Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 104 : Tình báo

    trước sau   
"Kinh Giao hộzggmi mànnaf ta sáwjvgng lậmehup, bang chúnyyfng phổgufr thôolhung cóaxnewjvgu vạuijen bốycbsn nghìvqlon ngưbzpqqchii, hạuijech tâcujam bang chúnyyfng cóaxnewsaen bảuijey nghìvqlon, đycbsacltng đycbswsaeu trong sốycbs ba vịbydfwjvg chủolhuvqlo Lam Châcujau, tổgufrng đycbsànnaf đycbsqchit tạuijei Gia Nguyêbcyvn thànnafnh, phâcujan đycbsànnafaxne …"

"Cảuije đycbsqchii cưbzpqsxpxi năhzkfm bànnaf vợrxzk, sinh đycbsưbzpqrxzkc hai nữycbs, thu đycbsffnw đycbsryzj…"

nxwbuijei phu nhâcujan Kim thịbydf, tínxwbnh cáwjvgch ôolhun thuậmehun, con duy nhấgnttt củolhua Kim sưbzpq tiêbcyvu cụmuyvc Tổgufrng tiêbcyvu đycbswsaeu Kim Xáwjvgn, đycbsãevve bịbydf hạuijei mànnaf chếcujat, đycbsmehu lạuijei mộzggmt con gáwjvgi têbcyvn lànnaf Mặqchic Ngọnyyfc Châcujau".

"Nhịbydf phu nhâcujan Lýyqid thịbydf, thôolhung tìvqlonh đycbsuijet lýyqid, con gáwjvgi mộzggmt nhànnaf đycbsuijei hộzggm, chưbzpqa sinh con cáwjvgi".

"Tam phu nhâcujan Lưbzpqu thịbydf, tínxwbnh cáwjvgch mạuijenh mẽyghz, nhưbzpqng hơwsaei cóaxneevvecujam, thâcujan muộzggmi củolhua Khúnyyfc Lăhzkfng thànnafnh Trưbzpqqching Phong môolhun môolhun chủolhu, chưbzpqa sinh con cáwjvgi, cầwsaen chúnyyf ýyqid nhiềkeclu đycbsếcujan".

"Tứaclt phu nhâcujan Nghiêbcyvm thịbydf, biểmehuu muộzggmi củolhua ta, tínxwbnh cáwjvgch trầwsaem ổgufrn, tâcujam kếcujawsaen ngưbzpqqchii, cóaxne phong phạuijem đycbsuijei gia, sinh dưbzpqghhtng mộzggmt con gáwjvgi Mặqchic Thảuijei Hoànnafn, lúnyyfc ta sắtcgdp đycbsi đycbsuijei bộzggm phậmehun quyềkecln lợrxzki củolhua Kinh Giao hộzggmi đycbsãevve chuyểmehun sang tay Nghiêbcyvm thịbydf, cóaxne thểmehunxwbn nhiệryzjm".


"Ngũpnlb phu nhâcujan Vưbzpqơwsaeng thịbydf, trầwsaem mặqchic ínxwbt nóaxnei, đycbsycbsi vớsxpxi ta mộzggmt mảuijenh si tâcujam, vốycbsn lànnaf nha hoànnafn củolhua đycbsuijei phu nhâcujan Kim thịbydf, chưbzpqa sinh con cáwjvgi, âcujam thầwsaem cóaxne lựpvicc lưbzpqrxzkng bínxwb mậmehut, nhưbzpqng tuyệryzjt đycbsycbsi tínxwbn nhiệryzjm".

"Nghĩjxdca nữycbs Mặqchic Phưbzpqrxzkng Vũpnlb, nguyêbcyvn lànnaf con gáwjvgi củolhua thủolhu hạuijecujam phúnyyfc, vìvqlo cha mẹjxpb đycbsãevve chếcujat, thu nhậmehun lànnafm nghĩjxdca nữycbs, lúnyyfc ta vừbzpqa đycbsi đycbsưbzpqrxzkc bảuijey tuổgufri, sáwjvgng sủolhua thôolhung minh".

"Yếcujan Ca, đycbsuijei đycbsffnw đycbsryzj, tưbzpq chấgnttt bìvqlonh thưbzpqqching, đycbsãevve truyềkecln cho tuyệryzjt họnyyfc Ma ngâcujan thủolhu, lúnyyfc sắtcgdp đycbsi, mưbzpqqchii hai tuổgufri, tâcujam tínxwbnh chưbzpqa ổgufrn đycbsbydfnh".

"Triệryzju Khôolhun, nhịbydf đycbsffnw đycbsryzj, tưbzpq chấgnttt hơwsaen ngưbzpqqchii, đycbsãevve truyềkecln cho tuyệryzjt họnyyfc Khốycbsn long côolhung, lúnyyfc sắtcgdp đycbsi, mưbzpqqchii tuổgufri, tâcujam tínxwbnh chưbzpqa ổgufrn đycbsbydfnh".

"Mãevve Khôolhung Thiêbcyvn, huynh đycbsryzj kếcujat báwjvgi, đycbsuijem nhiệryzjm chứacltc vụmuyv hộzggm pháwjvgp Kinh Giao hộzggmi, tínxwbnh tìvqlonh… "

Trong tay Hànnafn Lậmehup lànnaf di thưbzpq chứaclta đycbswsaey búnyyft tínxwbch củolhua Mặqchic đycbsuijei phu, đycbsang ởvqlo trong mộzggmt căhzkfn phònsrjng tạuijei mộzggmt kháwjvgch sạuijen cóaxnebcyvn lànnaf Hồffnwi Nguyêbcyvn, khôolhung ngừbzpqng đycbsi đycbsi lạuijei lạuijei, đycbsang suy nghĩjxdcwjvgi gìvqlo đycbsóaxne.

Di thưbzpq viếcujat rấgnttt tỉvzck mỉvzck, khôolhung nhữycbsng đycbsem cơwsae nghiệryzjp mànnaf Mặqchic đycbsuijei phu sáwjvgng lậmehup - Kinh Giao hôolhui, tảuije lạuijei rõpkdjnnafng, mànnafnsrjn đycbsem tínxwbnh tìvqlonh thêbcyv thấgnttt củolhua hắtcgdn ra kểmehu lạuijei mộzggmt lầwsaen, khiếcujan cho Hànnafn Lậmehup cóaxne chúnyyft trầwsaem ngâcujam.

Bấgnttt quáwjvg nhữycbsng thứaclt viếcujat trong di thưbzpq, đycbskeclu lànnaf nhữycbsng việryzjc gầwsaen mưbzpqqchii năhzkfm trưbzpqsxpxc, hiệryzjn tạuijei chắtcgdc chắtcgdn cóaxne nhữycbsng biếcujan hoáwjvg long trờqchii lởvqlo đycbsgnttt.

Cụmuyv thểmehunnaf phảuijei lànnafm nhữycbsng gìvqlo đycbsâcujay? Phảuijei chăhzkfng lànnaf phảuijei tiếcujap cậmehun thêbcyv thấgnttt củolhua Mặqchic đycbsuijei phu, hay lànnaf ăhzkfn trộzggmm bảuijeo ngọnyyfc rồffnwi chạuijey trốycbsn? Nhữycbsng việryzjc nànnafy đycbskeclu cầwsaen Hànnafn Lậmehup phảuijei tưbzpqqching tậmehun tỉvzck mỉvzck hiểmehuu rõpkdjvqlonh hìvqlonh đycbsãevve, rồffnwi mớsxpxi cóaxne thểmehu đycbsưbzpqa ra quyếcujat đycbsbydfnh.

Cứaclt nhưbzpq vậmehuy đycbsi, hôolhum qua thu phụmuyvc đycbsưbzpqrxzkc đycbsbydfa đycbswsaeu xànnafolhun nhịbydf cẩdjlku, hẳnqdxn cóaxne nhiềkeclu táwjvgc dụmuyvng, chắtcgdc hẳnqdxn từbzpq miệryzjng hắtcgdn lôolhui ra đycbsưbzpqrxzkc nhiềkeclu tin tứacltc hữycbsu dụmuyvng.

nnafn Lậmehup đycbsnyyfc kĩjxdc di thưbzpq mộzggmt lầwsaen nữycbsa, rồffnwi đycbsem bỏlimvnnafo trong ngựpvicc, gãevve ngẩdjlkng đycbswsaeu suy nghĩjxdc, liềkecln đycbsi tớsxpxi bêbcyvn cạuijenh giưbzpqqching, ngồffnwi xuốycbsng.

evve xếcujap hai châcujan, hai lònsrjng bànnafn tay hưbzpqsxpxng lêbcyvn trờqchii, đycbsqchit lêbcyvn trêbcyvn hai đycbswsaeu gốycbsi, sau đycbsóaxne nhắtcgdm hai mắtcgdt, bắtcgdt đycbswsaeu xem xébcyvt tìvqlonh hìvqlonh bêbcyvn trong cơwsae thểmehu.

Âjujom hànnafn chi đycbszggmc trong đycbsan đycbsiềkecln, từbzpq mộzggmt tháwjvgng trưbzpqsxpxc đycbsãevve khuếcujach táwjvgn ra ngoànnafi, ban đycbswsaeu nóaxne chỉvzcknnaf mộzggmt tia lúnyyfc cóaxnenyyfc khôolhung, nhưbzpqng hiệryzjn tạuijei đycbsãevve ngưbzpqng kếcujat thànnafnh mộzggmt hạuijet đycbsmehuu mànnafu đycbsen, hơwsaen nữycbsa cònsrjn khôolhung ngừbzpqng to thêbcyvm.


Theo dựpvic đycbswjvgn củolhua Hànnafn Lậmehup, nhiềkeclu lắtcgdm lànnaf hai tháwjvgng nữycbsa, cỗtiip âcujam đycbszggmc nànnafy sẽyghz hoànnafn toànnafn bộzggmc pháwjvgt ra ngoànnafi. Đnxwbếcujan lúnyyfc đycbsóaxne, gãevve sợrxzknnaf khóaxnennaf qua khỏlimvi.

nnafn Lậmehup đycbsang lo lắtcgdng trong lònsrjng, thầwsaem quyếcujat tâcujam đycbsoạuijet "Noãevven dưbzpqơwsaeng bảuijeo ngọnyyfc" vềkecl tay, thìvqlobcyvn ngoànnafi cóaxne tiếcujang gõpkdj cửwwrua.

"Vànnafo đycbsi!"nnafn Lậmehup mởvqlo mắtcgdt, lạuijenh lùraytng nóaxnei.

Cửwwrua phònsrjng khe khẽyghz đycbsưbzpqrxzkc mởvqlo ra, Tôolhun nhịbydf cẩdjlku cúnyyfi đycbswsaeu bưbzpqsxpxc vànnafo, vừbzpqa nhìvqlon thấgntty Hànnafn Lậmehup liềkecln thi lễtypz, sau đycbsóaxne cung kínxwbnh nóaxnei:

"Côolhung tửwwru khỏlimve khôolhung! Tôolhun nhịbydf cẩdjlku đycbsếcujan xin nghe theo sựpvic đycbsiềkeclu khiểmehun củolhua lãevveo nhâcujan gia ngưbzpqqchii".

"Khôolhung tồffnwi, nhanh nhưbzpq vậmehuy đycbsãevvevqlom đycbsưbzpqrxzkc ta, thậmehut lànnafaxne chúnyyft bảuijen lãevvenh!"nnafn Lậmehup hànnafi lònsrjng nóaxnei, tiếcujap theo gãevve đycbsacltng dậmehuy, chắtcgdp tay sau lưbzpqng đycbsi tớsxpxi trưbzpqsxpxc mặqchit Tôolhun nhịbydf cẩdjlku.

"Côolhung tửwwru gia quáwjvg khen, nếcujau việryzjc nhỏlimv nhưbzpq thếcujannafy mànnaf khôolhung lànnafm đycbsưbzpqrxzkc, thìvqloolhung tửwwru gia lưbzpqu lạuijei tínxwbnh mệryzjnh củolhua tiểmehuu nhâcujan cóaxnewjvgc dụmuyvng gìvqlo? " Trêbcyvn mặqchit Tôolhun nhịbydf cẩdjlku hiệryzjn lêbcyvn vẻwfdh trung thànnafnh tuyệryzjt đycbsycbsi.

olhum đycbsóaxnenyyfc đycbsi vềkecl, Tôolhun nhịbydf cẩdjlku khôolhung phảuijei khôolhung nghĩjxdc qua sẽyghz đycbsem sựpvic việryzjc củolhua Hànnafn Lậmehup báwjvgo lêbcyvn cấgnttp trêbcyvn, sau đycbsóaxne dẫwwrun theo cao thủolhu đycbsếcujan báwjvgo thùrayt. Nhưbzpqng nghĩjxdc đycbsếcujan việryzjc mìvqlonh đycbsãevve nuốycbst "Hủolhucujam hoànnafn", toànnafn bộzggmpnlbng khínxwb liềkecln biếcujan mấgnttt khôolhung cònsrjn mộzggmt tẹjxpbo.

Trảuijei qua cảuije mộzggmt đycbsêbcyvm suy nghĩjxdc thấgnttu đycbsáwjvgo, hắtcgdn vẫwwrun khôolhung cóaxnewjvgch nànnafo, chỉvzcknsrjn cáwjvgch ngoan ngoãevven đycbsếcujan gặqchip Hànnafn Lậmehup, hy vọnyyfng sau khi giúnyyfp đycbsghht đycbsycbsi phưbzpqơwsaeng, đycbsycbsi phưbzpqơwsaeng sẽyghz thậmehut sựpvic cấgnttp cho giảuijei dưbzpqrxzkc, giảuijei trừbzpq đycbsưbzpqrxzkc "Hủolhucujam hoànnafn".

"Hãevvey nóaxnei vềkecl thâcujan phậmehun củolhua ngưbzpqơwsaei trưbzpqsxpxc! Nhìvqlon bộzggmwjvgng hôolhum đycbsóaxne củolhua ngưbzpqơwsaei, tựpvica hồffnw nhưbzpqnnaf mộzggmt tiểmehuu đycbswsaeu mụmuyvc"nnafn Lậmehup thảuijen nhiêbcyvn nóaxnei.

"Tạuijei hạuijennaf quảuijen sựpvicvqlo bếcujan đycbsònsrj củolhua Tâcujay thànnafnh Tứacltvqlonh bang, thuộzggmc hạuijeaxne khoảuijeng bốycbsn năhzkfm mưbzpqơwsaei têbcyvn, cũpnlbng cóaxne thểmehu coi lànnaf mộzggmt đycbswsaeu mụmuyvc"olhun nhịbydf cẩdjlku cung kínxwbnh trảuije lờqchii.

"Tứacltvqlonh bang?"nnafn Lậmehup lãevvenh đycbsuijem hỏlimvi.

nxwbúnyyfng vậmehuy, Tứacltvqlonh bang đycbsacltng đycbswsaeu trong ba mưbzpqơwsaei ba tiểmehuu bang ởvqlo phínxwba tâcujay Gia Nguyêbcyvn thànnafnh, cóaxne gầwsaen mộzggmt nghìvqlon bang chúnyyfng, quáwjvg nửwwrua lànnaf kiệryzju phu khổgufr lựpvicc ởvqlo bếcujan đycbsònsrj, bang chủolhunnaf Viêbcyvn tínxwb Trầwsaem Trọnyyfng Sơwsaen, thủolhu hạuijeaxne ba vịbydf đycbsuijei hộzggm pháwjvgp"olhun nhịbydf cẩdjlku lậmehup tứacltc nóaxnei hếcujat nhữycbsng gìvqlovqlonh hiểmehuu biếcujat, mặqchic dùrayt khai báwjvgo vớsxpxi ngưbzpqqchii ngoànnafi vềkeclvqlonh hìvqlonh củolhua bang pháwjvgi, nhưbzpqng trêbcyvn mặqchit hắtcgdn khôolhung cóaxne chúnyyft gìvqlonnaf xấgnttu hổgufr cảuije.

"Gãevve đycbsen đycbsen cùraytng ta đycbszggmng thủolhu ngànnafy hôolhum qua, cũpnlbng lànnaf ngưbzpqqchii củolhua Tứacltvqlonh bang sao?"

" Khôolhung phảuijei, ngưbzpqqchii đycbsóaxne gọnyyfi lànnaf Hắtcgdc Hùraytng, lànnaf đycbswsaeu mụmuyvc củolhua Thiếcujat chưbzpqvqlong hộzggmi - mộzggmt trong ba mưbzpqơwsaei ba bang pháwjvgi ởvqlocujay thànnafnh, lànnaf đycbsycbsi thủolhu củolhua ta"olhun nhịbydf cẩdjlku cưbzpqqchii nịbydfnh trảuije lờqchii.

"Chỉvzck mỗtiipi Tâcujay thànnafnh mànnaf đycbsãevveaxne nhiềkeclu bang pháwjvgi đycbsếcujan thếcuja, vậmehuy toànnafn bộzggm Gia Nguyêbcyvn thànnafnh, sốycbsbzpqrxzkng bang pháwjvgi khẳnqdxng đycbsbydfnh lànnaf khôolhung ínxwbt?"nnafn Lậmehup chắtcgdp tay ra sau lưbzpqng, từbzpq từbzpq quay vềkeclbcyvn giưbzpqqching.

nxwbúnyyfng vậmehuy, cảuije Gia Nguyêbcyvn thànnafnh, tiểmehuu bang pháwjvgi từbzpqwsaen mộzggmt ngànnafn ngưbzpqqchii trởvqlo xuốycbsng cóaxne bốycbsn mưbzpqơwsaei mấgntty bang, trung đycbsnqdxng bang pháwjvgi hai ba ngànnafn ngưbzpqqchii cóaxne bảuijey táwjvgm bang, cònsrjn đycbsuijei bang từbzpq vạuijen ngưbzpqqchii trởvqlobcyvn cóaxnewsaen ba bang"olhun nhịbydf cẩdjlku đycbsacltng tạuijei chỗtiip, thậmehut thànnafaxnei.

"Vậmehuy nghe nóaxnei cho ta nghe vềkeclvqlonh hìvqlonh củolhua đycbsuijei bang, trung đycbsnqdxng bang pháwjvgi, tiểmehuu bang thìvqlo khôolhung cầwsaen nóaxnei!"nnafn Lậmehup vébcyvn vạuijet áwjvgo, ngồffnwi xuốycbsng mébcyvp giưbzpqqching, sau đycbsóaxnebcyvn lặqching đycbsrxzki Tôolhun nhịbydf cẩdjlku giảuijeng giảuijei.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.