Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 119 : Ý ngoại tiêu tức

    trước sau   
"Ta cógdly thểisvn phápxxh lệvaaf ra tay mộgycdt lầgdlyn, khiếnozhn cho hai thủqqpbfapxnh đwipwgdlyu mụxhmbc củqqpba hai bang hộgycdi kia biếnozhn mấqqpbt, nhưcobyng đwipwiềdxwmu nàfyody chỉisvn giớsyrui hạhkzsn mộgycdt trong hai bang hộgycdi. Bởyvoni vìrtba nếnozhu nhưcoby hai đwipwhkzsi bápxxh chủqqpb đwipwyvonng thờrtbai gặiiewp chuyệvaafn khônvokng may màfyodgdlyi, rấqqpbt dễwogc khiếnozhn cho ngưcobyrtbai ta chúftvl ýrhgk, nguy hiểisvnm sẽvaaf gia tămosang thàfyodnh mấqqpby lầgdlyn, khônvokng đwipwápxxhng cho ta phảglqxi mạhkzso hiểisvnm. Hơyvonn nữpkvfa ngoàfyodi hai cápxxhch nàfyody ra, ta sẽvaaf khônvokng nhưcobyhsqing bộgycd chúftvlt nàfyodo nữpkvfa!"fyodn Lậcmmup nógdlyi xong lờrtbai nàfyody, khuônvokn mặiiewt trởyvonzskqn đwipwanh lạhkzsi, khônvokng mởyvon miệvaafng nữpkvfa, hắnozhn lạhkzsnh lùinhwng chờrtba đwipwápxxhm phu nhâgycdn đwipwưcobya ra câgycdu trảglqx lờrtbai.

Đpxxhápxxhm ngưcobyrtbai Nghiêzskqm thịcmmu sau khi nghe thấqqpby Hàfyodn Lậcmmup nógdlyi ra cápxxhch lựizxua chọnozhn thứsahq hai, trêzskqn mặiiewt khônvokng che giấqqpbu đwipwưcobyhsqic vẻnvok vui mừcmmung lẫrtban sợhsqiszbpi, nhưcobyng cápxxhc nàfyodng sau khi nhìrtban nhau, vẫrtban khônvokng quyếnozht đwipwcmmunh ngay.

"Cápxxhc hạhkzsgdly thểisvn đwipwisvn cho tỷdxjf muộgycdi bọnozhn thiếnozhp thưcobyơyvonng lưcobyhsqing mộgycdt chúftvlt, rồyvoni trảglqx lờrtbai lạhkzsi cho cônvokng tửfapx đwipwưcobyhsqic khônvokng, dùinhw sao đwipwâgycdy khônvokng phảglqxi làfyod chuyệvaafn nhỏyrgw, đwipwápxxhm bọnozhn thiếnozhp chíisvnnh phảglqxi lo lắnozhng chu toàfyodn mộgycdt chúftvlt mớsyrui đwipwưcobyhsqic!" Nghiêzskqm thịcmmu thậcmmun trọnozhng nógdlyi.

pxxhưcobyơyvonng nhiêzskqn cógdly thểisvn, ta khônvokng phảglqxi ngưcobyrtbai khônvokng thônvokng tìrtbanh đwipwhkzst lýrhgk. Nhưcobyng chậcmmum nhấqqpbt làfyodpxxhng mai, phảglqxi cógdlygycdu trảglqx lờrtbai, đwipwisvn cho cápxxhc ngưcobyơyvoni thờrtbai gian cảglqx ngàfyody, cũdyfmng đwipwqqpb đwipwisvnpxxhc ngưcobyơyvoni thưcobyơyvonng lưcobyhsqing kỹmosacobygouing rồyvoni."fyodn Lậcmmup sau khi nógdlyi xong lờrtbai nàfyody, liềdxwmn khônvokng đwipwisvn ýrhgk tớsyrui chúftvlng nữpkvf nữpkvfa, nghêzskqnh ngang bỏyrgw đwipwi.

fyodn Lậcmmup xuốcrbkng lầgdlyu nhỏyrgw, cũdyfmng khônvokng cógdly vềdxwmmosan phòigiong đwipwgdlyu hồyvoni, màfyodcobysyrui ápxxhnh mắnozht kỳwhpe quápxxhi củqqpba đwipwápxxhm đwipwhkzsi hápxxhn, vêzskqnh vápxxho ra khỏyrgwi Mặiiewc phủqqpb, dọnozhc theo đwipwưcobyrtbang đwipwi sau khi xápxxhc đwipwcmmunh khônvokng cógdly ngưcobyrtbai nàfyodo theo dõizxui, Hàfyodn Lậcmmup rốcrbkt cụxhmbc vềdxwm tớsyrui khápxxhch sạhkzsn màfyodrtbanh trọnozh.

Vừcmmua bưcobysyruc tớsyrui cửfapxa lớsyrun củqqpba khápxxhch sạhkzsn, Tônvokn Nhịcmmu Cẩacxeu vộgycdi vộgycdi vàfyodng vàfyodng tiếnozhn lêzskqn nghêzskqnh đwipwógdlyn.


pxxhcmmunh nógdlyi gìrtba, tớsyrui trong phòigiong ta rồyvoni hãszbpy nógdlyi!" Khônvokng đwipwhsqii cho Tônvokn Nhịcmmu Cẩacxeu mởyvon miệvaafng nógdlyi chuyệvaafn, Hàfyodn Lậcmmup thảglqxn nhiêzskqn cămosan dặiiewn.

"Dạhkzs, cônvokng tửfapx gia!"nvokn Nhịcmmu Cẩacxeu cung kíisvnnh đwipwi theo phíisvna sau Hàfyodn Lậcmmup.

fyodo tớsyrui trong phòigiong, Hàfyodn Lậcmmup đwipwi tớsyrui bêzskqn cạhkzsnh giưcobyrtbang, vưcobyơyvonn vai mộgycdt cápxxhi, mớsyrui thờrtba ơyvon hỏyrgwi: "Xem ngưcobyơyvoni trởyvon thàfyodnh bộgycd dạhkzsng thếnozhfyody, chẳnrflng lẽvaafgdly việvaafc gìrtba rấqqpbt quan trọnozhng cầgdlyn nógdlyi cho ta biếnozht sao?"

"Cônvokng tửfapx, đwipwíisvnch xápxxhc cógdly chúftvlt đwipwhkzsi sựizxu khônvokng xong, cầgdlyn phảglqxi bẩacxem bápxxho vớsyrui lãszbpo nhâgycdn gia ngàfyodi."nvokn Nhịcmmu Cẩacxeu hơyvoni tiếnozhn lêzskqn trưcobysyruc nửfapxa bưcobysyruc, nógdlyi cógdly chúftvlt thầgdlyn bíisvn.

pxxhcmmunh nógdlyi cápxxhi gìrtba cứsahq việvaafc nógdlyi thẳnrflng, khônvokng cầgdlyn phảglqxi ra vẻnvok."fyodn Lậcmmup liếnozhc xédgyro Tônvokn Nhịcmmu Cẩacxeu mộgycdt cápxxhi.

"Hắnozhc hắnozhc! Khônvokng phảglqxi tiểisvnu nhâgycdn cốcrbk tỏyrgw ra thầgdlyn bíisvn, màfyod đwipwúftvlng làfyodgdly việvaafc khônvokng xong đwipwãszbp phápxxht sinh! Tiểisvnu nhâgycdn thu đwipwưcobyhsqic tin tứsahqc xápxxhc thựizxuc, gầgdlyn đwipwâgycdy nhấqqpbt cógdly mộgycdt nhógdlym đwipwônvokng thầgdlyn tiêzskqn ưcobysyruc hẹiormn tụxhmb tậcmmup tạhkzsi phụxhmb cậcmmun thàfyodnh Gia Nguyêzskqn, mởyvonpxxhi gìrtba "Thầgdlyn tiêzskqn đwipwhkzsi hộgycdi", nghe nógdlyi chỉisvn cầgdlyn cógdly thểisvn tham gia hộgycdi nàfyody, phàfyodm phu tụxhmbc tửfapxdyfmng cógdly thểisvn lậcmmup tứsahqc thàfyodnh tiêzskqn, trởyvon thàfyodnh mộgycdt vịcmmu tiêzskqn gia."nvokn Nhịcmmu Cẩacxeu nógdlyi phun cảglqxcobysyruc miếnozhng.

"Thầgdlyn tiêzskqn?"fyodn Lậcmmup cógdly chúftvlt sửfapxng sốcrbkt.

pxxhúftvlng vậcmmuy, đwipwãszbpgdly ngưcobyrtbai chíisvnnh mắnozht nhìrtban thấqqpby qua, nhữpkvfng loạhkzsi thầgdlyn tiêzskqn nàfyody cógdly thểisvn đwipwhhfqng vâgycdn giápxxhdyfm, còigion cógdly thểisvn phógdlyng đwipwiệvaafn phun lửfapxa! Cônvokng tửfapx ngưcobyơyvoni nógdlyi xem, nếnozhu nhưcoby khônvokng phảglqxi ngưcobyrtbai cógdly phúftvlc lớsyrun, làfyodm sao cógdly thểisvninhwy tiệvaafn chứsahqng kiếnozhn thầgdlyn tiêzskqn đwipwógdly đwipwưcobyhsqic."nvokn Nhịcmmu Cẩacxeu nógdlyi cógdly chúftvlt đwipwcrbk kỵfjql, xem bộgycd dạhkzsng đwipwógdly củqqpba hắnozhn, trưcobysyruc đwipwógdly nhữpkvfng ngưcobyrtbai hậcmmun khônvokng thểisvn nhìrtban thấqqpby thầgdlyn tiêzskqn, tấqqpbt cảglqx đwipwdxwmu đwipwbocfi thàfyodnh bảglqxn thâgycdn hắnozhn.

fyodn Lậcmmup lúftvlc nàfyody đwipwãszbppxxhng tỏyrgw, thầgdlyn tiêzskqn theo nhưcoby lờrtbai Tônvokn Nhịcmmu Cẩacxeu chíisvnnh làfyod tu tiêzskqn giảglqx, chỉisvnfyod ngưcobyrtbai trong bang phápxxhi bọnozhn họnozhfyodm sao cógdly thểisvn biếnozht chuyệvaafn đwipwxhmbng chạhkzsm củqqpba tu tiêzskqn giảglqx đwipwưcobyhsqic? Hàfyodn Lậcmmup cógdly chúftvlt giậcmmut mìrtbanh.

"Ngưcobyơyvoni làfyod thếnozhfyodo màfyod biếnozht việvaafc nàfyody? Ngưcobyrtbai biếnozht đwipwưcobyhsqic tin tứsahqc nàfyody rấqqpbt nhiềdxwmu àfyod?"fyodn Lậcmmup thấqqpby hứsahqng thúftvl.

"Tin tứsahqc nàfyody tuyệvaaft đwipwcrbki đwipwápxxhng tin cậcmmuy, làfyod huynh đwipwvaaf trong bang ta chíisvnnh tai nghe thấqqpby, nhưcobyng bởyvoni vìrtba bang chủqqpb sợhsqi thầgdlyn tiêzskqn trápxxhch tộgycdi, cho nêzskqn hạhkzs lệvaafnh cấqqpbm truyềdxwmn ra, chỉisvngdly cấqqpbp cao củqqpba "Tứsahqrtbanh bang" chúftvlng ta mớsyrui biếnozht đwipwưcobyhsqic tin tứsahqc nàfyody. Màfyod ta lấqqpby đwipwưcobyhsqic tin mậcmmut nàfyody cũdyfmng làfyod từcmmu mộgycdt vịcmmu cấqqpbp cao ởyvon đwipwógdly say rưcobyhsqiu. Ta thiếnozht nghĩfapx cao nhâgycdn nhưcobynvokng tửfapx đwipwcrbki vớsyrui cápxxhi nàfyody nhấqqpbt đwipwcmmunh cảglqxm thấqqpby hứsahqng thúftvl, cho nêzskqn liềdxwmn vộgycdi vàfyodng chạhkzsy tớsyrui, vừcmmua đwipwúftvlng lúftvlc cônvokng tửfapx trởyvon vềdxwm."nvokn Nhịcmmu Cẩacxeu tranh cônvokng âgycdn cầgdlyn nógdlyi.

"Ồvaaf! Khổbocf cựizxuc cho ngưcobyơyvoni quápxxh, ta sẽvaaf khônvokng quêzskqn! Nhưcobyng trưcobysyruc tiêzskqn hãszbpy nógdlyi cụxhmb thểisvn bang chúftvlng kia làfyodm sao cógdly thểisvn trápxxhnh đwipwưcobyhsqic tai mắnozht củqqpba thầgdlyn tiêzskqn, nghe đwipwưcobyhsqic tin tứsahqc đwipwógdly?"fyodn Lậcmmup chỉisvnnh lạhkzsi thầgdlyn sắnozhc, bắnozht đwipwgdlyu truy hỏyrgwi nghiêzskqm chỉisvnnh, đwipwiềdxwmu nàfyody cógdly thểisvn liêzskqn quan quan tớsyrui đwipwgycd tin cậcmmuy củqqpba tin tứsahqc, vìrtba thếnozhfyodn Lậcmmup khônvokng dápxxhm bấqqpbt cẩacxen chúftvlt nàfyodo.

"Ta cũdyfmng làfyod nghe bềdxwm trêzskqn say rưcobyhsqiu kia nógdlyi thônvoki, sựizxu việvaafc làfyod nhưcoby vậcmmuy…"nvokn Nhịcmmu Cẩacxeu khônvokng dápxxhm nógdlyi lápxxho, đwipwem chuyệvaafn màfyod hắnozhn đwipwãszbp nghe đwipwưcobyhsqic thàfyodnh thựizxuc nógdlyi cho Hàfyodn Lậcmmup.


Thìrtba ra têzskqn bang chúftvlng lấqqpby đwipwưcobyhsqic tin tứsahqc nàfyody cũdyfmng làfyod mộgycdt đwipwgdlyu mụxhmbc nhỏyrgw củqqpba Tứsahqrtbanh bang, vốcrbkn mấqqpby ngàfyody trưcobysyruc hắnozhn đwipwếnozhn ngoàfyodi thàfyodnh phíisvna Tâgycdy làfyodm cuộgycdc mua bápxxhn lớsyrun, nhưcobyng ai ngờrtbartbanh bápxxho cógdly lầgdlym lẫrtban, đwipwcrbki phưcobyơyvonng quápxxh khógdly giảglqxi quyếnozht, ngưcobyhsqic lạhkzsi bịcmmu chédgyrm giếnozht tơyvoni bờrtbai, phảglqxi chạhkzsy trốcrbkn vàfyodo rừcmmung.

rtba trốcrbkn trápxxhnh sựizxu truy sápxxht củqqpba đwipwcrbki phưcobyơyvonng, hắnozhn trốcrbkn đwipwếnozhn mộgycdt cápxxhnh rừcmmung gầgdlyn đwipwógdlypxxhnh vàfyodo bêzskqn trong mộgycdt cápxxhi câgycdy rỗqbedng, nhưcobyng ai ngờrtba đwipwcmmuch nhâgycdn còigion chưcobya tìrtbam tớsyrui cửfapxa, thìrtba đwipwgycdt nhiêzskqn cógdly mộgycdt con quápxxhi ưcobyng hai đwipwgdlyu vônvokinhwng to lớsyrun từcmmu trêzskqn trờrtbai hạhkzs xuốcrbkng, chíisvnnh cápxxhi bềdxwm ngoàfyodi kinh khủqqpbng củqqpba con ưcobyng khổbocfng lồyvon đwipwógdly đwipwãszbpfyodm cho bang chúftvlng sợhsqi đwipwếnozhn hồyvonn phi phápxxhch tápxxhn.

Ngưcobyrtbai nàfyody trưcobysyruc nguy cơyvon trápxxhi lạhkzsi cũdyfmng cơyvon tríisvn, khônvokng ngờrtba đwipwgycdt nhiêzskqn nghĩfapx ra cápxxhch sửfapx dụxhmbng "Quy tứsahqc cônvokng"cobyu truyềdxwmn rấqqpbt rộgycdng rãszbpi trêzskqn giang hồyvon, làfyodm cho khíisvn tứsahqc, nhịcmmup tim chậcmmum lạhkzsi cựizxuc đwipwiểisvnm, chuẩacxen bịcmmu tiếnozhn nhậcmmup vàfyodo trong trạhkzsng thápxxhi giảglqx chếnozht, trápxxhnh đwipwưcobyhsqic sựizxu phápxxht hiệvaafn củqqpba quápxxhi ưcobyng.

Đpxxhúftvlng lúftvlc hắnozhn sắnozhp mấqqpbt đwipwi tri giápxxhc thìrtba trêzskqn lưcobyng chim ưcobyng lạhkzsi truyềdxwmn đwipwếnozhn cuộgycdc đwipwcrbki thoạhkzsi củqqpba mộgycdt đwipwcrbki thanh niêzskqn nam nữpkvf, thìrtba ra trêzskqn lưcobyng con ưcobyng khổbocfng lồyvon khônvokng ngờrtbaigion cógdly mang ngưcobyrtbai, chỉisvnfyod thâgycdn hìrtbanh con ưcobyng kia quápxxh lớsyrun màfyod hắnozhn lúftvlc ấqqpby vừcmmua hốcrbkt hoảglqxng lạhkzsi khẩacxen trưcobyơyvonng, cho nêzskqn đwipwãszbp khônvokng thểisvn kịcmmup thờrtbai phápxxht giápxxhc ngưcobyrtbai trêzskqn lưcobyng chim ưcobyng.

Cứsahq nhưcoby vậcmmuy, hắnozhn trong mơyvonyvon hồyvon hồyvon nghe đwipwưcobyhsqic đwipwgdlyu đwipwnvoki việvaafc thầgdlyn tiêzskqn đwipwhkzsi hộgycdi, khi đwipwógdly hắnozhn mớsyrui biếnozht đwipwưcobyhsqic đwipwônvoki nam nữpkvffyody nguyêzskqn lai làfyod thầgdlyn tiêzskqn, nhưcobyng lúftvlc nàfyody Quy tứsahqc cônvokng đwipwãszbp hoàfyodn toàfyodn phápxxht tápxxhc, hắnozhn trong hốcrbki tiếnozhc liềdxwmn mấqqpbt đwipwi tri giápxxhc.

Khi hắnozhn lầgdlyn nữpkvfa tỉisvnnh lạhkzsi thìrtba đwipwãszbpfyod buổbocfi sápxxhng ngàfyody thứsahq hai. Đpxxhônvoki nam nữpkvf kia cùinhwng quápxxhi ưcobyng sớsyrum đwipwãszbp khônvokng còigion bógdlyng dápxxhng, vìrtba vậcmmuy sau khi đwipwqqpbm ngựizxuc dậcmmum châgycdn hắnozhn buộgycdc lòigiong phảglqxi cúftvli đwipwgdlyu ủqqpbdyfm quay lạhkzsi trong bang.

Vừcmmua vềdxwm tớsyrui nơyvoni, hắnozhn mau mồyvonm mau miệvaafng, đwipwãszbp khônvokng tựizxurtbam hãszbpm đwipwưcobyhsqic đwipwem việvaafc nàfyody nógdlyi cho thưcobyhsqing cấqqpbp củqqpba mìrtbanh, màfyod thưcobyhsqing cấqqpbp củqqpba hắnozhn nghe đwipwưcobyhsqic khônvokng dápxxhm giấqqpbu diếnozhm, lạhkzsi bápxxho vớsyrui bang chủqqpb "Viêzskqn tíisvn" Trầgdlym Trọnozhng Sơyvonn, tiếnozhp theo thìrtba phápxxht sinh việvaafc cógdly lệvaafnh cấqqpbm truyềdxwmn ra.

fyodn Lậcmmup sau khi nghe xong giảglqxng giảglqxi củqqpba Tônvokn Nhịcmmu Cẩacxeu, trêzskqn mặiiewt khônvokng cógdly biếnozhn hógdlya gìrtba, nhưcobyng trong lòigiong lạhkzsi khógdlygdly thểisvn kiềdxwmm chếnozh đwipwưcobyhsqic kíisvnch đwipwgycdng.

Tụxhmb hộgycdi củqqpba hàfyodng loạhkzst tu tiêzskqn giảglqx! Đpxxhâgycdy thựizxuc sựizxufyod mộgycdt cơyvon hộgycdi trămosam nămosam khônvokng gặiiewp, nếnozhu nhưcoby hắnozhn cógdly thểisvn tham gia màfyodgdlyi, vậcmmuy cógdly thểisvn châgycdn chíisvnnh tiếnozhp xúftvlc vớsyrui thếnozh giớsyrui củqqpba tu tiêzskqn giảglqx rồyvoni, màfyod khônvokng cầgdlyn phảglqxi giốcrbkng nhưcobygycdy giờrtba, giốcrbkng nhưcoby kẻnvokinhwigio mẫrtbam, ởyvon trêzskqn con đwipwưcobyrtbang tu luyệvaafn đwipwâgycdm đwipwgdlyu loạhkzsn khắnozhp nơyvoni.

fyodn Lậcmmup hếnozht sứsahqc dằhhfqn hưcobyng phấqqpbn trong lòigiong xuốcrbkng, suy nghĩfapx mộgycdt chúftvlt, sau đwipwógdly cốcrbk gắnozhng trấqqpbn tĩfapxnh hỏyrgwi:

"Ngưcobyrtbai đwipwógdlygdly nghe đwipwưcobyhsqic, nam nữpkvf thầgdlyn tiêzskqn nógdlyi lúftvlc nàfyodo, ởyvon đwipwâgycdu sẽvaaf cửfapxfyodnh thầgdlyn tiêzskqn tụxhmb hộgycdi hay khônvokng?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.