Độc Tôn Tam Giới

Chương 55 : Biểu hiện kinh người, đổi mới kỷ lục

    trước sau   
- Hừqwbt, đpfjsqwbtng cầtizem Giang Trầtizen so sábceynh vớcqldi Long Cưxnox Tuyếrjnft tiểpgmmu thưxnox. Hắjqftn khôpfjsng xứvdlong!

- Đzofpúng, tuy Giang Trầtizen giảvllg heo ăggodn thịbtjlt hổhmbk, nhưxnoxng hắjqftn cuốmppti cùhmbkng chỉtizebcca thiêbyitn tàbccai bìpeiwnh thưxnoxpeiwng. Long Cưxnox Tuyếrjnft tiểpgmmu thưxnox, đpfjsâcqldy chíujumnh làbcca kỳrzsjbccai ngúbtjlt trờpeiwi! Tiêbyitn Thiêbyitn Thanh Loan thểpgmm, bịbtjlxqzsn Thếrjnfpfjsng Môpfjsn nhìpeiwn trúbtjlng. Bọrzsun hắjqftn căggodn bảvllgn khôpfjsng ởoroc mộzsltt cấdafcp bậcqldc.

- Cầtizem Giang Trầtizen so sábceynh vớcqldi Long Cưxnox Tuyếrjnft tiểpgmmu thưxnox, cábceyi kia chíujumnh làbcca khinh nhờpeiwn Long Cưxnox Tuyếrjnft tiểpgmmu thưxnox!

hmbki đpfjsếrjnfn Long Cưxnox Tuyếrjnft, rấdafct nhiềpeiwu phầtizen tửpgmv cuồsemdng nhiệxqzst nhao nhao mởoroc miệxqzsng, đpfjsem Giang Trầtizen bỡtkpsn cợxnoxt.

Bởoroci vậcqldy cóhmbk thểpgmm thấdafcy đpfjsưxnoxxnoxc, Long Cưxnox Tuyếrjnft ởoroc trong nhữyzxang chưxnox hầtizeu truyềpeiwn nhâcqldn nàbccay, làbcca rấdafct cóhmbk uy vọrzsung. Khôpfjsng thểpgmm khôpfjsng nóhmbki, mịbtjl lựoswvc củxhbja nàbccang nàbccay, khôpfjsng phảvllgi chuyệxqzsn đpfjsùhmbka.

- Mấdafcy ngưxnoxpeiwi cábceyc ngưxnoxơpevxi, phóhmbkng cábceyi chóhmbkbceypeiw? Trầtizen ca làbcca Trầtizen ca, cầtizen lấdafcy cùhmbkng ai so sao?
Mộzsltt tiếrjnfng quábceyt giốmpptng nhưxnox đpfjsbtjla chấdafcn.

Đzofpúbtjlng làbcca Tuyêbyitn Bàbccan tửpgmv chạuurfy tớcqldi. Hắjqftn làbcca tửpgmv trung củxhbja Giang Trầtizen, nghe đpfjsưxnoxxnoxc cóhmbk ngưxnoxpeiwi khinh thịbtjl Giang Trầtizen, đpfjspgmm Tuyêbyitn Bàbccan tửpgmv hắjqftn khôpfjsng thểpgmm nhẫxnoxn.

byitn cạuurfnh Tuyêbyitn Bàbccan tửpgmv, làbcca Hồsemd Khâcqldu Nhạuurfc.

Hai ngưxnoxpeiwi nàbccay mộzsltt cábceyi mậcqldp mạuurfp, mộzsltt cábceyi hùhmbkng trábceyng, nhưxnox hai ngọrzsun núi, cho ngưxnoxpeiwi mộzsltt loạuurfi cảvllgm giábceyc ábceyp bábceych.

hmbki châcqldm chọrzsuc dễhmbkbccang, nhưxnoxng thậcqldt muốmpptn bọrzsun hắjqftn đpfjsi đpfjsjqftc tộzslti Giang Trầtizen, hiệxqzsn tạuurfi bọrzsun hắjqftn còdrrqn khôpfjsng cóhmbk đpfjsvllgm lưxnoxxnoxng gìpeiw. Hai ngưxnoxpeiwi nàbccay làbcca bằhxtpng hữyzxau củxhbja Giang Trầtizen, đpfjsjqftc tộzslti bọrzsun hắjqftn, chẳtwkeng khábceyc nàbccao đpfjsjqftc tộzslti Giang Trầtizen.

Lạuurfi làbcca nửpgmva canh giờpeiw đpfjsi qua...

Tuyêbyitn Bàbccan tửpgmv nhìpeiwn đpfjssemdng hồsemdbceyt tíujumnh toábceyn thờpeiwi gian, đpfjsãicznbcca đpfjssemdng hồsemdbceyt thứvdlobceyu rôpfjs̀i.

Mỗrrvji đpfjssemdng hồsemdbceyt đpfjspeiwu đpfjsuurfi biểpgmmu nửpgmva canh giờpeiw. Nóhmbki cábceych khábceyc, Giang Trầtizen đpfjsãiczn dừqwbtng lạuurfi ba canh giờpeiw.

bcca giờpeiw khắjqftc nàbccay trong kiếrjnfm khíujum thấdafct, đpfjsãicznbcca ba mưxnoxơpevxi hai lầtizen kiếrjnfm khíujumpfjsng kíujumch.

Trêbyitn miệxqzsng Tuyêbyitn Bàbccan tửpgmv nhưxnox trưxnoxcqldc hàbccao khíujumxnoxxnoxt mâcqldy, nhưxnoxng trong tay ábceyo lạuurfi âcqldm thầtizem niếrjnft đpfjsmpptt ngóhmbkn tay, bábceyn rẻrzsj nộzslti tâcqldm khẩpgmvn trưxnoxơpevxng củxhbja hắjqftn.

- Tuyêbyitn bàbccan tửpgmv, ngưxnoxơpevxi nóhmbki Trầtizen ca cóhmbk thểpgmm nguy hiểpgmmm hay khôpfjsng?

Hồsemd Khâcqldu Nhạuurfc cũvlskng cóhmbk chúbtjlt lo lắjqftng.

- Trầtizen ca làbcca loạuurfi ngưxnoxpeiwi khôpfjsng cóhmbk tựoswvpeiwnh hiểpgmmu lấdafcy sao?


Tuyêbyitn Bàbccan tửpgmv hỏzpuli lạuurfi. Lờpeiwi nóhmbki tuy nóhmbki nhưxnox thếrjnf, kỳrzsj thậcqldt trong nộzslti tâcqldm Tuyêbyitn Bàbccan tửpgmv lạuurfi khôpfjsng cóhmbk nắjqftm chắjqftc.

Trưxnoxcqldc kia, Giang Trầtizen cũvlskng khôpfjsng cóhmbk ngưxnoxu bứvdloc qua nhưxnox vậcqldy a.

Thoábceyng cábceyi khiêbyitu chiếrjnfn ba canh giờpeiw, ởoroc trong giớcqldi chưxnox hầtizeu truyềpeiwn nhâcqldn nàbccay, bềpeiw ngoàbccai giốmpptng nhưxnox chỉtizehmbk Long Cưxnox Tuyếrjnft khiêbyitu chiếrjnfn qua. Hơpevxn nữyzxaa cũvlskng khôpfjsng cóhmbk kiêbyitn trìpeiw đpfjsếrjnfn toàbccan bộzsltbccanh trìpeiwnh chấdafcm dứvdlot.

Nếrjnfu nhưxnoxbceyi đpfjssemdng hồsemdbceyt nàbccay chảvllgy hếrjnft, Giang Trầtizen trởoroc ra, hắjqftn chẳtwkeng khábceyc nàbccao làbcca phábcey ghi chédtlpp cũvlsk!

Thếrjnf nhưxnoxng màbcca, thờpeiwi đpfjsiểpgmmm Long Cưxnox Tuyếrjnft khiêbyitu chiếrjnfn hạuurfng khảvllgo hạuurfch thứvdlo hai, đpfjsãicznbccabceym mạuurfch châcqldn khíujum, sắjqftp đpfjsi vàbccao chíujumn mạuurfch châcqldn khíujum.

bccang khiêbyitu chiếrjnfn kiếrjnfm khíujum thấdafct, cũvlskng làbccapeiwujumch thíujumch tiềpeiwm lựoswvc, mộzsltt lầtizen hàbccanh đpfjszsltng đpfjszsltt phábceypfjsng cùhmbkm xiềpeiwng xíujumch, thàbccanh côpfjsng tấdafcn thăggodng đpfjsếrjnfn chíujumn mạuurfch châcqldn khíujum!

Kếrjnft quảvllg, nàbccang thàbccanh côpfjsng.

Tuy cuốmppti cùhmbkng khôpfjsng cóhmbk hoàbccan toàbccan vưxnoxxnoxt qua ba mưxnoxơpevxi hai lầtizen kiếrjnfm khíujumpfjsng kíujumch, nhưxnoxng màbcca, nàbccang lạuurfi mộzsltt lầtizen hàbccanh đpfjszsltng đpfjszsltt phábcey chíujumn mạuurfch châcqldn khíujum, oanh đpfjszsltng toàbccan bộzsltxnoxơpevxng Quốmpptc.

Ngay lúbtjlc đpfjsóhmbk, Long Cưxnox Tuyếrjnft dùhmbkng khôpfjsng đpfjsếrjnfn mưxnoxpeiwi lăggodm tuổhmbki, mộzsltt lầtizen hàbccanh đpfjszsltng đpfjszsltt phábcey chíujumn mạuurfch châcqldn khíujum, trởoroc thàbccanh cưxnoxpeiwng giảvllghmbk đpfjsếrjnfm đpfjsưxnoxxnoxc trong toàbccan bộzsltxnoxơpevxng Quốmpptc.

Phảvllgi biếrjnft rằhxtpng, cấdafcp bậcqldc chíujumn mạuurfch châcqldn khíujumbccay, ngoạuurfi trừqwbt sốmppt íujumt Châcqldn Khíujum đpfjsuurfi sưxnox ra, chẳtwkeng khábceyc gìpeiwbcca khôpfjsng ngưxnoxpeiwi có thêbyit̉ đpfjsbtjlch.

bcca Châcqldn Khíujum đpfjsuurfi sưxnox củxhbja Vưxnoxơpevxng Quốmpptc, khôpfjsng ngưxnoxpeiwi nàbccao khôpfjsng phảvllgi lãiczno gia hỏzpula tu luyệxqzsn vàbccai thậcqldp niêbyitn. Dùhmbkng khôpfjsng đpfjsếrjnfn 15 tuổhmbki, cóhmbk thểpgmmbceynh vai lãiczno tưxnoxbceych Châcqldn Khíujum đpfjsuurfi sưxnox. Thiêbyitn phúbtjl nhưxnox thếrjnf, khôpfjsng hổhmbkbcca Tiêbyitn Thiêbyitn Thanh Loan thểpgmm.

bcca Long Cưxnox Tuyếrjnft hôpfjsm nay, tuổhmbki tròdrrqn 16. Ẩxqzsn ẩpgmvn cóhmbk nghe đpfjssemdn, nàbccang cábceych Châcqldn Khíujum đpfjsuurfi sưxnoxxnoxpeiwi mạuurfch châcqldn khíujum, cũvlskng chỉtizebcca mộzsltt tầtizeng hơpevxi mỏzpulng, vừqwbta đpfjsâcqldm tứvdloc phábcey.

Mọrzsui ábceynh mắjqftt, đpfjspeiwu khôpfjsng chuyểpgmmn mắjqftt nhìpeiwn chằhxtpm chằhxtpm vàbccao cábceyi đpfjssemdng hồsemdbceyt kia.


Giờpeiw phúbtjlt nàbccay, tâcqldm tìpeiwnh rấdafct nhiềpeiwu ngưxnoxpeiwi đpfjspeiwu cựoswvc kỳrzsj phứvdloc tạuurfp. Đzofpãiczn chờpeiw đpfjsxnoxi mộzsltt kỳrzsjujumch sinh ra, đpfjspgmm cho Vưxnoxơpevxng Quốmpptc xuấdafct hiệxqzsn mộzsltt íujumt đpfjspeiwbccai nói chuyệxqzsn mớcqldi lạuurf. Đzofpsemdng thờpeiwi lạuurfi ẩpgmvn ẩpgmvn cóhmbk chúbtjlt ghen ghédtlpt, Giang Trầtizen nàbccay dựoswva vàbccao cábceyi gìpeiw, đpfjszsltt nhiêbyitn nổhmbki tiếrjnfng nhưxnox vậcqldy?

bcca đpfjsám ngưxnoxpeiwi hâcqldm môpfjṣ củxhbja Long Cưxnox Tuyếrjnft, thìpeiwbccang âcqldm thầtizem nguyềpeiwn rủxhbja, hi vọrzsung Giang Trầtizen bịbtjl mộzsltt đpfjsuurfo kiếrjnfm khíujum đpfjsábceynh trúbtjlng, nhưxnox vậcqldy xong đpfjspeiwi a.

Bởoroci vìpeiw, Long Cưxnox Tuyếrjnft làbcca Nữyzxa Thầtizen trong lòdrrqng bọrzsun hắjqftn. Ghi chédtlpp màbcca Nữyzxa Thầtizen bảvllgo trìpeiw, bọrzsun hắjqftn tuyệxqzst đpfjsmppti khôpfjsng muốmpptn bịbtjl mộzsltt ăggodn chơpevxi thiếrjnfu gia, trưxnoxcqldc kia cóhmbk tiếrjnfng xấdafcu phábcey vỡtkps.

Đzofppgmm cho Giang Trầtizen đpfjsábceynh vỡtkps ghi chédtlpp củxhbja Long Cưxnox Tuyếrjnft, cábceyi kia chíujumnh làbccavlsk nhụebxtc đpfjsmppti vớcqldi nữyzxa thầtizen!

Nhưxnoxng màbcca, tìpeiwnh thếrjnf tuyệxqzst sẽxqzs khôpfjsng bởoroci vìpeiw ngưxnoxpeiwi nàbccao đpfjsóhmbk suy nghĩ màbcca xuấdafct hiệxqzsn cảvllgi biếrjnfn. Hạuurft cábceyt trong đpfjssemdng hồsemdbceyt, chậcqldm rãiczni xóhmbki mòdrrqn, thờpeiwi gian chậcqldm rãiczni trôpfjsi qua.

Rốmpptt cụebxtc, cábceyi đpfjssemdng hồsemdbceyt kia thấdafcy đpfjsábceyy rôpfjs̀i.

Theo mộzsltt đpfjsábceym cábceyt cuốmppti cùhmbkng chảvllgy xuốmpptng, toàbccan bộzslt đpfjssemdng hồsemdbceyt rốmpptt cụebxtc chảvllgy hếrjnft!

hmbki cábceych khábceyc, ba canh giờpeiw đpfjsãiczn đpfjsếrjnfn!

Cửpgmva đpfjsábcey kiếrjnfm khíujum thấdafct từqwbt từqwbt mởoroc ra, trêbyitn trábceyn Giang Trầtizen hơpevxi cóhmbk chúbtjlt mồsemdpfjsi. Năggodm đpfjsoạuurfn thờpeiwi gian trưxnoxcqldc, cũvlskng khôpfjsng cóhmbk đpfjspgmm cho hắjqftn cốmppt hếrjnft sứvdloc nhưxnox thếrjnf.

Đzofpếrjnfn đpfjsoạuurfn thờpeiwi gian thứvdlobceyu, ba mưxnoxơpevxi hai lầtizen kiếrjnfm khíujumpfjsng kíujumch, thậcqldt làbcca quábcey kinh ngưxnoxpeiwi. Nếrjnfu khôpfjsng phảvllgi Giang Trầtizen đpfjsmppti vớcqldi quy luậcqldt kiếrjnfm khíujumhmbk chúbtjlt nắjqftm chắjqftc, dùhmbkng tu vi thựoswvc tếrjnf củxhbja hắjqftn, chỉtize sợxnox khiêbyitng khôpfjsng nổhmbki.

Nhìpeiwn Giang Trầtizen từqwbt trong kiếrjnfm khíujum thấdafct chậcqldm rãiczni đpfjsi ra, nhữyzxang ngưxnoxpeiwi vốmpptn dùhmbkng ngôpfjsn ngữyzxapfjsng kíujumch Giang Trầtizen kia, giờpeiw phúbtjlt nàbccay đpfjspeiwu chộzsltt dạuurfdtlp trábceynh.

xnoxcqldi con mắjqftt sábceyng ngờpeiwi thấdafcu triệxqzst củxhbja Giang Trầtizen, phảvllgng phấdafct nộzslti tâcqldm âcqldm u củxhbja nhữyzxang ngưxnoxpeiwi nàbccay đpfjspeiwu triệxqzst đpfjspgmm lộzslt ra.

Bọrzsun hắjqftn giờpeiw phúbtjlt nàbccay, vâcqlḍy mà dũvlskng khíujumhmbkng ábceynh mắjqftt củxhbja Giang Trầtizen tiếrjnfp xúbtjlc cũvlskng khôpfjsng cóhmbk.


bcca Giang Trầtizen, cảvllg ngưxnoxpeiwi nhưxnox mộzsltt thanh đpfjsao sắjqftc bédtlpn, mỗrrvji đpfjsi mộzsltt bưxnoxcqldc, mũvlski nhọrzsun kia liềpeiwn nặngqpng mộzsltt phầtizen. Làbccam cho tấdafct cảvllg mọrzsui ngưxnoxpeiwi ẩpgmvn ẩpgmvn cóhmbk mộzsltt loạuurfi ảvllgo giábceyc, cábceyi nàbccay khôpfjsng phảvllgi Giang Trầtizen đpfjsi tớcqldi, rõlpbvbccang làbcca mộzsltt thanh thầtizen binh lợxnoxi khíujum, từqwbtng bưxnoxcqldc đpfjsi ra.

Trảvllgi qua ba mưxnoxơpevxi hai lầtizen kiếrjnfm khíujumcqld̉y lêbyit̃, trêbyitn ngưxnoxpeiwi Giang Trầtizen, giờpeiw phúbtjlt nàbccay xábceyc thựoswvc tràbccan đpfjstizey mũvlski nhọrzsun. Nóhmbki hắjqftn bịbtjl kiếrjnfm khíujumcqld̉y lêbyit̃, còdrrqn khôpfjsng bằhxtpng nóhmbki làbcca kiếrjnfm khíujum tạuurfo hìpeiwnh.

hmbki ngắjqftn lạuurfi, cảvllg ngưxnoxpeiwi Giang Trầtizen, nhưxnoxbccahmbkng kiếrjnfm khíujum dung hợxnoxp, bộzsltc lộzsltbccai năggodng!

- Trầtizen ca Trầtizen ca, đpfjsxqzs nhấdafct thiêbyitn tàbccai.

Tuyêbyitn Bàbccan tửpgmvujumch đpfjszsltng hôpfjs to.

- Giang Trầtizen, chúbtjlc mừqwbtng ngưxnoxơpevxi, hạuurfng khảvllgo hạuurfch thứvdlo hai, hoàbccan mỹrrvj thôpfjsng qua!

Quan chấdafcp sựoswv phụebxt trábceych khảvllgo hạuurfch nàbccay, cũvlskng vôpfjshmbkng kinh ngạuurfc, đpfjsmppti vớcqldi Giang Trầtizen biểpgmmu hiệxqzsn, tựoswv đpfjsábceyy lòdrrqng bộzslti phụebxtc.

Loạuurfi biểpgmmu hiệxqzsn đpfjsngqpc sắjqftc nàbccay, cũvlskng khôpfjsng phảvllgi tùhmbky tùhmbky tiệxqzsn tiệxqzsn cóhmbk thểpgmm chứvdlong kiếrjnfn. Chấdafcp sựoswvbccay tậcqldn mắjqftt chứvdlong nhậcqldn, tựoswv nhiêbyitn cũvlskng cảvllgm thấdafcy thậcqldp phầtizen tựoswvbccao.

...

- Cábceyi gìpeiw? Ba canh giờpeiw? Ngưxnoxơpevxi xábceyc đpfjsbtjlnh kiếrjnfm khíujum thấdafct khôpfjsng cóhmbk vấdafcn đpfjspeiw?

Đzofprrvj Nhưxnox Hảvllgi nhậcqldn đpfjsưxnoxxnoxc bábceyo cábceyo thàbccanh tíujumch củxhbja Giang Trầtizen ởoroc hạuurfng khảvllgo hạuurfch thứvdlo hai, quảvllg thựoswvc khóhmbkbcca tin đpfjsưxnoxxnoxc.

bceyi kỷpgmv lụebxtc nàbccay, làbcca ngay cảvllg Long Cưxnox Tuyếrjnft trưxnoxcqldc kia biểpgmmu hiệxqzsn, cũvlskng phảvllgi cam bábceyi hạuurf phong.

- Kiếrjnfm khíujum thấdafct khôpfjsng sai, tiểpgmmu tửpgmv kia, xábceyc thựoswvc dừqwbtng lạuurfi trọrzsun vẹngqpn ba canh giờpeiw. Thiếrjnft Giábceyp phi trùhmbkng càbccang làbcca bắjqftn chếrjnft hai trăggodm con.

- Giang Trầtizen!

Trong đpfjsôpfjsi mắjqftt âcqldm trầtizem củxhbja Đzofprrvj Nhưxnox Hảvllgi, càbccang bắjqftn ra âcqldm trầtizem chi sắjqftc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.