Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 137 : Kim trúc bút

    trước sau   
"Hai khốcmcvi linh thạiolych!" Mộeyeht tiếnjtong nữufva thanh thúchvly truyềsumcn vàchvlo trong tai Hàchvln Lậipsmp.

chvln Lậipsmp sửcmcvng sốcmcvt, lúchvlc nàchvly mớmhfai pháuipwt hiệdmchn chủnwfi nhâsumcn củnwfia quầagzsy hàchvlng ởrpom đzzclcmcvi diệdmchn vẫccpbn đzzclang cúchvli đzzclagzsu đzzclpiruc sáuipwch, đzzclúchvlng làchvlltmuuipwi ngọpirut ngàchvlo đzzcleyehng lòjxamng ngưcmhopirui.

"Quyểlyfen sáuipwch nàchvly khôltmung cóeyehltmu khiếnjtom khuyếnjtot chứrnds?"chvln Lậipsmp sau khi phụxcgnc hồnwfii tinh thầagzsn, hỏjdzwi.

"Khôltmung cóeyeh, từhohk mộeyeht đzzclếnjton tầagzsng mưcmhopirui ba pháuipwp quyếnjtot Trưcmhopirung Xuâsumcn côltmung, mộeyeht câsumcu khôltmung thiếnjtou"ltmuuipwi hàchvlo phóeyehng nóeyehi.

chvln Lậipsmp gậipsmt đzzclagzsu, vừhohka lậipsmt vàchvli tờpiru, lúchvlc nàchvly mớmhfai đzzclem sáuipwch gấfzepp lạiolyi.

"Cóeyeh chấfzepp nhậipsmn đzzclccpbi bằnbbvng đzzclan dưcmhorpomc khôltmung?"chvln Lậipsmp thẳupibng thắlyfen hỏjdzwi.


yirgan dưcmhorpomc?"ltmuuipwi cóeyeh chúchvlt ngạiolyc nhiêvkkkn, đzzclôltmui mắlyfet đzzclssxtp mởrpom thậipsmt to.

"Cáuipwi nàchvly phảfzepi xem làchvl thuốcmcvc gìltmu? Nếnjtou làchvl loạiolyi thuốcmcvc chữufvaa thưcmhoơagzsng chữufvaa bệdmchnh, thìltmupyuyng khôltmung đzzcláuipwng tiềsumcn!"ltmuuipwi ôltmun nhu vuôltmut lạiolyi máuipwi tóeyehc đzzclang rốcmcvi bờpirui.

Vừhohka nghe côltmuuipwi nóeyehi nhưcmho thếnjto, Hàchvln Lậipsmp biếnjtot chuyệdmchn nàchvly cóeyeh thểlyfe thàchvlnh, liềsumcn khôltmung kháuipwch khírpom lấfzepy ra mộeyeht bìltmunh "Hoàchvlng long đzzclan", đzzclzlcyt ởrpom trưcmhomhfac mặzlcyt côltmuuipwi.

"Cóeyeh mấfzepy loạiolyi, đzzclsumcu làchvl thuốcmcvc làchvlm tinh tiếnjton pháuipwp lựqmzvc!"chvln Lậipsmp cũpyuyng khôltmung khiêvkkkm nhưcmhopirung.

"Cóeyeh mấfzepy loạiolyi?"

ltmuuipwi áuipwnh mắlyfet vốcmcvn thong dong khôltmung bứrndsc báuipwch, cóeyeh chúchvlt khẩuipwn trưcmhoơagzsng. Nàchvlng di chuyểlyfen thâsumcn thểlyfe đzzclếnjton trưcmhomhfac mặzlcyt Hàchvln Lậipsmp, nhẹssxt nhàchvlng nâsumcng bìltmunh ngọpiruc lêvkkkn, lấfzepy ra mộeyeht viêvkkkn đzzclan dưcmhorpomc, sau đzzclóeyehchvli đzzclagzsu kiểlyfem tra dưcmhorpomc tírpomnh.

chvln Lậipsmp đzzclang đzzclrndsng ởrpom vịonpc trírpom cao hơagzsn, côltmuuipwi làchvlm lộeyeh ra mộeyeht phầagzsn cổccpb ngọpiruc đzzclsumcu thấfzepy rấfzept rõzywochvlng, hơagzsn nữufvaa bởrpomi vìltmultmuuipwi cáuipwch hắlyfen quáuipw gầagzsn, mộeyeht mùjdzwi thơagzsm củnwfia cơagzs thểlyfe nữufva nhi thanh nhãydsmltmung vàchvlo mũpyuyi, làchvlm cho Hàchvln Lậipsmp nhịonpcp tim khôltmung khỏjdzwi gia tốcmcvc, sắlyfec mặzlcyt cũpyuyng đzzcljdzwvkkkn.

"Thậipsmt làchvl đzzclan dưcmhorpomc tinh tiếnjton pháuipwp lựqmzvc!"ltmuuipwi sau mộeyeht hồnwfii quan sáuipwt, vui mừhohkng lẫccpbn sợrpomydsmi kêvkkku lêvkkkn.

chvlng ngẩuipwng đzzclagzsu, vẻssxt mặzlcyt vui mừhohkng nhìltmun Hàchvln Lậipsmp, nóeyehi: "Cáuipwc hạiolyjxamn cóeyeh đzzclan dưcmhorpomc nhưcmho vậipsmy khôltmung? Nếnjtou cóeyeh cứrndseyehi, cóeyeh bao nhiêvkkku đzzclccpbi bấfzepy nhiêvkkku, trong quầagzsy hàchvlng củnwfia ta muốcmcvn đzzclccpbi bấfzept cứrnds thứrndsltmupyuyng đzzclưcmhorpomc. Thậipsmt sựqmzv khôltmung thểlyfe khôltmung nóeyehi, ta cũpyuyng khôltmung cóeyeh nhu cầagzsu dùjdzwng linh thạiolych!"

eyehi xong, côltmuuipwi nắlyfem chặzlcyt lấfzepy lọpiru đzzclan dưcmhorpomc, mắlyfet cũpyuyng khôltmung chớmhfap nhìltmun chằnbbvm chằnbbvm vàchvlo Hàchvln Lậipsmp, sợrpom từhohk miệdmchng củnwfia đzzclcmcvi phưcmhoơagzsng nghe đzzclưcmhorpomc chữufva "khôltmung".

chvln Lậipsmp thấfzepy côltmuuipwi lúchvlc đzzclagzsu ôltmun nhu đzzcleyehng lòjxamng ngưcmhopirui, đzzcleyeht nhiêvkkkn trởrpomvkkkn khẩuipwn trưcmhoơagzsng nhưcmho vậipsmy, cũpyuyng buồnwfin cưcmhopirui. Nhưcmhong cũpyuyng khôltmung khỏjdzwi thầagzsm nghĩzywo, xem ra hắlyfen đzzclcmcvi vớmhfai giáuipw trịonpc cảfzepu loạiolyi đzzclan dưcmhorpomc nàchvly cũpyuyng làchvleyeh chúchvlt hạioly thấfzepp, sau nàchvly còjxamn phảfzepi càchvlng thêvkkkm cẩuipwn thậipsmn mớmhfai phảfzepi!

"Vịonpcltmucmhoơagzsng nàchvly đzzclhohkng nóeyehng vộeyehi, chúchvlng ta trưcmhomhfac tiêvkkkn đzzclem vụxcgn giao dịonpcch trưcmhomhfac mắlyfet làchvlm cho xong, rồnwfii mớmhfai tírpomnh tiếnjtop cóeyeh đzzclưcmhorpomc khôltmung?"chvln Lậipsmp vốcmcvn muốcmcvn cựqmzv tuyệdmcht đzzclcmcvi phưcmhoơagzsng, nhưcmhong trôltmung thấfzepy áuipwnh mắlyfet trong suốcmcvt củnwfia đzzclcmcvi phưcmhoơagzsng, khôltmung biếnjtot thếnjtochvlo đzzcleyeht nhiêvkkkn nhớmhfa tớmhfai tiểlyfeu muộeyehi ởrpom nhàchvl, mềsumcm lòjxamng mộeyeht chúchvlt, liềsumcn bậipsmt ra nhữufvang lờpirui nàchvly".

"
Thậipsmt sựqmzvchvl ngưcmhorpomng ngùjdzwng! Ta cóeyeh chúchvlt thấfzept thốcmcv" Côltmuuipwi phảfzepng phấfzept cũpyuyng nhậipsmn thấfzepy đzzclưcmhorpomc mìltmunh thấfzept lễgttt, sắlyfec mặzlcyt đzzcljdzwvkkkn.


"
Quyểlyfen sáuipwch nàchvly, chỉtwjx cầagzsn hai viêvkkkn đzzclan dưcmhorpomc nàchvly làchvl đzzclưcmhorpomc rồnwfii" Thiếnjtou nữufva sau khi thầagzsn sắlyfec bìltmunh tĩzywonh trởrpom lạiolyi, nóeyehi.

chvln Lậipsmp vừhohka nghe, cảfzepm giáuipwc đzzclưcmhorpomc giáuipw tiềsumcn củnwfia đzzclcmcvi phưcmhoơagzsng coi nhưcmholtmung đzzcliolyo, liềsumcn đzzcláuipwp ứrndsng, sau đzzclóeyeh bắlyfet đzzclagzsu quan sáuipwt cáuipwc vậipsmt phẩuipwm kháuipwc trong quầagzsy hàchvlng.

"
Đyirgâsumcy làchvluipwi gìltmu?"

Mộeyeht cáuipwi túchvli xáuipwm trôltmung cũpyuyng khôltmung vừhohka mắlyfet lạiolyi khiếnjton cho Hàchvln Lậipsmp hứrndsng thúchvl. Đyirgzlcyc biệdmcht làchvluipwi túchvli nàchvly, còjxamn đzzclưcmhorpomc mộeyeht sợrpomi dâsumcy màchvlu đzzcljdzw buộeyehc chặzlcyt lạiolyi, bêvkkkn trong cộeyehm lêvkkkn! Hàchvln Lậipsmp đzzclưcmhoa tay cầagzsm nóeyehvkkkn.

"
uipwi nàchvly làchvl mầagzsm củnwfia thấfzept tinh thảfzepo, mưcmhopirui năjxamm nữufvaa thấfzept tinh thảfzepo nàchvly làchvl nguyêvkkkn liệdmchu tốcmcvt nhấfzept chếnjtouipwc bùjdzwa chúchvl" Côltmuuipwi thanh thúchvly giảfzepi thírpomch.

chvln Lậipsmp trong lòjxamng vừhohka đzzcleyehng, đzzclnwfi vậipsmt nhưcmho vậipsmy cũpyuyng cóeyeh chỗurow hữufvau dụxcgnng, liềsumcn khôltmung chúchvlt do dựqmzv lấfzepy cáuipwi túchvli nàchvly.

"
Vậipsmt nàchvly, đzzclcmcvi vớmhfai ta khôltmung cóeyehuipwc dụxcgnng gìltmu?" Hàchvln Lậipsmp đzzcliolyi kháuipwi sau khi nhìltmun lạiolyi mộeyeht lầagzsn, chậipsmm rãydsmi nóeyehi.

"
Thậipsmt sựqmzv khôltmung chọpirun cáuipwi gìltmu kháuipwc sao? Hàchvln băjxamng phùjdzwchvly rấfzept lợrpomi hạiolyi, còjxamn cóeyeh Hồnwfii xuâsumcn phùjdzw, cóeyeh thểlyfe cho thểlyfe lựqmzvc củnwfia ngưcmhoơagzsi khôltmui phụxcgnc cựqmzvc nhanh…" Côltmuuipwi cóeyeh chúchvlt khôltmung cam lòjxamng, chủnwfi đzzcleyehng tiếnjton lêvkkkn, đzzclsumc cửcmcv cho Hàchvln Lậipsmp mộeyeht sóeyeho thứrnds.

chvln Lậipsmp thấfzepy côltmuuipwi mộeyeht bộeyehuipwng ngưcmhoơagzsi khôltmung nhìltmun ra đzzclưcmhorpomc hàchvlng, khôltmung khỏjdzwi cóeyeh chúchvlt cưcmhopirui khẽiwle.

"
eyehuipwi gìltmu buồnwfin cưcmhopirui?" Côltmuuipwi lầagzsn nữufvaa mặzlcyt đzzcljdzwvkkkn.

"
Ta thậipsmt ra chỉtwjxchvl muốcmcvn mua mộeyeht chúchvlt đzzclan sa vàchvl mộeyeht sốcmcvchvlt đzzcllyfe họpirua phùjdzw, đzzcláuipwng tiếnjtoc nơagzsi nàchvly lạiolyi khôltmung cóeyeh!" Hàchvln Lậipsmp khóeyeh khăjxamn nóeyehi thậipsmt ra.

"
Đyirgan sa cùjdzwng búchvlt họpirua phùjdzw!" Côltmuuipwi cau màchvly lạiolyi, cóeyeh chúchvlt trùjdzw trừhohk đzzclrndsng lêvkkkn.

chvlng cúchvli đzzclagzsu trầagzsm ngâsumcm chốcmcvc láuipwt, hìltmunh nhưcmho hạioly quyếnjtot tâsumcm, đzzcleyeht nhiêvkkkn ngẩuipwng đzzclagzsu nóeyehi vớmhfai Hàchvln Lậipsmp:


"
Đyirgan sa ta khôltmung cóeyeh, nhưcmhong ta cóeyehltmung củnwfia yêvkkku thúchvl Kim Tìltmunh Viêvkkkn cóeyeh thểlyfe chếnjto thàchvlnh phùjdzwchvlt cựqmzvc tốcmcvt, chỉtwjxchvleyeheyeh giáuipw trịonpc rấfzept cao, ta khôltmung biếnjtot ngưcmhoơagzsi cóeyeh đzzclnwfi đzzclan dưcmhorpomc đzzcllyfe đzzclccpbi khôltmung?"

chvln Lậipsmp vừhohka nghe, cóeyeh chúchvlt kinh ngạiolyc, nhưcmhong vẫccpbn cưcmhopirui dàchvli nóeyehi: "
Chỉtwjx cầagzsn đzzclnwfi tốcmcvt, vềsumc mặzlcyt đzzclan dưcmhorpomc, ta sẽiwlechvlm côltmucmhoơagzsng hàchvli lòjxamng?"

ltmuuipwi nghe lờpirui nàchvly, mớmhfai yêvkkkn tâsumcm đzzclrndsng lêvkkkn.

chvlng lấfzepy ra mộeyeht tờpiru linh phùjdzw, lấfzepy tay huơagzsvkkkn khôltmung vàchvli cáuipwi, sau đzzclóeyeh tung đzzcliolyo phùjdzwvkkkn khôltmung trung, hóeyeha thàchvlnh mộeyeht luồnwfing hỏjdzwa quang rồnwfii biếnjton mấfzept.

"
uipwc hạioly chờpiru chốcmcvc láuipwt, huynh trưcmhorpomng ta trong chốcmcvc láuipwt sẽiwle đzzclem đzzclnwfi mang đzzclếnjton!" Côltmuuipwi cóeyeh chúchvlt ngưcmhorpomng ngùjdzwng.

"
Khôltmung thàchvlnh vấfzepn đzzclsumc, chỉtwjx cầagzsn làchvl đzzclnwfi thậipsmt, cóeyeh đzzclrpomi mộeyeht chúchvlt, cũpyuyng khôltmung sao!" Hàchvln Lậipsmp thảfzepn nhiêvkkkn nóeyehi.

Sau đzzclóeyeh, Hàchvln Lậipsmp cùjdzwng côltmuuipwi trong mộeyeht thờpirui gian ngắlyfen cũpyuyng khôltmung cóeyehltmu đzzcllyfeeyehi, ngưcmhorpomc lạiolyi làchvlm cho hai ngưcmhopirui cóeyeh chúchvlt cảfzepm giáuipwc mậipsmp mờpiru.

chvln Lậipsmp lạiolyi cóeyeh chúchvlt cảfzepm thụxcgn loạiolyi mêvkkk luyếnjton kháuipwc thưcmhopirung, trong lúchvlc hírpomt thởrpom, mơagzs hồnwfi ngửcmcvi thấfzepy mùjdzwi thơagzsm từhohk đzzclcmcvi diệdmchn. Màchvlltmuuipwi cúchvli đzzclagzsu, nhìltmun mũpyuyi bàchvln châsumcn, khôltmung biếnjtot suy nghĩzywouipwi gìltmu, nhưcmhong Hàchvln Lậipsmp cũpyuyng thấfzepy cáuipwi cổccpb trắlyfeng nõzywon củnwfia đzzclcmcvi phưcmhoơagzsng, cũpyuyng hơagzsi ửcmcvng đzzcljdzwvkkkn.

"
Muộeyehi muộeyehi!" Mộeyeht giọpirung nóeyehi lớmhfan, đzzcleyeht nhiêvkkkn pháuipw vỡonpc loạiolyi khôltmung khírpom vi diệdmchu nàchvly, làchvlm cho Hàchvln Lậipsmp khôltmung khỏjdzwi hung hăjxamng trừhohkng mắlyfet nhìltmun đzzclcmcvi phưcmhoơagzsng. Nhưcmhong khi Hàchvln Lậipsmp xoay ngưcmhopirui lạiolyi, xem rõzywochvlng ngưcmhopirui phírpoma sau, hắlyfen khôltmung khỏjdzwi nhảfzepy dựqmzvng lêvkkkn.

Mộeyeht ngưcmhopirui vóeyehc ngưcmhopirui hoàchvln toàchvln khôltmui ngôltmucmhoơagzsng tựqmzv Khúchvlc Hồnwfin, đzzclang hưcmhomhfang vềsumcvkkkn nàchvly chạiolyy vộeyehi đzzclếnjton, dọpiruc theo đzzclưcmhopirung đzzcli đzzclxcgnng phảfzepi mộeyeht vàchvli ngưcmhopirui tu tiêvkkkn ngãydsm tráuipwi ngãydsm phảfzepi, nhữufvang ngưcmhopirui tu tiêvkkkn nàchvly vốcmcvn giậipsmn dữufva, nhưcmhong khi sau khi nhìltmun rõzywochvlng cựqmzvuipwn nàchvly vóeyehc ngưcmhopirui vưcmhorpomt xa thưcmhopirung nhâsumcn, tấfzept cảfzep đzzclsumcu mặzlcyt lộeyeh vẻssxt hoảfzepng sợrpom, do dựqmzv mộeyeht chúchvlt, cũpyuyng chỉtwjx vuốcmcvt vuốcmcvt mũpyuyi mộeyeht cáuipwi màchvl thôltmui.

ltmuuipwi thấfzepy cửcmcv đzzcleyehng củnwfia cựqmzvuipwn, cóeyeh chúchvlt đzzclau đzzclagzsu. Vịonpc huynh trưcmhorpomng nàchvly làchvlm việdmchc quáuipw lỗurowydsmng, cáuipwi nàchvly khôltmung phảfzepi làchvlltmu duyêvkkkn vôltmu cớmhfajdzwng vớmhfai cáuipwc ngưcmhopirui tu tiêvkkkn kháuipwc kếnjtot oáuipwn nhưcmho vậipsmy?

"
chvly, muộeyehi muộeyehi! Ta đzzclem đzzclnwfi đzzclếnjton đzzclâsumcy" Cựqmzvuipwn nhưcmho cổccpb cuồnwfing phong, vọpirut tớmhfai bêvkkkn cạiolynh Hàchvln Lậipsmp, vưcmhoơagzsn bàchvln tay to đzzclùjdzwng đzzclưcmhoa ra mộeyeht cáuipwi hộeyehp gỗurow, đzzclưcmhoa cho côltmuuipwi.

ltmuuipwi bấfzept chấfzepp oáuipwn giậipsmn huynh trưcmhorpomng lỗurowydsmng, màchvl đzzclem hộeyehp gỗurow giao cho Hàchvln Lậipsmp, ýdmch bảfzepo Hàchvln Lậipsmp xem thửcmcv.

chvln Lậipsmp tiếnjtop nhậipsmn cáuipwi hộeyehp, sau khi liếnjtoc mắlyfet nhìltmun côltmuuipwi, mớmhfai đzzclem cáuipwi hộeyehp mởrpom ra, lộeyeh ra mộeyeht cáuipwi búchvlt lôltmung màchvlu vàchvlng tỏjdzwa ra áuipwnh sáuipwng vàchvlng rựqmzvc.

"
chvlt nàchvly gọpirui làchvl kim trúchvlc, ngòjxami búchvlt dùjdzwng lôltmung củnwfia yêvkkku thúchvl cấfzepp hai Kim Tìltmunh Viêvkkkn màchvl chếnjto thàchvlnh, thâsumcn búchvlt dùjdzwng hỗurown hợrpomp kim tinh cùjdzwng ôltmu thiếnjtot màchvl thàchvlnh, sau đzzclóeyeh tu sĩzywo trúchvlc cơagzs kỳzlcyjdzwng văjxamn vũpyuy hỏjdzwa tếnjto luyệdmchn ba ngàchvly ba đzzclêvkkkm, mớmhfai đzzcliolyi côltmung cáuipwo thàchvlnh" Côltmuuipwi nhẹssxt nhàchvlng nóeyehi, nhưcmhong vẻssxt mặzlcyt lưcmhou luyếnjton nhìltmun chằnbbvm chằnbbvm vàchvlo vậipsmt ấfzepy, trêvkkkn néviiet mặzlcyt rấfzept cóeyeh ýdmch khôltmung cam tâsumcm.

Hắlyfen mặzlcyc dùjdzw đzzclcmcvi vớmhfai lờpirui nóeyehi củnwfia côltmuuipwi cũpyuyng khôltmung hoàchvln toàchvln biếnjtot, nhưcmhong cũpyuyng biếnjtot búchvlt nàchvly khôltmung tầagzsm thưcmhopirung, cóeyeh lai lịonpcch rấfzept lớmhfan. Khôltmung khỏjdzwi khôltmung ngờpiru đzzclcmcvi phưcmhoơagzsng nguyệdmchn ýdmch dứrndst bỏjdzw vậipsmt ấfzepy, màchvl cảfzepm thấfzepy kinh ngạiolyc, chẳupibng lẻssxt chírpomnh làchvlltmu đzzclan dưcmhorpomc nàchvly?

"
ltmucmhoơagzsng thậipsmt muốcmcvn đzzclem búchvlt nàchvly đzzclccpbi cho tạiolyi hạioly? Đyirgâsumcy chírpomnh làchvl mộeyeht móeyehn dịonpc bảfzepo!" Hàchvln Lậipsmp dùjdzwng ngóeyehn tay nhẹssxt vỗurow vềsumc than búchvlt, đzzcláuipwnh giáuipw hai chữufva "Kim trúchvlc" màchvlu vàchvlng trêvkkkn thâsumcn búchvlt, trầagzsm giọpirung xáuipwc nhậipsmn.

ltmuuipwi thấfzepy nghi vấfzepn củnwfia Hàchvln Lậipsmp, sau khi do dựqmzv mộeyeht chúchvlt, rồnwfii quyếnjtot đzzclonpcnh nóeyehi thậipsmt tìltmunh, tráuipwnh cho đzzclcmcvi phưcmhoơagzsng nghĩzywo vậipsmt nàchvly lai lịonpcch bấfzept chírpomnh, khôltmung dáuipwm thu lấfzepy.

"
chvlt nàchvly làchvl di vậipsmt củnwfia tộeyehc ta lưcmhou lạiolyi, làchvl cho cao thủnwfi chếnjto phùjdzw sửcmcv dụxcgnng. Nhưcmhong đzzcláuipwng tiếnjtoc chírpomnh làchvl, hai ngưcmhopirui huynh muộeyehi ta đzzclcmcvi vớmhfai chếnjto phùjdzw khôltmung cóeyeh thiêvkkkn phúchvl, quáuipwydsmng phírpom vậipsmt nàchvly, màchvl huynh trưcmhorpomng ta muốcmcvn tham gia Thăjxamng tiêvkkkn đzzcliolyi hộeyehi lầagzsn nàchvly, côltmung pháuipwp đzzclãydsm đzzclếnjton giớmhfai hạiolyn, khôltmung thểlyfe khôltmung nhờpirucmhorpomc lựqmzvc mớmhfai cóeyeh đzzcleyeht pháuipw, cho nêvkkkn mớmhfai nguyệdmchn ýdmchjdzwng vậipsmt nàchvly đzzclccpbi lấfzepy đzzclan dưcmhorpomc củnwfia cáuipwc hạioly" Côltmuuipwi buồnwfin bảfzepeyehi, thầagzsn sắlyfec cóeyeh chúchvlt bấfzept đzzcllyfec dĩzywo.

"
Tạiolyi sao lạiolyi gặzlcyp mộeyeht têvkkkn côltmung pháuipwp đzzclãydsm đzzclếnjton bìltmunh cảfzepnh! Cáuipwi nàchvly cũpyuyng quáuipw xảfzepo hợrpomp?" Hàchvln Lậipsmp nghi hoặzlcyc nghĩzywo.

Nhưcmhong thậipsmt ra Hàchvln Lậipsmp nghĩzywopyuyng cóeyeh chúchvlt khôltmung hiểlyfeu!

Phàchvlm làchvl ngưcmhopirui chuẩuipwn bịonpc tham gia lôltmui đzzclàchvli tỷfbxi thírpom Thăjxamng tiêvkkkn hộeyehi, mưcmhopirui ngưcmhopirui thìltmu đzzclãydsmeyeh bảfzepy táuipwm ngưcmhopirui đzzclsumcu làchvl dậipsmm châsumcn tạiolyi bìltmunh cảfzepnh, khôltmung cáuipwch nàchvlo đzzcleyeht pháuipw đzzclưcmhorpomc. Bởrpomi vìltmu phàchvlm làchvl ngưcmhopirui tựqmzv nhậipsmn thấfzepy còjxamn cóeyeh tiềsumcm lựqmzvc còjxamn cóeyeh thểlyfe thăjxamng lêvkkkn mộeyeht tầagzsng nữufvaa, cũpyuyng sẽiwle khôltmung lậipsmp tứrndsc tham gia lôltmui đzzclàchvli củnwfia Thăjxamng tiêvkkkn hộeyehi, màchvlchvl sẽiwle tiếnjtop tụxcgnc khổccpb tu, hy vọpirung cóeyeh thểlyfe tiếnjton thêvkkkm mộeyeht tầagzsng. Nhưcmho vậipsmy tham gia đzzcliolyi hộeyehi lầagzsn sau, bọpirun họpiru sẽiwle nắlyfem chắlyfec cơagzs hộeyehi nhiềsumcu thêvkkkm nữufvaa. Cáuipwi nàchvly làchvlm cho trưcmhomhfac khi Thăjxamng tiêvkkkn hộeyehi triểlyfen khai, cũpyuyng khóeyehchvlltmum đzzclưcmhorpomc đzzclan dưcmhorpomc cóeyehuipwc dụxcgnng làchvlm tinh tiếnjton pháuipwp lựqmzvc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.