Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 14 : Thần bí dịch

    trước sau   
"Ngao!"nghwn Lậtpsjp giơmhtp cao mộmgkkt cámteonh tay, nắbnpxm tay nắbnpxm chặshzlt lạzfzni, hưzjizng phấwhhcn kêunoyu lêunoyn mộmgkkt tiếjgeeng.

afidc nànghwy, tímoylnh cámteoch tiểnkuwu hànghwi đlehapdyqng trong hắbnpxn bộmgkkc lộmgkkrpninghwng.

Xem ra, giảkcjx thuyếjgeet củwhhca hắbnpxn lànghw chímoylnh xámteoc: Đsnqtótsuvng chặshzlt cửgimha sổsevz lạzfzni thìdzps sẽbtfunghwm trởgomy ngạzfzni cámteoi bìdzpsnh hấwhhcp thụmoyl bạzfznch quang, chỉumtq tạzfzni nơmhtpi thoámteong đlehaãedzjng rộmgkkng rãedzji khôtbqwng bịciga che phủwhhc, khảkcjxeznrng hấwhhcp thụmoyleznrng lưzjizvuspng ámteonh sámteong củwhhca cámteoi bìdzpsnh mởgomyi trởgomyunoyn rõrpni rệedzjt, vòmgkkng sámteong quanh chiếjgeec bìdzpsnh trởgomyunoyn to vànghw rựkktzc rỡedzjmhtpn.

Tuy vậtpsjy hắbnpxn khôtbqwng biếjgeet nhữghpong tia sámteong nànghwy từegbx đlehaânghwu mànghw đlehaếjgeen. Cámteoi bìdzpsnh hấwhhcp thu quang đlehaiểnkuwm thìdzpstsuvmteoc dụmoylng gìdzps? Nhưzjizng cựkktz ly đlehankuw khai mởgomyunoy đlehaokzznghwy, xem chừegbxng còmgkkn phảkcjxi mấwhhct mộmgkkt thờvoezi gian dànghwi.

nghwn Lậtpsjp biếjgeet rằsnqtng, mìdzpsnh cànghwng mong muốlxwgn giảkcjxi khai bímoyl mậtpsjt chiếjgeec bìdzpsnh bímoylfcqhn nànghwy thìdzps trong lòmgkkng hắbnpxn cànghwng trởgomyunoyn hưzjizng phấwhhcn.

Cho đlehaếjgeen tậtpsjn khi hừegbxng đlehaôtbqwng xuấwhhct hiệedzjn, quang mang vânghwy quanh cámteoi bìdzpsnh mớogbdi dầtoovn dầtoovn biếjgeen mấwhhct, khôtbqwi phụmoylc lạzfzni vẻddkgvhjfnh lặshzlng vốlxwgn cótsuv củwhhca nótsuv.


Trong khoảkcjxng thờvoezi gian nànghwy, Hànghwn Lậtpsjp mộmgkkt bêunoyn thìdzps quan sámteot nhữghpong biếjgeen hótsuva củwhhca cámteoi bìdzpsnh, mộmgkkt bêunoyn thìdzpszjizu tânghwm quan sámteot, xem cótsuv bịciga ngưzjizvoezi khámteoc bắbnpxt gặshzlp hay khôtbqwng.

Hắbnpxn cúafidi ngưzjizvoezi xuốlxwgng nhặshzlt chiếjgeec bìdzpsnh lêunoyn, kiểnkuwm tra lạzfzni mộmgkkt chúafidt.

Vẫvszdn nhưzjiz trưzjizogbdc, khôtbqwng cótsuv mộmgkkt cámteoi gìdzps bấwhhct đlehapdyqng cảkcjx, nắbnpxp bìdzpsnh vẫvszdn đlehatpsjy chặshzlt cámteoi bìdzpsnh, đlehaámteonh cũvszdng khôtbqwng mởgomy ra đlehaưzjizvuspc.

nghwn Lậtpsjp thấwhhct vọtpsjng, nhưzjizng nhìdzpsn sắbnpxc trờvoezi khôtbqwng còmgkkn sớogbdm nữghpoa, chỉumtqtsuv thểnkuw bấwhhct tìdzpsnh nguyệedzjn thu chiếjgeec bìdzpsnh lạzfzni.

Hắbnpxn còmgkkn phảkcjxi quay lạzfzni thạzfznch thấwhhct, đlehakcjx tọtpsja luyệedzjn côtbqwng.

Trong mấwhhcy ngànghwy kếjgee tiếjgeep, vànghwo ban đlehaêunoym trong tạzfzni mộmgkkt thờvoezi đlehaiểnkuwm cốlxwg đlehaciganh cámteoi bìdzpsnh đlehaokzzu phámteot sinh dịcigazjizvuspng. Vôtbqw sốlxwg quang ti giốlxwgng nhưzjiz phi nga phámteoc hỏnkuwa bịcigamteoi bìdzpsnh hấwhhcp dẫvszdn mànghw bay đlehaếjgeen, sau đlehaótsuv biếjgeen thànghwnh mộmgkkt lưzjizvuspng lớogbdn quang đlehaiểnkuwm, bịciga chiếjgeec bìdzpsnh tham lam thôtbqwn phệedzj.

Đsnqtếjgeen khi Hànghwn Lậtpsjp tưzjizgomyng rằsnqtng, loạzfzni hiệedzjn tưzjizvuspng nànghwy mỗdzpsi ngànghwy đlehaokzzu phámteot sinh thìdzps đlehaếjgeen ngànghwy thứlehamteom, chiếjgeec bìdzpsnh đlehaãedzj xuấwhhct hiệedzjn biếjgeen hótsuva.

Khi Hànghwn Lậtpsjp đlehai tớogbdi chỗdzpsvszd, mang chiếjgeec bìdzpsnh ra đlehankuwtsuv hấwhhcp thụmoyl quang đlehaiểnkuwm, nhưzjizng lànghw hiệedzjn tưzjizvuspng nànghwy chỉumtq duy trìdzps trong nửgimha khắbnpxc thìdzps ngưzjizng lạzfzni. Tiếjgeep theo, hoa văeznrn mànghwu xanh trêunoyn thânghwn bìdzpsnh đlehamgkkt nhiêunoyn phámteot ra quang mang xanh biếjgeec, cũvszdng tạzfzni mặshzlt ngoànghwi thânghwn bìdzpsnh hiệedzjn ra mộmgkkt sốlxwgeznrn tựkktz hay phùshfanghwo gìdzps đlehaótsuvnghwu vànghwng kim. Kỳedzj quámteoi văeznrn tựkktz, phùshfanghwo nànghwy cótsuv kếjgeet cấwhhcu vôtbqwshfang mềokzzm mạzfzni, búafidt họtpsja kỳedzj lạzfzn, hànghwm chứlehaa trong đlehaótsuv mộmgkkt ímoylt phong vịciga cổsevzzjiza, tạzfzni bềokzz mặshzlt bìdzpsnh du đlehamgkkng khôtbqwng ngừegbxng.

Loạzfzni hiệedzjn tưzjizvuspng nànghwy khámteoc vớogbdi lúafidc trưzjizogbdc, chỉumtq hiệedzjn ra trong mộmgkkt sámteot na ngắbnpxn ngủwhhci rồpdyqi biếjgeen mấwhhct. Chỉumtqnghw trêunoyn thânghwn bìdzpsnh lúafidc nànghwy vẫvszdn còmgkkn lưzjizu giữghpo lạzfzni mấwhhcy kýlual tựkktz, phùshfanghwo mànghwu vànghwng kim mànghw thôtbqwi, tựkktza hồpdyq chưzjiza cótsuv chuyệedzjn gìdzps phámteot sinh cảkcjx.

Trảkcjxi qua mấwhhcy ngànghwy gầtoovn đlehaânghwy, chiếjgeec bìdzpsnh luôtbqwn xuấwhhct hiệedzjn nhữghpong hiệedzjn tưzjizvuspng kỳedzjmoyl, Hànghwn Lậtpsjp đlehalxwgi vớogbdi nhữghpong quámteoi tưzjizvuspng nànghwy đlehaãedzj khôtbqwng còmgkkn cótsuv nhiềokzzu kinh hãedzji nhưzjizafidc đlehatoovu nữghpoa rồpdyqi. Cho nêunoyn khi trêunoyn chiếjgeec bìdzpsnh lạzfzni xuấwhhct hiệedzjn hiệedzjn tưzjizvuspng kỳedzj lạzfznnghwy cũvszdng khôtbqwng lànghwm hắbnpxn trởgomyunoyn quámteo ngạzfznc nhiêunoyn nữghpoa.

Hắbnpxn cẩfcqhn thậtpsjn cầtoovm lấwhhcy cámteoi bìdzpsnh, trong lòmgkkng hạzfzn ýlual thứlehac, thửgimh mởgomymteoi nắbnpxp bìdzpsnh ra.

Rấwhhct nhẹunoy nhànghwng, khôtbqwng hềokzz mấwhhct tímoyl lựkktzc nànghwo, cámteoi bìdzpsnh cuốlxwgi cùshfang cũvszdng đlehaãedzj bịciga mởgomy nắbnpxp.

Khôtbqwng dámteom tin! Hànghwn Lậtpsjp giậtpsjt mìdzpsnh nhìdzpsn lạzfzni cámteoi nắbnpxp bìdzpsnh ởgomy trong tay mìdzpsnh.


Cứleha nhưzjiz vậtpsjy mànghw khôtbqwng mấwhhct tímoyl lựkktzc nànghwo, mộmgkkt đlehaiểnkuwm kỹlual xảkcjxo cũvszdng khôtbqwng cầtoovn tìdzpsm, tựkktzu dễumtqnghwng đlehaem cámteoi mêunoy đlehaokzznghw mấwhhcy ngànghwy nay hắbnpxn khôtbqwng thểnkuw giảkcjxi quyếjgeet đlehaưzjizvuspc nhẹunoy nhànghwng hótsuva giảkcjxi ba.

Đsnqtếjgeen khi Hànghwn Lậtpsjp xámteoc nhậtpsjn, sựkktz kiệedzjn diễumtqn ra trưzjizogbdc mắbnpxt lànghw thậtpsjt, bímoyl mậtpsjt củwhhca cámteoi bìdzpsnh cuốlxwgi cùshfang đlehaãedzj đlehaưzjizvuspc giảkcjxi khai ngay trưzjizogbdc mắbnpxt mìdzpsnh, hắbnpxn cũvszdng khôtbqwng nhẫvszdn nhịcigan đlehaưzjizvuspc kímoylch đlehamgkkng trong lòmgkkng nữghpoa, cúafidi đlehatoovu ghégnzk mắbnpxt nhìdzpsn vànghwo trong bìdzpsnh.

unoyn trong bìdzpsnh, mộmgkkt giọtpsjt chấwhhct lỏnkuwng mànghwu xanh biếjgeec to bằsnqtng hạzfznt đlehatpsju đlehaang chậtpsjm rãedzji cổsevzn đlehamgkkng, lànghwm cho thànghwnh bìdzpsnh biếjgeen thànghwnh mộmgkkt mảkcjxng xanh biếjgeec.

Đsnqtânghwy lànghwmteoi gìdzps?

nghwn Lậtpsjp cótsuv chúafidt thấwhhct vọtpsjng, chímoylnh mìdzpsnh mấwhhct rấwhhct nhiềokzzu sứlehac lựkktzc vậtpsjy mànghw chỉumtq đlehaưzjizvuspc mộmgkkt thứlehatbqw dụmoylng.

Hắbnpxn chámteon nảkcjxn đlehatpsjy cámteoi nắbnpxp bìdzpsnh lạzfzni, cho cámteoi bìdzpsnh vànghwo trong túafidi, chuyểnkuwn thânghwn quay vềokzz chỗdzpsgomy. Cảkcjxm giámteoc hưzjizng phấwhhcn, kímoylch đlehamgkkng vừegbxa mớogbdi xuấwhhct hiệedzjn bânghwy giờvoez đlehaãedzj bay lêunoyn chímoyln tầtoovng mânghwy mấwhhct rồpdyqi.

Tuy rằsnqtng nắbnpxp bìdzpsnh đlehaãedzj đlehaưzjizvuspc hắbnpxn mởgomy ra, nhưzjizng kếjgeet quảkcjx đlehaãedzj khôtbqwng lànghwm cho hắbnpxn hànghwi lòmgkkng.

nghwn Lậtpsjp chủwhhc trưzjizơmhtpng, sau nànghwy nếjgeeu khôtbqwng cótsuv việedzjc gìdzps cầtoovn lànghwm thìdzps sẽbtfu nghiêunoyn cứlehau bímoyl mậtpsjt lụmoylc dịcigach nànghwy sau. Nótsuvi khôtbqwng chừegbxng, nótsuv sẽbtfu cấwhhcp cho hắbnpxn mộmgkkt cámteoi kinh hỉumtq nho nhỏnkuw.

nghwy giờvoez việedzjc hắbnpxn muốlxwgn lànghwm nhấwhhct chímoylnh lànghw vềokzz đlehaámteonh mộmgkkt giấwhhcc ngon lànghwnh. Mấwhhcy ngànghwy nay, hắbnpxn mỗdzpsi tốlxwgi đlehaokzz khôtbqwng cótsuv đlehaưzjizvuspc ngủwhhcunoyn lànghwnh. Cũvszdng chímoylnh vìdzps vậtpsjy mànghw hiệedzju suấwhhct luyệedzjn côtbqwng củwhhca hắbnpxn bắbnpxt đlehatoovu chậtpsjm hẳoawyn lạzfzni, hơmhtpn nữghpoa, tinh thầtoovn hắbnpxn cũvszdng cótsuv chúafidt uểnkuw oảkcjxi, lànghwm cho Mặshzlc đlehazfzni phu phảkcjxi hỏnkuwi thăeznrm.

Từegbxafidc trởgomy thànghwnh Mặshzlc đlehazfzni phu thânghwn truyềokzzn đlehaedzj tửgimh, hay sau khi đlehamgkkt phámteo tầtoovng thứleha nhấwhhct củwhhca bộmgkk khẩfcqhu quyếjgeet, hắbnpxn cảkcjxm thấwhhcy chímoylnh mìdzpsnh đlehaãedzj khôtbqwng còmgkkn đlehamgkkng lựkktzc đlehankuw tu luyệedzjn tiếjgeep. Huốlxwgng chi, hiệedzju quảkcjx đlehaem lạzfzni củwhhca việedzjc tu luyệedzjn bộmgkk khẩfcqhu quyếjgeet nànghwy khôtbqwng quámteorpninghwng, lànghwm cho hắbnpxn khôtbqwng hànghwi lòmgkkng cho lắbnpxm cho nêunoyn khótsuvtsuv thểnkuw khiếjgeen hắbnpxn dốlxwgc lòmgkkng tu luyệedzjn.

Vi vậtpsjy, Mặshzlc đlehazfzni phu đlehaãedzj nghiêunoym khắbnpxc giámteoo huấwhhcn hắbnpxn mộmgkkt chậtpsjp.

Nhưzjizng chímoylnh lànghwnghwo thờvoezi gian tu luyệedzjn, hắbnpxn vẫvszdn mơmhtpmhtpnghwng mànghwng, mộmgkkt chúafidt tinh thầtoovn cũvszdng khôtbqwng cótsuv.

dzpsnh hìdzpsnh nànghwy đlehaãedzj khiếjgeen Mặshzlc đlehazfzni phu đlehaunoyn lêunoyn, cảkcjxm thấwhhcy cótsuv hay khôtbqwng mìdzpsnh đlehaãedzj thu nhầtoovm ngưzjizvoezi.

Vừegbxa nghĩvhjf đlehaếjgeen đlehaânghwy, Hànghwn Lậtpsjp trong lòmgkkng cảkcjxm thấwhhcy cótsuv chúafidt ủwhhcy khuấwhhct, chímoylnh mìdzpsnh vốlxwgn khôtbqwng muốlxwgn nhưzjiz vậtpsjy nhưzjizng thânghwn thểnkuw hắbnpxn thậtpsjt sựkktz khôtbqwng cótsuv chịcigau nổsevzi.

nghwm cho Hànghwn Lậtpsjp khôtbqwng tưzjizgomyng đlehaưzjizvuspc chímoylnh lànghw, ngànghwy thứleha hai sau khi giámteoc tỉumtqnh, hắbnpxn mộmgkkt lầtoovn nữghpoa đlehaãedzj chúafidnghwm, toànghwn tânghwm toànghwn ýlual tu luyệedzjn, đlehatoovu nhậtpsjp vànghwo trạzfznng thámteoi tu luyệedzjn đlehaunoyn cuồpdyqng.

Nguyêunoyn nhânghwn đlehankuw hắbnpxn cótsuv nhữghpong hànghwnh đlehamgkkng nhưzjiz vậtpsjy, chímoylnh lànghw do mộmgkkt cânghwu nótsuvi củwhhca Mặshzlc đlehazfzni phu.

"Mỗdzpsi khi đlehaokzz thăeznrng tu luyệedzjn bộmgkk khẩfcqhu quyếjgeet lêunoyn mộmgkkt tầtoovng, ta tựkktzu mỗdzpsi thámteong cấwhhcp thêunoym cho ngưzjizơmhtpi bạzfznc trắbnpxng mộmgkkt lưzjizvuspng gấwhhcp đlehaôtbqwi lưzjizvuspng cũvszd." Mặshzlc đlehazfzni phu rốlxwgt cuộmgkkc nhìdzpsn ra khámteot vọtpsjng tiềokzzn tànghwi củwhhca Hànghwn Lậtpsjp. Từegbx đlehaiểnkuwm chếjgeet đlehaótsuvnghwdzpsm ra biệedzjn phámteop giảkcjxi quyếjgeet. Mộmgkkt cânghwu nótsuvi đlehaơmhtpn giảkcjxn đlehaãedzj đlehaem hắbnpxn buộmgkkc vànghwo đlehaunoyn cuồpdyqng tu luyệedzjn.

Trong nhữghpong ngànghwy kếjgee tiếjgeep, Hànghwn Lậtpsjp vìdzps muốlxwgn đlehamgkkt phámteo tầtoovng tiếjgeep theo củwhhca bộmgkk khẩfcqhu quyếjgeet nànghwy nêunoyn đlehaãedzj tu luyệedzjn liềokzzu mạzfznng.

Ngànghwy nànghwo cũvszdng vậtpsjy, từegbx buổsevzi sang đlehaếjgeen giữghpoa trưzjiza, từegbx sau trưzjiza đlehaếjgeen tốlxwgi muộmgkkn, ngànghwy hai lầtoovn hắbnpxn tiếjgeen nhậtpsjp thạzfznch thấwhhct, đlehakcjx tọtpsja tu luyệedzjn. Nhữghpong ngànghwy tiếjgeep theo cứleha thếjgee diễumtqn ra, khôtbqw khan, đlehaơmhtpn đlehaiệedzju, mọtpsji thứleha khámteoc đlehaokzzu bịciga hắbnpxn gạzfznt ra sau hếjgeet cảkcjx.

Mặshzlc đlehazfzni phu vìdzps đlehankuw hắbnpxn chuyêunoyn tânghwm tu hànghwnh đlehaãedzj khôtbqwng cho nhữghpong sựkktzdzpsnh bêunoyn ngoànghwi ảkcjxnh hưzjizgomyng đlehaếjgeen hắbnpxn liềokzzn đlehaem thầtoovn thủwhhc cốlxwgc phong tỏnkuwa lạzfzni. Ngay cảkcjx việedzjc khámteom chữghpoa bệedzjnh cũvszdng tiếjgeen hànghwnh ởgomy ngoànghwi cốlxwgc. Việedzjc ăeznrn uốlxwgng thưzjizơmhtpng ngànghwy thìdzps phụmoylc vụmoyl chu đlehaámteoo, khôtbqwng đlehankuw hắbnpxn phảkcjxi bậtpsjn tânghwm.

Sựkktz việedzjc củwhhca cámteoi bìdzpsnh, cứleha nhưzjiz vậtpsjy dầtoovn dầtoovn bịciganghwn Lậtpsjp quăeznrng vànghwo mộmgkkt gótsuvc nànghwo đlehaótsuv trong nãedzjo.

Thu đlehai, đlehaôtbqwng lạzfzni, xuânghwn qua, hạzfzn tớogbdi.

Thoámteong cámteoi đlehaãedzj bốlxwgn năeznrm thờvoezi gian trôtbqwi qua, Hànghwn Lậtpsjp lúafidc nànghwy đlehaãedzjzjizvoezi bốlxwgn tuổsevzi rồpdyqi.

Hắbnpxn trưzjizgomyng thànghwnh mộmgkkt thiếjgeeu niêunoyn trầtoovm mặshzlc, kiêunoyn nghịciga vớogbdi lànghwn da ngăeznrm đlehaen đlehashzlc trưzjizng củwhhca nhữghpong thiếjgeeu niêunoyn xuấwhhct thânghwn từegbx thôtbqwn dãedzj. Nếjgeeu chỉumtq nhìdzpsn bềokzz ngoànghwi mànghw nhậtpsjn xégnzkt, giờvoez đlehaânghwy hắbnpxn so vớogbdi nhữghpong thiếjgeeu niêunoyn nôtbqwng gia trong nôtbqwng vụmoyl khôtbqwng cótsuvdzps khámteoc nhau cảkcjx, hìdzpsnh dámteong khôtbqwng gânghwy sựkktz chúafid ýlual, khôtbqwng anh tuấwhhcn tiêunoyu sámteoi cũvszdng khôtbqwng mang chúafidt gìdzps phong lưzjizu.

Chỉumtqnghw ngànghwy nànghwo cũvszdng vậtpsjy, khi ởgomy thạzfznch thấwhhct, khi ởgomy phòmgkkng củwhhca hắbnpxn, chỉumtq thỉumtqnh thoảkcjxng hắbnpxn tớogbdi chỗdzps Mặshzlc đlehazfzni phu tham tầtoovm chúafidt y tịcigach vềokzz y thuậtpsjt, sau đlehaótsuv quay lạzfzni phòmgkkng củwhhca mìdzpsnh lầtoovn lưzjizvuspt xem cámteoc loạzfzni bấwhhct đlehapdyqng thưzjiz tịcigach nànghwy. Cứleha nhưzjiz vậtpsjy, toànghwn bộmgkkmhtpn cốlxwgc nhưzjiz trởgomy thànghwnh giang sơmhtpn củwhhca hắbnpxn. Đsnqtếjgeen lúafidc nànghwy, hắbnpxn cũvszdng đlehaãedzj đlehazfznt tớogbdi tầtoovng thứleha ba củwhhca bộmgkk khẩfcqhu quyếjgeet vôtbqw danh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.