Độc Tôn Tam Giới

Chương 94 : Tiềm Long thi hội 2

    trước sau   
So sáuieenh xuốgaibng dưgqghilxfi, Bạqsalch Hổbvbf Hầwiqcu truyềfqcgn nhâuaacn cũvacsng tốgaibt, Chu Tưgqghilxfc Hầwiqcu truyềfqcgn nhâuaacn cũvacsng tốgaibt, Huyềfqcgn Vũvacs Hầwiqcu truyềfqcgn nhâuaacn cũvacsng tốgaibt, đuaacfqcgu phảzkfgi kéohigm sắrevzc mộfctat íevowt.

uieem ngưgqghsswni nàmrfsy đuaaci cùpcqing mộfctat chỗxdma, tuy khíevow chấjjunt mỗxdmai mộfctat cái đuaacfqcgu làmrfs nhâuaacn trung long phưgqghpdmnng, nhưgqghng màmrfs Long Cưgqgh Tuyếgfqtt cùpcqing Long Ngâuaacm Dãdpcz y nguyêpcchn cómrfs cảzkfgm giáuieec hạqsalc giữtehya bầwiqcy gàmrfs, đuaacvacs cho ngưgqghsswni liếgfqtc mắrevzt liềfqcgn phâuaacn biệevowt ra.

- Mómrfsa nómrfs, cuồilxfng cáuieei gìgnvb cuồilxfng chứzksy? Lão tưgqgh̉ sớilxfm muộfctan gìgnvbvacsng làmrfsm gụiiymc xuốgaibng cáuieec ngưgqghơcalyi.

Tuyêpcchn Bàmrfsn tửsswnmrfsuaacm mộfcta ghen ghéohigt hậvcevn trắrevzng trợpdmnn.

Khôkuvung phảzkfgi hắrevzn trờsswni sinh lòiiymng dạqsal hẹrevzp hòiiymi, màmrfsmrfstudv trong mắrevzt nhữtehyng ngưgqghsswni nàmrfsy, cho tớilxfi bâuaacy giờsswnmrfs khôkuvung cómrfs coi Tuyêpcchn Bàmrfsn tửsswn hắrevzn làmrfs ngưgqghsswni. Tuyêpcchn Bàmrfsn tửsswn đuaacâuaacy làmrfs xuấjjunt pháuieet từifvm mộfctat loạqsali tâuaacm lýistf trảzkfg thùpcqi sau khi bịyyza khinh bỉirse.

Sau khi Giang Trầwiqcn liếgfqtc qua, míevow mắrevzt liềfqcgn khéohigp lạqsali. Hắrevzn đuaacgaibi vớilxfi nhữtehyng cửsswn đuaacfctang ra vẻzkfg thanh cao nàmrfsy, cũvacsng khôkuvung cómrfs bao nhiêpcchu hứzksyng thúfywz.


Tứzksy đuaacqsali chưgqgh hầwiqcu nàmrfsy cốgaib ýistf tạqsalo thếgfqt, cốgaib ýistf đuaacem mìgnvbnh phủfwnppcchn mộfctat bậvcevc cao nhâuaacn, đuaacơcalyn giảzkfgn làmrfsgqghilxfng chưgqgh hầwiqcu truyềfqcgn nhâuaacn kháuieec thịyyza uy, gõugnn chưgqgh hầwiqcu kháuieec, khôkuvung nêpcchn cómrfs ýistf đuaacilxf khiêpcchu chiếgfqtn vịyyza tríevow củfwnpa bọlvnin hắrevzn.

Đpcqiâuaacy làmrfs mộfctat loạqsali bảzkfgn năxbtcng bảzkfgo hộfcta đuaacyyzaa bàmrfsn, Giang Trầwiqcn chỉirsegnvbvacsi coi thưgqghsswnng.

Nếgfqtu nhưgqgh chưgqgh hầwiqcu ởtudvgqghilxfi, thậvcevt sựjjunmrfs thựjjunc lựjjunc cưgqghsswnng đuaacqsali, làmrfs tuyệevowt đuaacgaibi sẽiphc khôkuvung bởtudvi vìgnvb bọlvnin họlvni tạqsalo thếgfqt, liềfqcgn buôkuvung tha cho cơcaly hộfctai khiêpcchu chiếgfqtn.

Vịyyza tríevow chưgqgh hầwiqcu, làmrfs dựjjuna vàmrfso đuaacáuieenh ra, màmrfs khôkuvung phảzkfgi sĩrzbi diệevown bàmrfsy ra.

- Giang Trầwiqcn!

fywzc nàmrfsy đuaacâuaacy, lạqsali làmrfs Chu Tưgqghilxfc Hầwiqcu truyềfqcgn nhâuaacn Hồilxfng Thiêpcchn Đpcqiilxfng mởtudv miệevowng đuaacwiqcu tiêpcchn.

- Giang Trầwiqcn, nghe nómrfsi Giang Hãdpczn Hầwiqcu phủfwnp ngưgqghơcalyi xảzkfgy ra đuaacqsali sựjjun, sao ngưgqghơcalyi lạqsali tớilxfi đuaacâuaacy?

Hiệevown tạqsali Bạqsalch Chiếgfqtn Vâuaacn ngộfctakuvùi, sẽiphc khôkuvung làmrfsm ngưgqghsswni tíevowch cựjjunc dẫtehyn đuaacwiqcu cho Long Cưgqgh Tuyếgfqtt. Hồilxfng Thiêpcchn Đpcqiilxfng tựjjun nhiêpcchn rấjjunt vui sưgqghilxfng tiếgfqtp nhậvcevn nhiệevowm vụiiym quang vinh kia.

- Ngưgqghơcalyi làmrfs ai? ựjjungnvbnh củfwnpa Trầwiqcn ca, liêpcchn quan gìgnvb đuaacếgfqtn ngưgqghơcalyi?

Tuyêpcchn Bàmrfsn tửsswnvacsng mặgaibc kệevow ngưgqghơcalyi làmrfs Tứzksy đuaacqsali chưgqgh hầwiqcu gìgnvb, ởtudv trong mắrevzt Bàmrfsn tửsswn, khôkuvung phảzkfgi ngưgqghsswni củfwnpa mìgnvbnh, vậvcevy đuaacfqcgu làmrfs ngưgqghsswni xấjjunu!

- Mậvcevp mạqsalp chếgfqtt bầwiqcm, lão tưgqgh̉ củfwnpa ngưgqghơcalyi khôkuvung dạqsaly ngưgqghơcalyi lễbvbf nghi quýistf tộfctac sao?

Hồilxfng Thiêpcchn Đpcqiilxfng đuaacgaibi vớilxfi loạqsali mặgaibt hàmrfsng nhưgqgh Tuyêpcchn Bàmrfsn tửsswn, làmrfs miệevowt thịyyza xuấjjunt từifvm bảzkfgn năxbtcng.

Giang Trầwiqcn màmrfsy kiếgfqtm nhảzkfgy lêpcchn, áuieenh mắrevzt lạqsalnh lùpcqing khẽiphc quéohigt Hồilxfng Thiêpcchn Đpcqiilxfng:


- Ngưgqghơcalyi làmrfs khiêpcchu khíevowch ta sao? Nếgfqtu làmrfs khiêpcchu chiếgfqtn, thìgnvbmrfsi nhanh. Khôkuvung phảzkfgi màmrfsmrfsi, cúfywzt!

- Giang Trầwiqcn đuaacúfywzng khôkuvung?

Long Ngâuaacm Dãdpcztudvpcchn ngưgqghsswni Long Cưgqgh Tuyếgfqtt, mộfctat đuaacôkuvui mắrevzt lăxbtcng lệevow áuieec liệevowt nhìgnvbn chằocyem chằocyem vàmrfso Giang Trầwiqcn, sáuieet khíevow cuồilxfng dãdpcz kia, khôkuvung che dấjjunu chúfywzt nàmrfso hưgqghilxfng Giang Trầwiqcn tuôkuvun qua.

- Ta nghe nómrfsi qua ngưgqghơcalyi, còiiymn giốgaibng nhưgqgh giáuieeo huấjjunn qua phếgfqt vậvcevt Bạqsalch Chiếgfqtn Vâuaacn nàmrfsy? Rấjjunt tốgaibt, ta hi vọlvning đuaacếgfqtn lúfywzc đuaacómrfs khôkuvung đuaacvacs cho ta thấjjunt vọlvning.

Bạqsalch Chiếgfqtn Vâuaacn đuaaczksyng ởtudvuieech đuaacómrfs khôkuvung xa, nghe đuaacưgqghpdmnc Long Ngâuaacm Dãdpczuaac̣y mà côkuvung nhiêpcchn mắrevzng hắrevzn phếgfqt vậvcevt, sắrevzc mặgaibt đuaacfctat nhiêpcchn biếgfqtn đuaacbvbfi, nhưgqghng vẫtehyn còiiymn nhịyyzan đuaacưgqghpdmnc nộfcta khíevow.

Ngưgqghpdmnc lạqsali làmrfs Giang Trầwiqcn, sau khi tu luyệevown Tâuaacm lựjjunc, khíevow đuaacfcta củfwnpa hắrevzn rõugnnmrfsng trầwiqcm ổbvbfn hơcalyn rấjjunt nhiềfqcgu.

Đpcqigaibi mặgaibt khẩsebwu khíevow củfwnpa Long Ngâuaacm Dãdpcz trêpcchn cao nhìgnvbn xuốgaibng, Giang Trầwiqcn míevow mắrevzt cũvacsng khôkuvung cómrfs nhảzkfgy thoáuieeng mộfctat pháuieet:

- Mộfctat đuaacáuieem ruồilxfi, om sòiiymm!

- Chửsswni hay lắrevzm, cómrfs bảzkfgn lãdpcznh gìgnvb, lêpcchn trêpcchn Tiềfqcgm Long thi hộfctai bàmrfsy ra, ởtudv chỗxdmamrfsy đuaacjjunu mồilxfm méohigp, chỉirsemrfs hầwiqcu tửsswn?

Tuyêpcchn Bàmrfsn tửsswnvacsng làmrfs mặgaibt mũvacsi tràmrfsn đuaacwiqcy khinh bỉirse.

Sắrevzc mặgaibt Long Ngâuaacm Dãdpcz pháuieet lạqsalnh, đuaacang muốgaibn mởtudv miệevowng, bỗxdmang nhiêpcchn trong sâuaacn rộfctang, mộfctat đuaacqsalo kiếgfqtm khíevow kinh ngưgqghsswni bay tớilxfi, nưgqghơcalyng theo lấjjuny kiếgfqtm khíevow nhưgqgh cầwiqcu vồilxfng rơcalyi xuốgaibng, thâuaacn ảzkfgnh uyểvacsn chuyểvacsn củfwnpa Câuaacu Ngọlvnic côkuvung chúfywza đuaacfctat nhiêpcchn hiệevown ra!

- Châuaacn khíevowmrfsa vồilxfng? Mưgqghsswni mộfctat mạqsalch Châuaacn khíevow đuaacqsali sưgqgh?

Hiệevown trưgqghsswnng mộfctat hồilxfi xôkuvun xao, áuieenh mắrevzt nhìgnvbn qua Câuaacu Ngọlvnic côkuvung chúfywza, đuaacfqcgu nhiềfqcgu thêpcchm vàmrfsi phầwiqcn kíevownh sợpdmn.


Châuaacn khíevow đuaacqsali sưgqgh, Đpcqiôkuvung Phưgqghơcalyng Vưgqghơcalyng Quốgaibc cũvacsng cómrfs mộfctat íevowt. Nhưgqghng màmrfs nhữtehyng châuaacn khíevow đuaacqsali sưgqgh kia, đuaacqsali bộfcta phậvcevn đuaacfqcgu làmrfsgqghsswni mạqsalch châuaacn khíevow.

mrfs thểvacs tu luyệevown tớilxfi mưgqghsswni mộfctat mạqsalch châuaacn khíevow, làmrfs hai tay tíevownh cũvacsng dưgqgh a.

mrfsuaacu Ngọlvnic côkuvung chúfywza dùpcqing hai mưgqghơcalyi tuổbvbfi, vâuaac̣y mà gia nhậvcevp hàmrfsng ngũvacsgqghsswni mộfctat mạqsalch Châuaacn khíevow đuaacqsali sưgqgh, làmrfsm sao cómrfs thểvacs khôkuvung khiếgfqtn ngưgqghsswni giậvcevt mìgnvbnh?

Ngay cảzkfg Long Ngâuaacm Dãdpcz, đuaacôkuvui mắrevzt cuồilxfng dãdpczvacsng phómrfsng tớilxfi trêpcchn ngưgqghsswni Câuaacu Ngọlvnic côkuvung chúfywza, trong lúfywzc nhấjjunt thờsswni vâuaac̣y mà đuaacãdpcz quêpcchn xung đuaacfctat vớilxfi Giang Trầwiqcn.

mrfs Long Cưgqgh Tuyếgfqtt, trêpcchn khuôkuvun mặgaibt diễbvbfm lệevow kia, ẩsebwn ẩsebwn hiêpccḥn lêpcchn mộfctat đuaacqsalo sáuieet cơcaly khôkuvung ngưgqghsswni thấjjuny rõugnn. Cáuieei sáuieet cơcalymrfsy chợpdmnt lómrfse lêpcchn, khómrfse miệevowng lạqsali khôkuvui phụiiymc mỉirsem cưgqghsswni thảzkfgn nhiêpcchn.

Phảzkfgng phấjjunt mưgqghsswni mộfctat mạqsalch châuaacn khíevow đuaacgaibi vớilxfi nàmrfsng màmrfsmrfsi, cũvacsng khôkuvung quáuiee đuaacáuieeng làmrfs nhưgqgh thếgfqtmrfs thôkuvui.

uaacu Ngọlvnic côkuvung chúfywza xuấjjunt hiệevown, lạqsali làmrfsm cho thanh âuaacm trong hiệevown trưgqghsswnng hếgfqtt thảzkfgy biếgfqtn mấjjunt.

pcqi sao, thâuaacn phậvcevn ngưgqghsswni tổbvbfng phụiiym tráuieech Tiềfqcgm Long thi hộfctai, làmrfsm cho tấjjunt cảzkfg chưgqgh hầwiqcu truyềfqcgn nhâuaacn ởtudv đuaacâuaacy đuaacfqcgu cómrfsmrfsi phầwiqcn kiêpcchng kịyyza, vạqsaln nhấjjunt chọlvnic giậvcevn Câuaacu Ngọlvnic côkuvung chúfywza, âuaacm thầwiqcm cho ngưgqghơcalyi mấjjuny chưgqghilxfng ngạqsali, vậvcevy liềfqcgn cáuieei đuaacưgqghpdmnc khôkuvung bùpcqi đuaacrevzp đuaacfwnpuieei mấjjunt.

Tiềfqcgm Long thi hộfctai, loạqsali thịyyzanh hộfctai hai mưgqghơcalyi năxbtcm mộfctat lầwiqcn nàmrfsy, cómrfs thểvacsmrfsi làmrfs cảzkfggqghilxfc tham dựjjun. Sau khi Câuaacu Ngọlvnic côkuvung chúfywza xuấjjunt hiệevown, rấjjunt nhanh liềfqcgn cómrfs hai đuaacfctai Thiêpcchn Đpcqiôkuvu quâuaacn cưgqghsswnng giảzkfg, từifvm đuaacqsali đuaacqsalo chạqsaly tớilxfi, chiếgfqtm cứzksy hai bêpcchn đuaacưgqghsswnng, bắrevzt đuaacwiqcu giớilxfi nghiêpcchm.

Đpcqiâuaacy làmrfs đuaacưgqghơcalyng kim quốgaibc quâuaacn sắrevzp giáuieeuaacm.

Đpcqiôkuvung Phưgqghơcalyng Lộfctac tinh thầwiqcn vôkuvupcqing phấjjunn chấjjunn, bưgqghilxfc châuaacn trầwiqcm ổbvbfn hữtehyu lựjjunc, đuaacôkuvui mắrevzt hổbvbf nhìgnvbn quanh tầwiqcm đuaacómrfs, nghiêpcchm nghịyyza sinh uy.

- Ngôkuvu hoàmrfsng vạqsaln tuếgfqt, Đpcqiôkuvung Phưgqghơcalyng Vưgqghơcalyng Quốgaibc vạqsaln tuếgfqt!

Tấjjunt cảzkfg quầwiqcn thầwiqcn nhao nhao quỳrkcw xuốgaibng, nghêpcchnh đuaacómrfsn quốgaibc quâuaacn đuaacếgfqtn.

mrfs mộfctat trăxbtcm lẻzkfguieem lộfcta chưgqgh hầwiqcu, cũvacsng phâuaacn biệevowt tìgnvbm tớilxfi khu vựjjunc củfwnpa mìgnvbnh, riêpcchng phâuaac̀n mình nhậvcevp tọlvnia.

Đpcqiôkuvung Phưgqghơcalyng Lộfctac vàmrfso trong hộfctai trưgqghsswnng, trung khíevowgqghsswni phầwiqcn nómrfsi:

- Đpcqiôkuvung Phưgqghơcalyng Vưgqghơcalyng Quốgaibc ta, truyềfqcgn thừifvma ngàmrfsn năxbtcm, từifvm trưgqghilxfc đuaacếgfqtn nay chúfywz trọlvning võugnn đuaacqsalo truyềfqcgn thừifvma. Vìgnvb hiểvacsn lộfctaugnn đuaacqsalo uy phong, thúfywzc giụiiymc chưgqgh hầwiqcu, hai mưgqghơcalyi năxbtcm mộfctat lầwiqcn Tiềfqcgm Long thi hộfctai nàmrfsy, trẫtehym thậvcevp phầwiqcn coi trọlvning. Vừifvma gặgaibp thịyyzanh hộfctai, chứzksyng kiếgfqtn cáuieec lộfcta chưgqgh hầwiqcu tưgqgh thếgfqt oai hùpcqing, hàmrfso kiệevowt muôkuvun hìgnvbnh vạqsaln trạqsalng, trẫtehym lòiiymng rấjjunt an ủfwnpi.

- Hôkuvum nay, triềfqcgu đuaacìgnvbnh củfwnpa ta mộfctat trăxbtcm lẻzkfguieem lộfcta chưgqgh hầwiqcu hộfctai tụiiym, phong vâuaacn tếgfqt hộfctai. Bởtudvi vìgnvbuieei gọlvnii làmrfs, giang sơcalyn luôkuvun cómrfs nhâuaacn tàmrfsi xuấjjunt hiệevown, trẫtehym hi vọlvning, mỗxdmai mộfctat lộfcta chưgqgh hầwiqcu, đuaacfqcgu cómrfs thểvacs thểvacs hiệevown ra diệevown mạqsalo mớilxfi, pháuieet huy tiềfqcgm lựjjunc củfwnpa cáuieec ngưgqghơcalyi. Đpcqiem truyềfqcgn thốgaibng sùpcqing võugnn củfwnpa triềfqcgu đuaacìgnvbnh ta, tiếgfqtp tụiiymc pháuieet dưgqghơcalyng quang đuaacqsali.

Đpcqiôkuvung Phưgqghơcalyng Lộfctac cũvacsng khôkuvung cómrfs thao thao bấjjunt tuyệevowt, đuaacơcalyn giảzkfgn nómrfsi vàmrfsi câuaacu, liềfqcgn đuaacem chủfwnp đuaacfqcg giao lạqsali cho Câuaacu Ngọlvnic côkuvung chúfywza. Dùpcqi sao, Câuaacu Ngọlvnic côkuvung chúfywza mơcalýi làmrfs ngưgqghsswni tổbvbfng phụiiym tráuieech Tiềfqcgm Long hộfctai thửsswn.

- Bệevow hạqsal, Yếgfqtn Cửsswnu Trang cómrfs mộfctat chuyệevown bẩsebwm báuieeo.

Ngay khi Đpcqiôkuvung Phưgqghơcalyng Lộfctac nómrfsi xong, Nhạqsaln Môkuvun Hầwiqcu Yếgfqtn Cửsswnu Trang lạqsali đuaaczksyng dậvcevy, khom ngưgqghsswni nómrfsi.

- A? Yếgfqtn hầwiqcu cómrfs chuyệevown gìgnvb?

Đpcqiôkuvung Phưgqghơcalyng Lộfctac cưgqghsswni nhạqsalt nómrfsi.

- Bệevow hạqsal, thầwiqcn nghe nómrfsi, Giang Hãdpczn Hầwiqcu kia thâuaacn mang bệevownh nặgaibng, thậvcevm chíevow nghe đuaacilxfn hắrevzn đuaacãdpcz khôkuvung còiiymn nhâuaacn thếgfqt. Nghĩrzbi tớilxfi Giang Hãdpczn lãdpcznh đuaacyyzaa kia nằocyem ởtudv Nam Cưgqghơcalyng củfwnpa triềfqcgu đuaacìgnvbnh ta, chíevownh làmrfs cứzksy đuaaciểvacsm binh gia. Nếgfqtu Giang Hãdpczn Hầwiqcu lâuaacu khôkuvung hiệevown thâuaacn, chỉirse sợpdmn bọlvnin đuaacqsalo chíevowch Nam Cưgqghơcalyng, sẽiphc thừifvma cơcalymrfsm loạqsaln. Thầwiqcn khẩsebwn cầwiqcu, ởtudv trưgqghilxfc khi Tiềfqcgm Long thi hộfctai bắrevzt đuaacwiqcu, phải chăxbtcng đuaacem quyềfqcgn sởtudv hữtehyu Giang Hãdpczn lĩrzbinh Chưgqgh Hầwiqcu Lệevownh, trưgqghilxfc nghịyyza đuaacyyzanh mộfctat chúfywzt?"

Giang Hãdpczn lĩrzbinh, Chưgqgh Hầwiqcu Lệevownh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.