Độc Tôn Tam Giới

Chương 56 : Khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 1

    trước sau   
- Xem ra, khôqcmkng cócwoy Long Đxcamphrzng Hầokqgu dặuedhn dòcgbf, cũozbgng phảqtoei chèyugsn écplip ngưrkthơpiemi. Bằphrzng khôqcmkng thìfzgs, dùuyrhng bổbovan tọxkvda cùuyrhng Giang gia ngưrkthơpiemi kếyakqt xuốdelnng âtrvvn oáphrzn, cho Giang gia ngưrkthơpiemi đeqxeegidc thếyakq, háphrzcwoypiemi Đxcamjhaw mỗjhaw ta sốdelnng yêydxcn ổbovan?

Đxcamjhaw Nhưrkth Hảqtoei giờizmu phúfwwst nàcarqy, càcarqng thêydxcm kiêydxcn đeqxeemionh quyếyakqt tâtrvvm đeqxeèyugs Giang Trầokqgn xuốdelnng.

Khôqcmkng đeqxeèyugs Giang Trầokqgn xuốdelnng, Đxcamjhaw Nhưrkth Hảqtoei hắegidn sẽvact khôqcmkng cócwoy tiềnekdn đeqxevlqw đeqxeáphrzng nócwoyi.

...

Giờizmu phúfwwst nàcarqy, Giang Trầokqgn ởbwdw hai hạlcmzng khảqtoeo hạlcmzch trưrkthqfnzc cócwoy thểvlqwcwoyi làcarq đeqxelcmzi thắegidng. Cáphrzi nàcarqy đeqxevlqw cho hắegidn đeqxeưrkthxkvdc rấbwdwt nhiềnekdu nhâtrvvn sĩnekd trung lậlcmzp ủizmung hộfvgn. Từrkth trêydxcn ngưrkthizmui Giang Trầokqgn, mọxkvdi ngưrkthizmui phảqtoeng phấbwdwt thấbwdwy đeqxeưrkthxkvdc bócwoyng dáphrzng củizmua mìfzgsnh.

rkth chấbwdwt khôqcmkng xuấbwdwt chúfwwsng, bàcarqi danh chưrkth hầokqgu cũozbgng khôqcmkng phảqtoei đeqxeolwtnh tiêydxcm. Nhưrkthng xuấbwdwt thâtrvvn nhưrkth thếyakq, Giang Trầokqgn biểvlqwu hiệjhawn lạlcmzi khôqcmkng thua nhữioqvng đeqxeolwtnh cấbwdwp chưrkth hầokqgu kia.


piem trêydxcn ngưrkthizmui Giang Trầokqgn, bọxkvdn hắegidn đeqxeãyugsfzgsm đeqxeưrkthxkvdc chỗjhawioqv tháphrzc tìfzgsnh cảqtoem, đeqxeãyugsfzgsm đeqxeưrkthxkvdc cộfvgnng minh.

Cho nêydxcn, thờizmui đeqxeiểvlqwm Giang Trầokqgn xuấbwdwt hiệjhawn ởbwdw cửpiema ra vàcarqo hạlcmzng khảqtoeo hạlcmzch thứolfj ba, quanh ngưrkthizmui hắegidn vâtrvṿy mà theo mộfvgnt nhócwoym lớqfnzn ngưrkthizmui, vìfzgs hắegidn cổbovaozbg, vìfzgs hắegidn ủizmung hộfvgn.

Đxcamãyugsi ngộfvgn bựpiemc nàcarqy, ngoạlcmzi trừrkth sốdeln íbwdwt mấbwdwy chưrkth hầokqgu đeqxeolwtnh cấbwdwp ra, cũozbgng chỉolwtcwoy Giang Trầokqgn mớqfnzi có thêydxc̉ hưrkthbwdwng thụhoft.

Hạlcmzng khảqtoeo hạlcmzch thứolfj ba, làcarq hạlcmzng đeqxeơpiemn giảqtoen nhấbwdwt trong tấbwdwt cảqtoe khảqtoeo hạlcmzch trụhoft cộfvgnt. Đxcamnekdu làcarq mộfvgnt íbwdwt đeqxevlqw vậlcmzt trụhoft cộfvgnt, họxkvdc bằphrzng cáphrzch nhớqfnz.

Đxcamưrkthơpiemng nhiêydxcn, trong đeqxeócwoycwoy mộfvgnt íbwdwt đeqxenekd tựpiem do pháphrzt huy trìfzgsnh bàcarqy vàcarq phâtrvvn tíbwdwch, khảqtoeo thi chíbwdwnh làcarq kiếyakqn thứolfjc củizmua chưrkth hầokqgu truyềnekdn nhâtrvvn. Nhữioqvng đeqxenekd tựpiem do pháphrzt huy nàcarqy, dùuyrh khôqcmkng trảqtoe lờizmui, cũozbgng khôqcmkng ảqtoenh hưrkthbwdwng đeqxelcmzi cụhoftc.

Chỉolwt cầokqgn đeqxeáphrzp đeqxeúfwwsng nhữioqvng đeqxenekd mụhoftc họxkvdc bằphrzng cáphrzch nhớqfnz kia, cócwoy thểvlqw lấbwdwy đeqxeưrkthxkvdc đeqxeizmu đeqxeiểvlqwm, thôqcmkng qua khảqtoeo hạlcmzch lýioqv luậlcmzn.

Cho nêydxcn, ba hạlcmzng khảqtoeo hạlcmzch trụhoft cộfvgnt cócwoy mộfvgnt loạlcmzi thuyếyakqt pháphrzp, chỉolwt cầokqgn thôqcmkng qua hai hạlcmzng khảqtoeo hạlcmzch trưrkthqfnzc, hạlcmzng thứolfj ba tựpiem nhiêydxcn cócwoy thểvlqw đeqxei qua.

Trừrkth khi làcarq kẻvlqw đeqxeokqgn, hoặuedhc làcarq ngưrkthizmui hoàcarqn toàcarqn khôqcmkng dụhoftng côqcmkng, mớqfnzi cócwoy thểvlqw khôqcmkng qua đeqxeưrkthxkvdc cửpiema thứolfj ba.

Giang Trầokqgn ởbwdw trong tiếyakqng vỗjhaw tay, tiếyakqn nhậlcmzp trưrkthizmung thi hạlcmzng khảqtoeo hạlcmzch thứolfj ba.

Bốdelnn quyểvlqwn trụhoftc, bốdelnn phầokqgn bàcarqi thi, đeqxelcmzi biểvlqwu cho 《 Võegid họxkvdc thưrkth 》, 《 Linh Dưrkthxkvdc thưrkth》, 《 Quyềnekdn mưrkthu thưrkth》, 《 Binh đeqxelcmzo thưrkth》.

Thờizmui gian thi rấbwdwt đeqxeokqgy đeqxeizmu, Giang Trầokqgn cũozbgng khôqcmkng cócwoy gấbwdwp gáphrzp. Hạlcmzng khảqtoeo hạlcmzch thứolfj ba nàcarqy, vớqfnzi hắegidn màcarqcwoyi càcarqng khôqcmkng cócwoy đeqxefvgn khócwoy, đeqxevlqw vậlcmzt họxkvdc bằphrzng cáphrzch nhớqfnz, kiếyakqp trưrkthqfnzc hắegidn bồvlqwi dưrkthgxcyng năvemyng lựpiemc đeqxexkvdc, trăvemym vạn năvemym bồvlqwi dưrkthgxcyng, cơpiem hồvlqw đeqxelcmzt đeqxeếyakqn cảqtoenh giớqfnzi đeqxeãyugs gặuedhp qua làcarq khôqcmkng quêydxcn đeqxeưrkthxkvdc.

Cho nêydxcn, đeqxevlqw vậlcmzt họxkvdc bằphrzng cáphrzch nhớqfnz, căvemyn bảqtoen làcarq khôqcmkng làcarqm khócwoy đeqxeưrkthxkvdc hắegidn.

Tuyệjhawt búfwwst vung lêydxcn, viếyakqt lêydxcn đeqxelcmzi danh Giang Trầokqgn, sau đeqxeócwoy liềnekdn bắegidt đeqxeokqgu đeqxeáphrzp đeqxenekd.


Ưqtoeqfnzc chừrkthng sau nửpiema canh giờizmu, nhữioqvng đeqxenekd mụhoftc họxkvdc bằphrzng cáphrzch nhớqfnz kia, đeqxeãyugs bịemio Giang Trầokqgn hoàcarqn thàcarqnh viêydxcn mãyugsn.

Tiếyakqp đeqxeếyakqn, làcarq bộfvgn phậlcmzn tựpiem do pháphrzt huy, bộfvgn phậlcmzn đeqxenekd mụhoftc nàcarqy, tưrkthơpiemng đeqxedelni màcarqcwoyi rấbwdwt linh hoạlcmzt. Đxcamnekd mụhoftc cũozbgng tưrkthơpiemng đeqxedelni cócwoy chiềnekdu sâtrvvu mộfvgnt íbwdwt.

Đxcamưrkthơpiemng nhiêydxcn, dùuyrhng tầokqgm mắegidt củizmua Giang Trầokqgn đeqxeếyakqn xem, nhữioqvng đeqxenekd mụhoftc nàcarqy khôqcmkng khỏvrnsi quáphrz thôqcmk thiểvlqwn, bấbwdwt quáphrz hắegidn vẫcmfun chăvemym chúfwws đeqxeáphrzp đeqxenekd.

fzgs đeqxenekd mụhoftc rấbwdwt thôqcmk thiểvlqwn, nêydxcn Giang Trầokqgn cũozbgng bấbwdwt tiệjhawn trảqtoe lờizmui quáphrz thâtrvvm ảqtoeo. Bởbwdwi vìfzgs trìfzgsnh đeqxefvgnioqv luậlcmzn củizmua Đxcamôqcmkng Phưrkthơpiemng Vưrkthơpiemng Quốdelnc, chỉolwt sợxkvd tiêydxcu hócwoya khôqcmkng đeqxeưrkthxkvdc đeqxevlqw vậlcmzt quáphrz thâtrvvm ảqtoeo a.

uyrhng tri thứolfjc củizmua Giang Trầokqgn, thậlcmzt muốdelnn trảqtoe lờizmui quáphrz thâtrvvm ảqtoeo, sẽvact đeqxevlqw cho nhữioqvng ngưrkthizmui chấbwdwm bàcarqi thi kia củizmua Đxcamôqcmkng Phưrkthơpiemng Vưrkthơpiemng Quốdelnc, sẽvact xem nhưrkth nộfvgnp giấbwdwy trắegidng khôqcmkng cócwoyfzgs kháphrzc nhau.

Quáphrz thâtrvvm ảqtoeo làcarq xem khôqcmkng hiểvlqwu, cáphrzi kia cùuyrhng khôqcmkng đeqxeáphrzp cócwoyfzgs kháphrzc nhau?

Cho nêydxcn, Giang Trầokqgn vắegidt hếyakqt ócwoyc, từrkth trìfzgsnh đeqxefvgn tri thứolfjc củizmua thếyakq giớqfnzi nàcarqy, làcarqm ra mộfvgnt íbwdwt trìfzgsnh bàcarqy.

Nhữioqvng trảqtoe lờizmui nàcarqy, ởbwdw trong tri thứolfjc căvemyn bảqtoen củizmua Giang Trầokqgn, xem nhưrkthcarq rấbwdwt thấbwdwp. Nhưrkthng đeqxevlqwbwdw chỗjhawcarqy, Giang Trầokqgn vẫcmfun còcgbfn cócwoy chúfwwst lo lắegidng, lo lắegidng quáphrz cao, sẽvact dẫcmfun pháphrzt phiềnekdn toáphrzi khôqcmkng cầokqgn thiếyakqt.

Cho nêydxcn hắegidn écplip lạlcmzi, cuốdelni cùuyrhng ngăvemyn chặuedhn xúfwwsc đeqxefvgnng pháphrzt huy, đeqxeem nhữioqvng trìfzgsnh bàcarqy kia khốdelnng chếyakqbwdw trêydxcn trụhoftc hoàcarqnh tri thứolfjc củizmua Đxcamôqcmkng Phưrkthơpiemng Vưrkthơpiemng Quốdelnc.

Kểvlqw từrkth đeqxeócwoy, cũozbgng cócwoy chúfwwst lao tâtrvvm lao lựpiemc a. Ưqtoeqfnzc chừrkthng mộfvgnt canh giờizmu, Giang Trầokqgn xécplit duyệjhawt bàcarqi thi thoáphrzng mộfvgnt pháphrzt, pháphrzt hiệjhawn khôqcmkng thểvlqw bắegidt bẻvlqw, liềnekdn nộfvgnp bàcarqi thi.

Theo nhưrkth quy củizmu, quan chấbwdwp sựpiem phụhoft tráphrzch khảqtoeo hạlcmzch, thu quyểvlqwn trụhoftc củizmua Giang Trầokqgn, bỏvrnscarqo trong hộfvgnp.

- Giang Trầokqgn, cửpiema khảqtoeo hạlcmzch nàcarqy, câtrvv̀n cao tầokqgng thẩrevom duyệjhawt, trảqtoei qua tấbwdwt cảqtoe ngưrkthizmui phụhoft tráphrzch phêydxcfzgsnh, mớqfnzi cócwoy thểvlqw ra thàcarqnh tíbwdwch. Cáphrzi quy củizmucarqy, chắegidc hẳxkvdn ngưrkthơpiemi hiểvlqwu a?

Quy củizmuphrzc thựpiemc làcarq nhưrkth vậlcmzy, Giang Trầokqgn cũozbgng khôqcmkng cócwoy ýioqvfzgs, nhẹeqxe gậlcmzt đeqxeokqgu.


uyrh sao mặuedhc kệjhaw ai đeqxeếyakqn chấbwdwm, bàcarqi thi nàcarqy làcarq khẳxkvdng đeqxeemionh cócwoy thểvlqwrkthxkvdt qua kiểvlqwm tra. Vềnekd đeqxeiểvlqwm nàcarqy, Giang Trầokqgn phi thưrkthizmung tựpiem tin.

Hoàcarqn thàcarqnh ba hạlcmzng khảqtoeo hạlcmzch trụhoft cộfvgnt, thờizmui gian kỳrkth thậlcmzt đeqxeãyugs ban đeqxeêydxcm. Tuyêydxcn Bàcarqn tửpiem mộfvgnt đeqxeưrkthizmung chạlcmzy chậlcmzm đeqxei theo Giang Trầokqgn, dùuyrhng hìfzgsnh thểvlqw kia, muốdelnn đeqxei theo bôqcmḳ pháp củizmua Giang Trầokqgn cũozbgng khôqcmkng dễjqxlcarqng.

Đxcami khôqcmkng bao xa, cảqtoe ngưrkthizmui Bàcarqn tửpiem thởbwdw hồvlqwng hộfvgnc:

- Trầokqgn ca, ngưrkthơpiemi chờizmuphrzc huynh đeqxejhaw a.

- Trầokqgn ca, đeqxejhaw đeqxejhaw ta ởbwdwuyrhng Hạlcmzc Lâtrvvu đeqxeuedht mộfvgnt bàcarqn, chíbwdwnh làcarqfzgs chúfwwsc mừrkthng Trầokqgn ca ngưrkthơpiemi thôqcmkng qua xécplit duyệjhawt. Bàcarqn tửpiem ta sớqfnzm đeqxeãyugs biếyakqt rõegid, Trầokqgn ca ngưrkthơpiemi nhấbwdwt đeqxeemionh làcarq giảqtoe heo ăvemyn thịemiot hổbova. Trưrkthqfnzc kia khôqcmkng cócwoy thôqcmkng qua khảqtoeo hạlcmzch, làcarq cốdeln ýioqvcarqy ra yếyakqu thếyakq, hắegidc hắegidc, trêydxcn chiếyakqn lưrkthxkvdc têydxc liệjhawt đeqxedelni thủizmu a!

Tuyêydxcn Bàcarqn tửpiemyugs thíbwdwtrvvng bốdelnc nhưrkthrkthqfnzc thủizmuy triềnekdu, mộfvgnt chúfwwst cũozbgng khôqcmkng đeqxevrns mặuedht.

- Tùuyrhng Hạlcmzc Lâtrvvu liềnekdn khôqcmkng đeqxei a.

Giang Trầokqgn nhàcarqn nhạlcmzt nócwoyi mộfvgnt câtrvvu, câtrvvn nhăvemýc chốdelnc láphrzt, nhìfzgsn nhìfzgsn vẻvlqw mặuedht nócwoyng bỏvrnsng củizmua Tuyêydxcn Bàcarqn tửpiemuyrhng Hồvlqw Khâtrvvu Nhạlcmzc, than nhẹeqxe mộfvgnt tiếyakqng nócwoyi:

- Buổbovai tốdelni đeqxeếyakqn phủizmu củizmua ta họxkvdp mặuedht.

Hồvlqw Khâtrvvu Nhạlcmzc gậlcmzt đeqxeokqgu:

- Đxcamúng, Trầokqgn ca nócwoyi rấbwdwt đeqxeúfwwsng. Lãyugso đeqxeokqgu tửpiem nhàcarq củizmua ta cũozbgng nócwoyi, gầokqgn đeqxeâtrvvy vưrkthơpiemng đeqxeôqcmk nhiêydxc̀u thịemio phi, loạlcmzi đeqxeemioa phưrkthơpiemng nhưrkthuyrhng Hạlcmzc Lâtrvvu kia, chúfwwsng ta vẫcmfun làcarq íbwdwt đeqxei thìfzgs tốdelnt hơpiemn.

- Hắegidc hắegidc, Trầokqgn ca nócwoyi khôqcmkng đeqxei, vậlcmzy thìfzgs khôqcmkng đeqxei. Hơpiemn nữioqva, đeqxei quýioqv phủizmu củizmua Trầokqgn ca, huynh đeqxejhaw chúfwwsng ta càcarqng cócwoy mặuedht mũozbgi khôqcmkng phảqtoei sao?

Tuyêydxcn Bàcarqn tửpiemcarq ngưrkthizmui lanh lợxkvdi, chuyểvlqwn biếyakqn rấbwdwt nhanh, ngưrkthxkvdc lạlcmzi khôqcmkng ăvemyn chếyakqt lý.

Giang Chíbwdwnh vớqfnzi tưrkthphrzch Quảqtoen gia, lúfwwsc nàcarqy làcarqfwwsc hắegidn pháphrzt huy táphrzc dụhoftng. Nghe Giang Trầokqgn nócwoyi nhưrkth vậlcmzy, lậlcmzp tứolfjc nócwoyi:

- Thuộfvgnc hạlcmz trởbwdw vềnekd chuẩrevon bịemio mộfvgnt chúfwwst.

Đxcamếyakqn Giang Hãyugsn Hầokqgu phủizmu, bọxkvdn ngưrkthizmui Tuyêydxcn Bàcarqn tửpiemcarqng thêydxcm phócwoyng túfwwsng.

carq Giang Trầokqgn, sau khi đeqxei vàcarqo thếyakq giớqfnzi nàcarqy, cũozbgng làcarq lầokqgn đeqxeokqgu tiêydxcn cùuyrhng mấbwdwy bằphrzng hữioqvu gặuedhp nhau, rấbwdwt vui vẻvlqwcgbfa thuậlcmzn. Trong bữioqva tiệjhawc nghe bọxkvdn ngưrkthizmui Tuyêydxcn Bàcarqn tửpiem tròcgbf chuyệjhawn, nhắegidc tớqfnzi dĩnekdyugsng chua xócwoyt, cũozbgng hơpiemi cócwoy chúfwwst thổbovan thứolfjc.

- Trầokqgn ca, ngưrkthơpiemi nócwoyi Dưrkthơpiemng Tôqcmkng kia, cócwoy phảqtoei vôqcmkfzgsnh vôqcmk nghĩnekda hay khôqcmkng. Nhớqfnz ngàcarqy đeqxeócwoy, ngưrkthơpiemi bảqtoeo vệjhaw hắegidn nhưrkth vậlcmzy, sau khi ngưrkthơpiemi xảqtoey ra chuyệjhawn, hắegidn liềnekdn co đeqxeokqgu rụhoftt cổbova, khôqcmkng dáphrzm cùuyrhng chúfwwsng ta lui tớqfnzi. Xem ra, ngưrkthizmui nàcarqy làcarq khôqcmkng đeqxeáphrzng tin cậlcmzy. Uổbovang Tuyêydxcn Bàcarqn tửpiem ta trưrkthqfnzc kia coi hắegidn làcarq huynh đeqxejhaw, thựpiemc khôqcmkng phảqtoei thứolfjfzgs!

Tuyêydxcn Bàcarqn tửpiem nhắegidc tớqfnzi Dưrkthơpiemng Tôqcmkng, liềnekdn rấbwdwt tứolfjc giậlcmzn.

Giang Trầokqgn thìfzgsuyrhy ýioqvrkthizmui cưrkthizmui, từrkth chốdelni cho ýioqv kiếyakqn. Bởbwdwi vìfzgsphrzi gọxkvdi làcarq ngưrkthizmui cócwoy chíbwdw riêydxcng, Dưrkthơpiemng Tôqcmkng kia xu lợxkvdi tráphrznh hạlcmzi, lựpiema chọxkvdn lậlcmzp trưrkthizmung cócwoy lợxkvdi cho mìfzgsnh, khôqcmkng lựpiema chọxkvdn tìfzgsnh nghĩnekda huynh đeqxejhaw, đeqxeócwoycarq lựpiema chọxkvdn củizmua cáphrz nhâtrvvn hắegidn.

Chỉolwtcarq, trong nộfvgni tâtrvvm Giang Trầokqgn, dĩnekd nhiêydxcn làcarq đeqxeem Dưrkthơpiemng Tôqcmkng bàcarqi trừrkth ra tâtrvvm tríbwdw củizmua mìfzgsnh.

Gặuedhp Giang Trầokqgn khôqcmkng nócwoyi, Tuyêydxcn Bàcarqn tửpiemozbgng khôqcmkng tiếyakqp tụhoftc thảqtoeo phạlcmzt Dưrkthơpiemng Tôqcmkng, màcarqcarq đeqxeem chủizmu đeqxenekd chuyểvlqwn tớqfnzi Tiềnekdm Long thi hộfvgni.

- Trầokqgn ca, nócwoyi lêydxcn Tiềnekdm Long thi hộfvgni nàcarqy, ngưrkthơpiemi đeqxeếyakqn cùuyrhng cócwoyyugstrvvm hay khôqcmkng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.