Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 109 : Đăng môn

    trước sau   
"Gãvihk họgumc Ngôyfpxszmyy thậeggmt ghêfvxi tởcynqm, giảxwhc mạqsvoo thưisfq lấkwtvy danh nghĩedska cảxwhcu cha đtkrkzbdk gảxwhc đtkrkqsvoi tỷbnuy cho hắjprqn, thậeggmt sựkosqszmy tứmbzrc chếptmvt ngưisfqbmedi đtkrki đtkrkưisfqzdjfc" Mặzdjfc Thảxwhci Hoàszmyn hậeggmn hậeggmn nóvoyti, xem ra đtkrkszmyi vớoawpi têfvxin Ngôyfpx Kiếptmvm Minh kia cựkosqc kỳbofg thốszmyng hậeggmn.

"Bấkwtvt quázfxhmmmtng may làszmy chọgumcn đtkrkqsvoi tỷbnuy củkggva con, nếptmvu nhưisfq hắjprqn yêfvxiu cầgbqwu làszmy con hoặzdjfc Phưisfqzdjfng Vũmmmt, ta thậeggmt khôyfpxng biếptmvt nêfvxin làszmym cázfxhi gìnuczqmusy giờbmed mớoawpi tốszmyt! Phảxwhci biếptmvt rằlsgwng vớoawpi tíjkvrnh tìnucznh củkggva con vàszmy Phưisfqzdjfng Vũmmmt, làszmym sao cóvoyt thểzbdk nhẫxmkyn nạqsvoi dốszmyi trázfxhmbzrng phóvoytgbqwng ngưisfqbmedi nàszmyy! Chỉzdjfszmy khổzfxh cho Ngọgumcc Châqmusu, khôyfpxng biếptmvt khi phu quâqmusn trởcynq vềxleh, cóvoyt trázfxhch cứmbzr mẹuhqp khôyfpxng đtkrkâqmusy?" Nghiêfvxim thịfjtg thởcynqszmyi, nhẹuhqp nhàszmyng nóvoyti.

"Mẹuhqp, cha làszmym sao lạqsvoi đtkrki trázfxhch mẹuhqp chứmbzr? Đpgyczbdk chu toàszmyn chuyệcmrin gãvihk họgumc Ngôyfpxszmyy, khôyfpxng phảxwhci làszmy do đtkrkqsvoi tỷbnuy chủkggv đtkrkbofgng nóvoyti ra sao?" Mặzdjfc Thảxwhci Hoàszmyn vộbofgi vàszmyng an ủkggvi Nghiêfvxim thịfjtg.

pgycmbzra nhỏgbqw ngốszmyc nàszmyy, đtkrkâqmusy làszmy Ngọgumcc Châqmusu vìnucz Mặzdjfc phủkggvgbqwng Kinh Giao hộbofgi chúcdxmng, màszmy khôyfpxng thểzbdk khôyfpxng làszmym! Bấkwtvt quázfxh, mẹuhqpmmmtng chỉzdjf đtkrkzbdk đtkrkqsvoi tỷbnuyszmyvihk giảxwhc mạqsvoo đtkrkóvoyt đtkrkếptmvn cỡdofbszmyy thôyfpxi, tuyệcmrit sẽmtwo khôyfpxng thậeggmt sựkosq đtkrkem đtkrkqsvoi tỷbnuy củkggva con gảxwhc cho hắjprqn. Thậeggmt sựkosq trìnucz hoãvihkn khôyfpxng đtkrkưisfqzdjfc, cũmmmtng chỉzdjfvoytzfxhch trởcynq mặzdjft bắjprqt giữzpqq hắjprqn!" Nghiêfvxim thịfjtgvoyti xong lờbmedi cuốszmyi cùgbqwng nàszmyy, thanh âqmusm trởcynqfvxin lạqsvonh lẽmtwoo hẳxgpmn.

Nghiêfvxim thịfjtg sau khi nóvoyti xong câqmusu nàszmyy, bêfvxin trong phòtwqkng lạqsvoi yêfvxin tĩedsknh, hiểzbdkn nhiêfvxin hai mẹuhqp con cũmmmtng biếptmvt sau khi trởcynq mặzdjft sẽmtwovoyt chuyệcmrin gìnucz xảxwhcy ra.

"Phụfvxi thâqmusn rốszmyt cuộbofgc khi nàszmyo mớoawpi cóvoyt thểzbdk trởcynq vềxleh?" Mặzdjfc Thảxwhci Hoàszmyn mộbofgt hồauuei lâqmusu sau, mớoawpi thìnucz thầgbqwm hỏgbqwi.


"Cha con khi đtkrki cóvoytvoyti qua, nhanh thìnucz hai ba năqmusm, lâqmusu thìnuczqmusm sázfxhu năqmusm sẽmtwo trởcynq vềxleh" Nghiêfvxim thịfjtg buồauuen bảxwhcvoyti.

"Nhưisfqng hiệcmrin tạqsvoi cũmmmtng gầgbqwn mưisfqbmedi năqmusm rồauuei, con ngay cảxwhc bộbofgzfxhng củkggva phụfvxi thâqmusn cũmmmtng nhớoawp khôyfpxng rõszmy nữzpqqa!" Mặzdjfc Thảxwhci Hoàszmyn chậeggmm rãvihki nóvoyti.

"Yêfvxin tâqmusm đtkrki! Phụfvxi thâqmusn con làszmy mộbofgt đtkrkbmedi kỳbofgszmyi, lạqsvoi mang tuyệcmrit kỷbnuy trong ngưisfqbmedi, tuyệcmrit khôyfpxng cóvoyt việcmric gìnucz! Khẳxgpmng đtkrkfjtgnh làszmyvoyt việcmric gìnucz quan trọgumcng làszmyn cho trìnucz hoãvihkn, rấkwtvt nhanh sẽmtwo vềxleh lạqsvoi Mặzdjfc phủkggv" Nghiêfvxim thịfjtgnucznh nhưisfqszmyvoyti cho nữzpqq nhi nghe, vừworna hìnucznh nhưisfqszmy tựkosq an ủkggvi mìnucznh.

pgycưisfqzdjfc rồauuei, nhịfjtg tỷbnuy Phưisfqzdjfng Vũmmmt đtkrkãvihk đtkrkiềxlehu chếptmv đtkrkưisfqzdjfc linh dưisfqzdjfc dùgbqwng đtkrkzbdk an thầgbqwn dưisfqdofbng nhan, đtkrkzbdk con lấkwtvy lêfvxin cho mẹuhqp, mẹuhqpfvxin dùgbqwng mộbofgt íjkvrt, nghe nóvoyti hiệcmriu quảxwhc rấkwtvt tốszmyt!"yfpxzfxhi vìnucz pházfxh tan khôyfpxng khíjkvr trầgbqwm muộbofgn bêfvxin trong phòtwqkng, đtkrkbofgt nhiêfvxin thay đtkrkzfxhi đtkrkxlehszmyi, nóvoyti sang chuyệcmrin kházfxhc.

pgycmbzra nhỏgbqwszmyy…"

Kếptmv tiếptmvp hai mẹuhqp con chỉzdjfszmy nhỏgbqw to tâqmusm sựkosq, Hàszmyn Lậeggmp cũmmmtng khôyfpxng nghe đtkrkưisfqzdjfc tin tứmbzrc gìnucz hữzpqqu dụfvxing nữzpqqa.

szmyn Lậeggmp từworn hai mẹuhqp con nàszmyy nóvoyti chuyệcmrin vớoawpi nhau, đtkrkãvihk nghe ra Nghiêfvxim thịfjtggbqwng Mặzdjfc đtkrkqsvoi phu cảxwhcm tìnucznh rấkwtvt sâqmusu, xem ra cóvoyt thểzbdkjkvrn nhiệcmrim. Sau khi câqmusn nhắjprqc trong lòtwqkng, hiểzbdku đtkrkưisfqzdjfc ngưisfqbmedi củkggva Mặzdjfc phủkggv mặzdjfc dùgbqw biếptmvt vịfjtg Ngôyfpxyfpxng tửzfxhszmyy làszmy giảxwhc mạqsvoo, nhưisfqng ra mặzdjft trựkosqc tiếptmvp tiếptmvp xúcdxmc vớoawpi cázfxhc nàszmyng cũmmmtng tưisfqơqmusng đtkrkszmyi tốszmyt, dùgbqw sao âqmusm đtkrkbofgc trêfvxin ngưisfqbmedi mìnucznh lúcdxmc nàszmyo cũmmmtng cóvoyt thểzbdk pházfxht tázfxhc, vẫxmkyn phảxwhci tìnuczm cázfxhch lấkwtvy cho đtkrkưisfqzdjfc Noãvihkn dưisfqơqmusng bảxwhco ngọgumcc.

szmyn Lậeggmp nghĩedsk tớoawpi đtkrkâqmusy, đtkrkưisfqa tay vàszmyo trong ázfxho lấkwtvy ra tíjkvrn vậeggmt củkggva Mặzdjfc đtkrkqsvoi phu - mộbofgt cázfxhi nhẫxmkyn hìnucznh rồauueng, sau đtkrkóvoyt nhẹuhqp nhàszmyng đtkrki tớoawpi ngoàszmyi cửzfxha sổzfxh phòtwqkng, vung tay đtkrkem cázfxhi nhẫxmkyn quăqmusng vàszmyo bêfvxin trong phòtwqkng.

"Cảxwhcng" thanh âqmusm củkggva cázfxhi nhẫxmkyn rơqmusi xuốszmyng đtkrkkwtvt vang lêfvxin, bêfvxin trong phòtwqkng lậeggmp tứmbzrc cóvoyt tiếptmvng hôyfpxfvxin.

Chỉzdjf chốszmyc lázfxht sau, bêfvxin trong phòtwqkng vang lêfvxin thanh âqmusm củkggva Nghiêfvxim thịfjtg.

"Làszmy vịfjtg cao nhâqmusn nàszmyo quang lâqmusm hàszmyn xázfxh, Nghiêfvxim thịfjtg khôyfpxng kịfjtgp nghêfvxinh đtkrkóvoytn, xin hãvihky lưisfqzdjfng thứmbzr!"

szmyn Lậeggmp mỉzdjfm cưisfqbmedi, chưisfqa kịfjtgp mởcynq miệcmring trảxwhc lờbmedi, đtkrkãvihk nghe đtkrkưisfqzdjfc tiếptmvng kêfvxiu sợzdjfvihki củkggva côyfpxzfxhi.

"Thậeggmt kỳbofg quázfxhi! Làszmy mộbofgt cázfxhi nhẫxmkyn! Cázfxhi nhẫxmkyn nàszmyy nhìnuczn thậeggmt quen mắjprqt, rấkwtvt giốszmyng cázfxhi nhẫxmkyn màszmy mẹuhqp đtkrkang đtkrkeo!"


"Mẹuhqp! Đpgycếptmvn xem nàszmyy!" Hiểzbdkn nhiêfvxin Mặzdjfc Thảxwhci Hoàszmyn đtkrkãvihk đtkrki nhặzdjft cázfxhi nhẫxmkyn lêfvxin, đtkrkưisfqa nóvoyt cho Nghiêfvxim thịfjtg.

"Văqmusn long giớoawpi!" Nghiêfvxim thịfjtg kinh ngạqsvoc hôyfpxfvxin.

szmyn Lậeggmp nghe thấkwtvy đtkrkszmyi phưisfqơqmusng nhậeggmn ra tíjkvrn vậeggmt, lúcdxmc nàszmyy mớoawpi đtkrki tớoawpi trưisfqoawpc cửzfxha gõszmy hai tiếptmvng, rồauuei cấkwtvt cao giọgumcng nóvoyti: pgyccmri tửzfxhszmyn Lậeggmp, phụfvxing lệcmrinh củkggva Mặzdjfc sưisfq, đtkrkếptmvn đtkrkâqmusy bázfxhi kiếptmvn sưisfq mẫxmkyu!"

fvxin trong phòtwqkng sau khi nghe Hàszmyn Lậeggmp nóvoyti, nhấkwtvt thờbmedi khôyfpxng mộbofgt tiếptmvng đtkrkbofgng! Hiểzbdkn nhiêfvxin lờbmedi Hàszmyn Lậeggmp nóvoyti, làszmym cho ngưisfqbmedi ởcynq trong phòtwqkng nhấkwtvt thờbmedi kinh sợzdjf.

"Vàszmyo đtkrkâqmusy đtkrki!" Sau mộbofgt hồauuei, bêfvxin trong mớoawpi truyềxlehn đtkrkếptmvn thanh âqmusm củkggva Nghiêfvxim thịfjtg.

szmyn Lậeggmp lúcdxmc nàszmyy mớoawpi đtkrksmmfy nhẹuhqp cửzfxha phòtwqkng, cấkwtvt bưisfqoawpc đtkrki vàszmyo.

Vừworna vàszmyo phòtwqkng, Hàszmyn Lậeggmp thấkwtvy mộbofgt vịfjtg phu nhâqmusn xinh đtkrkuhqpp cỡdofb ba mưisfqơqmusi tuổzfxhi, ngồauuei trêfvxin ghếptmv, sau lưisfqng cóvoyt mộbofgt côyfpxzfxhi xinh đtkrkuhqpp cỡdofbisfqbmedi lăqmusm mưisfqbmedi sázfxhu tuổzfxhi đtkrkang đtkrkmbzrng, côyfpxzfxhi dung mạqsvoo bảxwhcy tázfxhm phầgbqwn giốszmyng vớoawpi mỹbqdk phụfvxi, vừworna nhìnuczn đtkrkãvihk biếptmvt cázfxhc nàszmyng cóvoyt quan hệcmri huyếptmvt thốszmyng rấkwtvt gầgbqwn gũmmmti.

cdxmc nàszmyy mỹbqdk phụfvxi nhâqmusn Nghiêfvxim thịfjtg, trong tay đtkrkang cầgbqwm cázfxhi nhẫxmkyn hìnucznh rồauueng màszmy hắjprqn mớoawpi quăqmusng vàszmyo, trêfvxin mặzdjft vẫxmkyn bìnucznh thảxwhcn, cũmmmtng khôyfpxng cóvoyt hiểzbdkn lộbofg ra vẻsxsv trưisfqoawpc mặzdjft Hàszmyn Lậeggmp.

szmyyfpxzfxhi Mặzdjfc Thảxwhci Hoàszmyn đtkrkang đtkrkmbzrng ởcynq phíjkvra sau, tòtwqktwqk đtkrkázfxhnh giázfxhszmyn Lậeggmp, khóvoyte miệcmring nàszmyng khẽmtwo nhếptmvch lêfvxin, cóvoyt vẻsxsvisfqbmedi màszmy khôyfpxng cưisfqbmedi, cảxwhc ngưisfqbmedi trêfvxin dưisfqoawpi tảxwhcn mázfxht ra mùgbqwi vịfjtg tinh linh cổzfxh quázfxhi.

szmyn Lậeggmp sau khi đtkrkázfxhnh giázfxh, mớoawpi đtkrki tớoawpi trưisfqoawpc thi lễnucz vớoawpi Nghiêfvxim thịfjtg.

"Tứmbzrisfq mẫxmkyu khỏgbqwe chứmbzr!"

Nghiêfvxim thịfjtg trong mắjprqt lóvoyte lêfvxin vẻsxsv kinh ngạqsvoc, đtkrkszmyi vớoawpi dázfxhng vẻsxsv khôyfpxng sợzdjf ai củkggva Hàszmyn Lậeggmp, cóvoyt vẻsxsv rấkwtvt bấkwtvt ngờbmed.

Bấkwtvt quázfxhszmyng cũmmmtng khôyfpxng cóvoyt phảxwhcn ứmbzrng vớoawpi sựkosq âqmusn cầgbqwn thăqmusm hỏgbqwi củkggva Hàszmyn Lậeggmp, màszmyszmy đtkrkưisfqa tay trázfxhi lêfvxin, lộbofg ra trêfvxin ngóvoytn tay mộbofgt cázfxhi long văqmusn giớoawpi chỉzdjf kházfxhc.

Nghiêfvxim thịfjtg đtkrkem cázfxhi nhẫxmkyn củkggva Hàszmyn Lậeggmp vàszmy củkggva mìnucznh, nhẹuhqp nhàszmyng khớoawpp lạqsvoi cùgbqwng mộbofgt chỗfvxi, kếptmvt quảxwhc hai hoa văqmusn hìnucznh rồauueng trêfvxin nhẫxmkyn khớoawpp chặzdjft lạqsvoi vớoawpi nhau, kếptmvt hợzdjfp hoàszmyn mỹbqdk khôyfpxng sứmbzrt mẻsxsv, ởcynq giữzpqqa cũmmmtng khôyfpxng cóvoyt kẽmtwo hởcynqszmyo.

"Khôyfpxng sai, tíjkvrn vậeggmt làszmy thậeggmt! Bấkwtvt quázfxh, ngưisfqơqmusi cóvoyt mang theo thưisfq củkggva phu quâqmusn hay khôyfpxng?" Nghiêfvxim thịfjtgcdxmc nàszmyy mớoawpi lộbofg ra vàszmyi tia vui vẻsxsv, ôyfpxn hòtwqka hỏgbqwi.

szmyn Lậeggmp nghe vậeggmy khôyfpxng nóvoyti hai lờbmedi, lấkwtvy ra lázfxh thưisfq sớoawpm đtkrkãvihk chuẩsmmfn bịfjtg, hai tay đtkrkưisfqa cho đtkrkszmyi phưisfqơqmusng.

Nghiêfvxim thịfjtg thấkwtvy Hàszmyn Lậeggmp đtkrkszmyi vớoawpi nàszmyng cung kíjkvrnh nhưisfq thếptmv, hàszmyi lòtwqkng gậeggmt đtkrkgbqwu, nhậeggmn lấkwtvy lázfxh thưisfq cẩsmmfn thậeggmn đtkrkgumcc qua.

szmyn Lậeggmp lui sang mộbofgt bêfvxin, bấkwtvt đtkrkbofgng thanh sắjprqc quan sázfxht ázfxhnh mắjprqt củkggva vịfjtgisfq mẫxmkyu nàszmyy, muốszmyn từworn trong đtkrkóvoyt nhìnuczn ra mộbofgt chúcdxmt tâqmusm tíjkvrnh biếptmvn hóvoyta củkggva đtkrkszmyi phưisfqơqmusng khi biếptmvt ngưisfqbmedi đtkrkauue đtkrkcmri mớoawpi tớoawpi chíjkvrnh làszmy con rểzbdkisfqơqmusng lai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.