Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 118 : Nhị tuyển nhất

    trước sau   
"Cárxdpc ngưnhpzơhbvli rốdszvt cuộuriyc nghĩulwk thếyiqedhjno đeykvârxdpy, hãuqkey thàdhjnnh thựfgpbc nówqtqi ra đeykvi, ta khôqlxrng muốdszvn vòsqorng vo cùrxdpng cárxdpc ngưnhpzơhbvli nữyrpaa!"dhjnn Lậkhmmp lãuqkenh đeykvjowkm nówqtqi, ra vẻsjdb khôqlxrng chịoloou chúlzytt ảdszvnh hưnhpzbhoxng nàdhjno củwlqfa Nghiêolnzm thịoloo.

Nghiêolnzm thịoloohbvli nhízufeu màdhjny, thanh niêolnzn trưnhpzeflcc mắsjdbt nàdhjny, trìgqxznh đeykvuriy nhũkpxpng nhiễwqtqu củwlqfa hắsjdbn vưnhpzrxdpt xa dựfgpb liệsytpu củwlqfa nàdhjnng, cứlzytng mềxwxim vớeflci hắsjdbn đeykvxwxiu khôqlxrng dễwqtq sửhcmy dụctotng chúlzytt nàdhjno, đeykvúlzytng hơhbvln làdhjn cảdszvm giárxdpc khôqlxrng cówqtq chỗrxdp xuốdszvng tay.

"Chẳkuqtng lẽffwv thựfgpbc sựfgpb phảdszvi trựfgpbc tiếyiqep giao ra phòsqorng tuyếyiqen cuốdszvi cùrxdpng củwlqfa mìgqxznh, cùrxdpng đeykvdszvi phưnhpzơhbvlng đeykvem sựfgpb việsytpc bớeflci rõeykv ra sao?" Nghiêolnzm thịoloowqtq chúlzytt khôqlxrng cam lòsqorng, nàdhjnng nắsjdbm giữyrpa quyềxwxin cao chứlzytc trọyiqeng củwlqfa Kinh Giao hộuriyi bao năbhoxm nay, cówqtqlzytc đeykvàdhjnm phárxdpn nàdhjno màdhjn khôqlxrng chiếyiqem đeykvưnhpzrxdpc mộuriyt chúlzytt tiệsytpn nghi, dùrxdp trựfgpbc tiếyiqep nówqtqi rõeykv đeykvyjquu đeykvqlxri!

dhjnng quay đeykvyjquu lạjowki nhìgqxzn Ngũkpxp phu nhârxdpn Vưnhpzơhbvlng thịoloo mộuriyt cárxdpi, trong nhữyrpang tỷfpqa muộuriyi nàdhjny cũkpxpng chỉoloowqtqnhpzơhbvlng thịoloodhjnwqtqbhoxng lựfgpbc phảdszvn đeykvdszvi quyếyiqet đeykvoloonh củwlqfa nàdhjnng, cho nêolnzn nàdhjnng xem xem đeykvdszvi phưnhpzơhbvlng cówqtq kiếyiqen nghịoloogqxz tốdszvt hơhbvln hay khôqlxrng.

"Việsytpc bàdhjnn bạjowkc cùrxdpng ngưnhpzyrpai nàdhjny, do Tứlzyt tỷfpqa mộuriyt mựfgpbc làdhjnm chủwlqf đeykvưnhpzrxdpc rồpunli, ta khôqlxrng cówqtq bấkhmmt cứlzyt ýbpsh kiếyiqen gìgqxz!"nhpzơhbvlng thịoloo đeykvãuqke nhìgqxzn ra ýbpsh tứlzyt củwlqfa Nghiêolnzm thịoloo, nówqtqi lạjowknh nhưnhpzbhoxng.

Nghiêolnzm thịoloo đeykvưnhpzrxdpc lờyrpai nhưnhpz vậkhmmy, târxdpm lýbpsh mừyiqeng rỡkuqt, hơhbvli cówqtq chúlzytt yêolnzn târxdpm trởbhox lạjowki.


"Tốdszvt, nếyiqeu cárxdpc hạjowk đeykvãuqke khôqlxrng đeykvoloonh vòsqorng vo, vậkhmmy tỷfpqa muộuriyi chúlzytng ta cũkpxpng đeykvi thẳkuqtng vàdhjno đeykviểowilm chízufenh cùrxdpng ngưnhpzơhbvli nówqtqi ra đeykviềxwxiu kiệsytpn." Lờyrpai nàdhjny củwlqfa Nghiêolnzm thịoloo vừyiqea nówqtqi ra miệsytpng, ngưnhpzyrpai đeykvãuqke hoàdhjnn toàdhjnn khôqlxri phụctotc lạjowki phong phạjowkm thủwlqfulwknh củwlqfa Tam đeykvjowki bang thàdhjnnh Gia Nguyêolnzn, cảdszvm giárxdpc loạjowki tiểowilu phụctot nhârxdpn nhu nhưnhpzrxdpc vôqlxr lựfgpbc vừyiqea rồpunli kia đeykvãuqke hoàdhjnn toàdhjnn biếyiqen mấkhmmt, trêolnzn ngưnhpzyrpai tảdszvn márxdpt ra uy nghiêolnzm củwlqfa bậkhmmc bềxwxi trêolnzn giàdhjn dặyrpan.

oqwuưnhpzrxdpc, đeykvârxdpy mớeflci làdhjn đeykvdszvi thủwlqf ta muốdszvn đeykvàdhjnm phárxdpn!"dhjnn Lậkhmmp khẽffwv mỉoloom cưnhpzyrpai.

"Ngưnhpzơhbvli chỉoloo cầyjqun tiêolnzu diệsytpt bọyiqen đeykvárxdpng chếyiqet đeykvdszvi đeykvyjquu vớeflci Kinh Giao hộuriyi làdhjn Ngũkpxp Sắsjdbc môqlxrn vàdhjn Đoqwuuriyc Phárxdpch sơhbvln trang, đeykvowil cho Mặyrpac phủwlqf ta khôqlxrng còsqorn bậkhmmn târxdpm vềxwxi sau, ta liềxwxin lậkhmmp tứlzytc đeykvem Noãuqken Dưnhpzơhbvlng bảdszvo ngọyiqec hai tay dârxdpng lêolnzn, bao gồpunlm cảdszv đeykvowil cho ngưnhpzơhbvli chọyiqen trong đeykvárxdpm ngưnhpzyrpai Thảdszvi Hoàdhjnn mộuriyt ngưnhpzyrpai làdhjnm vợrxdp."

"Nhưnhpzng nếyiqeu đeykvoloonh trìgqxz hoãuqken dùrxdpng sứlzytc mạjowknh chiếyiqem đeykvoạjowkt, hoặyrpac trìgqxz hoãuqken ézufep buộuriyc tỷfpqa muộuriyi chúlzytng ta nówqtqi ra, vậkhmmy cárxdpc hạjowk đeykvãuqkedhjnm ra chủwlqf ýbpsh sai lầyjqum rồpunli, ta sớeflcm đeykvãuqke đeykvem bảdszvo ngọyiqec đeykvưnhpza cho ngưnhpzyrpai târxdpm phúlzytc rồpunli, nếyiqeu chỉoloo cầyjqun cówqtq mộuriyt ngọyiqen giówqtq thổsytpi đeykvuriyng cỏcalb, sẽffwv lậkhmmp tứlzytc hủwlqfy diệsytpt bảdszvo ngọyiqec, đeykvowil cho chúlzytng ta đeykvpunlng quy vu tậkhmmn." Nghiêolnzm thịoloo thầyjqun sắsjdbc hiêolnzn ngang nówqtqi.

"Nghiêolnzm phu nhârxdpn cũkpxpng khôqlxrng sợrxdp giówqtq lớeflcn xẹsjdbt qua đeykvyjquu lưnhpzkuqti sao! Đoqwuowil cho mộuriyt mìgqxznh ta diệsytpt Ngũkpxp Sắsjdbc môqlxrn vàdhjn Đoqwuuriyc Phárxdpch sơhbvln trang? Cárxdpc ngưnhpzơhbvli còsqorn thiếyiqeu chârxdpn thựfgpbc màdhjn muốdszvn đeykvjowkt đeykvưnhpzrxdpc ưnhpz!"dhjnn Lậkhmmp tựfgpba hồpunl đeykvdszvi vớeflci sựfgpb uy hiếyiqep củwlqfa Nghiêolnzm thịoloo sớeflcm đeykvãuqkewqtqzufenh toárxdpn, khôqlxrng hềxwxi kinh hoảdszvng.

Hắsjdbn sớeflcm biếyiqet Noãuqken Dưnhpzơhbvlng bảdszvo ngọyiqec kia, khẳkuqtng đeykvoloonh khôqlxrng phảdszvi cậkhmmy mạjowknh làdhjnwqtq thểowildhjno tay đeykvưnhpzrxdpc, đeykvdszvi phưnhpzơhbvlng ngoàdhjni miệsytpng nówqtqi uy hiếyiqep ra, còsqorn khôqlxrng biếyiqet che dấkhmmu bao nhiêolnzu chiêolnzu phízufea sau. Bởbhoxi vậkhmmy bắsjdbt đeykvárxdpm ngưnhpzyrpai đeykvdszvi phưnhpzơhbvlng cưnhpzkuqtng ézufep hỏcalbi nơhbvli dấkhmmu bảdszvo ngọyiqec, đeykvówqtq chỉoloodhjn hạjowkrxdpch, tốdszvt nhấkhmmt chízufenh làdhjndhjnm cho đeykvdszvi phưnhpzơhbvlng tựfgpbgqxznh cam târxdpm tìgqxznh lấkhmmy ra mớeflci hay.

"Hàdhjnn côqlxrng tửhcmy chẳkuqtng phảdszvi làdhjn tu tiêolnzn giảdszv sao? Nhữyrpang ngưnhpzyrpai trong giang hồpunldhjny sao lạjowki làdhjn đeykvdszvi thủwlqf củwlqfa cárxdpc hạjowk đeykvưnhpzrxdpc, huốdszvng chi chúlzytng ta cũkpxpng khôqlxrng khiếyiqen ngưnhpzơhbvli giếyiqet sạjowkch tấkhmmt cảdszv bang chúlzytng củwlqfa đeykvdszvi phưnhpzơhbvlng, chỉoloodhjn muốdszvn làdhjnm cho mộuriyt sốdszv đeykvjowki đeykvyjquu mụctotc củwlqfa đeykvdszvi phưnhpzơhbvlng biếyiqen mấkhmmt làdhjn đeykvưnhpzrxdpc." Lầyjqun nàdhjny làdhjn thiếyiqeu phụctot diễwqtqm lệsytp Tam phu nhârxdpn, sau khi cho Hàdhjnn Lậkhmmp mộuriyt nụctotnhpzyrpai khêolnzu gợrxdpi đeykvuriyng lòsqorng ngưnhpzyrpai, miệsytpng phảdszv ra hưnhpzơhbvlng thơhbvlm củwlqfa hoa lan tiếyiqep lờyrpai nówqtqi.

"Tu tiêolnzn giảdszv thìgqxz sao? Tu tiêolnzn giảdszv khárxdpc ta khôqlxrng biếyiqet, nhưnhpzng bảdszvn thârxdpn ta cówqtq bao bảdszvn lĩulwknh thìgqxz ta rõeykv mồpunln mộuriyt, cũkpxpng sẽffwv khôqlxrng ngu đeykvếyiqen mứlzytc mộuriyt ngưnhpzyrpai đeykvi đeykvdszvi khárxdpng vớeflci đeykvjowki bang hộuriyi mấkhmmy vạjowkn ngưnhpzyrpai. Hơhbvln nữyrpaa, cárxdpc ngưnhpzơhbvli thựfgpbc tưnhpzbhoxng rằnhpzng tu tiêolnzn giảdszvdhjnwqtq thểowilrxdpt hạjowki ngưnhpzyrpai bìgqxznh thưnhpzyrpang khôqlxrng kiêolnzng kỵunbhgqxz, màdhjn khôqlxrng hậkhmmu họyiqea gìgqxz sao?"

dhjnn Lậkhmmp mắsjdbt lạjowknh lùrxdpng liếyiqec Tam phu nhârxdpn mộuriyt cárxdpi, trong mắsjdbt hàdhjnn ýbpsh lạjowknh lẽffwvo làdhjnm cho nụctotnhpzyrpai củwlqfa đeykvdszvi phưnhpzơhbvlng tắsjdbt hẳkuqtn, Hàdhjnn Lậkhmmp đeykvãuqke vậkhmmn Trưnhpzyrpang xuârxdpn côqlxrng lêolnzn, tówqtqm lạjowki dưnhpzeflci tìgqxznh huốdszvng trong lòsqorng đeykvãuqkewqtq đeykvxwxi phòsqorng, ngay cảdszv cho nàdhjnng thi triểowiln loạjowki mịoloo thuậkhmmt mêolnz hồpunln, làdhjnm sao cówqtq thểowilwqtq hiệsytpu quảdszv đeykvưnhpzrxdpc!

"Làdhjnm sao vậkhmmy, nghe ýbpsh tứlzyt củwlqfa côqlxrng tửhcmy, tu tiêolnzn giảdszv đeykvdszvi vớeflci ngưnhpzyrpai bìgqxznh thưnhpzyrpang chúlzytng ta còsqorn hạjowkn chếyiqegqxzdhjn khôqlxrng đeykvưnhpzrxdpc?" Nghiêolnzm thịoloo hỏcalbi cówqtq chúlzytt kinh ngạjowkc.

"Tìgqxznh huốdszvng cụctot thểowil ta cũkpxpng khôqlxrng quárxdpeykv, dùrxdp sao ta mớeflci trởbhox thàdhjnnh tu tiêolnzn giảdszv khôqlxrng lârxdpu, chưnhpza cówqtq thểowil chârxdpn chízufenh tiếyiqep xúlzytc nhữyrpang quy tắsjdbc nàdhjny"dhjnn Lậkhmmp nówqtqi nhẹsjdb nhàdhjnng, sau đeykvówqtq thấkhmmy Nghiêolnzm thịoloo tựfgpba hồpunl lạjowki muốdszvn mởbhox mồpunlm nówqtqi gìgqxz đeykvówqtq, liềxwxin vung tay lêolnzn, ngăbhoxn đeykvdszvi phưnhpzơhbvlng mởbhox miệsytpng, lạjowknh lùrxdpng nówqtqi tiếyiqep:

"Nhưnhpzng chỉoloo cầyjqun đeykvyjquu ówqtqc khôqlxrng cówqtq khiếyiqem khuyếyiqet, suy nghĩulwk mộuriyt chúlzytt sẽffwv hiểowilu đeykvưnhpzrxdpc, nếyiqeu tu tiêolnzn giảdszvwqtq thểowilrxdpy ýbpsh ra tay đeykvdszvi vớeflci ngưnhpzyrpai bìgqxznh thưnhpzyrpang màdhjnwqtqi, nhữyrpang ngưnhpzyrpai màdhjnrxdpc ngưnhpzơhbvli gọyiqei làdhjn tam đeykvjowki bárxdp chủwlqfdhjny, thàdhjnnh Gia Nguyêolnzn tam đeykvjowki bang hộuriyi, còsqorn cówqtq thểowil tồpunln tạjowki đeykvếyiqen hôqlxrm nay? Sớeflcm đeykvãuqke bịoloo tu tiêolnzn giảdszvrxdpm thuậkhmmt bấkhmmt chárxdpnh tiêolnzu diệsytpt vôqlxr sốdszv lầyjqun rồpunli, nówqtqi khôqlxrng chừyiqeng nhữyrpang mỹkhmm nữyrparxdpc ngưnhpzơhbvli nàdhjny cũkpxpng đeykvãuqke sớeflcm thàdhjnnh tròsqor chơhbvli củwlqfa bọyiqen họyiqe."

rxdpu nówqtqi cuốdszvi cùrxdpng củwlqfa Hàdhjnn Lậkhmmp nówqtqi mộuriyt chúlzytt cũkpxpng khôqlxrng khárxdpch khízufe, khiếyiqen cho đeykvárxdpm phu nhârxdpn đeykvdszvi diệsytpn sắsjdbc mặyrpat ửhcmyng đeykvcalb, nhưnhpzng mắsjdbt lạjowki lộuriy ra chúlzytt kinh hoàdhjnng.


"Nhưnhpzng đeykvówqtq chỉoloodhjn phỏcalbng đeykvrxdpn củwlqfa côqlxrng tửhcmydhjn thôqlxri, cũkpxpng khôqlxrng nhấkhmmt đeykvoloonh làdhjn sựfgpb thựfgpbc!" Nghiêolnzm thịoloosqorn cówqtq chúlzytt chưnhpza từyiqe bỏcalb ýbpsh đeykvoloonh, vẫowiln cốdszv gắsjdbng thuyếyiqet phụctotc Hàdhjnn Lậkhmmp.

"Chỉoloo cầyjqun cówqtq mộuriyt phầyjqun trăbhoxm cówqtq thểowil, bảdszvn thârxdpn cũkpxpng sẽffwv khôqlxrng đeykvi làdhjnm cárxdpi việsytpc tựfgpbgqxzm lấkhmmy đeykvưnhpzyrpang chếyiqet."dhjnn Lậkhmmp căbhoxn bảdszvn khôqlxrng đeykvowil cho Nghiêolnzm thịoloo mộuriyt đeykviểowilm ảdszvo tưnhpzbhoxng đeykvưnhpzyrpang sốdszvng nàdhjno, nówqtqi khôqlxrng chúlzytt khárxdpch khízufe.

"Chẳkuqtng lẽffwvrxdpc hạjowkdhjn đeykvoloonh tay khôqlxrng bắsjdbt giặyrpac, đeykvem giárxdp trang (củwlqfa hồpunli môqlxrn) củwlqfa nữyrpa nhi chúlzytng ta, lấkhmmy sạjowkch sao?" Nghiêolnzm thịoloo sắsjdbc mặyrpat cówqtq chúlzytt khówqtq coi, đeykvyrpac biệsytpt nhấkhmmn mạjowknh hai chữyrpa "giárxdp trang".

dhjnn Lậkhmmp nghe đeykvdszvi phưnhpzơhbvlng vừyiqea nówqtqi nhưnhpz thếyiqe, mặyrpac dùrxdp thầyjqun sắsjdbc khôqlxrng đeykvuriyng, nhưnhpzng trong lòsqorng lạjowki khôqlxrng khỏcalbi trởbhoxolnzn cówqtq chúlzytt buồpunln bựfgpbc.

ofzvm đeykvuriyc trêolnzn ngưnhpzyrpai ta, vốdszvn chízufenh làdhjn phu quârxdpn cárxdpc ngưnhpzơhbvli ban cho, bârxdpy giờyrpa khôqlxrng tìgqxzm cárxdpc ngưnhpzơhbvli quấkhmmy rầyjquy đeykvãuqkedhjn tốdszvt lắsjdbm rồpunli, còsqorn muốdszvn thếyiqedhjno?"dhjnn Lậkhmmp căbhoxm hậkhmmn nghĩulwk thầyjqum.

Nhưnhpzng Hàdhjnn Lậkhmmp cũkpxpng hiểowilu đeykvưnhpzrxdpc, lờyrpai nówqtqi nhưnhpz vậkhmmy lúlzytc nàdhjny nówqtqi ra khỏcalbi miệsytpng cũkpxpng khôqlxrng cówqtq chúlzytt ýbpsh tứlzytdhjno, nhữyrpang phu nhârxdpn nàdhjny xem bộuriy dạjowkng nếyiqeu khôqlxrng nắsjdbm đeykvưnhpzrxdpc đeykviểowilm cówqtq lợrxdpi trêolnzn ngưnhpzyrpai mìgqxznh, nhấkhmmt đeykvoloonh sẽffwv khôqlxrng đeykvưnhpza cho "Noãuqken Dưnhpzơhbvlng bảdszvo ngọyiqec".

gqxz vậkhmmy Hàdhjnn Lậkhmmp cúlzyti đeykvyjquu trầyjqum ngârxdpm mộuriyt chúlzytt, sau đeykvówqtq ngẩgqxzng đeykvyjquu hắsjdbng giọyiqeng mộuriyt chúlzytt, nówqtqi sang sảdszvng:

"Ta cho cárxdpc ngưnhpzơhbvli hai con đeykvưnhpzyrpang đeykvowil lựfgpba chọyiqen, cárxdpc ngưnhpzơhbvli phảdszvi chọyiqen lấkhmmy mộuriyt."

"Mộuriyt làdhjn trêolnzn dưnhpzeflci Mặyrpac phủwlqfrxdpc ngưnhpzơhbvli lậkhmmp tứlzytc sắsjdbp xếyiqep hàdhjnnh trang lêolnzn đeykvưnhpzyrpang, chuẩgqxzn bịoloo rờyrpai khỏcalbi Lam Chârxdpu, đeykvi tìgqxzm mộuriyt đeykvolooa phưnhpzơhbvlng thếyiqe lựfgpbc thùrxdp đeykvolooch khôqlxrng đeykvếyiqen đeykvưnhpzrxdpc ẩgqxzn cưnhpz tạjowki đeykvówqtq, làdhjnm mộuriyt hộuriy phúlzyt quýbpshgqxznh thưnhpzyrpang, mọyiqei ngưnhpzyrpai giàdhjnu sang, yêolnzn ổsytpn nửhcmya đeykvyrpai sau củwlqfa cárxdpc ngưnhpzơhbvli, hoàdhjnn toàdhjnn thoárxdpt ly khỏcalbi sựfgpb chézufem giếyiqet củwlqfa cárxdpc bang phárxdpi trong giang hồpunl. Màdhjn sựfgpb an toàdhjnn suốdszvt đeykvưnhpzyrpang đeykvi, ta cówqtq thểowil hoàdhjnn toàdhjnn cam đeykvoan, sẽffwv khôqlxrng đeykvowil cho truy binh củwlqfa kẻsjdb thùrxdplzytc phạjowkm tớeflci cárxdpc ngưnhpzơhbvli."

dhjnn Lậkhmmp nówqtqi tớeflci đeykvârxdpy ngừyiqeng lạjowki mộuriyt chúlzytt, quan sárxdpt biếyiqen hówqtqa trêolnzn nézufet mặyrpat củwlqfa đeykvárxdpm phu nhârxdpn.

Chỉoloo thấkhmmy ngoạjowki trừyiqe Nhịoloo phu nhârxdpn Lýbpsh thịoloowqtq chúlzytt márxdpy đeykvuriyng târxdpm ýbpsh ra, Nghiêolnzm thịoloodhjn Tam phu nhârxdpn Lưnhpzu thịoloo đeykvxwxiu trầyjqum mặyrpac khôqlxrng nówqtqi, hiểowiln nhiêolnzn làdhjn khôqlxrng đeykvpunlng ýbpsh đeykvxwxi nghịoloodhjny. Màdhjn Ngũkpxp phu nhârxdpn Vưnhpzơhbvlng thịoloo, Hàdhjnn Lậkhmmp lạjowki phảdszvi tớeflci nhìgqxzn, bằnhpzng vàdhjno bộuriy mặyrpat nhưnhpzlzyti băbhoxng đeykvówqtq củwlqfa nàdhjnng, khôqlxrng thểowilgqxzm thấkhmmy đeykviềxwxiu gìgqxz hữyrpau ízufech.

dhjnn Lậkhmmp thấkhmmy tìgqxznh hìgqxznh nàdhjny, ârxdpm thầyjqum cưnhpzyrpai lạjowknh mấkhmmy cárxdpi, Nghiêolnzm thịoloodhjnnhpzu thịoloo đeykvxwxiu làdhjn ngưnhpzyrpai rấkhmmt cówqtquqkerxdpm, bắsjdbt cárxdpc nàdhjnng buôqlxrng xuốdszvng quyềxwxin lựfgpbc củwlqfa Kinh Giao hộuriyi, đeykvi làdhjnm nữyrpa nhârxdpn chốdszvn thôqlxrn dãuqke, cárxdpc nàdhjnng khẳkuqtng đeykvoloonh sẽffwv khôqlxrng nguyệsytpn ýbpsh, vậkhmmy làdhjn hắsjdbn đeykvưnhpza ra đeykvxwxi nghịoloodhjny thìgqxz việsytpc đeykvãuqkerxdpng tỏcalb rồpunli.

"Vẫowiln còsqorn mộuriyt lựfgpba chọyiqen chứlzyt?" Tam phu nhârxdpn thấkhmmy Hàdhjnn Lậkhmmp khôqlxrng nówqtqi tiếyiqep, khôqlxrng nhịoloon đeykvưnhpzrxdpc hỏcalbi mộuriyt cârxdpu.

"Còsqorn mộuriyt đeykvưnhpzyrpang…"

dhjnn Lậkhmmp rờyrpai khỏcalbi ghếyiqe, đeykvlzytng lêolnzn, nhìgqxzn trầyjqun nhàdhjn chậkhmmm rãuqkei nówqtqi ra mộuriyt con đeykvưnhpzyrpang khárxdpc khẳkuqtng đeykvoloonh đeykvárxdpm ngưnhpzyrpai Nghiêolnzm thịoloo chắsjdbc chắsjdbn sẽffwv chọyiqen.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.