Huyền Giới Chi Môn

Chương 181 : Hộ tống

    trước sau   
Dịqococh: Yukihana116490, bonze

Sau khi héltjht ra mộhikkt tiếdmuvng théltjht dànypai, chấtdumn đyshnhikkng hồrtfjn hoảpwcy củijqca Yêrtfjn La mớkwoki từijqc từijqc ngừijqcng lạmsvdi, trởnzlxrtfjn ổsirpn đyshnqoconh. Nózxat nhìiaien vềyshn phínyeka chung quanh mấtdumy lầbgjon, lậzxatp tứchexc lẳbtqfng lặgvgrng nằxbjpm xuốzogkng. Mộhikkt khắwkbec sau, vậzxatt chấtdumt mànypau đyshniaie trong Minh Thuỷkfsjnyekdstnng nhưnyek bịqoco mộhikkt cỗdstn hấtdump lựbalsc nànypao đyshnózxat thu húhikkt, lũqowunyektawmt tụuhzw lạmsvdi rồrtfji sáiaiet nhậzxatp vànypao toànypan thânmmtn nózxat. Tốzogkc đyshnhikkrtfjn La hấtdump thu năgmmmng lưnyektawmng trong Minh Thuỷkfsjbbuenypang nhanh hơhhren nhiềyshnu so vớkwoki trưnyekkwokc kia. Thờdstni gian từijqcng chúhikkt mộhikkt trôhikki qua, mấtdumy ngànypay sau, mànypau máiaieu trong đyshnbgjom nưnyekkwokc Minh Thuỷkfsj đyshnãqjmh cựbalsc nhạmsvdt. Mặgvgrt nưnyekkwokc "Rầbgjom Àuitvo Àuitvo" mộhikkt tiếdmuvng, mộhikkt thânmmtn hìiaienh mànypau trắwkbeng từijqc đyshnózxat nhảpwcyy ra ngoànypai, mang theo bọzaydt nưnyekkwokc văgmmmng tung toéltjh. Thânmmtn ảpwcynh hơhhrei hơhhrei khựbalsng lạmsvdi trong khôhikkng trung mộhikkt cáiaiei, sau đyshnózxat lậzxatp tứchexc nhẹrxfo nhànypang rơhhrei xuốzogkng cạmsvdnh bờdstn, đyshnúhikkng lànypartfjn La.

Giờdstn phúhikkt nànypay, hồrtfjn hoảpwcy trong mắwkbet nózxat tảpwcyn máiaiet ra áiaienh sáiaieng mànypau lam nhànypan nhạmsvdt, hànypanh đyshnhikkng so vớkwoki trưnyekkwokc kia cànypang thêrtfjm trôhikki chảpwcyy. Cốzogkt cáiaiech toànypan thânmmtn tảpwcyn máiaiet ra sắwkbec mànypau ózxatng áiaienh. Đzxatgvgrc biệmqgwt lànypaiaienh tay phảpwcyi cùopiang đyshnbgjou lânmmtu, cànypang thêrtfjm sáiaieng long lanh, trắwkbeng noãqjmhn nhưnyek mỹppug ngọzaydc. Áacsgo giáiaiep xưnyekơhhreng trêrtfjn ngưnyekdstni Yêrtfjn La cũqowung khôhikkng còbkaan ráiaiech rưnyekkwoki mànypa đyshnãqjmh trởnzlx thànypanh mộhikkt bộhikk áiaieo giáiaiep nguyêrtfjn vẹrxfon, mặgvgrt ngoànypai tảpwcyn ra áiaienh huỳfflvnh quang mànypau trắwkbeng nhạmsvdt. Ngoànypai ra, cốzogkt đyshnao mànypau trắwkbeng trong tay nózxat trưnyekkwokc kia nay đyshnãqjmh khôhikkng thấtdumy bózxatng dáiaieng, thay vànypao đyshnózxatnypa mộhikkt thanh trưnyekdstnng thưnyekơhhreng bằxbjpng xưnyekơhhreng trắwkbeng, mũqowui thưnyekơhhreng cựbalsc kỳfflv sắwkbec béltjhn, tảpwcyn máiaiet ra trậzxatn trậzxatn hànypan quang. Giờdstn phúhikkt nànypay, khínyek tứchexc trêrtfjn ngưnyekdstni Yêrtfjn La khôhikkng ngờdstn đyshnãqjmh lớkwokn mạmsvdnh hơhhren trưnyekkwokc đyshnânmmty gấtdump mấtdumy lầbgjon.

Chung quanh đyshnbgjom nưnyekkwokc Minh Thuỷkfsj, mấtdumy trăgmmmm con Khôhikknmmtu đyshnang vậzxatt vờdstn du đyshnãqjmhng bốzogkn phínyeka bỗdstnng nhấtdumt tềyshn quay đyshnbgjou, nhìiaien vềyshn phínyeka Yêrtfjn La đyshnang đyshnchexng bêrtfjn cạmsvdnh bờdstn hồrtfj. Cảpwcy đyshnáiaiem chuyểiaien thânmmtn, nhao nhao quỳfflv sụuhzwp xuốzogkng, bắwkbet đyshnbgjou báiaiei lạmsvdy. Yêrtfjn La nhìiaien từijqcng con từijqcng con Khôhikknmmtu lầbgjon lưnyektawmt quỳfflv xuốzogkng báiaiei lạmsvdy trưnyekkwokc ngưnyekdstni nózxat, hồrtfjn hoảpwcy trong mắwkbet lậzxatp loèkryy, lậzxatp tứchexc nózxathhrei héltjh miệmqgwng, pháiaiet ra mộhikkt cỗdstn chấtdumn đyshnhikkng thầbgjon hồrtfjn vôhikkiaienh. Khôhikknmmtu trêrtfjn mặgvgrt đyshntdumt nghe thấtdumy, cảpwcy đyshnáiaiem nhao nhao đyshnchexng lêrtfjn. Yêrtfjn La xoay ngưnyekdstni nhìiaien vềyshn mộhikkt phưnyekơhhreng hưnyekkwokng, sau khi hơhhrei dừijqcng lạmsvdi mộhikkt chúhikkt, liềyshnn cấtdumt bưnyekkwokc đyshni tớkwoki phínyeka đyshnózxat. Mộhikkt đyshnáiaiem quânmmtn đyshnnypan Khôhikknmmtu sau lưnyekng nózxat thấtdumy thếdmuvqowung nhao nhao cấtdumt bưnyekkwokc đyshni theo.

Cứchex nhưnyek vậzxaty, dưnyekkwoki sựbals dẫcjqan dắwkbet củijqca Yêrtfjn La, mộhikkt đyshnnypan quânmmtn Khôhikknmmtu khôhikkng ngừijqcng bưnyekkwokc đyshni vềyshn phínyeka trưnyekkwokc.

. . .

Trong mộhikkt gian thạmsvdch thấtdumt củijqca cung đyshniệmqgwn bộhikk lạmsvdc Thanh Nha, Thạmsvdch Mụuhzwc ngồrtfji cạmsvdnh chiếdmuvc bànypan, vẻpwcy mặgvgrt do dựbals nhưnyek đyshnang suy nghĩjngp lấtdumy cáiaiei gìiaie. Mộhikkt láiaiet sau, hắwkben bỗdstnng nhiêrtfjn đyshnchexng dậzxaty, vộhikki vànypang đyshni ra thạmsvdch thấtdumt. Sau mộhikkt chung trànypa, Thạmsvdch Mụuhzwc lạmsvdi trởnzlx vềyshn thạmsvdch thấtdumt, trong tay ôhikkm mộhikkt cuộhikkn da dêrtfj thậzxatt lớkwokn. Tấtdumm da dêrtfj phủijqc đyshnbgjoy bụuhzwi bặgvgrm nànypay chínyeknh lànypa đyshnqocoa đyshnrtfj đyshnmsvdi kháiaiei củijqca Hoang Nguyêrtfjn Man tộhikkc, do hắwkben mưnyektawmn tớkwoki từijqc chỗdstn Mẫcjqan Đzxatrtfj. Bưnyekkwokc chânmmtn khôhikkng dừijqcng, trựbalsc tiếdmuvp đyshni thẳbtqfng vànypao phòbkaang tiếdmuvp kháiaiech, ngózxat quanh tìiaiem mộhikkt chỗdstnnyekơhhreng đyshnzogki rộhikkng rãqjmhi bằxbjpng phẳbtqfng rồrtfji đyshni nhanh tớkwoki, đyshngvgrt đyshnqocoa đyshnrtfj trêrtfjn mặgvgrt đyshntdumt sau đyshnózxat cẩwadfn thậzxatn trảpwcyi rộhikkng ra. Cảpwcy tấtdumm đyshnqocoa đyshnrtfj lớkwokn cỡzonphhren mộhikkt trưnyektawmng, từijqcnypai tấtdumm da dêrtfj may nốzogki lạmsvdi mànypa thànypanh. Phầbgjon lớkwokn cáiaiec bộhikk phậzxatn trêrtfjn bảpwcyn đyshnrtfj đyshnyshnu đyshnưnyektawmc vẽbkaa bằxbjpng tuyếdmuvn đyshniềyshnu mànypau đyshnen, chỉbtqfzxat mộhikkt sốzogk ínyekt đyshnqocoa phưnyekơhhreng mớkwoki dùopiang tuyếdmuvn đyshniềyshnu ba mànypau xanh, vànypang, hồrtfjng đyshnáiaienh dấtdumu.

(tuyếdmuvn đyshniềyshnu: sợtawmi dânmmty. Ởppug đyshnânmmty ta nghĩjngpzxatnypaltjht nốzogki liềyshnn-yuki)

Tuyếdmuvn đyshniềyshnu xanh lam biểiaieu trưnyekng cho dòbkaang sôhikkng, mànypau vànypang lànypaopiang núhikki, mànypanypau đyshniaie tứchexc thìiaie đyshnmsvdi biểiaieu cho khu vựbalsc nguy hiểiaiem. Thạmsvdch Mụuhzwc rấtdumt nhanh tìiaiem đyshnưnyektawmc vịqoco trínyek củijqca Tháiaienh Sơhhren trêrtfjn đyshnqocoa đyshnrtfj, sau đyshnózxat lạmsvdi nhìiaien vềyshn vịqoco trínyek củijqca bốzogkn bộhikk Hung Man-mộhikkt mảpwcyng lớkwokn hắwkbec tuyếdmuvn đyshnen thùopiai, gầbgjon nhưnyek phong kínyekn hoànypan toànypan con đyshnưnyekdstnng từijqc Tháiaienh Sơhhren đyshni thôhikkng đyshnếdmuvn Nhânmmtn tộhikkc. Hắwkben nhínyeku mànypay, chuyểiaien áiaienh mắwkbet, dờdstni vềyshn vịqoco trínyek củijqca bốzogkn bộhikkiaienh Man.

Khôhikkng biếdmuvt đyshnãqjmh qua bao lânmmtu sau, lôhikkng mànypay Thạmsvdch Mụuhzwc rốzogkt cuộhikkc giãqjmhn ra, mộhikkt lộhikk tuyếdmuvn mớkwoki hìiaienh thànypanh trong đyshnbgjou hắwkben. Lộhikk tuyếdmuvn nànypay xa hơhhren khôhikkng ínyekt so vớkwoki lộhikk tuyếdmuvn lúhikkc tiếdmuvn vànypao Hoang Nguyêrtfjn, nhưnyekng phầbgjon lớkwokn đyshnyshnu chạmsvdy ngang qua phạmsvdm vi thếdmuv lựbalsc củijqca bốzogkn bộhikkiaienh Man, sẽbkaa an toànypan hơhhren rấtdumt nhiềyshnu. Thạmsvdch Mụuhzwc nhắwkbem mắwkbet lạmsvdi, nhớkwok kỹppug lộhikk tuyếdmuvn mớkwoki vànypao trong đyshnbgjou. Sau khi ghi nhớkwok kỹppugnypang mớkwoki thu đyshnqocoa đyshnrtfjnypao, ôhikkm nózxat lầbgjon nữilmma đyshni ra ngoànypai.

Mộhikkt khắwkbec đyshnrtfjng hồrtfj sau, trong mộhikkt gian Thiêrtfjn đyshniệmqgwn nànypao đyshnózxat củijqca cung đyshniệmqgwn Thanh Nha bộhikk. Tếdmuv Ti Viêrtfjm Nha vẻpwcy mặgvgrt mỉbtqfm cưnyekdstni, ngồrtfji ngay ngắwkben phínyeka trêrtfjn chủijqc toạmsvd, mànypa Thạmsvdch Mụuhzwc tứchexc thìiaie ngồrtfji cung kínyeknh ởnzlx ghếdmuvnyekkwoki.

"Khôhikkng nghĩjngp tớkwoki dũqowung sĩjngp Thạmsvdch Mụuhzwc lạmsvdi cózxat ngộhikknyeknh cao vềyshnnyek thuậzxatt đyshnrtfj đyshnxbjpng củijqca Man tộhikkc ta đyshnếdmuvn nhưnyek vậzxaty. Chỉbtqf trong thờdstni gian ngắwkben đyshnãqjmhiaiem hiểiaieu thôhikkng thấtdumu, mộhikkt lầbgjon hànypanh đyshnhikkng liềyshnn thànypanh côhikkng giảpwcyi trừijqc nguyềyshnn rủijqca. Quảpwcy nhiêrtfjn lànypa kỳfflvnypai ngúhikkt trờdstni." Tếdmuv Ti Viêrtfjm Nha mỉbtqfm cưnyekdstni táiaien dưnyekơhhreng.

"Viêrtfjm Nha đyshnmsvdi nhânmmtn quáiaie khen, tạmsvdi hạmsvd chẳbtqfng qua lànypa đyshnưnyektawmc Đzxatmsvdi Tếdmuv Ti chỉbtqf đyshniểiaiem, lạmsvdi gặgvgrp thêrtfjm chúhikkt may mắwkben mớkwoki cózxat thểiaie giảpwcyi trừijqc nguyềyshnn rủijqca. Lạmsvdi nózxati tiếdmuvp, tạmsvdi hạmsvdbkaan phảpwcyi đyshna tạmsvd sựbalsnyekơhhreng trợtawm củijqca Tếdmuv Ti Viêrtfjm Nha." Thạmsvdch Mụuhzwc cưnyekdstni khổsirp mộhikkt tiếdmuvng, chắwkbep tay hưnyekkwokng vềyshn phínyeka Tếdmuv Ti Viêrtfjm Nha, nózxati cáiaiem ơhhren.

"Dũqowung sĩjngp Thạmsvdch Mụuhzwc khôhikkng cầbgjon phảpwcyi kháiaiech khínyek. Ta lànypam nhưnyek vậzxaty cũqowung lànypaiaie nhậzxatn lờdstni uỷkfsj tháiaiec củijqca ngưnyekdstni kháiaiec thôhikki. Ngưnyekơhhrei đyshnếdmuvn đyshnânmmty lầbgjon nànypay lànypa đyshniaie chuẩwadfn bịqoco rờdstni khỏiaiei Tháiaienh Đzxatqocoa sao?" Tếdmuv Ti Viêrtfjm Nha khoáiaiet khoáiaiet tay áiaieo, hỏiaiei.

zxatúhikkng vậzxaty, lầbgjon nànypay đyshnếdmuvn đyshnânmmty, ngoạmsvdi trừijqc muốzogkn nózxati lờdstni cảpwcym tạmsvd ra tạmsvdi hạmsvdbkaan đyshnếdmuvn đyshniaie chànypao từijqc giãqjmh Viêrtfjm Nha đyshnmsvdi nhânmmtn." Thạmsvdch Mụuhzwc gậzxatt đyshnbgjou nózxati.

"Dũqowung sĩjngp Thạmsvdch Mụuhzwc, lấtdumy sựbals hiểiaieu biếdmuvt củijqca tạmsvdi hạmsvd vớkwoki Tếdmuv Ti Y Háiaiech củijqca Liệmqgwt Xànypa bộhikk, chỉbtqf sợtawm..." Tếdmuv Ti Viêrtfjm Nha sau khi trầbgjom ngânmmtm mộhikkt láiaiet, cózxat chúhikkt muốzogkn nózxati lạmsvdi thôhikki nózxati.

zxata tạmsvd Viêrtfjm Nha đyshnmsvdi nhânmmtn nhắwkbec nhởnzlx, tạmsvdi hạmsvd đyshnãqjmh lo lắwkbeng đyshnếdmuvn chuyệmqgwn nànypay, nhấtdumt đyshnqoconh sẽbkaa cẩwadfn thậzxatn mộhikkt chúhikkt." Áacsgnh mắwkbet Thạmsvdch Mụuhzwc lózxate lêrtfjn, gậzxatt đyshnbgjou nózxati.

Chẳbtqfng qua hắwkben cũqowung khôhikkng nhiềyshnu lờdstni vềyshn lộhikk tuyếdmuvn mànypa bảpwcyn thânmmtn đyshnãqjmh đyshnqoconh ra trong kếdmuv hoạmsvdch.

"Tốzogkt, đyshnãqjmh nhưnyek vậzxaty, ta cũqowung khôhikkng nózxati thêrtfjm gìiaie nữilmma. Đzxatânmmty lànypa lệmqgwnh bànypai thôhikkng hànypanh củijqca Thanh Nha bộhikk ta. Trêrtfjn đyshnưnyekdstnng trởnzlx vềyshn nếdmuvu ngưnyekơhhrei cózxat đyshni ngang qua phạmsvdm vi thếdmuv lựbalsc củijqca bốzogkn bộhikkiaienh Man thìiaie lệmqgwnh bànypai nànypay sẽbkaa giúhikkp ngưnyekơhhrei thôhikkng suốzogkt." Sau khi suy nghĩjngp mộhikkt chúhikkt, Tếdmuv Ti Viêrtfjm Nha mớkwoki mózxatc mộhikkt lệmqgwnh bànypai mànypau xanh từijqc trong lòbkaang ra, đyshnưnyeka cho Thạmsvdch Mụuhzwc, nózxati.


"Vậzxaty xin đyshna tạmsvd Viêrtfjm Nha đyshnmsvdi nhânmmtn!"

Thầbgjon sắwkbec Thạmsvdch Mụuhzwc vui vẻpwcy, vộhikki vànypang đyshnchexng dậzxaty, mộhikkt tay đyshngvgrt lêrtfjn ngựbalsc, sau khi thi lễzonp theo lễzonp nghi củijqca Man tộhikkc mộhikkt cáiaiei hắwkben mớkwoki nhậzxatn lấtdumy lệmqgwnh bànypai bằxbjpng xưnyekơhhreng mànypau xanh, thu vànypao trong ngựbalsc. Trong thờdstni gian kếdmuv tiếdmuvp, hai ngưnyekdstni ngồrtfji lạmsvdi nózxati chuyệmqgwn mấtdumt mộhikkt lúhikkc rồrtfji Thạmsvdch Mụuhzwc mớkwoki cáiaieo từijqc rờdstni đyshni. Sau khi rờdstni khỏiaiei Thiêrtfjn đyshniệmqgwn, hắwkben cũqowung khôhikkng đyshni vềyshn chỗdstnnzlx củijqca mìiaienh mànypa trựbalsc tiếdmuvp đyshni thẳbtqfng ra đyshnmsvdi môhikkn củijqca cung đyshniệmqgwn.

Mắwkbet thấtdumy sắwkbep phảpwcyi rờdstni đyshni Hoang Nguyêrtfjn Man tộhikkc, họzayd Thạmsvdch lạmsvdi chuẩwadfn bịqoco đyshni dạmsvdo vànypai cáiaiei chợtawm phiêrtfjn gầbgjon Tháiaienh Đzxatqocoa, thu mua mộhikkt ínyekt phùopia lụuhzwc trắwkbeng bằxbjpng da thúhikk. Dùopia sao Phùopia lụuhzwc chếdmuv từijqciaieopiaa bằxbjpng da thúhikkzxat hiệmqgwu quảpwcy tốzogkt hơhhren khôhikkng ínyekt so vớkwoki phùopiaiaienh thưnyekdstnng.

Mộhikkt lúhikkc lânmmtu sau.

Thạmsvdch Mụuhzwc xuấtdumt hiệmqgwn trêrtfjn con đyshnưnyekdstnng núhikki đyshni đyshnếdmuvn Thanh Nha đyshniệmqgwn, sau lưnyekng cõbbueng mộhikkt cáiaiei bao lànypam bằxbjpng da trânmmtu. Đzxathikkt nhiêrtfjn, cózxat tiếdmuvng vózxat ngựbalsa chậzxatm rãqjmhi truyềyshnn đyshnếdmuvn từijqc phínyeka sau. Lỗdstn tai Thạmsvdch Mụuhzwc giậzxatt giậzxatt, thânmmtn thểiaienyekkwokng nhínyekch sang ven đyshnưnyekdstnng, tiếdmuvp tụuhzwc đyshni vềyshn phínyeka trưnyekkwokc. Rấtdumt nhanh, mộhikkt đyshnhikki kỵxbjp binh củijqca bộhikk lạmsvdc Ôkryy Giáiaiec từijqcrtfjn cạmsvdnh hắwkben chạmsvdy qua, mắwkbet thấtdumy đyshnhikki ngũqowu sắwkbep qua mặgvgrt hắwkben, Man nhânmmtn dẫcjqan đyshnhikki đyshnhikkt nhiêrtfjn đyshnáiaienh ra mộhikkt cáiaiei thếdmuv tay ra hiệmqgwu, trong nháiaiey mắwkbet toànypan bộhikk đyshnhikki ngũqowu liềyshnn dừijqcng lạmsvdi. Man nhânmmtn dẫcjqan đyshnhikki vòbkaang ngựbalsa quay vềyshn, đyshni tớkwoki cáiaiech Thạmsvdch Mụuhzwc vànypai bưnyekkwokc, sau đyshnózxat nhảpwcyy xuốzogkng ngựbalsa, áiaienh mắwkbet đyshnáiaienh giáiaie hắwkben từijqc trêrtfjn xuốzogkng dưnyekkwoki rồrtfji hỏiaiei:

"Tạmsvdi hạmsvd Ôkryyiaiech Nhĩjngpzxatôhikk thốzogkng bộhikk lạmsvdc Ôkryy Giáiaiec, xin hỏiaiei cáiaiec hạmsvdzxat phảpwcyi lànypaqowung sĩjngp Thạmsvdch Mụuhzwc-sứchex giảpwcy củijqca Nhânmmtn tộhikkc hqy khôhikkng?"

"Chínyeknh lànypa tạmsvdi hạmsvd, khôhikkng biếdmuvt Đzxatôhikk thốzogkng đyshnmsvdi nhânmmtn cózxat chuyệmqgwn gìiaie?" Thạmsvdch Mụuhzwc ngưnyekkwokc nhìiaien đyshnmsvdi háiaien Man tộhikkc trưnyekkwokc mắwkbet, mặgvgrt đyshnbgjoy vẻpwcy nghi vấtdumn hỏiaiei.

Đzxatzogki phưnyekơhhreng lànypa mộhikkt đyshnmsvdi háiaien hơhhren ba mưnyekơhhrei tuổsirpi, mànypay rậzxatm miệmqgwng rộhikkng, sau lưnyekng đyshneo mộhikkt thanh rìiaieu mànypau máiaieu, khínyek tứchexc từijqc trêrtfjn ngưnyekdstni toảpwcy ra khôhikkng ngờdstn đyshnãqjmh đyshnmsvdt đyshnếdmuvn trìiaienh đyshnhikk Tiêrtfjn Thiêrtfjn sơhhre kỳfflv.

"Hắwkbec hắwkbec. . . Tạmsvdi hạmsvd vốzogkn đyshnang chuẩwadfn bịqoco dẫcjqan đyshnhikki quay vềyshn bộhikk lạmsvdc, Tếdmuv Ti Viêrtfjm Nha sai ngưnyekdstni đyshnưnyeka tin tứchexc, ra lệmqgwnh đyshnhikki chúhikkng ta thuậzxatn đyshnưnyekdstnng hộhikk tốzogkng Thạmsvdch Mụuhzwc dũqowung sĩjngp mộhikkt đyshnoạmsvdn. Vìiaie vậzxaty vừijqca rồrtfji chúhikkng ta đyshnang muốzogkn đyshni Thanh Nha đyshniệmqgwn tìiaiem ngưnyekơhhrei, khôhikkng nghĩjngp tớkwoki trêrtfjn đyshnưnyekdstnng đyshnãqjmh gặgvgrp đyshnưnyektawmc." Ôkryyiaiech Nhĩjngpnyekdstni to mộhikkt tiếdmuvng, sau đyshnózxatzxati ra nguyêrtfjn nhânmmtn.

"Nhưnyek vậzxaty ta phảpwcyi đyshna tạmsvd Đzxatôhikk Thốzogkng đyshnmsvdi nhânmmtn rồrtfji. Tạmsvdi hạmsvd quay vềyshn đyshni thu dọzaydn hànypanh lýzhvv mộhikkt láiaiet." Thạmsvdch Mụuhzwc nghe vậzxaty, trong lòbkaang vui vẻpwcy.

Đzxatưnyekdstnng vềyshn hắwkben đyshnãqjmh dựbals đyshnqoconh cầbgjon phảpwcyi đyshni qua Ôkryy Giáiaiec bộhikk, cózxat quânmmtn đyshnhikki đyshnzogki phưnyekơhhreng hộhikk tốzogkng, tựbals nhiêrtfjn lànypa khôhikkng gùopiazxat thểiaie tốzogkt hơhhren rồrtfji.

"Tốzogkt, nhưnyek vậzxaty tạmsvdi hạmsvd đyshni trưnyekkwokc mộhikkt bưnyekkwokc, chúhikkng ta nửgmmma canh giờdstn sau tụuhzw hợtawmp tạmsvdi chânmmtn núhikki đyshnưnyektawmc khôhikkng?" Ôkryyiaiech Nhĩjngp sảpwcyng khoáiaiei nózxati.

"Mộhikkt lờdstni đyshnãqjmh đyshnqoconh." Thạmsvdch Mụuhzwc cưnyekdstni nózxati.

Ôkryyiaiech Nhĩjngpqowung khôhikkng nhiềyshnu lờdstni, lậzxatp tứchexc trởnzlxiaienh lêrtfjn ngựbalsa quay đyshnbgjou đyshni xuốzogkng núhikki, bọzaydn kỵxbjp binh cũqowung vộhikki vànypang đyshnuổsirpi theo, rấtdumt nhanh cảpwcy bọzaydn liềyshnn biếdmuvn mấtdumt tạmsvdi mộhikkt gózxatc đyshnưnyekdstnng núhikki. Thạmsvdch Mụuhzwc nhìiaien theo Ôkryyiaiech Nhĩjngp đyshnôhikk thốzogkng biếdmuvn mấtdumt ởnzlx chânmmtn núhikki, áiaienh mắwkbet lózxate lêrtfjn, sau đyshnózxat rấtdumt nhanh đyshni vềyshn phínyeka Thanh Nha đyshniệmqgwn. Lúhikkc Thạmsvdch Mụuhzwc từijqc Thanh Nha đyshniệmqgwn đyshni ra, sau lưnyekng đyshnãqjmh nhiềyshnu ra mộhikkt cáiaiei bao hànypanh lýzhvvgmmmng phồrtfjng, cáiaiec bộhikk phậzxatn củijqca Hung Mãqjmhng ba đyshnbgjou trưnyekkwokc đyshnânmmty săgmmmn giếdmuvt đyshnưnyektawmc cũqowung ởnzlx trong đyshnózxat. Sau khi nhậzxatn lạmsvdi Tứchex Bấtdumt Tưnyektawmng, hắwkben mộhikkt đyshnưnyekdstnng đyshni xuốzogkng dưnyekkwoki chânmmtn núhikki.

Gầbgjon nửgmmma canh giờdstn sau, tạmsvdi mộhikkt quânmmtn doanh đyshnózxatng cáiaiech Bạmsvdch Mãqjmhhhren khôhikkng xa, Thạmsvdch Mụuhzwc thấtdumy đyshnáiaiem ngưnyekdstni Ôkryyiaiech Nhĩjngp đyshnang nghỉbtqf ngơhhrei. Lúhikkc nànypay hắwkben mớkwoki chúhikk ýzhvv tớkwoki, cảpwcy tiểiaieu đyshnhikki kỵxbjp binh đyshnyshnu lànypaqowung sĩjngp đyshnrtfj đyshnxbjpng, ngoạmsvdi trừijqc Ôkryyiaiech Nhĩjngp đyshnmsvdt đyshnếdmuvn Tiêrtfjn Thiêrtfjn sơhhre kỳfflv, sau lưnyekng gãqjmhbkaan cózxat ba têrtfjn dũqowung sĩjngp đyshnrtfj đyshnxbjpng tu vi khôhikkng kéltjhm, mộhikkt ngưnyekdstni trong đyshnózxatnypa Hậzxatu Thiêrtfjn đyshnmsvdi viêrtfjn mãqjmhn, hai ngưnyekdstni lànypa Hậzxatu Thiêrtfjn hậzxatu kỳfflv.

"Thạmsvdch Mụuhzwc dũqowung sĩjngp, thờdstni gian khôhikkng còbkaan sớkwokm, chúhikkng ta mau chózxatng lêrtfjn đyshnưnyekdstnng đyshni. Phínyeka trưnyekkwokc cózxat mộhikkt đyshnoạmsvdn đyshnưnyekdstnng phảpwcyi đyshni qua đyshnqocoa bànypan củijqca Hồrtfjng Triềyshnu Hạmsvdt, chúhikkng ta phảpwcyi đyshni qua trưnyekkwokc lúhikkc trờdstni tốzogki, nếdmuvu khôhikkng, chỉbtqf sợtawm phảpwcyi tốzogkn mấtdumt mộhikkt ngànypay củijqca chúhikkng ta." Ôkryyiaiech Nhĩjngp nhìiaien thoáiaieng qua thúhikknyekzonpi quáiaiei dịqoco củijqca Thạmsvdch Mụuhzwc, trong miệmqgwng thúhikkc giụuhzwc nózxati.

"Tốzogkt, chúhikkng ta đyshni thôhikki." Thạmsvdch Mụuhzwc gậzxatt đyshnbgjou nózxati.

Hắwkben nhớkwok mang máiaieng trêrtfjn bảpwcyn đyshnrtfj con đyshnưnyekdstnng từijqc Tháiaienh Sơhhren đyshnếdmuvn bộhikk lạmsvdc Ôkryy Giáiaiec, cầbgjon theo thứchex tựbals đyshni ngang qua bộhikk lạmsvdc Na La cùopiang bộhikk lạmsvdc Thanh Nha, trêrtfjn đyshnưnyekdstnng đyshni qua bộhikk lạmsvdc Na La, quảpwcy thậzxatt cózxat mộhikkt đyshnoạmsvdn dùopiang kýzhvv hiệmqgwu đyshnưnyekdstnng cong mànypau đyshniaie cho thấtdumy đyshnózxatnypa khu vựbalsc nguy hiểiaiem, chắwkbec hẳbtqfn đyshnózxat chínyeknh lànypa đyshnqocoa bànypan củijqca Hồrtfjng Triềyshnu Hạmsvdt rồrtfji. Ôkryyiaiech Nhĩjngp hắwkbec hắwkbec cưnyekdstni cưnyekdstni, lậzxatp tứchexc leo lêrtfjn ngựbalsa, dẫcjqan đyshnbgjou đyshnhikki hìiaienh chạmsvdy nhưnyek bay vềyshn phưnyekơhhreng xa, Thạmsvdch Mụuhzwc cùopiang mộhikkt đyshnáiaiem kỵxbjp binh Man tộhikkc cũqowung nhanh chózxatng đyshnuổsirpi theo phínyeka sau.

Đzxatêrtfjm khuya năgmmmm ngànypay sau, trêrtfjn mộhikkt cáiaienh đyshnrtfjng hoang vu...Nằxbjpm trong lềyshnu da trânmmtu, Thạmsvdch Mụuhzwc kinh ngạmsvdc nhìiaien qua đyshnbtqfnh lềyshnu, áiaienh mắwkbet lộhikk ra vẻpwcy nghĩjngp ngợtawmi, cózxat chúhikkt bộhikkiaieng khózxat ngủijqc. Năgmmmm ngànypay nànypay, nhózxatm ngưnyekdstni Ôkryyiaiech Nhĩjngp đyshnzogki vớkwoki hắwkben cózxat thểiaiezxati nhiệmqgwt tìiaienh lạmsvd thưnyekdstnng. Mỗdstni khi trờdstni tốzogki lúhikkc cắwkbem trạmsvdi khôhikkng hềyshn thiếdmuvu rưnyektawmu ngon thịqocot nưnyekkwokng, trêrtfjn đyshnưnyekdstnng đyshni qua cáiaiec danh thắwkbeng cózxat lai lịqococh ởnzlx Man Hoang, dọzaydc đyshnưnyekdstnng qua từijqcng cáiaiei di tínyekch bộhikk lạmsvdc cổsirp, Ôkryyiaiech Nhĩjngp đyshnyshnu giớkwoki thiệmqgwu rõbbuenypang cho Thạmsvdch Mụuhzwc, hỏiaiei gìiaie đyshnáiaiep nấtdumy, lànypam cho hắwkben đyshnưnyektawmc mởnzlx rộhikkng tầbgjom mắwkbet. Nhưnyekng khôhikkng hiểiaieu sao tốzogkc đyshnhikk củijqca đyshnhikki kỵxbjp binh lạmsvdi lúhikkc nhanh lúhikkc chậzxatm, hơhhren nữilmma thưnyekdstnng xuyêrtfjn rờdstni khỏiaiei lộhikk tuyếdmuvn lúhikkc trưnyekkwokc đyshnãqjmh vạmsvdch ra trêrtfjn bảpwcyn đyshnrtfj. Thạmsvdch Mụuhzwc nhiềyshnu lầbgjon hỏiaiei thăgmmmm Ôkryyiaiech Nhĩjngp, hắwkben đyshnyshnu cózxatiaiec loạmsvdi línyek do thoáiaiei tháiaiec, khôhikkng phảpwcyi lànypaiaiei gìiaie đyshnhikkc trùopiang bộhikkc pháiaiet, chínyeknh lànypaiaiei nànypao đyshnózxat nguồrtfjn nưnyekkwokc ởnzlxnypao mùopiaa khôhikk, khôhikkng thay đyshnsirpi lộhikk tuyếdmuvn sẽbkaa gặgvgrp cảpwcynh thiếdmuvu nưnyekkwokc, nguy hiểiaiem...Tózxatm lạmsvdi, lýzhvv do tầbgjong tầbgjong lớkwokp lớkwokp lànypam cho Thạmsvdch Mụuhzwc khôhikkng cáiaiech nànypao phânmmtn biệmqgwt đyshnúhikkng sai. Thạmsvdch Mụuhzwc nghiêrtfjn cứchexu qua đyshnqocoa đyshnrtfj củijqca mảpwcynh cáiaienh đyshnrtfjng hoang vu nànypay, hôhikkm nay nghĩjngp lạmsvdi mộhikkt chúhikkt, dưnyekdstnng nhưnyek Ôkryyiaiech Nhĩjngp giốzogkng nhưnyek lấtdumy cáiaiec loạmsvdi lýzhvv do đyshniaie đyshnsirpi đyshnưnyekdstnng, cózxat cảpwcym giáiaiec nhưnyek hắwkben đyshnang cốzogk ýzhvvltjho dànypai thờdstni gian.

Nghĩjngp tớkwoki đyshnânmmty, hắwkben khôhikkng còbkaan cózxat mộhikkt chúhikkt buồrtfjn ngủijqcnypao trong ngưnyekdstni, lặgvgrng yêrtfjn kéltjho lềyshnu ra, nhìiaien thoáiaieng qua phínyeka xa xa. Cáiaiech chỗdstn hắwkben mấtdumy cáiaiei lềyshnu vảpwcyi, lềyshnu củijqca Ôkryyiaiech Nhĩjngphikkc nànypay còbkaan đyshnèkryyn đyshnuốzogkc sáiaieng trưnyekng, mơhhre hồrtfjzxat bốzogkn nhânmmtn ảpwcynh đyshnang uốzogkng rưnyektawmu chéltjhm giózxatopiang vớkwoki nhau. Lạmsvdi nózxati, lềyshnu củijqca Thạmsvdch Mụuhzwc bịqoco tầbgjong tầbgjong lềyshnu vảpwcyi củijqca tộhikkc nhânmmtn bộhikk lạmsvdc Ôkryy Giáiaiec vânmmty vànypao giữilmma, Ôkryyiaiech Nhĩjngp giảpwcyi thínyekch lànypaiaie bảpwcyo vệmqgw vịqoco bằxbjpng hữilmmu Nhânmmtn tộhikkc Thạmsvdch Mụuhzwc.

Ngưnyekdstni dânmmtn Man tộhikkc tínyeknh cáiaiech vốzogkn thínyekch rưnyektawmu ngon, Ôkryyiaiech Nhĩjngpopiang ba têrtfjn thủijqc hạmsvd đyshnwkbec lựbalsc cũqowung khôhikkng ngoạmsvdi lệmqgw, bốzogkn ngưnyekdstni bọzaydn họzayd mỗdstni lúhikkc trờdstni tốzogki đyshnyshnu uốzogkng vớkwoki nhau mộhikkt phen. Thạmsvdch Mụuhzwc tânmmtm niệmqgwm vừijqca đyshnhikkng, đyshnrtfj đyshnxbjpng trêrtfjn ngựbalsc hắwkben cózxat hắwkbec quang lózxate lêrtfjn, trong nháiaiey mắwkbet vôhikk sốzogk khínyek lạmsvdnh từijqc đyshnrtfj đyshnxbjpng dũqowung mãqjmhnh chảpwcyy vànypao kinh mạmsvdch toànypan thânmmtn, bêrtfjn ngoànypai cơhhre thểiaie trong nháiaiey mắwkbet truyềyshnn đyshnếdmuvn cơhhren đyshnau nhứchexc kịqococh liệmqgwt, mộhikkt tầbgjong vảpwcyy mànypau đyshnen lânmmtn phiếdmuvn quỷkfsj dịqocozxatc ra ởnzlx khắwkbep nơhhrei trêrtfjn thânmmtn thểiaie củijqca hắwkben.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.