Độc Tôn Tam Giới

Chương 4 : Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 2

    trước sau   
Khôbnjang hềujvn nghi ngờlavp, Bàkcnrn tửzcxe Tuyêheskn Hiêheskn làkcnr mộkcnrt cáadrmi châwrbun tìtcgtnh nhấgnrut.

- Trầfbkwn ca a, đhqftkcnr đhqftkcnr ta khôbnjang cóvsrb bổwchbn sựjttp. Bấgnrut quáadrmscfpo nhâwrbun Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang Lộkcnrc kia giếtveot ngưzwfhơqvfai. Ta ởhqft chỗscfpkcnry thềujvn, tưzwfhơqvfang lai nếtveou nhưzwfhkcnrn tửzcxe ta kếtveo thừpqawa Kim Sơqvfan Hầfbkwu lệkcnrnh, cảibxv đhqftlavpi nàkcnry, tuyệkcnrt khôbnjang vìtcgt Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang gia hắtcgtn ra mộkcnrt binh mộkcnrt ngựjttpa.

kcnrn tửzcxevsrbi đhqftếtveon đhqftâwrbuy, quay đhqftfbkwu lạrfwei trừpqawng mắtcgtt nhìtcgtn mấgnruy cáadrmi sau lưzwfhng, reo lêheskn:

- Mấgnruy ngưzwfhlavpi cáadrmc ngưzwfhơqvfai, làkcnr bạrfwen bèhesk củtcgta Trầfbkwn ca sao? Coi Trầfbkwn ca làkcnr huynh đhqftkcnr sao? Nếtveou phảibxvi, liềujvnn tớsadei đhqftâwrbuy hưzwfhsadeng linh vịoxne thềujvn!

Mộkcnrt thiếtveou niêheskn khoẻvddo mạrfwenh kháadrmu khỉmwqunh đhqftefheng ởhqft sau lưzwfhng Bàkcnrn tửzcxehesku lêheskn:

- Bàkcnrn tửzcxe, chỉmwqu mộkcnrt mìtcgtnh ngưzwfhơqvfai nghĩfihua khíkcsb sao? Hổwchb Khâwrbuu Hầfbkwu truyềujvnn nhâwrbun ta liềujvnn khôbnjang bằmwqung ngưzwfhơqvfai sao?


vsrbi xong, thiếtveou niêheskn kia cũypxjng bổwchb nhàkcnro tớsadei linh vịoxne:

- Trầfbkwn ca, Hồvjph Khâwrbuu Nhạrfwec ta cũypxjng thềujvn, nếtveou nhưzwfhzwfhơqvfang lai ta có thêhesk̉ kếtveo thừpqawa Hổwchb Khâwrbuu Hầfbkwu, cảibxv đhqftlavpi nàkcnry, tuyệkcnrt đhqfttzvii khôbnjang vìtcgt Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang gia pháadrmt mộkcnrt binh mộkcnrt tốtzvit!

Hai ngưzwfhlavpi nàkcnry pháadrmt thềujvn, còujvnn lạrfwei thiếtveou niêheskn mặkcsbc áadrmo gấgnrum kia đhqftefheng đhqftgnruy, trong lúdrnfc nhấgnrut thờlavpi cũypxjng cóvsrb chúdrnft châwrbun tay luốtzving cuốtzving rôbnjài.

- Dưzwfhơqvfang Tôbnjang, ngưzwfhơqvfai còujvnn coi Trầfbkwn ca làkcnr huynh đhqftkcnr hay khôbnjang?

kcnrn tửzcxe thấgnruy thiếtveou niêheskn mặkcsbc áadrmo gấgnrum kia do dựjttp, tứefhec giậlavpn quáadrmt.

- Ngưzwfhơqvfai đhqftãscfp quêheskn thờlavpi đhqftiểonlkm ngưzwfhơqvfai vừpqawa tớsadei vưzwfhơqvfang đhqftôbnja, bịoxne nhi tửzcxe Nhạrfwen Môbnjan Hầfbkwu Yếtveon Nhấgnrut Minh khi dễwogn, may màkcnrvsrb Trầfbkwn ca giúdrnfp ngưzwfhơqvfai xuấgnrut đhqftfbkwu hay sao?

- Lầfbkwn trưzwfhsadec ngưzwfhơqvfai cóvsrb mộkcnrt nhiệkcnrm vụbhoz đhqftàkcnro tạrfweo Linh Dưzwfhfihuc khôbnjang hoàkcnrn thàkcnrnh, cóvsrb phảibxvi Trầfbkwn ca đhqftem củtcgta hắtcgtn bổwchb sung cho ngưzwfhơqvfai hay khôbnjang? Ngưzwfhơqvfai cóvsrb biếtveot, Trầfbkwn ca bởhqfti vìtcgt cho ngưzwfhơqvfai mộkcnrt phầfbkwn, thàkcnrnh tíkcsbch vốtzvin ưzwfhu túdrnf bịoxne đhqftoxnenh giáadrm đhqftrfwet tiêhesku chuẩwrygn khôbnjang?

kcnrn tửzcxekcnrng nóvsrbi càkcnrng tứefhec, cơqvfa hồvjph muốtzvin bắtcgtn lêheskn tóvsrbm đhqftáadrmnh thiếtveou niêheskn mặkcsbc áadrmo gấgnrum kia.

Tuyêheskn Bàkcnrn tửzcxekcnry mỗscfpi nóvsrbi mộkcnrt sựjttp kiệkcnrn, Giang Trầfbkwn nằmwqum ởhqft trong quan tàkcnri tríkcsb nhớsade liềujvnn càkcnrng phong phúdrnf mộkcnrt phầfbkwn. Thờlavpi gian dầfbkwn qua, hắtcgtn đhqftãscfp đhqftem nhữfqorng ngưzwfhlavpi trong tríkcsb nhớsadegbwkng trưzwfhsadec mắtcgtt nàkcnry hoàkcnrn toàkcnrn dung hợfihup.

Thờlavpi đhqftiểonlkm Tuyêheskn Bàkcnrn tửzcxe tứefhec giậlavpn, ngoàkcnri cửzcxea bưzwfhsadec nhanh tớsadei Hầfbkwu phủtcgt Quảibxvn gia:

- Hầfbkwu gia, quốtzvic quâwrbun bệkcnr hạrfwe mang theo mộkcnrt íkcsbt đhqftrfwei thầfbkwn cùgbwkng chưzwfh hầfbkwu, nóvsrbi làkcnr đhqftếtveon đhqftâwrbuy thắtcgtp néqoein hưzwfhơqvfang cho Tiểonlku Hầfbkwu gia.

- Dâwrbung hưzwfhơqvfang?

Tuyêheskn Bàkcnrn tửzcxe lậlavpp tứefhec pháadrmt hỏvlgba.


- Cáadrmi nàkcnry tíkcsbnh làkcnrhesko khóvsrbc chuộkcnrt sao? Đwrygáadrmnh chếtveot ngưzwfhlavpi, thắtcgtp néqoein hưzwfhơqvfang cóvsrb thểonlk vui sưzwfhsadeng bỏvlgb qua sao?

Tuyêheskn Bàkcnrn tửzcxedrnfc đhqftkcnrng, dùgbwk sao Giang Phong cũypxjng làkcnr mộkcnrt phưzwfhơqvfang chưzwfh hầfbkwu, khôbnjang cóvsrb khảibxvvlgbng đhqfti theo rốtzvii rắtcgtm. Hôbnjam nay nhi tửzcxe khôbnjang chếtveot, hắtcgtn cũypxjng đhqftang suy nghĩfihu lấgnruy nhưzwfh thếtveokcnro giảibxvi quyếtveot tốtzvit hậlavpu quảibxv.

bnja luậlavpn nhưzwfh thếtveokcnro, phảibxvi bảibxvo trụbhozadrmnh mạrfweng cùgbwkng đhqftoxnea vịoxne củtcgta nhi tửzcxe. Đwrygâwrbuy làkcnr đhqftiểonlkm mấgnruu chốtzvit củtcgta Giang Phong.

Giang Phong rấgnrut rõtzvikcnrng, Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang Lộkcnrc làkcnr vua củtcgta mộkcnrt nưzwfhsadec, đhqftáadrmnh giếtveot chưzwfh hầfbkwu chi tửzcxe, làkcnr khôbnjang cóvsrb áadrmy náadrmy gìtcgt. Cóvsrb thểonlkkcnrm đhqftếtveon vua củtcgta mộkcnrt nưzwfhsadec, đhqfttzvii ngoạrfwei tuyệkcnrt đhqfttzvii làkcnr ýtvcy chíkcsb sắtcgtt đhqftáadrm.

Hắtcgtn cáadrmi gọwokqi làkcnr thắtcgtp néqoein hưzwfhơqvfang, đhqftơqvfan giảibxvn làkcnr giảibxvgbwk sa mưzwfha. Mộkcnrt tầfbkwng ýtvcy kháadrmc, làkcnr đhqftếtveon gõtzvi Giang Phong hắtcgtn, khôbnjang nêheskn hàkcnrnh đhqftkcnrng thiếtveou suy nghĩfihu.

Hiểonlkn nhiêheskn, Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang Lộkcnrc khôbnjang sợfihu Giang Phong ghi hậlavpn hắtcgtn, thậlavpm chíkcsb khôbnjang sợfihu Giang Phong phảibxvn hắtcgtn. Bấgnrut quáadrm vớsadei tưzwfhadrmch vua củtcgta mộkcnrt nưzwfhsadec, hắtcgtn khôbnjang hy vọwokqng loạrfwei sựjttptcgtnh nàkcnry pháadrmt sinh.

gbwk sao nộkcnri loạrfwen cùgbwkng mộkcnrt chỗscfp, nóvsrbi khôbnjang chừpqawng sẽcmnm dẫvjphn pháadrmt cụbhozc diệkcnrn rung chuyểonlkn gìtcgt. Dùgbwk sao, Giang Hãscfpn Hầfbkwu ởhqft trong toàkcnrn bộkcnr Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang Vưzwfhơqvfang Quốtzvic, vẫvjphn cóvsrbkcnri phầfbkwn nhâwrbun mạrfwech.

Bởhqfti nhưzwfh vậlavpy, Hầfbkwu phủtcgt liềujvnn náadrmo nhiệkcnrt.

Chẳtzving nhữfqorng Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang Lộkcnrc tựjttptcgtnh giáadrmwrbum, sau lưzwfhng còujvnn theo mộkcnrt nhóvsrbm ngưzwfhlavpi. Bấgnrut quáadrm ngưzwfhlavpi ngưzwfhfihuc lạrfwei khôbnjang nhiềujvnu lắtcgtm. Kểonlk cảibxv mấgnruy lộkcnr chưzwfh hầfbkwu cùgbwkng mấgnruy đhqftrfwei thầfbkwn tâwrbum phúdrnfc, tổwchbng cộkcnrng cũypxjng chỉmwqu bảibxvy táadrmm ngưzwfhlavpi. Kỳhlko lạrfwe nhấgnrut chíkcsbnh làkcnr, con gáadrmi bịoxne bệkcnrnh Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang Chỉmwqu Nhưzwfhfihuc củtcgta Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang Lộkcnrc cũypxjng tớsadei.

Khôbnjang thểonlk khôbnjang nóvsrbi, nhữfqorng quyềujvnn quýtvcykcnry mỗscfpi mộkcnrt cái đhqftujvnu làkcnr diễwognn viêheskn đhqftmwqunh cấgnrup. Lêheskn tớsadei quốtzvic quâwrbun, xuốtzving tớsadei chưzwfh hầfbkwu, nguyêheskn mộkcnrt đhqftáadrmm biểonlku lộkcnr muốtzvin nhiềujvnu bi thưzwfhơqvfang, thìtcgtvsrb bấgnruy nhiêhesku bi thưzwfhơqvfang.

Phảibxvng phấgnrut Giang Trầfbkwn nằmwqum ởhqft trong quan tàkcnri làkcnrkcnri tửzcxe nhàkcnr bọwokqn họwokq vậlavpy.

Giang Phong mặkcsbt khôbnjang biểonlku tìtcgtnh, chỉmwqukcnr lẳtzving lặkcsbng đhqftáadrmp lễwogn. Nếtveou liềujvnu hàkcnrnh đhqftkcnrng, vậlavpy thìtcgt liềujvnu chưzwfh́ sao.

Đwrygếtveon thờlavpi đhqftiểonlkm Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang Chỉmwqu Nhưzwfhfihuc dâwrbung hưzwfhơqvfang, nha đhqftfbkwu nàkcnry thấgnrup giọwokqng nóvsrbi:


- Giang Trầfbkwn Đwrygrfwei ca, thựjttpc xin lỗscfpi, đhqftujvnu làkcnrtcgt Chỉmwqu Nhưzwfhfihuc bấgnrut tranh khíkcsb, đhqftonlk ngưzwfhơqvfai bịoxne liêheskn quan đhqftếtveon. Bấgnrut quáadrm ngưzwfhơqvfai yêheskn tâwrbum, nếtveou nhưzwfh sau khi chếtveot cóvsrb mộkcnrt thếtveo giớsadei kháadrmc, Chỉmwqu Nhưzwfhfihuc nhấgnrut đhqftoxnenh sẽcmnm tựjttptcgtnh hưzwfhsadeng ngưzwfhơqvfai xin lỗscfpi. Đwrygếtveon đhqftóvsrb, ngưzwfhơqvfai muốtzvin đhqftáadrmnh ta, mắtcgtng ta, nhưzwfh thếtveokcnro cũypxjng đhqftưzwfhfihuc. Phụbhozzwfhơqvfang tếtveo thiêheskn cũypxjng làkcnrtcgt ta cầfbkwu phúdrnfc, cho nêheskn, cáadrmi chếtveot củtcgta ngưzwfhơqvfai, cũypxjng làkcnr tộkcnri nghiệkcnrt củtcgta Chỉmwqu Nhưzwfhfihuc. Hi vọwokqng Thưzwfhfihung Thiêheskn cóvsrb thểonlk xem minh bạrfwech, đhqftem tấgnrut cảibxv tộkcnri nghiệkcnrt đhqftwchbheskn ngưzwfhlavpi Chỉmwqu Nhưzwfhfihuc. Khôbnjang nêheskn giậlavpn chóvsrb đhqftáadrmnh mèhesko dâwrbun chúdrnfng Vưzwfhơqvfang Quốtzvic ta, khôbnjang nêheskn giậlavpn chóvsrb đhqftáadrmnh mèhesko phụbhozzwfhơqvfang ta. . .

Tiểonlku nha đhqftfbkwu ngữfqor ra thàkcnrnh tâwrbum thàkcnrnh ýtvcy, thanh âwrbum đhqftefhet quãscfpng, hiểonlkn nhiêheskn trung khíkcsbvsrb chúdrnft chưzwfha đhqfttcgt, nhưzwfhng lạrfwei nóvsrbi dịoxne thưzwfhlavpng chăvlgbm chúdrnf. Nhữfqorng lờlavpi nàkcnry, làkcnrm cho nguyêheskn mộkcnrt đhqftáadrmm quyêhesk̀n quý trong lòujvnng cóvsrb chúdrnft hổwchb thẹkpjzn.

Ngay cảibxv Tuyêheskn Bàkcnrn tửzcxe đhqfttzvii vớsadei Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang vưzwfhơqvfang tộkcnrc thốtzving hậlavpn đhqftếtveon nghiếtveon răvlgbng nghiếtveon lợfihui, sau khi nghe cũypxjng hậlavpn nàkcnrng khôbnjang nổwchbi.

- Ta nóvsrbi Chỉmwqu Nhưzwfhfihuc côbnjang chúdrnfa, ngưzwfhlavpi đhqftãscfp chếtveot, ngưzwfhơqvfai nóvsrbi nhữfqorng lờlavpi nàkcnry cũypxjng vôbnja dụbhozng. Nếtveou nhưzwfh ngưzwfhơqvfai cảibxvm thấgnruy áadrmy náadrmy, đhqftếtveon dưzwfhsadei đhqftóvsrb, liềujvnn làkcnrm vợfihu Trầfbkwn ca. Hắtcgtn còujvnn sốtzving khôbnjang cóvsrbzwfhadrmch làkcnrm phòujvnscfp, sau khi chếtveot… hắtcgtc hắtcgtc! Đwrygúdrnfng rồvjphi, Trầfbkwn ca thíkcsbch nhấgnrut làkcnr loạrfwei môbnjang lớsaden, phưzwfhơqvfang diệkcnrn tưzwfh thếtveoqvfa thểonlk nha, hắtcgtn. . .

Miệkcnrng thúdrnfi củtcgta Tuyêheskn Bàkcnrn tửzcxe mộkcnrt khi mởhqft ra, liềujvnn khôbnjang ngừpqawng đhqftưzwfhfihuc. Nhữfqorng lờlavpi nàkcnry củtcgta hắtcgtn, đhqftonlk Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang Lộkcnrc táadrmi mặkcsbt, mậlavpp mạrfwep chếtveot bầfbkwm ngưzwfhơqvfai, đhqftâwrbuy làkcnr nguyềujvnn rủtcgta nữfqor nhi củtcgta ta nhanh chếtveot sao?

Nhữfqorng quyềujvnn quýtvcy kia lạrfwei cốtzvi gắtcgtng khốtzving chếtveoqvfa bắtcgtp bộkcnr mặkcsbt, sợfihu bịoxne Tuyêheskn Bàkcnrn tửzcxevsrbi chọwokqc cưzwfhlavpi, lộkcnr ra thấgnrut lễwogn.

Giang Trầfbkwn nằmwqum ởhqft trong quan tàkcnri vốtzvin làkcnr du nhiêheskn tựjttp đhqfttcgtc. Nghe Tuyêheskn Bàkcnrn tửzcxevsrbi cóvsrb xu thếtveo khốtzving chếtveo khôbnjang nổwchbi, nàkcnro còujvnn nằmwqum đhqftưzwfhfihuc, hắtcgtn ngồvjphi bậlavpt dậlavpy mắtcgtng:

- Mậlavpp mạrfwep chếtveot bầfbkwm, ngưzwfhơqvfai đhqftonlk cho ta chếtveot cũypxjng chếtveot khôbnjang đhqftưzwfhfihuc phảibxvi khôbnjang?

Hắtcgtn vừpqawa ngồvjphi dậlavpy, hiệkcnrn trưzwfhlavpng ngoạrfwei trừpqaw Giang Phong, tấgnrut cảibxv mọwokqi ngưzwfhlavpi đhqftujvnu hóvsrba đhqftáadrm.

Vẫvjphn làkcnrkcnrn tửzcxeadrmch hắtcgtn gầfbkwn nhấgnrut kịoxnep phảibxvn ứefheng, mừpqawng rỡoryqvsrbi:

- Trầfbkwn ca, ngưzwfhơqvfai đhqftâwrbuy làkcnradrmc chếtveot vùgbwkng dậlavpy? Hay làkcnr giảibxv chếtveot?

- Giảibxv con em ngưzwfhơqvfai, giảibxv chếtveot rấgnrut mệkcnrt a, ngưzwfhơqvfai giảibxv mộkcnrt chúdrnft cho ta xem?

Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang Lộkcnrc thấgnruy Giang Trầfbkwn bỗscfpng nhiêheskn từpqaw trong quan tàkcnri ngồvjphi dậlavpy, sắtcgtc mặkcsbt ngưzwfhng tụbhoz. Mộkcnrt ngưzwfhlavpi bêheskn cạrfwenh hắtcgtn lậlavpp tứefhec quáadrmt:

- Giang Trầfbkwn, ngưzwfhơqvfai vâwrbụy mà giảibxv chếtveot! Đwrygâwrbuy làkcnr khi quâwrbun phạrfwem thưzwfhfihung! Tộkcnri tru di cửzcxeu tộkcnrc!

Loàkcnri xung ngựjttpa lêheskn trưzwfhsadec nàkcnry, bêheskn ngưzwfhlavpi từpqawng quốtzvic quâwrbun đhqftujvnu khôbnjang thiếtveou.

Giang Trầfbkwn mặkcsbc kệkcnr hắtcgtn, thảibxvn nhiêheskn từpqaw trong quan tàkcnri bòujvn ra, áadrmnh mắtcgtt bìtcgtnh thảibxvn, nhìtcgtn vềujvn phíkcsba Đwrygôbnjang Phưzwfhơqvfang Lộkcnrc:

- Bệkcnr hạrfwe, Giang Trầfbkwn may mắtcgtn còujvnn sốtzving. Thầfbkwm muốtzvin hỏvlgbi mộkcnrt câwrbuu, ngưzwfhơqvfai làkcnr đhqftoxnenh đhqftem ta kéqoeio ra ngoàkcnri trưzwfhfihung đhqftáadrmnh chếtveot mộkcnrt lầfbkwn nữfqora, hay làkcnradrm tộkcnri vôbnjawrbum củtcgta hạrfwe thầfbkwn?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.