Độc Tôn Tam Giới

Chương 362 : Trưởng lão Bảo Thụ Tông áp bách 1

    trước sau   
ydrni nàrfmay ýpuuexnxd ngoàrfmai lờntili làrfma, ngưwppvơopbhi tuổksmzi còimkyn trẻngfy, vềytek sau muốldbcn vàrfmao Bảeryzo Thụoxziismzng, sẽjrfzopbhi vàrfmao trong tay ta, còimkyn khôismzng bằjtpjng hiệjhvkn tạebnqi ngoan ngoãbdokn, giao ra mộjrfzt nửracda, khôismzng nêpngcn lầozgim tiềytekn đtesyantv.

Giang Trầozgin cưwppvntili nhạebnqt mộjrfzt tiếfxewng, rủxjosismz mắbdokt xuốldbcng, khôismzng muốldbcn lý thằjtpjng nàrfmay nữwtgfa. Hắbdokn nhưwppv thếfxewrfmao khôismzng biếfxewt, thằjtpjng nàrfmay làrfma cốldbcjtpjnh tìjtpjm việjhvkc. Nếfxewu nhưwppv Giang Trầozgin hắbdokn giao ra mộjrfzt nửracda, vậofupy thìjtpj chờntil bịkwug thằjtpjng nàrfmay lợffvsi dụoxzing, giáydrnn tiếfxewp đtesyáydrnnh mặzyiyt Diệjhvkp lãbdoko gia tửracd.

Việjhvkc nàrfmay còimkyn làrfma nhỏvgab, Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko nàrfmay, rõydrnrfmang làrfmawppvffvsn cơopbh hộjrfzi muốldbcn cùozging lãbdoko gia tửracd khiêpngcu chiếfxewn.

- Ngưwppvơopbhi đtesyâqpvty làrfma tháydrni đtesyjrfzjtpj?

Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko thấfxewy Giang Trầozgin hung hăismzng càn quâqpvt́y, trong nộjrfzi tâqpvtm khôismzng khỏvgabi bốldbcc lêpngcn mộjrfzt cỗmbjbrfma hỏvgaba.

Diệjhvkp lãbdoko đtesyozgiu ngưwppvu bứiafcc hòimkygmfot, đtesyólctwrfma bởxnxdi vìjtpj thựdovqc lựdovqc củxjosa hắbdokn siêpngcu quầozgin, tưwppvydrnch lãbdoko, hắbdokn khôismzng làrfmam gìjtpj đtesyưwppvffvsc, nhưwppvng màrfma tiểrdkpu tửracdrfmay, chưwppva đtesyxjosismzng đtesyxjosydrnnh, vâqpvṭy mà cũwtgfng dáydrnm nhưwppv vậofupy vớrjcji hắbdokn?


opbhn nữwtgfa, xem cáydrni tháydrni đtesyjrfzrfmay, so vớrjcji Diệjhvkp lãbdoko đtesyozgiu còimkyn cuồantvng.

- Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko, oan cólctw đtesyozgiu, nợffvslctw chủxjos. Ngưwppvơopbhi đtesyldbci vớrjcji ai cólctw ýpuue kiếfxewn, tìjtpjm ngưwppvntili đtesyólctw pháydrnt tiếfxewt đtesyi. Ta tuổksmzi còimkyn nhỏvgab, chịkwugu khôismzng nổksmzi kinh hãbdoki.

Ngữwtgf khíismz củxjosa Giang Trầozgin nhàrfman nhạebnqt, nhưwppvng hiểrdkpn nhiêpngcn làrfma khôismzng ăismzn tíismznh tìjtpjnh củxjosa Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko.

Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko phiềytekn muộjrfzn, vốldbcn hắbdokn muốldbcn mưwppvffvsn Giang Trầozgin nàrfmay, uy hiếfxewp đtesye dọrdkpa mộjrfzt phen, đtesyrdkp cho hắbdokn giao ra mộjrfzt nửracda, mưwppvffvsn chuyệjhvkn nàrfmay đtesyáydrnnh mặzyiyt lãbdoko gia tửracd thoáydrnng mộjrfzt pháydrnt, chọrdkpc thủxjosng chuyệjhvkn ma quỷqubh củxjosa hắbdokn.

rfmao biếfxewt đtesyưwppvffvsc, tiểrdkpu tửracdrfmay dầozgiu muốldbci khôismzng tiếfxewn, còimkyn áydrnm chỉqsfj hắbdokn bắbdokt nạebnqt kẻngfy yếfxewu, sợffvs kẻngfy mạebnqnh, khôismzng làrfmam gìjtpj đtesyưwppvffvsc Diệjhvkp Trọrdkpng Lâqpvtu, lạebnqi lấfxewy hắbdokn làrfmam mộjrfzc.

Tuy đtesyâqpvty làrfma lờntili nólctwi thậofupt, nhưwppvng lờntili nólctwi càrfmang thậofupt, ởxnxd loạebnqi trưwppvntilng hợffvsp nàrfmay càrfmang đtesyrdkp cho Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko khólctw chịkwugu.

- Ngưwppvơopbhi... Ngưwppvơopbhi têpngcn gìjtpj? Đnshujhvk tửracd gia tộjrfzc nàrfmao củxjosa Thiêpngcn Quếfxewwppvơopbhng Quốldbcc? Hiểrdkpu cáydrni gìjtpj gọrdkpi làrfma quy củxjos khôismzng? Cólctw biếfxewt thâqpvtn phậofupn lãbdoko phu hay khôismzng?

Giang Trầozgin khôismzng hiểrdkpu thấfxewu nhìjtpjn Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko, nghĩqaly thầozgim ngưwppvơopbhi cólctw tậofupt xấfxewu sao? Ta cũwtgfng gọrdkpi ngưwppvơopbhi Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko rôismz̀i, còimkyn khôismzng biếfxewt thâqpvtn phậofupn củxjosa ngưwppvơopbhi?

Đnshuưwppvơopbhng nhiêpngcn, hắbdokn cũwtgfng khôismzng cólctw khảeryzismzng cùozging trưwppvxnxdng lãbdoko Bảeryzo Thụoxziismzng nàrfmay đtesyfxewu mồantvm mégmfop, cưwppvntili khổksmz mộjrfzt tiếfxewng, ýpuue đtesykwugnh chủxjos đtesyjrfzng ly khai. Mộjrfzt lãbdoko chólctw đtesypngcn luôismzn kêpngcu ởxnxd trưwppvrjcjc mặzyiyt, tuy khôismzng cắbdokn ngưwppvntili, nhưwppvng tólctwm lạebnqi làrfma khôismzng thoảeryzi máydrni.

Chỉqsfjrfma, hắbdokn vừmvcna cấfxewt bưwppvrjcjc đtesyi, lạebnqi triệjhvkt đtesyrdkp chọrdkpc giậofupn Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko.

ydrni nàrfmay... Đnshuâqpvty quảeryz thựdovqc làrfma triệjhvkt đtesyrdkp bỏvgab qua trưwppvxnxdng lãbdoko Bảeryzo Thụoxziismzng a.

- Đnshuiafcng lạebnqi.

Giang Trầozgin khôismzng đtesyrdkp ýpuue đtesyếfxewn, nhưwppvng lúopnmc nàrfmay Diệjhvkp Dung lạebnqi đtesyi tớrjcji, giữwtgf chặzyiyt cáydrnnh tay Giang Trầozgin:


- Huynh đtesyjhvk, nólctwi vàrfmai lờntili nhuyễousjn, đtesyldbci phólctw qua coi nhưwppv xong.

Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko chỉqsfjrfmao Diệjhvkp Dung:

- Tiểrdkpu gia hỏvgaba, ngưwppvơopbhi tráydrnnh ra, ởxnxd đtesyâqpvty khôismzng cólctw chuyệjhvkn củxjosa ngưwppvơopbhi.

Diệjhvkp Dung cưwppvntili khổksmz:

- Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko, niêpngcn kỷqubh củxjosa hắbdokn nhỏvgab, ngàrfmai đtesymvcnng nólctwng giậofupn.

Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko sinh khíismz, cùozging Giang Trầozgin lớrjcjn hay nhỏvgab kỳmvcn thậofupt mộjrfzt chúopnmt quan hệjhvkwtgfng khôismzng cólctw, hắbdokn khólctw chịkwugu chíismznh làrfma tháydrni đtesyjrfz khôismzng hợffvsp táydrnc củxjosa Giang Trầozgin.

- Tốldbct, tốldbct, tốldbct, hiệjhvkn tạebnqi ngưwppvntili trẻngfy tuổksmzi Thiêpngcn Quếfxewwppvơopbhng Quốldbcc, làrfmarfmang ngàrfmay càrfmang cólctwismznh cáydrnch. Tiểrdkpu tửracd, ngưwppvơopbhi khôismzng nólctwi danh tựdovq, đtesymvcnng tưwppvxnxdng rằjtpjng lãbdoko phu tra khôismzng đtesyưwppvffvsc ngưwppvơopbhi.

Giang Trầozgin nhẹeeil nhàrfmang đtesyhvuxy tay Diệjhvkp Dung ra, màrfmay kiếfxewm giưwppvơopbhng lêpngcn:

- Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko, khôismzng cầozgin ngưwppvơopbhi tra xégmfot, ta gọrdkpi Giang Trầozgin, nhớrjcj kỹsvvf, Giang trong đtesyebnqi giang, trầozgin trong bụoxzii trầozgin.

- Tốldbct, hảeryzo tiểrdkpu tửracd, ngưwppvơopbhi rấfxewt cólctw gan, Giang Trầozgin đtesyúopnmng khôismzng? Lãbdoko phu minh xáydrnc nólctwi cho ngưwppvơopbhi biếfxewt, đtesyntili nàrfmay, ngưwppvơopbhi đtesymvcnng nghĩqalyrfmao cáydrnnh cửracda Bảeryzo Thụoxziismzng.

Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko nólctwi cảeryz buổksmzi, đtesyâqpvty làrfmaqpvtu uy hiếfxewp cựdovqc kỳmvcnlctw lựdovqc sáydrnt thưwppvơopbhng màrfma hắbdokn có thêpngc̉ nghĩqaly đtesyếfxewn.

Giang Trầozgin vốldbcn khôismzng cólctw ýpuue đtesykwugnh gâqpvty chuyệjhvkn, hôismzm nay cólctw thểrdkplctwi làrfma tai bay vạebnq giólctw. Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko nàrfmay ởxnxd chỗmbjb Diệjhvkp lãbdoko gia tửracd đtesyoxzing phảeryzi thiếfxewt bảeryzn, lạebnqi đtesyem nóng tính pháydrnt tiếfxewt lêpngcn ngưwppvntili Giang Trầozgin hăismźn.

Giang Trầozgin cũwtgfng khôismzng phảeryzi loạebnqi mặzyiyc ngưwppvntili kháydrnc lấfxewn.


Nểrdkp mặzyiyt đtesyldbci phưwppvơopbhng làrfma trưwppvxnxdng lãbdoko Bảeryzo Thụoxziismzng, ngay từmvcn đtesyozgiu Giang Trầozgin đtesyãbdok lựdovqa chọrdkpn nhưwppvntilng nhịkwugn, tậofupn lựdovqc khôismzng đtesyrdkp ýpuue thằjtpjng nàrfmay.

Ai nghĩqaly đtesyếfxewn, thằjtpjng nàrfmay hỉqsfjwtgfi lêpngcn mặzyiyt, càrfmang ngàrfmay càrfmang quáydrn phậofupn. Cuốldbci cùozging vâqpvṭy mà khôismzng tiếfxewc côismzng nhiêpngcn tuyêpngcn bốldbc, muốldbcn đtesyebnqi biểrdkpu Bảeryzo Thụoxziismzng phong sáydrnt Giang Trầozgin hắbdokn.

Giang Trầozgin nhẫjtpjn lâqpvtu nhưwppv vậofupy, cũwtgfng khôismzng thểrdkp nhịkwugn đtesyưwppvffvsc nữwtgfa. Hàrfmam dưwppvxnxdng lạebnqi tốldbct, gặzyiyp loạebnqi gia hỏvgaba khôismzng thểrdkplctwi lýpuuerfmay, cũwtgfng nhịkwugn khôismzng đtesyưwppvffvsc pháydrnt táydrnc a.

- Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko đtesyúopnmng khôismzng? Vốldbcn cólctwrfmao Bảeryzo Thụoxziismzng hay khôismzng, ta cũwtgfng khôismzng sao cảeryz. Nhưwppvng ngưwppvơopbhi đtesyãbdoklctwi nhưwppv vậofupy, ta lạebnqi muốldbcn vàrfmao cho ngưwppvơopbhi xem. Chẳqghvng nhữwtgfng muốldbcn vàrfmao, còimkyn nởxnxdrfmay nởxnxd mặzyiyt tiếfxewn vàrfmao, cho Bảeryzo Thụoxziismzng cáydrnc ngưwppvơopbhi đtesyếfxewn cầozgiu ta vàrfmao, hãbdoky đtesyffvsi đtesyfxewy.

Giang Trầozgin pháydrnt tiếfxewt ra mộjrfzt bụoxzing nóng tính, cũwtgfng chẳqghvng muốldbcn đtesyi xem sắbdokc mặzyiyt Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko nàrfmay, cưwppvntili lạebnqnh mộjrfzt tiếfxewng, phẩhvuxy tay áydrno bỏvgab đtesyi.

Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko hiểrdkpn nhiêpngcn làrfma đtesyáydrnnh giáydrn cao quyềytekn uy củxjosa hắbdokn, cũwtgfng đtesyáydrnnh giáydrn thấfxewp dũwtgfng khíismz củxjosa Giang Trầozgin. Ởldbc trong nhậofupn thứiafcc củxjosa hắbdokn, mộjrfzt ngưwppvntili trẻngfy tuổksmzi Vưwppvơopbhng Quốldbcc thếfxew tụoxzic, ởxnxd trưwppvrjcjc mặzyiyt Bảeryzo Thụoxziismzng, vốldbcn phảeryzi thấfxewp ba phầozgin. Hơopbhn nữwtgfa hắbdokn làrfma trưwppvxnxdng lãbdoko Bảeryzo Thụoxziismzng, chỉqsfj cầozgin hơopbhi chúopnmt áydrnp báydrnch, hắbdokn sẽjrfz khôismzng kiêpngcn trìjtpj nổksmzi.

lctwi ra phong sáydrnt, ngưwppvntili trẻngfy tuổksmzi nàrfmao củxjosa Thiêpngcn Quếfxewwppvơopbhng Quốldbcc gáydrnnh váydrnc đtesyưwppvffvsc?

Hắbdokn cho rằjtpjng, ngưwppvntili trẻngfy tuổksmzi kia nhấfxewt đtesykwugnh sẽjrfz chịkwugu thua, cúopnmi đtesyozgiu hưwppvrjcjng hắbdokn nhậofupn lầozgim. Nàrfmao biếfxewt đtesyưwppvffvsc, ngưwppvntili trẻngfy tuổksmzi kia, hoàrfman toàrfman khôismzng theo nhưwppvydrno lộjrfz hắbdokn thiếfxewt kếfxew.

Chẳqghvng nhữwtgfng khôismzng cólctw chịkwugu thua cầozgiu xin tha thứiafc, ngưwppvffvsc lạebnqi so vớrjcji hắbdokn càrfmang cuồantvng

Hắbdokn hoàrfman toàrfman khôismzng thểrdkpwppvxnxdng đtesyưwppvffvsc, ngưwppvntili trẻngfy tuổksmzi hiệjhvkn tạebnqi, vâqpvṭy mà cólctwismznh cáydrnch, cólctwismznh tìjtpjnh nhưwppv vậofupy.

Hắbdokn tứiafcc đtesyếfxewn toàrfman thâqpvtn pháydrnt run, chỉqsfj tay hégmfot lớrjcjn:

- Giang Trầozgin, ta mặzyiyc kệjhvk sau lưwppvng ngưwppvơopbhi cólctw bao nhiêpngcu chỗmbjb dựdovqa, đtesyntili nàrfmay nếfxewu ngưwppvơopbhi cólctw thểrdkp tiếfxewn vàrfmao Bảeryzo Thụoxziismzng, Thiếfxewt mỗmbjb ta, lấfxewy đtesyozgiu cho ngưwppvơopbhi đtesyáydrn.

Hắbdokn đtesyưwppvntilng đtesyưwppvntilng làrfma trưwppvxnxdng lãbdoko Bảeryzo Thụoxziismzng, bịkwug mộjrfzt ngưwppvntili tuổksmzi trẻngfyrfmam cho xuốldbcng đtesyàrfmai khôismzng đtesyưwppvffvsc, lửracda giậofupn trong nộjrfzi tâqpvtm cólctw thểrdkp nghĩqaly. Trong nộjrfzi tâqpvtm cũwtgfng nảeryzy sinh áydrnc đtesyjrfzc, dùozgilctw Diệjhvkp Trọrdkpng Lâqpvtu đtesyytek cửracd, lầozgin nàrfmay, hắbdokn nhấfxewt đtesykwugnh phảeryzi liêpngcn hợffvsp mộjrfzt íismzt đtesyantvng liêpngcu, đtesyem Giang Trầozgin cựdovqpngcn ngoàrfmai cửracda.

lctw Thiếfxewt trưwppvxnxdng lãbdoko hắbdokn ởxnxd Bảeryzo Thụoxziismzng mộjrfzt ngàrfmay, liềytekn tuyệjhvkt khôismzng đtesyrdkp Giang Trầozgin gia nhậofupp Bảeryzo Thụoxziismzng.

Hắbdokn thâqpvtn làrfma trưwppvxnxdng lãbdoko Bảeryzo Thụoxziismzng, quyềytekn lựdovqc khôismzng nhỏvgab. Muốldbcn cựdovq tuyệjhvkt mộjrfzt đtesyjhvk tửracd thếfxew tụoxzic tiếfxewn vàrfmao tôismzng môismzn, cáydrni nàrfmay căismzn bảeryzn khôismzng phảeryzi việjhvkc khólctw.

Thựdovqc lựdovqc củxjosa Diệjhvkp Trọrdkpng Lâqpvtu rấfxewt mạebnqnh, nhưwppvng màrfma, thựdovqc lựdovqc củxjosa hắbdokn cưwppvntilng thịkwugnh trởxnxd lạebnqi, cũwtgfng khôismzng làrfmam chủ đtesyưwppvffvsc Bảeryzo Thụoxziismzng.

Khôismzng khíismz hiệjhvkn trưwppvntilng vốldbcn đtesyang cólctw chúopnmt áydrnp lựdovqc, nhìjtpjn thấfxewy trậofupn xung đtesyjrfzt nàrfmay, đtesyjhvk tửracd khắbdokp nơopbhi đtesyyteku cảeryzm thấfxewy ngoàrfmai ýpuue muốldbcn.

ldbc bọrdkpn hắbdokn xem ra, cáydrni nàrfmay hoàrfman toàrfman làrfma khôismzng thểrdkpwppvxnxdng tưwppvffvsng nổksmzi.

Mộjrfzt đtesyjhvk tửracd thếfxew tụoxzic, vâqpvṭy mà đtesyldbci chọrdkpi trưwppvxnxdng lãbdoko Bảeryzo Thụoxziismzng? Cáydrni nàrfmay đtesyozgiu ólctwc bịkwug cửracda kẹeeilp sao? Hay làrfma bịkwug con lừmvcna đtesyáydrn? Kêpngcu gàrfmao vớrjcji trưwppvxnxdng lãbdoko Bảeryzo Thụoxziismzng, cáydrni nàrfmay khôismzng phảeryzi tựdovqjtpjnh muốldbcn chếfxewt sao?

imkyn bịkwug trưwppvxnxdng lãbdoko Bảeryzo Thụoxziismzng phong sáydrnt.

ozgi ngưwppvơopbhi cólctw thiêpngcn phúopnm, cólctwrfmai hoa bấfxewt phàrfmam, khôismzng vàrfmao đtesyưwppvffvsc tôismzng môismzn, thàrfmanh tựdovqu cảeryz đtesyntili có thêpngc̉ nhiềyteku đtesyếfxewn bao nhiêpngcu? Đnshuơopbhn giảeryzn làrfma vinh hoa phúopnm quýpuue thếfxew tụoxzic màrfma thôismzi.

Thếfxew nhưwppvng màrfma, vinh hoa phúopnm quýpuue thếfxew tụoxzic, ngưwppvơopbhi đtesybdokc tộjrfzi trưwppvxnxdng lãbdoko Bảeryzo Thụoxziismzng, cólctw thểrdkpwppvxnxdng vinh hoa phúopnm quýpuue thếfxew tụoxzic?

lctw mộjrfzt ngàrfmay trưwppvxnxdng lãbdoko Bảeryzo Thụoxziismzng nhớrjcj tớrjcji ngưwppvơopbhi, tùozgiy tùozgiy tiệjhvkn tiệjhvkn pháydrni mộjrfzt đtesyjhvk tửracd xuốldbcng, làrfmalctw thểrdkp trấfxewn áydrnp ngưwppvơopbhi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.