmng to lớrnidn nhưjhcm thếtsdp!

xmujn Lậmwhip càxmujng nghĩgllgxmujng kíkthrch đeaspqvbtng, vộqvbti vàxmujng từeyyt trêhqzdn ngưjhcmenaii lấeyyty ra cáxyewi lệgllgnh bàxmuji đeaspen đeaspen kia, sau đeaspófngu vộqvbti vàxmujng so sáxyewnh vớrnidi đeasppgxm họfvxua, tìhjkqm ra đeaspưjhcmnqthc mộqvbtt bứvorrc khôwzbrng sai biệgllgt lắqnasm vớrnidi nófngu.

"Hoàxmujng phong cốmsfvc" đeaspúvothnglàxmuj Hoàxmujng phong cốmsfvc pháxyewt ra Thăfonyng tiêhqzdn lệgllgnh nàxmujy!" Hàxmujn Lậmwhip tay cầqxpjm lệgllgnh bàxmuji, thìhjkq thàxmujo lẩjnbzm bẩjnbzm.

"
Bấeyytt quáxyew vậmwhit quýajls trọfvxung nhưjhcm thếtsdp, tạjnbzi sao lạjnbzi lạjnbzc đeaspếtsdpn tay Kim Quang thưjhcmnqthng nhâppthn mộqvbtt ngưjhcmenaii tu tiêhqzdn thấeyytp kéznpjm nhưjhcm thếtsdp?" Hàxmujn Lậmwhip sau khi tỉxubnnh táxyewo lạjnbzi, nghi hoặasncc khófngu hiểmqdku.

Nhưjhcmng thậmwhit ra nhắqnasc tớrnidi, Chu Nho kia thậmwhit đeaspúvothng làxmuj chủtcpf nhâppthn củtcpfa lệgllgnh bàxmuji đeaspófngu!

Nguyêhqzdn lúvothc đeaspqxpju Tầqxpjn diệgllgp lĩgllgnh nổenlhi danh hiểmqdkn háxyewch nhấeyytt hiệgllgn nay, năfonym đeaspófngu ngoàxmuji trừeyyt Diệgllgp gia ra, còqnasn cófngu gia tộqvbtc tu tiêhqzdn Tầqxpjn gia uy danh cũengung khôwzbrng kéznpjm cũengung ởmehgqnasi nàxmujy, hai nhàxmuj bởmehgi vìhjkqfngu quan hệgllg nhâppthn thâppthn, cho nêhqzdn ởmehg chung cũengung khôwzbrng tệgllg lắqnasm!

Thăfonyng tiêhqzdn lệgllgnh nàxmujy chíkthrnh làxmuj vậmwhit Tầqxpjn gia tổenlh thưjhcmnqthng thay mặasnct truyềenlhn xuốmsfvng. Sởmehggllg khôwzbrng cófngu đeaspem nófnguqvbtng, chỉxubnxmuj bởmehgi vìhjkq Tầqxpjn gia vẫwweon tìhjkqm khôwzbrng ra, kỳqnas tạjnbzi tu tiêhqzdn cófngu thểmqdk xứvorrng vớrnidi lệgllgnh nàxmujy! Cho nêhqzdn tìhjkqnh nguyệgllgn đeaspem nófngu tiếtsdpp tụbmqmc truyềenlhn xuốmsfvng, cũengung khôwzbrng muốmsfvn làxmujm hỏsvvrng vậmwhit nàxmujy!

Nhưjhcmng trảansdi qua nhiềenlhu đeaspenaii, Tầqxpjn gia bởmehgi vìhjkq nam ngàxmujy càxmujng thưjhcma thớrnidt, dầqxpjn dầqxpjn suy bạjnbzi xuốmsfvng. Màxmuj Diệgllgp gia ngưjhcmnqthc lạjnbzi ngàxmujy càxmujng hưjhcmng vưjhcmnqthng, càxmujng thêhqzdm pháxyewt đeaspjnbzt, làxmujm cho ngưjhcmenaii củtcpfa tu tiêhqzdn giớrnidi chỉxubn biếtsdpt làxmuj Tầqxpjn diệgllgp lĩgllgnh cófngu Diệgllgp gia, màxmuj đeaspmsfvi vớrnidi Tầqxpjn gia khôwzbrng hềenlh hay biếtsdpt!

Tớrnidi đeaspenaii củtcpfa Kim Quang thưjhcmnqthng nhâppthn, Tầqxpjn gia chỉxubnqnasn lạjnbzi cófngu hắqnasn làxmuj nam, màxmujjhcm chấeyytt củtcpfa hắqnasn lạjnbzi thấeyytp vôwzbrqvbtng, căfonyn bảansdn vôwzbr vọfvxung cófngu thểmqdkfngu Trúvothc Cơqnas. Cứvorr nhưjhcm vậmwhiy, Tầqxpjn Diệgllgp hai nhàxmuj thựhqzdc lựhqzdc cáxyewch xa nhưjhcm thếtsdp, hơqnasn nữiwdna quan hệgllg nhâppthn thâppthn củtcpfa hai bêhqzdn sớrnidm đeaspãeyytxmuj chuyệgllgn củtcpfa quáxyew khứvorr. Vìhjkq vậmwhiy, ngưjhcmenaii củtcpfa Diệgllgp gia rốmsfvt cụbmqmc đeaspem chủtcpf ýajls đeaspáxyewnh chiếtsdpm Tầqxpjn gia đeaspmqdk kiếtsdpm vàxmuji mófngun kỳqnas bảansdo gia truyềenlhn, màxmuj Thăfonyng tiêhqzdn lệgllgnh nọfvxuxmuj vậmwhit bọfvxun họfvxuxmujng muốmsfvn đeaspưjhcmnqthc!

xmuj Kim Quang thưjhcmnqthng nhâppthn tưjhcm chấeyytt tu tiêhqzdn khôwzbrng ra sao, nhưjhcmng bảansdn lĩgllgnh quan sáxyewt cũengung khôwzbrng nhỏsvvr, hơqnasn nữiwdna hắqnasn nháxyewt gan nhưjhcm chuộqvbtt, bởmehgi vậmwhiy Diệgllgp gia vừeyyta muốmsfvn cófnguxmujnh đeaspqvbtng, Chu Nho vừeyyta nghe phong phanh tiếtsdpng giófngu đeaspãeyyt vộqvbti vàxmujng đeaspem Thăfonyng tiêhqzdn lệgllgnh cùqvbtng phùqvbt lụbmqmc họfvxua tiểmqdku kiếtsdpm, màxmuj trốmsfvn đeaspi. Vềenlh phầqxpjn vàxmuji mófngun bảansdo bốmsfvi còqnasn lạjnbzi, bởmehgi vìhjkqfngu kếtsdpt giớrnidi phong cấeyytm trụbmqm, Kim Quang thưjhcmnqthng nhâppthn nhấeyytt thờenaii lấeyyty khôwzbrng đeaspưjhcmnqthc, cũengung chỉxubn đeaspau lòqnasng đeaspmqdk lạjnbzi cho Diệgllgp gia.

Kếtsdpt quảansd Kim Quang thưjhcmnqthng nhâppthn, chạjnbzy trốmsfvn đeaspãeyytjhcmenaii mấeyyty năfonym, vẫwweon ẩjnbzn cưjhcm tạjnbzi mộqvbtt đeaspjnbzo quan trong thếtsdp giớrnidi ngưjhcmenaii thưjhcmenaing, dựhqzda vàxmujo pháxyewp lựhqzdc thấeyytp kéznpjm hếtsdpt ăfonyn lạjnbzi uốmsfvng, cũengung tiêhqzdu diêhqzdu tựhqzd tạjnbzi. Lúvothc sau nàxmujy, tâppthm tưjhcm muốmsfvn sửtsdp dụbmqmng Thăfonyng tiêhqzdn lệgllgnh củtcpfa hắqnasn, cũengung dầqxpjn dầqxpjn phai nhạjnbzt, hắqnasn tựhqzd hỏsvvri cho dùqvbt uốmsfvng Trúvothc cơqnas đeaspan, cũengung khôwzbrng cófngu khảansdfonyng tiếtsdpn vàxmujo Trúvothc cơqnas kỳqnas. Nếtsdpu nhưjhcm vậmwhiy, cầqxpjn gìhjkq phảansdi đeaspếtsdpn đeaspjnbzi pháxyewi tu tiêhqzdn đeaspófnguxmujm đeaspgllg tửtsdp chịkthru khổenlh chứvorr!

Cứvorr nhưjhcm vậmwhiy, sau lạjnbzi pháxyewt sinh chuyệgllgn vâppthy côwzbrng Thấeyytt huyềenlhn môwzbrn, Thăfonyng tiêhqzdn lệgllgnh nàxmujy lạjnbzi tiệgllgn nghi cho Hàxmujn Lậmwhip.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.