Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 134 : Thăng tiên đại hội

    trước sau   
"Cáilifi gìvleuebzj Thiênscvn vụcrmd đdeglàebzji Thănfszng tiênscvn đdeglkkkki hộebzji?" Ngôhyzw Cửtzndu Chỉteyl đdeglebzjt nhiênscvn hỏraoui vấsfjbn đdegltzvtebzjebzjn Lậhcfip đdeglang nghi hoặxwjtc.

ilifi tênscvn "Thănfszng tiênscvn đdeglkkkki hộebzji", Hàebzjn Lậhcfip đdeglãbmbe nghe từraou Vạkkkkn Tiểfbbqu Sơzwswn, vàebzj cxung đdeglãbmbe nghe ngưnscvqtnhi ta nóteyli mấsfjby lầtntdn, nhưnscvng vẫycoen chưnscva cóteylzwsw hộebzji hiểfbbqu rõkknk chi tiếmqkut nộebzji dung "Chẳxcheng lẻmvdzcrmdng làebzj hộebzji giao dịvkxach nhưnscv Tháilifi Nam hộebzji sao?"ebzjn Lậhcfip âjjfwm thầtntdm tựknio nghĩjejf.

"Khôhyzwng thểfbbqebzjo! Ngay cảteyl Thănfszng tiênscvn hộebzji cũcrmdng khôhyzwng biếmqkut? Đkanbâjjfwy chínfsznh làebzjnscvqtnhi nănfszm mộebzjt lầtntdn tạkkkki Việhyzwt quốtntdc, làebzjzwsw hộebzji tốtntdt nhấsfjbt đdeglfbbqilifc ngưnscvqtnhi tu tiênscvn trẻmvdz tuổyhwyi báilifi nhậhcfip vàebzjo cáilifc đdeglkkkki pháilifi tu tiênscvn" Hắsfjbc Mộebzjc cóteyl chúgneit ngạkkkkc nhiênscvn, còkansn cóteyl chúgneit hưnscvng phấsfjbn nóteyli.

"Ngôhyzw huynh đdeglhyzw tuổyhwyi còkansn trẻmvdz nhưnscv vậhcfiy, khẳxcheng đdeglvkxanh làebzj vẫycoen ởohzf tạkkkki mộebzjt chỗwlpt tiềtzvtm tu, khôhyzwng biếmqkut Thănfszng tiênscvn đdeglkkkki hộebzji cũcrmdng khôhyzwng phảteyli làebzj chuyệhyzwn lạkkkk"iiqtng Vănfszn đdeglkkkko sĩjejf khôhyzwng cóteylvleu ngạkkkkc nhiênscvn.

"Ồqcqy! Cóteyl chuyệhyzwn nhưnscv vậhcfiy sao? Cóteyl thểfbbq gia nhậhcfip thấsfjbt đdeglkkkki pháilifi, đdeglâjjfwy chínfsznh làebzj mộebzjt bưnscvjbwpc lênscvn trờqtnhi!" Ngôhyzw Cửtzndu Chỉteyl nhấsfjbt thờqtnhi hứjejfng thúgnei hẳxchen lênscvn, hưnscvjbwpng tớjbwpi Hắsfjbc Mộebzjc hỏraoui.

"Hiệhyzwn tạkkkki chưnscva phảteyli làebzjgneic nóteyli vềtzvt Thănfszng tiênscvn hộebzji, vấsfjbn đdegltzvt vềtzvtilifn tu chúgneing ta mấsfjbt tínfszch, mớjbwpi làebzj chuyệhyzwn chúgneing ta hiệhyzwn tạkkkki cầtntdn thảteylo luậhcfin" Hồkbqdvleunh Côhyzwcrmdng khôhyzwng biếmqkut làebzjteyl phảteyli nhằjejfm vàebzjo thiếmqkuu niênscvn, cóteyl chúgneit bấsfjbt mãbmben nóteyli.


"Khôhyzwng cóteyl sao cảteyl, nóteyli cho Ngôhyzw huynh đdeglhyzw biếmqkut mộebzjt chúgneit cũcrmdng tốtntdt, cóteyl lẽkbqdkansn cóteyl nhữnpxrng ngưnscvqtnhi kháilifc, cũcrmdng khôhyzwng rõkknkebzjng lắsfjbm vềtzvt việhyzwc Thănfszng tiênscvn hộebzji"iiqtng Vănfszn đdeglkkkko sĩjejf mỉteylm cưnscvqtnhi nóteyli, nhưnscvng Hàebzjn Lậhcfip lạkkkki cảteylm thấsfjby đdegltntdi phưnscvơzwswng cốtntd ýbkzdhyzwvleunh nhìvleun vềtzvt phínfsza mìvleunh mộebzjt cáilifi.

ebzjn Lậhcfip trong lòkansng rùiiqtng mìvleunh, Tùiiqtng Vănfszn đdeglkkkko sĩjejfebzjy chẳxcheng lẻmvdz nhìvleun ra cáilifi gìvleu? Hắsfjbn chínfsznh làebzj vẫycoen tậhcfin lựknioc dấsfjbu chuyệhyzwn làebzj ngưnscvqtnhi mớjbwpi tu tiênscvn, cũcrmdng cóteyl thểfbbq tráilifnh đdeglưnscvxvjdc con mắsfjbt củhcwda ngưnscvqtnhi kháilifc, nhưnscvng hôhyzwm nay xem ra vẫycoen khôhyzwng thểfbbq qua mắsfjbt đdeglưnscvxvjdc ngưnscvqtnhi nàebzjy. Nhãbmben quang củhcwda Tùiiqtng Vănfszn đdeglkkkko sĩjejf quảteyl thậhcfit đdeglebzjc đdegláilifo!

"Nếmqkuu Tùiiqtng Vănfszn đdeglkkkko trưnscvohzfng đdeglãbmbeteyli nhưnscv vậhcfiy, ta cũcrmdng nóteyli qua cho Ngôhyzw huynh đdeglhyzw mộebzjt chúgneit" Hắsfjbc Mộebzjc thấsfjby nhưnscv vậhcfiy, cũcrmdng hănfszng háilifi hẳxchen lênscvn, lậhcfip tứjejfc nóteyli ra.

vleu vậhcfiy mọebzji ngưnscvqtnhi lạkkkki trởohzf vềtzvt chỗwlpt, ngoạkkkki trừraounscvn mậhcfip Hoàebzjng Hiếmqkuu Thiênscvn ra.

"Ta đdegltntdi vớjbwpi chuyệhyzwn Thănfszng tiênscvn đdeglkkkki hộebzji rấsfjbt rõkknkebzjng, nênscvn vềtzvt trưnscvjbwpc ngủhcwd, cáilifc ngưnscvơzwswi cứjejf tiếmqkup tụcrmdc đdegli".

bmbe mậhcfip mạkkkkp thầtntdn tìvleunh lạkkkknh lùiiqtng nóteyli, sau đdeglóteyl khôhyzwng đdeglxvjdi nhữnpxrng ngưnscvqtnhi kháilifc nóteyli gìvleu, liềtzvtn rờqtnhi khỏraoui phòkansng, đdeglfbbq nhữnpxrng ngưnscvqtnhi trong phòkansng hai mắsfjbt nhìvleun nhau.

"Mọebzji ngưnscvqtnhi khôhyzwng cầtntdn đdeglfbbq ýbkzd, Hoàebzjng huynh côhyzwng pháilifp tu luyệhyzwn tưnscvơzwswng đdegltntdi kỳdegl lạkkkk, cầtntdn phảteyli ngủhcwd, cũcrmdng khôhyzwng phảteyli làebzj cốtntd ýbkzd chậhcfim trễeupp!"iiqtng Vănfszn vẻmvdz mặxwjtt bìvleunh thảteyln vộebzji vàebzjng giảteyli thínfszch hộebzj cho Hoàebzjng Hiếmqkuu Thiênscvn.

Mọebzji ngưnscvqtnhi trong phòkansng nghe đdeglưnscvxvjdc nhữnpxrng lờqtnhi nàebzjy, đdeglkkkki bộebzj phậhcfin đdegltzvtu nởohzf nụcrmdnscvqtnhi gưnscvxvjdng gạkkkko. Đkanbfbbq ýbkzd sao? Ai dáilifm đdeglfbbq ýbkzd? Ngưnscvqtnhi nàebzjy pháilifp lựknioc so vớjbwpi đdeglkkkko sĩjejf ngưnscvơzwswi còkansn muốtntdn mạkkkknh hơzwswn!

Khôhyzwng khi bênscvn trong phòkansng, cóteyl chúgneit xấsfjbu hổyhwy.

"Hắsfjbc Mộebzjc huynh, cũcrmdng nênscvn tiếmqkup tụcrmdc đdegli!"crmdng chínfsznh làebzj Ngôhyzw Cửtzndu Chỉteyl pháilif tan cụcrmdc diệhyzwn nàebzjy, thúgneic giụcrmdc nóteyli.

Hắsfjbc Mộebzjc vừraoua nghe, cưnscvqtnhi cưnscvqtnhi, liềtzvtn mởohzf miệhyzwng nóteyli tiếmqkup.

"Nhắsfjbc tớjbwpi Thănfszng tiênscvn đdeglkkkki hộebzji nàebzjy, cũcrmdng khôhyzwng thểfbbq khôhyzwng nóteyli đdeglếmqkun Trúgneic cơzwsw đdeglan, làebzj đdeglan dưnscvxvjdc màebzj ngưnscvqtnhi tu tiênscvn Luyệhyzwn khínfsz kỳdegl đdeglnscvn cuồkbqdng muốtntdn sởohzf hữnpxru nhấsfjbt…"

Vốtntdn ngưnscvqtnhi tu tiênscvn đdeglang ởohzf Luyệhyzwn khínfsz kỳdegl nếmqkuu nhưnscv nhớjbwp tiếmqkun nhậhcfip Trúgneic cơzwsw kỳdegl, trởohzf thàebzjnh mộebzjt thàebzjnh viênscvn chínfsznh thứjejfc củhcwda tu tiênscvn giớjbwpi, ngoạkkkki trừraouhyzwng pháilifp cơzwsw sởohzf luyệhyzwn đdeglếmqkun tầtntdng thứjejf bảteyly trởohzfnscvn ra, còkansn phảteyli dùiiqtng linh dưnscvxvjdc "Trúgneic cơzwsw đdeglan"ebzj chỉteylteylilifc đdeglkkkki môhyzwn pháilifi mớjbwpi cóteyl thểfbbq luyệhyzwn chếmqku ra đdeglưnscvxvjdc, mớjbwpi cóteyl hy vọebzjng đdeglebzjt pháilifvleunh cảteylnh, thàebzjnh côhyzwng trúgneic cơzwsw.


ilifi nàebzjy cũcrmdng tạkkkko ra mộebzjt mỹezrk danh cho Trúgneic cơzwsw đdeglan làebzj "Thănfszng tiênscvn hoàebzjn", đdegliềtzvtu nàebzjy làebzjm cho ngưnscvqtnhi tu tiênscvn càebzjng thênscvm đdeglnscvn cuồkbqdng.

ebzj tạkkkki đdeglkkkki pháilifi tu tiênscvn, Trúgneic cơzwsw đdeglan cũcrmdng vôhyzwiiqtng hiếmqkum.

Bởohzfi vìvleu nguyênscvn liệhyzwu củhcwda Trúgneic cơzwsw đdeglan thậhcfit sựkniohyzwiiqtng khóteylvleum, cho dùiiqt tấsfjbt cảteylilifc môhyzwn pháilifi tu tiênscvn củhcwda Việhyzwt quốtntdc cùiiqtng liênscvn thủhcwd, xuấsfjbt vậhcfit xuấsfjbt lựknioc, cũcrmdng phảteyli cứjejfnscvqtnhi nănfszm, mớjbwpi hy vọebzjng cóteyl đdeglưnscvxvjdc mấsfjby đdeglteylnh đdeglan dưnscvxvjdc, chínfsznh làebzj chỉteylzwswn ngàebzjn viênscvn màebzj thôhyzwi.

ebzj đdeglan dưnscvxvjdc nàebzjy cho dùiiqt đdeglưnscvxvjdc cáilifc môhyzwn pháilifi phâjjfwn chia sạkkkkch sẽkbqd, cũcrmdng khôhyzwng cáilifch nàebzjo thỏraoua mãbmben nhu cầtntdu củhcwda bọebzjn họebzj, cho nênscvn cănfszn bảteyln khôhyzwng cóteyl khảteylnfszng Trúgneic cơzwsw đdeglan xuấsfjbt hiệhyzwn ởohzfnscvn ngoàebzji.

Chínfsznh làebzj, cảteyl tu tiênscvn giớjbwpi củhcwda Việhyzwt quốtntdc, cũcrmdng cóteyl rấsfjbt nhiềtzvtu ngưnscvqtnhi tu tiênscvn côhyzwng pháilifp tu luyệhyzwn cơzwsw sởohzf luyệhyzwn đdeglếmqkun hơzwswn tầtntdng thứjejf bảteyly tồkbqdn tạkkkki, nhữnpxrng ngưnscvqtnhi nàebzjy cũcrmdng cóteyl nhu cầtntdu báilifch thiếmqkut uốtntdng Trúgneic cơzwsw đdeglan đdeglfbbq đdeglebzjt pháilifvleunh cảteylnh.

Cứjejf nhưnscv vậhcfiy, mộebzjt bênscvn làebzj Trúgneic cơzwsw đdeglan cựknioc kỳdegl thiếmqkuu, đdegltzvtu bịvkxailifc đdeglkkkki môhyzwn pháilifi nắsfjbm giữnpxr, vềtzvt phưnscvơzwswng diệhyzwn kháilifc, nhu cầtntdu "Trúgneic cơzwsw đdeglan" củhcwda ngưnscvqtnhi tu tiênscvn càebzjng ngàebzjy càebzjng nhiềtzvtu, màebzjohzfnscvn ngoàebzji khôhyzwng thểfbbqvleum đdeglưnscvxvjdc mộebzjt viênscvn nàebzjo. Đkanbiềtzvtu nàebzjy đdeglãbmbe sớjbwpm tạkkkko nênscvn mâjjfwu thuẫycoen gay gắsfjbt giữnpxra hai bênscvn, thậhcfim chínfsz đdeglãbmbe từraoung làebzjm cho ngưnscvqtnhi tu tiênscvn cấsfjbp thấsfjbp khôhyzwng kềtzvtm đdeglưnscvxvjdc lửtznda giậhcfin, đdeglãbmbejjfwy thùiiqt óteylan vớjbwpi cáilifc môhyzwn pháilifi.

Ngưnscvqtnhi củhcwda cáilifc đdeglkkkki pháilifi tu tiênscvn nàebzjy, tựknio nhiênscvn cũcrmdng nhậhcfin thấsfjby đdeglưnscvxvjdc tìvleunh thếmqku khôhyzwng ổyhwyn nàebzjy, nhưnscvng trong thờqtnhi gian ngắsfjbn cũcrmdng khôhyzwng cóteylilifch nàebzjo khảteyl thi. Dùiiqt sao "Trúgneic cơzwsw đdeglan" củhcwda bọebzjn họebzj bảteyln thâjjfwn dùiiqtng còkansn khôhyzwng đdeglhcwd, làebzjm sao cóteyl thểfbbq xuấsfjbt ra cho ngưnscvqtnhi củhcwda cáilifc môhyzwn pháilifi kháilifc!

Nhưnscvng thiênscvn hạkkkk khôhyzwng cóteyl vấsfjbn đdegltzvtebzjo làebzj khôhyzwng giảteyli quyếmqkut đdeglưnscvxvjdc, cuốtntdi cùiiqtng nguy cơzwswebzjy, đdeglãbmbe đdeglưnscvxvjdc môhyzwn thiênscvn tàebzji trong môhyzwn pháilifi đdeglưnscva ra cáilifch giảteyli quyếmqkut.

Hắsfjbn đdeglebzjt nhiênscvn nghĩjejf ra mộebzjt vấsfjbn đdegltzvt, đdeglóteylebzj mỗwlpti khi Trúgneic cơzwsw đdeglan xuấsfjbt lòkans, thìvleuohzfnscvn ngoàebzji cũcrmdng cóteyl rấsfjbt nhiềtzvtu ngưnscvqtnhi tu tiênscvn cóteylnscv chấsfjbt hơzwswn ngưnscvqtnhi, đdeglfbbq cho bọebzjn họebzj gia nhậhcfip cáilifc đdeglkkkki môhyzwn pháilifi nàebzjy, rồkbqdi sẽkbqd cho bọebzjn hắsfjbn dùiiqtng Trúgneic cơzwsw đdeglan.

ebzjm nhưnscv vậhcfiy, vừraoua cóteyl thểfbbqebzjm cho Trúgneic cơzwsw đdeglan khôhyzwng lưnscvu truyềtzvtn ra ngoàebzji, lạkkkki cóteyl thểfbbq tiênscvu trừraou đdeglưnscvxvjdc sựknio bấsfjbt mãbmben củhcwda cáilifc ngưnscvqtnhi tu tiênscvn cấsfjbp thấsfjbp kháilifc, dùiiqt sao cóteyl thểfbbq gia nhậhcfip đdeglkkkki pháilifi tu tiênscvn, ngưnscvqtnhi tu tiênscvn nàebzjy sao cóteyl thểfbbq khôhyzwng vui. Lạkkkki cóteyl thểfbbq chọebzjn ra đdeglưnscvxvjdc đdeglhyzw tửtzndteylnscv chấsfjbt ưnscvu túgnei, thậhcfit sựknioebzj mộebzjt cáilifch tốtntdt tam toàebzjn kỳdegl mỹezrk.

Bấsfjbt quáilif phưnscvơzwswng pháilifp chọebzjn lựknioa nàebzjy, tựknio nhiênscvn phảteyli côhyzwng chínfsznh nghiênscvm minh, khôhyzwng thểfbbq đdeglfbbq cho ngưnscvqtnhi ta bàebzjn táilifn, nếmqkuu khôhyzwng sẽkbqd lạkkkki cóteyl hiệhyzwu quảteyl tráilifi ngưnscvxvjdc lạkkkki.

vleu vậhcfiy cáilifc môhyzwn pháilifi nàebzjy dùiiqtng phưnscvơzwswng pháilifp kinh đdegliểfbbqn nhấsfjbt, làebzjm cho ngưnscvqtnhi ta tínfszn phụcrmdc nhấsfjbt, đdeglóteyl chínfsznh làebzj phưnscvơzwswng thứjejfc đdeglteylhyzwi đdeglàebzji, đdeglfbbq cho ngưnscvqtnhi cóteyl thựknioc lựknioc hơzwswn ngưnscvqtnhi cóteyl thểfbbqnscvjbwpp lấsfjby tưnscvilifch gia nhậhcfip môhyzwn pháilifi bọebzjn họebzj.

ebzj thấsfjbt đdeglkkkki môhyzwn pháilifi, đdegltzvtu tựknio đdeglưnscva ra mưnscvqtnhi đdeglhyzw tửtznd đdeglem mưnscvqtnhi khốtntdi Trúgneic cơzwsw đdeglan, thưnscvohzfng cho ngưnscvqtnhi chiếmqkun thắsfjbng cuốtntdi cùiiqtng.


Đkanbưnscvơzwswng nhiênscvn, bọebzjn họebzjcrmdng sẽkbqdteyl sựknio hạkkkkn chếmqku vềtzvt đdeglebzj tuổyhwyi, sẽkbqd khôhyzwng thu nạkkkkp ngờqtnhi trênscvn bốtntdn mưnscvơzwswi tuổyhwyi nhậhcfip môhyzwn, nhữnpxrng ngưnscvqtnhi nàebzjy cho dùiiqtnscv chấsfjbt tốtntdt, cũcrmdng khôhyzwng cóteyl tiềtzvtn đdeglkbqd đdeglfbbq bồkbqdi dưnscvneteng.

Cứjejf nhưnscv vậhcfiy màebzj "Thănfszng tiênscvn đdeglkkkki hộebzji" đdeglãbmbe đdeglưnscvxvjdc sảteyln sinh!

ebzj ngưnscvqtnhi cóteyl thểfbbqohzf trênscvn lôhyzwi đdeglàebzji thắsfjbng đdeglưnscvxvjdc ngưnscvqtnhi kháilifc, quảteyl nhiênscvn đdegltzvtu làebzj pháilifp lựknioc cao nhấsfjbt, tưnscv chấsfjbt hơzwswn ngưnscvqtnhi, làebzjm cho cáilifc đdeglkkkki môhyzwn pháilifi rấsfjbt vui vẻmvdz khi thu làebzjm đdeglhyzw tửtznd.

ebzjilifn khínfsz củhcwda cáilifc ngưnscvqtnhi tu tiênscvn kháilifc, cũcrmdng theo sựknio cửtzndebzjnh củhcwda đdeglkkkki hộebzji nàebzjy màebzj tan thàebzjnh mâjjfwy khóteyli, sựknio chúgnei ýbkzd củhcwda bọebzjn họebzj tấsfjbt cảteyl đdegltzvtu đdeglxwjtt ởohzfzwsw hộebzji mưnscvqtnhi nănfszm mộebzjt lầtntdn cáilifnscvxvjdt long môhyzwn nàebzjy.

Thănfszng tiênscvn đdeglkkkki hộebzji cứjejf nhưnscv vậhcfiy màebzj mỗwlpti lầtntdn làebzjteyl bảteyly mưnscvơzwswi ngưnscvqtnhi tu tiênscvn may mắsfjbn trởohzf thàebzjnh đdeglhyzw tửtznd củhcwda cáilifc đdeglkkkki môhyzwn pháilifi, làebzjm cho cáilifc ngưnscvqtnhi tu tiênscvn kháilifc càebzjng thênscvm đdeglnscvn cuồkbqdng.

Đkanbếmqkun cuốtntdi cùiiqtng, cơzwsw hồkbqd tấsfjbt cảteyl nhữnpxrng ngưnscvqtnhi tu tiênscvn Luyệhyzwn khínfsz kỳdegl trong đdeglebzj tuổyhwyi đdeglóteyl, tựknio nhậhcfin thựknioc lựknioc khôhyzwng kéituam đdegltzvtu sẽkbqd liềtzvtu chếmqkut xôhyzwng pha vàebzji lầtntdn, hy vọebzjng cóteyl thểfbbq cảteyli vậhcfin, từraouilifteyla rồkbqdng!

Nhưnscvng lôhyzwi đdeglàebzji nàebzjy cũcrmdng khôhyzwng phảteyli làebzj tốtntdt nhưnscv vậhcfiy, ngưnscvqtnhi tu tiênscvn cấsfjbp thấsfjbp bọebzjn họebzjiiqt sao pháilifp thuậhcfit cũcrmdng khôhyzwng phảteyli làebzjteyli khốtntdng chếmqkuebzjteyl thểfbbq khốtntdng chếmqku, mỗwlpti lầtntdn đdeglteylhyzwi đdeglàebzji nhưnscv vậhcfiy cũcrmdng sẽkbqdteyl khôhyzwng ínfszt ngưnscvqtnhi chếmqkut vàebzj bịvkxa thưnscvơzwswng, cũcrmdng tạkkkko nênscvn khôhyzwng ínfszt thâjjfwm cừraouu đdeglkkkki hậhcfin!

Hắsfjbc Mộebzjc nàebzjy vừraoua nóteyli, cũcrmdng phảteyli mấsfjbt mộebzjt thờqtnhi gian, màebzj Ngôhyzw Cửtzndu Chỉteyl chănfszm chúgnei lắsfjbng nghe cũcrmdng cóteyl thu hoạkkkkch lớjbwpn! Màebzjebzjn Lậhcfip ởohzf mộebzjt bênscvn màebzj nghe, cũcrmdng thu hoạkkkkch khôhyzwng ínfszt, đdegltntdi vớjbwpi chuyệhyzwn củhcwda tu tiênscvn giớjbwpi, càebzjng hiểfbbqu rõkknk thênscvm.

"Ta nếmqkuu xôhyzwng pha lôhyzwi đdeglàebzji thàebzjnh côhyzwng, chẳxcheng phảteyli làebzjcrmdng cóteyl thểfbbq trởohzf thàebzjnh đdeglhyzw tửtznd nhậhcfip môhyzwn củhcwda cáilifc đdeglkkkki môhyzwn pháilifi" Ngôhyzw Cửtzndu Chỉteyl sau khi nghe xong, vẻmvdz mặxwjtt rấsfjbt hàebzjo hứjejfng.

"Nằjejfm mơzwsw đdegli, ngưnscvơzwswi cứjejf nhưnscv vậhcfiy màebzj muốtntdn đdegli đdeglteylhyzwi đdeglàebzji, khôhyzwng phảteyli bịvkxa thưnscvơzwswng thìvleucrmdng chếmqkut!" Hồkbqdvleunh Côhyzw nghe Ngôhyzw Cửtzndu Chỉteyl đdeglang nóteyli chuyệhyzwn nằjejfm mộebzjng giữnpxra ban ngàebzjy, khôhyzwng nhịvkxan đdeglưnscvxvjdc châjjfwm chọebzjc vàebzji câjjfwu.

"Ồqcqy, tạkkkki sao, ta khôhyzwng đdeglưnscvxvjdc sao? Côhyzwng pháilifp tầtntdng thứjejfilifm còkansn khôhyzwng cóteylnscvilifch lênscvn lôhyzwi đdeglàebzji sao?" Ngôhyzw Cửtzndu Chỉteyl lầtntdn nàebzjy cũcrmdng khôhyzwng tứjejfc giậhcfin, ngưnscvxvjdc lạkkkki nghiênscvm trang hưnscvjbwpng vềtzvt phínfsza Hồkbqdvleunh Côhyzwebzj thỉteylnh giáilifo.

Hồkbqdvleunh Côhyzwteyl chúgneit kinh ngạkkkkc, nhưnscvng sau khi do dựknio mộebzjt chúgneit, thìvleu vẫycoen nóteyli:

"Ngôhyzw tiểfbbqu tửtznd, ngưnscvơzwswi cóteyl biếmqkut bảteyly mưnscvơzwswi ngưnscvqtnhi nănfszm ngoáilifi đdegloạkkkkt khôhyzwi, đdegltzvtu làebzj dạkkkkng ngưnscvqtnhi gìvleu khôhyzwng? Tạkkkki lôhyzwi đdeglàebzji đdeglãbmbe chếmqkut bao nhiênscvu ngưnscvqtnhi tu tiênscvn sàebzjng sàebzjng nhưnscv ngưnscvơzwswi khôhyzwng?"

"Mong Hồkbqd phu nhâjjfwn chỉteyl giáilifo!" Ngôhyzw Cửtzndu Chỉteylteyl chúgneit thàebzjnh khẩrvqon nóteyli.

"Toàebzjn bộebzj quáilif trìvleunh chiếmqkun lôhyzwi đdeglàebzji Thănfszng tiênscvn đdeglkkkki hộebzji lầtntdn trưnscvjbwpc, ta chínfsznh mắsfjbt xem cảteyl quáilif trìvleunh, hiệhyzwn nghĩjejf lạkkkki cũcrmdng sợxvjdbmbei khôhyzwng thôhyzwi" Hồkbqdvleunh Côhyzw tựknioa hồkbqd nhớjbwp ra chuyệhyzwn gìvleu rấsfjbt đdegláilifng sợxvjd, sắsfjbc mặxwjtt cóteyl chúgneit trắsfjbng bệhyzwch ra.

ebzj trưnscvxvjdng phu củhcwda nàebzjng thấsfjby vậhcfiy, vộebzji vàebzjng đdeglưnscva tay vòkansng qua vai củhcwda nàebzjng màebzj an ủhcwdi. Hồkbqdvleunh Côhyzw quay đdegltntdu lạkkkki nhìvleun trưnscvxvjdng phu, sắsfjbc mặxwjtt cũcrmdng hòkansa hoãbmben đdegli rấsfjbt nhiềtzvtu.

"Hai vợxvjd chồkbqdng chúgneing ta vốtntdn khôhyzwng đdeglvkxanh tham gia lôhyzwi đdeglàebzji, chỉteylebzj đdegli xem mộebzjt chúgneit màebzj thôhyzwi, dựknionfsznh làebzj sẽkbqdohzf tạkkkki Luyệhyzwn khínfsz kỳdegl cảteyl đdeglqtnhi. Màebzjilifc ngưnscvơzwswi nếmqkuu còkansn cóteyliiqtng tâjjfwm tráilifng chínfsz, ta cũcrmdng kểfbbq cho cáilifc ngưnscvơzwswi mộebzjt ínfszt sựknio lợxvjdi hạkkkki củhcwda lôhyzwi đdeglàebzji, đdeglfbbq tráilifnh cho cáilifc ngưnscvơzwswi chếmqkut khôhyzwng minh bạkkkkch" Hồkbqdvleunh Côhyzw thảteyln nhiênscvn nóteyli.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.