Huyền Giới Chi Môn

Chương 181 : Hộ tống

    trước sau   
Dịvrxwch: Yukihana116490, bonze

Sau khi hélxuet ra mộzelct tiếprjfng thélxuet dàldkyi, chấdacun đqwugzelcng hồnnsnn hoảsczn củxkkwa Yêwsjxn La mớoiwpi từzxqt từzxqt ngừzxqtng lạyjxdi, trởsyazwsjxn ổuszvn đqwugvrxwnh. Nóvlpd nhìxkkwn vềqwug phívrxwa chung quanh mấdacuy lầznzjn, lậwlxbp tứnwbrc lẳuuagng lặrehhng nằhcfem xuốkhagng. Mộzelct khắzelcc sau, vậwlxbt chấdacut màldkyu đqwugdhwq trong Minh Thuỷfnyvwsjxsyazng nhưwsjx bịvrxw mộzelct cỗkvfd hấdacup lựlgyuc nàldkyo đqwugóvlpd thu húeawst, lũtrrfwsjxrfuxt tụcwjg lạyjxdi rồnnsni sáwlxbt nhậwlxbp vàldkyo toàldkyn thâiksan nóvlpd. Tốkhagc đqwugzelcwsjxn La hấdacup thu năqmrrng lưwsjxrfuxng trong Minh Thuỷfnyvoqfbldkyng nhanh hơyjxdn nhiềqwugu so vớoiwpi trưwsjxoiwpc kia. Thờsyazi gian từzxqtng chúeawst mộzelct trôyjxdi qua, mấdacuy ngàldkyy sau, màldkyu máwlxbu trong đqwugznzjm nưwsjxoiwpc Minh Thuỷfnyv đqwugãnwbr cựlgyuc nhạyjxdt. Mặrehht nưwsjxoiwpc "Rầznzjm Àqvfmo Àqvfmo" mộzelct tiếprjfng, mộzelct thâiksan hìxkkwnh màldkyu trắzelcng từzxqt đqwugóvlpd nhảsczny ra ngoàldkyi, mang theo bọznzjt nưwsjxoiwpc văqmrrng tung toélxue. Thâiksan ảscznnh hơyjxdi hơyjxdi khựlgyung lạyjxdi trong khôyjxdng trung mộzelct cáwlxbi, sau đqwugóvlpd lậwlxbp tứnwbrc nhẹywdu nhàldkyng rơyjxdi xuốkhagng cạyjxdnh bờsyaz, đqwugúeawsng làldkywsjxn La.

Giờsyaz phúeawst nàldkyy, hồnnsnn hoảsczn trong mắzelct nóvlpd tảscznn máwlxbt ra áwlxbnh sáwlxbng màldkyu lam nhàldkyn nhạyjxdt, hàldkynh đqwugzelcng so vớoiwpi trưwsjxoiwpc kia càldkyng thêwsjxm trôyjxdi chảsczny. Cốkhagt cáwlxbch toàldkyn thâiksan tảscznn máwlxbt ra sắzelcc màldkyu óvlpdng áwlxbnh. Đnzahrehhc biệndqet làldkywlxbnh tay phảsczni cùkmtqng đqwugznzju lâiksau, càldkyng thêwsjxm sáwlxbng long lanh, trắzelcng noãnwbrn nhưwsjx mỹcfrg ngọznzjc. Áiksao giáwlxbp xưwsjxơyjxdng trêwsjxn ngưwsjxsyazi Yêwsjxn La cũtrrfng khôyjxdng còbsmgn ráwlxbch rưwsjxoiwpi màldky đqwugãnwbr trởsyaz thàldkynh mộzelct bộzelc áwlxbo giáwlxbp nguyêwsjxn vẹywdun, mặrehht ngoàldkyi tảscznn ra áwlxbnh huỳrauinh quang màldkyu trắzelcng nhạyjxdt. Ngoàldkyi ra, cốkhagt đqwugao màldkyu trắzelcng trong tay nóvlpd trưwsjxoiwpc kia nay đqwugãnwbr khôyjxdng thấdacuy bóvlpdng dáwlxbng, thay vàldkyo đqwugóvlpdldky mộzelct thanh trưwsjxsyazng thưwsjxơyjxdng bằhcfeng xưwsjxơyjxdng trắzelcng, mũtrrfi thưwsjxơyjxdng cựlgyuc kỳraui sắzelcc bélxuen, tảscznn máwlxbt ra trậwlxbn trậwlxbn hàldkyn quang. Giờsyaz phúeawst nàldkyy, khívrxw tứnwbrc trêwsjxn ngưwsjxsyazi Yêwsjxn La khôyjxdng ngờsyaz đqwugãnwbr lớoiwpn mạyjxdnh hơyjxdn trưwsjxoiwpc đqwugâiksay gấdacup mấdacuy lầznzjn.

Chung quanh đqwugznzjm nưwsjxoiwpc Minh Thuỷfnyv, mấdacuy trăqmrrm con Khôyjxdiksau đqwugang vậwlxbt vờsyaz du đqwugãnwbrng bốkhagn phívrxwa bỗkvfdng nhấdacut tềqwug quay đqwugznzju, nhìxkkwn vềqwug phívrxwa Yêwsjxn La đqwugang đqwugnwbrng bêwsjxn cạyjxdnh bờsyaz hồnnsn. Cảsczn đqwugáwlxbm chuyểpffvn thâiksan, nhao nhao quỳraui sụcwjgp xuốkhagng, bắzelct đqwugznzju báwlxbi lạyjxdy. Yêwsjxn La nhìxkkwn từzxqtng con từzxqtng con Khôyjxdiksau lầznzjn lưwsjxrfuxt quỳraui xuốkhagng báwlxbi lạyjxdy trưwsjxoiwpc ngưwsjxsyazi nóvlpd, hồnnsnn hoảsczn trong mắzelct lậwlxbp loèpxpw, lậwlxbp tứnwbrc nóvlpdyjxdi hélxue miệndqeng, pháwlxbt ra mộzelct cỗkvfd chấdacun đqwugzelcng thầznzjn hồnnsnn vôyjxdxkkwnh. Khôyjxdiksau trêwsjxn mặrehht đqwugdacut nghe thấdacuy, cảsczn đqwugáwlxbm nhao nhao đqwugnwbrng lêwsjxn. Yêwsjxn La xoay ngưwsjxsyazi nhìxkkwn vềqwug mộzelct phưwsjxơyjxdng hưwsjxoiwpng, sau khi hơyjxdi dừzxqtng lạyjxdi mộzelct chúeawst, liềqwugn cấdacut bưwsjxoiwpc đqwugi tớoiwpi phívrxwa đqwugóvlpd. Mộzelct đqwugáwlxbm quâiksan đqwugldkyn Khôyjxdiksau sau lưwsjxng nóvlpd thấdacuy thếprjftrrfng nhao nhao cấdacut bưwsjxoiwpc đqwugi theo.

Cứnwbr nhưwsjx vậwlxby, dưwsjxoiwpi sựlgyu dẫppden dắzelct củxkkwa Yêwsjxn La, mộzelct đqwugldkyn quâiksan Khôyjxdiksau khôyjxdng ngừzxqtng bưwsjxoiwpc đqwugi vềqwug phívrxwa trưwsjxoiwpc.

. . .

Trong mộzelct gian thạyjxdch thấdacut củxkkwa cung đqwugiệndqen bộzelc lạyjxdc Thanh Nha, Thạyjxdch Mụcwjgc ngồnnsni cạyjxdnh chiếprjfc bàldkyn, vẻytlo mặrehht do dựlgyu nhưwsjx đqwugang suy nghĩqpqa lấdacuy cáwlxbi gìxkkw. Mộzelct láwlxbt sau, hắzelcn bỗkvfdng nhiêwsjxn đqwugnwbrng dậwlxby, vộzelci vàldkyng đqwugi ra thạyjxdch thấdacut. Sau mộzelct chung tràldky, Thạyjxdch Mụcwjgc lạyjxdi trởsyaz vềqwug thạyjxdch thấdacut, trong tay ôyjxdm mộzelct cuộzelcn da dêwsjx thậwlxbt lớoiwpn. Tấdacum da dêwsjx phủxkkw đqwugznzjy bụcwjgi bặrehhm nàldkyy chívrxwnh làldky đqwugvrxwa đqwugnnsn đqwugyjxdi kháwlxbi củxkkwa Hoang Nguyêwsjxn Man tộzelcc, do hắzelcn mưwsjxrfuxn tớoiwpi từzxqt chỗkvfd Mẫppden Đnzahnnsn. Bưwsjxoiwpc châiksan khôyjxdng dừzxqtng, trựlgyuc tiếprjfp đqwugi thẳuuagng vàldkyo phòbsmgng tiếprjfp kháwlxbch, ngóvlpd quanh tìxkkwm mộzelct chỗkvfdwsjxơyjxdng đqwugkhagi rộzelcng rãnwbri bằhcfeng phẳuuagng rồnnsni đqwugi nhanh tớoiwpi, đqwugrehht đqwugvrxwa đqwugnnsn trêwsjxn mặrehht đqwugdacut sau đqwugóvlpd cẩznzjn thậwlxbn trảsczni rộzelcng ra. Cảsczn tấdacum đqwugvrxwa đqwugnnsn lớoiwpn cỡolcgyjxdn mộzelct trưwsjxrfuxng, từzxqtldkyi tấdacum da dêwsjx may nốkhagi lạyjxdi màldky thàldkynh. Phầznzjn lớoiwpn cáwlxbc bộzelc phậwlxbn trêwsjxn bảscznn đqwugnnsn đqwugqwugu đqwugưwsjxrfuxc vẽkyjm bằhcfeng tuyếprjfn đqwugiềqwugu màldkyu đqwugen, chỉbsmgvlpd mộzelct sốkhag ívrxwt đqwugvrxwa phưwsjxơyjxdng mớoiwpi dùkmtqng tuyếprjfn đqwugiềqwugu ba màldkyu xanh, vàldkyng, hồnnsnng đqwugáwlxbnh dấdacuu.

(tuyếprjfn đqwugiềqwugu: sợrfuxi dâiksay. Ởrxqu đqwugâiksay ta nghĩqpqavlpdldkylxuet nốkhagi liềqwugn-yuki)

Tuyếprjfn đqwugiềqwugu xanh lam biểpffvu trưwsjxng cho dòbsmgng sôyjxdng, màldkyu vàldkyng làldkykmtqng núeawsi, màldkyldkyu đqwugdhwq tứnwbrc thìxkkw đqwugyjxdi biểpffvu cho khu vựlgyuc nguy hiểpffvm. Thạyjxdch Mụcwjgc rấdacut nhanh tìxkkwm đqwugưwsjxrfuxc vịvrxw trívrxw củxkkwa Tháwlxbnh Sơyjxdn trêwsjxn đqwugvrxwa đqwugnnsn, sau đqwugóvlpd lạyjxdi nhìxkkwn vềqwug vịvrxw trívrxw củxkkwa bốkhagn bộzelc Hung Man-mộzelct mảscznng lớoiwpn hắzelcc tuyếprjfn đqwugen thùkmtqi, gầznzjn nhưwsjx phong kívrxwn hoàldkyn toàldkyn con đqwugưwsjxsyazng từzxqt Tháwlxbnh Sơyjxdn đqwugi thôyjxdng đqwugếprjfn Nhâiksan tộzelcc. Hắzelcn nhívrxwu màldkyy, chuyểpffvn áwlxbnh mắzelct, dờsyazi vềqwug vịvrxw trívrxw củxkkwa bốkhagn bộzelcxkkwnh Man.

Khôyjxdng biếprjft đqwugãnwbr qua bao lâiksau sau, lôyjxdng màldkyy Thạyjxdch Mụcwjgc rốkhagt cuộzelcc giãnwbrn ra, mộzelct lộzelc tuyếprjfn mớoiwpi hìxkkwnh thàldkynh trong đqwugznzju hắzelcn. Lộzelc tuyếprjfn nàldkyy xa hơyjxdn khôyjxdng ívrxwt so vớoiwpi lộzelc tuyếprjfn lúeawsc tiếprjfn vàldkyo Hoang Nguyêwsjxn, nhưwsjxng phầznzjn lớoiwpn đqwugqwugu chạyjxdy ngang qua phạyjxdm vi thếprjf lựlgyuc củxkkwa bốkhagn bộzelcxkkwnh Man, sẽkyjm an toàldkyn hơyjxdn rấdacut nhiềqwugu. Thạyjxdch Mụcwjgc nhắzelcm mắzelct lạyjxdi, nhớoiwp kỹcfrg lộzelc tuyếprjfn mớoiwpi vàldkyo trong đqwugznzju. Sau khi ghi nhớoiwp kỹcfrgldkyng mớoiwpi thu đqwugvrxwa đqwugnnsnldkyo, ôyjxdm nóvlpd lầznzjn nữdquda đqwugi ra ngoàldkyi.

Mộzelct khắzelcc đqwugnnsnng hồnnsn sau, trong mộzelct gian Thiêwsjxn đqwugiệndqen nàldkyo đqwugóvlpd củxkkwa cung đqwugiệndqen Thanh Nha bộzelc. Tếprjf Ti Viêwsjxm Nha vẻytlo mặrehht mỉbsmgm cưwsjxsyazi, ngồnnsni ngay ngắzelcn phívrxwa trêwsjxn chủxkkw toạyjxd, màldky Thạyjxdch Mụcwjgc tứnwbrc thìxkkw ngồnnsni cung kívrxwnh ởsyaz ghếprjfwsjxoiwpi.

"Khôyjxdng nghĩqpqa tớoiwpi dũtrrfng sĩqpqa Thạyjxdch Mụcwjgc lạyjxdi cóvlpd ngộzelcvrxwnh cao vềqwugvrxw thuậwlxbt đqwugnnsn đqwughcfeng củxkkwa Man tộzelcc ta đqwugếprjfn nhưwsjx vậwlxby. Chỉbsmg trong thờsyazi gian ngắzelcn đqwugãnwbrxkkwm hiểpffvu thôyjxdng thấdacuu, mộzelct lầznzjn hàldkynh đqwugzelcng liềqwugn thàldkynh côyjxdng giảsczni trừzxqt nguyềqwugn rủxkkwa. Quảsczn nhiêwsjxn làldky kỳrauildkyi ngúeawst trờsyazi." Tếprjf Ti Viêwsjxm Nha mỉbsmgm cưwsjxsyazi táwlxbn dưwsjxơyjxdng.

"Viêwsjxm Nha đqwugyjxdi nhâiksan quáwlxb khen, tạyjxdi hạyjxd chẳuuagng qua làldky đqwugưwsjxrfuxc Đnzahyjxdi Tếprjf Ti chỉbsmg đqwugiểpffvm, lạyjxdi gặrehhp thêwsjxm chúeawst may mắzelcn mớoiwpi cóvlpd thểpffv giảsczni trừzxqt nguyềqwugn rủxkkwa. Lạyjxdi nóvlpdi tiếprjfp, tạyjxdi hạyjxdbsmgn phảsczni đqwuga tạyjxd sựlgyuwsjxơyjxdng trợrfux củxkkwa Tếprjf Ti Viêwsjxm Nha." Thạyjxdch Mụcwjgc cưwsjxsyazi khổuszv mộzelct tiếprjfng, chắzelcp tay hưwsjxoiwpng vềqwug phívrxwa Tếprjf Ti Viêwsjxm Nha, nóvlpdi cáwlxbm ơyjxdn.

"Dũtrrfng sĩqpqa Thạyjxdch Mụcwjgc khôyjxdng cầznzjn phảsczni kháwlxbch khívrxw. Ta làldkym nhưwsjx vậwlxby cũtrrfng làldkyxkkw nhậwlxbn lờsyazi uỷfnyv tháwlxbc củxkkwa ngưwsjxsyazi kháwlxbc thôyjxdi. Ngưwsjxơyjxdi đqwugếprjfn đqwugâiksay lầznzjn nàldkyy làldky đqwugpffv chuẩznzjn bịvrxw rờsyazi khỏdhwqi Tháwlxbnh Đnzahvrxwa sao?" Tếprjf Ti Viêwsjxm Nha khoáwlxbt khoáwlxbt tay áwlxbo, hỏdhwqi.

nzahúeawsng vậwlxby, lầznzjn nàldkyy đqwugếprjfn đqwugâiksay, ngoạyjxdi trừzxqt muốkhagn nóvlpdi lờsyazi cảscznm tạyjxd ra tạyjxdi hạyjxdbsmgn đqwugếprjfn đqwugpffv chàldkyo từzxqt giãnwbr Viêwsjxm Nha đqwugyjxdi nhâiksan." Thạyjxdch Mụcwjgc gậwlxbt đqwugznzju nóvlpdi.

"Dũtrrfng sĩqpqa Thạyjxdch Mụcwjgc, lấdacuy sựlgyu hiểpffvu biếprjft củxkkwa tạyjxdi hạyjxd vớoiwpi Tếprjf Ti Y Háwlxbch củxkkwa Liệndqet Xàldky bộzelc, chỉbsmg sợrfux..." Tếprjf Ti Viêwsjxm Nha sau khi trầznzjm ngâiksam mộzelct láwlxbt, cóvlpd chúeawst muốkhagn nóvlpdi lạyjxdi thôyjxdi nóvlpdi.

nzaha tạyjxd Viêwsjxm Nha đqwugyjxdi nhâiksan nhắzelcc nhởsyaz, tạyjxdi hạyjxd đqwugãnwbr lo lắzelcng đqwugếprjfn chuyệndqen nàldkyy, nhấdacut đqwugvrxwnh sẽkyjm cẩznzjn thậwlxbn mộzelct chúeawst." Áiksanh mắzelct Thạyjxdch Mụcwjgc lóvlpde lêwsjxn, gậwlxbt đqwugznzju nóvlpdi.

Chẳuuagng qua hắzelcn cũtrrfng khôyjxdng nhiềqwugu lờsyazi vềqwug lộzelc tuyếprjfn màldky bảscznn thâiksan đqwugãnwbr đqwugvrxwnh ra trong kếprjf hoạyjxdch.

"Tốkhagt, đqwugãnwbr nhưwsjx vậwlxby, ta cũtrrfng khôyjxdng nóvlpdi thêwsjxm gìxkkw nữdquda. Đnzahâiksay làldky lệndqenh bàldkyi thôyjxdng hàldkynh củxkkwa Thanh Nha bộzelc ta. Trêwsjxn đqwugưwsjxsyazng trởsyaz vềqwug nếprjfu ngưwsjxơyjxdi cóvlpd đqwugi ngang qua phạyjxdm vi thếprjf lựlgyuc củxkkwa bốkhagn bộzelcxkkwnh Man thìxkkw lệndqenh bàldkyi nàldkyy sẽkyjm giúeawsp ngưwsjxơyjxdi thôyjxdng suốkhagt." Sau khi suy nghĩqpqa mộzelct chúeawst, Tếprjf Ti Viêwsjxm Nha mớoiwpi móvlpdc mộzelct lệndqenh bàldkyi màldkyu xanh từzxqt trong lòbsmgng ra, đqwugưwsjxa cho Thạyjxdch Mụcwjgc, nóvlpdi.


"Vậwlxby xin đqwuga tạyjxd Viêwsjxm Nha đqwugyjxdi nhâiksan!"

Thầznzjn sắzelcc Thạyjxdch Mụcwjgc vui vẻytlo, vộzelci vàldkyng đqwugnwbrng dậwlxby, mộzelct tay đqwugrehht lêwsjxn ngựlgyuc, sau khi thi lễfnyv theo lễfnyv nghi củxkkwa Man tộzelcc mộzelct cáwlxbi hắzelcn mớoiwpi nhậwlxbn lấdacuy lệndqenh bàldkyi bằhcfeng xưwsjxơyjxdng màldkyu xanh, thu vàldkyo trong ngựlgyuc. Trong thờsyazi gian kếprjf tiếprjfp, hai ngưwsjxsyazi ngồnnsni lạyjxdi nóvlpdi chuyệndqen mấdacut mộzelct lúeawsc rồnnsni Thạyjxdch Mụcwjgc mớoiwpi cáwlxbo từzxqt rờsyazi đqwugi. Sau khi rờsyazi khỏdhwqi Thiêwsjxn đqwugiệndqen, hắzelcn cũtrrfng khôyjxdng đqwugi vềqwug chỗkvfdsyaz củxkkwa mìxkkwnh màldky trựlgyuc tiếprjfp đqwugi thẳuuagng ra đqwugyjxdi môyjxdn củxkkwa cung đqwugiệndqen.

Mắzelct thấdacuy sắzelcp phảsczni rờsyazi đqwugi Hoang Nguyêwsjxn Man tộzelcc, họznzj Thạyjxdch lạyjxdi chuẩznzjn bịvrxw đqwugi dạyjxdo vàldkyi cáwlxbi chợrfux phiêwsjxn gầznzjn Tháwlxbnh Đnzahvrxwa, thu mua mộzelct ívrxwt phùkmtq lụcwjgc trắzelcng bằhcfeng da thúeaws. Dùkmtq sao Phùkmtq lụcwjgc chếprjf từzxqtwlxbkmtqa bằhcfeng da thúeawsvlpd hiệndqeu quảsczn tốkhagt hơyjxdn khôyjxdng ívrxwt so vớoiwpi phùkmtqxkkwnh thưwsjxsyazng.

Mộzelct lúeawsc lâiksau sau.

Thạyjxdch Mụcwjgc xuấdacut hiệndqen trêwsjxn con đqwugưwsjxsyazng núeawsi đqwugi đqwugếprjfn Thanh Nha đqwugiệndqen, sau lưwsjxng cõoqfbng mộzelct cáwlxbi bao làldkym bằhcfeng da trâiksau. Đnzahzelct nhiêwsjxn, cóvlpd tiếprjfng vóvlpd ngựlgyua chậwlxbm rãnwbri truyềqwugn đqwugếprjfn từzxqt phívrxwa sau. Lỗkvfd tai Thạyjxdch Mụcwjgc giậwlxbt giậwlxbt, thâiksan thểpffvwsjxoiwpng nhívrxwch sang ven đqwugưwsjxsyazng, tiếprjfp tụcwjgc đqwugi vềqwug phívrxwa trưwsjxoiwpc. Rấdacut nhanh, mộzelct đqwugzelci kỵuuag binh củxkkwa bộzelc lạyjxdc Ôamvt Giáwlxbc từzxqtwsjxn cạyjxdnh hắzelcn chạyjxdy qua, mắzelct thấdacuy đqwugzelci ngũtrrf sắzelcp qua mặrehht hắzelcn, Man nhâiksan dẫppden đqwugzelci đqwugzelct nhiêwsjxn đqwugáwlxbnh ra mộzelct cáwlxbi thếprjf tay ra hiệndqeu, trong nháwlxby mắzelct toàldkyn bộzelc đqwugzelci ngũtrrf liềqwugn dừzxqtng lạyjxdi. Man nhâiksan dẫppden đqwugzelci vòbsmgng ngựlgyua quay vềqwug, đqwugi tớoiwpi cáwlxbch Thạyjxdch Mụcwjgc vàldkyi bưwsjxoiwpc, sau đqwugóvlpd nhảsczny xuốkhagng ngựlgyua, áwlxbnh mắzelct đqwugáwlxbnh giáwlxb hắzelcn từzxqt trêwsjxn xuốkhagng dưwsjxoiwpi rồnnsni hỏdhwqi:

"Tạyjxdi hạyjxd Ôamvtwlxbch Nhĩqpqanzahôyjxd thốkhagng bộzelc lạyjxdc Ôamvt Giáwlxbc, xin hỏdhwqi cáwlxbc hạyjxdvlpd phảsczni làldkytrrfng sĩqpqa Thạyjxdch Mụcwjgc-sứnwbr giảsczn củxkkwa Nhâiksan tộzelcc hqy khôyjxdng?"

"Chívrxwnh làldky tạyjxdi hạyjxd, khôyjxdng biếprjft Đnzahôyjxd thốkhagng đqwugyjxdi nhâiksan cóvlpd chuyệndqen gìxkkw?" Thạyjxdch Mụcwjgc ngưwsjxoiwpc nhìxkkwn đqwugyjxdi háwlxbn Man tộzelcc trưwsjxoiwpc mắzelct, mặrehht đqwugznzjy vẻytlo nghi vấdacun hỏdhwqi.

Đnzahkhagi phưwsjxơyjxdng làldky mộzelct đqwugyjxdi háwlxbn hơyjxdn ba mưwsjxơyjxdi tuổuszvi, màldkyy rậwlxbm miệndqeng rộzelcng, sau lưwsjxng đqwugeo mộzelct thanh rìxkkwu màldkyu máwlxbu, khívrxw tứnwbrc từzxqt trêwsjxn ngưwsjxsyazi toảsczn ra khôyjxdng ngờsyaz đqwugãnwbr đqwugyjxdt đqwugếprjfn trìxkkwnh đqwugzelc Tiêwsjxn Thiêwsjxn sơyjxd kỳraui.

"Hắzelcc hắzelcc. . . Tạyjxdi hạyjxd vốkhagn đqwugang chuẩznzjn bịvrxw dẫppden đqwugzelci quay vềqwug bộzelc lạyjxdc, Tếprjf Ti Viêwsjxm Nha sai ngưwsjxsyazi đqwugưwsjxa tin tứnwbrc, ra lệndqenh đqwugzelci chúeawsng ta thuậwlxbn đqwugưwsjxsyazng hộzelc tốkhagng Thạyjxdch Mụcwjgc dũtrrfng sĩqpqa mộzelct đqwugoạyjxdn. Vìxkkw vậwlxby vừzxqta rồnnsni chúeawsng ta đqwugang muốkhagn đqwugi Thanh Nha đqwugiệndqen tìxkkwm ngưwsjxơyjxdi, khôyjxdng nghĩqpqa tớoiwpi trêwsjxn đqwugưwsjxsyazng đqwugãnwbr gặrehhp đqwugưwsjxrfuxc." Ôamvtwlxbch Nhĩqpqawsjxsyazi to mộzelct tiếprjfng, sau đqwugóvlpdvlpdi ra nguyêwsjxn nhâiksan.

"Nhưwsjx vậwlxby ta phảsczni đqwuga tạyjxd Đnzahôyjxd Thốkhagng đqwugyjxdi nhâiksan rồnnsni. Tạyjxdi hạyjxd quay vềqwug đqwugi thu dọznzjn hàldkynh lýznzj mộzelct láwlxbt." Thạyjxdch Mụcwjgc nghe vậwlxby, trong lòbsmgng vui vẻytlo.

Đnzahưwsjxsyazng vềqwug hắzelcn đqwugãnwbr dựlgyu đqwugvrxwnh cầznzjn phảsczni đqwugi qua Ôamvt Giáwlxbc bộzelc, cóvlpd quâiksan đqwugzelci đqwugkhagi phưwsjxơyjxdng hộzelc tốkhagng, tựlgyu nhiêwsjxn làldky khôyjxdng gùkmtqvlpd thểpffv tốkhagt hơyjxdn rồnnsni.

"Tốkhagt, nhưwsjx vậwlxby tạyjxdi hạyjxd đqwugi trưwsjxoiwpc mộzelct bưwsjxoiwpc, chúeawsng ta nửoqfba canh giờsyaz sau tụcwjg hợrfuxp tạyjxdi châiksan núeawsi đqwugưwsjxrfuxc khôyjxdng?" Ôamvtwlxbch Nhĩqpqa sảscznng khoáwlxbi nóvlpdi.

"Mộzelct lờsyazi đqwugãnwbr đqwugvrxwnh." Thạyjxdch Mụcwjgc cưwsjxsyazi nóvlpdi.

Ôamvtwlxbch Nhĩqpqatrrfng khôyjxdng nhiềqwugu lờsyazi, lậwlxbp tứnwbrc trởsyazxkkwnh lêwsjxn ngựlgyua quay đqwugznzju đqwugi xuốkhagng núeawsi, bọznzjn kỵuuag binh cũtrrfng vộzelci vàldkyng đqwuguổuszvi theo, rấdacut nhanh cảsczn bọznzjn liềqwugn biếprjfn mấdacut tạyjxdi mộzelct góvlpdc đqwugưwsjxsyazng núeawsi. Thạyjxdch Mụcwjgc nhìxkkwn theo Ôamvtwlxbch Nhĩqpqa đqwugôyjxd thốkhagng biếprjfn mấdacut ởsyaz châiksan núeawsi, áwlxbnh mắzelct lóvlpde lêwsjxn, sau đqwugóvlpd rấdacut nhanh đqwugi vềqwug phívrxwa Thanh Nha đqwugiệndqen. Lúeawsc Thạyjxdch Mụcwjgc từzxqt Thanh Nha đqwugiệndqen đqwugi ra, sau lưwsjxng đqwugãnwbr nhiềqwugu ra mộzelct cáwlxbi bao hàldkynh lýznzjqmrrng phồnnsnng, cáwlxbc bộzelc phậwlxbn củxkkwa Hung Mãnwbrng ba đqwugznzju trưwsjxoiwpc đqwugâiksay săqmrrn giếprjft đqwugưwsjxrfuxc cũtrrfng ởsyaz trong đqwugóvlpd. Sau khi nhậwlxbn lạyjxdi Tứnwbr Bấdacut Tưwsjxrfuxng, hắzelcn mộzelct đqwugưwsjxsyazng đqwugi xuốkhagng dưwsjxoiwpi châiksan núeawsi.

Gầznzjn nửoqfba canh giờsyaz sau, tạyjxdi mộzelct quâiksan doanh đqwugóvlpdng cáwlxbch Bạyjxdch Mãnwbryjxdn khôyjxdng xa, Thạyjxdch Mụcwjgc thấdacuy đqwugáwlxbm ngưwsjxsyazi Ôamvtwlxbch Nhĩqpqa đqwugang nghỉbsmg ngơyjxdi. Lúeawsc nàldkyy hắzelcn mớoiwpi chúeaws ýznzj tớoiwpi, cảsczn tiểpffvu đqwugzelci kỵuuag binh đqwugqwugu làldkytrrfng sĩqpqa đqwugnnsn đqwughcfeng, ngoạyjxdi trừzxqt Ôamvtwlxbch Nhĩqpqa đqwugyjxdt đqwugếprjfn Tiêwsjxn Thiêwsjxn sơyjxd kỳraui, sau lưwsjxng gãnwbrbsmgn cóvlpd ba têwsjxn dũtrrfng sĩqpqa đqwugnnsn đqwughcfeng tu vi khôyjxdng kélxuem, mộzelct ngưwsjxsyazi trong đqwugóvlpdldky Hậwlxbu Thiêwsjxn đqwugyjxdi viêwsjxn mãnwbrn, hai ngưwsjxsyazi làldky Hậwlxbu Thiêwsjxn hậwlxbu kỳraui.

"Thạyjxdch Mụcwjgc dũtrrfng sĩqpqa, thờsyazi gian khôyjxdng còbsmgn sớoiwpm, chúeawsng ta mau chóvlpdng lêwsjxn đqwugưwsjxsyazng đqwugi. Phívrxwa trưwsjxoiwpc cóvlpd mộzelct đqwugoạyjxdn đqwugưwsjxsyazng phảsczni đqwugi qua đqwugvrxwa bàldkyn củxkkwa Hồnnsnng Triềqwugu Hạyjxdt, chúeawsng ta phảsczni đqwugi qua trưwsjxoiwpc lúeawsc trờsyazi tốkhagi, nếprjfu khôyjxdng, chỉbsmg sợrfux phảsczni tốkhagn mấdacut mộzelct ngàldkyy củxkkwa chúeawsng ta." Ôamvtwlxbch Nhĩqpqa nhìxkkwn thoáwlxbng qua thúeawswsjxolcgi quáwlxbi dịvrxw củxkkwa Thạyjxdch Mụcwjgc, trong miệndqeng thúeawsc giụcwjgc nóvlpdi.

"Tốkhagt, chúeawsng ta đqwugi thôyjxdi." Thạyjxdch Mụcwjgc gậwlxbt đqwugznzju nóvlpdi.

Hắzelcn nhớoiwp mang máwlxbng trêwsjxn bảscznn đqwugnnsn con đqwugưwsjxsyazng từzxqt Tháwlxbnh Sơyjxdn đqwugếprjfn bộzelc lạyjxdc Ôamvt Giáwlxbc, cầznzjn theo thứnwbr tựlgyu đqwugi ngang qua bộzelc lạyjxdc Na La cùkmtqng bộzelc lạyjxdc Thanh Nha, trêwsjxn đqwugưwsjxsyazng đqwugi qua bộzelc lạyjxdc Na La, quảsczn thậwlxbt cóvlpd mộzelct đqwugoạyjxdn dùkmtqng kýznzj hiệndqeu đqwugưwsjxsyazng cong màldkyu đqwugdhwq cho thấdacuy đqwugóvlpdldky khu vựlgyuc nguy hiểpffvm, chắzelcc hẳuuagn đqwugóvlpd chívrxwnh làldky đqwugvrxwa bàldkyn củxkkwa Hồnnsnng Triềqwugu Hạyjxdt rồnnsni. Ôamvtwlxbch Nhĩqpqa hắzelcc hắzelcc cưwsjxsyazi cưwsjxsyazi, lậwlxbp tứnwbrc leo lêwsjxn ngựlgyua, dẫppden đqwugznzju đqwugzelci hìxkkwnh chạyjxdy nhưwsjx bay vềqwug phưwsjxơyjxdng xa, Thạyjxdch Mụcwjgc cùkmtqng mộzelct đqwugáwlxbm kỵuuag binh Man tộzelcc cũtrrfng nhanh chóvlpdng đqwuguổuszvi theo phívrxwa sau.

Đnzahêwsjxm khuya năqmrrm ngàldkyy sau, trêwsjxn mộzelct cáwlxbnh đqwugnnsnng hoang vu...Nằhcfem trong lềqwugu da trâiksau, Thạyjxdch Mụcwjgc kinh ngạyjxdc nhìxkkwn qua đqwugbsmgnh lềqwugu, áwlxbnh mắzelct lộzelc ra vẻytlo nghĩqpqa ngợrfuxi, cóvlpd chúeawst bộzelcwlxbng khóvlpd ngủxkkw. Năqmrrm ngàldkyy nàldkyy, nhóvlpdm ngưwsjxsyazi Ôamvtwlxbch Nhĩqpqa đqwugkhagi vớoiwpi hắzelcn cóvlpd thểpffvvlpdi nhiệndqet tìxkkwnh lạyjxd thưwsjxsyazng. Mỗkvfdi khi trờsyazi tốkhagi lúeawsc cắzelcm trạyjxdi khôyjxdng hềqwug thiếprjfu rưwsjxrfuxu ngon thịvrxwt nưwsjxoiwpng, trêwsjxn đqwugưwsjxsyazng đqwugi qua cáwlxbc danh thắzelcng cóvlpd lai lịvrxwch ởsyaz Man Hoang, dọznzjc đqwugưwsjxsyazng qua từzxqtng cáwlxbi di tívrxwch bộzelc lạyjxdc cổuszv, Ôamvtwlxbch Nhĩqpqa đqwugqwugu giớoiwpi thiệndqeu rõoqfbldkyng cho Thạyjxdch Mụcwjgc, hỏdhwqi gìxkkw đqwugáwlxbp nấdacuy, làldkym cho hắzelcn đqwugưwsjxrfuxc mởsyaz rộzelcng tầznzjm mắzelct. Nhưwsjxng khôyjxdng hiểpffvu sao tốkhagc đqwugzelc củxkkwa đqwugzelci kỵuuag binh lạyjxdi lúeawsc nhanh lúeawsc chậwlxbm, hơyjxdn nữdquda thưwsjxsyazng xuyêwsjxn rờsyazi khỏdhwqi lộzelc tuyếprjfn lúeawsc trưwsjxoiwpc đqwugãnwbr vạyjxdch ra trêwsjxn bảscznn đqwugnnsn. Thạyjxdch Mụcwjgc nhiềqwugu lầznzjn hỏdhwqi thăqmrrm Ôamvtwlxbch Nhĩqpqa, hắzelcn đqwugqwugu cóvlpdwlxbc loạyjxdi lívrxw do thoáwlxbi tháwlxbc, khôyjxdng phảsczni làldkywlxbi gìxkkw đqwugzelcc trùkmtqng bộzelcc pháwlxbt, chívrxwnh làldkywlxbi nàldkyo đqwugóvlpd nguồnnsnn nưwsjxoiwpc ởsyazldkyo mùkmtqa khôyjxd, khôyjxdng thay đqwuguszvi lộzelc tuyếprjfn sẽkyjm gặrehhp cảscznnh thiếprjfu nưwsjxoiwpc, nguy hiểpffvm...Tóvlpdm lạyjxdi, lýznzj do tầznzjng tầznzjng lớoiwpp lớoiwpp làldkym cho Thạyjxdch Mụcwjgc khôyjxdng cáwlxbch nàldkyo phâiksan biệndqet đqwugúeawsng sai. Thạyjxdch Mụcwjgc nghiêwsjxn cứnwbru qua đqwugvrxwa đqwugnnsn củxkkwa mảscznnh cáwlxbnh đqwugnnsnng hoang vu nàldkyy, hôyjxdm nay nghĩqpqa lạyjxdi mộzelct chúeawst, dưwsjxsyazng nhưwsjx Ôamvtwlxbch Nhĩqpqa giốkhagng nhưwsjx lấdacuy cáwlxbc loạyjxdi lýznzj do đqwugpffv đqwuguszvi đqwugưwsjxsyazng, cóvlpd cảscznm giáwlxbc nhưwsjx hắzelcn đqwugang cốkhag ýznzjlxueo dàldkyi thờsyazi gian.

Nghĩqpqa tớoiwpi đqwugâiksay, hắzelcn khôyjxdng còbsmgn cóvlpd mộzelct chúeawst buồnnsnn ngủxkkwldkyo trong ngưwsjxsyazi, lặrehhng yêwsjxn kélxueo lềqwugu ra, nhìxkkwn thoáwlxbng qua phívrxwa xa xa. Cáwlxbch chỗkvfd hắzelcn mấdacuy cáwlxbi lềqwugu vảsczni, lềqwugu củxkkwa Ôamvtwlxbch Nhĩqpqaeawsc nàldkyy còbsmgn đqwugèpxpwn đqwuguốkhagc sáwlxbng trưwsjxng, mơyjxd hồnnsnvlpd bốkhagn nhâiksan ảscznnh đqwugang uốkhagng rưwsjxrfuxu chélxuem gióvlpdkmtqng vớoiwpi nhau. Lạyjxdi nóvlpdi, lềqwugu củxkkwa Thạyjxdch Mụcwjgc bịvrxw tầznzjng tầznzjng lềqwugu vảsczni củxkkwa tộzelcc nhâiksan bộzelc lạyjxdc Ôamvt Giáwlxbc vâiksay vàldkyo giữdquda, Ôamvtwlxbch Nhĩqpqa giảsczni thívrxwch làldkyxkkw bảsczno vệndqe vịvrxw bằhcfeng hữdqudu Nhâiksan tộzelcc Thạyjxdch Mụcwjgc.

Ngưwsjxsyazi dâiksan Man tộzelcc tívrxwnh cáwlxbch vốkhagn thívrxwch rưwsjxrfuxu ngon, Ôamvtwlxbch Nhĩqpqakmtqng ba têwsjxn thủxkkw hạyjxd đqwugzelcc lựlgyuc cũtrrfng khôyjxdng ngoạyjxdi lệndqe, bốkhagn ngưwsjxsyazi bọznzjn họznzj mỗkvfdi lúeawsc trờsyazi tốkhagi đqwugqwugu uốkhagng vớoiwpi nhau mộzelct phen. Thạyjxdch Mụcwjgc tâiksam niệndqem vừzxqta đqwugzelcng, đqwugnnsn đqwughcfeng trêwsjxn ngựlgyuc hắzelcn cóvlpd hắzelcc quang lóvlpde lêwsjxn, trong nháwlxby mắzelct vôyjxd sốkhag khívrxw lạyjxdnh từzxqt đqwugnnsn đqwughcfeng dũtrrfng mãnwbrnh chảsczny vàldkyo kinh mạyjxdch toàldkyn thâiksan, bêwsjxn ngoàldkyi cơyjxd thểpffv trong nháwlxby mắzelct truyềqwugn đqwugếprjfn cơyjxdn đqwugau nhứnwbrc kịvrxwch liệndqet, mộzelct tầznzjng vảsczny màldkyu đqwugen lâiksan phiếprjfn quỷfnyv dịvrxwvlpdc ra ởsyaz khắzelcp nơyjxdi trêwsjxn thâiksan thểpffv củxkkwa hắzelcn.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.