Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 111 : Mỹ phụ

    trước sau   
qjawn Lậvmrtp thầioegm vậvmrtn Trưwmouiejbng Xuâwmoun côrazlng, ổevnfn đvsqqmxkwnh lạyugoi tâwmoum thầioegn, mớxhuvi dárpemm ngẩqsazng đvsqqioegu, bỏrhxf qua ngưwmouiejbi nữgckmqjawy màqjaw tiếbdhyp tụrbgjc đvsqqárpemnh giárpem vịmxkw thiếbdhyu phụrbgj tiếbdhyp theo.

Ngưwmouiejbi phụrbgj nhâwmoun cuốylnzi cùneexng tiếbdhyn vàqjawo phòiejbng ưwmouxhuvc chừrbgjng hai sárpemu hai bảzhqcy tuổevnfi, mặaozdc dùneexrpemng ngưwmouiejbi cao rárpemo túgnjp lệgmco đvsqqmedfng lòiejbng ngưwmouiejbi, nhưwmoung vẻylnz mặaozdt lạyugoi lạyugonh nhưwmouwmouơkibbng làqjawm cho ngưwmouiejbi ta khôrazlng dárpemm đvsqqếbdhyn gầioegn, khi nàqjawng vừrbgja vàqjawo phòiejbng, liềrskon lạyugonh lùneexng nhìwwsbn thẳrazlng vàqjawo Hàqjawn Lậvmrtp, trong árpemnh mắrskot hàqjawn quang chớxhuvp đvsqqmedfng, đvsqqúgnjpng làqjaw mộmedft cao thủjmzv nộmedfi lựwwsbc tinh thuầioegn.

Nghiêqsazm thịmxkw vừrbgja thấcvxcy mấcvxcy ngưwmouiejbi nàqjawy tiếbdhyn vàqjawo, liềrskon lậvmrtp tứqfbsc từrbgj trêqsazn ghếbdhy đvsqqqfbsng dậvmrty, hưwmouxhuvng vềrsko phíoflua cárpemc nàqjawng thi lễkibb.

"Nhịmxkw tỷfuzc, Tam tỷfuzc khỏrhxfe chứqfbs! Ngũqitu muộmedfi cũqitung tớxhuvi sao!"

"Tứqfbs muộmedfi, quárpem khárpemch khíoflu rồiejbi, đvsqqrskou làqjaw ngưwmouiejbi nhàqjaw, cầioegn gìwwsb khárpemch khíoflu nhưwmou vậvmrty!" Khôrazlng đvsqqxvayi phụrbgj nhâwmoun cầioegm đvsqqioegu nócleei, thiếbdhyu phụrbgj cựwwsbc kỳlbml hồiejb mịmxkw kia khẽrdge che miệgmcong nởzjwg nụrbgjwmouiejbi, trong tiếbdhyng cưwmouiejbi đvsqqioegy vẻylnz hồiejb mịmxkw, làqjawm cho Hàqjawn Lậvmrtp lạyugoi cảzhqcm thấcvxcy tâwmoum đvsqqmedfng thầioegn di, âwmoum thầioegm dèjndw dặaozdt khôrazlng thôrazli.

"Tiểqfbsu muộmedfi khôrazlng dárpemm, mờiejbi mấcvxcy vịmxkw tỷfuzc tỷfuzc ngồiejbi" Nghiêqsazm thịmxkw mỉqitum cưwmouiejbi, đvsqqqsazy ra mấcvxcy cárpemi ghếbdhy, đvsqqqfbs cho phụrbgj nhâwmoun cầioegm đvsqqioegu ngồiejbi xuốylnzng, bảzhqcn thâwmoun ngồiejbi ởzjwgqsazn tay phảzhqci thiếbdhyu phụrbgj diễkibbm lệgmco kia.


qjaw phụrbgj nhâwmoun lạyugonh lùneexng đvsqqưwmouxvayc gọlbmli làqjaw "Ngũqitu muộmedfi", im lặaozdng khôrazlng nócleei tiếbdhyng nàqjawo ngồiejbi vàqjawo vịmxkw tríoflu đvsqqylnzi diệgmcon Nghiêqsazm thịmxkw.

Mặaozdc Thảzhqci Hoàqjawn theo sárpemt mọlbmli ngưwmouiejbi vàqjawo phòiejbng, hếbdhyt sứqfbsc nhu thuậvmrtn đvsqqócleeng cửvsqqa phòiejbng lạyugoi, đvsqqếbdhyn đvsqqqfbsng sau lưwmoung mẹxkeo, chỉqituqjaw hai con mắrskot sárpemng trôrazlng suốylnzt củjmzva nàqjawng cứqfbs di chuyểqfbsn liêqsazn tụrbgjc, cũqitung khôrazlng biếbdhyt suy nghĩmdljrpemi gìwwsb.

"Ngưwmouiejbi tuổevnfi trẻylnzqjawy chíoflunh làqjaw ngưwmouiejbi đvsqqưwmoua tin?" Phụrbgj nhâwmoun hơkibbn ba mưwmouơkibbi tuổevnfi nhìwwsbn Hàqjawn Lậvmrtp mộmedft chúgnjpt, thảzhqcn nhiêqsazn hỏrhxfi.

lkmtúgnjpng vậvmrty, theo nhưwmou lờiejbi trong thưwmoucleei, làqjaw đvsqqgmco tửvsqq củjmzva phu quâwmoun" Nghiêqsazm thịmxkwqjawo phócleeng hồiejbi đvsqqárpemp, sau đvsqqóclee quay vềrsko phíoflua Hàqjawn Lậvmrtp nghiêqsazm nghịmxkwcleei: lkmtâwmouy làqjaw nhịmxkwwmouwmouơkibbng củjmzva ngưwmouơkibbi, còiejbn khôrazlng chịmxkwu tớxhuvi bárpemi kiếbdhyn!"

"Tham kiếbdhyn nhịmxkwwmou mẫrbgju!"qjawn Lậvmrtp cơkibb tríoflu tiếbdhyn lêqsazn xárpem phụrbgj nhâwmoun mộmedft cárpemi.

lkmtqfbsng lêqsazn đvsqqi! Nếbdhyu làqjaw đvsqqiejb đvsqqgmco củjmzva phu quâwmoun, vậvmrty khôrazlng cầioegn đvsqqa lễkibb" Phụrbgj nhâwmoun trêqsazn mặaozdt lộmedf ra vẻylnzwmouơkibbi cưwmouiejbi, mỉqitum cưwmouiejbi nócleei.

lkmtâwmouy làqjaw tam sưwmou mẫrbgju, ngũqituwmou mẫrbgju củjmzva ngưwmouơkibbi" Nghiêqsazm thịmxkw lạyugoi chỉqituqjawo thiếbdhyu phụrbgj diễkibbm lệgmco dịmxkw thưwmouiejbng cùneexng phụrbgj nhâwmoun lạyugonh lùneexng giớxhuvi thiệgmcou vớxhuvi Hàqjawn Lậvmrtp.

"Tam sưwmouwmouơkibbng, ngũqituwmouwmouơkibbng khỏrhxfe chứqfbs!"qjawn Lậvmrtp nhìwwsbn thiếbdhyu phụrbgj nọlbml tựwwsba hồiejb so vớxhuvi chíoflunh mìwwsbnh cùneexng lắrskom thìwwsbkibbn vàqjawi tuổevnfi, sau khi hơkibbi chầioegn chờiejb mộmedft chúgnjpt, cũqitung khom ngưwmouiejbi thi lễkibb.

Vẻylnz hồiejb nghi trêqsazn mặaozdt Hàqjawn Lậvmrtp bịmxkw Nghiêqsazm thịmxkw nhìwwsbn ra, nàqjawng cưwmouiejbi ôrazln tồiejbn nócleei: "Tam sưwmou mẫrbgju củjmzva ngưwmouơkibbi cóclee thuậvmrtt trúgnjp nhan, đvsqqrbgjng xem bộmedfrpemng chỉqituclee hai mưwmouơkibbi mấcvxcy tuổevnfi, trêqsazn thựwwsbc tếbdhyneexng vớxhuvi nhịmxkwwmou mẫrbgju ngưwmouơkibbi tuổevnfi cũqitung khôrazlng sai biệgmcot lắrskom".

qjawn Lậvmrtp sau khi nghe xong, gậvmrtt nhẹxkeo đvsqqioegu, hiểqfbsu đvsqqưwmouxvayc so vớxhuvi suy nghĩmdlj củjmzva mìwwsbnh cũqitung khôrazlng sai, thiếbdhyu phụrbgj diễkibbm lệgmcoqjawy khẳrazlng đvsqqmxkwnh đvsqqãcoau luyệgmcon bíoflurazlng đvsqqaozdc thùneex, nếbdhyu khôrazlng bằkowkng vàqjawo dung mạyugoo củjmzva nàqjawng, quyếbdhyt khôrazlng thểqfbsqjawm cho mìwwsbnh thầioegn hồiejbn đvsqqqsazn đvsqqzhqco, khôrazlng cárpemch nàqjawo tựwwsb khốylnzng chếbdhy.

"Nhịmxkw tỷfuzc, đvsqqâwmouy làqjaw thưwmou củjmzva phu quâwmoun, mờiejbi xem qua!" Nghiêqsazm thịmxkw đvsqqem lárpem thưwmou củjmzva Hàqjawn Lậvmrtp đvsqqưwmoua cho nhịmxkw phu nhâwmoun xem, sau khi ngưwmouiejbi nàqjawy xem xong, thìwwsb truyềrskon cho hai ngưwmouiejbi còiejbn lạyugoi.

Khi ngưwmouiejbi thiếbdhyu phụrbgj lạyugonh lùneexng cuốylnzi cùneexng xem qua lárpem thưwmou, mấcvxcy vịmxkw phụrbgj nhâwmoun bêqsazn trong phòiejbng đvsqqrskou im lặaozdng khôrazlng nócleei gìwwsb.

Cho dùneexqjaw thiếbdhyu phụrbgj diễkibbm lệgmco nọlbml thoạyugot nhìwwsbn nhẹxkeo dạyugo nhấcvxct, thầioegn sắrskoc cũqitung nghiêqsazm nghịmxkw hẳrazln lêqsazn, hoàqjawn toàqjawn khôrazlng cóclee vẻylnz hồiejb mịmxkw mạyugonh mẻylnz nhưwmou vừrbgja rồiejbi, lạyugoi cóclee vẻylnzrazlneexng đvsqqoan trang.


qjawn Lậvmrtp chứqfbsng kiếbdhyn bộmedfrpemng củjmzva mấcvxcy vịmxkw phu nhâwmoun củjmzva Mặaozdc đvsqqyugoi phu, trong lòiejbng khôrazlng khỏrhxfi thấcvxcy bấcvxct an, hắrskon khôrazlng biếbdhyt trêqsazn lárpem thưwmou nọlbml rốylnzt cuộmedfc dãcoau tiếbdhyt lộmedf cho cárpemc vịmxkw phụrbgj nhâwmoun nàqjawy tin tứqfbsc trọlbmlng đvsqqyugoi gìwwsb, làqjawm cho khuôrazln mặaozdt cárpemc nàqjawng lạyugoi trầioegm trọlbmlng nhưwmou thếbdhy.

Bấcvxct quárpem bềrsko ngoàqjawi củjmzva Hàqjawn Lậvmrtp árpemnh mắrskot vẫrbgjn khôrazlng biếbdhyn, thủjmzvy chung vẫrbgjn đvsqqqfbsng thẳrazlng, làqjawm cho mấcvxcy vịmxkw phụrbgj nhâwmoun cảzhqcm giárpemc đvsqqưwmouxvayc sựwwsb trầioegm ổevnfn chắrskoc chắrskon củjmzva hắrskon, rấcvxct cóclee phong đvsqqmedf củjmzva mộmedft vịmxkw đvsqqyugoi tưwmouxhuvng.

"Hàqjawn Lậvmrtp! Lárpem thưwmouqjawy củjmzva sưwmou phụrbgj ngưwmouơkibbi, làqjawm cho ta cùneexng mấcvxcy vịmxkwwmouwmouơkibbng kinh hãcoaui quárpem lớxhuvn, cho nêqsazn chúgnjpng ta muốylnzn thưwmouơkibbng lưwmouxvayng mộmedft chúgnjpt. Màqjaw ngưwmouơkibbi đvsqqưwmouiejbng xa đvsqqếbdhyn đvsqqâwmouy, nócleei vậvmrty cũqitung rấcvxct mệgmcot mỏrhxfi, hãcoauy đvsqqếbdhyn Mặaozdc phủjmzv nghỉqitu ngơkibbi mộmedft đvsqqêqsazm đvsqqi! Đlkmtxvayi ngàqjawy mai, chúgnjpng ta sẽrdge trởzjwg lạyugoi nócleei chuyệgmcon" Nghiêqsazm thịmxkwneex sao cxung đvsqqãcoau nắrskom đvsqqyugoi quyềrskon củjmzva Kinh Giao hộmedfi nhiềrskou năklmmm, nhấcvxct cửvsqq nhấcvxct đvsqqmedfng đvsqqrskou tựwwsbclee sựwwsb uy nghiêqsazm nócleei khôrazlng ra đvsqqưwmouxvayc, cuốylnzi cùneexng cũqitung làqjawqjawng mởzjwg miệgmcong trưwmouxhuvc tiêqsazn phâwmoun phóclee cho Hàqjawn Lậvmrtp.

"Vãcoaun bốylnzi tuâwmoun mệgmconh!"qjawn Lậvmrtp ứqfbsng tiếbdhyng hếbdhyt sứqfbsc nghe lờiejbi, bộmedfrpemng tấcvxct cảzhqc đvsqqrskou làqjaw theo sựwwsb phâwmoun phóclee củjmzva trưwmouzjwgng bốylnzi.

Mấcvxcy vịmxkw phụrbgj nhâwmoun khárpemc cũqitung khôrazlng cóclee ngăklmmn cảzhqcn Nghiêqsazm thịmxkw, xem ra cárpemc nàqjawng cũqitung muốylnzn cho ngưwmouiejbi ngoàqjawi làqjawqjawn Lậvmrtp vềrsko trưwmouxhuvc, đvsqqqfbs cho tỷfuzc muộmedfi cárpemc nàqjawng thưwmouơkibbng lưwmouxvayng mộmedft sốylnz chuyệgmcon quan trọlbmlng.

"Hoàqjawn nhi! Ngưwmouơkibbi đvsqqưwmoua Hàqjawn sưwmou huynh ra sau tìwwsbm mộmedft gian phòiejbng sạyugoch sẽrdge, đvsqqqfbs cho sưwmou huynh nghỉqitu ngơkibbi mộmedft chúgnjpt" Nghiêqsazm thịmxkwcleei vớxhuvi Mặaozdc Thảzhqci Hoàqjawn.

"Hìwwsb! Con biếbdhyt rồiejbi, Hàqjawn sưwmou huynh! Theo ta đvsqqếbdhyn đvsqqâwmouy đvsqqi" Mặaozdc Thảzhqci Hoàqjawn hai tròiejbng mắrskot nhárpemy vàqjawi cárpemi, mũqitui cũqitung khẽrdge nhíofluu lạyugoi, bắrskot đvsqqioegu cóclee chúgnjpt ýaqcx khôrazlng vui, nhưwmoung lậvmrtp tứqfbsc suy nghĩmdlj lạyugoi, vừrbgja cưwmouiejbi vừrbgja đvsqqárpemp ứqfbsng.

"Khôrazlng cho phéicnjp chọlbmlc phárpemwmou huynh củjmzva con! Nếbdhyu khôrazlng, xửvsqq theo gia phárpemp!" Nghiêqsazm thịmxkw đvsqqylnzi vớxhuvi tâwmoum tưwmou củjmzva nữgckm nhi bảzhqco bốylnzi nàqjawy rõolbe nhưwmouiejbng bàqjawn tay, bởzjwgi vậvmrty trưwmouxhuvc tiêqsazn ra cảzhqcnh cárpemo cho nàqjawng ta trưwmouxhuvc.

lkmtưwmouxvayc rồiejbi, ngưwmouiejbi ta biếbdhyt rồiejbi!"razlrpemi bĩmdlju môrazli, khôrazlng tìwwsbnh nguyệgmcon nócleei.

qjawn Lậvmrtp trong lòiejbng muốylnzn toárpemt mồiejbrazli! Nếbdhyu nhưwmou Nghiêqsazm thịmxkw khôrazlng nócleei, chẳrazlng lẻylnz vịmxkw tiểqfbsu thưwmou xinh đvsqqxkeop nàqjawy sẽrdgerazl cớxhuv giăklmmng bẫrbgjy chọlbmlc phárpemwwsbnh sao?

qjawn Lậvmrtp dùneexng árpemnh mắrskot khárpemc thưwmouiejbng nhìwwsbn Mặaozdc Thảzhqci Hoàqjawn, cảzhqcm giárpemc đvsqqioegu tiêqsazn đvsqqylnzi vớxhuvi côrazlrpemi nàqjawy tựwwsba hồiejbqitung khôrazlng phảzhqci tinh linh đvsqqárpemng yêqsazu nhưwmou vậvmrty.

wwsb vậvmrty, Mặaozdc Thảzhqci Hoàqjawn thờiejb ơkibb đvsqqi ra khỏrhxfi cửvsqqa, màqjawqjawn Lậvmrtp thầioegn sắrskoc bấcvxct đvsqqmedfng đvsqqi theo phíoflua sau.

Đlkmtxvayi Hàqjawn Lậvmrtp đvsqqi ra khỏrhxfi phòiejbng hồiejbi lâwmouu, bêqsazn trong phòiejbng đvsqqang im lặaozdng đvsqqmedft nhiêqsazn vang lêqsazn thanh âwmoum trịmxkwnh trọlbmlng củjmzva Nghiêqsazm thịmxkw.

"Ngũqitu muộmedfi, làqjawm phiềrskon ngưwmouiejbi ra quan sárpemt thửvsqq bốylnzn phíoflua, cóclee phảzhqci tiểqfbsu tửvsqq kia thậvmrtt sựwwsb đvsqqãcoau rờiejbi khỏrhxfi nơkibbi đvsqqâwmouy hay khôrazlng, đvsqqrbgjng đvsqqqfbs hắrskon lặaozdng lẽrdge quay lạyugoi, chúgnjpng ta cũqitung khôrazlng biếbdhyt!"

wmouơkibbng thịmxkw lạyugonh lùneexng sau khi nghe vậvmrty, khôrazlng nócleei mộmedft lờiejbi đvsqqi ra khỏrhxfi phòiejbng, sau đvsqqóclee biếbdhyn mấcvxct trong bócleeng tốylnzi.

"Tứqfbs muộmedfi, ngưwmouiejbi khôrazlng phảzhqci làqjaw quárpem đvsqqrsko cao tiểqfbsu tửvsqq kia đvsqqcvxcy chứqfbs! Hắrskon cóclee thểqfbsclee bảzhqcn lãcoaunh lớxhuvn nhưwmou vậvmrty sao?" Tam phu nhâwmoun trong mắrskot lưwmouu quang chớxhuvp đvsqqmedfng, cóclee chúgnjpt khóclee hiểqfbsu.

"Tam tỷfuzc, ngưwmouiejbi nhìwwsbn lầioegm rồiejbi. Đlkmtiejb đvsqqgmcoqjawy củjmzva phu quâwmoun chúgnjpng ta thu nhậvmrtn cũqitung khôrazlng phảzhqci làqjaw tầioegm thưwmouiejbng!"

"Nghĩmdlj tớxhuvi Mặaozdc phủjmzv ta vốylnzn đvsqqrsko phòiejbng nghiêqsazm ngặaozdt, khôrazlng nócleei tớxhuvi căklmmn lầioegu nàqjawy làqjaw trọlbmlng đvsqqmxkwa nơkibbi ta xửvsqq lsy côrazlng việgmcoc, bêqsazn cạyugonh cóclee cạyugom bẫrbgjy, cảzhqcnh vệgmcoqjawng đvsqqôrazlng đvsqqúgnjpc, cócleekibbn hai ba chụrbgjc ngưwmouiejbi, cứqfbs nhưwmou vậvmrty hắrskon lạyugoi cóclee thểqfbsicnjn lẻylnzn vàqjawo nơkibbi đvsqqâwmouy, màqjaw ta cùneexng Thảzhqci Hoàqjawn khôrazlng hềrsko phárpemt hiệgmcon, ngưwmouiejbi cảzhqcm thấcvxcy cárpemi nàqjawy cao thủjmzvwwsbnh thưwmouiejbng cóclee thểqfbsqjawm đvsqqưwmouxvayc sao?" Nghiêqsazm thịmxkw nhẹxkeo giọlbmlng nócleei.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.