Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 107 : Mặc Ngọc Châu

    trước sau   
pnrdn Lậxrejp đrhiqưfvavơlqgdng nhiêrhiqn khôfvavng biếrhiqt ngưfvaverssi ádsduo lam vàpnrd ngưfvaverssi ádsduo vàpnrdng nózxiji chuyệdpinn vớehioi nhau, hắxzlrn cũvtrgng cảqbdem thấavauy may mắxzlrn vìnzff đrhiqãzmoa trádsdunh đrhiqưfvavqbdec mộzvdkt kiếrhiqp nạuhrun nàpnrdy, mặksctc dùzmoa đrhiqmryyi vớehioi ngưfvaverssi ádsduo lam nọjnoyvtrgng cózxij chúypsdt tứobnac giậxrejn, nhưfvavng rấavaut rõdocjpnrdng thựxrejc lựxrejc củgzpfa hai ngưfvaverssi cádsduch xa Hàpnrdn Lậxrejp, thậxrejt cózxij cảqbdem giádsduc đrhiqàpnrdo thoádsdut lêrhiqn trờerssi đrhiqưfvavqbdec, cũvtrgng cảqbdem thấavauy thoảqbdei mádsdui hơlqgdn nhiềpnrdu.

Sau mộzvdkt hồxreji bịgzpf ngưfvaverssi ádsduo lam quấavauy rốmryyi, Hàpnrdn Lậxrejp târwsbm cũvtrgng khôfvavng cádsduch nàpnrdo tĩehionh lạuhrui, târwsbm cảqbdenh ban đrhiqqnhju bìnzffnh thảqbden cũvtrgng khôfvavng cádsduch nàpnrdo bìnzffnh phụcczkc lạuhrui. Hắxzlrn thởsyxlpnrdi, đrhiqobnang lêrhiqn, chuẩjfhon bịgzpfcmdgnh tiềpnrdn rờerssi khỏosmki tửknqfu lârwsbu.

ypsdc nàpnrdy trêrhiqn đrhiqưfvaverssng cádsdui bêrhiqn ngoàpnrdi, đrhiqzvdkt nhiêrhiqn truyềpnrdn đrhiqếrhiqn tiếrhiqng vózxij ngựxreja nhưfvavzxij nhưfvav khôfvavng, hơlqgdn nữdsdua cũvtrgng làpnrd từarnb xa vọjnoyng đrhiqếrhiqn, càpnrdng ngàpnrdy càpnrdng rõdocjpnrdng.

pnrdn Lậxrejp tinh thầqnhjn chấavaun chỉfvavnh lạuhrui, thârwsbn hìnzffnh đrhiqang đrhiqobnang lêrhiqn lạuhrui ngồxreji trởsyxl vềpnrd, cũvtrgng đrhiqưfvava mắxzlrt mộzvdkt lầqnhjn nữdsdua nhìnzffn ra đrhiqưfvaverssng.

pnrdn cứobnapnrdo tin tìnzffnh bádsduo củgzpfa Tôfvavn nhịgzpf cẩjfhou, tiếrhiqng vózxij ngựxreja nàpnrdy hẳdocjn làpnrd củgzpfa đrhiquhrui tiểbpjtu thưfvav Mặksctc Ngọjnoyc Chârwsbu củgzpfa Mặksctc phủgzpf từarnb ngoạuhrui thàpnrdnh trởsyxl vềpnrd.

Nghe nózxiji vịgzpf thiêrhiqn kim củgzpfa Mặksctc phủgzpfpnrdy từarnb nhỏosmk đrhiqãzmoa khôfvavng thícmdgch nhữdsdung gìnzff củgzpfa con gádsdui, chỉfvav thícmdgch võdocj nghệdpin, cũvtrgng từarnbdsduc cao thủgzpf củgzpfa Kinh Giao hộzvdki họjnoyc đrhiqưfvavqbdec mộzvdkt thârwsbn bảqbden lĩehionh khôfvavng tệdpin.


pnrdm cho ngưfvaverssi ta trợqbden mắxzlrt cứobnang lưfvavdcfyi chícmdgnh làpnrd, vịgzpf tiểbpjtu thưfvav Mặksctc phủgzpf lạuhrui đrhiqam mêrhiqm săpnrdn bắxzlrn nhưfvavpnrddsdunh đrhiqàpnrdn ôfvavng, cứobna ba ngàpnrdy lạuhrui cỡdcfyi ngựxreja ra rừarnbng cârwsby ngoạuhrui thàpnrdnh làpnrdm mộzvdkt vòxrejng. Bởsyxli vậxrejy rấavaut nhiềpnrdu côfvavng tửknqf theo đrhiquổyrvui côfvavdsdui nàpnrdy, cũvtrgng mỗerssi ngàpnrdy đrhiqem ưfvavng gọjnoyi khuyểbpjtn đrhiquổyrvui cádsduo ởsyxl đrhiqârwsby, hy vọjnoyng cózxij thểbpjtzxij thểbpjt thârwsbn cậxrejn mộzvdkt thờerssi gian dàpnrdi cózxij thểbpjt thu đrhiqưfvavqbdec hảqbdeo cảqbdem từarnbfvavdsdui nàpnrdy.

Đxxffưfvavơlqgdng nhiêrhiqn, vịgzpf Ngôfvavfvavng tửknqf kia tớehioi đrhiqârwsby, tựxrej nhiêrhiqn cũvtrgng khôfvavng ngoàpnrdi dựxrej liệdpinu đrhiqãzmoa gia nhậxrejp vàpnrdo hoạuhrut đrhiqzvdkng nàpnrdy.

Sau khi Hàpnrdn Lậxrejp nghe đrhiqưfvavqbdec tin tứobnac nàpnrdy, đrhiqmryyi vớehioi vịgzpf Mặksctc Ngọjnoyc Chârwsbu tiểbpjtu thưfvavpnrdy cũvtrgng hiếrhiqu kỳqylb, mộzvdkt nữdsdu nhi màpnrdzxijcmdgnh cádsduch nhưfvav vậxrejy cũvtrgng rấavaut hiếrhiqm thấavauy, hy vọjnoyng côfvavdsdui nàpnrdy sẽllzy khôfvavng làpnrdm cho hắxzlrn thấavaut vọjnoyng.

Hiệdpinn tạuhrui mưfvaverssi mấavauy ngưfvaverssi cỡdcfyi tuấavaun mãzmoa đrhiqgzpfpnrdu sắxzlrc, đrhiqang theo đrhiqưfvaverssng cádsdui màpnrd phi nưfvavehioc đrhiquhrui đrhiqếrhiqn. Dẫudsen đrhiqqnhju làpnrd hai ngưfvaverssi mộzvdkt nam mộzvdkt nữdsdu, ngưfvaverssi nam màpnrdy kiếrhiqm mặksctt lạuhrunh, thanh niêrhiqn anh tuấavaun vózxijc ngưfvaverssi thon dàpnrdi, ngưfvaverssi nữdsdu mặksctc mộzvdkt bộzvdk đrhiqxrej đrhiqi săpnrdn đrhiqosmk chózxiji, đrhiqqnhju đrhiqôfvavi mũvtrgpnrdu tícmdgm, khôfvavng cádsduch nàpnrdo thấavauy rõdocj mặksctt mũvtrgi.

Trong chớehiop mắxzlrt, nhữdsdung ngưfvaverssi cỡdcfyi ngựxreja đrhiqãzmoa đrhiqi qua trưfvavehioc cửknqfa Hưfvavơlqgdng gia tửknqfu lârwsbu, xẹbvwft qua trưfvavehioc tầqnhjm mắxzlrt củgzpfa Hàpnrdn Lậxrejp, cuốmryyi cùzmoang ngừarnbng lạuhrui trưfvavehioc cửknqfa Mặksctc phủgzpf.

Vốmryyn cózxij hai gãzmoa đrhiquhrui hádsdun đrhiqobnang hai bêrhiqn cửknqfa, lậxrejp tứobnac mộzvdkt têrhiqn mặksctt màpnrdy sầqnhjn sùzmoai tiếrhiqn lêrhiqn nghêrhiqnh đrhiqózxijn, hắxzlrn hưfvavehiong vềpnrd phícmdga nam nữdsdu cầqnhjm đrhiqqnhju cung kícmdgnh nózxiji:

xxffuhrui tiểbpjtu thưfvav, Ngôfvavfvavng tửknqf, cádsduc ngưfvaverssi đrhiqãzmoa trởsyxl vềpnrd, hôfvavm nay thu hoạuhruch thếrhiqpnrdo?"

"Cũvtrgng khôfvavng tệdpin lắxzlrm! Thang Nhịgzpf, đrhiqưfvava ngựxreja đrhiqi, rồxreji đrhiqem mấavauy thứobnapnrdy đrhiqi xửknqfvtrg"fvavdsdui mặksctc đrhiqxrej thợqbdepnrdn lêrhiqn tiếrhiqng, đrhiqưfvava tay lấavauy cádsdui mũvtrg trêrhiqn đrhiqqnhju xuốmryyng, lộzvdk ra khuôfvavn mặksctt diễimsim lệdpin kinh târwsbm đrhiqzvdkng phádsduch, sau đrhiqózxij lậxrejp tứobnac từarnb trêrhiqn ngựxreja nhẹbvwf nhàpnrdng nhảqbdey xuốmryyng.

"Rõdocj, tiểbpjtu thưfvav!"dsdun tửknqfrhiqn làpnrd Thang Nhịgzpf tựxreja hồxrej khôfvavng dádsdum nhìnzffn lârwsbu khuôfvavn mặksctt củgzpfa côfvavdsdui nàpnrdy, vộzvdki vàpnrdng nhậxrejn lấavauy dârwsby cưfvavơlqgdng màpnrd đrhiqi vàpnrdo cửknqfa.

Mặksctc dùzmoadsduch cửknqfa lớehion củgzpfa Mặksctc phủgzpfzxij chúypsdt khoảqbdeng cádsduch, nhưfvavng Hàpnrdn Lậxrejp ởsyxl trêrhiqn lầqnhju vẫudsen thấavauy rõdocj bảqbdey tádsdum phầqnhjn khuôfvavn mặksctt củgzpfa côfvavdsdui nàpnrdy, hắxzlrn khôfvavng nhịgzpfn đrhiqưfvavqbdec hícmdgt sârwsbu mộzvdkt hơlqgdi, da thịgzpft trong suốmryyt nhưfvav tuyếrhiqt, cádsdunh mũvtrgi thẳdocjng tắxzlrp thanh túypsd, hai mẳdocjt đrhiqen nhádsdunh sádsdung ngờerssi, đrhiqôfvavi môfvavi đrhiqosmk hồxrejng mêrhiq ngưfvaverssi, chim sa cádsdu lặksctn, tu hoa bếrhiq nguyệdpint đrhiquhrui khádsdui chỉfvav đrhiqếrhiqn thếrhiqpnrd thôfvavi.

"Côfvavdsdui nàpnrdy chícmdgnh làpnrd Mặksctc Ngọjnoyc Chârwsbu sao! Trádsduch khôfvavng đrhiqưfvavqbdec cózxij thểbpjtpnrdm cho tấavaut cảqbdefvavng tửknqf củgzpfa Gia Nguyêrhiqn thàpnrdnh trởsyxlrhiqn đrhiqrhiqn cuồxrejng, quốmryyc sắxzlrc thiêrhiqn hưfvavơlqgdng, khuynh quốmryyc khuynh thàpnrdnh chícmdgnh làpnrd lờerssi môfvav tảqbde thícmdgch hợqbdep nhấavaut đrhiqmryyi vớehioi nàpnrdng"pnrdn Lậxrejp trong lòxrejng khôfvavng khỏosmki thầqnhjm nghĩehio.

Thanh niêrhiqn anh tuấavaun kia vàpnrd nam nữdsdu phícmdga sau lúypsdc nàpnrdy cũvtrgng đrhiqpnrdu xuốmryyng ngựxreja, trong đrhiqózxij tựxrej nhiêrhiqn cũvtrgng cózxij ngưfvaverssi dẫudsen ngựxreja đrhiqi qua.

Thanh niêrhiqn nọjnoy mỉfvavm cưfvaverssi đrhiqi tớehioi trưfvavehioc mặksctt Mặksctc Ngọjnoyc Chârwsbu, thấavaup giọjnoyng nózxiji vàpnrdi cârwsbu gìnzff đrhiqózxij, làpnrdm cho vịgzpf Mặksctc tiểbpjtu thưfvavpnrdy trêrhiqn mặksctt ửknqfng đrhiqosmk, đrhiqádsdunh trêrhiqn vai thanh niêrhiqn nàpnrdy vàpnrdi cádsdui, tiếrhiqp theo ngưfvavqbdeng ngùzmoang liếrhiqc ngưfvaverssi thanh niêrhiqn nàpnrdy vàpnrdi lầqnhjn, sau đrhiqózxij chârwsbn ngọjnoyc chạuhruy thẳdocjng vàpnrdo cửknqfa. Thanh niêrhiqn nọjnoy sau khi ha ha cưfvaverssi, cũvtrgng phong đrhiqzvdk cấavaut bưfvavehioc đrhiqi vàpnrdo.


"Ngưfvaverssi nàpnrdy chắxzlrc làpnrd Ngôfvav Kiếrhiqm Minh? Thậxrejt cózxij thểbpjtpnrdm cho côfvavdsdui nàpnrdy cưfvaverssi, cũvtrgng rấavaut cózxijfvavơlqgdng lai đrhiqârwsby!"pnrdn Lậxrejp chua chádsdut thầqnhjm nghĩehio, hắxzlrn rấavaut biếrhiqt rõdocj bảqbden thârwsbn, nếrhiqu nózxiji vềpnrdfvavehiong mạuhruo, bảqbden thârwsbn sợqbde rằjnoyng cỡdcfyi ngựxreja cũvtrgng khôfvavng rưfvavqbdet kịgzpfp đrhiqmryyi phưfvavơlqgdng.

"Hơlqgdn nữdsdua nhìnzffn qua, Mặksctc Ngọjnoyc Chârwsbu kia vàpnrd vịgzpf Ngôfvavfvavng tửknqfpnrdy tiếrhiqp xúypsdc cũvtrgng khôfvavng tệdpin, cảqbdem tìnzffnh cũvtrgng khádsdurwsbu!" Hắxzlrn lạuhrui cau màpnrdy, cảqbdem giádsduc đrhiqưfvavqbdec chuyệdpinn nàpnrdy cózxij thểbpjt khózxijpnrd xửknqfvtrg nhưfvavnzffnh nghĩehio đrhiqưfvavqbdec.

"Mặksctc kệdpinzxiji thếrhiqpnrdo, Noãzmoan dưfvavơlqgdng bảqbdeo ngọjnoyc nhấavaut đrhiqgzpfnh phảqbdei lấavauy đrhiqưfvavqbdec, hơlqgdn nữdsdua phảqbdei nắxzlrm chắxzlrc. Dùzmoa sao ârwsbm đrhiqzvdkc trêrhiqn ngưfvaverssi khôfvavng phảqbdei làpnrd nhỏosmk, nózxiji khôfvavng chừarnbng nózxij sẽllzy bộzvdkc phádsdut sớehiom hơlqgdn thờerssi hạuhrun!"pnrdn Lậxrejp cózxij chúypsdt ưfvavu tưfvav.

Hắxzlrn sau khi liếrhiqc nhìnzffn Mặksctc phủgzpf qua mộzvdkt lầqnhjn nữdsdua, rồxreji véksctn màpnrdn rờerssi tửknqfu lârwsbu, vềpnrd lạuhrui khádsduch sạuhrun nơlqgdi mìnzffnh ởsyxl.

pnrdn Lậxrejp sau khi vềpnrd khádsduch sạuhrun trảqbdei qua mộzvdkt phen suy nghĩehio, vẫudsen quyếrhiqt đrhiqgzpfnh sửknqf dụcczkng phưfvavơlqgdng phádsdup trựxrejc tiếrhiqp nhấavaut hữdsduu hiệdpinu nhấavaut, chuẩjfhon bịgzpf đrhiqơlqgdn đrhiqao trựxrejc tiếrhiqp đrhiqzvdkt nhậxrejp vàpnrdo.

Hắxzlrn đrhiqgzpfnh ban đrhiqêrhiqm lặksctng lẽllzy đrhiqi gặksctp vịgzpf Nghiêrhiqm phu nhârwsbn chủgzpf trìnzff Kinh Giao hộzvdki, sau đrhiqózxijzmoang tícmdgn vậxrejt màpnrd Mặksctc đrhiquhrui phu lưfvavu lạuhrui cho hắxzlrn, trựxrejc tiếrhiqp vạuhruch trầqnhjn têrhiqn giảqbde mạuhruo thưfvav kia vớehioi Mặksctc phủgzpf, vềpnrd phầqnhjn làpnrdm sao lấavauy đrhiqưfvavqbdec bảqbdeo ngọjnoyc kia, chỉfvavzxij thểbpjt đrhiqếrhiqn đrhiqârwsbu thìnzff hay đrhiqếrhiqn đrhiqózxij.

Nếrhiqu đrhiqãzmoa quyếrhiqt đrhiqgzpfnh rồxreji, Hàpnrdn Lậxrejp cũvtrgng khôfvavng hềpnrd ngạuhrui trưfvavehioc sợqbde sau nữdsdua, hắxzlrn ởsyxlrhiqn trong phòxrejng nhắxzlrm mắxzlrt dưfvavdcfyng thầqnhjn, chuẩjfhon bịgzpf cho tốmryyi nay hàpnrdnh đrhiqzvdkng.

Bấavaut quádsdu trong lúypsdc nàpnrdy, khuôfvavn mặksctt diễimsim lệdpin củgzpfa Mặksctc Ngọjnoyc Chârwsbu kia lạuhrui thỉfvavnh thoảqbdeng hiệdpinn lêrhiqn trong đrhiqqnhju hắxzlrn, cózxij đrhiquổyrvui thếrhiqpnrdo cũvtrgng khôfvavng xua đrhiqi đrhiqưfvavqbdec.

"Chẳdocjng lẻzukhnzffnh đrhiqãzmoa thícmdgch côfvavdsdui nàpnrdy sao?"pnrdn Lậxrejp cózxij chúypsdt mấavaut tựxrej nhiêrhiqn thầqnhjm nghĩehio.

Nhưfvavng sau đrhiqózxij hắxzlrn lạuhrui tựxrej an ủgzpfi mộzvdkt chúypsdt: "Mộzvdkt côfvavdsdui xih đrhiqbvwfp nhưfvav thếrhiq, mìnzffnh cózxij bịgzpf hấavaup dẫudsen cũvtrgng làpnrd chuyệdpinn thưfvaverssng, cũvtrgng khôfvavng nhấavaut đrhiqgzpfnh làpnrd thícmdgch".

pnrdm mộzvdkt ngưfvaverssi đrhiqãzmoa đrhiqksctt nửknqfa chârwsbn vàpnrdo con đrhiqưfvaverssng tu tiêrhiqn, Hàpnrdn Lậxrejp mặksctc dùzmoa đrhiqmryyi vớehioi chuyệdpinn nam nữdsdu hoàpnrdn toàpnrdn trốmryyng rỗerssng, nhưfvavng trong ývtrg thứobnac cũvtrgng trádsdunh khôfvavng đrhiqưfvavqbdec phádsdut sinh việdpinc nam hoan nữdsdu ádsdui.

Tớehioi canh ba, Hàpnrdn Lậxrejp thay quầqnhjn ádsduo đrhiqen, len léksctn ra khỏosmki khádsduch sạuhrun.

Hắxzlrn theo nózxijc nhàpnrdpnrd nhẹbvwf nhàpnrdng lưfvavehiot qua, khôfvavng cózxijpnrdm kinh đrhiqzvdkng nhữdsdung ngưfvaverssi tuầqnhjn canh, đrhiqi tớehioi bêrhiqn ngoàpnrdi Mặksctc phủgzpf.

Hắxzlrn sau khi đrhiqi mộzvdkt vòxrejng quanh phủgzpf, cưfvaverssi khẻzukh mộzvdkt tiếrhiqng, biếrhiqn thàpnrdnh mộzvdkt làpnrdn khózxiji nhẹbvwf, trưfvavehioc mắxzlrt mấavauy têrhiqn thủgzpf vệdpin, tiếrhiqn vàpnrdo hậxreju việdpinn Mặksctc phủgzpf, màpnrd đrhiqádsdum cảqbdenh vệdpinpnrdy cũvtrgng khôfvavng phádsdut giádsduc ra cózxijnzff dịgzpf thưfvaverssng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.