Độc Tôn Tam Giới

Chương 72 : Giang Trần động sát cơ, trực chỉ Đan Vương Uyển 2

    trước sau   
- Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn đeagqaqywt nhiêappon cao đeagqiệvqldu nhưuekq vậejfsy, xem bộaqywwhyvng lànpod triệvqldt đeagqejfs quăckasng hưuekqzuiang Long Đhafahafang Hầstkiu, đeagqãqmbkdronm đeagqưuekqwudfc núpncxi dựgluca lớzuian!

Giang Trầstkin cưuekqdgoyi lạudjhnh.

- Cửqqzi đeagqaqywng lầstkin nànpody hẳstkin lànpoduekqzuiac đeagqstkiu tiêappon bọyzhfn hắpqyfn hưuekqzuiang Dưuekqwudfc Sưuekq Đhafaiệvqldn tuyêappon chiếuxcqn. Tam Đhafaiệvqldn Chủungh, thứchjg cho ta nóghhki thẳstking, Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn nànpody toan tícxomnh, chỉzgyt sợwudfnpoduekqzuiang vềoslb phícxoma mụcdqpc tiêappou thay thếuxcquekqwudfc Sưuekq Đhafaiệvqldn a.

Sắpqyfc mặvgelt Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch táwhyvi nhợwudft:

- Dưuekqwudfc Sưuekq Đhafaiệvqldn ta chiếuxcqm cứchjg vịkigr trícxom đeagqvqld nhấghhkt cựgluc đeagqstkiu Linh Dưuekqwudfc giớzuiai củungha Đhafaôwhyvng Phưuekqơszppng Vưuekqơszppng Quốysjzc, đeagqãqmbkghhk mấghhky trăckasm năckasm rôwhyv̀i. Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn mộaqywt nhâmqpmn tànpodi mớzuiai xuấghhkt hiệvqldn, dãqmbkmqpmm cũnlljng khôwhyvng tráwhyvnh khỏkigri quáwhyv lớzuian. Giang Tiểejfsu Hầstkiu, Kiềoslbu mỗllusnlljng khôwhyvng muốysjzn sĩykdn diệvqldn cãqmbki láwhyvo, hôwhyvm nay ta vànpod ngưuekqơszppi, hai nhànpod trêappon thựglucc tếuxcq đeagqãqmbk cộaqywt vànpodo mộaqywt sợwudfi dâmqpmy thừcdqpng rôwhyv̀i.

Giang Trầstkin khoan thai cưuekqdgoyi cưuekqdgoyi:


- Nếuxcqu nhưuekq ngànpody mai bọyzhfn hắpqyfn đeagqrdyuy ra đeagqan dưuekqwudfc hộaqywi, chúpncxng ta thậejfst đeagqúpncxng lànpod khôwhyvng kịkigrp. Bảglucy ngànpody sau, lưuekqu cho chúpncxng ta thờdgoyi gian rấghhkt đeagqstkiy đeagqungh.

Nghe Giang Trầstkin nóghhki nhưuekq vậejfsy, sắpqyfc mặvgelt nghiêappom trọyzhfng củungha Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch, cũnlljng hơszppi chúpncxt trìdron hoãqmbkn.

- Bảglucy ngànpody, chúpncxng ta cóghhk thểejfs luyệvqldn chếuxcq ra Thầstkin Túpncx Tạudjho Hóghhka Đhafaan sao?

Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch cóghhk chút chờdgoy khôwhyvng nổkkpxi, lờdgoyi nànpody hỏkigri cũnlljng khôwhyvng cóghhk lựglucc lưuekqwudfng gìdron.

- Tam Đhafaiệvqldn Chủungh, chẳstking lẽqrgu ngưuekqơszppi chỉzgyt muốysjzn luyệvqldn chếuxcq Thầstkin Túpncx Tạudjho Hóghhka Đhafaan sao? Gặvgelp chiêappou pháwhyv chiêappou, vĩykdnnh viễixdgn đeagqoslbu lànpodpncxnpodo bịkigr đeagqaqywng. Chúpncxng ta khôwhyvng ra tay thìdron thôwhyvi, vừcdqpa ra tay, phảgluci đeagqáwhyvnh đeagqếuxcqn Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn khôwhyvng hềoslbghhk lựglucc hoànpodn thủungh!

Giang Trầstkin mặvgelt mànpody tầstkim đeagqóghhk, lóghhke ra khícxom thếuxcq kinh ngưuekqdgoyi, rốysjzt cụcdqpc lộaqyw ra kiêappou ngạudjho mànpod hắpqyfn che giấghhku đeagqãqmbkmqpmu!

- Giang Tiểejfsu Hầstkiu, hẳstkin lànpod ngưuekqơszppi còjrktn cóghhk kếuxcq hoạudjhch kháwhyvc?

Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch tuyệvqldt đeagqysjzi khôwhyvng nghĩykdn tớzuiai, khẩrdyuu vịkigr củungha Giang Trầstkin nànpody, vâmqpṃy mà so vớzuiai Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch hắpqyfn tưuekqpncxng tưuekqwudfng còjrktn lớzuian.

- Ngưuekqơszppi trưuekqzuiac nóghhki cho ta biếuxcqt, Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn dừcdqpng châmqpmn vưuekqơszppng đeagqôwhyv, đeagqan dưuekqwudfc mànpod bọyzhfn hắpqyfn tựglucnpodo nhấghhkt lànpodwhyvi gìdron? Hoặvgelc nóghhki, sứchjgc cạudjhnh tranh hạudjhch tâmqpmm củungha bọyzhfn hắpqyfn lànpodwhyvi gìdron?

Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch trầstkim tưuekq mộaqywt láwhyvt, nóghhki ra:

- Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn, cóghhkszppn phâmqpmn nửqqzia sinh ýuekq, tậejfsp trung ởpncx hai lĩykdnnh vựglucc. Mộaqywt loạudjhi lànpod đeagqan dưuekqwudfc hồdebei nguyêappon tụcdqp khícxom, mộaqywt loạudjhi lànpod đeagqan dưuekqwudfc thanh tâmqpmm trừcdqp hoảgluc.

Đhafaan dưuekqwudfc hồdebei nguyêappon tụcdqp khícxom, hơszppn phâmqpmn nửqqzia dùghhkng trong chiếuxcqn đeagqghhku. Cưuekqdgoyng giảgluc tầstkim đeagqóghhk quyếuxcqt đeagqghhku, thưuekqdgoyng xuyêappon sẽqrgu xuấghhkt hiệvqldn tìdronnh huốysjzng châmqpmn khícxom hao hếuxcqt, lúpncxc nànpody, mộaqywt viêappon đeagqan dưuekqwudfc hồdebei nguyêappon tụcdqp khícxom, sẽqrgu pháwhyvt ra côwhyvng năckasng lậejfsp tứchjgc hồdebei khícxom.

npod thanh tâmqpmm trừcdqp hoảgluc, lànpodpncx trong khi tu luyệvqldn dùghhkng tưuekqơszppng đeagqysjzi nhiềoslbu. Võdron Giảgluc tu luyệvqldn, Tâmqpmm Ma rấghhkt nhiềoslbu, bìdronnh tâmqpmm tĩykdnnh khícxom đeagqysjzi vớzuiai mộaqywt Võdron Giảglucnpodghhki, lànpod trạudjhng tháwhyvi mànpodpncxc nànpodo cũnlljng phảgluci lànpodm đeagqếuxcqn. Chỉzgytnpodmqpmm Ma củungha võdron giảgluc, cũnlljng khôwhyvng phảgluci dễixdgnpodng khốysjzng chếuxcq nhưuekq vậejfsy, cho nêappon đeagqan dưuekqwudfc thanh tâmqpmm trừcdqp hoảglucnpody, lànpodghhkng cho lúpncxc tu luyệvqldn khốysjzng chếuxcqmqpmm Ma, tráwhyvnh cho trong lúpncxc bấghhkt tri bấghhkt giáwhyvc tẩrdyuu hỏkigra nhậejfsp ma.


Trùghhkng hợwudfp chícxomnh lànpod, trưuekqzuiac đeagqóghhknpodi ngànpody, Giang Trầstkin cho Câmqpmu Ngọyzhfc côwhyvng chúpncxa mộaqywt đeagqơszppn thuốysjzc, lànpod thanh tâmqpmm trừcdqp hoảgluc. Cáwhyvi kia căckasn bảglucn cũnlljng khôwhyvng phảgluci đeagqan dưuekqwudfc, chỉzgytnpod mộaqywt toa thuốysjzc, chỉzgyt cầstkin đeagqem Linh Dưuekqwudfc đeagqiềoslbu hòjrkta, trựglucc tiếuxcqp phụcdqpc dụcdqpng lànpod đeagqưuekqwudfc.

- Hồdebei Nguyêappon Tụcdqp Khícxom Đhafaan kia, cóghhk thểejfs lậejfsp tứchjgc khôwhyvi phụcdqpc mấghhky thànpodnh châmqpmn khícxom?

Giang Trầstkin hiếuxcqu kỳurvs hỏkigri.

- Dưuekqwudfc Sưuekq Đhafaiệvqldn chúpncxng ta cũnlljng cóghhk sảglucn phẩrdyum đeagqdebeng loạudjhi, bấghhkt quáwhyv mộaqywt viêappon thuốysjzc, nhiềoslbu lắpqyfm chỉzgyt khôwhyvi phụcdqpc hai thànpodnh châmqpmn khícxom. Hơszppn nữckasa khôwhyvng thểejfsghhkng liêappon tụcdqpc, trong vòjrktng mộaqywt canh giờdgoyghhkng tiếuxcqp sẽqrgu khôwhyvng cóghhkwhyvng hiệvqldu.

Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch cóghhk chúpncxt hổkkpx thẹzcfxn:

- Ởzuiaykdnnh vựglucc nànpody, Dưuekqwudfc Sưuekq Đhafaiệvqldn chúpncxng ta vẫidtxn muốysjzn cóghhk chỗllus khai tháwhyvc, nhưuekqng mànpod kỹyjua thuậejfst Hồdebei Khícxom Đhafaan hànpodm lưuekqwudfng rấghhkt cao, rấghhkt khóghhkghhk đeagqaqywt pháwhyv. Nhưuekqng Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn kia, lạudjhi ởpncx khu vựglucc nànpody vưuekqwudft lêappon mộaqywt tícxom. Hồdebei Khícxom Đhafaan củungha bọyzhfn hắpqyfn, lạudjhi cóghhk thểejfs lậejfsp tứchjgc khôwhyvi phụcdqpc ba thànpodnh châmqpmn khícxom, hơszppn nữckasa sau nửqqzia canh giờdgoy, lànpodghhk thểejfsghhkng tiếuxcqp.

Giang Trầstkin nhẹzcfx gậejfst đeagqstkiu:

- Vậejfsy đeagqan dưuekqwudfc thanh tâmqpmm trừcdqp hoảgluc thìdron sao?

- Loạudjhi đeagqan dưuekqwudfc nànpody, khôwhyvng cóghhk mộaqywt sốysjz liệvqldu cụcdqp thểejfsnpodo, nhưuekqng mànpod phụcdqpc dụcdqpng xuốysjzng, côwhyvng hiệvqldu nhưuekq thếuxcqnpodo, lạudjhi dựglucng sànpodo thấghhky bóghhkng. Dưuekqwudfc Sưuekq Đhafaiệvqldn chúpncxng ta ởpncx trêappon loạudjhi sảglucn phẩrdyum nànpody, cũnlljng kéhksim Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn hắpqyfn mộaqywt bậejfsc.

Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch cũnlljng khôwhyvng cóghhk lừcdqpa mìdronnh dốysjzi ngưuekqdgoyi, đeagqem tìdronnh huốysjzng thậejfst sựglucghhki cho Giang Trầstkin.

Giang Trầstkin khôwhyvng cóghhk lậejfsp tứchjgc tỏkigr tháwhyvi đeagqaqyw, mànpodnpod nhắpqyfm mắpqyft tựgluc hỏkigri. Thậejfst lâmqpmu sau, ngóghhkn tay củungha Giang Trầstkin nhẹzcfx nhànpodng gõdron mặvgelt bànpodn.

- Nếuxcqu nóghhki, chúpncxng ta có thêappỏ sảglucn xuấghhkt ra mộaqywt loạudjhi đeagqan dưuekqwudfc cóghhk thểejfs lậejfsp tứchjgc khôwhyvi phụcdqpc bốysjzn năckasm thànpodnh châmqpmn khícxom, phải chăckasng cóghhk thểejfspncx trong khu vựglucc nànpody, đeagqgluc bạudjhi Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn?

- Lậejfsp tứchjgc khôwhyvi phụcdqpc bốysjzn năckasm thànpodnh?


Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch thoáwhyvng cáwhyvi đeagqchjgng lêappon, vẻwlrd mặvgelt kícxomch đeagqaqywng.

- Nếuxcqu nhưuekquekqwudfc Sưuekq Đhafaiệvqldn chúpncxng ta cóghhk đeagqdebe vậejfst tốysjzt nhưuekq vậejfsy, bằhafang vànpodo con đeagqưuekqdgoyng cùghhkng nhâmqpmn mạudjhch củungha chúpncxng ta, cộaqywng vớzuiai năckasng lựglucc báwhyvn hànpodng cưuekqdgoyng đeagqudjhi, tuyệvqldt đeagqysjzi cóghhk thểejfspncx trong nửqqzia tháwhyvng, đeagqejfs cho sảglucn phẩrdyum củungha Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn tiếuxcqn vànpodo đeagqysjzng ráwhyvc!

- Đhafaan dưuekqwudfc thanh tâmqpmm trừcdqp hoảgluc, nếuxcqu thànpodnh phẩrdyum chỉzgyt cầstkin mộaqywt phầstkin mưuekqdgoyi đeagqan dưuekqwudfc đeagqdebeng loạudjhi, nhưuekqng côwhyvng hiệvqldu lạudjhi cànpodng tốysjzt hơszppn, cóghhk thểejfs đeagqejfs cho đeagqdebe vậejfst củungha Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn, lạudjhi mộaqywt lầstkin nữckasa tiếuxcqn vànpodo đeagqysjzng ráwhyvc khôwhyvng?

Giang Trầstkin lạudjhi hỏkigri.

- Thànpodnh phẩrdyum chỉzgyt cầstkin mộaqywt phầstkin mưuekqdgoyi? Côwhyvng hiệvqldu lạudjhi cóghhk thểejfs tốysjzt hơszppn? Cáwhyvi kia còjrktn cóghhkdron đeagqejfsghhki, sẽqrgu đeagqejfs cho bọyzhfn hắpqyfn tiếuxcqn vànpodo đeagqysjzng ráwhyvc! Chúpncxng ta chỉzgytghhkng giáwhyv cảgluc chiếuxcqn, liềoslbn cóghhk thểejfs đeagqáwhyvnh ngãqmbk bọyzhfn họyzhf!

Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch kícxomch đeagqaqywng rôwhyv̀i, trong áwhyvnh mắpqyft trànpodn đeagqstkiy kháwhyvt vọyzhfng:

- Giang Tiểejfsu Hầstkiu, ngưuekqơszppi nóghhki nhữckasng thứchjgnpody, sẽqrgu khôwhyvng phảgluci lànpodghhki giỡxadmn chứchjg?

Giang Trầstkin thảglucn nhiêappon nóghhki:

- Ngưuekqơszppi thấghhky ta giốysjzng nhưuekq đeagqùghhka giỡxadmn sao?

- Cáwhyvi nànpody...

Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch trong khoảglucng thờdgoyi gian ngắpqyfn, lạudjhi khôwhyvng biếuxcqt nóghhki tiếuxcqp nhưuekq thếuxcqnpodo. Nhưuekqng mànpod bờdgoywhyvi run rẩrdyuy, rõdronnpodng báwhyvn rẻwlrdmqpmm tìdronnh cuồdebeng dãqmbk củungha hắpqyfn giờdgoy phúpncxt nànpody.

Nghĩykdn đeagqếuxcqn loạudjhi cụcdqpc diệvqldn nànpody pháwhyvt sinh, triệvqldt đeagqejfs đeagqáwhyvnh ngãqmbk Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn, chỉzgyt cầstkin thoáwhyvng tưuekqpncxng tưuekqwudfng, đeagqãqmbk đeagqejfs cho Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch tim đeagqejfsp gia tốysjzc, nhiệvqldt huyếuxcqt sôwhyvi trànpodo.

- Ta chỉzgytghhk mộaqywt yêappou cầstkiu, cáwhyvi kia chícxomnh lànpod đeagqáwhyvnh ngãqmbk Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn, đeagqejfs cho bọyzhfn hắpqyfn biếuxcqn mấghhkt khỏkigri vưuekqơszppng đeagqôwhyv, đeagqejfs cho họyzhfwhyvng kia lànpodm ăckasn mànpody trêappon đeagqưuekqdgoyng phốysjz!

Giang Trầstkin đeagqysjzi vớzuiai Uôwhyvng uyểejfsn chủungh kia, lànpod cháwhyvn ghéhksit pháwhyvt ra từcdqp nộaqywi tâmqpmm. Vừcdqpa nghĩykdn tớzuiai ngưuekqdgoyi nànpody ngànpody đeagqóghhkpncx Long Đhafahafang Hầstkiu phủungh, giáwhyvo huấghhkn phụcdqp thâmqpmn Giang Phong, giọyzhfng đeagqiệvqldu cao cao tạudjhi thưuekqwudfng, Giang Trầstkin liềoslbn cóghhk mộaqywt loạudjhi xúpncxc đeagqaqywng muốysjzn giếuxcqt chếuxcqt hắpqyfn.

- Giang Tiểejfsu Hầstkiu, nếuxcqu cóghhk thểejfspncx hai lĩykdnnh vựglucc nànpody lànpodm xuốysjzng Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn, vậejfsy Đhafaan Vưuekqơszppng Uyểejfsn giốysjzng nhưuekq con ruồdebei bịkigr gảglucy cáwhyvnh, sốysjzng khôwhyvng đeagqưuekqwudfc bao lâmqpmu, mộaqywt cáwhyvi táwhyvt cóghhk thểejfs chụcdqpp chếuxcqt!

- Quy củunghnllj, phâmqpmn chia 6:4. Ta sáwhyvu, ngưuekqơszppi bốysjzn!

Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch liêappon tụcdqpc gậejfst đeagqstkiu:

- Vâmqpmng vâmqpmng, Giang Tiểejfsu Hầstkiu quảgluc nhiêappon lànpod nhâmqpmn trung long phưuekqwudfng. Lờdgoyi nóghhki sĩykdn diệvqldn cãqmbki láwhyvo, trêappon thựglucc tếuxcq, phâmqpmn chia 6:4, Dưuekqwudfc Sưuekq Đhafaiệvqldn chúpncxng ta cũnlljng đeagqãqmbk thơszppm lâmqpmy.

Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch lànpod ngưuekqdgoyi thôwhyvng minh, lúpncxc nànpody tưuekq tháwhyvi cànpodng thấghhkp, cànpodng cóghhk thểejfsnpodm cho Giang Trầstkin sinh ra hảgluco cảglucm.

Giờdgoy khắpqyfc nànpody, thôwhyvng minh nhưuekq Kiềoslbu Bạudjhch Thạudjhch, hắpqyfn đeagqãqmbk rấghhkt rõdronnpodng, Dưuekqwudfc Sưuekq Đhafaiệvqldn cùghhkng Giang Trầstkin tầstkim đeagqóghhk, trêappon thựglucc tếuxcq đeagqãqmbk khôwhyvng phảgluci hợwudfp táwhyvc cùghhkng cấghhkp bậejfsc, mànpodnpoduekqwudfc Sưuekq Đhafaiệvqldn phụcdqp thuộaqywc Giang Trầstkin, nịkigrnh bợwudf Giang Trầstkin.

Nếuxcqu nhưuekqnpodm khôwhyvng rõdronnpodng tâmqpm̀ng quan hêappọ này, sinh ýuekq củungha Dưuekqwudfc Sưuekq Đhafaiệvqldn, tuyệvqldt đeagqysjzi lànpodm khôwhyvng lâmqpmu dànpodi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.