Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 100 : Gia Nguyên thành

    trước sau   
Lam Châfmqru làberk châfmqru phủignfswog diệvezcn típchych lớberkn thứinziqwnzm trong sốocricdwzriuei ba châfmqru củignfa Việvezct quốocric, nhưcdwzng nóswogi vềgtza sựqvno sung túdtwgc thìbrru đmwzcinzing hàberkng thứinzi hai chỉqfzq sau Tâfmqrn Châfmqru. Nóswog nằduzvm ởcdwz phípchya nam củignfa Việvezct quốocric, đmwzchdzft đmwzcai phìbrru nhiêakmiu, bêakmin trong phạmjjjm vi cai quảjbmin cóswog rấhdzft nhiềgtzau thuỷldtn đmwzcmjjjo, bếtbpun thuyềgtzan vàberkqwnzc tuyếtbpun vậwehbn chuyểgtzan đmwzcưcdwzriueng sôphvtng, lạmjjji thêakmim mưcdwza thuậwehbn gióswog hoàberk, cho nêakmin cựqvnoc kỳhmcw thípchych hợignfp vớberki cáqwnzc loạmjjji thựqvnoc vậwehbt, làberk khu vựqvnoc sảjbmin xuấhdzft ra lưcdwzơiidhng thựqvnoc đmwzcinzing đmwzcdsreu toàberkn quốocric.

nnwin vềgtza Gia nguyêakmin thàberknh ởcdwz trung bộwvth củignfa Lam Châfmqru, tuy khôphvtng phảjbmii làberk phủignf thàberknh củignfa Lam Châfmqru, nhưcdwzng đmwzcúdtwgng làberk đmwzcvezc nhấhdzft đmwzcmjjji thàberknh củignfa Lam Châfmqru. Hưcdwzơiidhng Lỗpchy đmwzcmjjji vậwehbn hàberk* thôphvtng từdpep Nam tớberki Bắfkuac củignfa Việvezct quốocric chípchynh làberk đmwzci qua trung tâfmqrm củignfa thàberknh nàberky, lạmjjji thêakmim mộwvtht vàberki con đmwzcưcdwzriueng thuỷldtnberk bộwvth kháqwnzc cũriueng đmwzci ngang qua đmwzcâfmqry, cho nêakmin giao thôphvtng cựqvnoc kỳhmcw pháqwnzt đmwzcmjjjt, cóswog thểgtzacdwzng làberkdtwgt giao thôphvtng vậwehbn chuyểgtzan đmwzcưcdwzriueng thuỷldtn, nơiidhi quan trọlyckng cho việvezcc buôphvtn báqwnzn. Hàberkng năjbmim sốocri thưcdwzơiidhng hộwvth, lữklny kháqwnzch qua đmwzcâfmqry típchynh khôphvtng nổpxadi, kékefgo theo sựqvno pháqwnzt triểgtzan củignfa cáqwnzc hoạmjjjt đmwzcwvthng buôphvtn báqwnzn làberkm ăjbmin ởcdwz đmwzcâfmqry, cho nêakmin Gia Nguyêakmin thàberknh trởcdwz thàberknh toàberkn châfmqru đmwzcvezc nhấhdzft đmwzcmjjji thàberknh cũriueng khôphvtng phảjbmii làberk sựqvno kiệvezcn ngạmjjjc nhiêakmin.

Tạmjjji Gia Nguyêakmin thàberknh, cáqwnzc loạmjjji xe, bếtbpun đmwzcònnwi, thuyềgtzan cựqvnoc kỳhmcw nhiềgtzau, trảjbmii khắfkuap toàberkn thàberknh. Từdpep đmwzcóswog dạmjjjng nhưcdwz xa phu, cửpdgvu vạmjjjn, thuyềgtzan côphvtng lạmjjji càberkng nhiềgtzau nhưcdwz trâfmqru ngựqvnoa, cóswogiidhn vàberki vạmjjjn ngưcdwzriuei, Tôphvtn nhịvwfv cẩztjru chípchynh làberk mộwvtht trong nhữklnyng ngưcdwzriuei dựqvnoa vàberko bếtbpun đmwzcònnwiberk sốocring.

phvtn nhịvwfv cẩztjru, ngưcdwzriuei cũriueng nhưcdwzakmin, mắfkuat lékefg mi lệvezcch, bộwvthqwnzng ráqwnzch rưcdwzberki nhưcdwzakmi hỏjbming táqwnzo thốocrii, nhưcdwzng do giỏjbmii việvezcc nắfkuam bắfkuat lònnwing ngưcdwzriuei, nịvwfvnh nọlyckt tốocrit, tráqwnzi lạmjjji khiếtbpun cho hắfkuan thàberknh mộwvtht tiểgtzau đmwzcdsreu mụqomvc củignfa mộwvtht bang pháqwnzi ởcdwz bếtbpun đmwzcònnwi, thủignf hạmjjjcdwzberki tay cóswog khoảjbming chụqomvc têakmin cửpdgvu vạmjjjn lao đmwzcwvthng châfmqrn tay, dựqvnoa vàberko việvezcc vậwehbn chuyểgtzan hàberkng hoáqwnzberkberknh lýviyx cho cáqwnzc thưcdwzơiidhng kháqwnzch qua lạmjjji màberk sốocring.

Bởcdwzi vậwehby vàberko buổpxadi sáqwnzng hôphvtm nay, khi Tôphvtn nhịvwfv cẩztjru đmwzcếtbpun bếtbpun đmwzcònnwi, mấhdzfy têakmin thuộwvthc hạmjjj củignfa hắfkuan vộwvthi vàberkng đmwzci lạmjjji gầdsren, cung kípchynh xưcdwzng hôphvt:

" Chàberko buổpxadi sáqwnzng, Nhịvwfv gia! "


" Nhịvwfv gia đmwzcãcwbh đmwzcếtbpun! "

phvtn nhịvwfv cẩztjru nghe đmwzcưcdwzignfc nhữklnyng lờriuei xưcdwzng hôphvt nhưcdwz vậwehby, ngưcdwzriuei khôphvtng khỏjbmii cóswog chúdtwgt lâfmqrng lâfmqrng, dùlyck sao cũriueng đmwzcãcwbhswog thểgtza đmwzcưcdwzignfc ngưcdwzriuei ta xưcdwzng hôphvt mộwvtht tiếtbpung " gia ", đmwzciềgtzau nàberky nóswogi rõkwrycdwz đmwzcâfmqry hắfkuan cũriueng đmwzcưcdwzignfc xem nhưcdwz mộwvtht nhâfmqrn vậwehbt cóswog thâfmqrn phậwehbn. Cho nêakmin hắfkuan phảjbmii ra vẻfxhs mộwvtht chúdtwgt, từdpepriuei hừdpep ra vàberki cáqwnzi, coi nhưcdwzberk đmwzcáqwnzp lạmjjji sựqvno âfmqrn cầdsren thăjbmim hỏjbmii củignfa đmwzcáqwnzm thuộwvthc hạmjjj.

" Nhịvwfv gia cáqwnzi gìbrru, khôphvtng phảjbmii làberk Nhịvwfv cẩztjru đmwzcóswog sao? "

" Chípchynh xáqwnzc, cũriueng làberk mộwvtht con chóswogswog hai châfmqrn, con chóswog bắfkuat chiếtbpuc dáqwnzng ngưcdwzriuei! "

" Ha ha! Ha ha! …… "

Mộwvtht trậwehbn cưcdwzriuei mang ýviyx tràberko phúdtwgng, khôphvtng hềgtzaswog ýviyx che dấhdzfu truyềgtzan vàberko trong tạmjjji Tôphvtn nhịvwfv cẩztjru.

phvtn nhịvwfv cẩztjru nghe xong, sắfkuac mặauait bỗpchyng nhiêakmin trầdsrem xuốocring, tâfmqrm tìbrrunh đmwzcang vui trong phúdtwgt chốocric biếtbpun thàberknh xấhdzfu.

Hắfkuan từdpep từdpep quay đmwzcdsreu lạmjjji, mắfkuat nhìbrrun vềgtza phípchya hơiidhn chụqomvc ngưcdwzriuei đmwzcang đmwzcinzing ởcdwz mộwvtht bêakmin củignfa bếtbpun đmwzcònnwi, đmwzcem mụqomvc quang rọlycki vàberko mộwvtht vịvwfv hắfkuac đmwzcmjjji háqwnzn vai to lưcdwzng rộwvthng, trong mắfkuat loékefgakmin vàberki phầdsren đmwzcocri kịvwfvberk hậwehbn thùlyck.

Nhắfkuac tớberki ngưcdwzriuei màberkphvtn nhịvwfv cẩztjru thốocring hậwehbn nhấhdzft ởcdwz Gia Nguyêakmin thàberknh, hắfkuac đmwzcmjjji háqwnzn nàberky tuyệvezct đmwzcocrii cóswog thểgtza xếtbpup trong ba ngưcdwzriuei hắfkuan thốocring hậwehbn nhấhdzft. Nếtbpuu nhưcdwzswog ngưcdwzriuei nóswogi vớberki hắfkuan, dùlyckng toàberkn bộwvth gia tàberki củignfa hắfkuan đmwzcgtza đmwzcpxadi lạmjjji sựqvno biếtbpun mấhdzft hoàberkn toàberkn củignfa hắfkuac đmwzcmjjji háqwnzn trêakmin thếtbpu gian nàberky, Tôphvtn nhịvwfv cẩztjru cóswog lẽdfsmnnwin chúdtwgt do dựqvno, nhưcdwzng nếtbpuu đmwzcpxadi thàberknh chỉqfzq cầdsren mộwvtht nửpdgva tàberki sảjbmin củignfa hắfkuan, hắfkuan lậwehbp tứinzic đmwzcswogng ýviyx khôphvtng chúdtwgt do dựqvno, đmwzcưcdwzơiidhng nhiêakmin do hắfkuan ăjbmin chơiidhi tráqwnzc tang, cho nêakmin toàberkn bộwvth gia tàberki thựqvnoc sựqvnoberk chảjbminnwin bao nhiêakmiu.

akmin thậwehbt củignfa hắfkuac đmwzcmjjji háqwnzn nàberky làberkbrru, mọlycki ngưcdwzriuei sớberkm đmwzcãcwbh quêakmin mấhdzft, ngưcdwzriuei ởcdwz bếtbpun đmwzcònnwi hoặauaic gọlycki làberk "Hắfkuac gia", hoặauaic gọlycki thẳpchyng mộwvtht cáqwnzch thoảjbmii máqwnzi làberk "Hắfkuac Hùlyckng". Hắfkuan làberk mộwvtht tiểgtzau đmwzcdsreu mụqomvc củignfa "Thiếtbput chưcdwzcdwzng hộwvthi", đmwzcvwfva vịvwfv củignfa hắfkuan cùlyckng Tôphvtn nhịvwfv cẩztjru ởcdwz bang hộwvthi "Tứinzibrrunh bang" khôphvtng kháqwnzc nhau làberk mấhdzfy, do vậwehby hắfkuan cũriueng bịvwfv pháqwnzi đmwzcếtbpun bếtbpun đmwzcònnwiberky quảjbmin lýviyx mộwvtht nhóswogm cửpdgvu vạmjjjn kháqwnzc.

Mộwvtht núdtwgi khôphvtng thểgtzaswog hai hổpxad, nóswogi chi đmwzcếtbpun mộwvtht bếtbpun đmwzcònnwi nho nhỏjbmiberky. Bởcdwzi vậwehby ngưcdwzriuei củignfa hai bang từdpepdtwgc bắfkuat đmwzcdsreu đmwzcãcwbh đmwzcocrii đmwzcdsreu nhau, lạmjjji thêakmim trảjbmii qua vàberki lầdsren xung đmwzcwvtht tranh giàberknh thưcdwzơiidhng kháqwnzch, quan hệvezc củignfa bọlyckn họlyckberkng thêakmim áqwnzc liệvezct. Bâfmqry giờriue mỗpchyi khi bọlyckn họlyck gặauaip nhau, ngưcdwzriuei củignfa hai bang nếtbpuu khôphvtng cưcdwzriuei đmwzcgtzau mắfkuang nhiếtbpuc nhau, thìbrruriueng làberkphvt đmwzcztjry gạmjjjt bỏjbmi tranh giàberknh lẫldtnn nhau, nóswogi chung làberk chỉqfzqnnwin thiếtbpuu mỗpchyi nưcdwzberkc đmwzcáqwnznh nhau to màberk thôphvti.

Thủignf hạmjjjberk đmwzcãcwbh nhưcdwz thếtbpu, vậwehby khôphvtng cầdsren nóswogi đmwzcếtbpun nhữklnyng ngưcdwzriuei kiếtbpum đmwzcưcdwzignfc lợignfi ípchych nhiềgtzau nhấhdzft ởcdwz đmwzcâfmqry, Tôphvtn nhịvwfv cẩztjru vàberk Hắfkuac hùlyckng. Hai ngưcdwzriuei cùlyckng coi đmwzcocrii phưcdwzơiidhng cựqvnoc kỳhmcw khôphvtng vừdpepa mắfkuat. Nhưcdwzng làberk tiểgtzau đmwzcdsreu mụqomvc củignfa bang hộwvthi, cóswog chúdtwgt đmwzcvwfva vịvwfvberk thâfmqrn phậwehbn, bọlyckn họlyck đmwzcgtzau biếtbput hai bang pháqwnzi "Thiếtbput chưcdwzcdwzng hộwvthi"berk "Tứinzibrrunh bang" vốocrin làberk bang pháqwnzi đmwzcswogng minh, đmwzcang liêakmin kếtbput đmwzcgtza đmwzcocrii kháqwnzng vớberki mộwvtht bang pháqwnzi kháqwnzc mạmjjjnh hơiidhn, đmwzcóswogberk kwrywvthc long bang". Do đmwzcóswog hai ngưcdwzriuei tuy muốocrin trụqomvc xuấhdzft đmwzcocrii phưcdwzơiidhng rờriuei khỏjbmii nơiidhi đmwzcâfmqry, đmwzcwvthc chiếtbpum bếtbpun đmwzcònnwi, nhưcdwzng cũriueng chỉqfzqnnwin cáqwnzch nhẫldtnn nạmjjji chịvwfvu đmwzcqvnong màberk thôphvti. Nhưcdwzng nhữklnyng bấhdzft mãcwbhn vàberk lửpdgva giậwehbn dồswogn nékefgn trong lònnwing củignfa bọlyckn họlyck, lạmjjji thôphvtng qua xung đmwzcwvtht giữklnya bọlyckn thủignf hạmjjjberk pháqwnzt tiếtbput ra ngoàberki, đmwzciềgtzau nàberky đmwzcãcwbh thàberknh thóswogi quen phảjbmii làberkm vàberko buổpxadi sáqwnzng hàberkng ngàberky củignfa hai ngưcdwzriuei.

Lầdsren nàberky cũriueng vậwehby, thủignf hạmjjj củignfa Tôphvtn nhịvwfv cẩztjru khôphvtng cầdsren đmwzcignfi chỉqfzq thịvwfv củignfa hắfkuan, mấhdzfy gãcwbh nhanh mồswogm nhanh miệvezcng, khôphvtng chúdtwgt kháqwnzch khípchy phảjbmin kípchych ngay lạmjjji.


"Ngưcdwzơiidhi cóswog biếtbput ngu ngốocric nhấhdzft trong đmwzcáqwnzm súdtwgc vậwehbt làberk loạmjjji nàberko khôphvtng?"

"Gấhdzfu a!"

"Trong cáqwnzc loàberki gấhdzfu, ngu ngốocric nhấhdzft làberk loàberki gấhdzfu nàberko?"

kwryưcdwzơiidhng nhiêakmin làberk gấhdzfu đmwzcen ( Hắfkuac hùlyckng)!"

"Haha ……"

dtwgc đmwzcdsreu nghe thủignf hạmjjj củignfa mìbrrunh tràberko phúdtwgng đmwzcocrii phưcdwzơiidhng, khuôphvtn mặauait Hắfkuac hùlyckng lộwvthkwry vẻfxhs đmwzcfkuac ýviyx, nghe xong mấhdzfy câfmqru nàberky, chỉqfzq mộwvtht láqwnzt mặauait mũriuei tốocrii sầdsrem lạmjjji. Cònnwin Tôphvtn nhịvwfv cẩztjru thìbrru nởcdwz nụqomvcdwzriuei, hắfkuan hàberki lònnwing vỗpchy vỗpchy bảjbmi vai củignfa mấhdzfy têakmin thủignf hạmjjj, nhưcdwz biểgtzau thịvwfv ýviyx cỗpchyriue.

Thủignf hạmjjj củignfa Hắfkuac hùlyckng khôphvtng can tâfmqrm chịvwfvu yếtbpuu thếtbpu, cáqwnzc loạmjjji ngôphvtn từdpepiidh bẩztjrn khôphvtng chịvwfvu nổpxadi thàberknh chuỗpchyi pháqwnzt ra. Tôphvtn nhịvwfv cẩztjru bêakmin kia cũriueng khôphvtng kháqwnzch khípchy, tấhdzft cảjbmi đmwzcgtzau làberk đmwzcmjjji lãcwbho gia, ai sợignf ai ah! Tựqvno nhiêakmin nhữklnyng gìbrru nghe khôphvtng tốocrit, nhữklnyng gìbrru khóswog nghe, liềgtzan đmwzcưcdwzignfc chọlyckn lựqvnoa ra đmwzcgtza phảjbmin kípchych.

phvtn nhịvwfv cẩztjru vàberk Hắfkuac hùlyckng hai lãcwbho đmwzcmjjji củignfa bọlyckn họlyck thìbrru đmwzcinzing mộwvtht bêakmin lạmjjjnh nhạmjjjt quan sáqwnzt, bọlyckn họlyckberk nhữklnyng ngưcdwzriuei cóswog đmwzcvwfva vịvwfv, tựqvno nhiêakmin khôphvtng thểgtza gia nhậwehbp vàberko cáqwnzi đmwzcáqwnzm chửpdgvi nhau nhưcdwz đmwzcàberkn bàberkberky.

Đkwryang lúdtwgc hai đmwzcáqwnzm ngưcdwzriuei nóswogi đmwzcếtbpun nỗpchyi mồswogm miệvezcng khôphvt khốocric, nưcdwzberkc bọlyckt bay tung toékefg, đmwzcwvtht nhiêakmin mộwvtht thủignf hạmjjj củignfa Tôphvtn nhịvwfv cẩztjru kinh hôphvt mộwvtht tiếtbpung "Cóswog thuyềgtzan đmwzcang tớberki!"

fmqru nóswogi nàberky lậwehbp tứinzic khiếtbpun cho gầdsren trăjbmim đmwzcmjjji háqwnzn đmwzcang mắfkuang chửpdgvi mộwvtht cáqwnzch cao hứinzing, kêakmiu a mộwvtht cáqwnzi, toàberkn bộwvth đmwzcgtzau ngừdpepng nóswogi, đmwzcswogng thờriuei quay đmwzcdsreu nhìbrrun ra phípchya bờriuephvtng. Dùlyck sao thìbrru bạmjjjc trắfkuang tinh cũriueng cóswog sứinzic dụqomv hoặauaic hơiidhn nhiềgtzau so vớberki sựqvno thốocring khoáqwnzi nhấhdzft thờriuei củignfa miệvezcng lưcdwzcgnfi.

Nhưcdwzng khi đmwzcáqwnzm đmwzcmjjji háqwnzn nhìbrrun cho rõkwry chiếtbpuc thuyềgtzan ghékefgberko bếtbpun đmwzcònnwi, thìbrru lạmjjji cóswog chúdtwgt thấhdzft vọlyckng nổpxadi lêakmin, đmwzcóswog chỉqfzqberk mộwvtht con thuyềgtzan láqwnz nhỏjbmi dẹlcllp, xem tìbrrunh hìbrrunh nhiềgtzau lắfkuam chỉqfzqswog thểgtza ngồswogi đmwzcignf cho ba tớberki năjbmim vịvwfv kháqwnzch thưcdwzơiidhng, chắfkuac chắfkuan khôphvtng phảjbmii vụqomvberkm ăjbmin lớberkn.

Đkwryiềgtzau nàberky cũriueng khôphvtng lạmjjj, bếtbpun đmwzcònnwiberky vừdpepa ráqwnzch náqwnzt vừdpepa békefg, hơiidhn nữklnya vịvwfv trípchy rấhdzft hẻfxhso láqwnznh, bìbrrunh thưcdwzriueng khôphvtng mấhdzfy khi cóswog thuyềgtzan lớberkn đmwzcếtbpun đmwzcâfmqry. Chỉqfzq khi nàberko việvezcc làberkm ăjbmin buôphvtn báqwnzn hưcdwzng vưcdwzignfng, mớberki cóswog nhữklnyng thuyềgtzan lớberkn do khôphvtng đmwzcwehbu đmwzcưcdwzignfc ởcdwzqwnzc bếtbpun đmwzcònnwi kháqwnzc, mớberki bấhdzft đmwzcfkuac dĩbrruakmin bờriuecdwz chỗpchyberky.

Chiếtbpuc thuyềgtzan nhỏjbmiberky, sau khi dừdpepng lạmjjji tạmjjji bếtbpun đmwzcònnwi, từdpep trêakmin thuyềgtzan bưcdwzberkc xuốocring chỉqfzqswog hai ngưcdwzriuei. Mộwvtht ngưcdwzriuei xem ra chừdpepng mưcdwzriuei bảjbmiy mưcdwzriuei táqwnzm tuổpxadi, tưcdwzberkng mạmjjjo bìbrrunh thưcdwzriueng, cònnwin ngưcdwzriuei kia làberk mộwvtht cựqvnoqwnzn cao hơiidhn hẳpchyn hai cáqwnzi đmwzcdsreu so vớberki ngưcdwzriuei bìbrrunh thưcdwzriueng.

Ngưcdwzriuei trẻfxhs tuổpxadi mặauaic chiếtbpuc áqwnzo xanh bìbrrunh thưcdwzriueng, đmwzcwehbu trêakmin vai làberk mộwvtht chúdtwg chim nhỏjbmiberku vàberkng, vừdpepa mớberki xuốocring thuyềgtzan đmwzcãcwbh nhìbrrun lung tung khắfkuap nơiidhi, đmwzcúdtwgng làberk bộwvth dạmjjjng củignfa mộwvtht hạmjjj nhâfmqrn vừdpepa mớberki vàberko thàberknh. Cònnwin cựqvnoqwnzn kia đmwzcdsreu đmwzcwvthi nóswogn che, thâfmqrn mặauaic lụqomvc bàberko, khôphvtng nhìbrrun rõkwry đmwzcưcdwzignfc diệvezcn mụqomvc, trang phụqomvc cóswog chúdtwgt quỷldtn dịvwfv. Cựqvnoqwnzn luôphvtn theo sáqwnzt sau lưcdwzng thiếtbpuu niêakmin nhâfmqrn, nửpdgva bưcdwzberkc khôphvtng rờriuei, bộwvthqwnzng nhưcdwzberk hạmjjj nhâfmqrn.

Thiếtbpuu niêakmin nhâfmqrn vàberk cựqvnoqwnzn chípchynh làberkberkn Lậwehbp vàberk Khúdtwgc Hồswogn, mấhdzft ba tháqwnzng liêakmin tụqomvc mớberki tớberki đmwzcưcdwzignfc cốocricdwzơiidhng củignfa Mặauaic đmwzcmjjji phu.

* đmwzcmjjji vậwehbn hàberk: con sôphvtng lớberkn thưcdwzriueng đmwzcưcdwzignfc dùlyckng đmwzcgtza vậwehbn chuyểgtzan hàberkng hóswoga.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.