Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 139 : Pháp bảo Tàn Phiến

    trước sau   
Vềlgwf phầkxzkn vàgfozi loạqwufi thuậrwgdt phákhzup khákhzuc, "Nặuoroc thâhuqfn thuậrwgdt"gfoz "Truyềlgwfn âhuqfm thuậrwgdt" đarmelgwfu cùfjsang vớxmxbi "Thiêzqlin nhãdjbtn thuậrwgdt"gfoz loạqwufi phákhzup thuậrwgdt phụhmaz trợcgqj, chỉixgw cầkxzkn ai cófpvh phákhzup lựdbjsc làgfozfpvh thểzcjw họxyjzc đarmeưfawgcgqjc, cho nêzqlin Hàgfozn Lậrwgdp rấaggpt dểzcjwgfozng xửkezv dụhmazng.

Trong đarmeófpvh Truyềlgwfn âhuqfm thuậrwgdt, chíyeefnh làgfozgfozn Lậrwgdp đarmeãdjbt phảdzwji sửkezv dụhmazng mấaggpy lầkxzkn "Truyềlgwfn âhuqfm phùfjsa" mớxmxbi vậrwgdn dụhmazng đarmeưfawgcgqjc phùfjsa thuậrwgdt nàgfozy.

"Nặuoroc thâhuqfn thuậrwgdt" chỉixgw thuầkxzkn túwmgey làgfoz phákhzup thuậrwgdt bìkpevnh thưfawgbmryng, làgfoz đarmezcjw cho linh lựdbjsc bao vâhuqfy toàgfozn thâhuqfn, làgfozm cho thâhuqfn thểzcjw biếugjpn thàgfoznh lớxmxbp màgfozu sắhydkc bảdzwjo vệmgoh giốfqfbng nhưfawg hoàgfozn cảdzwjnh chung quanh, làgfozm cho ngưfawgbmryi ta khômcwing phákhzut giákhzuc ra. Phákhzup thuậrwgdt nàgfozy cófpvh chúwmget tíyeefnh chấaggpt chơfdski cho vui, bởmfvfi vìkpev "Thiêzqlin nhãdjbtn thuậrwgdt"fpvh thểzcjw dễuttogfozng phákhzufpvh, căzqlin bảdzwjn khômcwing thểzcjw dấaggpu diếugjpm đarmeưfawgcgqjc dưfawgxmxbi tai mắhydkt củxfmva ngưfawgbmryi tu tiêzqlin khákhzuc.

"Lưfawgu sa thuậrwgdt"gfoz "Băzqling đarmeômcwing thuậrwgdt" đarmelgwfu làgfoz phákhzup thuậrwgdt, mộxxvwt cákhzui thìkpevfpvh thểzcjwfjsang phákhzup lựdbjsc làgfozm cho mộxxvwt khu vựdbjsc đarmeaggpt trởmfvf thàgfoznh cákhzut, mộxxvwt cákhzui thìkpevgfozm cho mộxxvwt chỗvlsjfpvhfawgxmxbc ngưfawgng kếugjpt thàgfoznh băzqling.

Hai phákhzup thuậrwgdt nàgfozy uy lựdbjsc lớxmxbn hay nhỏugjp, hoàgfozn toàgfozn làgfoz do ngưfawgbmryi làgfozm phévgdep phákhzup lựdbjsc thâhuqfm hậrwgdu đarmeếugjpn đarmeâhuqfu. Nếugjpu làgfoz ngưfawgbmryi cófpvh thầkxzkn thômcwing cao thi triểzcjwn, cófpvh thểzcjwfpvha ngàgfozn dặuorom ruộxxvwng tốfqfbt thàgfoznh sa mạqwufc, ngưfawgng sômcwing Trưfawgbmryng Giang thàgfoznh băzqling, cũwczrng khômcwing phảdzwji làgfoz khômcwing thểzcjw.

Nhữpdqang cákhzui nàgfozy sởmfvfpfih bịkxzk liệmgoht vàgfozo hàgfozng phákhzup thuậrwgdt sơfdsk cấaggpp, chỉixgwgfoz bởmfvfi vìkpev hai loạqwufi phákhzup thuậrwgdt nàgfozy tưfawgơfdskng đarmefqfbi dểzcjw họxyjzc, chíyeefnh làgfoz ngưfawgbmryi tu tiêzqlin cấaggpp thấaggpp cỡexkl Luyệmgohn khíyeef kỳxfmvwczrng cófpvh thểzcjw dễuttogfozng hộxxvwi đarmeưfawgcgqjc, chỉixgwgfoz phákhzup lựdbjsc cófpvh hạqwufn, phạqwufm vi ảdzwjnh hưfawgmfvfng chỉixgwgfoz nhỏugjp đarmeếugjpn đarmeákhzung thưfawgơfdskng màgfoz thômcwii.


gfozn Lậrwgdp lúwmgec đarmekxzku họxyjzc hai loạqwufi phákhzup thuậrwgdt nàgfozy rấaggpt cốfqfb sứseoyc, nhưfawgng sau khi hắhydkn đarmexxvwt nhiêzqlin đarmexxvwt phákhzu tầkxzkng thứseoy chíyeefn phákhzup lựdbjsc so vớxmxbi trưfawgxmxbc kia tăzqling lêzqlin gấaggpp đarmeômcwii, hai phákhzup thuậrwgdt nàgfozy cũwczrng thựdbjsc hiệmgohn thuậrwgdn tay hẳwsjyn lêzqlin, đarmefqfbi vớxmxbi mộxxvwt khu vựdbjsc lớxmxbn nhỏugjp, tùfjsay tâhuqfm biếugjpn cákhzut hoặuoroc ngưfawgng băzqling, làgfozm cho Hàgfozn Lậrwgdp kíyeefch đarmexxvwng khômcwing thômcwii.

gfoz mấaggpy loạqwufi phákhzup thuậrwgdt còdbjsn lạqwufi, Hàgfozn Lậrwgdp nhấaggpt thờbmryi khômcwing cákhzuch nàgfozo lĩpfihnh hộxxvwi, dưfawgxmxbi sựdbjs bấaggpt đarmehydkc dĩpfih chỉixgwfpvh thểzcjw đarmecgqji sau nàgfozy từywuw từywuw thúwmgec đarmeqbqry vàgfoz nghiêzqlin cứseoyu. Bởmfvfi vìkpev Thákhzui Nam hộxxvwi sẽbmry kếugjpt thúwmgec, nhữpdqang ngưfawgbmryi tu tiêzqlin tuổseoyi trẻkhzu tớxmxbi tham gia giao dịkxzkch, rốfqfbt cụhmazc tạqwufi Thákhzui Nam hộxxvwi hai ngàgfozy cuốfqfbi cùfjsang đarmeqwuft tớxmxbi đarmeixgwnh đarmeiểzcjwm.

wmgec nàgfozy, trong sâhuqfn rộxxvwng giao dịkxzkch tạqwufi vịkxzk tríyeefgfozn Lậrwgdp, đarmeãdjbt đarmekxzky hơfdskn hai ngàgfozn ngưfawgbmryi tu tiêzqlin, sômcwi ngưfawgbmryi bákhzun hàgfozng càgfozng nhiềlgwfu hơfdskn trưfawgxmxbc gấaggpp mấaggpy lầkxzkn, bọxyjzn họxyjz đarmea sốfqfb đarmelgwfu muốfqfbn nắhydkm bắhydkt cơfdsk hộxxvwi cuốfqfbi cùfjsang nàgfozy, đarmeem nhữpdqang vậrwgdt phẩqbqrm đarmeưfawga đarmeseoyi đarmeưfawgcgqjc, tấaggpt cảdzwj đarmelgwfu đarmeưfawga ra ngoàgfozi. Màgfoz rấaggpt nhiềlgwfu ngưfawgbmryi tu tiêzqlin cấaggpp cao, cũwczrng đarmelgwfu xuấaggpt hiệmgohn, bọxyjzn họxyjzwczrng muốfqfbn thừywuwa dịkxzkp nàgfozy, quan sákhzut cákhzuc đarmehqjong đarmeqwufo cófpvh thểzcjw trởmfvf thàgfoznh kìkpevnh đarmekxzkch.

gfozn Lậrwgdp nởmfvf nụhmazfawgbmryi khổseoy, hắhydkn phákhzut hiệmgohn cho dùfjsakpevnh đarmeãdjbt tiếugjpn vàgfozo tầkxzkng thứseoy chíyeefn, nhưfawgng trong sốfqfb ngưfawgbmryi tu tiêzqlin nhiềlgwfu nhưfawg vậrwgdy, cũwczrng chỉixgwfpvh thểzcjw xếugjpp hạqwufng trung lưfawgu, ngưfawgbmryi trêzqlin tầkxzkng thứseoy chíyeefn vẫjycun rấaggpt nhiềlgwfu!

gfozn Lậrwgdp hiệmgohn tạqwufi khômcwing cófpvh linh thạqwufch, đarmean dưfawgcgqjc cũwczrng khômcwing còdbjsn mấaggpy, cho nêzqlin khômcwing cófpvh ývayx niệmgohm kiếugjpm bảdzwjo vậrwgdt trong đarmekxzku, chỉixgwgfoz theo dòdbjsng ngưfawgbmryi đarmei xem qua cákhzuc quầkxzky hàgfozng. ĐixgwI đarmeếugjpn đarmeâhuqfu, cũwczrng chỉixgw nghe tiếugjpng ngưfawgbmryi tu tiêzqlin bàgfozn luậrwgdn cùfjsang giảdzwji thíyeefch vềlgwf việmgohc mua bákhzun vậrwgdt phẩqbqrm, đarmezcjwzqling thêzqlim kiếugjpn thứseoyc.

Đixgwywuwng nófpvhi chỉixgwgfoz mộxxvwt đarmeoạqwufn đarmeưfawgbmryng nghe ngófpvhng, thậrwgdt đarmeúwmgeng làgfozgfozm cho Hàgfozn Lậrwgdp mởmfvf rộxxvwng tầkxzkm mắhydkt, đarmefqfbi vớxmxbi mộxxvwt vàgfozi phákhzup khíyeeffjsang vậrwgdt liệmgohu hiểzcjwu rõaphjfdskn khômcwing íyeeft. Víyeef dụhmaz nhưfawgfpvhi: phákhzup khíyeef phi tiêzqliu cófpvh thểzcjw tựdbjs đarmexxvwng truy theo đarmekxzkch, hồhqjomcwifpvh thểzcjw phun lửkezva ra ngoàgfozi, trưfawgbmryng đarmeao cófpvh thểzcjw chévgdem vàgfozo ngưfawgbmryi làgfozm cho ngưfawgbmryi ta đarmeômcwing kếugjpt, trứseoyng củxfmva kiếugjpn cákhzunh bạqwufc cófpvh thểzcjw chếugjp thuốfqfbc, xảdzwjy củxfmva Thiếugjpt tuyếugjpn xàgfoz trăzqlim năzqlim cófpvh thểzcjw đarmeúwmgec đarmehqjo, vâhuqfn vâhuqfn.

gfozn Lậrwgdp càgfozng nghe càgfozng cảdzwjm thấaggpy thúwmge vịkxzk, bấaggpt tri bấaggpt giákhzuc đarmeãdjbt đarmei tớxmxbi giữpdqaa sâhuqfn.

"Khômcwing đarmeưfawgcgqjc, vậrwgdt nàgfozy củxfmva ngưfawgơfdski ta khômcwing cầkxzkn, đarmeưfawga ra vậrwgdt khákhzuc màgfoz đarmeseoyi!"

ixgwâhuqfy chíyeefnh làgfoz phákhzup bảdzwjo Tàgfozn Phiếugjpn! Dựdbjsa vàgfozo vậrwgdt liệmgohu cũwczrng dưfawg sứseoyc đarmeseoyi vớxmxbi ngưfawgơfdski!"

"Ta lấaggpy Tàgfozn Phiếugjpn nàgfozy cófpvh íyeefch lợcgqji gìkpev? Còdbjsn cófpvh thểzcjwkpevm đarmeưfawgcgqjc tu sĩpfih kếugjpt đarmean kỳxfmv đarmeem nófpvh luyệmgohn hófpvha khômcwing đarmeưfawgcgqjc! Mơfdskfawgmfvfng đarmeếugjpn lưfawgcgqjt ta kiếugjpm ăzqlin!"

Mộxxvwt trậrwgdn cảdzwji vảdzwj kịkxzkch liệmgoht, truyềlgwfn đarmeếugjpn từywuw quầkxzky hàgfozng phíyeefa trưfawgxmxbc.

"Phákhzup bảdzwjo Tàgfozn Phiếugjpn?" Thanh âhuqfm nàgfozy làgfozm cho mọxyjzi ngưfawgbmryi thấaggpt kinh, lậrwgdp tứseoyc làgfozm cho ngưfawgbmryi tu tiêzqlin ởmfvf phụhmaz cậrwgdn ồhqjon àgfozo vậrwgdy lạqwufi đarmeếugjpn giọxyjzt nưfawgxmxbc cũwczrng khômcwing thômcwing.

Phảdzwji biếugjpt rằaddtng, phákhzup bảdzwjo làgfoz thứseoy ngưfawgbmryi tu tiêzqlin cấaggpp thấaggpp nằaddtm mơfdsk ban ngàgfozy cũwczrng khômcwing dákhzum tưfawgmfvfng tưfawgcgqjng, hômcwim nay lạqwufi xuấaggpt hiệmgohn tạqwufi Thákhzui Nam cốfqfbc nàgfozy, cho dùfjsa chỉixgwgfozgfozn Phiếugjpn, cũwczrng tíyeefnh làgfoz kỳxfmvyeefch, làgfozm cho nhữpdqang ngưfawgbmryi tu tiêzqlin nàgfozy giốfqfbng nhưfawgvgdeo ngửkezvi thấaggpy mùfjsai cákhzukhzun, khófpvhgfoz nhịkxzkn đarmeưfawgcgqjc.


"Ởpdqafdski nàgfozo?"

ixgwzcjw ta xem!"

ixgwâhuqfy làgfoz phákhzup bảdzwjo sao?"

"Hắhydkc hắhydkc! Thậrwgdt đarmewmgep!"

"Cákhzui miếugjpng ghẻkhzugfozy sao!"

gfozn Lậrwgdp bởmfvfi vìkpevkhzuch quầkxzky hàgfozng nàgfozy tưfawgơfdskng đarmefqfbi gầkxzkn, hơfdskn nữpdqaa thâhuqfn thủxfmv vốfqfbn so vớxmxbi ngưfawgbmryi tu tiêzqlin bìkpevnh thưfawgbmryng nhanh nhẹwmgen hơfdskn nhiềlgwfu, cho nêzqlin hắhydkn nhanh chófpvhng đarmeãdjbt đarmeoạqwuft đarmeưfawgcgqjc vịkxzk tríyeef tốfqfbt, tấaggpt cảdzwj nhữpdqang gìkpev xảdzwjy ra trưfawgxmxbc mặuorot đarmelgwfu thấaggpy rấaggpt rõaphjgfozng.

Chỉixgw thấaggpy ởmfvf quầkxzky hàgfozng phíyeefa trưfawgxmxbc, mộxxvwt vịkxzkkhzun tửkezv cỡexkl hai bảdzwjy hai tákhzum tuổseoyi đarmeang đarmeseoyng, hákhzun tửkezvgfozy da tay ngăzqlim đarmeen, tay châhuqfn thômcwi to, vừywuwa nhìkpevn cứseoyfawgmfvfng mộxxvwt nômcwing phu nàgfozo vừywuwa mớxmxbi vàgfozo Thákhzui Nam cốfqfbc, nhưfawgng phàgfozm làgfoz ngưfawgbmryi chỉixgwfjsang Thiêzqlin nhãdjbtn thuậrwgdt xem qua phákhzup lựdbjsc củxfmva hákhzun tửkezvgfozy đarmelgwfu khômcwing khỏugjpi híyeeft vàgfozo mộxxvwt hơfdski. Hákhzun tửkezv đarmeen đarmeúwmgea nàgfozy, lạqwufi làgfoz đarmeqwufi cao thủxfmv tầkxzkng thứseoyfawgbmryi.

"Cạqwufnh tranh cùfjsang ngưfawgbmryi nàgfozy, khômcwing phảdzwji làgfozkpevm chếugjpt sao?"fpvhgfozi ngưfawgbmryi tu tiêzqlin âhuqfm thầkxzkm lấaggpy làgfozm kỳxfmv, đarmeem ákhzunh mắhydkt rơfdski vàgfozo trêzqlin ngưfawgbmryi chủxfmv quầkxzky kia. Ngưfawgbmryi ákhzuo xanh chủxfmv quầkxzky trômcwing rấaggpt bìkpevnh thưfawgbmryng, phákhzup lựdbjsc bộxxvwkhzung chỉixgwfpvh bảdzwjy tákhzum tầkxzkng, nhưfawgng đarmefqfbi mặuorot vớxmxbi hákhzun tửkezv trưfawgxmxbc mắhydkt, trêzqlin mặuorot vẫjycun khômcwing chúwmget sợcgqj sệmgoht.

fpvh ngưfawgbmryi chúwmge ývayx tớxmxbi trêzqlin ákhzuo củxfmva chủxfmv quầkxzky cófpvh gắhydkn mộxxvwt đarmehqjo ákhzun hìkpevnh lákhzuhuqfy, lúwmgec nàgfozy cákhzuc ngưfawgbmryi tu tiêzqlin mômcwin mớxmxbi chợcgqjt hiểzcjwu ra. Thìkpev ra vịkxzkgfozy làgfoz đarmemgoh tửkezv củxfmva gia tộxxvwc tu tiêzqlin Diệmgohp gia Tầkxzkn Diệmgohp lĩpfihnh, trákhzuch khômcwing đarmeưfawgcgqjc khong chúwmget sợcgqjdjbti.

pdqa tạqwufi quầkxzky hàgfozng củxfmva hai ngưfawgbmryi nàgfozy, cófpvh mộxxvwt cákhzui bákhzut màgfozu vàgfozng cófpvh hoa văzqlin kỳxfmv quákhzui cùfjsang mộxxvwt vậrwgdt phẩqbqrm nhưfawggfoz tấaggpm vảdzwji cófpvh vẻkhzu trong suốfqfbt.

Vậrwgdt phẩqbqrm nhưfawg tấaggpm vảdzwji nàgfozy, đarmekxzky nếugjpp nhăzqlin, xung quanh lạqwufi còdbjsn rákhzut nákhzut, cứseoy nhưfawggfoz bịkxzk chófpvh gặuorom. Đixgwiểzcjwm duy nhấaggpt làgfozm ngưfawgbmryi ta chúwmge ývayx, chíyeefnh mặuorot trêzqlin thỉixgwnh thoảdzwjng lạqwufi lófpvhe ra ákhzunh sákhzung trắhydkng, cófpvh chúwmget kỳxfmv lạqwuf.

Đixgwâhuqfy làgfoz phákhzup bảdzwjo Tàgfozn Phiếugjpn? Sau khi thấaggpy vậrwgdt nàgfozy, đarmeákhzum ngưfawgbmryi vâhuqfy xem thấaggpt vọxyjzng khômcwing íyeeft, vậrwgdt trưfawgxmxbc mắhydkt họxyjz hoàgfozn toàgfozn khákhzuc so vớxmxbi tưfawgmfvfng tưfawgcgqjng.

"Tàgfozn Phiếugjpn nàgfozy rấaggpt kỳxfmv diệmgohu! Chỉixgw cầkxzkn dùfjsang nófpvh bao quanh vậrwgdt thểzcjw, sẽbmry lậrwgdp tứseoyc ẩqbqrn hìkpevnh, hơfdskn nữpdqaa mộxxvwt tia linh khíyeefwczrng khômcwing thểzcjw tiếugjpt ra ngoàgfozi, cũwczrng khômcwing sợcgqj linh khíyeef từywuwzqlin ngoàgfozi tiếugjpn vàgfozo" Ngưfawgbmryi da đarmeen nghiêzqlim mặuorot, lớxmxbn tiếugjpng giảdzwji thíyeefch.


fpvhi xong hắhydkn đarmexxvwt nhiêzqlin rũwczr tay ákhzuo xuốfqfbng, từywuwzqlin trong]lấaggpy ra mộxxvwt con chuộxxvwt màgfozu bạqwufc.

"Yêzqliu thúwmge bậrwgdc mộxxvwt Cậrwgdt kim thửkezv!" Đixgwákhzum ngưfawgbmryi tu tiêzqlin vâhuqfy xem, cófpvh ngưfawgbmryi kêzqliu lêzqlin têzqlin củxfmva con chuộxxvwt nàgfozy, lạqwufi khiếugjpn cho mộxxvwt trậrwgdn xao đarmexxvwng nhỏugjp.

"Thậrwgdt khômcwing hỗvlsjgfoz cao thủxfmvfawgbmryi tầkxzkng! Ngay cảdzwjzqliu thúwmge bậrwgdc mộxxvwt cũwczrng chếugjp ngựdbjs đarmeưfawgcgqjc!" Rấaggpt nhiềlgwfu ngưfawgbmryi khômcwing nhịkxzkn đarmeưfawgcgqjc âhuqfm thầkxzkm nghĩpfih.

wmgec nàgfozy, hákhzun tửkezv da đarmeen cầkxzkm lấaggpy miếugjpng "vảdzwji" kia trùfjsam lêzqlin ngưfawgbmryi củxfmva con chuộxxvwt!

Kếugjpt quảdzwj, kỳxfmvyeefch xuấaggpt hiệmgohn! con chuộxxvwt cùfjsang miếugjpng "vảdzwji" lậrwgdp tứseoyc biếugjpn mấaggpt khômcwing thấaggpy. Cho dùfjsa rấaggpt nhiềlgwfu ngưfawgbmryi dùfjsang Thiêzqlin nhãdjbtn đarmezcjw xem, cũwczrng khômcwign thấaggpy đarmeâhuqfu cảdzwj.

khzun tửkezv chứseoyng kiếugjpn vẻkhzu mặuorot kinh ngạqwufc củxfmva mọxyjzi ngưfawgbmryi, cófpvh chúwmget hàgfozi lòdbjsng. Sau đarmeófpvh đarmexxvwt nhiêzqlin vung tay lêzqlin, trong tay lạqwufi xuấaggpt hiệmgohn mảdzwjnh "vảdzwji", màgfoz con chuộxxvwt nọxyjzwczrng lậrwgdp tứseoyc hiệmgohn ra.

"Hơfdskn nữpdqaa khômcwing chỉixgwfpvh vậrwgdt còdbjsn sốfqfbng, ngay cảdzwj vậrwgdt chếugjpt cũwczrng cófpvh hiệmgohu quảdzwj nhưfawg vậrwgdy".

fpvhi xong, hákhzun tửkezv lạqwufi vung tay lêzqlin, mộxxvwt ngọxyjzn tiểzcjwu đarmeao linh khíyeef bứseoyc ngưfawgbmryi phófpvhng trêzqlin mặuorot đarmeaggpt, cũwczrng lầkxzkn nữpdqaa đarmeem mảdzwjnh "cảdzwji" trùfjsam lêzqlin trêzqlin, kếugjpt quảdzwjwczrng làgfoz biếugjpn mấaggpt khômcwing tung tíyeefch, hơfdskn nữpdqaa mộxxvwt tia linh khíyeefwczrng khômcwing lộxxvw ra ngoàgfozi.

"Thậrwgdt kỳxfmv diệmgohu!"

"Cófpvh thểzcjwqbqrn hìkpevnh!"

"Hắhydkc hắhydkc! Khômcwing thểzcjwfpvhi gìkpev!"

Đixgwákhzum ngưfawgbmryi vâhuqfy xem đarmelgwfu xômcwin xao bàgfozn luậrwgdn.

"Thếugjpgfozo, đarmeseoyi lấaggpy cákhzui bákhzut củxfmva ngưfawgơfdski cũwczrng làgfozfawgơfdskng xứseoyng chứseoy!"khzun tửkezv lầkxzkn nữpdqaa gởmfvf xuốfqfbng miếugjpng "vảdzwji", sau khi đarmeem ngọxyjzn tiểzcjwu đarmeao thu lạqwufi, hưfawgxmxbng tớxmxbi chủxfmv quầkxzky nófpvhi.

"Khômcwing đarmeseoyi! Muốfqfbn ẩqbqrn hìkpevnh, mua Đixgwxxvwn hìkpevnh phùfjsafdsk cấaggpp bậrwgdc trung làgfoz đarmeưfawgcgqjc, hơfdskn nữpdqaa nhỏugjp nhưfawg vậrwgdy, cófpvh thểzcjw đarmezcjw ta ẩqbqrn đarmekxzku cákhzui châhuqfn củxfmva ta sao?" Chủxfmv quầkxzky lắhydkc đarmekxzku, tràgfozo phúwmgeng nófpvhi.

"Khômcwing phảdzwji nófpvhi cho ngưfawgơfdski sao? Đixgwâhuqfy làgfoz phákhzup bảdzwjo Tàgfozn Phiếugjpn, khômcwing phảdzwji tu sĩpfih Kếugjpt đarmean kỳxfmv hoặuoroc làgfoz tu sĩpfih Nguyêzqlin Anh kỳxfmv luyệmgohn chếugjp ra, khômcwing phảdzwji tu sĩpfih ngang cấaggpp, ai cófpvh thểzcjw xem hoặuoroc phákhzumcwing hiệmgohu ẩqbqrn giấaggpu củxfmva nófpvh? Đixgwxxvwn hìkpevnh phùfjsagfozm sao cófpvh thểzcjw so vớxmxbi nófpvh!" Ngưfawgbmryi da đarmeen tứseoyc giậrwgdn nófpvhi.

"Ngưfawgơfdski cófpvhfpvhi thếugjpgfozo! Ta căzqlin bảdzwjn cũwczrng khômcwing cầkxzkn vậrwgdt ấaggpy, muốfqfbn cófpvhfpvh! Ngưfawgơfdski cứseoy đarmeưfawga ra ba mưfawgơfdski khốfqfbi linh thạqwufch, hoặuoroc vậrwgdt phẩqbqrm khákhzuc trao đarmeseoyi!" Quầkxzky chủxfmv lạqwufnh lùfjsang nófpvhi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.