Độc Tôn Tam Giới

Chương 56 : Khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 1

    trước sau   
- Xem ra, khôutstng cóxkry Long Đnwllrzlfng Hầsefuu dặbbhan dòtbpo, cũpdvdng phảwnrji chènjden élfptp ngưnwllơhikxi. Bằrzlfng khôutstng thìcajl, dùrixjng bổkktnn tọhikxa cùrixjng Giang gia ngưnwllơhikxi kếdnqqt xuốfjtgng âdzezn oárjpkn, cho Giang gia ngưnwllơhikxi đtbpotdryc thếdnqq, hárjpkxkryhikxi Đnwllaqim mỗaqim ta sốfjtgng yêafiln ổkktnn?

Đnwllaqim Nhưnwll Hảwnrji giờkktn phúeneet nàntpey, càntpeng thêafilm kiêafiln đtbpoxucynh quyếdnqqt tâdzezm đtbpoènjde Giang Trầsefun xuốfjtgng.

Khôutstng đtbpoènjde Giang Trầsefun xuốfjtgng, Đnwllaqim Nhưnwll Hảwnrji hắtdryn sẽlfpt khôutstng cóxkry tiềscvvn đtbpoqdll đtbpoárjpkng nóxkryi.

...

Giờkktn phúeneet nàntpey, Giang Trầsefun ởxbdm hai hạyhvwng khảwnrjo hạyhvwch trưnwlllbeac cóxkry thểafilxkryi làntpe đtbpoyhvwi thắtdryng. Cárjpki nàntpey đtbpoafil cho hắtdryn đtbpoưnwllzgvrc rấcgjlt nhiềscvvu nhâdzezn sĩlnze trung lậcajlp ủafilng hộtsem. Từepjt trêafiln ngưnwllkktni Giang Trầsefun, mọhikxi ngưnwllkktni phảwnrjng phấcgjlt thấcgjly đtbpoưnwllzgvrc bóxkryng dárjpkng củafila mìcajlnh.

nwll chấcgjlt khôutstng xuấcgjlt chúeneeng, bàntpei danh chưnwll hầsefuu cũpdvdng khôutstng phảwnrji đtbpohvcknh tiêafilm. Nhưnwllng xuấcgjlt thâdzezn nhưnwll thếdnqq, Giang Trầsefun biểafilu hiệntpen lạyhvwi khôutstng thua nhữnswtng đtbpohvcknh cấcgjlp chưnwll hầsefuu kia.


nwll trêafiln ngưnwllkktni Giang Trầsefun, bọhikxn hắtdryn đtbpoãaaprcajlm đtbpoưnwllzgvrc chỗaqimscvv thárjpkc tìcajlnh cảwnrjm, đtbpoãaaprcajlm đtbpoưnwllzgvrc cộtsemng minh.

Cho nêafiln, thờkktni đtbpoiểafilm Giang Trầsefun xuấcgjlt hiệntpen ởxbdm cửshzza ra vàntpeo hạyhvwng khảwnrjo hạyhvwch thứroqp ba, quanh ngưnwllkktni hắtdryn vâdzeẓy mà theo mộtsemt nhóxkrym lớlbean ngưnwllkktni, vìcajl hắtdryn cổkktnpdvd, vìcajl hắtdryn ủafilng hộtsem.

Đnwllãaapri ngộtsem bựghzec nàntpey, ngoạyhvwi trừepjt sốfjtg íbsygt mấcgjly chưnwll hầsefuu đtbpohvcknh cấcgjlp ra, cũpdvdng chỉhvckxkry Giang Trầsefun mớlbeai có thêafil̉ hưnwllxbdmng thụtsem.

Hạyhvwng khảwnrjo hạyhvwch thứroqp ba, làntpe hạyhvwng đtbpoơhikxn giảwnrjn nhấcgjlt trong tấcgjlt cảwnrj khảwnrjo hạyhvwch trụtsem cộtsemt. Đnwllscvvu làntpe mộtsemt íbsygt đtbpoqdll vậcajlt trụtsem cộtsemt, họhikxc bằrzlfng cárjpkch nhớlbea.

Đnwllưnwllơhikxng nhiêafiln, trong đtbpoóxkryxkry mộtsemt íbsygt đtbposcvv tựghze do phárjpkt huy trìcajlnh bàntpey vàntpe phâdzezn tíbsygch, khảwnrjo thi chíbsygnh làntpe kiếdnqqn thứroqpc củafila chưnwll hầsefuu truyềscvvn nhâdzezn. Nhữnswtng đtbposcvv tựghze do phárjpkt huy nàntpey, dùrixj khôutstng trảwnrj lờkktni, cũpdvdng khôutstng ảwnrjnh hưnwllxbdmng đtbpoyhvwi cụtsemc.

Chỉhvck cầsefun đtbpoárjpkp đtbpoúeneeng nhữnswtng đtbposcvv mụtsemc họhikxc bằrzlfng cárjpkch nhớlbea kia, cóxkry thểafil lấcgjly đtbpoưnwllzgvrc đtbpoafil đtbpoiểafilm, thôutstng qua khảwnrjo hạyhvwch lýscvv luậcajln.

Cho nêafiln, ba hạyhvwng khảwnrjo hạyhvwch trụtsem cộtsemt cóxkry mộtsemt loạyhvwi thuyếdnqqt phárjpkp, chỉhvck cầsefun thôutstng qua hai hạyhvwng khảwnrjo hạyhvwch trưnwlllbeac, hạyhvwng thứroqp ba tựghze nhiêafiln cóxkry thểafil đtbpoi qua.

Trừepjt khi làntpe kẻsyku đtbposefun, hoặbbhac làntpe ngưnwllkktni hoàntpen toàntpen khôutstng dụtsemng côutstng, mớlbeai cóxkry thểafil khôutstng qua đtbpoưnwllzgvrc cửshzza thứroqp ba.

Giang Trầsefun ởxbdm trong tiếdnqqng vỗaqim tay, tiếdnqqn nhậcajlp trưnwllkktnng thi hạyhvwng khảwnrjo hạyhvwch thứroqp ba.

Bốfjtgn quyểafiln trụtsemc, bốfjtgn phầsefun bàntpei thi, đtbpoyhvwi biểafilu cho 《 Võogzm họhikxc thưnwll 》, 《 Linh Dưnwllzgvrc thưnwll》, 《 Quyềscvvn mưnwllu thưnwll》, 《 Binh đtbpoyhvwo thưnwll》.

Thờkktni gian thi rấcgjlt đtbposefuy đtbpoafil, Giang Trầsefun cũpdvdng khôutstng cóxkry gấcgjlp gárjpkp. Hạyhvwng khảwnrjo hạyhvwch thứroqp ba nàntpey, vớlbeai hắtdryn màntpexkryi càntpeng khôutstng cóxkry đtbpotsem khóxkry, đtbpoqdll vậcajlt họhikxc bằrzlfng cárjpkch nhớlbea, kiếdnqqp trưnwlllbeac hắtdryn bồqdlli dưnwllmwrgng năsnhkng lựghzec đtbpohikxc, trăsnhkm vạn năsnhkm bồqdlli dưnwllmwrgng, cơhikx hồqdll đtbpoyhvwt đtbpoếdnqqn cảwnrjnh giớlbeai đtbpoãaapr gặbbhap qua làntpe khôutstng quêafiln đtbpoưnwllzgvrc.

Cho nêafiln, đtbpoqdll vậcajlt họhikxc bằrzlfng cárjpkch nhớlbea, căsnhkn bảwnrjn làntpe khôutstng làntpem khóxkry đtbpoưnwllzgvrc hắtdryn.

Tuyệntpet búeneet vung lêafiln, viếdnqqt lêafiln đtbpoyhvwi danh Giang Trầsefun, sau đtbpoóxkry liềscvvn bắtdryt đtbposefuu đtbpoárjpkp đtbposcvv.


Ưlfptlbeac chừepjtng sau nửshzza canh giờkktn, nhữnswtng đtbposcvv mụtsemc họhikxc bằrzlfng cárjpkch nhớlbea kia, đtbpoãaapr bịxucy Giang Trầsefun hoàntpen thàntpenh viêafiln mãaaprn.

Tiếdnqqp đtbpoếdnqqn, làntpe bộtsem phậcajln tựghze do phárjpkt huy, bộtsem phậcajln đtbposcvv mụtsemc nàntpey, tưnwllơhikxng đtbpofjtgi màntpexkryi rấcgjlt linh hoạyhvwt. Đnwllscvv mụtsemc cũpdvdng tưnwllơhikxng đtbpofjtgi cóxkry chiềscvvu sâdzezu mộtsemt íbsygt.

Đnwllưnwllơhikxng nhiêafiln, dùrixjng tầsefum mắtdryt củafila Giang Trầsefun đtbpoếdnqqn xem, nhữnswtng đtbposcvv mụtsemc nàntpey khôutstng khỏxpqzi quárjpk thôutst thiểafiln, bấcgjlt quárjpk hắtdryn vẫroqpn chăsnhkm chúenee đtbpoárjpkp đtbposcvv.

cajl đtbposcvv mụtsemc rấcgjlt thôutst thiểafiln, nêafiln Giang Trầsefun cũpdvdng bấcgjlt tiệntpen trảwnrj lờkktni quárjpk thâdzezm ảwnrjo. Bởxbdmi vìcajl trìcajlnh đtbpotsemscvv luậcajln củafila Đnwllôutstng Phưnwllơhikxng Vưnwllơhikxng Quốfjtgc, chỉhvck sợzgvr tiêafilu hóxkrya khôutstng đtbpoưnwllzgvrc đtbpoqdll vậcajlt quárjpk thâdzezm ảwnrjo a.

rixjng tri thứroqpc củafila Giang Trầsefun, thậcajlt muốfjtgn trảwnrj lờkktni quárjpk thâdzezm ảwnrjo, sẽlfpt đtbpoafil cho nhữnswtng ngưnwllkktni chấcgjlm bàntpei thi kia củafila Đnwllôutstng Phưnwllơhikxng Vưnwllơhikxng Quốfjtgc, sẽlfpt xem nhưnwll nộtsemp giấcgjly trắtdryng khôutstng cóxkrycajl khárjpkc nhau.

Quárjpk thâdzezm ảwnrjo làntpe xem khôutstng hiểafilu, cárjpki kia cùrixjng khôutstng đtbpoárjpkp cóxkrycajl khárjpkc nhau?

Cho nêafiln, Giang Trầsefun vắtdryt hếdnqqt óxkryc, từepjt trìcajlnh đtbpotsem tri thứroqpc củafila thếdnqq giớlbeai nàntpey, làntpem ra mộtsemt íbsygt trìcajlnh bàntpey.

Nhữnswtng trảwnrj lờkktni nàntpey, ởxbdm trong tri thứroqpc căsnhkn bảwnrjn củafila Giang Trầsefun, xem nhưnwllntpe rấcgjlt thấcgjlp. Nhưnwllng đtbpoafilxbdm chỗaqimntpey, Giang Trầsefun vẫroqpn còtbpon cóxkry chúeneet lo lắtdryng, lo lắtdryng quárjpk cao, sẽlfpt dẫroqpn phárjpkt phiềscvvn toárjpki khôutstng cầsefun thiếdnqqt.

Cho nêafiln hắtdryn élfptp lạyhvwi, cuốfjtgi cùrixjng ngăsnhkn chặbbhan xúeneec đtbpotsemng phárjpkt huy, đtbpoem nhữnswtng trìcajlnh bàntpey kia khốfjtgng chếdnqqxbdm trêafiln trụtsemc hoàntpenh tri thứroqpc củafila Đnwllôutstng Phưnwllơhikxng Vưnwllơhikxng Quốfjtgc.

Kểafil từepjt đtbpoóxkry, cũpdvdng cóxkry chúeneet lao tâdzezm lao lựghzec a. Ưlfptlbeac chừepjtng mộtsemt canh giờkktn, Giang Trầsefun xélfptt duyệntpet bàntpei thi thoárjpkng mộtsemt phárjpkt, phárjpkt hiệntpen khôutstng thểafil bắtdryt bẻsyku, liềscvvn nộtsemp bàntpei thi.

Theo nhưnwll quy củafil, quan chấcgjlp sựghze phụtsem trárjpkch khảwnrjo hạyhvwch, thu quyểafiln trụtsemc củafila Giang Trầsefun, bỏxpqzntpeo trong hộtsemp.

- Giang Trầsefun, cửshzza khảwnrjo hạyhvwch nàntpey, câdzez̀n cao tầsefung thẩtqhhm duyệntpet, trảwnrji qua tấcgjlt cảwnrj ngưnwllkktni phụtsem trárjpkch phêafilcajlnh, mớlbeai cóxkry thểafil ra thàntpenh tíbsygch. Cárjpki quy củafilntpey, chắtdryc hẳnjden ngưnwllơhikxi hiểafilu a?

Quy củafilrjpkc thựghzec làntpe nhưnwll vậcajly, Giang Trầsefun cũpdvdng khôutstng cóxkry ýscvvcajl, nhẹogzm gậcajlt đtbposefuu.


rixj sao mặbbhac kệntpe ai đtbpoếdnqqn chấcgjlm, bàntpei thi nàntpey làntpe khẳnjdeng đtbpoxucynh cóxkry thểafilnwllzgvrt qua kiểafilm tra. Vềscvv đtbpoiểafilm nàntpey, Giang Trầsefun phi thưnwllkktnng tựghze tin.

Hoàntpen thàntpenh ba hạyhvwng khảwnrjo hạyhvwch trụtsem cộtsemt, thờkktni gian kỳtqhh thậcajlt đtbpoãaapr ban đtbpoêafilm. Tuyêafiln Bàntpen tửshzz mộtsemt đtbpoưnwllkktnng chạyhvwy chậcajlm đtbpoi theo Giang Trầsefun, dùrixjng hìcajlnh thểafil kia, muốfjtgn đtbpoi theo bôutsṭ pháp củafila Giang Trầsefun cũpdvdng khôutstng dễepjtntpeng.

Đnwlli khôutstng bao xa, cảwnrj ngưnwllkktni Bàntpen tửshzz thởxbdm hồqdllng hộtsemc:

- Trầsefun ca, ngưnwllơhikxi chờkktnrjpkc huynh đtbpontpe a.

- Trầsefun ca, đtbpontpe đtbpontpe ta ởxbdmrixjng Hạyhvwc Lâdzezu đtbpobbhat mộtsemt bàntpen, chíbsygnh làntpecajl chúeneec mừepjtng Trầsefun ca ngưnwllơhikxi thôutstng qua xélfptt duyệntpet. Bàntpen tửshzz ta sớlbeam đtbpoãaapr biếdnqqt rõogzm, Trầsefun ca ngưnwllơhikxi nhấcgjlt đtbpoxucynh làntpe giảwnrj heo ăsnhkn thịxucyt hổkktn. Trưnwlllbeac kia khôutstng cóxkry thôutstng qua khảwnrjo hạyhvwch, làntpe cốfjtg ýscvvntpey ra yếdnqqu thếdnqq, hắtdryc hắtdryc, trêafiln chiếdnqqn lưnwllzgvrc têafil liệntpet đtbpofjtgi thủafil a!

Tuyêafiln Bàntpen tửshzzaapr thíbsygdzezng bốfjtgc nhưnwllnwlllbeac thủafily triềscvvu, mộtsemt chúeneet cũpdvdng khôutstng đtbpoxpqz mặbbhat.

- Tùrixjng Hạyhvwc Lâdzezu liềscvvn khôutstng đtbpoi a.

Giang Trầsefun nhàntpen nhạyhvwt nóxkryi mộtsemt câdzezu, câdzezn nhăsnhḱc chốfjtgc lárjpkt, nhìcajln nhìcajln vẻsyku mặbbhat nóxkryng bỏxpqzng củafila Tuyêafiln Bàntpen tửshzzrixjng Hồqdll Khâdzezu Nhạyhvwc, than nhẹogzm mộtsemt tiếdnqqng nóxkryi:

- Buổkktni tốfjtgi đtbpoếdnqqn phủafil củafila ta họhikxp mặbbhat.

Hồqdll Khâdzezu Nhạyhvwc gậcajlt đtbposefuu:

- Đnwllúng, Trầsefun ca nóxkryi rấcgjlt đtbpoúeneeng. Lãaapro đtbposefuu tửshzz nhàntpe củafila ta cũpdvdng nóxkryi, gầsefun đtbpoâdzezy vưnwllơhikxng đtbpoôutst nhiêafil̀u thịxucy phi, loạyhvwi đtbpoxucya phưnwllơhikxng nhưnwllrixjng Hạyhvwc Lâdzezu kia, chúeneeng ta vẫroqpn làntpe íbsygt đtbpoi thìcajl tốfjtgt hơhikxn.

- Hắtdryc hắtdryc, Trầsefun ca nóxkryi khôutstng đtbpoi, vậcajly thìcajl khôutstng đtbpoi. Hơhikxn nữnswta, đtbpoi quýscvv phủafil củafila Trầsefun ca, huynh đtbpontpe chúeneeng ta càntpeng cóxkry mặbbhat mũpdvdi khôutstng phảwnrji sao?

Tuyêafiln Bàntpen tửshzzntpe ngưnwllkktni lanh lợzgvri, chuyểafiln biếdnqqn rấcgjlt nhanh, ngưnwllzgvrc lạyhvwi khôutstng ăsnhkn chếdnqqt lý.

Giang Chíbsygnh vớlbeai tưnwllrjpkch Quảwnrjn gia, lúeneec nàntpey làntpeeneec hắtdryn phárjpkt huy tárjpkc dụtsemng. Nghe Giang Trầsefun nóxkryi nhưnwll vậcajly, lậcajlp tứroqpc nóxkryi:

- Thuộtsemc hạyhvw trởxbdm vềscvv chuẩtqhhn bịxucy mộtsemt chúeneet.

Đnwllếdnqqn Giang Hãaaprn Hầsefuu phủafil, bọhikxn ngưnwllkktni Tuyêafiln Bàntpen tửshzzntpeng thêafilm phóxkryng túeneeng.

ntpe Giang Trầsefun, sau khi đtbpoi vàntpeo thếdnqq giớlbeai nàntpey, cũpdvdng làntpe lầsefun đtbposefuu tiêafiln cùrixjng mấcgjly bằrzlfng hữnswtu gặbbhap nhau, rấcgjlt vui vẻsykutbpoa thuậcajln. Trong bữnswta tiệntpec nghe bọhikxn ngưnwllkktni Tuyêafiln Bàntpen tửshzz tròtbpo chuyệntpen, nhắtdryc tớlbeai dĩlnzeaaprng chua xóxkryt, cũpdvdng hơhikxi cóxkry chúeneet thổkktnn thứroqpc.

- Trầsefun ca, ngưnwllơhikxi nóxkryi Dưnwllơhikxng Tôutstng kia, cóxkry phảwnrji vôutstcajlnh vôutst nghĩlnzea hay khôutstng. Nhớlbea ngàntpey đtbpoóxkry, ngưnwllơhikxi bảwnrjo vệntpe hắtdryn nhưnwll vậcajly, sau khi ngưnwllơhikxi xảwnrjy ra chuyệntpen, hắtdryn liềscvvn co đtbposefuu rụtsemt cổkktn, khôutstng dárjpkm cùrixjng chúeneeng ta lui tớlbeai. Xem ra, ngưnwllkktni nàntpey làntpe khôutstng đtbpoárjpkng tin cậcajly. Uổkktnng Tuyêafiln Bàntpen tửshzz ta trưnwlllbeac kia coi hắtdryn làntpe huynh đtbpontpe, thựghzec khôutstng phảwnrji thứroqpcajl!

Tuyêafiln Bàntpen tửshzz nhắtdryc tớlbeai Dưnwllơhikxng Tôutstng, liềscvvn rấcgjlt tứroqpc giậcajln.

Giang Trầsefun thìcajlrixjy ýscvvnwllkktni cưnwllkktni, từepjt chốfjtgi cho ýscvv kiếdnqqn. Bởxbdmi vìcajlrjpki gọhikxi làntpe ngưnwllkktni cóxkry chíbsyg riêafilng, Dưnwllơhikxng Tôutstng kia xu lợzgvri trárjpknh hạyhvwi, lựghzea chọhikxn lậcajlp trưnwllkktnng cóxkry lợzgvri cho mìcajlnh, khôutstng lựghzea chọhikxn tìcajlnh nghĩlnzea huynh đtbpontpe, đtbpoóxkryntpe lựghzea chọhikxn củafila cárjpk nhâdzezn hắtdryn.

Chỉhvckntpe, trong nộtsemi tâdzezm Giang Trầsefun, dĩlnze nhiêafiln làntpe đtbpoem Dưnwllơhikxng Tôutstng bàntpei trừepjt ra tâdzezm tríbsyg củafila mìcajlnh.

Gặbbhap Giang Trầsefun khôutstng nóxkryi, Tuyêafiln Bàntpen tửshzzpdvdng khôutstng tiếdnqqp tụtsemc thảwnrjo phạyhvwt Dưnwllơhikxng Tôutstng, màntpentpe đtbpoem chủafil đtbposcvv chuyểafiln tớlbeai Tiềscvvm Long thi hộtsemi.

- Trầsefun ca, nóxkryi lêafiln Tiềscvvm Long thi hộtsemi nàntpey, ngưnwllơhikxi đtbpoếdnqqn cùrixjng cóxkryaaprdzezm hay khôutstng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.