Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 130 : Nhập hỏa

    trước sau   
"Huynh đccrqànboti tạnqogi sao lạnqogi đccrqyekung ởuihp chỗzfobnboty mộzuqut mìxxtanh, đccrqang đccrqnjtbi bằncqrng hữengau hay sao?" Mộzuqut thanh âavjom đccrqzuqut nhiêwlmfn từdtzj phírcyma sau Hànbotn Lậengap truyềengan đccrqếkegnn, lànbotm cho Hànbotn Lậengap trong lòvnofng cảihpq kinh.

nbotn Lậengap chậengam rãoqjui xoay ngưtvociyrgi lạnqogi, chỉxbno thấpmney phírcyma sau cárcymch đccrqófqsd khôkpzyng xa cófqsdrcymu, bảihpqy ngưtvociyrgi đccrqang đccrqyekung, ngưtvociyrgi bắnbott chuyệdtzjn chírcymnh lànbot mộzuqut ngưtvociyrgi tu tiêwlmfn trang phụqtfoc đccrqnqogo sĩccrq chừdtzjng hai bảihpqy hai tárcymm tuổwwqoi, ngưtvociyrgi nànboty mặevqgt trắnbotng khôkpzyng râavjou, ngũbidv quan đccrqoan chárcymnh, trêwlmfn cárcymnh tay cầskhzm phấpmnet trầskhzn, đccrqang mỉxbnom cưtvociyrgi nhìxxtan Hànbotn Lậengap.

dmfgnqogo trưtvocuihpng tìxxtam tạnqogi hạnqogfqsd việdtzjc chi?"nbotn Lậengap khôkpzyng đccrqopoe ýqeeq đccrqếkegnn câavjou hỏdtzji củllroa đccrqxxtai phưtvocơnqogng, ngưtvocnjtbc lạnqogi mặevqgt khôkpzyng chúgizct thay đccrqwwqoi hỏdtzji lạnqogi mộzuqut câavjou.

"Ha ha! Khôkpzyng nêwlmfn hiểopoeu lầskhzm, ta tìxxtam huynh đccrqànboti cũbidvng khôkpzyng cófqsdxxta árcymc ýqeeq. Chỉxbnonbot thấpmney huynh đccrqànboti đccrqyekung mộzuqut mìxxtanh ởuihp chỗzfobnboty, đccrqxxtai vớvnzpi nơnqogi nànboty bộzuqurcymng rấpmnet lànbotvnofvnof, cho nêwlmfn đccrqrcymn cárcymc hạnqognbotrcymn tu mộzuqut mìxxtanh phófqsd hộzuqui, nêwlmfn muốxxtan kếkegnt giao mộzuqut chúgizct mànbot thôkpzyi, mấpmney ngưtvociyrgi chúgizcng ta tấpmnet cảihpqbidvng đccrqengau lànbotrcymn tu, giốxxtang nhau cárcymc hạnqog vậengay" Đdmfgnqogo sĩccrq vẻuwaj mặevqgt đccrqskhzy thiệdtzjn ýqeeq giảihpqi thírcymch.

"Cárcymc ngưtvociyrgi tấpmnet cảihpq đccrqengau lànbotrcymn tu?"nbotn Lậengap cófqsd chúgizct sửwlmfng sốxxtat.

"Khôkpzyng sai, cárcymc hạnqog nếkegnu lànbotrcymn tu, tốxxtat nhấpmnet lànbot kếkegnt bạnqogn vớvnzpi chúgizcng ta mànbotpjsnng đccrqi, nhưtvoc vậengay ởuihp tạnqogi nơnqogi nànboty mọxbnoi ngưtvociyrgi cũbidvng cófqsd thểopoe giúgizcp đccrqpfsy lẫyekun nhau" Lầskhzn nànboty nófqsdi chuyệdtzjn chírcymnh lànbot thiếkegnu phụqtfo diệdtzjn mụqtfoc thanh túgizc, trêwlmfn mặevqgt cófqsd vếkegnt sẹakwzo, bêwlmfn cạnqognh nànbotng còvnofn cófqsd mộzuqut đccrqnqogi hárcymn to lớvnzpn đccrqeo đccrqao, tựttxha hồhqhh hai ngưtvociyrgi lànbot vợnjtb chồhqhhng.


"Khôkpzyng sai, năkwoom trưtvocvnzpc mộzuqut tárcymn tu mộzuqut mìxxtanh tham gia giao dịnjtbch, bởuihpi vìxxta thếkegn đccrqơnqogn lựttxhc côkpzy, thưtvociyrgng xuyêwlmfn bịnjtb ngưtvociyrgi củllroa cárcymc đccrqnqogi gia tộzuquc khi nhụqtfoc!" Đdmfgnqogo sĩccrq árcymnh mắnbott nghiêwlmfm nghịnjtbfqsdi.

Vừdtzja nghe hai ngưtvociyrgi nófqsdi thếkegn, Hànbotn Lậengap liềengan hiểopoeu rõzuqu ýqeeq tứyeku củllroa đccrqxxtai phưtvocơnqogng.

rcymn tu phófqsd hộzuqui, sợnjtb nhấpmnet lànbot bịnjtb ngưtvociyrgi củllroa cárcymc đccrqnqogi gia tộzuquc tu tiêwlmfn khi dễmjgr, bởuihpi vậengay liềengan tựttxh đccrqzuqung tụqtfo tậengap lạnqogi cùpjsnng mộzuqut chỗzfob, tạnqogo thànbotnh mộzuqut nhófqsdm nhỏdtzj, vớvnzpi ýqeeq đccrqhqhhxxtanh thànbotnh năkwoong lựttxhc tựttxh bảihpqo vệdtzj nhấpmnet đccrqnjtbnh, cho nêwlmfn tạnqogi nơnqogi nànboty mớvnzpi tìxxtam nhữengang tárcymn tu giốxxtang nhưtvocxxtanh.

Nếkegnu đccrqãoqju hiểopoeu rõzuqu dụqtfong ýqeeq củllroa đccrqxxtai phưtvocơnqogng, Hànbotn Lậengap tựttxh nhiêwlmfn sẽwwqo khôkpzyng cựttxh tuyệdtzjt chuyệdtzjn tốxxtat nhưtvoc vậengay, dùpjsn sao hiệdtzjn nay hắnbotn đccrqírcymch xárcymc cũbidvng cầskhzn cófqsd mộzuqut chỗzfob dựttxha nhưtvoc vậengay, coi nhưtvocnbot tạnqogm thờiyrgi cũbidvng đccrqưtvocnjtbc.

Bấpmnet quárcym trưtvocvnzpc đccrqófqsd, hắnbotn cũbidvng phảihpqi cẩrwbin thậengan hỏdtzji rõzuqu đccrqxxtai phưtvocơnqogng mấpmney vấpmnen đccrqenga, mớvnzpi cófqsd thểopoewlmfn tâavjom gia nhậengap.

"Nếkegnu mấpmney vịnjtb đccrqãoqju nhìxxtan ra, vậengay tạnqogi hạnqogbidvng khôkpzyng cófqsdxxta giấpmneu diếkegnm, tạnqogi hạnqog đccrqírcymch thậengat lànbotrcymn tu. Bấpmnet quárcym mấpmney vịnjtb muốxxtan cho ta gia nhậengap vànboto đccrqnbotn, cũbidvng nêwlmfn giớvnzpi thiệdtzju vềengaxxtanh trưtvocvnzpc chứyeku nhỉxbno? Vànbotbidvng nêwlmfn nófqsdi thậengat vớvnzpi nhau rõzuqunbotng trưtvocvnzpc sau, cầskhzn phảihpqi lànbotm nhữengang cárcymi gìxxta?"nbotn Lậengap thảihpqn nhiêwlmfn thừdtzja nhậengan thâavjon phậengan tárcymn tu, nhưtvocng thấpmney mấpmney ngưtvociyrgi trưtvocvnzpc mặevqgt vừdtzja lộzuqu ra sắnbotc mặevqgt vui mừdtzjng, liềengan đccrqưtvoca ra yêwlmfu cầskhzu.

"Xem ra huynh đccrqànboti còvnofn cófqsd chúgizct băkwoon khoăkwoon! Ha ha! Cárcymi nànboty cũbidvng khôkpzyng cófqsdxxta, mấpmney ngưtvociyrgi mớvnzpi vànboto, đccrqengau cũbidvng nófqsdi nhưtvocnbotrcymc hạnqog vậengay!" Đdmfgnqogo sĩccrqpjsnng mấpmney ngưtvociyrgi kia khi nghe Hànbotn Lậengap nófqsdi ra nhữengang lờiyrgi ấpmney, đccrqengau khôkpzyng cófqsd lộzuqu ra vẻuwajxxta khôkpzyng vui, mànbot ngưtvocnjtbc lạnqogi đccrqengau nhìxxtan thoárcymng qua nhau, đccrqzuqut nhiêwlmfn đccrqengau cưtvociyrgi ha hảihpq, sau đccrqófqsd đccrqnqogo sĩccrq mớvnzpi nófqsdi rõzuqu ra.

"Ta giớvnzpi thiệdtzju vớvnzpi cárcymc hạnqog mấpmney vịnjtb bằncqrng hữengau nànboty!" Đdmfgnqogo sĩccrq chỉxbnonboto mấpmney ngưtvociyrgi tu tiêwlmfn nọxbno, đccrqxxtai vớvnzpi Hànbotn Lậengap cưtvociyrgi nófqsdi.

"Hai vịnjtbnboty lànbot huynh đccrqdtzj song sinh, Thưtvocơnqogng Lang lĩccrqnh Hắnbotc Mộzuquc vànbot Hắnbotc Kim hai huynh đccrqdtzj" Đdmfgnqogo sĩccrq dẫyekun Hànbotn Lậengap tớvnzpi trưtvocvnzpc mặevqgt hai thanh niêwlmfn gưtvocơnqogng mặevqgt giốxxtang hệdtzjt nhau, thoảihpqi márcymi giớvnzpi thiệdtzju.

Hai ngưtvociyrgi nànboty liềengan ôkpzym quyềengan hưtvocvnzpng vềenga phírcyma Hànbotn Lậengap, Hànbotn Lậengap cũbidvng đccrqárcymp lễmjgr lạnqogi.

dmfgâavjoy lànbot Phi Liêwlmfn đccrqzuqung Hồhqhhng Liêwlmfn tárcymn nhâavjon cùpjsnng Bồhqhh Lộzuqunqogn Khổwwqo Tang đccrqnqogi sưtvoc" Lầskhzn nànboty dẫyekun đccrqếkegnn ra mắnbott chírcymnh lànbot mộzuqut côkpzyrcymi tưtvocvnzpng mạnqogo bìxxtanh thưtvociyrgng cùpjsnng mộzuqut tiểopoeu hòvnofa thưtvocnjtbng vẻuwaj mặevqgt đccrqau khổwwqo.

"Vềenga phầskhzn hai ngưtvociyrgi nànboty…"

"Vợnjtb chồhqhhng ta lànbot ngưtvociyrgi củllroa Thiêwlmfn thủllroy trạnqogi, Hồhqhhxxtanh Côkpzynbotpjsnng Đdmfgnqogi Lựttxhc" Đdmfgnqogo sĩccrq chỉxbnonboto thiếkegnu phụqtfonbot đccrqnqogi hárcymn nhiềengau râavjou vừdtzja nófqsdi chuyệdtzjn vớvnzpi Hànbotn Lậengap, lờiyrgi còvnofn chưtvoca kịnjtbp nófqsdi ra khỏdtzji miệdtzjng, liềengan bịnjtb thiếkegnu phụqtfo kia cưtvociyrgi khúgizcc khírcymch, giànbotnh nófqsdi mấpmnet.


Đdmfgnqogo sĩccrq bịnjtbtvocvnzpp lờiyrgi, cũbidvng khôkpzyng tứyekuc giậengan, chỉxbno lạnqognh nhạnqogt cưtvociyrgi cưtvociyrgi.

"Bầskhzn đccrqnqogo lànbot Ngọxbnoa Ngưtvocu sơnqogn Thanh Ngưtvocu quan Quảihpqi Đdmfgan đccrqnqogo sĩccrq, đccrqnqogo hiệdtzju Tùpjsnng Văkwoon. Ha ha, bầskhzn đccrqnqogo chírcymnh lànbot ngưtvociyrgi khởuihpi phárcymt ra cárcymi nhófqsdm nhỏdtzjnboty, tạnqogm thờiyrgi đccrqưtvocnjtbc mọxbnoi ngưtvociyrgi bầskhzu lànbot ngưtvociyrgi đccrqyekung đccrqskhzu, bấpmnet quárcym bầskhzn đccrqnqogo bìxxtanh thưtvociyrgng sẽwwqo khôkpzyng ra lệdtzjnh gìxxta vớvnzpi mọxbnoi ngưtvociyrgi, chỉxbnonbot khi xửwlmfqeeq đccrqxxtai ngoànboti, mớvnzpi do bầskhzn đccrqnqogo đccrqnqogi diệdtzjn ra nófqsdi chuyệdtzjn mànbot thôkpzyi!" Đdmfgnqogo sĩccrq cuốxxtai cùpjsnng cũbidvng khiêwlmfm nhưtvociyrgng giớvnzpi thiệdtzju bảihpqn thâavjon mộzuqut chúgizct, cũbidvng đccrqem tírcymnh chấpmnet củllroa nhófqsdm nànboty đccrqnqogi khárcymi nófqsdi qua.

Đdmfgnqogo sĩccrqnboty cũbidvng hơnqogi cófqsd chúgizct khírcym đccrqzuqu, tựttxha hồhqhh con ngưtvociyrgi cũbidvng khôkpzyng tệdtzj lắnbotm!

nqogn nữengaa nhữengang ngưtvociyrgi khárcymc phárcymp lựttxhc phầskhzn lớvnzpn cũbidvng khôkpzyng kéccrqm, cơnqog hồhqhh bộzuqurcymng đccrqengau cófqsd phárcymp lựttxhc Trưtvociyrgng Xuâavjon côkpzyng bảihpqy tárcymm tầskhzng! Tùpjsnng Văkwoon đccrqnqogo trưtvocuihpng nànboty cànbotng lợnjtbi hạnqogi, mặevqgc dùpjsn chưtvoca cófqsd đccrqnqogt tớvnzpi trìxxtanh đccrqzuqu nhưtvoc ngưtvociyrgi árcymo lam, nhưtvocng so vớvnzpi mìxxtanh cũbidvng mạnqognh hơnqogn nhiềengau.

nbotn Lậengap trong lòvnofng tírcymnh toárcymn mộzuqut chúgizct, cảihpqm giárcymc đccrqưtvocnjtbc cùpjsnng mộzuqut chỗzfob vớvnzpi nhữengang ngưtvociyrgi nànboty, đccrqírcymch thậengat lànbotfqsd trăkwoom lợnjtbi mànbot khôkpzyng mộzuqut hạnqogi, liềengan nófqsdi:

"Nếkegnu mọxbnoi ngưtvociyrgi đccrqengau lànbotrcymn tu, hơnqogn nữengaa ởuihppjsnng mộzuqut chỗzfob đccrqírcymch xárcymc lànbot việdtzjc tốxxtat, vậengay tạnqogi hạnqognbotn Lậengap, tạnqogm thờiyrgi sẽwwqo gia nhậengap vớvnzpi mọxbnoi ngưtvociyrgi!"

"Thậengat tốxxtat quárcym, cófqsdnbotn huynh gia nhậengap, đccrqnbotn ngưtvociyrgi củllroa chúgizcng ta thựttxhc lựttxhc cũbidvng mạnqognh hơnqogn mộzuqut phầskhzn!"pjsnng Văkwoon đccrqnqogo sĩccrq vừdtzja nghe lờiyrgi nànboty củllroa Hànbotn Lậengap, lậengap tứyekuc cao hứyekung nófqsdi.

nbot mấpmney ngưtvociyrgi khárcymc, mặevqgt cũbidvng đccrqengau lộzuqu vẻuwaj vui mừdtzjng, dùpjsn sao Hànbotn Lậengap thoạnqogt nhìxxtan phárcymp lựttxhc cũbidvng khôkpzyng kéccrqm, cófqsd thểopoe trợnjtb giúgizcp bọxbnon họxbno khôkpzyng nhỏdtzj.

"Nhófqsdm chúgizcng ta đccrqengau ởuihpnqogi nànboty sao?"nbotn Lậengap lúgizcc nànboty nhìxxtan sang hai bêwlmfn mộzuqut chúgizct, rồhqhhi mởuihp miệdtzjng hỏdtzji.

"Còvnofn cófqsd hai ngưtvociyrgi nữengaa, bọxbnon họxbno mộzuqut ngưtvociyrgi còvnofn đccrqang ởuihp trong phòvnofng ngủllro, ngưtvociyrgi kia thìxxta đccrqang đccrqi dạnqogo quanh đccrqâavjoy" Hồhqhhxxtanh Côkpzyccrqu môkpzyi, tựttxha hồhqhh đccrqxxtai vớvnzpi hai ngưtvociyrgi kia khôkpzyng thếkegnnboto thuậengan mắnbott.

"Cũbidvng khôkpzyng cófqsd tệdtzj nhưtvoc Hồhqhh phu nhâavjon nófqsdi đccrqâavjou, chỉxbnonbot mộzuqut ngưtvociyrgi thìxxta thírcymch ngủllro mộzuqut chúgizct, ngưtvociyrgi kia thìxxta ham chơnqogi mộzuqut chúgizct mànbot thôkpzyi!" Lầskhzn nànboty lànbot tiểopoeu hòvnofa thưtvocnjtbng kia nófqsdi, thếkegn cho hai ngưtvociyrgi mànbot giảihpqi thírcymch.

"[ngưtvocơnqogi] ……" Hồhqhhxxtanh Côkpzy nghe Khổwwqo Tang hòvnofa thưtvocnjtbng nófqsdi nhưtvoc vậengay, cófqsd chúgizct khôkpzyng vui, lạnqogi muốxxtan nófqsdi cárcymi gìxxta đccrqófqsd.

dmfgưtvocnjtbc rồhqhhi! Mọxbnoi ngưtvociyrgi khôkpzyng nêwlmfn tranh chấpmnep. Dùpjsn sao lúgizcc đccrqskhzu mọxbnoi ngưtvociyrgi đccrqengau nófqsdi tốxxtat đccrqakwzp mànbot, ngoạnqogi trừdtzj [tranh đccrqpmneu vớvnzpi cárcymc thếkegn lựttxhc bêwlmfn ngoànboti thìxxta mọxbnoi ngưtvociyrgi cũbidvng phảihpqi thốxxtang nhấpmnet hànbotnh đccrqzuqung, nghe theo chỉxbno huy, sau đccrqófqsd, tấpmnet cảihpq mọxbnoi ngưtvociyrgi đccrqengau tựttxh do, muốxxtan hànbotnh đccrqzuqung thếkegnnboto cxung đccrqưtvocnjtbc!"pjsnng Văkwoon đccrqnqogo sĩccrqtvocvnzpc nhanh lêwlmfn phírcyma trưtvocvnzpc nófqsdi.


Vịnjtb Hồhqhh phu nhâavjon nànboty thấpmney vậengay, ngoànboti trừdtzjfqsd chúgizct mấpmnet hứyekung ra, cũbidvng khôkpzyng cófqsdfqsdi gìxxta nữengaa, dùpjsn sao Tùpjsnng Văkwoon đccrqnqogo sĩccrq thựttxhc lựttxhc cũbidvng vưtvocnjtbt hơnqogn mìxxtanh, khôkpzyng thểopoe khôkpzyng cấpmnep cho vànboti phầskhzn thểopoe diệdtzjn.

dmfgnjtbi buổwwqoi tốxxtai tụqtfo họxbnop, Hànbotn huynh đccrqdtzj sẽwwqo thấpmney hai ngưtvociyrgi kia, đccrqếkegnn lúgizcc đccrqófqsd sẽwwqo giớvnzpi thiệdtzju sau, hai ngưtvociyrgi nọxbno đccrqírcymch thậengat lànbotfqsd chúgizct khárcymc biệdtzjt vớvnzpi ngưtvociyrgi khárcymc!" Đdmfgnqogo sĩccrq bộzuqurcymng khôkpzyng thểopoe trárcymnh đccrqưtvocnjtbc, tựttxha hồhqhh đccrqxxtai vớvnzpi hai ngưtvociyrgi nọxbnofqsd chúgizct đccrqau đccrqskhzu.

nbotn Lậengap thấpmney vậengay, mặevqgc dùpjsn trong lòvnofng rấpmnet hiếkegnu kỳzoxx, nhưtvocng cũbidvng khôkpzyng tiệdtzjn hỏdtzji lạnqogi.

Kếkegn tiếkegnp, Tùpjsnng Văkwoon đccrqnqogo sĩccrq hỏdtzji Hànbotn Lậengap, cófqsd đccrqnjtbnh cùpjsnng bọxbnon họxbnonbotnh đccrqzuqung? Hay lànbot vẫyekun muốxxtan đccrqi dạnqogo mộzuqut mìxxtanh?

nbotn Lậengap tựttxh nhiêwlmfn lànbot lựttxha chọxbnon vếkegn sau, Tùpjsnng Văkwoon đccrqnqogo sĩccrqbidvng khôkpzyng cófqsd kinh ngạnqogc. Bởuihpi vìxxta ngưtvociyrgi mớvnzpi vừdtzja vànboto Thárcym Nam cốxxtac, tựttxh nhiêwlmfn đccrqxxtai vớvnzpi nơnqogi nànboty tưtvocơnqogng đccrqxxtai tòvnofvnof, đccrqnqogi đccrqa sốxxta đccrqengau thírcymch mộzuqut mìxxtanh hànbotnh đccrqzuqung, bấpmnet quárcym sau khi xem xong, cũbidvng sẽwwqopjsnng vớvnzpi mấpmney ngưtvociyrgi bọxbnon họxbno, tụqtfo lạnqogi cùpjsnng mộzuqut chỗzfobnbot hoạnqogt đccrqzuqung.

Đdmfgnqogo sĩccrqbidvng rấpmnet ra dárcymng phụqtfo trárcymch, sau khi giảihpqng giảihpqi cho Hànbotn Lậengap mộzuqut vànboti đccrqiềengau kiêwlmfng kỵnbotpjsnng mộzuqut chúgizct tậengap quárcymn thưtvociyrgng thứyekuc, đccrqopoe cho hắnbotn đccrqxxtai vớvnzpi Thárcymi Nam tiểopoeu hộzuqui cófqsd sựttxh hiểopoeu rõzuqu nhấpmnet đccrqnjtbnh. Tiếkegnp theo, đccrqnqogo sĩccrq lạnqogi đccrqưtvoca cho Hànbotn Lậengap mộzuqut đccrqnqogo phùpjsn.

Hắnbotn chỉxbnonboto mộzuqut căkwoon tiểopoeu lâavjou, nófqsdi vớvnzpi Hànbotn Lậengap, đccrqófqsd chírcymnh lànbot noiưtvoc bọxbnon họxbno tạnqogm trúgizc, đccrqopoe cho Hànbotn Lậengap khi mệdtzjt mỏdtzji cófqsd thểopoe đccrqi đccrqếkegnn đccrqófqsd nghỉxbno ngơnqogi, mànbotrcym phùpjsnnboty chírcymnh lànbot chìxxtaa khófqsda phárcym vỡpfsy cấpmnem phárcymp củllroa căkwoon tiểopoeu lâavjou.

Sau đccrqófqsd mấpmney ngưtvociyrgi nànboty cùpjsnng vớvnzpi Hànbotn Lậengap cárcymo từdtzj, biếkegnn mấpmnet trong bófqsdng đccrqêwlmfm, khôkpzyng biếkegnt lànbotfqsd phảihpqi đccrqi tìxxtam nhữengang tárcymn tu khárcymc nữengaa hay khôkpzyng.

nbotn Lậengap nhìxxtan bófqsdng lưtvocng mấpmney ngưtvociyrgi nànboty, đccrqnjtbi cho họxbno thậengat sựttxh đccrqi xa nhìxxtan khôkpzyng thấpmney nữengaa, mớvnzpi cúgizci đccrqskhzu xem xéccrqt lárcym phùpjsnuihp trêwlmfn tay. Trêwlmfn als phùpjsn ngâavjon quang lậengap lòvnofe, mặevqgt trêwlmfn cófqsd họxbnoa mộzuqut írcymt phùpjsn chúgizcnbot hắnbotn xem khôkpzyng hiểopoeu, thoạnqogt nhìxxtan thậengat cófqsd chúgizct diệdtzju dụqtfong.

nbotn Lậengap trầskhzm ngâavjom mộzuqut chúgizct, sau đccrqófqsd nởuihp nụqtfotvociyrgi.

Hắnbotn đccrqem lárcympjsna gấpmnep lạnqogi, bỏdtzjnboto trong árcymo, tiếkegnp theo hưtvocvnzpng vềenga phírcyma Tùpjsnng Văkwoon đccrqnqogo sĩccrq biếkegnn mấpmnet mànbot nhìxxtan thoárcymng qua, sau đccrqófqsd khôkpzyng chúgizct do dựttxh xoay ngưtvociyrgi đccrqi đccrqếkegnn sâavjon rộzuqung.

Sau khi vànboto sâavjon rộzuqung, Hànbotn Lậengap liềengan hòvnofa vànboto nhữengang ngưtvociyrgi tu tiêwlmfn khárcymc, mộzuqut bêwlmfn từdtzj từdtzj đccrqi tớvnzpi, mộzuqut bêwlmfn xem xéccrqt cárcymc vậengat phẩrwbim đccrqưtvocnjtbc bànboty bárcymn ởuihp trêwlmfn cárcymc quầskhzy hànbotng.

Theo lờiyrgi củllroa Tùpjsnng Văkwoon đccrqnqogo sĩccrq vừdtzja rồhqhhi nófqsdi, nhữengang ngưtvociyrgi tu tiêwlmfn khi giao dịnjtbch, bìxxtanh thưtvociyrgng lànbotpjsnng hai phưtvocơnqogng thứyekuc.

Mộzuqut lànbot phưtvocơnqogng thứyekuc nguyêwlmfn thủllroy lấpmney vậengat đccrqwwqoi vậengat, mộzuqut sốxxta ngưtvociyrgi tu tiêwlmfn hy vọxbnong dùpjsnng nhữengang vậengat mànbotxxtanh khôkpzyng cầskhzn, đccrqwwqoi lấpmney vậengat phẩrwbim mànbotxxtanh cầskhzn, cho nêwlmfn nhữengang ngưtvociyrgi nànboty thưtvociyrgng thưtvociyrgng cho dùpjsn liêwlmfn tiếkegnp bànboty ra vậengat phẩrwbim, cũbidvng khôkpzyng giao dịnjtbch thànbotnh côkpzyng mộzuqut lầskhzn nànboto, thìxxtabidvng lànbot chuyệdtzjn bìxxtanh thưtvociyrgng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.