Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 125 : An bài

    trước sau   
"Thờirdei gian? Đhqoakplna đfbagiểnxivm?" Tịkplnch Thiếnvjgt Ngưyvkqu nghe vậvqwdy sửizgvng sốarldt, tựiikea hồubas nhưyvkq khôbadtng cógwgardpun tưyvkqnewnng gìxyqy, nhưyvkqng nhìxyqyn thấrdpuy Hàoxwgn Lậvqwdp trưyvkqmxxdc mặmtsft mìxyqynh trịkplnnh trọrzqjng nhưyvkq thếnvjg, biếnvjgt rằrdpung đfbagâyvkqy cógwga thểnxivoxwg mấrdpuu chốarldt đfbagnxivxyqynh lậvqwdp côbadtng, liềywlyn cúwirii đfbagevabu cốarld gắeadong nhớmxxd lạfqjli.

Khoảimlqng nửizgva khắeadoc sau ……

"Nhớmxxd rồubasi!" Tịkplnch thiếnvjgt ngưyvkqu đfbagbadtt nhiêyvkqn ngẩgtfung đfbagevabu la lớmxxdn, sắeadoc mặmtsft hếnvjgt sứavgyc vui mừxexang.

"Ta nhớmxxd nữwanv thầevabn tiêyvkqn đfbagógwgagwgagwgai qua, trưyvkqmxxdc khi tham gia đfbagfqjli hộbadti thầevabn tiêyvkqn, sẽavgy đfbagi cùwiring vớmxxdi nam thầevabn tiêyvkqn đfbagếnvjgn mộbadtt đfbagkplna phưyvkqơspdfng gọrzqji làoxwg Tháburti Nam cốarldc, tựiikea hồubasspdfi đfbagógwgawanvng cógwga nhữwanvng vịkpln thầevabn tiêyvkqn kháburtc."

"Tháburti Nam cốarldc?"oxwgn Lậvqwdp khẽavgy nhẩgtfum lạfqjli hai lầevabn, khôbadtng cógwga chúwirit ấrdpun tưyvkqnewnng nàoxwgo trong đfbagevabu, xem ra trưyvkqmxxdc giờirdevqwd chưyvkqa từxexang nghe qua vềywly đfbagkplna phưyvkqơspdfng đfbagógwga.

oxwgn Lậvqwdp đfbagưyvkqa áburtnh mắeadot vềywly phífvnsa Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu, nếnvjgu nhưyvkqemul đfbagâyvkqy cógwga đfbagkplna danh đfbagógwga, vịkpln đfbagkplna đfbagevabu xàoxwgoxwgy chắeadoc phảimlqi biếnvjgt qua.


"Gia Nguyêyvkqn thàoxwgnh, khôbadtng cógwga đfbagkplna phưyvkqơspdfng nhưyvkq vậvqwdy! Nếnvjgu thậvqwdt sựiikegwgaspdfn cốarldc đfbagógwga, ta nhấrdput đfbagkplnnh biếnvjgt rõzkfz."badtn nhịkpln cẩgtfuu nhífvnsu màoxwgy, đfbagevabu lắeadoc tráburti lắeadoc phảimlqi khôbadtng ngừxexang.

"Khôbadtng nhớmxxd nhầevabm chứavgy?"oxwgn Lậvqwdp lạfqjli đfbagưyvkqa áburtnh mắeadot quay vềywly phífvnsa Tịkplnch thiếnvjgt ngưyvkqu, khẩgtfuu khífvns đfbagãvqwdgwga chúwirit lạfqjlnh lẽavgyo.

"Tuyệsnjlt đfbagarldi khôbadtng nhầevabm, nữwanv thầevabn tiêyvkqn đfbagógwgaevabn nógwgai, chỉburt cầevabn đfbaguổqekbi theo nửizgva ngàoxwgy đfbagưyvkqirdeng, làoxwggwga thểnxiv chạfqjlm tráburtn vớmxxdi bằrdpung hữwanvu củirdea côbadt ta ởemul Tháburti Nam cốarldc." Tịkplnch thiếnvjgt ngưyvkqu vộbadti vàoxwgng nhìxyqyn lêyvkqn trờirdei thềywly thốarldt.

"Nửizgva ngàoxwgy đfbagưyvkqirdeng!" Nếnvjgu nhưyvkqoxwg ngưyvkqirdei thưyvkqirdeng đfbagi, thìxyqy chưyvkqa cógwga ra khỏwtoqi vùwiring phụrdpu cậvqwdn củirdea Gia Nguyêyvkqn thàoxwgnh, nhưyvkqng hai ngưyvkqirdei nàoxwgy cưyvkqyjati chim đfbaguổqekbi theo, vậvqwdy thìxyqy phạfqjlm vi quáburt lớmxxdn rồubasi, nhưyvkqng chưyvkqa qua khỏwtoqi đfbagkplna giớmxxdi củirdea Lam Châyvkqu mớmxxdi đfbagúwiring chứavgy. " Hàoxwgn Lậvqwdp âyvkqm thầevabm tựiike đfbagáburtnh giáburt.

"
Hai ngưyvkqirdei cógwga biếnvjgt, cảimlq Lam Châyvkqu nàoxwgy cógwga đfbagkplna phưyvkqơspdfng nàoxwgo gọrzqji làoxwg Tháburti Nam cốarldc hoặmtsfc Tháburti Nam khôbadtng?" Thầevabn sắeadoc củirdea Hàoxwgn Lậvqwdp hoàoxwg hoãvqwdn lạfqjli đfbagôbadti chúwirit, hưyvkqmxxdng vềywly hai ngưyvkqirdei hỏwtoqi.

badtn nhịkpln cẩgtfuu vàoxwg Tịkplnch thiếnvjgt ngưyvkqu hưyvkqmxxdng mắeadot nhìxyqyn nhau mộbadtt cáburti, cơspdf hồubaswiring lúwiric kêyvkqu lêyvkqn:

"
Tháburti Nam tựiike"

"
Tháburti Nam sơspdfn"

"
gwga hai đfbagkplna phưyvkqơspdfng đfbagưyvkqnewnc gọrzqji làoxwg Tháburti Nam?" Hàoxwgn Lậvqwdp sửizgvng sốarldt, cógwga chúwirit đfbagau đfbagevabu.

"
badtng tửizgv! Khôbadtng phảimlqi thếnvjg, chỉburtoxwg mộbadtt nơspdfi màoxwg thôbadti!" Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu cưyvkqmxxdp lờirdei đfbagáburtp.

"
Tháburti Nam tựiike đfbagógwga đfbagưyvkqnewnc xâyvkqy dựiikeng trêyvkqn Tháburti Nam sơspdfn." Tịkplnch thiếnvjgt ngưyvkqu cũwanvng khôbadtng chịkplnu képemxm, nógwgai theo mộbadtt câyvkqu.

"
Chàoxwg! Thậvqwdt quáburt tốarldt, xem ra Tháburti Nam cốarldc kia chắeadoc chắeadon ởemulspdfi đfbagógwga rồubasi." Hàoxwgn Lậvqwdp nhẹfock nhõzkfzm nógwgai.

"
Nhưyvkqng thưyvkqa côbadtng tửizgv, bọrzqjn tôbadti trưyvkqmxxdc giờirde chưyvkqa nghe qua phụrdpu cậvqwdn Tháburti Nam sơspdfn, cógwgaburti gìxyqyoxwg Tháburti Nam cốarldc cảimlq! Hay làoxwg nghĩqekb sai rồubasi." Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu nghi hoặmtsfc đfbagywly tỉburtnh.


oxwgn Lậvqwdp vừxexaa nghe, "
Hắeadoc hắeadoc" cưyvkqirdei mộbadtt cáburti:"Sai sao đfbagưyvkqnewnc, chífvnsnh làoxwg đfbagkplna phưyvkqơspdfng nàoxwgy rồubasi!"

"
burtc ngưyvkqơspdfi khôbadtng phảimlqi làoxwg tu tiêyvkqn giảimlq, đfbagưyvkqơspdfng nhiêyvkqn khôbadtng biếnvjgt đfbagkplna phưyvkqơspdfng đfbagógwga, xem chừxexang nơspdfi đfbagógwga hẳdknun cógwga tu tiêyvkqn giảimlq sinh sốarldng từxexayvkqu rồubasi." Hàoxwgn Lậvqwdp hưyvkqng phấrdpun thầevabm nghĩqekb.

"
Tháburti Nam sơspdfn nàoxwgy, rốarldt cuộbadtc làoxwg nằrdpum ởemul đfbagâyvkqu?" Sau khi qua cơspdfn hưyvkqng phấrdpun, Hàoxwgn Lậvqwdp mớmxxdi nghĩqekb đfbagếnvjgn đfbagkplna phưyvkqơspdfng đfbagógwgaemul đfbagâyvkqu, vẫwirin còevabn chưyvkqa biếnvjgt rõzkfz, liềywlyn thuậvqwdn miệsnjlng hỏwtoqi.

"
badtng tửizgv, Tháburti Nam sơspdfn ởemul cựiikec Nam củirdea Lam Châyvkqu, cáburtch Nghiễirdem Quýwiri thàoxwgnh bốarldn mưyvkqơspdfi dặmtsfm." Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu cung kífvnsnh trảimlq lờirdei.

"
Phífvnsa nam củirdea Lam Châyvkqu?" Hàoxwgn Lậvqwdp nhífvnsu màoxwgy, cùwiring vớmxxdi nơspdfi màoxwgvqwd phảimlqi tớmxxdi đfbagnxiv áburtm sáburtt - Đhqoabadtc pháburtch sơspdfn trang, vừxexaa vặmtsfn làoxwg mộbadtt Bắeadoc mộbadtt Nam, căfyljn bảimlqn làoxwg khôbadtng thuậvqwdn tiệsnjln, xem ra chỉburtevabn cáburtch chạfqjly đfbagi chạfqjly lạfqjli vàoxwgi chuyếnvjgn.

"
badtn nhịkpln cẩgtfuu, sau khi quay vềywly, đfbagnxiv Tịkplnch thiếnvjgt ngưyvkqu làoxwgm phógwga bang chủirde Tứavgyxyqynh bang. Ta biếnvjgt ngưyvkqơspdfi khôbadtng quáburt vui lòevabng, nhưyvkqng ta đfbagãvqwd đfbagáburtp ứavgyng vớmxxdi ngưyvkqirdei ta, thìxyqy nhấrdput đfbagkplnnh phảimlqi thựiikec hiệsnjln lờirdei hứavgya." Hàoxwgn Lậvqwdp hưyvkqmxxdng vềywlybadtn nhịkpln cẩgtfuu phâyvkqn phógwga.

"
Khôbadtng dáburtm, côbadtng tửizgvgwgai sao, tạfqjli hạfqjl cứavgy nhưyvkq vậvqwdy màoxwgoxwgm, tuyệsnjlt đfbagarldi khôbadtng cógwga nửizgva câyvkqu oáburtn hậvqwdn!" Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu vừxexaa nghe, giậvqwdt mìxyqynh hoảimlqng sợnewn, nhớmxxd đfbagếnvjgn nhữwanvng lờirdei Hàoxwgn Lậvqwdp nógwgai lúwiric bắeadot đfbagevabu, sắeadoc mặmtsft càoxwgng thêyvkqm trắeadong bệsnjlch.

"
yvkqn tâyvkqm, ngưyvkqơspdfi cógwga trung thàoxwgnh hay khôbadtng, trong lòevabng ta cógwgafvnsnh toáburtn. Bìxyqynh nàoxwgy cógwga giảimlqi đfbagbadtc đfbagan, cógwga thểnxiv triệsnjlt đfbagnxiv giảimlqi đfbagbadtc màoxwg ngưyvkqơspdfi đfbagang mang trong ngưyvkqirdei, đfbagnxiv cho ngưyvkqơspdfi sau nàoxwgy khỏwtoqi phảimlqi lo lắeadong ưyvkqu phiềywlyn, đfbagâyvkqy cũwanvng làoxwg việsnjlc màoxwg ta đfbagãvqwd hứavgya vớmxxdi ngưyvkqơspdfi lúwiric đfbagevabu, ta làoxwg ngưyvkqirdei đfbagarldi đfbagãvqwdi rấrdput bìxyqynh đfbagdknung, sẽavgy khôbadtng lừxexaa gạfqjlt ngưyvkqơspdfi." Hàoxwgn Lậvqwdp mógwgac ra mộbadtt bìxyqynh đfbagan dưyvkqnewnc, đfbagưyvkqa cho Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu.

badtn nhịkpln cẩgtfuu thấrdpuy vậvqwdy, mừxexang rỡyjat ra mặmtsft. "
Hủirdeyvkqm hoàoxwgn" trong ngưyvkqirdei hắeadon, trưyvkqmxxdc giờirde khiếnvjgn hắeadon ăfyljn khôbadtng ngon ngủirde khôbadtng yêyvkqn, hôbadtm nay cógwga thểnxiv hoàoxwgn toàoxwgn giảimlqi trừxexa, sao khôbadtng khiếnvjgn hắeadon thấrdpuy kífvnsch đfbagbadtng.

"
Tạfqjl ơspdfn côbadtng tửizgv! Tạfqjl ơspdfn côbadtng tửizgv, tiểnxivu nhâyvkqn nhấrdput đfbagkplnnh vìxyqybadtng tửizgv gan ógwgac lầevaby đfbagrdput, chếnvjgt khôbadtng hốarldi hậvqwdn!" Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu nhậvqwdn chiếnvjgc bìxyqynh xong, nógwgai ra nhữwanvng lờirdei hếnvjgt sứavgyc thàoxwgnh khẩgtfun.

oxwgn Lậvqwdp bấrdput giáburtc cũwanvng gậvqwdt gậvqwdt đfbagevabu.

vqwd sởemulqekbgwga thểnxiv sảimlqng khoáburti nhưyvkq vậvqwdy màoxwg cấrdpup thuốarldc giảimlqi đfbagbadtc cho Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu, chủirde yếnvjgu làoxwgxyqyvqwd thấrdpuy mỗspdfi tháburtng giảimlqi đfbagbadtc cho Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu mộbadtt lầevabn, thậvqwdt sựiike quáburtoxwg phiềywlyn phứavgyc! Hơspdfn nữwanva gãvqwd phảimlqi rờirdei Gia Nguyêyvkqn thàoxwgnh mộbadtt đfbagoạfqjln thờirdei gian, đfbagãvqwd nhưyvkq vậvqwdy rồubasi, cáburtch tốarldt nhấrdput làoxwg triệsnjlt đfbagnxiv giảimlqi đfbagbadtc cho xong, đfbagưyvkqơspdfng nhiêyvkqn nếnvjgu nhưyvkq sau nàoxwgy, hai ngưyvkqirdei nàoxwgy cógwga ýwiri phảimlqn bộbadti, Hàoxwgn Lậvqwdp cũwanvng tuyệsnjlt nhiêyvkqn khôbadtng ngạfqjli, lậvqwdp tứavgyc đfbagem hai ngưyvkqirdei ra giếnvjgt chếnvjgt, rồubasi đfbagưyvkqa ngưyvkqirdei kháburtc lêyvkqn thay.

spdfn nữwanva tạfqjlm thờirdei Hàoxwgn Lậvqwdp đfbagãvqwd chuẩgtfun bịkpln biếnvjgn Tứavgyxyqynh bang thàoxwgnh mộbadtt trong nhữwanvng đfbagưyvkqirdeng lui củirdea mìxyqynh, con thỏwtoq đfbagàoxwgo hang còevabn đfbagàoxwgo ba hang nữwanva làoxwg.

oxwgn Lậvqwdp biếnvjgt rõzkfz, trêyvkqn thếnvjg giớmxxdi nàoxwgy khôbadtng cógwga sựiikebadt duyêyvkqn vôbadt cớmxxd trung thàoxwgnh, cũwanvng khôbadtng cógwga sựiikebadt duyêyvkqn vôbadt cớmxxd đfbagi phảimlqn bộbadti. Còevabn dùwiring bạfqjlo lựiikec đfbagnxiv khốarldng chếnvjg đfbagarldi phưyvkqơspdfng, chífvnsnh làoxwg thủirde đfbagoạfqjln dễirdegwga hiệsnjlu quảimlq nhấrdput, nhưyvkqng cũwanvng làoxwg phưyvkqơspdfng pháburtp hạfqjl đfbagdknung nhấrdput, đfbagubasng thờirdei cũwanvng cógwga khảimlqfyljng gặmtsfp phảimlqi sựiike cắeadon trảimlq củirdea đfbagarldi phưyvkqơspdfng. Cho nêyvkqn nếnvjgu nhưyvkq muốarldn cho đfbagarldi phưyvkqơspdfng trung thàoxwgnh lâyvkqu dàoxwgi mộbadtt chúwirit, biệsnjln pháburtp âyvkqn uy chífvnsnh làoxwg phưyvkqơspdfng thứavgyc tốarldt nhấrdput.

Cho nêyvkqn Hàoxwgn Lậvqwdp cấrdpup cho đfbagarldi phưyvkqơspdfng giảimlqi dưyvkqnewnc, mộbadtt mặmtsft cógwga thểnxiv khiếnvjgn cho lòevabng trung thàoxwgnh củirdea Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu đfbagưyvkqnewnc đfbagywly cao trong mộbadtt thờirdei gian dàoxwgi, mặmtsft kháburtc trưyvkqmxxdc mặmtsft Tịkplnch thiếnvjgt ngưyvkqu cho hắeadon thấrdpuy đfbagưyvkqnewnc sựiike nhấrdput ngôbadtn cửizgvu đfbagburtnh củirdea mìxyqynh, ấrdpun tưyvkqnewnng vớmxxdi việsnjlc cógwgabadtng tấrdput thưyvkqemulng, cógwga sai tấrdput phạfqjlt, rấrdput cógwga lợnewni cho Hàoxwgn Lậvqwdp trong việsnjlc khốarldng chếnvjgyvkqu dàoxwgi hai ngưyvkqirdei.

Đhqoaoạfqjln trêyvkqn chífvnsnh làoxwg phưyvkqơspdfng pháburtp do Hàoxwgn Lậvqwdp câyvkqn nhắeadoc hồubasi lâyvkqu suy nghĩqekb ra.

oxwgn Lậvqwdp nhìxyqyn Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu nuốarldt giảimlqi dưyvkqnewnc xong, mớmxxdi đfbagbadtt nhiêyvkqn nógwgai ra mộbadtt vàoxwgi câyvkqu khiếnvjgn cho hắeadon vừxexaa mừxexang vừxexaa lo.

"
Sau nàoxwgy ta đfbagnxiv Khúwiric Hồubasn ởemul chỗspdfburtc ngưyvkqơspdfi mộbadtt thờirdei gian dàoxwgi, nhưyvkqng tuyệsnjlt đfbagarldi khôbadtng cho ngưyvkqơspdfi dùwiring hắeadon vàoxwgo việsnjlc gâyvkqy chuyệsnjln thịkpln phi, nêyvkqn biếnvjgt Khúwiric Hồubasn tuy rấrdput lợnewni hạfqjli, nhưyvkqng kỳcvlx nhâyvkqn dịkplnqekb trêyvkqn đfbagirdei còevabn nhiềywlyu hơspdfn, nógwgai khôbadtng chừxexang ngưyvkqnewnc lạfqjli đfbagem đfbagếnvjgn hoạfqjlburtt thâyvkqn cho ngưyvkqơspdfi. Ngưyvkqơspdfi phảimlqi nhớmxxd cho kỹxzgr!" Hàoxwgn Lậvqwdp trầevabm giọrzqjng nógwgai.

"
yvkqng, tiểnxivu nhâyvkqn đfbagãvqwd nhớmxxd kỹxzgr rồubasi, tuyệsnjlt đfbagarldi sẽavgy an bàoxwgi thoảimlq đfbagáburtng cho Khúwiric Hồubasn đfbagfqjli nhâyvkqn, côbadtng tửizgv gia cứavgyyvkqn tâyvkqm." Tôbadtn nhịkpln cẩgtfuu nhưyvkqoxwg con mổqekb thógwgac, gậvqwdt đfbagevabu liêyvkqn tụrdpuc khôbadtng ngừxexang.

"
Khôbadtng phảimlqi làoxwg đfbagãvqwd khôbadtng cầevabn Khúwiric Hồubasn cạfqjlnh mìxyqynh đfbagnxiv bảimlqo vệsnjl, màoxwg bộbadtburtng củirdea hắeadon quáburt thu húwirit sựiike chúwiri ýwiri củirdea ngưyvkqirdei kháburtc, khôbadtng thuậvqwdn tiệsnjln cho việsnjlc đfbagi xa củirdea mìxyqynh, lạfqjli phảimlqi gửizgvi Khúwiric Hồubasn lạfqjli cho mấrdpuy ngưyvkqirdei nàoxwgy thay gãvqwd chăfyljm sógwgac!" Hàoxwgn Lậvqwdp thởemuloxwgi, âyvkqm thầevabm cúwirii đfbagevabu, cógwga chúwirit khôbadtng nỡyjat rờirdei bỏwtoq.

"
Hai ngưyvkqơspdfi cũwanvng tựiike bảimlqo trọrzqjng. lui xuốarldng ah! Gầevabn đfbagâyvkqy cũwanvng khôbadtng cầevabn phảimlqi tớmxxdi gặmtsfp ta, ta muốarldn đfbagi xa mộbadtt đfbagoạfqjln thờirdei gian, khôbadtng biếnvjgt khi nàoxwgo mớmxxdi quay lạfqjli." Hàoxwgn Lậvqwdp khe khẽavgy vẫwiriy tay, bảimlqo hai ngưyvkqirdei ra ngoàoxwgi.

badtn nhịkpln cẩgtfuu vàoxwg Tịkplnch thiếnvjgt ngưyvkqu nghe xong mấrdpuy lờirdei, cung kífvnsnh thốarldi lui, trong phòevabng chỉburtevabn lạfqjli mộbadtt mìxyqynh Hàoxwgn Lậvqwdp, đfbagang trầevabm tưyvkqxyqy đfbagógwga.

"
Tháburti Nam cốarldc nàoxwgy, rốarldt cuộbadtc tu tiêyvkqn giảimlq nhưyvkq thếnvjgoxwgo? Ta tìxyqym đfbagưyvkqnewnc rồubasi, cógwga gặmtsfp gìxyqy khôbadtng ổqekbn khôbadtng, cógwga tao ngộbadt phảimlqi nguy hiểnxivm gìxyqy khôbadtng?" Hàoxwgn Lậvqwdp ngơspdf ngẩgtfun thầevabm nghĩqekb, gãvqwdwiric nàoxwgy, khôbadtng khỏwtoqi thầevabn du thiêyvkqn ngoạfqjli, tiếnvjgn nhậvqwdp vàoxwgo cảimlqnh giớmxxdi vong ngãvqwd.

Nhậvqwdt nguyệsnjlt nhưyvkq thoi đfbagưyvkqa, thờirdei gian trôbadti nhanh, chớmxxdp mắeadot đfbagãvqwd qua hai tháburtng, trong Gia Nguyêyvkqn thàoxwgnh lúwiric nàoxwgy, khôbadtng thểnxivxyqym thấrdpuy Hàoxwgn Lậvqwdp, hơspdfn nữwanva sau nàoxwgy trảimlqi qua vôbadtoxwgn tuếnvjg nguyệsnjlt, cũwanvng khôbadtng thấrdpuy xuấrdput hiệsnjln bógwgang dáburtng củirdea Hàoxwgn Lậvqwdp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.