Độc Tôn Tam Giới

Chương 49 : Thế cục Vương đô gợn sóng 2

    trước sau   
hzalfzdŕn xem ra, tiêxyoun lễdwux hậwoumu binh, khôekgbng phảtofli làifsyifsy kiêxyoung kịldcl Giang gia mạvgomnh bao nhiêxyouu, màifsyifsy muốkutln thàifsynh lậwoump thanh danh lấtccly đxwwoqytcc phụfrbic ngưiydbwoumi. Hôekgbm nay loạvgomi phưiydbơdwuxng thứqytcc giảtofl nhâazrin giảtofl nghĩgedta nàifsyy khôekgbng dùgedtng đxwwoưiydbproac, Giang gia phụfrbi tửqqar khôekgbng tácqyln thưiydbjihhng, vậwoumy có thêxyoủ vạvgomch mặbolot, dùgedtng thủifsy đxwwooạvgomn dãaqyy man!

...

Ngay thờwoumi đxwwoiểvmldm Long Đeqeynyqxng Hầbolou suốkutlt đxwwoêxyoum hộdfusi nghịldcl, tạvgomi Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun, tấtcclt cảtofl cao tầbolong đxwwonsgrng dạvgomng cũlnxwng triệxyouu tậwoump hộdfusi nghịldcl.

Bốkutln Đeqeyvgomi Đeqeyiệxyoun Chủifsy, thậwoump đxwwovgomi trưiydbjihhng lãaqyyo, Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun tấtcclt cảtofl cao tầbolong, toàifsyn bộdfus đxwwoqaapu cógedt mặbolot.

Tam Đeqeyiệxyoun Chủifsy Kiềqaapu Bạvgomch Thạvgomch đxwwoem sựlflbifsynh phácqylt sinh ởjihh Long Đeqeynyqxng Hầbolou phủifsy, mộdfust năfzdrm mộdfust mưiydbwoumi nógedti ra.

Tạvgomi Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun, Đeqeyvgomi Đeqeyiệxyoun Chủifsy Tốkutlng Thiêxyoun Tinh khốkutlng chếscrp lấtccly quyềqaapn nógedti chuyệxyoun tuyệxyout đxwwokutli, nógedti làifsy trụ côekgḅt củifsya cảtofliydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun cũlnxwng khôekgbng quácqyl phậwoumn.


Sau khi Tam Đeqeyiệxyoun Chủifsy giảtoflng thuậwoumt hoàifsyn tấtcclt, tấtcclt cảtofl ácqylnh mắdciwt đxwwoqaapu ngay ngắdciwn nhìifsyn vềqaap phíhfcea Tốkutlng Thiêxyoun Tinh Đeqeyvgomi Đeqeyiệxyoun Chủifsy. Hiểvmldn nhiêxyoun, trưiydbhoigc khi khôekgbng rõkrhw cách nghĩ củifsya Đeqeyvgomi Đeqeyiệxyoun Chủifsy, ai cũlnxwng khôekgbng dácqylm tùgedty tiệxyoun mởjihh miệxyoung.

Tốkutlng Thiêxyoun Tinh cưiydbwoumi ha ha nógedti:

- Ta trưiydbhoigc khôekgbng biểvmldu lộdfus thácqyli đxwwodfus, mọdkjci ngưiydbwoumi cógedt ýjbyj kiếscrpn gìifsy khôekgbng, trưiydbhoigc nógedti mộdfust chúkmawt đxwwoi!

- Thầbolon Túkmaw Tạvgomo Hógedta Đeqeyan kia ngay cảtofl Thuấtccln lãaqyyo cũlnxwng nógedti cógedt chíhfcen thàifsynh chắdciwc chắdciwn, tấtcclt nhiêxyoun làifsy tin cậwoumy. Ta cảtoflm thấtccly, Tam Đeqeyiệxyoun Chủifsy lựlflba chọdkjcn rấtcclt chíhfcenh xácqylc.

Trong đxwwoógedt mộdfust gãaqyy trưiydbjihhng lãaqyyo trưiydbhoigc tiêxyoun mởjihh miệxyoung.

- Ta cũlnxwng ủifsyng hộdfus Tam Đeqeyiệxyoun Chủifsy, Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun ởjihhiydbơdwuxng đxwwoôekgb dừnptung châazrin mấtccly trăfzdrm năfzdrm, khôekgbng cógedt khảtoflfzdrng chu đxwwoácqylo, ai cũlnxwng khôekgbng đxwwodciwc tộdfusi. Vìifsy lợproai íhfcech củifsya Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun, đxwwodciwc tộdfusi mộdfust íhfcet ngưiydbwoumi, đxwwoógedtlnxwng làifsy sựlflbifsynh khôekgbng cógedt biệxyoun phácqylp.

- Đeqeyúkmawng vậwoumy, Thầbolon Túkmaw Tạvgomo Hógedta Đeqeyan kia tiềqaapn cảtoflnh sácqylng sủifsya nhưiydb thếscrp, thịldcl trưiydbwoumng lợproai nhuậwoumn lớhoign nhưiydb vậwoumy, đxwwonptung nógedti làifsy đxwwodciwc tộdfusi Long Đeqeynyqxng Hầbolou, dùgedt đxwwodciwc tộdfusi càifsyng nhiềqaapu chưiydb hầbolou nữnyqxa, chúkmawng ta cũlnxwng khôekgbng cógedt lựlflba chọdkjcn.

Nhìifsyn ra đxwwoưiydbproac, cao tầbolong ủifsyng hộdfus Kiềqaapu Bạvgomch Thạvgomch, vẫljlln tưiydbơdwuxng đxwwokutli nhiềqaapu. Mọdkjci ngưiydbwoumi đxwwoqytcng ởjihh trêxyoun lợproai íhfcech củifsya Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun câazrin nhăfzdŕc vấtccln đxwwoqaap, đxwwoqaapu cảtoflm thấtccly Kiềqaapu Bạvgomch Thạvgomch lựlflba chọdkjcn khôekgbng cógedt bấtcclt cứqytc vấtccln đxwwoqaapifsy.

- Lãaqyyo Nhịldcl, ngưiydbơdwuxi cũlnxwng nógedti xem.

Tốkutlng Thiêxyoun Tinh mang theo vàifsyi phầbolon mỉruudm cưiydbwoumi, nhìifsyn qua Nhịldcl Đeqeyiệxyoun Chủifsy Nhạvgomc Quầbolon.

- Ta đxwwonsgrng ýjbyj ýjbyj kiếscrpn củifsya mọdkjci ngưiydbwoumi, chỉruud cầbolon đxwwokutli vớhoigi Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun cógedt lợproai, ta cho rằnyqxng nêxyoun làifsym.

Lờwoumi nàifsyy, nógedti rấtcclt dốkutli trácqyl, chẳybtvng khácqylc gìifsyifsy chưiydba nógedti.

Ngưiydbproac lạvgomi làifsy Lam trưiydbjihhng lãaqyyo kia, bỗwzitng nhiêxyoun mởjihh miệxyoung nógedti:


- Đeqeyvgomi Đeqeyiệxyoun Chủifsy, ta cũlnxwng nógedti hai câazriu.

- Tốkutlt, hoan nghêxyounh mọdkjci ngưiydbwoumi nógedti thoảtofli mácqyli. Lam trưiydbjihhng lãaqyyo, ngưiydbơdwuxi nógedti xem.

Tốkutlng Thiêxyoun Tinh cho cổuowmlnxw.

- Ta cảtoflm thấtccly, Giang gia phụfrbi tửqqar kia cũlnxwng khôekgbng đxwwoácqylng tin cậwoumy. Mọdkjci ngưiydbwoumi cógedt nghĩgedt tớhoigi khôekgbng, nếscrpu nhưiydb vạvgomn nhấtcclt Thuấtccln lãaqyyo nhìifsyn lầbolom thìifsy sao? Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun chúkmawng ta khôekgbng phảtofli nhácqylo ra Đeqeyvgomi Ôybtv Long sao? Cácqyli nàifsyy nếscrpu truyềqaapn đxwwoi, uy tíhfcen củifsya Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun chúkmawng ta ởjihh đxwwoâazriu? Vạvgomn nhấtcclt Thầbolon Túkmaw Tạvgomo Hógedta Đeqeyan kia làifsy khoácqylc lácqylc, chẳybtvng phảtofli chúkmawng ta khôekgbng côekgbng đxwwodciwc tộdfusi Long Đeqeynyqxng Hầbolou phủifsy? Ta làifsy nghe nógedti, Long Đeqeynyqxng Hầbolou thiêxyoun kim Long Cưiydb Tuyếscrpt, chíhfcenh làifsy Tiêxyoun Thiêxyoun Thanh Loan thểvmld bịldclpcbdn Thếscrpekgbng Môekgbn nhìifsyn trúkmawng, tiềqaapn đxwwonsgrkrhw đxwwovgomo phi thưiydbwoumng rộdfusng mởjihh. Bởjihhi nhưiydb vậwoumy, Long Đeqeynyqxng Hầbolou phủifsygedt thểvmldiydbhoigc lêxyoun thìifsy thuyềqaapn lêxyoun hay khôekgbng? Tưiydbơdwuxng lai thếscrp cụfrbic củifsya Vưiydbơdwuxng Quốkutlc, sẽscrp xuấtcclt hiệxyoun cụfrbic diệxyoun Giang Sơdwuxn đxwwouowmi chủifsy hay khôekgbng?

iydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun khôekgbng thuộdfusc vềqaap tổuowm chứqytcc chíhfcenh thứqytcc, cho nêxyoun nghịldcl luậwoumn triềqaapu chíhfcenh, cũlnxwng khôekgbng cógedt chỗwzit cốkutl kỵkptr, khácqyl lớhoign gan nógedti ra. Cho dùgedtifsygedti đxwwoếscrpn Giang Sơdwuxn đxwwouowmi chủifsy, vẻnptu mặbolot củifsya mọdkjci ngưiydbwoumi cũlnxwng khôekgbng cógedt bao nhiêxyouu kiêxyoung kịldcl.

- Lam trưiydbjihhng lãaqyyo, ngưiydbơdwuxi quácqyl lo lắdciwng rồnsgri. Đeqeybolou tiêxyoun, Thuấtccln lãaqyyo tuyệxyout đxwwokutli sẽscrp khôekgbng nhìifsyn lầbolom. Mặbolot khácqylc, mộdfust Vưiydbơdwuxng Quốkutlc đxwwouowmi chủifsy, làifsy quy luậwoumt tựlflb nhiêxyoun, cũlnxwng khôekgbng bởjihhi vìifsy mộdfust hai ngưiydbwoumi xuấtcclt hiệxyoun, liềqaapn phácqyl vỡqaaphfcenh biếscrpn hógedta. Long Đeqeynyqxng Hầbolou cácqylnh chim dầbolon cứqytcng, nhưiydbng vưiydbơdwuxng thấtcclt Đeqeyôekgbng Phưiydbơdwuxng nhấtcclt tộdfusc, tuyệxyout đxwwokutli khôekgbng cógedt khảtoflfzdrng ngồnsgri yêxyoun khôekgbng lýjbyj đxwwoếscrpn.

Kiềqaapu Bạvgomch Thạvgomch đxwwokutli vớhoigi Lam trưiydbjihhng lãaqyyo thuyếscrpt phácqylp, tạvgomi chỗwzitcqylc bỏkptr:

- Hơdwuxn nữnyqxa, mặboloc dùgedt Long Đeqeynyqxng Hầbolou cógedt bổuowmn sựlflbifsyy, hắdciwn cũlnxwng khôekgbng cógedt khảtoflfzdrng bởjihhi vìifsy mộdfust sốkutl sinh ýjbyj, liềqaapn côekgbng nhiêxyoun đxwwokutli phógedtiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun ta. Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun ta cógedt thểvmld dừnptung châazrin mấtccly trăfzdrm năfzdrm, khôekgbng phảtofli nógedti đxwwodfusng cógedt thểvmld đxwwodfusng. Bỏkptr qua lợproai nhuậwoumn rõkrhwifsyng, đxwwoi băfzdrn khoăfzdrn mộdfust íhfcet chi tiếscrpt khôekgbng cógedt khảtoflfzdrng phácqylt sinh, cácqyli nàifsyy khôekgbng phảtofli nguyêxyoun tắdciwc củifsya Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun chúkmawng ta.

Ai cũlnxwng khôekgbng thểvmld phủifsy nhậwoumn, tiềqaapn cảtoflnh củifsya Thầbolon Túkmaw Tạvgomo Hógedta Đeqeyan, thậwoumt sựlflbifsy quácqyl mứqytcc mêxyou ngưiydbwoumi. Cácqyli đxwwoan dưiydbproac nàifsyy, nếscrpu thậwoumt đxwwobolou nhậwoump thịldcl trưiydbwoumng, ởjihhgedtnh vựlflbc chữnyqxa thưiydbơdwuxng thâazrin thểvmld, trưiydbhoigc mắdciwt nhữnyqxng thuốkutlc trịldcl thưiydbơdwuxng trêxyoun thịldcl trưiydbwoumng kia, cùgedtng nógedt so sácqylnh, cógedt thểvmldgedti làifsy khôekgbng cógedt bấtcclt kỳiydb sứqytcc cạvgomnh tranh.

gedtazriu nógedti hàifsyng so vớhoigi hàifsyng néxuxlm, Thầbolon Túkmaw Tạvgomo Hógedta Đeqeyan nàifsyy, làifsy đxwwoifsy đxwwovmld quéxuxlt ngang hếscrpt thảtofly đxwwoan dưiydbproac đxwwonsgrng cấtcclp.

cqyli thịldcl trưiydbwoumng nàifsyy, quảtofl thựlflbc chíhfcenh làifsy mộdfust Tụfrbi Bảtoflo Bồnsgrn. Lợproai dụfrbing tốkutlt, chỉruud cầbolon lợproai nhuậwoumn củifsya loạvgomi đxwwoan dưiydbproac nàifsyy, đxwwoqaapu đxwwoifsy khởjihhi đxwwodfusng toàifsyn bộdfusiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun vậwoumn hàifsynh.

Giằnyqxng co mộdfust lúkmawc, ácqylnh mắdciwt củifsya mọdkjci ngưiydbwoumi cuốkutli cùgedtng vẫljlln quăfzdrng vềqaap phíhfcea Đeqeyvgomi Đeqeyiệxyoun Chủifsy Tốkutlng Thiêxyoun Tinh.

- Xem ra đxwwovgomi đxwwoa sốkutl mọdkjci ngưiydbwoumi, vẫljlln làifsy nhậwoumn đxwwonsgrng lãaqyyo Tam lựlflba chọdkjcn. Thácqyli đxwwodfus củifsya ta, chắdciwc hẳybtvn cácqylc ngưiydbơdwuxi cũlnxwng đxwwocqyln đxwwoưiydbproac, thờwoumi đxwwoiểvmldm ta ra ngoàifsyi, yêxyoun lòkptrng đxwwoem hếscrpt thảtofly giao cho lãaqyyo Tam quảtofln lýjbyj, trêxyoun thựlflbc tếscrpifsyhfcen nhiệxyoum lựlflbc phácqyln đxwwocqyln cùgedtng lựlflbc đxwwoiềqaapu khiểvmldn củifsya hắdciwn.

Lờwoumi nógedti nógedti đxwwoếscrpn nưiydbhoigc nàifsyy, thácqyli đxwwodfus củifsya Tốkutlng Thiêxyoun Tinh đxwwoãaqyy rấtcclt rõkrhwifsyng.

- Ởhzal chỗwzitifsyy, ta cũlnxwng nhắdciwc nhởjihh mọdkjci ngưiydbwoumi thoácqylng mộdfust phácqylt, Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun chúkmawng ta truy cầbolou, làifsy lợproai íhfcech lớhoign nhấtcclt hógedta. Vềqaap phầbolon tranh đxwwotcclu chíhfcenh trịldcl, chúkmawng ta tậwoumn lựlflbc khôekgbng lẫljlln vàifsyo, nhưiydbng lạvgomi khôekgbng e ngạvgomi lẫljlln vàifsyo. Bấtcclt cứqytc chuyệxyoun gìifsy, đxwwoqaapu khôekgbng thểvmldgedtnh viễdwuxn, cũlnxwng khôekgbng cógedt thểvmld mộdfust châazrin đxwwoqytcng hai thuyềqaapn. Cầbolon phảtofli cógedt thờwoumi đxwwoiểvmldm lậwoump trưiydbwoumng, lậwoump trưiydbwoumng củifsya chúkmawng ta chỉruudgedt mộdfust, cácqyli kia chíhfcenh làifsy lợproai íhfcech. Thầbolon Túkmaw Tạvgomo Hógedta Đeqeyan có thêxyoủ cho chúkmawng ta lợproai íhfcech, cho nêxyoun, chúkmawng ta lựlflba chọdkjcn nógedt! Vềqaap phầbolon đxwwotcclu tranh chíhfcenh trịldcl ai thắdciwng ai thua, Dưiydbproac Sưiydb Đeqeyiệxyoun chúkmawng ta sinh tồnsgrn lâazriu nhưiydb vậwoumy, chẳybtvng lẽscrp ngay cảtofl đxwwoiểvmldm ấtccly thíhfcech ứqytcng cũlnxwng khôekgbng cógedt sao?

Thácqyli đxwwodfus Tốkutlng Thiêxyoun Tinh minh xácqylc, làifsym cho Kiềqaapu Bạvgomch Thạvgomch thởjihhifsyi mộdfust hơdwuxi. Nógedti thậwoumt, hắdciwn gầbolon đxwwoâazriy làifsym vàifsyi sựlflbifsynh kia, vẫljlln luôekgbn mang ácqylp lựlflbc rấtcclt lớhoign, làifsy dựlflba vàifsyo phácqylch lựlflbc củifsya cácqyl nhâazrin hắdciwn đxwwoếscrpn lựlflba chọdkjcn.

Từnptu thácqyli đxwwodfus củifsya Đeqeyvgomi Đeqeyiệxyoun Chủifsy đxwwoếscrpn xem, lựlflba chọdkjcn củifsya mìifsynh xem ra làifsy đxwwoúkmawng.

- Lãaqyyo Tam, Giang Hãaqyyn Hầbolou phủifsy Giang Trầbolon, vẫljlln làifsy ngưiydbơdwuxi cùgedtng hắdciwn kếscrpt giao a. Cácqyli quan hệxyouifsyy, phảtofli dựlflba vàifsyo ngưiydbơdwuxi đxwwoi kinh doanh. Từnptu đxwwoifsy loạvgomi chi tiếscrpt đxwwoếscrpn xem, toàifsyn bộdfusiydbơdwuxng đxwwoôekgb gầbolon đxwwoâazriy phácqylt sinh nhữnyqxng đxwwovgomi sựlflb kia, tựlflba hồnsgr đxwwoqaapu cógedtgedtng dácqylng củifsya ngưiydbwoumi trẻnptu tuổuowmi kia ởjihhxyoun trong. Kẻnptuifsyy, chỉruud sợproa thậwoumt khôekgbng đxwwoơdwuxn giảtofln.

Tốkutlng Thiêxyoun Tinh chưiydba bao giờwoum thấtccly qua Giang Trầbolon, nhưiydbng từnptucqylc loạvgomi tìifsynh bácqylo, vâazrịy mà từnptu đxwwoógedt đxwwoưiydbproac ra kếscrpt luậwoumn kinh ngưiydbwoumi nhưiydb thếscrp.

Ngay cảtofl Nhịldcl trưiydbjihhng lãaqyyo Nhạvgomc Quầbolon gầbolon đxwwoâazriy lãaqyyo thàifsynh, cũlnxwng nhịldcln khôekgbng đxwwoưiydbproac nógedti:

- Đeqeyvgomi Đeqeyiệxyoun Chủifsy, đxwwoácqylnh giácqyl đxwwokutli vớhoigi Giang Trầbolon nàifsyy, cógedt phảtofli cógedt chút cao hay khôekgbng?

Tốkutlng Thiêxyoun Tinh cưiydbwoumi nhạvgomt mộdfust tiếscrpng:

- Giang Trầbolon, ta chưiydba từnptung gặbolop mặbolot. Giang Hãaqyyn Hầbolou Giang Phong, ta đxwwoãaqyycqyli kiếscrpn. Nếscrpu nhưiydbgedti hếscrpt thảtofly chuyệxyoun xấtcclu đxwwoqaapu ởjihh trêxyoun ngưiydbwoumi Giang gia phụfrbi tửqqar, ta chọdkjcn Giang Trầbolon, màifsy khôekgbng phảtofli Giang Phong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.