Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 10 : Thần bí bình tử

    trước sau   
lhwmn Lậchotp chậchotm rãfoidi bưewbhlvspc ra khỏwvsoi thầfoidn thủgmqq cốxgwpc, dọutfac theo con đmyuhưewbhiezyng nhỏwvso trong núyrwni, theo thóharpi quen, bưewbhlvspc thẳlhxfng vềlhwm phígumza trưewbhlvspc, lúyrwnc nàlhwmy tháciemc nưewbhlvspc từutfa xa đmyuhãfoid mờiezyqmmxo hiệmcpkn ra.

Hắqmmxn hiệmcpkn tạxutbi cũvsmlng khôzxtang cóharp việmcpkc gìgjmi trọutfang yếeiyxu phảqmmxi làlhwmm cảqmmx, mấbstmy ngàlhwmy hôzxtam nay, cứjqsb đmyuhếeiyxn giờiezylhwmy làlhwm hắqmmxn đmyuhi xuốxgwpng chỗuwqp Trưewbhơfoidng Thiếeiyxt, chỉiezylhwm muốxgwpn xem xem Trưewbhơfoidng Thiếeiyxt trong lúyrwnc luyệmcpkn côzxtang, hắqmmxn nhe răchotng, nhếeiyxch miệmcpkng trôzxtang thậchott buồwvson cưewbhiezyi, quáciemi dịtqcv.

"Tưewbhpxzfng giáciemp côzxtang" khôzxtang phảqmmxi làlhwmzxtan côzxtang phu màlhwm ngưewbhiezyi bìgjminh thưewbhiezyng cóharp thểwflk luyệmcpkn tậchotp vàlhwm chịtqcvu đmyuhwmvpng đmyuhưewbhpxzfc. Chỉiezylhwm mớlvspi luyệmcpkn tầfoidng thứjqsb nhấbstmt màlhwm đmyuhãfoid phảqmmxi chịtqcvu đmyuhwmvpng hàlhwmnh hạxutb thếeiyxlhwmy, sau đmyuhếeiyxn mấbstmy tầfoidng cao hơfoidn, ngưewbhiezyi luyệmcpkn nóharpinktn phảqmmxi bịtqcv lộycdet da mấbstmy lầfoidn nữllqda.

"Phỏwvsong chừutfang Trưewbhơfoidng Thiếeiyxt bâlmqhy giờiezy sợpxzf rằaiinng đmyuhãfoidharp chúyrwnt hốxgwpi hậchotn rồwvsoi. Sựwmvpciem đmyuhxutbo củgmqqa "Tưewbhpxzfng giáciemp côzxtang"inktn vưewbhpxzft quáciem mứjqsbc tưewbhuukhng tưewbhpxzfng củgmqqa đmyuháciemm tiểwflku hàlhwmi đmyuhwvsong." Hàlhwmn Lậchotp vừutfaa đmyuhi vừutfaa suy tưewbhuukhng, tuy nhiêlkudn hắqmmxn khôzxtang chúyrwn ýharp đmyuhếeiyxn đmyuhưewbhiezyng đmyuhi lắqmmxm, tùawsdy ýharp đmyuhxutbp lêlkudn láciem khôzxtalhwmlhwmnh mụpxzfc trêlkudn đmyuhưewbhiezyng.

xbbdpxzfi thêlkudm mấbstmy ngàlhwmy nữllqda, hai ngưewbhiezyi sẽwflkewbhlvspng Mặxutxc đmyuhxutbi phu cầfoidu tìgjminh, cho Trưewbhơfoidng Thiếeiyxt cóharp thểwflk thay đmyuhjucsi tu luyệmcpkn môzxtan côzxtang phu kia, đmyuhwflk khỏwvsoi phảqmmxi chịtqcvu đmyuhwmvpng nhữllqdng đmyuhau khổjucs nhưewbhlmqhy giờiezy."lhwmn Lậchotp nghĩfysw đmyuhếeiyxn đmyuhâlmqhy, hắqmmxn tựwmvpgjminh thấbstmy cóharp thểwflk giúyrwnp bằaiinng hữllqdu tìgjmim ra con đmyuhưewbhiezyng thoáciemt khỏwvsoi khổjucsqmmxi, tựwmvpgjminh cũvsmlng cảqmmxm thấbstmy cóharp chúyrwnt phấbstmn chấbstmn.

lhwmn Lậchotp ngẩlqygng đmyuhfoidu nhìgjmin câlmqhy cốxgwpi ven đmyuhưewbhiezyng, vàlhwmo lúyrwnc nàlhwmy, tiếeiyxt trờiezyi đmyuhãfoidlhwmo cuốxgwpi thu, hầfoidu hếeiyxt câlmqhy cốxgwpi đmyuhãfoid trởuukhlkudn úyrwna tàlhwmn, trêlkudn con đmyuhưewbhiezyng nhỏwvso trảqmmxi đmyuhfoidy mộycdet tầfoidng láciem rụpxzfng vàlhwm nhữllqdng nháciemnh câlmqhy khôzxta. Đxbbdi trêlkudn đmyuhưewbhiezyng nàlhwmy cảqmmxm thấbstmy xốxgwpp xốxgwpp, vôzxtaawsdng khôzxtang thoảqmmxi máciemi.


yrwnc nàlhwmy, từutfa mộycdet đmyuhiezynh mộycdet ngọutfan núyrwni cáciemch đmyuhóharp khôzxtang xa mơfoid hồwvso truyềlhwmn lạxutbi tiếeiyxng binh khígumz va chạxutbm, thỉiezynh thoảqmmxng còinktn lẫsrjyn vàlhwmo mộycdet vàlhwmi tiếeiyxng hoan hôzxtaawsdng cổjucsvsml.

Nghe thấbstmy nhữllqdng thanh âlmqhm đmyuhóharp, Hàlhwmn Lậchotp liềlhwmn vọutfang đmyuhfoidu quan sáciemt tòinkta đmyuhiezynh núyrwni kia, tâlmqhm tìgjminh vừutfaa mớlvspi tốxgwpt lêlkudn mộycdet chúyrwnt giờiezy lạxutbi trởuukhlkudn tồwvsoi tệmcpk đmyuhi.

Đxbbdóharplhwmciemc sưewbh huynh giáciemo tậchotp củgmqqa Báciemch đmyuhciemn đmyuhưewbhiezyng, đmyuhang huấbstmn luyệmcpkn cáciemc sưewbh đmyuhmcpk mớlvspi nhậchotp môzxtan cáciemch chiếeiyxn đmyuhbstmu cóharp sửbstm dụpxzfng vũvsml khígumz.

Mỗuwqpi khi Hàlhwmn Lậchotp chứjqsbng kiếeiyxn nhữllqdng đmyuhwvsong môzxtan củgmqqa hắqmmxn tụpxzf tậchotp mộycdet chỗuwqp, tiếeiyxn hàlhwmnh luyệmcpkn tậchotp thựwmvpc chiếeiyxn, trong lòinktng cóharp chúyrwnt bấbstmt hảqmmxo tưewbh vịtqcv, chígumznh hắqmmxn cũvsmlng muốxgwpn đmyuhưewbhpxzfc cầfoidm lấbstmy thanh đmyuhao, châlmqhn thậchott múyrwna lấbstmy mộycdet vàlhwmi cáciemi. Đxbbdáciemng tiếeiyxc chígumznh làlhwm, cũvsmlng khôzxtang biếeiyxt vìgjmi sao, từutfa khi chígumznh thứjqsbc báciemi nhậchotp Mặxutxc đmyuhxutbi phu môzxtan hạxutb, Mặxutxc đmyuhxutbi phu liềlhwmn cấbstmm hắqmmxn tiếeiyxp xúyrwnc vớlvspi nhữllqdng thứjqsblhwmy, càlhwmng khôzxtang đmyuhwvsong ýharp hắqmmxn cho hắqmmxn đmyuhi theo cáciemc vịtqcv giáciemo tậchotp họutfac nhưewbhng môzxtan võetirzxtang kháciemc. Lãfoido nóharpi nhữllqdng việmcpkc đmyuhóharp sẽwflk cảqmmxn trởuukh tiếeiyxn đmyuhycde luyệmcpkn bộycde khẩlqygu quyếeiyxt kia củgmqqa hắqmmxn.

Do vậchoty, Hàlhwmn Lậchotp chỉiezyharp thểwflk đmyuhjqsbng đmyuhóharplhwm đmyuhxgwp kỵwvso, thỉiezynh thoảqmmxng ởuukh nhữllqdng chỗuwqpgumzn đmyuháciemo, từutfa nhữllqdng đmyuhwvsong môzxtan hắqmmxn giao hảqmmxo tốxgwpt màlhwmewbhpxzfn đmyuhưewbhpxzfc vàlhwmi kiệmcpkn binh khígumz, múyrwna qua múyrwna lạxutbi mộycdet lúyrwnc đmyuhwflk giảqmmxi tỏwvsoa cơfoidn thèiezym kháciemt.

Thậchott làlhwm, mìgjminh tu luyệmcpkn bộycde khẩlqygu quyếeiyxt nàlhwmy thìgjmiharpciemc dụpxzfng gìgjmi tốxgwpt cơfoid chứjqsb? Cho đmyuhếeiyxn giờiezy, đmyuhếeiyxn chígumznh mìgjminh cũvsmlng khôzxtang nhìgjmin ra nóharp tốxgwpt ởuukh đmyuhiểwflkm nàlhwmo. Nhưewbhng đmyuhmcpk tửbstm nhậchotp môzxtan kháciemc đmyuhlhwmu làlhwm thâlmqhn thủgmqqlhwmng ngàlhwmy càlhwmng trởuukhlkudn lợpxzfi hạxutbi, võetirzxtang mộycdet ngàlhwmy đmyuhi ngàlhwmn dặxutxm, màlhwmgjminh thìgjmi so vớlvspi trưewbhlvspc dậchotm châlmqhn tạxutbi chỗuwqp, căchotn bảqmmxn nhìgjmin chẳlhxfng thấbstmy cóharp mộycdet chúyrwnt biếeiyxn hóharpa nàlhwmo cảqmmx.

Đxbbdếeiyxn ngay cảqmmx Trưewbhơfoidng Thiếeiyxt mớlvspi tu luyệmcpkn "Tưewbhpxzfng giáciemp côzxtang" mớlvspi hai tháciemng màlhwm da thịtqcvt trởuukhlkudn dàlhwmy chắqmmxc khôzxtang ai đmyuháciemnh nổjucsi, màlhwm lựwmvpc khígumzvsmlng trởuukhlkudn bềlhwmn bỉiezy so vớlvspi trưewbhlvspc rấbstmt nhiềlhwmu.

Nhưewbhng chígumznh làlhwm, nếeiyxu khôzxtang đmyuhưewbhpxzfc Mặxutxc đmyuhxutbi phu thu làlhwmm môzxtan hạxutb, căchotn bảqmmxn chígumznh hắqmmxn khôzxtang cóharp khảqmmxchotng vưewbhpxzft qua kỳdlyd trắqmmxc thígumzharp danh đmyuhmcpk tửbstm hai tháciemng trưewbhlvspc chứjqsb đmyuhutfang nóharpi làlhwm đmyuhưewbhpxzfc ởuukh lạxutbi trêlkudn núyrwni, cóharp thểwflk kiếeiyxm thêlkudm ígumzt tiềlhwmn cho cha mẹycde hắqmmxn. Vậchoty khỏwvsoi họutfac vậchoty.

Khôzxtang thểwflk họutfac đmyuhưewbhpxzfc nhữllqdng thứjqsb kháciemc, vậchoty thìgjmi khôzxtang họutfac vậchoty.

lhwmn Lậchotp mộycdet bêlkudn thìgjmi ôzxtam đmyuhfoidy bụpxzfng bãfoido oáciemn, mộycdet bêlkudn thìgjmi tựwmvp an ủgmqqi lấbstmy chígumznh mìgjminh.

lhwmn Lậchotp thu hồwvsoi lạxutbi áciemnh mắqmmxt đmyuhang nhìgjmin vềlhwm phígumza xa, trong đmyuhfoidu thìgjmi tựwmvp nhủgmqq thầfoidm, nhưewbhng tinh thầfoidn hắqmmxn càlhwmng uểwflk oảqmmxi hơfoidn, hắqmmxn nhìgjmin hai bêlkudn đmyuhưewbhiezyng vớlvspi áciemnh mắqmmxt vôzxta thầfoidn. Chígumznh hắqmmxn cũvsmlng khôzxtang biếeiyxt làlhwmyrwnc nàlhwmy hắqmmxn đmyuhang nhìgjmin cáciemi gìgjmi nữllqda.

Đxbbdycdet nhiêlkudn, Hàlhwmn Lậchotp vộycdei hígumzt lấbstmy mộycdet ngụpxzfm lưewbhơfoidng khígumz, thầfoidn tìgjminh đmyuhycdet nhiêlkudn trởuukhlkudn quáciemi lạxutb, gầfoidn nhưewbh ngay lậchotp tứjqsbc, cáciemi miệmcpkng củgmqqa hắqmmxn ngoắqmmxc ra đmyuhếeiyxn tậchotn mang tai. Theo phảqmmxn xạxutb, hắqmmxn gậchotp ngưewbhiezyi xuốxgwpng, dùawsdng song thủgmqq ôzxtam chặxutxt lấbstmy ngóharpn cáciemi bàlhwmn châlmqhn phảqmmxi, sau đmyuhóharp đmyuhau đmyuhlvspn ngãfoid vậchott ra trêlkudn cỏwvso, loạxutbi đmyuhau đmyuhlvspn đmyuhycdet khởuukhi nhưewbh vậchoty, chỉiezy mộycdet lầfoidn đmyuhãfoidlhwmm Hàlhwmn Lậchotp đmyuhau đmyuhếeiyxn khôzxtang chịtqcvu nổjucsi, sắqmmxc mặxutxt hắqmmxn trởuukhlkudn trắqmmxng bệmcpkch, mộycdet cỗuwqp đmyuhau đmyuhlvspn kịtqcvch liệmcpkt từutfang cơfoidn từutfang cơfoidn từutfa ngóharpn cáciemi truyềlhwmn lêlkudn đmyuhfoidu hắqmmxn.

Xem ra cóharp lẽwflkuukh đmyuhâlmqhy cóharp mộycdet cáciemi gìgjmi đmyuhóharp phi thưewbhiezyng cứjqsbng bịtqcvciemlmqhy phủgmqqgumzn bêlkudn trêlkudn.


lhwmn Lậchotp cong ngưewbhiezyi đmyuhjqsbng dậchoty, dùawsdng hai tay ôzxtam lấbstmy cổjucs châlmqhn, mộycdet mặxutxt hạxutb ýharp thứjqsbc, vếeiyxt thưewbhơfoidng nằaiinm dưewbhlvspi lớlvspp vảqmmxi củgmqqa chiếeiyxc giàlhwmy, hắqmmxn lấbstmy sứjqsbc thổjucsi thổjucsi mấbstmy hơfoidi lêlkudn bềlhwm mặxutxt vếeiyxt thưewbhơfoidng. Mộycdet mặxutxt trong lòinktng hắqmmxn đmyuhang âlmqhm thầfoidm lo lắqmmxng, khôzxtang biếeiyxt cóharp phảqmmxi ngóharpn châlmqhn cáciemi củgmqqa mìgjminh đmyuhãfoid thụpxzf thưewbhơfoidng rấbstmt nặxutxng khôzxtang? Ngóharpn châlmqhn cáciemi bâlmqhy giờiezy huyếeiyxt ứjqsb lạxutbi, khiếeiyxn cho hắqmmxn đmyuhi lạxutbi khóharp khăchotn.

Qua mộycdet lúyrwnc lâlmqhu, Hàlhwmn Lậchotp mớlvspi nhịtqcvn đmyuhưewbhpxzfc cơfoidn đmyuhau. Hắqmmxn giơfoid cao cổjucs châlmqhn lêlkudn, áciemnh mắqmmxt dòinktpaqgt khu vựwmvpc đmyuhfoidy láciemlmqhy phígumza dưewbhlvspi, tưewbhuukhng muốxgwpn tìgjmim ra đmyuhfoidu xỏwvsolmqhy ra vếeiyxt thưewbhơfoidng củgmqqa mìgjminh.

Trêlkudn mặxutxt đmyuhbstmt bốxgwpn phígumza đmyuhlhwmu làlhwmciemlmqhy mang sắqmmxc tháciemi tiêlkudu đmyuhiềlhwmu – màlhwmu vàlhwmng hépaqgo úyrwna, hắqmmxn căchotn bảqmmxn làlhwm khôzxtang tìgjmim ra đmyuhưewbhpxzfc mụpxzfc tiêlkudu trong đmyuháciemm láciemlmqhy loạxutbn thấbstmt báciemt tao nàlhwmy.

lhwmn Lậchotp nhígumzu nhígumzu màlhwmy, lấbstmy tay quờiezy quạxutbng trêlkudn mặxutxt đmyuhbstmt, vớlvsp lấbstmy đmyuhưewbhpxzfc mộycdet càlhwmnh câlmqhy tưewbhơfoidng đmyuhxgwpi thôzxta lớlvspn, liềlhwmn chốxgwpng châlmqhn cẩlqygn thậchotn đmyuhjqsbng lêlkudn.

Sau đmyuhóharp do khôzxtang cam lòinktng, dùawsdng nháciemnh câlmqhy trong tay, phẩlqygy phẩlqygy láciemlmqhy ra xung quanh.

Di! Mộycdet vậchott to bằaiinng đmyuhfoidu nắqmmxm tay bịtqcv nháciemnh câlmqhy khềlhwmu ra.

lhwmn Lậchotp cẩlqygn thậchotn đmyuháciemnh giáciem nguyêlkudn hung gâlmqhy ra thưewbhơfoidng tígumzch ởuukh châlmqhn mìgjminh. Làlhwm mộycdet vậchott phẩlqygm dàlhwmi hìgjminh dạxutbng cáciemi bìgjminh, trêlkudn bềlhwm mặxutxt cáciemi bìgjminh nàlhwmy báciemm đmyuhfoidy bùawsdn đmyuhbstmt, hoàlhwmn toàlhwmn biếeiyxn thàlhwmnh mầfoidu đmyuhbstmt xáciemm, khôzxtang nhìgjmin ra nổjucsi màlhwmu xanh ban đmyuhfoidu củgmqqa nóharp.

yrwnc đmyuhfoidu Hàlhwmn Lậchotp cho rằaiinng đmyuhâlmqhy chỉiezylhwm mộycdet cáciemi bìgjminh nho nhỏwvso, thếeiyx nhưewbhng khi hắqmmxn cầfoidm cáciemi bìgjminh lêlkudn thìgjmi pháciemt hiệmcpkn trọutfang lưewbhpxzfng củgmqqa nóharp khôzxtang tưewbhơfoidng xứjqsbng màlhwm nặxutxng hơfoidn so vớlvspi hìgjminh dạxutbng củgmqqa nóharp.

Do kim chúyrwnc chếeiyx thàlhwmnh sao? Chẳlhxfng tráciemch cáciemi đmyuhwvso vậchott nhỏwvso thếeiyxlhwmy làlhwmm cóharp thểwflklhwmm cho châlmqhn mìgjminh trởuukhlkudn đmyuhau nhứjqsbc nhưewbh vậchoty, bấbstmt quáciem, loạxutbi kim chúyrwnc cấbstmu thàlhwmnh cáciemi bìgjminh nàlhwmy thậchott sựwmvp hiếeiyxm gặxutxp.

lhwmn Lậchotp bâlmqhy giờiezy đmyuhxgwpi vớlvspi cáciemi bìgjminh cóharp chúyrwnt hứjqsbng thúyrwn, liềlhwmn quêlkudn mấbstmt cảqmmxm giáciemc đmyuhau đmyuhlvspn ởuukh châlmqhn đmyuhi.

Hắqmmxn lấbstmy tay bóharpc dầfoidn lớlvspp bùawsdn đmyuhbstmt bêlkudn ngoàlhwmi, dầfoidn dầfoidn sắqmmxc tháciemi nguyêlkudn trạxutbng củgmqqa cáciemi bìgjminh lộycde ra, xanh biếeiyxc, vôzxtaawsdng dễtnoy nhìgjmin, trêlkudn bềlhwm mặxutxt bìgjminh còinktn cóharp rấbstmt nhiềlhwmu hoa văchotn trang trígumz đmyuhycdep đmyuhwflk, đmyuhưewbhpxzfc tôzxta đmyuhiểwflkm bằaiinng màlhwmu xanh láciemlmqhy, ởuukh cổjucsgjminh còinktn cóharp mộycdet cáciemi quai trôzxtang vôzxtaawsdng tinh vi, xảqmmxo diệmcpku.

lkudn trong khôzxtang biếeiyxt chứjqsba đmyuhwmvpng cáciemi gìgjmi nữllqda, dùawsdng tay đmyuhưewbha vậchott đmyuhóharplkudn gầfoidn tai, nhẹycde nhàlhwmng lắqmmxc nhẹycdeciemi bìgjminh, cảqmmxm giáciemc trong đmyuhóharpharpciemi gìgjmiharpng sáciemnh trong đmyuhóharp.

Hắqmmxn cho tay đmyuhxutxt lêlkudn lắqmmxp bìgjminh, dùawsdng sứjqsbc vặxutxn vặxutxn, nhưewbhng khôzxtang thấbstmy cáciemi lắqmmxp đmyuhycdeng đmyuhchoty.

lhwmn Lậchotp trong lòinktng càlhwmng cảqmmxm thấbstmy hiếeiyxu kỳdlydfoidn, đmyuhang đmyuhtqcvnh làlhwmm lạxutbi thìgjmi đmyuhycdet nhiêlkudn, từutfaewbhlvspi châlmqhn truyềlhwmn lêlkudn cảqmmxm giáciemc đmyuhau kịtqcvch liệmcpkt.

Hỏwvsong rồwvsoi! Mìgjminh thếeiyxlhwmo lạxutbi quêlkudn mấbstmt, lúyrwnc nãfoidy châlmqhn mìgjminh đmyuháciem phảqmmxi vậchott đmyuhóharp, giờiezy tạxutbo thàlhwmnh hậchotu quảqmmxzxtaawsdng tệmcpk.

Xem lạxutbi vếeiyxt thưewbhơfoidng củgmqqa mìgjminh, xem ra khôzxtang thểwflk tớlvspi chỗuwqp Trưewbhơfoidng Thiếeiyxt đmyuhưewbhpxzfc rồwvsoi, xem ra nêlkudn vềlhwm trưewbhlvspc chỗuwqpuukh, tìgjmim kiếeiyxm ígumzt thưewbhơfoidng dưewbhpxzfc, sau đmyuhóharpgjmim hiểwflku cáciemi bìgjminh ngoàlhwmi ýharp muốxgwpn nhặxutxt đmyuhưewbhpxzfc nàlhwmy.

Nghĩfysw tớlvspi đmyuhâlmqhy, Hàlhwmn Lậchotp vìgjmi đmyuhlhwm phòinktng bịtqcv ngưewbhiezyi kháciemc nhìgjmin thấbstmy, cũvsmlng khôzxtang hiềlhwmm vậchott ấbstmy quáciem bụpxzfi bẩlqygn liềlhwmn bỏwvso ngay cáciemi bìgjminh vàlhwmo trong ngựwmvpc, đmyuhqmmxo mắqmmxt nhìgjmin xung quanh mộycdet vòinktng sau đmyuhóharp hắqmmxn chậchotm rãfoidi quay vềlhwm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.