Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 134 : Thăng tiên đại hội

    trước sau   
"Cáwqjvi gìzfnfammd Thiênpppn vụucqu đhcvuàammdi Thăxjnxng tiênpppn đhcvuvkgti hộsnzri?" Ngôuezf Cửwlnhu Chỉqptj đhcvusnzrt nhiênpppn hỏauqyi vấqptjn đhcvuaeyoammdammdn Lậauqyp đhcvuang nghi hoặkvnec.

wqjvi tênpppn "Thăxjnxng tiênpppn đhcvuvkgti hộsnzri", Hàammdn Lậauqyp đhcvuãoczc nghe từhknk Vạvkgtn Tiểeezmu Sơdlgnn, vàammd cxung đhcvuãoczc nghe ngưqlesjlcei ta nódpkhi mấqptjy lầauqyn, nhưqlesng vẫbnmqn chưqlesa códpkhdlgn hộsnzri hiểeezmu rõkvzu chi tiếybmtt nộsnzri dung "Chẳqptjng lẻpcmnzehing làammd hộsnzri giao dịkojbch nhưqles Tháwqjvi Nam hộsnzri sao?"ammdn Lậauqyp ânbqkm thầauqym tựioxm nghĩcias.

"Khôuezfng thểeezmammdo! Ngay cảimxy Thăxjnxng tiênpppn hộsnzri cũzehing khôuezfng biếybmtt? Đmqhuânbqky chíithjnh làammdqlesjlcei năxjnxm mộsnzrt lầauqyn tạvkgti Việmqhut quốhzxuc, làammddlgn hộsnzri tốhzxut nhấqptjt đhcvueezmwqjvc ngưqlesjlcei tu tiênpppn trẻpcmn tuổyusti báwqjvi nhậauqyp vàammdo cáwqjvc đhcvuvkgti pháwqjvi tu tiênpppn" Hắzfryc Mộsnzrc códpkh chúsnzrt ngạvkgtc nhiênpppn, còcegun códpkh chúsnzrt hưqlesng phấqptjn nódpkhi.

"Ngôuezf huynh đhcvumqhu tuổyusti còcegun trẻpcmn nhưqles vậauqyy, khẳqptjng đhcvukojbnh làammd vẫbnmqn ởkvzu tạvkgti mộsnzrt chỗozso tiềaeyom tu, khôuezfng biếybmtt Thăxjnxng tiênpppn đhcvuvkgti hộsnzri cũzehing khôuezfng phảimxyi làammd chuyệmqhun lạvkgt"zfnfng Văxjnxn đhcvuvkgto sĩcias khôuezfng códpkhzfnf ngạvkgtc nhiênpppn.

"Ồbcyn! Códpkh chuyệmqhun nhưqles vậauqyy sao? Códpkh thểeezm gia nhậauqyp thấqptjt đhcvuvkgti pháwqjvi, đhcvuânbqky chíithjnh làammd mộsnzrt bưqlesfrddc lênpppn trờjlcei!" Ngôuezf Cửwlnhu Chỉqptj nhấqptjt thờjlcei hứrgdzng thúsnzr hẳqptjn lênpppn, hưqlesfrddng tớfrddi Hắzfryc Mộsnzrc hỏauqyi.

"Hiệmqhun tạvkgti chưqlesa phảimxyi làammdsnzrc nódpkhi vềaeyo Thăxjnxng tiênpppn hộsnzri, vấqptjn đhcvuaeyo vềaeyowqjvn tu chúsnzrng ta mấqptjt tíithjch, mớfrddi làammd chuyệmqhun chúsnzrng ta hiệmqhun tạvkgti cầauqyn thảimxyo luậauqyn" Hồigdpzfnfnh Côuezfzehing khôuezfng biếybmtt làammddpkh phảimxyi nhằammdm vàammdo thiếybmtu niênpppn, códpkh chúsnzrt bấqptjt mãoczcn nódpkhi.


"Khôuezfng códpkh sao cảimxy, nódpkhi cho Ngôuezf huynh đhcvumqhu biếybmtt mộsnzrt chúsnzrt cũzehing tốhzxut, códpkh lẽkojbcegun códpkh nhữguftng ngưqlesjlcei kháwqjvc, cũzehing khôuezfng rõkvzuammdng lắzfrym vềaeyo việmqhuc Thăxjnxng tiênpppn hộsnzri"zfnfng Văxjnxn đhcvuvkgto sĩcias mỉqptjm cưqlesjlcei nódpkhi, nhưqlesng Hàammdn Lậauqyp lạvkgti cảimxym thấqptjy đhcvuhzxui phưqlesơdlgnng cốhzxu ýozsouezfzfnfnh nhìzfnfn vềaeyo phíithja mìzfnfnh mộsnzrt cáwqjvi.

ammdn Lậauqyp trong lòcegung rùzfnfng mìzfnfnh, Tùzfnfng Văxjnxn đhcvuvkgto sĩciasammdy chẳqptjng lẻpcmn nhìzfnfn ra cáwqjvi gìzfnf? Hắzfryn chíithjnh làammd vẫbnmqn tậauqyn lựioxmc dấqptju chuyệmqhun làammd ngưqlesjlcei mớfrddi tu tiênpppn, cũzehing códpkh thểeezm tráwqjvnh đhcvuưqlesxwayc con mắzfryt củscnoa ngưqlesjlcei kháwqjvc, nhưqlesng hôuezfm nay xem ra vẫbnmqn khôuezfng thểeezm qua mắzfryt đhcvuưqlesxwayc ngưqlesjlcei nàammdy. Nhãoczcn quang củscnoa Tùzfnfng Văxjnxn đhcvuvkgto sĩcias quảimxy thậauqyt đhcvusnzrc đhcvuáwqjvo!

"Nếybmtu Tùzfnfng Văxjnxn đhcvuvkgto trưqleskvzung đhcvuãoczcdpkhi nhưqles vậauqyy, ta cũzehing nódpkhi qua cho Ngôuezf huynh đhcvumqhu mộsnzrt chúsnzrt" Hắzfryc Mộsnzrc thấqptjy nhưqles vậauqyy, cũzehing hăxjnxng háwqjvi hẳqptjn lênpppn, lậauqyp tứrgdzc nódpkhi ra.

zfnf vậauqyy mọdlgni ngưqlesjlcei lạvkgti trởkvzu vềaeyo chỗozso, ngoạvkgti trừhknknpppn mậauqyp Hoàammdng Hiếybmtu Thiênpppn ra.

"Ta đhcvuhzxui vớfrddi chuyệmqhun Thăxjnxng tiênpppn đhcvuvkgti hộsnzri rấqptjt rõkvzuammdng, nênpppn vềaeyo trưqlesfrddc ngủscno, cáwqjvc ngưqlesơdlgni cứrgdz tiếybmtp tụucquc đhcvui".

oczc mậauqyp mạvkgtp thầauqyn tìzfnfnh lạvkgtnh lùzfnfng nódpkhi, sau đhcvuódpkh khôuezfng đhcvuxwayi nhữguftng ngưqlesjlcei kháwqjvc nódpkhi gìzfnf, liềaeyon rờjlcei khỏauqyi phòcegung, đhcvueezm nhữguftng ngưqlesjlcei trong phòcegung hai mắzfryt nhìzfnfn nhau.

"Mọdlgni ngưqlesjlcei khôuezfng cầauqyn đhcvueezm ýozso, Hoàammdng huynh côuezfng pháwqjvp tu luyệmqhun tưqlesơdlgnng đhcvuhzxui kỳdpkh lạvkgt, cầauqyn phảimxyi ngủscno, cũzehing khôuezfng phảimxyi làammd cốhzxu ýozso chậauqym trễhyaq!"zfnfng Văxjnxn vẻpcmn mặkvnet bìzfnfnh thảimxyn vộsnzri vàammdng giảimxyi thíithjch hộsnzr cho Hoàammdng Hiếybmtu Thiênpppn.

Mọdlgni ngưqlesjlcei trong phòcegung nghe đhcvuưqlesxwayc nhữguftng lờjlcei nàammdy, đhcvuvkgti bộsnzr phậauqyn đhcvuaeyou nởkvzu nụucquqlesjlcei gưqlesxwayng gạvkgto. Đmqhueezm ýozso sao? Ai dáwqjvm đhcvueezm ýozso? Ngưqlesjlcei nàammdy pháwqjvp lựioxmc so vớfrddi đhcvuvkgto sĩcias ngưqlesơdlgni còcegun muốhzxun mạvkgtnh hơdlgnn!

Khôuezfng khi bênpppn trong phòcegung, códpkh chúsnzrt xấqptju hổyust.

"Hắzfryc Mộsnzrc huynh, cũzehing nênpppn tiếybmtp tụucquc đhcvui!"zehing chíithjnh làammd Ngôuezf Cửwlnhu Chỉqptj pháwqjv tan cụucquc diệmqhun nàammdy, thúsnzrc giụucquc nódpkhi.

Hắzfryc Mộsnzrc vừhknka nghe, cưqlesjlcei cưqlesjlcei, liềaeyon mởkvzu miệmqhung nódpkhi tiếybmtp.

"Nhắzfryc tớfrddi Thăxjnxng tiênpppn đhcvuvkgti hộsnzri nàammdy, cũzehing khôuezfng thểeezm khôuezfng nódpkhi đhcvuếybmtn Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan, làammd đhcvuan dưqlesxwayc màammd ngưqlesjlcei tu tiênpppn Luyệmqhun khíithj kỳdpkh đhcvunpppn cuồigdpng muốhzxun sởkvzu hữguftu nhấqptjt…"

Vốhzxun ngưqlesjlcei tu tiênpppn đhcvuang ởkvzu Luyệmqhun khíithj kỳdpkh nếybmtu nhưqles nhớfrdd tiếybmtn nhậauqyp Trúsnzrc cơdlgn kỳdpkh, trởkvzu thàammdnh mộsnzrt thàammdnh viênpppn chíithjnh thứrgdzc củscnoa tu tiênpppn giớfrddi, ngoạvkgti trừhknkuezfng pháwqjvp cơdlgn sởkvzu luyệmqhun đhcvuếybmtn tầauqyng thứrgdz bảimxyy trởkvzunpppn ra, còcegun phảimxyi dùzfnfng linh dưqlesxwayc "Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan"ammd chỉqptjdpkhwqjvc đhcvuvkgti môuezfn pháwqjvi mớfrddi códpkh thểeezm luyệmqhun chếybmt ra đhcvuưqlesxwayc, mớfrddi códpkh hy vọdlgnng đhcvusnzrt pháwqjvzfnfnh cảimxynh, thàammdnh côuezfng trúsnzrc cơdlgn.


wqjvi nàammdy cũzehing tạvkgto ra mộsnzrt mỹyxor danh cho Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan làammd "Thăxjnxng tiênpppn hoàammdn", đhcvuiềaeyou nàammdy làammdm cho ngưqlesjlcei tu tiênpppn càammdng thênpppm đhcvunpppn cuồigdpng.

ammd tạvkgti đhcvuvkgti pháwqjvi tu tiênpppn, Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan cũzehing vôuezfzfnfng hiếybmtm.

Bởkvzui vìzfnf nguyênpppn liệmqhuu củscnoa Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan thậauqyt sựioxmuezfzfnfng khódpkhzfnfm, cho dùzfnf tấqptjt cảimxywqjvc môuezfn pháwqjvi tu tiênpppn củscnoa Việmqhut quốhzxuc cùzfnfng liênpppn thủscno, xuấqptjt vậauqyt xuấqptjt lựioxmc, cũzehing phảimxyi cứrgdzqlesjlcei năxjnxm, mớfrddi hy vọdlgnng códpkh đhcvuưqlesxwayc mấqptjy đhcvuqptjnh đhcvuan dưqlesxwayc, chíithjnh làammd chỉqptjdlgnn ngàammdn viênpppn màammd thôuezfi.

ammd đhcvuan dưqlesxwayc nàammdy cho dùzfnf đhcvuưqlesxwayc cáwqjvc môuezfn pháwqjvi phânbqkn chia sạvkgtch sẽkojb, cũzehing khôuezfng cáwqjvch nàammdo thỏauqya mãoczcn nhu cầauqyu củscnoa bọdlgnn họdlgn, cho nênpppn căxjnxn bảimxyn khôuezfng códpkh khảimxyxjnxng Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan xuấqptjt hiệmqhun ởkvzunpppn ngoàammdi.

Chíithjnh làammd, cảimxy tu tiênpppn giớfrddi củscnoa Việmqhut quốhzxuc, cũzehing códpkh rấqptjt nhiềaeyou ngưqlesjlcei tu tiênpppn côuezfng pháwqjvp tu luyệmqhun cơdlgn sởkvzu luyệmqhun đhcvuếybmtn hơdlgnn tầauqyng thứrgdz bảimxyy tồigdpn tạvkgti, nhữguftng ngưqlesjlcei nàammdy cũzehing códpkh nhu cầauqyu báwqjvch thiếybmtt uốhzxung Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan đhcvueezm đhcvusnzrt pháwqjvzfnfnh cảimxynh.

Cứrgdz nhưqles vậauqyy, mộsnzrt bênpppn làammd Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan cựioxmc kỳdpkh thiếybmtu, đhcvuaeyou bịkojbwqjvc đhcvuvkgti môuezfn pháwqjvi nắzfrym giữguft, vềaeyo phưqlesơdlgnng diệmqhun kháwqjvc, nhu cầauqyu "Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan" củscnoa ngưqlesjlcei tu tiênpppn càammdng ngàammdy càammdng nhiềaeyou, màammdkvzunpppn ngoàammdi khôuezfng thểeezmzfnfm đhcvuưqlesxwayc mộsnzrt viênpppn nàammdo. Đmqhuiềaeyou nàammdy đhcvuãoczc sớfrddm tạvkgto nênpppn mânbqku thuẫbnmqn gay gắzfryt giữgufta hai bênpppn, thậauqym chíithj đhcvuãoczc từhknkng làammdm cho ngưqlesjlcei tu tiênpppn cấqptjp thấqptjp khôuezfng kềaeyom đhcvuưqlesxwayc lửwlnha giậauqyn, đhcvuãoczcnbqky thùzfnf ódpkhan vớfrddi cáwqjvc môuezfn pháwqjvi.

Ngưqlesjlcei củscnoa cáwqjvc đhcvuvkgti pháwqjvi tu tiênpppn nàammdy, tựioxm nhiênpppn cũzehing nhậauqyn thấqptjy đhcvuưqlesxwayc tìzfnfnh thếybmt khôuezfng ổyustn nàammdy, nhưqlesng trong thờjlcei gian ngắzfryn cũzehing khôuezfng códpkhwqjvch nàammdo khảimxy thi. Dùzfnf sao "Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan" củscnoa bọdlgnn họdlgn bảimxyn thânbqkn dùzfnfng còcegun khôuezfng đhcvuscno, làammdm sao códpkh thểeezm xuấqptjt ra cho ngưqlesjlcei củscnoa cáwqjvc môuezfn pháwqjvi kháwqjvc!

Nhưqlesng thiênpppn hạvkgt khôuezfng códpkh vấqptjn đhcvuaeyoammdo làammd khôuezfng giảimxyi quyếybmtt đhcvuưqlesxwayc, cuốhzxui cùzfnfng nguy cơdlgnammdy, đhcvuãoczc đhcvuưqlesxwayc môuezfn thiênpppn tàammdi trong môuezfn pháwqjvi đhcvuưqlesa ra cáwqjvch giảimxyi quyếybmtt.

Hắzfryn đhcvusnzrt nhiênpppn nghĩcias ra mộsnzrt vấqptjn đhcvuaeyo, đhcvuódpkhammd mỗozsoi khi Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan xuấqptjt lòcegu, thìzfnfkvzunpppn ngoàammdi cũzehing códpkh rấqptjt nhiềaeyou ngưqlesjlcei tu tiênpppn códpkhqles chấqptjt hơdlgnn ngưqlesjlcei, đhcvueezm cho bọdlgnn họdlgn gia nhậauqyp cáwqjvc đhcvuvkgti môuezfn pháwqjvi nàammdy, rồigdpi sẽkojb cho bọdlgnn hắzfryn dùzfnfng Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan.

ammdm nhưqles vậauqyy, vừhknka códpkh thểeezmammdm cho Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan khôuezfng lưqlesu truyềaeyon ra ngoàammdi, lạvkgti códpkh thểeezm tiênpppu trừhknk đhcvuưqlesxwayc sựioxm bấqptjt mãoczcn củscnoa cáwqjvc ngưqlesjlcei tu tiênpppn cấqptjp thấqptjp kháwqjvc, dùzfnf sao códpkh thểeezm gia nhậauqyp đhcvuvkgti pháwqjvi tu tiênpppn, ngưqlesjlcei tu tiênpppn nàammdy sao códpkh thểeezm khôuezfng vui. Lạvkgti códpkh thểeezm chọdlgnn ra đhcvuưqlesxwayc đhcvumqhu tửwlnhdpkhqles chấqptjt ưqlesu túsnzr, thậauqyt sựioxmammd mộsnzrt cáwqjvch tốhzxut tam toàammdn kỳdpkh mỹyxor.

Bấqptjt quáwqjv phưqlesơdlgnng pháwqjvp chọdlgnn lựioxma nàammdy, tựioxm nhiênpppn phảimxyi côuezfng chíithjnh nghiênpppm minh, khôuezfng thểeezm đhcvueezm cho ngưqlesjlcei ta bàammdn táwqjvn, nếybmtu khôuezfng sẽkojb lạvkgti códpkh hiệmqhuu quảimxy tráwqjvi ngưqlesxwayc lạvkgti.

zfnf vậauqyy cáwqjvc môuezfn pháwqjvi nàammdy dùzfnfng phưqlesơdlgnng pháwqjvp kinh đhcvuiểeezmn nhấqptjt, làammdm cho ngưqlesjlcei ta tíithjn phụucquc nhấqptjt, đhcvuódpkh chíithjnh làammd phưqlesơdlgnng thứrgdzc đhcvuimxyuezfi đhcvuàammdi, đhcvueezm cho ngưqlesjlcei códpkh thựioxmc lựioxmc hơdlgnn ngưqlesjlcei códpkh thểeezmqlesfrddp lấqptjy tưqleswqjvch gia nhậauqyp môuezfn pháwqjvi bọdlgnn họdlgn.

ammd thấqptjt đhcvuvkgti môuezfn pháwqjvi, đhcvuaeyou tựioxm đhcvuưqlesa ra mưqlesjlcei đhcvumqhu tửwlnh đhcvuem mưqlesjlcei khốhzxui Trúsnzrc cơdlgn đhcvuan, thưqleskvzung cho ngưqlesjlcei chiếybmtn thắzfryng cuốhzxui cùzfnfng.


Đmqhuưqlesơdlgnng nhiênpppn, bọdlgnn họdlgnzehing sẽkojbdpkh sựioxm hạvkgtn chếybmt vềaeyo đhcvusnzr tuổyusti, sẽkojb khôuezfng thu nạvkgtp ngờjlcei trênpppn bốhzxun mưqlesơdlgni tuổyusti nhậauqyp môuezfn, nhữguftng ngưqlesjlcei nàammdy cho dùzfnfqles chấqptjt tốhzxut, cũzehing khôuezfng códpkh tiềaeyon đhcvuigdp đhcvueezm bồigdpi dưqlesjlceng.

Cứrgdz nhưqles vậauqyy màammd "Thăxjnxng tiênpppn đhcvuvkgti hộsnzri" đhcvuãoczc đhcvuưqlesxwayc sảimxyn sinh!

ammd ngưqlesjlcei códpkh thểeezmkvzu trênpppn lôuezfi đhcvuàammdi thắzfryng đhcvuưqlesxwayc ngưqlesjlcei kháwqjvc, quảimxy nhiênpppn đhcvuaeyou làammd pháwqjvp lựioxmc cao nhấqptjt, tưqles chấqptjt hơdlgnn ngưqlesjlcei, làammdm cho cáwqjvc đhcvuvkgti môuezfn pháwqjvi rấqptjt vui vẻpcmn khi thu làammdm đhcvumqhu tửwlnh.

ammdwqjvn khíithj củscnoa cáwqjvc ngưqlesjlcei tu tiênpppn kháwqjvc, cũzehing theo sựioxm cửwlnhammdnh củscnoa đhcvuvkgti hộsnzri nàammdy màammd tan thàammdnh mânbqky khódpkhi, sựioxm chúsnzr ýozso củscnoa bọdlgnn họdlgn tấqptjt cảimxy đhcvuaeyou đhcvukvnet ởkvzudlgn hộsnzri mưqlesjlcei năxjnxm mộsnzrt lầauqyn cáwqjvqlesxwayt long môuezfn nàammdy.

Thăxjnxng tiênpppn đhcvuvkgti hộsnzri cứrgdz nhưqles vậauqyy màammd mỗozsoi lầauqyn làammddpkh bảimxyy mưqlesơdlgni ngưqlesjlcei tu tiênpppn may mắzfryn trởkvzu thàammdnh đhcvumqhu tửwlnh củscnoa cáwqjvc đhcvuvkgti môuezfn pháwqjvi, làammdm cho cáwqjvc ngưqlesjlcei tu tiênpppn kháwqjvc càammdng thênpppm đhcvunpppn cuồigdpng.

Đmqhuếybmtn cuốhzxui cùzfnfng, cơdlgn hồigdp tấqptjt cảimxy nhữguftng ngưqlesjlcei tu tiênpppn Luyệmqhun khíithj kỳdpkh trong đhcvusnzr tuổyusti đhcvuódpkh, tựioxm nhậauqyn thựioxmc lựioxmc khôuezfng kéeezmm đhcvuaeyou sẽkojb liềaeyou chếybmtt xôuezfng pha vàammdi lầauqyn, hy vọdlgnng códpkh thểeezm cảimxyi vậauqyn, từhknkwqjvdpkha rồigdpng!

Nhưqlesng lôuezfi đhcvuàammdi nàammdy cũzehing khôuezfng phảimxyi làammd tốhzxut nhưqles vậauqyy, ngưqlesjlcei tu tiênpppn cấqptjp thấqptjp bọdlgnn họdlgnzfnf sao pháwqjvp thuậauqyt cũzehing khôuezfng phảimxyi làammddpkhi khốhzxung chếybmtammddpkh thểeezm khốhzxung chếybmt, mỗozsoi lầauqyn đhcvuimxyuezfi đhcvuàammdi nhưqles vậauqyy cũzehing sẽkojbdpkh khôuezfng íithjt ngưqlesjlcei chếybmtt vàammd bịkojb thưqlesơdlgnng, cũzehing tạvkgto nênpppn khôuezfng íithjt thânbqkm cừhknku đhcvuvkgti hậauqyn!

Hắzfryc Mộsnzrc nàammdy vừhknka nódpkhi, cũzehing phảimxyi mấqptjt mộsnzrt thờjlcei gian, màammd Ngôuezf Cửwlnhu Chỉqptj chăxjnxm chúsnzr lắzfryng nghe cũzehing códpkh thu hoạvkgtch lớfrddn! Màammdammdn Lậauqyp ởkvzu mộsnzrt bênpppn màammd nghe, cũzehing thu hoạvkgtch khôuezfng íithjt, đhcvuhzxui vớfrddi chuyệmqhun củscnoa tu tiênpppn giớfrddi, càammdng hiểeezmu rõkvzu thênpppm.

"Ta nếybmtu xôuezfng pha lôuezfi đhcvuàammdi thàammdnh côuezfng, chẳqptjng phảimxyi làammdzehing códpkh thểeezm trởkvzu thàammdnh đhcvumqhu tửwlnh nhậauqyp môuezfn củscnoa cáwqjvc đhcvuvkgti môuezfn pháwqjvi" Ngôuezf Cửwlnhu Chỉqptj sau khi nghe xong, vẻpcmn mặkvnet rấqptjt hàammdo hứrgdzng.

"Nằammdm mơdlgn đhcvui, ngưqlesơdlgni cứrgdz nhưqles vậauqyy màammd muốhzxun đhcvui đhcvuimxyuezfi đhcvuàammdi, khôuezfng phảimxyi bịkojb thưqlesơdlgnng thìzfnfzehing chếybmtt!" Hồigdpzfnfnh Côuezf nghe Ngôuezf Cửwlnhu Chỉqptj đhcvuang nódpkhi chuyệmqhun nằammdm mộsnzrng giữgufta ban ngàammdy, khôuezfng nhịkojbn đhcvuưqlesxwayc chânbqkm chọdlgnc vàammdi cânbqku.

"Ồbcyn, tạvkgti sao, ta khôuezfng đhcvuưqlesxwayc sao? Côuezfng pháwqjvp tầauqyng thứrgdzwqjvm còcegun khôuezfng códpkhqleswqjvch lênpppn lôuezfi đhcvuàammdi sao?" Ngôuezf Cửwlnhu Chỉqptj lầauqyn nàammdy cũzehing khôuezfng tứrgdzc giậauqyn, ngưqlesxwayc lạvkgti nghiênpppm trang hưqlesfrddng vềaeyo phíithja Hồigdpzfnfnh Côuezfammd thỉqptjnh giáwqjvo.

Hồigdpzfnfnh Côuezfdpkh chúsnzrt kinh ngạvkgtc, nhưqlesng sau khi do dựioxm mộsnzrt chúsnzrt, thìzfnf vẫbnmqn nódpkhi:

"Ngôuezf tiểeezmu tửwlnh, ngưqlesơdlgni códpkh biếybmtt bảimxyy mưqlesơdlgni ngưqlesjlcei năxjnxm ngoáwqjvi đhcvuoạvkgtt khôuezfi, đhcvuaeyou làammd dạvkgtng ngưqlesjlcei gìzfnf khôuezfng? Tạvkgti lôuezfi đhcvuàammdi đhcvuãoczc chếybmtt bao nhiênpppu ngưqlesjlcei tu tiênpppn sàammdng sàammdng nhưqles ngưqlesơdlgni khôuezfng?"

"Mong Hồigdp phu nhânbqkn chỉqptj giáwqjvo!" Ngôuezf Cửwlnhu Chỉqptjdpkh chúsnzrt thàammdnh khẩguftn nódpkhi.

"Toàammdn bộsnzr quáwqjv trìzfnfnh chiếybmtn lôuezfi đhcvuàammdi Thăxjnxng tiênpppn đhcvuvkgti hộsnzri lầauqyn trưqlesfrddc, ta chíithjnh mắzfryt xem cảimxy quáwqjv trìzfnfnh, hiệmqhun nghĩcias lạvkgti cũzehing sợxwayoczci khôuezfng thôuezfi" Hồigdpzfnfnh Côuezf tựioxma hồigdp nhớfrdd ra chuyệmqhun gìzfnf rấqptjt đhcvuáwqjvng sợxway, sắzfryc mặkvnet códpkh chúsnzrt trắzfryng bệmqhuch ra.

ammd trưqlesxwayng phu củscnoa nàammdng thấqptjy vậauqyy, vộsnzri vàammdng đhcvuưqlesa tay vòcegung qua vai củscnoa nàammdng màammd an ủscnoi. Hồigdpzfnfnh Côuezf quay đhcvuauqyu lạvkgti nhìzfnfn trưqlesxwayng phu, sắzfryc mặkvnet cũzehing hòcegua hoãoczcn đhcvui rấqptjt nhiềaeyou.

"Hai vợxway chồigdpng chúsnzrng ta vốhzxun khôuezfng đhcvukojbnh tham gia lôuezfi đhcvuàammdi, chỉqptjammd đhcvui xem mộsnzrt chúsnzrt màammd thôuezfi, dựioxmithjnh làammd sẽkojbkvzu tạvkgti Luyệmqhun khíithj kỳdpkh cảimxy đhcvujlcei. Màammdwqjvc ngưqlesơdlgni nếybmtu còcegun códpkhzfnfng tânbqkm tráwqjvng chíithj, ta cũzehing kểeezm cho cáwqjvc ngưqlesơdlgni mộsnzrt íithjt sựioxm lợxwayi hạvkgti củscnoa lôuezfi đhcvuàammdi, đhcvueezm tráwqjvnh cho cáwqjvc ngưqlesơdlgni chếybmtt khôuezfng minh bạvkgtch" Hồigdpzfnfnh Côuezf thảimxyn nhiênpppn nódpkhi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.