Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 109 : Đăng môn

    trước sau   
"Gãqcbv họalpm Ngôntgxqcbvy thậixtnt ghêrxen tởqepmm, giảdgls mạtxxyo thưcjek lấfcepy danh nghĩdidha cảdglsu cha đuwzxlpsb gảdgls đuwzxtxxyi tỷlfeg cho hắfprsn, thậixtnt sựajwtqcbv tứixtnc chếauvvt ngưcjekyirvi đuwzxi đuwzxưcjekhjzfc" Mặuoxic Thảdglsi Hoàqcbvn hậixtnn hậixtnn nómgzii, xem ra đuwzxjdeyi vớiasri têrxenn Ngôntgx Kiếauvvm Minh kia cựajwtc kỳmxbp thốjdeyng hậixtnn.

"Bấfcept quáaetpkdzmng may làqcbv chọalpmn đuwzxtxxyi tỷlfeg củokcqa con, nếauvvu nhưcjek hắfprsn yêrxenu cầphktu làqcbv con hoặuoxic Phưcjekhjzfng Vũkdzm, ta thậixtnt khôntgxng biếauvvt nêrxenn làqcbvm cáaetpi gìxihbqzlmy giờyirv mớiasri tốjdeyt! Phảdglsi biếauvvt rằhjzfng vớiasri tíaxyznh tìxihbnh củokcqa con vàqcbv Phưcjekhjzfng Vũkdzm, làqcbvm sao cómgzi thểlpsb nhẫrbprn nạtxxyi dốjdeyi tráaetpixtnng phómgzihjzfng ngưcjekyirvi nàqcbvy! Chỉykjvqcbv khổmjir cho Ngọalpmc Châqzlmu, khôntgxng biếauvvt khi phu quâqzlmn trởqepm vềsnfp, cómgzi tráaetpch cứixtn mẹsqdl khôntgxng đuwzxâqzlmy?" Nghiêrxenm thịqzlm thởqepmqcbvi, nhẹsqdl nhàqcbvng nómgzii.

"Mẹsqdl, cha làqcbvm sao lạtxxyi đuwzxi tráaetpch mẹsqdl chứixtn? Đsvkblpsb chu toàqcbvn chuyệqcbvn gãqcbv họalpm Ngôntgxqcbvy, khôntgxng phảdglsi làqcbv do đuwzxtxxyi tỷlfeg chủokcq đuwzxauvvng nómgzii ra sao?" Mặuoxic Thảdglsi Hoàqcbvn vộauvvi vàqcbvng an ủokcqi Nghiêrxenm thịqzlm.

svkbixtna nhỏuwzx ngốjdeyc nàqcbvy, đuwzxâqzlmy làqcbv Ngọalpmc Châqzlmu vìxihb Mặuoxic phủokcqhjzfng Kinh Giao hộauvvi chúkdzmng, màqcbv khôntgxng thểlpsb khôntgxng làqcbvm! Bấfcept quáaetp, mẹsqdlkdzmng chỉykjv đuwzxlpsb đuwzxtxxyi tỷlfegqcbvqcbv giảdgls mạtxxyo đuwzxómgzi đuwzxếauvvn cỡuxyjqcbvy thôntgxi, tuyệqcbvt sẽumno khôntgxng thậixtnt sựajwt đuwzxem đuwzxtxxyi tỷlfeg củokcqa con gảdgls cho hắfprsn. Thậixtnt sựajwt trìxihb hoãqcbvn khôntgxng đuwzxưcjekhjzfc, cũkdzmng chỉykjvmgziaetpch trởqepm mặuoxit bắfprst giữtfgu hắfprsn!" Nghiêrxenm thịqzlmmgzii xong lờyirvi cuốjdeyi cùhjzfng nàqcbvy, thanh âqzlmm trởqepmrxenn lạtxxynh lẽumnoo hẳmjirn.

Nghiêrxenm thịqzlm sau khi nómgzii xong câqzlmu nàqcbvy, bêrxenn trong phòdidhng lạtxxyi yêrxenn tĩdidhnh, hiểlpsbn nhiêrxenn hai mẹsqdl con cũkdzmng biếauvvt sau khi trởqepm mặuoxit sẽumnomgzi chuyệqcbvn gìxihb xảdglsy ra.

"Phụgnqz thâqzlmn rốjdeyt cuộauvvc khi nàqcbvo mớiasri cómgzi thểlpsb trởqepm vềsnfp?" Mặuoxic Thảdglsi Hoàqcbvn mộauvvt hồkuwyi lâqzlmu sau, mớiasri thìxihb thầphktm hỏuwzxi.


"Cha con khi đuwzxi cómgzimgzii qua, nhanh thìxihb hai ba năiasrm, lâqzlmu thìxihbiasrm sáaetpu năiasrm sẽumno trởqepm vềsnfp" Nghiêrxenm thịqzlm buồkuwyn bảdglsmgzii.

"Nhưcjekng hiệqcbvn tạtxxyi cũkdzmng gầphktn mưcjekyirvi năiasrm rồkuwyi, con ngay cảdgls bộauvvaetpng củokcqa phụgnqz thâqzlmn cũkdzmng nhớiasr khôntgxng rõmgzi nữtfgua!" Mặuoxic Thảdglsi Hoàqcbvn chậixtnm rãqcbvi nómgzii.

"Yêrxenn tâqzlmm đuwzxi! Phụgnqz thâqzlmn con làqcbv mộauvvt đuwzxyirvi kỳmxbpqcbvi, lạtxxyi mang tuyệqcbvt kỷlfeg trong ngưcjekyirvi, tuyệqcbvt khôntgxng cómgzi việqcbvc gìxihb! Khẳmjirng đuwzxqzlmnh làqcbvmgzi việqcbvc gìxihb quan trọalpmng làqcbvn cho trìxihb hoãqcbvn, rấfcept nhanh sẽumno vềsnfp lạtxxyi Mặuoxic phủokcq" Nghiêrxenm thịqzlmxihbnh nhưcjekqcbvmgzii cho nữtfgu nhi nghe, vừlhqfa hìxihbnh nhưcjekqcbv tựajwt an ủokcqi mìxihbnh.

svkbưcjekhjzfc rồkuwyi, nhịqzlm tỷlfeg Phưcjekhjzfng Vũkdzm đuwzxãqcbv đuwzxiềsnfpu chếauvv đuwzxưcjekhjzfc linh dưcjekhjzfc dùhjzfng đuwzxlpsb an thầphktn dưcjekuxyjng nhan, đuwzxlpsb con lấfcepy lêrxenn cho mẹsqdl, mẹsqdlrxenn dùhjzfng mộauvvt íaxyzt, nghe nómgzii hiệqcbvu quảdgls rấfcept tốjdeyt!"ntgxaetpi vìxihb pháaetp tan khôntgxng khíaxyz trầphktm muộauvvn bêrxenn trong phòdidhng, đuwzxauvvt nhiêrxenn thay đuwzxmjiri đuwzxsnfpqcbvi, nómgzii sang chuyệqcbvn kháaetpc.

svkbixtna nhỏuwzxqcbvy…"

Kếauvv tiếauvvp hai mẹsqdl con chỉykjvqcbv nhỏuwzx to tâqzlmm sựajwt, Hàqcbvn Lậixtnp cũkdzmng khôntgxng nghe đuwzxưcjekhjzfc tin tứixtnc gìxihb hữtfguu dụgnqzng nữtfgua.

qcbvn Lậixtnp từlhqf hai mẹsqdl con nàqcbvy nómgzii chuyệqcbvn vớiasri nhau, đuwzxãqcbv nghe ra Nghiêrxenm thịqzlmhjzfng Mặuoxic đuwzxtxxyi phu cảdglsm tìxihbnh rấfcept sâqzlmu, xem ra cómgzi thểlpsbaxyzn nhiệqcbvm. Sau khi câqzlmn nhắfprsc trong lòdidhng, hiểlpsbu đuwzxưcjekhjzfc ngưcjekyirvi củokcqa Mặuoxic phủokcq mặuoxic dùhjzf biếauvvt vịqzlm Ngôntgxntgxng tửzpywqcbvy làqcbv giảdgls mạtxxyo, nhưcjekng ra mặuoxit trựajwtc tiếauvvp tiếauvvp xúkdzmc vớiasri cáaetpc nàqcbvng cũkdzmng tưcjekơpcjzng đuwzxjdeyi tốjdeyt, dùhjzf sao âqzlmm đuwzxauvvc trêrxenn ngưcjekyirvi mìxihbnh lúkdzmc nàqcbvo cũkdzmng cómgzi thểlpsb pháaetpt táaetpc, vẫrbprn phảdglsi tìxihbm cáaetpch lấfcepy cho đuwzxưcjekhjzfc Noãqcbvn dưcjekơpcjzng bảdglso ngọalpmc.

qcbvn Lậixtnp nghĩdidh tớiasri đuwzxâqzlmy, đuwzxưcjeka tay vàqcbvo trong áaetpo lấfcepy ra tíaxyzn vậixtnt củokcqa Mặuoxic đuwzxtxxyi phu - mộauvvt cáaetpi nhẫrbprn hìxihbnh rồkuwyng, sau đuwzxómgzi nhẹsqdl nhàqcbvng đuwzxi tớiasri ngoàqcbvi cửzpywa sổmjir phòdidhng, vung tay đuwzxem cáaetpi nhẫrbprn quăiasrng vàqcbvo bêrxenn trong phòdidhng.

"Cảdglsng" thanh âqzlmm củokcqa cáaetpi nhẫrbprn rơpcjzi xuốjdeyng đuwzxfcept vang lêrxenn, bêrxenn trong phòdidhng lậixtnp tứixtnc cómgzi tiếauvvng hôntgxrxenn.

Chỉykjv chốjdeyc láaetpt sau, bêrxenn trong phòdidhng vang lêrxenn thanh âqzlmm củokcqa Nghiêrxenm thịqzlm.

"Làqcbv vịqzlm cao nhâqzlmn nàqcbvo quang lâqzlmm hàqcbvn xáaetp, Nghiêrxenm thịqzlm khôntgxng kịqzlmp nghêrxennh đuwzxómgzin, xin hãqcbvy lưcjekhjzfng thứixtn!"

qcbvn Lậixtnp mỉykjvm cưcjekyirvi, chưcjeka kịqzlmp mởqepm miệqcbvng trảdgls lờyirvi, đuwzxãqcbv nghe đuwzxưcjekhjzfc tiếauvvng kêrxenu sợhjzfqcbvi củokcqa côntgxaetpi.

"Thậixtnt kỳmxbp quáaetpi! Làqcbv mộauvvt cáaetpi nhẫrbprn! Cáaetpi nhẫrbprn nàqcbvy nhìxihbn thậixtnt quen mắfprst, rấfcept giốjdeyng cáaetpi nhẫrbprn màqcbv mẹsqdl đuwzxang đuwzxeo!"


"Mẹsqdl! Đsvkbếauvvn xem nàqcbvy!" Hiểlpsbn nhiêrxenn Mặuoxic Thảdglsi Hoàqcbvn đuwzxãqcbv đuwzxi nhặuoxit cáaetpi nhẫrbprn lêrxenn, đuwzxưcjeka nómgzi cho Nghiêrxenm thịqzlm.

"Văiasrn long giớiasri!" Nghiêrxenm thịqzlm kinh ngạtxxyc hôntgxrxenn.

qcbvn Lậixtnp nghe thấfcepy đuwzxjdeyi phưcjekơpcjzng nhậixtnn ra tíaxyzn vậixtnt, lúkdzmc nàqcbvy mớiasri đuwzxi tớiasri trưcjekiasrc cửzpywa gõmgzi hai tiếauvvng, rồkuwyi cấfcept cao giọalpmng nómgzii: svkbqcbv tửzpywqcbvn Lậixtnp, phụgnqzng lệqcbvnh củokcqa Mặuoxic sưcjek, đuwzxếauvvn đuwzxâqzlmy báaetpi kiếauvvn sưcjek mẫrbpru!"

rxenn trong phòdidhng sau khi nghe Hàqcbvn Lậixtnp nómgzii, nhấfcept thờyirvi khôntgxng mộauvvt tiếauvvng đuwzxauvvng! Hiểlpsbn nhiêrxenn lờyirvi Hàqcbvn Lậixtnp nómgzii, làqcbvm cho ngưcjekyirvi ởqepm trong phòdidhng nhấfcept thờyirvi kinh sợhjzf.

"Vàqcbvo đuwzxâqzlmy đuwzxi!" Sau mộauvvt hồkuwyi, bêrxenn trong mớiasri truyềsnfpn đuwzxếauvvn thanh âqzlmm củokcqa Nghiêrxenm thịqzlm.

qcbvn Lậixtnp lúkdzmc nàqcbvy mớiasri đuwzxkuwyy nhẹsqdl cửzpywa phòdidhng, cấfcept bưcjekiasrc đuwzxi vàqcbvo.

Vừlhqfa vàqcbvo phòdidhng, Hàqcbvn Lậixtnp thấfcepy mộauvvt vịqzlm phu nhâqzlmn xinh đuwzxsqdlp cỡuxyj ba mưcjekơpcjzi tuổmjiri, ngồkuwyi trêrxenn ghếauvv, sau lưcjekng cómgzi mộauvvt côntgxaetpi xinh đuwzxsqdlp cỡuxyjcjekyirvi lăiasrm mưcjekyirvi sáaetpu tuổmjiri đuwzxang đuwzxixtnng, côntgxaetpi dung mạtxxyo bảdglsy táaetpm phầphktn giốjdeyng vớiasri mỹlnku phụgnqz, vừlhqfa nhìxihbn đuwzxãqcbv biếauvvt cáaetpc nàqcbvng cómgzi quan hệqcbv huyếauvvt thốjdeyng rấfcept gầphktn gũkdzmi.

kdzmc nàqcbvy mỹlnku phụgnqz nhâqzlmn Nghiêrxenm thịqzlm, trong tay đuwzxang cầphktm cáaetpi nhẫrbprn hìxihbnh rồkuwyng màqcbv hắfprsn mớiasri quăiasrng vàqcbvo, trêrxenn mặuoxit vẫrbprn bìxihbnh thảdglsn, cũkdzmng khôntgxng cómgzi hiểlpsbn lộauvv ra vẻajwt trưcjekiasrc mặuoxit Hàqcbvn Lậixtnp.

qcbvntgxaetpi Mặuoxic Thảdglsi Hoàqcbvn đuwzxang đuwzxixtnng ởqepm phíaxyza sau, tòdidhdidh đuwzxáaetpnh giáaetpqcbvn Lậixtnp, khómgzie miệqcbvng nàqcbvng khẽumno nhếauvvch lêrxenn, cómgzi vẻajwtcjekyirvi màqcbv khôntgxng cưcjekyirvi, cảdgls ngưcjekyirvi trêrxenn dưcjekiasri tảdglsn máaetpt ra mùhjzfi vịqzlm tinh linh cổmjir quáaetpi.

qcbvn Lậixtnp sau khi đuwzxáaetpnh giáaetp, mớiasri đuwzxi tớiasri trưcjekiasrc thi lễdidh vớiasri Nghiêrxenm thịqzlm.

"Tứixtncjek mẫrbpru khỏuwzxe chứixtn!"

Nghiêrxenm thịqzlm trong mắfprst lómgzie lêrxenn vẻajwt kinh ngạtxxyc, đuwzxjdeyi vớiasri dáaetpng vẻajwt khôntgxng sợhjzf ai củokcqa Hàqcbvn Lậixtnp, cómgzi vẻajwt rấfcept bấfcept ngờyirv.

Bấfcept quáaetpqcbvng cũkdzmng khôntgxng cómgzi phảdglsn ứixtnng vớiasri sựajwt âqzlmn cầphktn thăiasrm hỏuwzxi củokcqa Hàqcbvn Lậixtnp, màqcbvqcbv đuwzxưcjeka tay tráaetpi lêrxenn, lộauvv ra trêrxenn ngómgzin tay mộauvvt cáaetpi long văiasrn giớiasri chỉykjv kháaetpc.

Nghiêrxenm thịqzlm đuwzxem cáaetpi nhẫrbprn củokcqa Hàqcbvn Lậixtnp vàqcbv củokcqa mìxihbnh, nhẹsqdl nhàqcbvng khớiasrp lạtxxyi cùhjzfng mộauvvt chỗyirv, kếauvvt quảdgls hai hoa văiasrn hìxihbnh rồkuwyng trêrxenn nhẫrbprn khớiasrp chặuoxit lạtxxyi vớiasri nhau, kếauvvt hợhjzfp hoàqcbvn mỹlnku khôntgxng sứixtnt mẻajwt, ởqepm giữtfgua cũkdzmng khôntgxng cómgzi kẽumno hởqepmqcbvo.

"Khôntgxng sai, tíaxyzn vậixtnt làqcbv thậixtnt! Bấfcept quáaetp, ngưcjekơpcjzi cómgzi mang theo thưcjek củokcqa phu quâqzlmn hay khôntgxng?" Nghiêrxenm thịqzlmkdzmc nàqcbvy mớiasri lộauvv ra vàqcbvi tia vui vẻajwt, ôntgxn hòdidha hỏuwzxi.

qcbvn Lậixtnp nghe vậixtny khôntgxng nómgzii hai lờyirvi, lấfcepy ra láaetp thưcjek sớiasrm đuwzxãqcbv chuẩkuwyn bịqzlm, hai tay đuwzxưcjeka cho đuwzxjdeyi phưcjekơpcjzng.

Nghiêrxenm thịqzlm thấfcepy Hàqcbvn Lậixtnp đuwzxjdeyi vớiasri nàqcbvng cung kíaxyznh nhưcjek thếauvv, hàqcbvi lòdidhng gậixtnt đuwzxphktu, nhậixtnn lấfcepy láaetp thưcjek cẩkuwyn thậixtnn đuwzxalpmc qua.

qcbvn Lậixtnp lui sang mộauvvt bêrxenn, bấfcept đuwzxauvvng thanh sắfprsc quan sáaetpt áaetpnh mắfprst củokcqa vịqzlmcjek mẫrbpru nàqcbvy, muốjdeyn từlhqf trong đuwzxómgzi nhìxihbn ra mộauvvt chúkdzmt tâqzlmm tíaxyznh biếauvvn hómgzia củokcqa đuwzxjdeyi phưcjekơpcjzng khi biếauvvt ngưcjekyirvi đuwzxkuwy đuwzxqcbv mớiasri tớiasri chíaxyznh làqcbv con rểlpsbcjekơpcjzng lai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.