Độc Tôn Tam Giới

Chương 92 : Phi đao tuyệt kỹ 2

    trước sau   
- Cáxtzcc ngưmdkgơhzcfi cówxwt pháxtzct hiệrbuin hay khôqsmmng, nhówxwtm ngưmdkgdoysi Giang Hãcplpn Hầscywu cùxcping Kim Sơhzcfn Hầscywu kia, tựqsmma hồpzip rấyrmst am hiểbnamu chơhzcfi giảurgz heo ătvhrn thịtwknt hổuamd a. Lầscywn trưmdkgorewc làxtjr Giang Trầscywn, lầscywn nàxtjry làxtjr nhi tửcplp Kim Sơhzcfn Hầscywu. Cáxtzcc ngưmdkgơhzcfi nówxwti xem, nhữdnkong ngưmdkgdoysi nàxtjry, bọngupn họngup khôqsmmng phảurgzi làxtjr cốmdkg ýqmmextjry ra yếuxryu thếuxry chứkujy?

Sắqsmmc mặwfoet Long Chiếuxryu Phong trầscywm xuốmdkgng:

- Cătvhrn cứkujytfghnh báxtzco củuxrya ta, đrthoiềxsslu đrthoówxwt khôqsmmng cówxwt khảurgztvhrng! Nhi tửcplp Kim Sơhzcfn Hầscywu gầscywn đrthoâpzipy uấyrmst ứkujyc, đrthoâpzipy làxtjr tuyệrbuit đrthomdkgi sẽieki khôqsmmng sai. Còdykgn Giang Trầscywn kia…

- Long hầscywu, ta ngưmdkgxtzcc lạiidei cảurgzm thấyrmsy, sau lầscywn Tếuxry Thiêtwknn Đwudmiidei Đwudmiểbnamn kia, thếuxry cụivsvc vưmdkgơhzcfng đrthoôqsmm liềxssln rấyrmst vi diệrbuiu, đrthoãcplp xảurgzy ra rấyrmst nhiềxsslu sựqsmmtfghnh khôqsmmng hợxtzcp lẽieki thưmdkgdoysng. Hơhzcfn nữdnkoa tựqsmma hồpzip mỗxtmci sựqsmm kiệrbuin, đrthoxsslu cówxwtwxwtng dáxtzcng củuxrya Giang Trầscywn. Tiểbnamu tửcplpxtjry, ta xem làxtjr mầscywm tai vạiide a. Nghe nówxwti, hôqsmmm nay ởxmkj Kim Sơhzcfn Hầscywu phủuxry, Giang Trầscywn cũwudmng ởxmkj hiệrbuin trưmdkgdoysng.

Vừsdxea nhắqsmmc tớorewi việrbuic nàxtjry, Đwudman Vưmdkgơhzcfng Uyểbnamn Uôqsmmng uyểbnamn chủuxry liềxssln buồpzipn bựqsmmc:

- Đwudmúng, tiểbnamu tửcplp Giang Trầscywn nàxtjry, ta xem rấyrmst cówxwt vấyrmsn đrthoxssl. Lầscywn trưmdkgorewc chúuoiong ta làxtjrm đrthoan dưmdkgxtzcc triểbnamn lãcplpm, hắqsmmn cũwudmng ởxmkj hiệrbuin trưmdkgdoysng. Sựqsmmtfghnh trưmdkgorewc trưmdkgorewc sau sau phówxwtng cùxcping mộhgabt chỗxtmcpzipn nhắqsmmc, ta cảurgzm giáxtzcc hắqsmmn vàxtjrmdkgxtzcc Sưmdkg Đwudmiệrbuin đrthoãcplp sớorewm thôqsmmng đrthopzipng tốmdkgt, chỉhcxc đrthoxtzci đrthoếuxryn giẫrokgm Đwudman Vưmdkgơhzcfng Uyểbnamn ta!


- Còdykgn cówxwt, vưmdkgơhzcfng thấyrmst vâpzip̣y mà pháxtzci nhiềxsslu cao giai Châpzipn Khíumob cảurgznh cưmdkgdoysng giảurgz đrthoi bảurgzo hộhgab hắqsmmn. Tiểbnamu tửcplpxtjry, lúc nào cùxcping vưmdkgơhzcfng thấyrmst thâpzipn mậxtzct nhưmdkg vậxtzcy?

Đwudmuxry loạiidei sựqsmm kiệrbuin kỳwfoe quáxtzci vềxssl Giang Trầscywn, từsdxeng cáxtzci bịtwkn sửcplpa sang đrthoi ra. Cáxtzcc đrthoiểbnamm đrthoáxtzcng ngờdoys, cơhzcf hồpzip toàxtjrn bộhgab quay chung quanh Giang Trầscywn.

Long Chiếuxryu Phong cũwudmng hơhzcfi cówxwt chúuoiot kinh ngạiidec:

- Chẳqczmng lẽieki, chúuoiong ta thậxtzct sựqsmm đrthoáxtzcnh giáxtzc thấyrmsp Giang Trầscywn?

- Long hầscywu, Giang Trầscywn nàxtjry, phảurgzi tru sáxtzct! Hiệrbuin tạiidei Giang Hãcplpn Hầscywu khôqsmmng cówxwt tin tứkujyc, ta đrthoxtzcn chừsdxeng táxtzcm chíumobn phầscywn mưmdkgdoysi đrthoãcplp chếuxryt rồpzipi. Nếuxryu nhưmdkg diệrbuit trừsdxe Giang Trầscywn, Chưmdkg Hầscywu Lệrbuinh củuxrya Giang Hãcplpn Hầscywu, liềxssln phảurgzi triệrbuit đrthobnam giao ra rôqsmm̀i.

- Âfpbjn, Giang Trầscywn nàxtjry, phảurgzi chếuxryt!

Long Chiếuxryu Phong gậxtzct gậxtzct đrthoscywu.

- Phụivsv hầscywu, Giang Trầscywn nàxtjry, giao cho Tuyếuxryt Nhi đrthoi.

Long Cưmdkg Tuyếuxryt đrthokujyng ởxmkjtwknn cạiidenh Long Chiếuxryu Phong, lộhgab ra mộhgabt dáxtzcng tưmdkgơhzcfi cưmdkgdoysi lạiidenh lùxcping.

- Ta từsdxeng ởxmkjmdkgxtzcc Sưmdkg Đwudmiệrbuin nówxwti qua, Giang Trầscywn hắqsmmn, mơhzcfmdkgxmkjng thuậxtzcn lợxtzci thôqsmmng qua Tiềxsslm Long thi hộhgabi. Lầscywn nàxtjry, đrthobnam cho con gáxtzci ởxmkj trưmdkgorewc khi tiếuxryn vàxtjro tôqsmmng môqsmmn, giếuxryt mộhgabt nhówxwtm ngưmdkgdoysi tếuxry cờdoys. Đwudmếuxryn giếuxryt gàxtjr dọngupa khỉhcxc!

- Âfpbjn, Tiềxsslm Long thi hộhgabi, nếuxryu nhưmdkg hắqsmmn cówxwt thểbnam đrthoi vàxtjro giai đrthooạiiden luậxtzcn võfrey cuốmdkgi cùxcping, Tuyếuxryt nhi ngưmdkgơhzcfi giếuxryt hắqsmmn, tựqsmma nhưmdkg giếuxryt chếuxryt mộhgabt con kiếuxryn.

Long Đwudmrthong Hầscywu đrthomdkgi vớorewi thiêtwknn phúuoioxtjri tìtfghnh củuxrya nữdnko nhi mìtfghnh, làxtjr phi thưmdkgdoysng cówxwtdykgng tin, bấyrmst quáxtzctvhŕn lạiidei nówxwti tiếuxryp:

- Câpzipn nhătvhŕc đrthoếuxryn đrthoêtwknm dàxtjri lắqsmmm mộhgabng, chúuoiong ta phảurgzi làxtjrm nhiềxsslu chuẩvyjkn bịtwkn. Ởzjqs trưmdkgorewc khi Tiềxsslm Long thi hộhgabi tiếuxryn vàxtjro giai đrthooạiiden luậxtzcn võfrey, chỉhcxc cầscywn cówxwthzcf hộhgabi, chúuoiong ta tuyệrbuit đrthomdkgi khôqsmmng thểbnam buôqsmmng tha!


- Long Tam, chuyệrbuin nàxtjry, bảurgzn hầscywu giao cho ngưmdkgơhzcfi làxtjrm. Phảurgzi tấyrmst yếuxryu đrthoem đrthoscywu Giang Trầscywn nàxtjry trởxmkj lạiidei cho ta!

Giang Trầscywn mấyrmsy lầscywn hưmdkg mấyrmst đrthoiidei sựqsmm củuxrya Long Đwudmrthong Hầscywu, đrthobnam cho Long Đwudmrthong Hầscywu sáxtzct cơhzcf bắqsmmt đrthoscywu khởxmkji đrthohgabng.

- Vâpzipng.

twknn cạiidenh Long Chiếuxryu Phong, mộhgabt gãcplp thủ hạ âpzipm lãcplpnh lêtwknn tiếuxryng trảurgz lờdoysi, ngưmdkgdoysi nàxtjry mộhgabt thâpzipn sáxtzct khíumob, dĩuxry nhiêtwknn làxtjr mộhgabt cưmdkgdoysng giảurgzmdkgdoysi mạiidech châpzipn khíumob!

...

Trong Giang Hàxtjrn Hầscywu phủuxry, Giang Trầscywn đrthoang vì Tiềxsslm Long thi hộhgabi làxtjrm lấyrmsy chuẩvyjkn bịtwkn cuốmdkgi cùxcping.

qsmmm nay, cảurgznh giớorewi bảurgzy mạiidech châpzipn khíumob đrthoãcplp phi thưmdkgdoysng vữdnkong chắqsmmc, châpzipn khíumob yếuxryu huyệrbuit thứkujyxtzcm, cũwudmng bịtwkn hắqsmmn thàxtjrnh côqsmmng đrthotwknnh vịtwkn.

Hai bộhgabwudm kỹiide 《 Thưmdkgơhzcfng Hảurgzi Nghịtwknch Lưmdkgu Đwudmao 》 cùxcping 《 Khôqsmm Vinh Thầscywn Quyềxssln 》 cũwudmng ngàxtjry càxtjrng tinh tiếuxryn, mỗxtmci ngàxtjry đrthoxsslu cówxwt khôqsmmng íumobt tătvhrng lêtwknn.

xtjr Giang Trầscywn, ởxmkj mấyrmsy ngàxtjry nay lạiidei đrthoang chuẩvyjkn bịtwkn mộhgabt thủuxry đrthooạiiden kháxtzcc. Tay hắqsmmn vuốmdkgt vuốmdkgt, đrthoúuoiong làxtjr chíumobn chuôqsmmi Trọngupng Vũwudm phi đrthoao do Trọngupng Vũwudm Kim Tinh luyệrbuin chếuxry.

- Phi đrthoao tuyệrbuit kỹiide, cówxwt thểbnam so vớorewi cung tiễjdlan. Nhưmdkgng so vớorewi cung tiễjdlan càxtjrng dễjdla đrthoiềxsslu khiểbnamn, tíumobnh ẩvyjkn nấyrmsp càxtjrng mạiidenh hơhzcfn nữdnkoa.

So sáxtzcnh vớorewi cung tiễjdlan, phi đrthoao côqsmmng kíumobch, tuyệrbuit đrthomdkgi làxtjrumob mậxtzct hơhzcfn, hơhzcfn nữdnkoa tíumobnh đrthoiềxsslu khiểbnamn càxtjrng mạiidenh. Dùxcpi sao, muốmdkgn đrthoiềxsslu khiểbnamn cung tiễjdlan, đrthoscywu tiêtwknn ngưmdkgơhzcfi nhấyrmst đrthotwknnh phảurgzi càxtjri têtwknn lêtwknn cung.

Quáxtzc trìtfghnh nàxtjry, liềxssln đrthobnam cho tíumobnh đrthoiềxsslu khiểbnamn củuxrya cung tiễjdlan thua phi đrthoao.

Phi đrthoao, khôqsmmng biếuxryt nấyrmsp ởxmkjhzcfi nàxtjro, chẳqczmng biếuxryt lúuoioc nàxtjro ra tay. Mộhgabt đrthoao nơhzcfi tay, lệrbuiqsmmmdkg pháxtzct, nhưmdkgxtjr Thiêtwknn Ngoạiidei phi tiêtwknn, khôqsmmng biếuxryt chỗxtmcwxwt đrthoếuxryn, cũwudmng khôqsmmng biếuxryt chỗxtmcwxwt đrthoi.


Ưdoysu thếuxry củuxrya phi đrthoao, ởxmkj chỗxtmc nhanh vàxtjr tiệrbuin đrthoiềxsslu khiểbnamn, ởxmkj chỗxtmcqsmmng kíumobch ẩvyjkn nấyrmsp, ởxmkj chỗxtmc mộhgabt đrthoao lãcplpnh huyếuxryt phong hầscywu!

- Chíumobn ngọngupn phi đrthoao nàxtjry, làxtjr Trọngupng Vũwudm Kim Tinh luyệrbuin chếuxry. Trọngupng Vũwudm Kim Tinh nàxtjry gầscywn nhưmdkg trong suốmdkgt, mộhgabt khi thi triểbnamn, phốmdkgi hợxtzcp thủuxry pháxtzcp, cơhzcf hồpzipxtjrwxwta thàxtjrnh hưmdkgqsmm, dung nhậxtzcp hưmdkg khôqsmmng.

Khôqsmmng thểbnam khôqsmmng nówxwti, Trọngupng Vũwudm Kim Tinh nàxtjry luyệrbuin chếuxry phi đrthoao, thậxtzct đrthoúuoiong làxtjrwxwtumobnh ẩvyjkn nấyrmsp rấyrmst mạiidenh.

Nếuxryu đrthohgabt nhiêtwknn côqsmmng kíumobch, dùxcping nhãcplpn lựqsmmc củuxrya Võfrey Giảurgz, thậxtzcm chíumob rấyrmst cówxwt thểbnam nhìtfghn khôqsmmng tớorewi thựqsmmc chấyrmst củuxrya phi đrthoao.

Giang Trầscywn muốmdkgn lợxtzci dụivsvng chíumobn chuôqsmmi Trọngupng Vũwudm phi đrthoao nàxtjry, liềxssln tìtfghm mộhgabt môqsmmn tuyệrbuit kỹiide phi đrthoao, têtwknn làxtjr Toáxtzci Nguyệrbuit Phi Đwudmao.

Toáxtzci Nguyệrbuit Phi Đwudmao, danh nhưmdkg ýqmme nghĩuxrya, chíumobnh làxtjrwxwt lựqsmmc lưmdkgxtzcng cưmdkgdoysng đrthoiidei bắqsmmn pháxtzc Nhậxtzct Nguyệrbuit, pháxtzc hủuxryy ngôqsmmi sao.

Đwudmưmdkgơhzcfng nhiêtwknn, dùxcping thủuxry đrthooạiiden hôqsmmm nay củuxrya Giang Trầscywn, bắqsmmn pháxtzc Nhậxtzct Nguyệrbuit hiểbnamn nhiêtwknn làxtjr khoa trưmdkgơhzcfng. Nhưmdkgng màxtjr tuyệrbuit kỹiide《 Toáxtzci Nguyệrbuit Phi Đwudmao 》nàxtjry, lạiidei cówxwt thểbnam đrthobnam cho hắqsmmn nhưmdkg hổuamd thêtwknm cáxtzcnh.

- Tu luyệrbuin《 Toáxtzci Nguyệrbuit Phi Đwudmao 》, cũwudmng khôqsmmng phảurgzi mộhgabt sớorewm mộhgabt chiềxsslu. Thầscywn thôqsmmng《 Toáxtzci Nguyệrbuit Phi Đwudmao 》nàxtjry, so vớorewi 《 Cửcplpu Tiếuxryu Thưmdkgơhzcfng Hảurgzi Quyếuxryt 》 còdykgn cao minh hơhzcfn rấyrmst nhiềxsslu. Chíumobnh làxtjrqsmmng pháxtzcp châpzipn chíumobnh tiếuxryp cậxtzcn Chưmdkg Thiêtwknn cấyrmsp. Bấyrmst quáxtzc, bộhgab phậxtzcn khởxmkji đrthoscywu củuxrya《 Toáxtzci Nguyệrbuit Phi Đwudmao 》, lạiidei khôqsmmng khówxwt hiểbnamu nhưmdkg vậxtzcy.

Muốmdkgn tu luyệrbuin Toáxtzci Nguyệrbuit Phi Đwudmao, phảurgzi tu luyệrbuin bốmdkgn loạiidei thầscywn thôqsmmng nguyêtwknn bộhgab: 《 Thiêtwknn Mụivsvc Thầscywn Đwudmpzipng 》, 《 Thuậxtzcn Phong Chi Nhĩuxry 》, 《 Bàxtjrn Thạiidech Chi Tâpzipm 》, 《 Thấyrmst Khiếuxryu Thôqsmmng Linh 》.

Luyệrbuin phi đrthoao, trưmdkgorewc luyệrbuin nhãcplpn lựqsmmc, luyệrbuin nhĩuxry lựqsmmc, luyệrbuin tâpzipm lựqsmmc, luyệrbuin lựqsmmc cảurgzm ứkujyng!

Nhãcplpn lựqsmmc tu luyệrbuin tớorewi cựqsmmc hạiiden, dùxcping mộhgabt đrthoôqsmmi pháxtzcp nhãcplpn, xem hếuxryt Chưmdkg Thiêtwknn vịtwkn diệrbuin, mộhgabt ngọngupn phi đrthoao, trêtwknn đrthouổuamdi tậxtzcn bíumobch lạiidec, dưmdkgorewi xuốmdkgng hoàxtjrng tuyềxssln, cówxwt thểbnam khiếuxryn đrthotwknch nhâpzipn khôqsmmng chỗxtmcvyjkn trốmdkgn!

Nhĩuxry lựqsmmc luyệrbuin đrthoếuxryn mứkujyc tậxtzcn cùxcping, dùxcping mộhgabt đrthoôqsmmi Thuậxtzcn Phong Nhĩuxry, nghe phong phâpzipn biệrbuit vịtwkn. Mặwfoec ngưmdkgơhzcfi báxtzct phưmdkgơhzcfng đrthohgabt kíumobch, chỗxtmc phi đrthoao tớorewi, toàxtjrn bộhgab chéqsmmm đrthoscywu!

pzipm lựqsmmc luyệrbuin đrthoếuxryn mứkujyc tậxtzcn cùxcping, tâpzipm nhưmdkgxtjrn thạiidech, khôqsmmng bịtwknxtzcc loạiidei ảurgzo giáxtzcc mêtwkn hoặwfoec, mặwfoec ngưmdkgơhzcfi ảurgzo giáxtzcc ngàxtjrn vạiiden, mộhgabt ngọngupn phi đrthoao, trựqsmmc chỉhcxc bảurgzn thểbnam, chéqsmmm giếuxryt đrthotwknch nhâpzipn!

xtjr lựqsmmc cảurgzm ứkujyng luyệrbuin đrthoếuxryn mứkujyc tậxtzcn cùxcping, thấyrmst khiếuxryu triểbnamn khai, toàxtjrn bộhgab thếuxry giớorewi ởxmkj trong giáxtzcc quan củuxrya ngưmdkgơhzcfi, khôqsmmng cówxwt bấyrmst kỳwfoeumob mậxtzct đrthoáxtzcng nówxwti. Thưmdkgxtzcng thiêtwknn khôqsmmng cửcplpa, đrthohgabn đrthotwkna khôqsmmng khe!

Đwudmưmdkgơhzcfng nhiêtwknn, tu luyệrbuin《 Toáxtzci Nguyệrbuit Phi Đwudmao 》tớorewi cựqsmmc hạiiden khôqsmmng biếuxryt cầscywn bao nhiêtwknu thờdoysi gian, màxtjr bốmdkgn môqsmmn thầscywn thôqsmmng nguyêtwknn bộhgabxtjry, cũwudmng khôqsmmng biếuxryt phảurgzi tu luyệrbuin bao nhiêtwknu nătvhrm, mớorewi cówxwt thểbnam tớorewi cựqsmmc hạiiden.

Vạiiden dặwfoem chi hàxtjrnh, bắqsmmt đrthoscywu ởxmkjmdkgorewi bàxtjrn châpzipn.

Mặwfoec kệrbui con đrthoưmdkgơhzcf̀ng tu luyêtwkṇn dàxtjri bao nhiêtwknu, phảurgzi cấyrmst bưmdkgorewc đrthoi. Chỉhcxcwxwt cấyrmst bưmdkgorewc đrthoi, mớorewi cówxwt hi vọngupng trùxcping kíumobch Đwudmiidei Đwudmiideo vôqsmm tậxtzcn.

《 Toáxtzci Nguyệrbuit Phi Đwudmao 》nàxtjry, cùxcping vớorewi bốmdkgn môqsmmn nguyêtwknn bộhgab thầscywn thôqsmmng, đrthoxsslu khôqsmmng phảurgzi mộhgabt sớorewm mộhgabt chiềxsslu cówxwt thểbnam luyệrbuin thàxtjrnh.

Nhưmdkgng màxtjr, cho dùxcpixtjr họngupc đrthoưmdkgxtzcc thôqsmm thiểbnamn mộhgabt phầscywn vạiiden, đrthomdkgi vớorewi Giang Trầscywn trưmdkgorewc mắqsmmt màxtjrwxwti, cáxtzci kia cũwudmng làxtjr mộhgabt tầscywng bảurgzo hộhgab thậxtzct lớorewn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.