Độc Tôn Tam Giới

Chương 43 : Cảnh giới truyền thuyết 1

    trước sau   
- Giang Hãdkzln Hầnrdku, chúwycoc mừblnmng, chúwycoc mừblnmng. Thậopwit khôjeshng nghĩrrbo tớscimi, toàfelxn bộivnyjyycơvcving Quốwchrc đscimotfeu bịphus phụrbwg tửdqezhczzc ngưjyycơvcvii dấigivu diếhsfhm lừblnma gạjlfmt, nêzrcwn phạjlfmt, nêzrcwn phạjlfmt.

Giờmhga phúwycot nàfelxy Giang Phong cũhirsng ngâhkpay dạjlfmi. Nếhsfhu nhưjyyc Giang Trầnrdkn hai ba lầnrdkn bịphus Bạjlfmch Chiếhsfhn Vâhkpan đscimthzh bạjlfmi, hắcdqqn làfelx mộivnyt chúwycot cũhirsng sẽtgrm khôjeshng cảthzhm thấigivy ngoàfelxi ýmzpu muốwchrn.

Nếhsfhu nhưjyyc Giang Trầnrdkn tạjlfmi chỗmzpu nhậopwin thua, hắcdqqn cũhirsng sẽtgrm khôjeshng cảthzhm thấigivy ngoàfelxi ýmzpu muốwchrn.

Thếhsfh nhưjyycng màfelx, loạjlfmi kếhsfht quảthzhfelxy, lạjlfmi đscimbttt cho hắcdqqn ngoàfelxi ýmzpu muốwchrn đscimếhsfhn khôjeshng thểbttt lạjlfmi ngoàfelxi ýmzpu muốwchrn.

gbdgn dấigivu thựjyycc lựjyycc sao? Giảthzh heo ăopwin thịphust hổrrbo sao? Giang Phong dởopwi khórmiic dởopwijyycmhgai, nếhsfhu nhưjyycrmiii nhưjyyc vậopwiy, tiểbtttu tửdqezfelxy hàfelxnh đscimivnyng khôjeshng khỏrfgpi quáhczz tốwchrt, ngay cảthzhblnmnh làfelxm lão tưjyyc̉, cũhirsng bịphus hắcdqqn giấigivu mơvcvivcvifelxng màfelxng.

jeshm nay loạjlfmi tìblnmnh huốwchrng nàfelxy, coi nhưjyyc Giang Phong nằdaykm mơvcvi, cũhirsng chưjyyca bao giờmhgavcvi tớscimi!


Bởopwii vìblnmhczzi gọqyyri làfelx, mấigivy nhàfelx sung sưjyycscimng mấigivy nhàfelx buồmhgan.

Nhữgddyng chưjyyc hầnrdku khórmii chịphusu Giang Hãdkzln Hầnrdku, thậopwim chígknf đscimwchri đscimphusch kia, vốwchrn làfelx muốwchrn nhìblnmn Giang Hãdkzln Hầnrdku chêzrcwjyycmhgai, giờmhga phúwycot nàfelxy biểbtttu lộivny, lạjlfmi vôjeshuhmyng ngưjyycng trọqyyrng.

Bọqyyrn hắcdqqn cũhirsng ýmzpu thứhsfhc đscimưjyycjeshc, tựjyyca hồmhga bịphus Giang gia phụrbwg tửdqezjyyc̀a gạt rôjesh̀i.

Ngay cảthzh Long Đwycodaykng Hầnrdku Long Chiếhsfhu Phong, giờmhga phúwycot nàfelxy áhczznh mắcdqqt nhìblnmn qua Giang Trầnrdkn, cũhirsng nhiềotfeu ra vàfelxi phầnrdkn ngưjyycng trọqyyrng. Xem ra, cho tớscimi nay, vẫdqezn làfelx đscimáhczznh giáhczz thấigivp lòetxung dạjlfm củxejba phụrbwg tửdqez Giang Hãdkzln Hầnrdku a!

Ngưjyycjeshc lạjlfmi làfelx Long Cưjyyc Tuyếhsfht, đscimwchri vớscimi Giang Trầnrdkn càfelxng thêzrcwm đscimáhczzng ghédaykt. Vừblnma rồmhgai lờmhgai nórmiii kia củxejba Giang Trầnrdkn đscimwchri vớscimi Bạjlfmch Chiếhsfhn Vâhkpan, rõhgodfelxng làfelx mỉpxmka mai Bạjlfmch Chiếhsfhn Vâhkpan, trêzrcwn thựjyycc tếhsfh khôjeshng chỉpxmkhgod Bạjlfmch Chiếhsfhn Vâhkpan, còetxun tràfelxo phúwycong Long Cưjyyc Tuyếhsfht nàfelxng a?

- Mộivnyt chưjyyc hầnrdku lụrbwgi bạjlfmi, córmii chúwycot ígknft thôjeshng minh, lạjlfmi córmiiblnmuhmyng? Ởnoln trưjyycscimc mặnolnt thựjyycc lựjyycc tuyệxsfjt đscimwchri, tiểbtttu thôjeshng minh, mộivnyt chúwycot thủxejb đscimoạjlfmn đscimotfeu làfelx phùuhmyhkpan.

Long Cưjyyc Tuyếhsfht đscimwchri vớscimi Giang Trầnrdkn khinh thưjyycmhgang nhưjyyc trưjyycscimc, lấigivy Tiêzrcwn Thiêzrcwn Thanh Loan thểbttt củxejba nàfelxng, tưjyycơvcving lai tiếhsfhn vàfelxo Tửdqezjyycơvcving Tôjeshng, nhấigivt đscimphusnh sẽtgrm nhấigivt phi trùuhmyng thiêzrcwn.

felx nhữgddyng phàfelxm phu tụrbwgc tửdqezfelxy, dùuhmy kếhsfh thừblnma chưjyyc hầnrdku lệxsfjnh, dùuhmy quyềotfen thếhsfh ngậopwip trờmhgai thìblnm nhưjyyc thếhsfhfelxo?

noln trưjyycscimc mặnolnt tôjeshng môjeshn cưjyycmhgang giảthzh, ngưjyycmhgai cầnrdkm quyềotfen thếhsfh tụrbwgc, cũhirsng khôjeshng quáhczz đscimáhczzng làfelx con sâhkpau cái kiêzrcẃn màfelx thôjeshi!

noln trong mắcdqqt Long Cưjyyc Tuyếhsfht, Giang Trầnrdkn cũhirsng tốwchrt, Bạjlfmch Chiếhsfhn Vâhkpan cũhirsng thếhsfh, đscimotfeu làfelx con sâhkpau cái kiêzrcẃn.

Chỉpxmkfelx, mặnolnc dùuhmyfelx con sâhkpau cái kiêzrcẃn, nàfelxng cũhirsng hi vọqyyrng chứhsfhng kiếhsfhn nhữgddyng con sâhkpau cái kiêzrcẃn nàfelxy ởopwijyycscimi váhczzy nàfelxng chạjlfmy quanh, cho nàfelxng chúwycot vui vẻlbim, cho nàfelxng hưjyycopwing thụrbwg cảthzhm giáhczzc chúwycong tinh ủxejbng nguyệxsfjt.

Thếhsfh nhưjyycng màfelx Giang Trầnrdkn nàfelxy, lạjlfmi làfelx con sâhkpau cái kiêzrcẃn áhczzc, nhiềotfeu lầnrdkn làfelxm hỏrfgpng chuyệxsfjn tốwchrt củxejba nàfelxng!

Hiệxsfjn trưjyycmhgang duy nhấigivt khôjeshng córmii bấigivt kỳxosz phảthzhn ứhsfhng, làfelxhkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa. Bởopwii vìblnm cảthzh ngưjyycmhgai nàfelxng, đscimãdkzl hoàfelxn toàfelxn thầnrdkn du rôjesh̀i. Cho tớscimi bâhkpay giờmhga, nàfelxng còetxun đscimcdqqm chìblnmm trong ýmzpu cảthzhnh vừblnma rồmhgai.


Chỉpxmk pháhczzp thầnrdkn kỳxosz kia củxejba Giang Trầnrdkn, ýmzpu cảthzhnh khôjeshng thểbttt nắcdqqm lấigivy kia, liềotfen câhkpau đscimi thầnrdkn thứhsfhc củxejba Câhkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa, đscimem nàfelxng dẫdqezn tớscimi ýmzpu cảthzhnh thầnrdkn kỳxosz kia.

hkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa nhiềotfeu lầnrdkn suy diêzrcw̃n tìblnmnh hìblnmnh chiếhsfhn đscimigivu vừblnma rồmhgai. Thếhsfh nhưjyycng màfelx, vôjesh luậopwin nàfelxng suy diêzrcw̃n nhưjyyc thếhsfhfelxo, lấigivy trìblnmnh đscimivny nhậopwin thứhsfhc võhgod đscimjlfmo củxejba nàfelxng, lấigivy tạjlfmo nghệxsfj củxejba nàfelxng ởopwi《 Đwycoôjeshng Vưjyycơvcving chỉpxmk 》, cũhirsng thủxejby chung khôjeshng cáhczzch nàfelxo suy diêzrcw̃n ra tìblnmnh hìblnmnh chiếhsfhn đscimigivu lúwycoc trưjyycscimc!

rmiii cáhczzch kháhczzc, mặnolnc dùuhmyfelx trong đscimnrdku đscimwchri chiếhsfhn, Câhkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa cũhirsng khôjeshng làfelxm đscimưjyycjeshc nhưjyyc Giang Trầnrdkn, thắcdqqng đscimưjyycjeshc nhẹgpmb nhõhgodm, thoảthzhi máhczzi nhưjyyc thếhsfh.

Mấigivu chốwchrt nhấigivt khôjeshng phảthzhi ởopwi chỗmzpu thắcdqqng thua, màfelxfelx Giang Trầnrdkn thi triểbtttn ýmzpu cảthzhnh《 Đwycoôjeshng Vưjyycơvcving chỉpxmk 》kia, cấigivp đscimivny cao đscimếhsfhn ngay cảthzhhkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa cũhirsng khôjeshng thểbttt vớscimi tớscimi.

hkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa nhiềotfeu lầnrdkn suy diêzrcw̃n, cuốwchri cùuhmyng bi ai pháhczzt hiệxsfjn, dùuhmyng thựjyycc lựjyycc củxejba nàfelxng, đscimblnmng nórmiii tu luyệxsfjn tớscimi loạjlfmi cảthzhnh giớscimi kia, dùuhmyfelxopwi trong đscimnrdku suy diêzrcw̃n, cũhirsng suy diêzrcw̃n khôjeshng ra loạjlfmi cấigivp đscimivnyfelxy.

rmiii cáhczzch kháhczzc, Giang Trầnrdkn làfelxm mẫdqezu cho nàfelxng mộivnyt lầnrdkn, bảthzho nàfelxng môjesh phỏrfgpng, cũhirsng môjesh phỏrfgpng khôjeshng ra.

Cảthzhnh giớscimi bựjyycc nàfelxy, làfelxm trong đscimnrdku Câhkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa hiệxsfjn ra mộivnyt từblnm, mộivnyt loạjlfmi cảthzhnh giớscimi...

Ngay lúwycoc nàfelxy, Đwycomzpu Nhưjyyc Hảthzhi kia lạjlfmi làfelx mộivnyt bộivny hiêzrcwn ngang lẫdqezm liệxsfjt, quáhczzt lớscimn:

- Giang Trầnrdkn, đscimâhkpay làfelxopwi trưjyycscimc mặnolnt Câhkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa luậopwin bàfelxn vũhirs kỹhydo, đscimãdkzlrmiii sửdqez dụrbwgng 《 Tửdqez Khígknf Đwycoôjeshng Lai Quyếhsfht 》 cùuhmyng nguyêzrcwn bộivnyhirs kỹhydo củxejba nórmii, vâhkpạy mà ngưjyycơvcvii vậopwin dụrbwgng vũhirs kỹhydo kháhczzc, còetxun muốwchrn tiếhsfht tháhczzo hay khôjeshng? Còetxun muốwchrn thểbttt diệxsfjn quýmzpu tộivnyc hay khôjeshng?

Giang Trầnrdkn nhàfelxn nhạjlfmt liếhsfhc mắcdqqt nhìblnmn hắcdqqn, đscimwchri vớscimi loạjlfmi thếhsfh hệxsfjjesh tri nàfelxy, Giang Trầnrdkn thậopwim chígknf ngay cảthzh mắcdqqng cũhirsng khôjeshng muốwchrn, vìblnm loạjlfmi tiểbtttu nhâhkpan nịphusnh nọqyyrt nàfelxy lãdkzlng phígknfjyycscimc miếhsfhng, đscimórmiifelx tựjyychirs nhụrbwgc mìblnmnh.

Gặnolnp Giang Trầnrdkn tháhczzi đscimivny ngạjlfmo mạjlfmn, lạjlfmi khôjeshng córmiizrcwn tiếhsfhng, Đwycomzpu Nhưjyyc Hảthzhi cho rằdaykng Giang Trầnrdkn sợjeshblnmnh, khígknf thếhsfhfelxng lớscimn:

- Giang Trầnrdkn, ta cho ngưjyycơvcvii biếhsfht, ngưjyycơvcvii đscimâhkpay làfelx khinh nhờmhgan uy nghiêzrcwm vưjyycơvcving thấigivt. Chuyệxsfjn nàfelxy, ta nhấigivt đscimphusnh sẽtgrm bẩlkkzm báhczzo bệxsfj hạjlfm...

- Đwycomzpu tổrrbong quảthzhn, ngưjyycơvcvii đscimblnmng nórmiii nữgddya.


Sắcdqqc mặnolnt Bạjlfmch Chiếhsfhn Vâhkpan táhczzi nhợjesht, lộivny vẻlbim sầnrdku thảthzhm cưjyycmhgai khổrrbo.

- Hắcdqqn dùuhmyng chígknfnh làfelx 《 Đwycoôjeshng Vưjyycơvcving chỉpxmk 》, làfelx ta thua, thua tâhkpam phụrbwgc khẩlkkzu phụrbwgc.

Đwycomzpu Nhưjyyc Hảthzhi cho rằdaykng Bạjlfmch Chiếhsfhn Vâhkpan làfelx đscimang tìblnmm lốwchri thoáhczzt, an ủxejbi:

- Bạjlfmch Chiếhsfhn Vâhkpan, ngưjyycơvcvii khôjeshng cầnrdkn cháhczzn chưjyycmhgang. Giang Trầnrdkn nàfelxy khôjeshng biếhsfht dùuhmyng tàfelx pháhczzp gìblnm. Ngưjyycơvcvii ngẫdqezm lạjlfmi, ngưjyycmhgai nàfelxy ngay cảthzh ba hạjlfmng trụrbwg cộivnyt khảthzho hạjlfmch cũhirsng qua khôjeshng đscimưjyycjeshc, hắcdqqn làfelxm sao córmii thểbtttuhmyng 《 Đwycoôjeshng Vưjyycơvcving chỉpxmk 》đscimthzh bạjlfmi ngưjyycơvcvii? Lấigivy ta xem...

- Đwycomzpu Nhưjyyc Hảthzhi, ngưjyycơvcvii câhkpam miệxsfjng cho Bổrrbon cung!

hkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa vừblnma phụrbwgc hồmhgai tinh thầnrdkn lạjlfmi, nghe Đwycomzpu Nhưjyyc Hảthzhi ởopwi đscimórmii la hédaykt, luôjeshn miệxsfjng nórmiii Giang Trầnrdkn sửdqez dụrbwgng tàfelx pháhczzp.

Đwycoưjyycmhgang đscimưjyycmhgang Đwycoôjeshng Phưjyycơvcving Vưjyycơvcving Quốwchrc Trấigivn Quốwchrc côjeshng pháhczzp, lạjlfmi bịphusjesh tri chi đscimmhgafelxy nórmiii thàfelxnh "tàfelx pháhczzp", Câhkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa làfelxm sao córmii thểbttt khôjeshng nổrrboi giậopwin?

- Côjeshng chúwycoa, Giang Trầnrdkn nàfelxy...

Đwycomzpu Nhưjyyc Hảthzhi còetxun muốwchrn bỏrfgp đscimáhczz xuốwchrng giếhsfhng, vu hãdkzlm Giang Trầnrdkn.

- Bổrrbon cung nórmiii ngưjyycơvcvii câhkpam miệxsfjng!

hkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa ngữgddy khígknfopwing thêzrcwm.

- Ngưjyycơvcvii thâhkpan làfelx ngưjyycmhgai phụrbwg tráhczzch Tiềotfem Long thi hộivnyi, áhczznh mắcdqqt lạjlfmi nôjeshng cạjlfmn nhưjyyc thếhsfh, ngay cảthzhjyycơvcving Quốwchrc Trấigivn Quốwchrc côjeshng pháhczzp cũhirsng khôjeshng nhậopwin ra! Bổrrbon cung nêzrcwn tấigivu Vưjyycơvcving huynh, gọqyyrt chứhsfhc vịphus ngưjyycmhgai phụrbwg tráhczzch Tiềotfem Long thi hộivnyi củxejba ngưjyycơvcvii.

- Cáhczzi gìblnm? Côjeshng chúwycoa, oan uổrrbong a.

Sắcdqqc mặnolnt Đwycomzpu Nhưjyyc Hảthzhi đscimjlfmi biếhsfhn.

- Lui ra!

hkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa cũhirsng khôjeshng biếhsfht vìblnmhczzi gìblnm, đscimwchri vớscimi Đwycomzpu Nhưjyyc Hảthzhi thoáhczzng cáhczzi trởopwizrcwn nóng tính lớscimn nhưjyyc vậopwiy! Córmii lẽtgrmfelx bởopwii vìblnm Đwycomzpu Nhưjyyc Hảthzhi rốwchrng to, quấigivy rầnrdky nàfelxng đscimcdqqm chìblnmm trong loại ýmzpu cảthzhnh kia?

wycoc nàfelxy, vẻlbim mặnolnt củxejba Đwycoôjeshng Phưjyycơvcving Chỉpxmk Nhưjyycjeshc lạjlfmi ngâhkpay thơvcvi rựjyycc rỡrfgp, cưjyycmhgai hìblnmblnm hỏrfgpi:

- Côjeshjesh, Giang Trầnrdkn ca ca rấigivt lợjeshi hạjlfmi. Ngưjyycơvcvii nórmiii hắcdqqn đscimáhczznh bạjlfmi Vôjesh lậopwiu đscimpxmknh phong Bạjlfmch Chiếhsfhn Vâhkpan,《 Đwycoôjeshng Vưjyycơvcving chỉpxmk 》nàfelxy đscimjlfmt tớscimi cấigivp đscimivnyblnm? Làfelx Đwycojlfmi viêzrcwn mãdkzln đscimpxmknh phong sao?

Đwycojlfmi viêzrcwn mãdkzln đscimpxmknh phong?

Nghe năopwim chữgddyfelxy, tấigivt cảthzhhgod Giảthzhopwi đscimâhkpay, sắcdqqc mặnolnt đscimotfeu hơvcvii đscimrrboi. Bởopwii vìblnm ai cũhirsng biếhsfht, bấigivt luậopwin mộivnyt môjeshn vũhirs kỹhydoblnm, nếhsfhu córmii ai córmii thểbttt tu đscimếhsfhn cảthzhnh giớscimi viêzrcwn mãdkzln, đscimórmii chígknfnh làfelx thiêzrcwn tàfelxi đscimpxmknh phong.

felx Đwycojlfmi viêzrcwn mãdkzln đscimpxmknh phong, thìblnm đscimjlfmi biểbtttu cho mộivnyt môjeshn vũhirs kỹhydormii thểbttt luyệxsfjn đscimếhsfhn tầnrdkng thứhsfh tốwchri cao, nhìblnmn vềotfe phígknfa trêzrcwn làfelxopwin bảthzhn khôjeshng cáhczzch nàfelxo vưjyycjesht qua.

rmii thểbttt đscimem bấigivt luậopwin mộivnyt môjeshn vũhirs kỹhydoblnm tu luyệxsfjn tớscimi loạjlfmi cấigivp đscimivnyfelxy, cơvcvi hồmhga đscimotfeu làfelxhgod đscimjlfmo thiêzrcwn tàfelxi trăopwim năopwim khórmii gặnolnp.

Thếhsfh nhưjyycng màfelx, Câhkpau Ngọqyyrc côjeshng chúwycoa giờmhga phúwycot nàfelxy, môjeshi mỏrfgpng córmii chúwycot đscimivnyng, đscimôjeshi mắcdqqt đscimgpmbp lộivny ra sắcdqqc tháhczzi vôjeshuhmyng hưjyycscimng vềotfe. Phảthzhng phấigivt năopwim chữgddy Đwycojlfmi viêzrcwn mãdkzln đscimpxmknh phong nàfelxy, cũhirsng khôjeshng đscimxejb xứhsfhng đscimôjeshi loại ýmzpu cảthzhnh kia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.