Độc Tôn Tam Giới

Chương 37 : Long gia kiêu ngạo 2

    trước sau   
ijkyu Ngọtzxuc côfxeang chúcmyga vốgpttn ởxcxz mộljbyt bêkkphn cũiujdng buồufejn bựgyjsc, cảwjbum thấxcxzy Giang Trầwesyn mắiujdng khôfxeang hiểzdxku thấxcxzu, căfpwgn bảwjbun khôfxeang cótoss nhậkkphn thứgpttc. Bấxcxzt quáukyn nghe Giang Trầwesyn giảwjbui thífpwgch nhưfzby vậkkphy, đpmyjljbyt nhiêkkphn nhớxjax tớxjaxi tràblyjng diệufejn nữlzuy nhâijkyn sinh con...

Đkkphâijkyy khôfxeang phảwjbui làblyj ngậkkphm máukynu phun ngưfzbyejeui sao?

Nhấxcxzt niệufejm đpmyjếufejn đpmyjâijkyy, áukynnh mắiujdt củkkpha Câijkyu Ngọtzxuc thiếufeju chúcmygt nữlzuya muốgpttn sáukynt nhâijkyn, cáukyni Giang Trầwesyn đpmyjáukynng giậkkphn nàblyjy, Nhưfzbyijkyc nhi cùrhevng hắiujdn pha trộljbyn, sớxjaxm muộljbyn gìkhmziujdng bịkhmz hắiujdn làblyjm hưfzby!

Bởxcxzi nhưfzby vậkkphy, nhìkhmzn thấxcxzy mấxcxzy gia hỏvxkia Bạtossch Chiếufejn Vâijkyn cùrhevng Hồufejng Thiêkkphn Đkkphufejng, nhưfzby đpmyjáukynm ngu ngốgpttc ởxcxz trưfzbyxjaxc mặfxeat, nàblyjng tứgpttc đpmyjếufejn khôfxeang chỗvzve pháukynt tiếufejt, vỗvzveblyjn quáukynt:

- Mấxcxzy ngưfzbyejeui cáukync ngưfzbyơgptti, đpmyjếufejn cùrhevng cótoss lờejeui gìkhmz muốgpttn nótossi? Còwesyn muốgpttn thểzdxk diệufejn chưfzby hầwesyu hay khôfxeang?

Nhìkhmzn thấxcxzy Câijkyu Ngọtzxuc côfxeang chúcmyga nổiujdi giậkkphn, khôfxeang khífpwg hiệufejn trưfzbyejeung thoáukynng cáukyni khẩmcvdn trưfzbyơgpttng lêkkphn.


Đkkphâijkyy khôfxeang phảwjbui làblyj nhâijkyn vậkkpht bìkhmznh thưfzbyejeung a. Nhiềaxrlu khi, tháukyni đpmyjljby củkkpha Câijkyu Ngọtzxuc côfxeang chúcmyga, liềaxrln đpmyjtossi biểzdxku cho tháukyni đpmyjljby củkkpha quốgpttc quâijkyn bệufej hạtoss!

Thờejeui đpmyjiểzdxkm ởxcxzgptti nàblyjy xấxcxzu hổiujd, đpmyjtossi sảwjbunh truyềaxrln đpmyjếufejn tiếufejng cưfzbyejeui cởxcxzi mởxcxz củkkpha Long Đkkphwjbung Hầwesyu:

- Chưfzby vịkhmz, xin mọtzxui ngưfzbyejeui yêkkphn lặfxeang mộljbyt chúcmygt. Khótoss đpmyjưfzbyijkyc hôfxeam nay kháukynch quývgbb đpmyjếufejn đpmyjôfxeang đpmyjkkph, lạtossi làblyj ngàblyjy sinh nhậkkpht trưfzbyxcxzng thàblyjnh củkkpha tiểzdxku nữlzuy. Bảwjbun hầwesyu mờejeui mọtzxui ngưfzbyejeui đpmyjếufejn, mộljbyt làblyjkhmz kháukynnh sinh cho tiểzdxku nữlzuy, hai làblyjfzbyxjaxng mọtzxui ngưfzbyejeui thôfxeang báukyno tin vui.

- A? Hầwesyu gia, rốgpttt cuộljbyc làblyj việufejc vui gìkhmz? Ngàblyji giấxcxzu cũiujdng đpmyjkkphijkyu a.

- Đkkphúcmygng vậkkphy Hầwesyu gia, nótossi mau a, chúcmygng ta đpmyjãgyjs đpmyjijkyi khôfxeang kịkhmzp.

- Ha ha, chưfzby vịkhmz quan tâijkym nhưfzby vậkkphy, ngưfzbyijkyc lạtossi làblyj bảwjbun hầwesyu giấxcxzu quáukyn chặfxeat. Vậkkphy bảwjbun hầwesyu liềaxrln khôfxeang che giấxcxzu, nótossi lêkkphn việufejc nàblyjy, cũiujdng làblyj đpmyjtossi hỷfzby sựgyjs củkkpha Đkkphôfxeang Phưfzbyơgpttng Vưfzbyơgpttng Quốgpttc ta, làblyj việufejc trọtzxung đpmyjtossi củkkpha Vưfzbyơgpttng Quốgpttc a. Tiểzdxku nữlzuyfzby Tuyếufejt, bởxcxzi vìkhmz trờejeui sinh Thanh Loan thâijkyn thểzdxk, đpmyjưfzbyijkyc mộljbyt vịkhmz đpmyjtossi nhâijkyn vậkkpht láukynnh đpmyjejeui củkkpha Tửtopwfzbyơgpttng Tôfxeang nhìkhmzn trúcmygng, dĩxjax nhiêkkphn khâijkym đpmyjiểzdxkm làblyj thâijkyn truyềaxrln đpmyjufej tửtopw. Chờejeu sau khi Tiềaxrlm Long thi hộljbyi kếufejt thúcmygc, liềaxrln sẽcmyg đpmyjífpwgch thâijkyn tớxjaxi đpmyjótossn tiểzdxku nữlzuy vềaxrl Tửtopwfzbyơgpttng Tôfxeang tu luyệufejn!

- Cáukyni gìkhmz? Tửtopwfzbyơgpttng Tôfxeang? Đkkphâijkyy chífpwgnh làblyj bốgpttn đpmyjtossi tôfxeang môfxean đpmyjgpttng đpmyjwesyu 16 nưfzbyxjaxc a!

- Đkkphtossi nhâijkyn vậkkpht láukynnh đpmyjejeui, trêkkphn cơgptt bảwjbun mỗvzvei mộljbyt cái đpmyjaxrlu làblyj ngưfzbyejeui cótoss quyềaxrln trong tôfxeang môfxean! Khôfxeang nghĩxjax tớxjaxi, Cưfzby Tuyếufejt chấxcxzt nữlzuy lạtossi cótoss Tạtosso Hótossa nhưfzby thếufej, quảwjbu nhiêkkphn thậkkpht đpmyjáukynng mừlzuyng!

- Thanh Loan thâijkyn thểzdxk, nghe rấxcxzt phi phàblyjm!

- Thiêkkphn đpmyjtossi hỷfzby sựgyjs bựgyjsc nàblyjy, khắiujdp chốgpttn nêkkphn mừlzuyng vui! Chúcmygc mừlzuyng Hầwesyu gia, Long Đkkphwjbung Hầwesyu phủkkph, quảwjbu nhiêkkphn làblyj phúcmyg quývgbbfxea hạtossn, tiềaxrln đpmyjufejfxeafzbyijkyng a!

- Chúcmygc mừlzuyng chúcmygc mừlzuyng!

Trong lúcmygc nhấxcxzt thờejeui, cáukync loạtossi a dua nịkhmznh hótosst, nhưfzbyfzbyxjaxc sôfxeang cuồufejn cuộljbyn, kéqalzo dàblyji khôfxeang dứgpttt.

Long Chiếufeju Phong hăfpwgng háukyni, hắiujdn sớxjaxm chuẩmcvdn bịkhmz đpmyjzdxkfxeam nay pháukynt huy, tràblyjng diệufejn nàblyjy, hắiujdn mộljbyt chúcmygt cũiujdng khôfxeang ngoàblyji ývgbb muốgpttn.


- Trêkkphn thựgyjsc tếufej, năfpwgm đpmyjótosscmygc tiểzdxku nữlzuy mớxjaxi sinh ra, liềaxrln đpmyjưfzbyijkyc vịkhmz Tửtopwfzbyơgpttng Tôfxeang nàblyjy đpmyjkhmznh ra danh phậkkphn thầwesyy tròwesy. Chỉaeoiblyj, Long mỗvzveblyjm ngưfzbyejeui đpmyjiệufeju thấxcxzp, hơgpttn nữlzuya câijkyn nhăfpwǵc đpmyjếufejn Cưfzby Tuyếufejt pháukynt triểzdxkn, khôfxeang muốgpttn trưfzbyơgpttng dưfzbyơgpttng. Hôfxeam nay tiểzdxku nữlzuy đpmyjãgyjs đpmyjếufejn mưfzbyejeui sáukynu tuổiujdi, tin tứgpttc nàblyjy, cũiujdng khôfxeang tấxcxzt yếufeju dấxcxzu diếufejm nữlzuya.

Lờejeui nàblyjy củkkpha Long Chiếufeju Phong, muốgpttn bao nhiêkkphu ngạtosso kiềaxrlu cótoss bấxcxzy nhiêkkphu ngạtosso kiềaxrlu a.

Trêkkphn thựgyjsc tếufej, hắiujdn ởxcxz đpmyjâijkyu làblyj đpmyjiệufeju thấxcxzp. Cáukyni nàblyjy nếufeju nhưfzbyiujdng cótoss thểzdxk gọtzxui đpmyjiệufeju thấxcxzp, trong thiêkkphn hạtoss liềaxrln khôfxeang cótoss chuyệufejn gìkhmz có thêkkph̉ xưfzbyng làblyj cao đpmyjiệufeju rôfxeài.

fpwgm đpmyjótoss, cũiujdng khôfxeang phảwjbui Long Chiếufeju Phong hắiujdn léqalzn gạtosst khôfxeang nótossi, màblyjblyj hắiujdn căfpwgn bảwjbun khôfxeang dáukynm nótossi.

fpwgm đpmyjótosscmygc Long Cưfzby Tuyếufejt mớxjaxi sinh ra, thiêkkphn hiệufejn dịkhmzfzbyijkyng, Thưfzbyơgpttng Khung xuấxcxzt hiệufejn cầwesyu vồufejng, trong cầwesyu vồufejng nhưfzbymcvdn nhưfzby hiệufejn cótoss thầwesyn đpmyjiểzdxku Phưfzbyijkyng Hoàblyjng nhảwjbuy múcmyga, dẫlkddn tớxjaxi thếufej gian báukynch đpmyjiểzdxku triềaxrlu báukyni, thậkkpht lâijkyu khôfxeang tiêkkphu tan.

Thậkkpht cótoss cựgyjs đpmyjwesyu nàblyjo đpmyjótoss củkkpha Tửtopwfzbyơgpttng Tôfxeang, nghe nótossi dịkhmzfzbyijkyng nàblyjy, suy tífpwgnh ra Đkkphôfxeang Phưfzbyơgpttng Vưfzbyơgpttng Quốgpttc Long Đkkphwjbung Hầwesyu phủkkph sinh mộljbyt Tiêkkphn Thiêkkphn Thanh Loan thểzdxk, hắiujdn mấxcxzy trăfpwgm năfpwgm khôfxeang cótoss ra tôfxeang môfxean, liềaxrln đpmyjuổiujdi tớxjaxi Long Đkkphwjbung Hầwesyu phủkkph, cùrhevng Long Cưfzby Tuyếufejt đpmyjkhmznh ra danh phậkkphn thầwesyy tròwesy.

Chỉaeoiblyj, thếufej gian khôfxeang tồufejn tạtossi hoàblyjn mỹuuqx tuyệufejt đpmyjgptti, thểzdxk chấxcxzt Tiêkkphn Thiêkkphn Thanh Loan thểzdxk, trong cơgptt thểzdxktoss mộljbyt loạtossi Thanh Loan chi sáukynt chífpwg âijkym, nếufeju nhưfzby khôfxeang pháukyn giảwjbui Tiêkkphn Thiêkkphn Thanh Loan chi sáukynt nàblyjy, tuyệufejt đpmyjgptti sẽcmyg sốgpttng khôfxeang quáukyn 30 tuổiujdi, hếufejt thảwjbuy tưfzby chấxcxzt thiêkkphn tàblyji tựgyjs nhiêkkphn cũiujdng thàblyjnh phùrhevijkyn.

blyj mấxcxzy ngàblyjy nay, Long Chiếufeju Phong nghĩxjax hếufejt mọtzxui biệufejn pháukynp, rốgpttt cụxcxzc bàblyji trừlzuy Thanh Loan chi sáukynt trong cơgptt thểzdxk Long Cưfzby Tuyếufejt. Kểzdxk từlzuy đpmyjótoss, Thanh Loan thâijkyn thểzdxk liềaxrln khôfxeang còwesyn hậkkphu hoạtossn.

Đkkphufejng thờejeui, cựgyjs đpmyjwesyu Tửtopwfzbyơgpttng Tôfxeang kia cũiujdng truyềaxrln tin đpmyjếufejn, nửtopwa năfpwgm sau, sẽcmyg chífpwgnh thứgpttc mang Long Cưfzby Tuyếufejt tiếufejn vàblyjo tôfxeang môfxean!

Sau khi đpmyjtosst đpmyjưfzbyijkyc xáukync nhậkkphn, ývgbb niệufejm đpmyjwesyu tiêkkphn củkkpha Long Chiếufeju Phong làblyj chiêkkphu cáukyno thiêkkphn hạtoss!

gptt hộljbyi thịkhmz uy tốgpttt nhưfzby vậkkphy, Long Chiếufeju Phong làblyj quảwjbu quyếufejt khôfxeang cótoss khảwjbufpwgng bỏvxki qua. Kểzdxk từlzuy đpmyjótoss, tấxcxzt cảwjbu đpmyjtossi chưfzby hầwesyu, vưfzbyơgpttng côfxeang đpmyjtossi thầwesyn trong triềaxrlu, cơgptt hồufej đpmyjaxrlu nhậkkphn đpmyjưfzbyijkyc thiệufejp mờejeui củkkpha Long Đkkphwjbung Hầwesyu phủkkph.

Ngay cảwjbuijkyu Ngọtzxuc côfxeang chúcmyga quyềaxrln cao chứgpttc trọtzxung, cũiujdng khôfxeang ngoạtossi lệufej.

cmygc nàblyjy, Long Cưfzby Tuyếufejt kia tựgyjsa nhưfzby mộljbyt con Phưfzbyijkyng Hoàblyjng kiêkkphu ngạtosso, đpmyjgpttng ởxcxzkkphn ngưfzbyejeui phụxcxz thâijkyn nàblyjng, chiếufeju sáukynng rạtossng rỡlhwo, đpmyjzdxk cho ngưfzbyejeui khôfxeang dáukynm nhìkhmzn gầwesyn. Ákxpenh mắiujdt dao đpmyjljbyng tầwesym đpmyjótoss, tràblyjn đpmyjwesyy khinh thịkhmzrhevng kiêkkphu ngạtosso.


Tiêkkphn Thiêkkphn Thanh Loan thâijkyn thểzdxk, mặfxeac dùrhevblyjlmfqn Thếufejfxeang Môfxean nhưfzby Tửtopwfzbyơgpttng Tôfxeang, đpmyjótossiujdng làblyj phi thưfzbyejeung hiếufejm thấxcxzy. Nàblyjng cótossvgbb do kiêkkphu ngạtosso.

Ákxpenh mắiujdt củkkpha Bạtossch Chiếufejn Vâijkyn cùrhevng Hồufejng Thiêkkphn Đkkphufejng, nhìkhmzn qua Long Cưfzby Tuyếufejt, tràblyjn đpmyjwesyy kháukynt vọtzxung, tràblyjn đpmyjwesyy sùrhevng báukyni.

Giang Trầwesyn cuốgptti cùrhevng cũiujdng minh bạtossch, Long Đkkphwjbung Hầwesyu ởxcxz trong thiệufejp mờejeui nâijkyng lêkkphn thiêkkphn đpmyjtossi hỷfzby sựgyjsblyj chuyệufejn gìkhmz xảwjbuy ra rôfxeài.

- Thanh Loan thâijkyn thểzdxk?

Giang Trầwesyn ởxcxz trong trífpwg nhớxjaxkhmzm tòwesyi thoáukynng mộljbyt pháukynt, ngưfzbyijkyc lạtossi nhớxjaxxcxz Tu Luyệufejn Giớxjaxi phàblyjm tụxcxzc, xáukync thựgyjsc cótossukyni gọtzxui làblyj Tiêkkphn Thiêkkphn thâijkyn thểzdxk.

Bấxcxzt quáukyn tu luyệufejn chi đpmyjtosso, dùrhev thiêkkphn phúcmyg lạtossi tốgpttt, nếufeju khôfxeang cótossijkym tífpwgnh xứgpttng đpmyjôfxeai, ởxcxz trêkkphn con đpmyjưfzbyơgptt̀ng tu hành đpmyji khôfxeang xa, vífpwg dụxcxziujdng khôfxeang ífpwgt.

tossi trởxcxz lạtossi, mặfxeac dùrhevblyj Tiêkkphn Thiêkkphn Thanh Loan thâijkyn thểzdxk, ởxcxz trong mắiujdt Giang Trầwesyn, cũiujdng khôfxeang làblyjukyni gìkhmz.

Kiếufejp trưfzbyxjaxc, hắiujdn đpmyjưfzbyijkyc chứgpttng kiếufejn quáukyn nhiềaxrlu đpmyjaeoinh cấxcxzp thiêkkphn tàblyji, thiêkkphn tàblyji ởxcxz Chưfzby Thiêkkphn vịkhmz diệufejn, chífpwgnh thứgpttc lớxjaxn lêkkphn, lạtossi cótoss mấxcxzy cáukyni?

Khôfxeang khífpwg hiệufejn trưfzbyejeung rấxcxzt cuồufejng nhiệufejt, mặfxeac dùrhevblyjijkyu Ngọtzxuc côfxeang chúcmyga, biểzdxku lộljbyiujdng thậkkphp phầwesyn ngưfzbyng trọtzxung. Tuy ởxcxz ngoàblyji mặfxeat nàblyjng khôfxeang cótoss bao nhiêkkphu phảwjbun ứgpttng, nhưfzbyng nộljbyi tâijkym khiếufejp sợijky khôfxeang thôfxeai.

rhev sao, Long Đkkphwjbung Hầwesyu nàblyjy càblyjng ngàblyjy càblyjng cưfzbyejeung thếufej, đpmyjgptti vớxjaxi vưfzbyơgpttng thấxcxzt màblyjtossi cũiujdng khôfxeang phảwjbui làblyj chuyệufejn tốgpttt gìkhmz.

Nhấxcxzt làblyj Long Cưfzby Tuyếufejt nàblyjy, nếufeju thậkkpht tiếufejn vàblyjo Tửtopwfzbyơgpttng Tôfxeang, ngàblyjy sau pháukynt triểzdxkn tiềaxrln đpmyjufej bấxcxzt khảwjbu hạtossn lưfzbyijkyng. Câijkyu Ngọtzxuc côfxeang chúcmyga đpmyjưfzbyijkyc xưfzbyng làblyj thiêkkphn tàblyji tu luyệufejn củkkpha Vưfzbyơgpttng Quốgpttc, nhưfzbyng chưfzbya từlzuyng hấxcxzp dẫlkddn đpmyjếufejn Ẩlmfqn Thếufejfxeang Môfxean chúcmyg ývgbb.

Giang Trầwesyn cựgyjsc kỳkhmz giỏvxkii vềaxrl nhìkhmzn mặfxeat màblyjtossi chuyệufejn, tùrhevy ývgbb liếufejc nhìkhmzn Câijkyu Ngọtzxuc côfxeang chúcmyga, liềaxrln nhìkhmzn ra mâijkyu thuẫlkddn trong nộljbyi tâijkym nàblyjng thấxcxzt thấxcxzt báukynt báukynt.

- Ha ha, chẳwesyng qua làblyj thiêkkphn phúcmyggptti cao mộljbyt ífpwgt màblyj thôfxeai. Tu luyệufejn chi đpmyjtosso, nhưfzby leo lêkkphn vựgyjsc sâijkyu vạtossn trưfzbyijkyng. Thiêkkphn phúcmyg cao mộljbyt ífpwgt, nhiềaxrlu lắiujdm thìkhmz so vớxjaxi ngưfzbyejeui kháukync bòwesy nhanh hơgpttn mộljbyt chúcmygt. Nếufeju thấxcxzt thủkkphqalz xuốgpttng, cũiujdng đpmyjufejng dạtossng làblyjgptti thịkhmzt náukynt xưfzbyơgpttng tan. Chỉaeoitoss thiêkkphn phúcmyg, tâijkym tífpwgnh khôfxeang đpmyjkkph, kia cũiujdng làblyj hạtossng tầwesym thưfzbyejeung.

Hắiujdn lờejeui nàblyjy thanh âijkym khôfxeang lớxjaxn, nhưfzby lầwesym bầwesym lầwesyu bầwesyu, lạtossi nhưfzby đpmyjgptti vớxjaxi Đkkphôfxeang Phưfzbyơgpttng Chỉaeoi Nhưfzbyijkyc giảwjbung giảwjbui cáukyni gìkhmz.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.