Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 132 : Thu hoạch

    trước sau   
bazrn Lậzbcip vừywkia nghe, trong lòggugng rấbbhst làbazr thấbbhst vọytynng, bấbbhst quájajwiccjng khôedtong cóufny quájajw kinh ngạbwvkc. Dùkbpc sao "Hoàbazrng long đomusan"bazr "Kim tủwwpgy hoàbazrn" chỉjqvubazr thájajwnh dưpkhkbwvkc ởhlsq thếadqz tụsbcfc, đomusksyoi vớadqzi ngưpkhkwrgmi bìbuxnnh thưpkhkwrgmng cóufny lẽvdolbazr linh đomusan diệkqtou dưpkhkbwvkc, nhưpkhkng] đomusksyoi vớadqzi ngưpkhkwrgmi tu tiêekwyn màbazrufnyi quảkcdc thậzbcit làbazrgspqm mộkcdct bậzbcic.

Đzbxtksyoi phưpkhkơekwyng nếadqzu đomusãukox khôedtong đomusbazrng ýicml, Hàbazrn Lậzbcip cũiccjng khôedtong đomusufnynh ởhlsqedtou nữkqtoa, hắtybhn đomusưpkhka tay ra, muốksyon thu hồbazri lạbwvki hai cájajwi bìbuxnnh.

"Bấbbhst quájajw cho dùkbpc đomusan dưpkhkbwvkc nàbazry kégspqm mộkcdct chúznnbt, nhưpkhkng nếadqzu nhưpkhkufny thêekwym vàbazri bìbuxnnh nữkqtoa, ta cũiccjng sẽvdol trao đomusmtisi vớadqzi ngưpkhkơekwyi!" Thanh niêekwyn đomuskcdct nhiêekwyn mởhlsq miệkqtong bộkcdcjajwng tiếadqzc hậzbcin.

bazrn Lậzbcip vốksyon vưpkhkơekwyn tay ra, sau khi nghe đomusưpkhkbwvkc thanh niêekwyn nóufnyi thếadqz, nhấbbhst thờwrgmi rụsbcft trởhlsq vềxfte, nởhlsq nhẹekwy nụsbcfpkhkwrgmi.

"Ta cóufnyufnyi làbazr chỉjqvuufny hai bìbuxnnh nàbazry đomusâedtou?"bazrn Lậzbcip hai mắtybht mởhlsq to, nhìbuxnn chằltyhm chằltyhm vàbazro thanh niêekwyn chậzbcim rãukoxi nóufnyi.

"Ngưpkhkơekwyi còggugn sao?" Thanh niêekwyn hơekwyi kinh hãukoxi, nhưpkhkng lậzbcip tứzbcic lộkcdc ra sắtybhc mặzbxtt vui mừywking.


zbxtưpkhkơekwyng nhiêekwyn, bấbbhst quájajw nếadqzu nhưpkhk muốksyon nhiềxfteu, ta cũiccjng khôedtong rõvdolbazr đomuswwpg đomusehwy giao dịufnych hay khôedtong?"bazrn Lậzbcip lậzbcip tứzbcic nóufnyi nưpkhkadqzc đomusôedtoi, sợbwvk đomusksyoi phưpkhkơekwyng hégspqt giájajw quájajw cao.

"Thậzbcit tốksyot quájajw! Khôedtong cầunlln nhiềxfteu lắtybhm, chỉjqvu cầunlln ba bìbuxnnh nữkqtoa làbazr đomuswwpg rồbazri, cóufny thểehwy giúznnbp ta trong khoảkcdcng thờwrgmi gian ngắtybhn, đomuskcdct phájajwbuxnnh cảkcdcnh" Thanh niêekwyn hưpkhkng phấbbhsn hẳrpedn lêekwyn, cóufny vẻgywx nhiệkqtot tìbuxnnh vôedtokbpcng, so vớadqzi thájajwi đomuskcdc lạbwvknh nhưpkhkadqzng trưpkhkadqzc đomusâedtoy hoàbazrn toàbazrn trájajwi ngưpkhkbwvkc.

jajwi nàbazry cũiccjng khóufny trájajwch, phàbazrm làbazr đomusan dưpkhkbwvkc cóufny khảkcdcadqzng xúznnbc tiếadqzn côedtong phájajwp tiếadqzn bộkcdc, ai màbazr bỏadqz ra trao đomusmtisi, bảkcdcn thâedton mìbuxnnh dùkbpcng còggugn chưpkhka đomuswwpg nữkqtoa làbazr! Thanh niêekwyn nàbazry trong mấbbhsy ngàbazry nay, khôedtong thểehwy đomusem "Phi hàbazrnh phùkbpc" kia trao đomusmtisi chủwwpg yếadqzu làbazr do nguyêekwyn nhâedton nàbazry.

Cho dùkbpc "Hoàbazrng long đomusan"kbpcng "Kim tủwwpgy hoàbazrn" củwwpga Hàbazrn Lậzbcip đomusksyoi vớadqzi ngưpkhkwrgmi tu tiêekwyn màbazrufnyi, cũiccjng khôedtong tírpednh làbazrbazr linh dưpkhkbwvkc, nhưpkhkng bằltyhng vàbazro ưpkhku thếadqz củwwpga sốksyopkhkbwvkng, cũiccjng đomuswwpgbazrm cho ngưpkhkwrgmi đomusang giậzbcim châedton tạbwvki tầunllng thứzbci chírpedn nàbazry, đomuskcdct phájajwekwyn tầunllng thứzbcipkhkwrgmi, làbazrm cho côedtong lựhlsqc củwwpga ngưpkhkwrgmi thanh niêekwyn nàbazry đomusbwvki tiếadqzn.

Nhưpkhkng cũiccjng chỉjqvuufny ngưpkhkwrgmi giốksyong nhưpkhkbazrn Lậzbcip, uốksyong thuốksyoc nhưpkhk ăadqzn cơekwym, mớadqzi cóufny thểehwy bỏadqz ra đomusan dưpkhkbwvkc đomusehwy trao đomusmtisi. Bấbbhst quájajwbazrn Lậzbcip biếadqzt rõvdol đomusbwvko lýicml củwwpga khôedtong đomusưpkhkbwvkc lộkcdc ra ngoàbazri, hắtybhn khôedtong muốksyon lưpkhku lạbwvki cho đomusksyoi phưpkhkơekwyng loạbwvki ýicml nghĩrwqx bảkcdcn thâedton cóufny thểehwy dễfxvbbazrng xuấbbhst ra sốksyopkhkbwvkng lớadqzn đomusan dưpkhkbwvkc màbazr chúznnbt cảkcdcm giájajwc đomusau lòggugng nàbazro.

buxn vậzbciy hắtybhn sờwrgm sờwrgm cằltyhm, làbazrm ra bộkcdcjajwng đomusau lòggugng khôedtong thôedtoi.

"Nhưpkhk vậzbciy! Cóufny phảkcdci hơekwyi bịufny nhiềxfteu khôedtong? Phảkcdci đomusem toàbazrn bộkcdc đomusan dưpkhkbwvkc trêekwyn ngưpkhkwrgmi ra đomusmtisi sao!"bazrn Lậzbcip cốksyo ýicml nhỏadqz giọytynng nóufnyi thầunllm.

"Cájajwi nàbazry cũiccjng khôedtong tírpednh làbazr nhiềxfteu! Dùkbpc sao cũiccjng làbazr linh phùkbpc bậzbcic cao! Ngẫmbzbm lạbwvki màbazr xem, chỉjqvu cầunlln trong ngưpkhkwrgmi cóufny linh phùkbpcbazry, vạbwvkn nhấbbhst gặzbxtp phảkcdci nguy hiểehwym gìbuxn, lậzbcip tứzbcic cóufny thểehwy bay lêekwyn khôedtong màbazr đomusi xa, so vớadqzi chim bay còggugn nhanh hơekwyn nhiềxfteu, tưpkhkơekwyng đomusưpkhkơekwyng vớadqzi việkqtoc thêekwym mộkcdct tírpednh mạbwvkng! Chỉjqvu cầunlln linh khírped củwwpga phùkbpc khôedtong tiêekwyu tan, cũiccjng cóufny thểehwy sửhuvn dụsbcfng nhiềxfteu lầunlln, làbazr linh phùkbpc rấbbhst thựhlsqc dụsbcfng!" Thanh niêekwyn thấbbhsy Hàbazrn Lậzbcip hìbuxnnh nhưpkhk thậzbcit cóufny thểehwy xuấbbhst ra sốksyo đomusan dưpkhkbwvkc màbazrbuxnnh cầunlln, nụsbcfpkhkwrgmi trêekwyn mặzbxtt càbazrng tưpkhkơekwyi hơekwyn nhiềxfteu, ra sứzbcic giớadqzi thiệkqtou diệkqtou dụsbcfng Phi hàbazrnh phùkbpc củwwpga mìbuxnnh, sợbwvkbazrn Lậzbcip đomusmtisi ýicml khôedtong muốksyon giao dịufnych nữkqtoa.

"Muốksyon trao đomusmtisi, cũiccjng đomusưpkhkbwvkc. Phảkcdci thêekwym cho ta lájajwkbpca cùkbpcng cuốksyon sájajwch kia nữkqtoa!"bazrn Lậzbcip thấbbhsy đomusksyoi phưpkhkơekwyng thậzbcit muốksyon đomusmtisi lấbbhsy đomusan dưpkhkbwvkc củwwpga mìbuxnnh, liềxften khôedtong khájajwch khírped chỉjqvubazro mộkcdct lájajw Đzbxtkcdc Khôedtong bạbwvkch phùkbpc chỉjqvu, cùkbpcng vớadqzi mộkcdct quyểehwyn "Cơekwy sởhlsq chúznnb quyếadqzt tàbazrn bổmtisn"jajwch nájajwt, màbazrufnyi vớadqzi ngưpkhkwrgmi thanh niêekwyn.

Ngưpkhkwrgmi thanh niêekwyn sửhuvnng sốksyot mộkcdct chúznnbt, nhưpkhkng thấbbhsy Hàbazrn Lậzbcip chỉjqvubazr mộkcdct phùkbpc chỉjqvu bậzbcic thấbbhsp, cùkbpcng mộkcdct quyểehwyn chúznnb thưpkhkadqzn bảkcdcn khôedtong ai đomuskcdcng đomusếadqzn, trong lòggugng nhấbbhst thờwrgmi mừywking rỡvfmu, ngay lậzbcip tứzbcic đomusájajwp ứzbcing.

Cứzbci nhưpkhk vậzbciy, "Phi hàbazrnh phùkbpc" đomusãukox trởhlsq thàbazrnh vậzbcit trong túznnbi Hàbazrn Lậzbcip, đomusbazrng thờwrgmi còggugn cóufny thêekwym mộkcdct lájajw phùkbpc chỉjqvukbpcng mộkcdct quyểehwyn chúznnb thưpkhkbazr hắtybhn đomusãukox muốksyon cóufny từywkiedtou.

bazrn Lậzbcip đomusem cuốksyon sájajwch nọytyn mởhlsq ra, bêekwyn trong đomusxfteu làbazrjajwc chúznnb quyếadqzt sơekwy cấbbhsp căadqzn bảkcdcn, cóufny bảkcdcy tájajwm phájajwp thuậzbcit bậzbcic thấbbhsp, cùkbpcng mộkcdct zbxtufnya thứzbci thuậzbcit"ekwy cấbbhsp bậzbcic trung, đomusưpkhkbwvkc ghi lạbwvki trong sájajwch.

Cuốksyon sájajwch nàbazry, đomusksyoi vớadqzi ngưpkhkwrgmi tu tiêekwyn khájajwc màbazrufnyi, căadqzn bảkcdcn làbazr khôedtong đomusájajwng giájajw mộkcdct đomusbazrng, nhưpkhkng làbazrm cho Hàbazrn Lậzbcip rấbbhst làbazrbazri lòggugng.


Bởhlsqi vìbuxn hắtybhn hiệkqton tạbwvki khiếadqzm khuyếadqzt chírpednh làbazr loạbwvki chúznnb phájajwp căadqzn bảkcdcn nàbazry, màbazrjajwc quầunlly hàbazrng khájajwc tuy cũiccjng cóufnyjajwn loạbwvki sájajwch nàbazry, cũiccjng rấbbhst mớadqzi vàbazr tốksyot, nhưpkhkng giájajw tiềxften lạbwvki đomustybht kinh ngưpkhkwrgmi.

Mộkcdct quyểehwyn "Ngũiccjbazrnh sơekwy cấbbhsp chúznnb quyếadqzt đomusbwvki toàbazrn"ufny giájajw chírpedn mưpkhkơekwyi khốksyoi linh thạbwvkch bậzbcic thấbbhsp, màbazr mộkcdct quyểehwyn "Thủwwpgy chúznnb phùkbpc phájajwp cơekwy sởhlsq" khájajwc giájajwiccjng tớadqzi sájajwu mưpkhkơekwyi khốksyoi linh thạbwvkch bậzbcic thấbbhsp, cuốksyon sájajwch nàbazry mặzbxtc dùkbpc khájajw mỏadqzng, phájajwp quyếadqzt bêekwyn trong cũiccjng khôedtong nhiềxfteu, nhưpkhkng hiệkqton tạbwvki Hàbazrn Lậzbcip cũiccjng chỉjqvuufny thểehwy mua đomusưpkhkbwvkc nóufnybazr thôedtoi.

Sau khi đomusưpkhkbwvkc nhữkqtong vậzbcit phẩlpnzm nàbazry, Hàbazrn Lậzbcip cảkcdcm giájajwc cóufny chúznnbt mệkqtot mỏadqzi, cũiccjng khôedtong muốksyon tiếadqzp tụsbcfc đomusi dạbwvko nữkqtoa, trựhlsqc tiếadqzp ra khỏadqzi sâedton, hưpkhkadqzng vềxfte phírpeda mấbbhsy tògguga lầunllu cájajwc màbazr đomusi đomusếadqzn.

jajwch sâedton rộkcdcng khôedtong xa, Hàbazrn Lậzbcip quay đomusunllu nhìbuxnn lạbwvki, phájajwt hiệkqton sốksyo ngưpkhkwrgmi bêekwyn trong tựhlsqa hồbazr nhiềxfteu hơekwyn khôedtong írpedt, xem ra ngưpkhkwrgmi tu tiêekwyn thírpedch ra ngoàbazri vàbazro ban đomusêekwym, thậzbcit đomusúznnbng làbazr khôedtong írpedt.

Vừywkia đomusi đomusếadqzn gầunlln cájajwc tògguga lâedtou cájajwc nàbazry, Hàbazrn Lậzbcip mớadqzi phájajwt hiệkqton, nhữkqtong tògguga lầunllu nàbazry sửhuvn dụsbcfng đomusbazrng mộkcdcc rấbbhst đomustybht tiềxften xa hoa cùkbpcng cájajwc khốksyoi đomusájajw lớadqzn màbazr thàbazrnh. Chẳrpedng nhữkqtong mỗcwbhi tògguga đomusxfteu đomusưpkhkbwvkc chạbwvkm rồbazrng họytyna phưpkhkbwvkng, kiếadqzn trúznnbc cựhlsqc kỳzgcq tinh mỹzvjo, hơekwyn nữkqtoa trêekwyn mỗcwbhi tầunllng lầunllu mơekwy hồbazr đomusxfteu cóufny biểehwyu hiệkqton củwwpga linh lựhlsqc xao đomuskcdcng, xem ra chírpednh làbazr cấbbhsm phájajwp theo nhưpkhk lờwrgmi Tùkbpcng Văadqzn đomusbwvko sĩrwqxufnyi.

bazrn Lậzbcip vòggugng vo mộkcdct vòggugng, rốksyot cùkbpcng cũiccjng tìbuxnm đomusưpkhkbwvkc lầunllu cájajwc muốksyon tìbuxnm, liềxften đomusi tớadqzi trưpkhkadqzc.

Nhưpkhkng cájajwch mụsbcfc tiêekwyu mấbbhsy trưpkhkbwvkng, Hàbazrn Lậzbcip đomuskcdct nhiêekwyn cảkcdcm giájajwc đomusưpkhkbwvkc đomussbcfng phảkcdci mộkcdct cájajwi gìbuxn đomusóufny, sau đomusóufny bịufny mộkcdct lựhlsqc lưpkhkbwvkng vôedtobuxnnh đomuslpnzy ra trong giâedtoy lájajwt, làbazrm cho phảkcdci lảkcdco đomuskcdco lui lạbwvki mấbbhsy bưpkhkadqzc.

bazrn Lậzbcip cóufny chúznnbt kinh ngạbwvkc cũiccjng cóufny chúznnbt hưpkhkng phấbbhsn, xem ra tu tiêekwyn giớadqzi đomusiềxfteu màbazr hắtybhn khôedtong biếadqzt cóufny rấbbhst nhiềxfteu, hắtybhn thậzbcit muốksyon đomusưpkhkbwvkc họytync hếadqzt tấbbhst cảkcdc nhữkqtong đomusiềxfteu nàbazry.

bazrn Lậzbcip nghĩrwqx nhưpkhk vậzbciy, trong lòggugng chợbwvkt đomuskcdcng, liềxften thi triểehwyn Thiêekwyn nhãukoxn thuậzbcit, hưpkhkadqzng vềxfte tiểehwyu lâedtou màbazr nhìbuxnn lạbwvki.

Kếadqzt quảkcdcjajwch đomusóufny khôedtong xa, Hàbazrn Lậzbcip thấbbhsy đomusưpkhkbwvkc mộkcdct tầunllng thanh quang nhàbazrn nhạbwvkt chắtybhn trưpkhkadqzc mắtybht, cảkcdcgguga lầunllu cájajwc đomusxfteu bịufny thanh quang nàbazry bao bọytync, giốksyong nhưpkhk bịufny mộkcdct cájajwi chégspqn thậzbcit lớadqzn chụsbcfp lấbbhsy.

bazrn Lậzbcip lầunlln nữkqtoa tiếadqzn lêekwyn, vưpkhkơekwyn mộkcdct ngóufnyn tay khe khẽvdol đomuskcdcng vàbazro thanh quang, kếadqzt quảkcdcufny mộkcdct loạbwvki cảkcdcm giájajwc mềxftem mềxftem mưpkhkwrgmi phầunlln co dãukoxn. Dùkbpcng sứzbcic nhấbbhsn xuốksyong mộkcdct chúznnbt, lậzbcip tứzbcic cóufny mộkcdct cỗcwbh lựhlsqc lưpkhkbwvkng phảkcdcn ngưpkhkbwvkc lạbwvki xuấbbhst hiệkqton, xem ra lựhlsqc phòggugng ngựhlsq củwwpga thanh quang nàbazry quảkcdc thậzbcit khôedtong tệkqto.

bazrn Lậzbcip đomusãukox hiểehwyu rõvdoljajwc dụsbcfng củwwpga thanh quang, cũiccjng khôedtong nghiêekwyn cứzbciu nữkqtoa, màbazrbazr lấbbhsy ra đomusbwvko phùkbpcbazrkbpcng Văadqzn đomusbwvko sĩrwqx đomusãukox giao cho hắtybhn, hưpkhkadqzng tớadqzi màbazrn sájajwng màbazrjajwn lêekwyn, kếadqzt quảkcdc trêekwyn quầunllng sájajwng màbazru xanh đomusóufny xuấbbhst hiệkqton mộkcdct tầunllng sóufnyng gợbwvkn, sau đomusóufny xuấbbhst hiệkqton mộkcdct cájajwi vòggugng tròggugn, đomusehwy cho Hàbazrn Lậzbcip cóufny thểehwy đomusi vàbazro.

bazrn Lậzbcip cũiccjng khôedtong khájajwch khírped, đomusem phùkbpc lụsbcfc thu lạbwvki, rồbazri cấbbhst bưpkhkadqzc đomusi vàbazro, hưpkhkadqzng tóufnyi tògguga lầunllu màbazr đomusi đomusếadqzn. Lúznnbc nàbazry vòggugng tròggugn lạbwvki từywki từywki nhỏadqz đomusi, cuốksyoi cùkbpcng hoàbazrn toàbazrn khégspqp lạbwvki, lớadqzp màbazrng sájajwng lạbwvki khôedtoi phụsbcfc nguyêekwyn dạbwvkng.


Ngôedtoi lầunllu trưpkhkadqzc mắtybht cũiccjng khôedtong tírpednh làbazr lớadqzn, chỉjqvuufny hai tầunllng, cao cỡvfmupkhkwrgmi trưpkhkbwvkng, bấbbhst quájajw diệkqton tírpedch xem ra, chứzbci đomushlsqng mấbbhsy chụsbcfc ngưpkhkwrgmi vẫmbzbn cóufny thừywkia.

bazrn Lậzbcip mỉjqvum cưpkhkwrgmi, nhấbbhsc châedton đomusi vàbazro bêekwyn trong, tiếadqzn vàbazro đomusbwvki sảkcdcnh lầunllu mộkcdct, chỉjqvu thấbbhsy bêekwyn trong ngoạbwvki trừywki hai csi bàbazrn bájajwt tiêekwyn ra, cũiccjng chỉjqvuufnyekwyn mưpkhkwrgmi cájajwi ghếadqz, đomusưpkhkbwvkc bốksyo trírped đomusơekwyn giảkcdcn, trôedtong qua thậzbcit đomusúznnbng làbazrufnybazri phầunlln thanh đomusbwvkm tu tiêekwyn.

bazr tiểehwyu hògguga thưpkhkbwvkng gọytyni làbazr Khổmtis Tang kia, đomusang cúznnbi đomusunllu ngồbazri ởhlsq trêekwyn mặzbxtt đomusbbhst ởhlsq trong góufnyc, nhắtybhm mắtybht niệkqtom thiệkqton, mộkcdct bộkcdcjajwng cao tăadqzng đomustybhc đomusbwvko. Vềxfte phầunlln nhữkqtong ngưpkhkwrgmi khájajwc, Hàbazrn Lậzbcip cũiccjng chưpkhka từywking thấbbhsy.

"Khổmtis Tang đomusbwvki sưpkhk, Tùkbpcng Văadqzn đomusbwvko trưpkhkhlsqng đomusãukox trởhlsq vềxfte chưpkhka?"bazrn Lậzbcip bưpkhkadqzc vàbazri bưpkhkadqzc tớadqzi trưpkhkadqzc mặzbxtt hògguga thưpkhkbwvkng, đomusunlly hògguga khírped hỏadqzi.

Tiểehwyu hògguga thưpkhkbwvkng cũiccjng khôedtong đomusehwy ýicml tớadqzi Hàbazrn Lậzbcip, màbazrbazr trong miệkqtong tiếadqzp tụsbcfc lẩlpnzm bẩlpnzm niệkqtom, cho đomusếadqzn khi Hàbazrn Lậzbcip chịufnyu khôedtong nổmtisi nữkqtoa, thìbuxngguga thưpkhkbwvkng mớadqzi mởhlsq mắtybht ra, vẻgywx mặzbxtt xin lỗcwbhi nóufnyi vớadqzi hắtybhn: "Hàbazrn thírped chủwwpg chớadqz trájajwch! Tiểehwyu tăadqzng vừywkia rồbazri đomusang tụsbcfng Kim cưpkhkơekwyng kinh đomusếadqzn chỗcwbh mấbbhsu chốksyot, khôedtong cájajwch nàbazro lậzbcip tứzbcic dừywking lạbwvki màbazr đomusájajwp lờwrgmi đomusưpkhkbwvkc, xin đomusywking trájajwch tộkcdci!"

bazrn Lậzbcip nghe hògguga thưpkhkbwvkng nóufnyi nhữkqtong lờwrgmi ấbbhsy, cưpkhkwrgmi khan mộkcdct chúznnbt: "Sao cóufny thểehwy! Tạbwvki hạbwvk bộkcdci phụsbcfc nhấbbhst làbazr ngưpkhkwrgmi tâedtom khôedtong cóufny tạbwvkp niệkqtom!"

Tiểehwyu hògguga thưpkhkbwvkng nghe Hàbazrn Lậzbcip nóufnyi nhưpkhk vậzbciy, cưpkhkwrgmi mộkcdct chúznnbt, lạbwvki khôedtong nhanh khôedtong chậzbcim nóufnyi: "Mấbbhsy ngưpkhkwrgmi Tùkbpcng Văadqzn đomusbwvko trưpkhkhlsqng đomusang ởhlsq lầunllu hai đomusbwvki Hàbazrn thírped chủwwpg. Dặzbxtn dòggug ta khi thấbbhsy thírped chủwwpg lậzbcip tứzbcic gọytyni ngưpkhkwrgmi lêekwyn đomusóufny, tựhlsqa hồbazr đomusksyoi vớadqzi thírped chủwwpgufny chúznnbt việkqtoc".

bazrn Lậzbcip vừywkia nghe hògguga thưpkhkbwvkng nóufnyi lờwrgmi nàbazry, trong lòggugng cóufny chúznnbt buồbazrn bựhlsqc.

Tiểehwyu hògguga thưpkhkbwvkng nàbazry cũiccjng thậzbcit làbazr, đomusãukoxufny ngưpkhkwrgmi đomusang chờwrgm ta, vậzbciy màbazrggugn khôedtong lậzbcip tứzbcic nóufnyi cho ta biếadqzt, màbazrggugn ngưpkhkwrgmi ngưpkhkwrgmi ta ta nãukoxy giờwrgm sao, xem ra sau nàbazry nêekwyn cájajwch hògguga thưpkhkbwvkng xa xa mộkcdct chúznnbt!

bazrn Lậzbcip trong lòggugng nghĩrwqx vậzbciy, trêekwyn mặzbxtt lạbwvki khôedtong chúznnbt biếadqzn hóufnya gậzbcit đomusunllu, rồbazri theo cầunllu thang ởhlsq gầunlln đomusóufnyekwyn lầunllu, "Thìbuxnnh thịufnych"ekwyn lầunllu hai.

Vừywkia lêekwyn lầunllu hai, chỉjqvu thấbbhsy hai huynh đomuskqto Hắtybhc Mộkcdcc cùkbpcng Hắtybhc Kim, đomusang ởhlsq tạbwvki đomusunllu cầunllu thang nóufnyi cájajwi gìbuxn đomusóufny. Thấbbhsy Hàbazrn Lậzbcip vừywkia lêekwyn, lậzbcip tứzbcic ngừywking nóufnyi chuyệkqton vớadqzi nhau, tiếadqzn lêekwyn đomusóufnyn.

"Hàbazrn huynh, Tùkbpcng Văadqzn đomusbwvko trưpkhkhlsqng đomusang ởhlsqekwyn trong phòggugng chờwrgm ngưpkhkwrgmi, đomusi theo huynh đomuskqto chúznnbng ta đomusi!"bazrn Lậzbcip ájajwnh mắtybht lạbwvknh nhạbwvkt, cũiccjng khôedtong nóufnyi lờwrgmi nàbazro, đomusi theo bọytynn họytyn dọytync theo hàbazrnh lang đomusi vàbazro trong mộkcdct gian phòggugng.

Ngưpkhkwrgmi trong phòggugng rấbbhst nhiềxfteu, ngoạbwvki trừywkigguga thưpkhkbwvkng ra, nhữkqtong ngưpkhkwrgmi khájajwc đomusxfteu ởhlsq tạbwvki đomusâedtoy, nhưpkhkng lạbwvki cóufny thêekwym hai ngưpkhkwrgmi lạbwvk khôedtong nhậzbcin ra.

Mộkcdct ngưpkhkwrgmi làbazr thiếadqzu niêekwyn cỡvfmupkhkwrgmi sájajwu mưpkhkwrgmi bảkcdcy tuổmtisi cưpkhkwrgmi hìbuxnbuxn, mộkcdct ngưpkhkwrgmi thìbuxn mậzbcip mạbwvkp trắtybhng trẻgywxo cỡvfmu hai mốksyot hai hai tuổmtisi. Xem ra hai ngưpkhkwrgmi nàbazry chírpednh làbazr ngưpkhkwrgmi màbazr ngay cảkcdckbpcng Văadqzn cũiccjng cóufny chúznnbt đomusau đomusunllu.

"Hàbazrn huynh đomuskqto tớadqzi rồbazri! Nhanh ngồbazri đomusi"kbpcng Văadqzn đomusbwvko sĩrwqx rấbbhst khájajwch khírped chỉjqvubazro mộkcdct cájajwi ghếadqzekwyn cạbwvknh, nóufnyi vớadqzi Hàbazrn Lậzbcip.

bazrn Lậzbcip gậzbcit đomusunllu, liềxften ngồbazri ởhlsq tạbwvki đomusóufny.

"Hai vịufnybazry làbazr Ngôedto Cửhuvnu Chỉjqvu củwwpga Vâedton Môedton giảkcdcn cùkbpcng Hoàbazrng Hiếadqzu Thiêekwyn củwwpga Thạbwvkch Thájajwc cốksyoc"kbpcng Văadqzn phâedton biệkqtot chỉjqvubazro thiếadqzu niêekwyn vàbazr ngưpkhkwrgmi mậzbcip mạbwvkp màbazr giưpkhkóufnyi thiệkqtou vớadqzi Hàbazrn Lậzbcip.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.