Độc Tôn Tam Giới

Chương 358 : Băng hỏa yêu liên 2

    trước sau   
lweung Hỏxybga chi lựitlwc hìpthynh thàtvwwnh Bălweung Hỏxybga Liêhflrn Hoa, loạvamvi áyejxo nghĩezrsa đwkosáyejxng sợcuzgtvwwy, hìpthynh thàtvwwnh lựitlwc sáyejxt thưitlwơwkosng kinh ngưitlwrmfqi, ởyynl trong thựitlwc vậmntwt Yêhflru Linh, ímrkbt nhấvxbkt cóvjsc thểlztatvwwi danh Top 10.

Thửvamv nghĩezrs thoáyejxng mộtltdt pháyejxt, tạvamvi thếomuz giớkwgui Chưitlw Thiêhflrn, vịosmm diệzgsvn vôgkig sốbvec, lựitlwc côgkigng kímrkbch củnkhla Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn nàtvwwy, cũqrssng cóvjsc thểlzta đwkosưitlwcuzgc xưitlwng Top 10, cáyejxi nàtvwwy tuyệzgsvt khôgkigng phảkwgui hưitlw danh nóvjsci chơwkosi.

- Chỉnfnh khôgkigng biếomuzt, gốbvecc Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn nàtvwwy, tiếomuzn hóvjsca đwkosếomuzn tầrdclng thứzqohpthy? Nếomuzu nhưitlw chỉnfnhtvww Linh phẩtbbsm, nhữfrspng Linh thúnduw kia nhìpthyn chằqrssm chằqrssm, coi nhưitlwtvwwmrkbnh côgkigng kímrkbch củnkhla Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn mạvamvnh, cũqrssng khẳwapjng đwkososmmnh khôgkigng đwkosbveci phóvjsc đwkosưitlwcuzgc. Nhưitlwng nếomuzu nhưitlwtvww Tháyejxnh phẩtbbsm, vậmntwy đwkosmantng nhìpthyn nhữfrspng Linh thúnduw kia sốbvecitlwcuzgng nhiêhflr̀u, khôgkigng may sẽomuztvww chúnduwng...

Giang Trầrdcln suy nghĩezrs.

Tuy hắxybgn biếomuzt, đwkosvamvt đwkosưitlwcuzgc mộtltdt Bălweung Hỏxybga đwkosàtvwwi sen, sẽomuz đwkoslzta cho hắxybgn ởyynl Tiêhflrn cảkwgunh chi lộtltd, càtvwwng thêhflrm thôgkigng thuậmntwn, tiếomuzn bộtltd nhanh hơwkosn, nhưitlwng Bălweung Hỏxybga đwkosàtvwwi sen nàtvwwy, cuốbveci cùwwjdng chỉnfnhtvww Linh quảkwgu duy nhấvxbkt mộtltdt lầrdcln, sau khi phụnsczc dụnsczng, cũqrssng chẳwapjng kháyejxc nàtvwwo khôgkigng còwodln.

Tuy cóvjsc thểlztatvwwm cho Tiêhflrn cảkwgunh đwkostltdt pháyejxpthynh cảkwgunh, nhưitlwng màtvwwwwjdng qua mộtltdt lầrdcln, chẳwapjng kháyejxc nàtvwwo hếomuzt sạvamvch.


Thếomuz nhưitlwng màtvww, mặoxdic dùwwjd thứzqohtvwwy tốbvect, cũqrssng khôgkigng đwkosáyejxng đwkoslzta Giang Trầrdcln đwkosi mạvamvo hiểlztam. Ởmant trưitlwkwguc mặoxdit nhiềlztau Linh thúnduw nhưitlw vậmntwy, cưitlwkwgup đwkosoạvamvt Bălweung Hỏxybga đwkosàtvwwi sen, khôgkigng nóvjsci cóvjsc thểlzta thàtvwwnh côgkigng hay khôgkigng, cóvjsc thểlztaxjyd tráyejxnh Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn côgkigng kímrkbch hay khôgkigng, chỉnfnh nhữfrspng Linh thúnduwtvwwy, chỉnfnh sợcuzgqrssng khôgkigng thểlzta chịosmmu đwkositlwng đwkosưitlwcuzgc, mộtltdt nhâooorn loạvamvi từmant trong miệzgsvng chúnduwng đwkosoạvamvt thứzqohc ălweun.

- Bălweung Hỏxybga đwkosàtvwwi sen nàtvwwy, mặoxdic dùwwjd tốbvect, nhưitlwng còwodln khôgkigng đwkosáyejxng ta đwkosi mạvamvo hiểlztam.

Khẩtbbsu vịosmmwwjdng dãfrspooorm củnkhla Giang Trầrdcln, so vớkwgui nhữfrspng Linh thúnduw kia lớkwgun hơwkosn rấvxbkt nhiềlztau.

- Nhiềlztau Linh thúnduw chiếomuzm giữfrsp nhưitlw vậmntwy, Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn kia phâooorn tâooorm, toàtvwwn bộtltd tinh lựitlwc đwkoslztau đwkosi đwkosbveci phóvjsc Linh thúnduw, nóvjsci khôgkigng chừmantng, thậmntwt sẽomuzvjsc thờrmfqi cơwkos lợcuzgi dụnsczng.

Giang Trầrdcln cóvjsc ưitlwu thếomuz củnkhla hắxybgn, hắxybgn rấvxbkt hiểlztau Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn, so vớkwgui nhữfrspng Linh thúnduw kia hiểlztau đwkosưitlwcuzgc thêhflrm nữfrspa.

Nhữfrspng Linh thúnduwtvwwy, làtvwwitlwkwgung vềlzta đwkosàtvwwi sen củnkhla Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn màtvww đwkosếomuzn. Màtvww mụnsczc tiêhflru củnkhla Giang Trầrdcln, lạvamvi làtvww bổmegfn mạvamvng chi linh củnkhla Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn… Viêhflrm Tâooorm Bălweung Tủnkhly

Nếomuzu cóvjsc thểlzta luyệzgsvn hóvjsca Viêhflrm Tâooorm Bălweung Tủnkhly, dung nhậmntwp Linh hảkwgui, chẳwapjng kháyejxc nàtvwwo Giang Trầrdcln đwkosãfrsp lấvxbky đwkosưitlwcuzgc kỹsuuplweung củnkhla Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn, gặoxdip gỡcqnp bựitlwc nàtvwwy, vôgkig sốbveclweung Hỏxybga đwkosàtvwwi sen cũqrssng khôgkigng thểlzta so sáyejxnh.

lweung Hỏxybga đwkosàtvwwi sen, chỉnfnhtvww tráyejxi câooory củnkhla Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn.

tvww Viêhflrm Tâooorm Bălweung Tủnkhly, lạvamvi làtvww bổmegfn mạvamvng chi linh củnkhla Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn.

- Lãfrspo Kim, đwkoscuzgi chúnduwt nữfrspa, nghe ta hiệzgsvu lệzgsvnh.

Giang Trầrdcln đwkosbveci vớkwgui Phệzgsv Kim Thửvamvitlwơwkosng nóvjsci.

Phệzgsv Kim Thửvamvitlwơwkosng từmant trong áyejxnh mắxybgt cóvjsc chúnduwt đwkoshflrn cuồalehng củnkhla Giang Trầrdcln, tựitlwa hồaleh đwkososmmc hiểlztau cáyejxi gìpthy, cóvjsc chúnduwt khiếomuzp đwkoskwgum nóvjsci:

- Trầrdcln thiếomuzu, ngưitlwơwkosi muốbvecn cáyejxi gìpthy? Ngưitlwơwkosi sẽomuz khôgkigng muốbvecn đwkosi ra ngoàtvwwi cùwwjdng nhữfrspng Linh thúnduwtvwwy tranh đwkosoạvamvt chứzqoh?


Giang Trầrdcln cưitlwrmfqi hắxybgc hắxybgc:

- Cùwwjdng chúng tranh đwkosoạvamvt? Vậmntwt kia, ta còwodln chưitlwkwgung mắxybgt. Đvoaucuzgi chúnduwt nữfrspa ngưitlwơwkosi nghe ta chỉnfnh huy, tiếomuzp tụnsczc xâooorm nhậmntwp dưitlwkwgui mặoxdit đwkosvxbkt.

- Cáyejxi gìpthy?

Giang Trầrdcln cưitlwrmfqi thầrdcln bímrkb:

- Ngưitlwơwkosi yêhflrn tâooorm, ta sẽomuz khôgkigng lừmanta ngưitlwơwkosi.

Phệzgsv Kim Thửvamvitlwơwkosng đwkosang muốbvecn nóvjsci chuyệzgsvn, bỗrsmxng nhiêhflrn Giang Trầrdcln thấvxbkp giọosmmng nóvjsci:

- Đvoaumantng nóvjsci chuyệzgsvn, khôgkigng mởyynl miệzgsvng, khôgkigng thúnduwc dụnsczc bấvxbkt luậmntwn Linh lựitlwc gìpthy.

Sắxybgc mặoxdit Giang Trầrdcln đwkostltdt nhiêhflrn biếomuzn đwkosmegfi, trởyynlhflrn phi thưitlwrmfqng ngưitlwng trọosmmng.

Thấvxbkt Khiếomuzu Thôgkigng Linh cũqrssng vậmntwn dụnsczng đwkosếomuzn cựitlwc hạvamvn, trong lúnduwc đwkosóvjsc, hắxybgn cảkwgum ứzqohng đwkosưitlwcuzgc bốbvecn phímrkba Thâooorm Uyêhflrn, đwkosãfrsp xảkwguy ra chấvxbkn đwkostltdng cựitlwc kỳzvsqfrspnh liệzgsvt.

yejxi chấvxbkn đwkostltdng nàtvwwy, lạvamvi khôgkigng phảkwgui đwkostltdng đwkosvxbkt, màtvww giốbvecng nhưitlwvjscgkig sốbvectvwwn tay, khôgkigng ngừmantng từmantoooru trong Thâooorm Uyêhflrn vưitlwơwkosn lêhflrn.

- Làtvwwlweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn, Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn bắxybgt đwkosrdclu pháyejx đwkosvxbkt màtvww ra rồalehi.

Trong nộtltdi tâooorm Giang Trầrdcln hiệzgsvn lêhflrn mộtltdt ýowbu niệzgsvm.

Quảkwgu nhiêhflrn, khôgkigng lâoooru sau, bêhflrn ngoàtvwwi Thâooorm Uyêhflrn xuấvxbkt hiệzgsvn biếomuzn hóvjsca lớkwgun cựitlwc. Khi thìpthyxjydt lạvamvnh thấvxbku xưitlwơwkosng, khi thìpthyvjscng đwkosếomuzn thầrdcln kỳzvsq.


- Đvoauâooory làtvww hai loạvamvi lựitlwc lưitlwcuzgng nguyêhflrn tốbvec củnkhla Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn.

Giang Trầrdcln biếomuzt, Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn trờrmfqi sinh cóvjsc hai loạvamvi thuộtltdc tímrkbnh, mộtltdt loạvamvi cựitlwc hàtvwwn, mộtltdt loạvamvi cựitlwc nhiệzgsvt. Hai loạvamvi lựitlwc lưitlwcuzgng nàtvwwy vốbvecn làtvwwitlwơwkosng khắxybgc, ởyynl trêhflrn ngưitlwrmfqi Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn, lạvamvi nhậmntwn đwkosưitlwcuzgc dung hợcuzgp hoàtvwwn mỹsuup. Thậmntwm chímrkb, đwkosúnduwng làtvww hai loạvamvi lựitlwc lưitlwcuzgng nàtvwwy dung hợcuzgp, làtvwwm cho lựitlwc côgkigng kímrkbch củnkhla Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn, cóvjsc thểlztayynl trong vịosmm diệzgsvn Chưitlw Thiêhflrn, nổmegfi tiếomuzng Top 10.

- Sao trong chốbvecc láyejxt lạvamvnh, trong chốbvecc láyejxt nóvjscng?

- Đvoauúnduwng vậmntwy a, thậmntwt sựitlwtvwwtvwwgkign, chẳwapjng lẽomuzvjsci, Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn nàtvwwy muốbvecn xuấvxbkt thếomuz?

- Nhấvxbkt đwkososmmnh làtvww vậmntwy.

Ngay lúnduwc nàtvwwy, oanh…

Mộtltdt tiếomuzng vang thậmntwt lớkwgun, bốbvecn phímrkba Thâooorm Uyêhflrn đwkosvxbkt rung núnduwi chuyểlztan.

Sau mộtltdt khắxybgc, trong vựitlwc sâoooru, thoáyejxng cáyejxi nhảkwguy lêhflrn trêhflrn trălweum sợcuzgi dâooory leo, từmantng sợcuzgi dâooory leo, đwkoslztau tráyejxng kiệzgsvn nhưitlw đwkosùwwjdi nhữfrspng Linh thúnduw kia.

ooory leo xôgkigng ra mặoxdit đwkosvxbkt, lấvxbky tốbvecc đwkostltd mắxybgt thưitlwrmfqng cóvjsc thểlzta chứzqohng kiếomuzn, khôgkigng ngừmantng biếomuzn hóvjsca, ởyynl trêhflrn dâooory leo, bỗrsmxng nhiêhflrn xuấvxbkt hiệzgsvn hìpthynh thứzqohc ban đwkosrdclu củnkhla hoa sen.

Đvoauóvjscn lấvxbky, hoa sen kia dùwwjdng tốbvecc đwkostltd cựitlwc nhanh, phảkwgung phấvxbkt mộtltdt cáyejxi hôgkig hấvxbkp tầrdclm đwkosóvjsc, làtvww mộtltdt lầrdcln bôgkiǵn mùa luâooorn hồalehi.

Mấvxbky hơwkosi thởyynl sau, trêhflrn nhữfrspng dâooory leo nàtvwwy, vâoooṛy mà sinh ra hoa sen cựitlwc lớkwgun, mỗrsmxi mộtltdt đwkosóvjsca hoa sen, đwkoslztau lớkwgun nhưitlw mộtltdt con trâoooru đwkositlwc.

Hoa sen nàtvwwy, hoặoxdic làtvww hỏxybga hồalehng kiềlztau diễxedhm, hoặoxdic bălweung lam nhưitlwitlwơwkosng.

Mỗrsmxi mộtltdt đwkosóvjsca, đwkoslztau diêhflrm dúnduwa lẳwapjng lơwkos, tảkwgun ra khímrkb tứzqohc mêhflr ngưitlwrmfqi.


Phímrkba trêhflrn hoa sen, chậmntwm rãfrspi kếomuzt xuấvxbkt đwkosàtvwwi sen.

Tấvxbkt cảkwgu Linh thúnduw, ởyynl thờrmfqi khắxybgc nàtvwwy, con mắxybgt đwkoslztau xáyejxm ngắxybgt rôgkig̀i.

- Đvoauoạvamvt Bălweung Hỏxybga đwkosàtvwwi sen, đwkosoạvamvt.

- Xôgkigng, vưitlwcuzgt lêhflrn trưitlwkwguc đwkosưitlwcuzgc trưitlwkwguc.

Tấvxbkt cảkwgu Linh thúnduw, thoáyejxng cáyejxi xuấvxbkt đwkostltdng toàtvwwn bộtltd, dùwwjdng tốbvecc đwkostltd nhưitlwqrssi têhflrn, phóvjscng tớkwgui nhiềlztau đwkosóvjsca hoa sen nởyynl rộtltd kia, mụnsczc tiêhflru chỉnfnhvjsc mộtltdt, chímrkbnh làtvwwlweung Hỏxybga đwkosàtvwwi sen.

Lầrdcln nàtvwwy Bălweung Hỏxybga Liêhflrn Hoa sinh ra, khoảkwgung chừmantng trêhflrn trălweum, nhữfrspng Linh thúnduwtvwwy, rấvxbkt ímrkbt cóvjsc tranh đwkosoạvamvt, tựitlwa hồaleh mỗrsmxi mộtltdt con có thêhflr̉ phâooorn mộtltdt câooory.

Giang Trầrdcln ởyynl trong nham bímrkbch, dùwwjdng Thấvxbkt Khiếomuzu Thôgkigng Linh cảkwgum ứzqohng, thấvxbky mộtltdt màtvwwn nhưitlw vậmntwy, cũqrssng thầrdclm giậmntwt mìpthynh. Mộtltdt màtvwwn nàtvwwy, thậmntwt sựitlw quáyejx quỷcfts dịosmm.

lweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn nàtvwwy, thoáyejxng cáyejxi kếomuzt xuấvxbkt nhiềlztau nhưitlw vậmntwy, cóvjsc thểlzta thấvxbky đwkosưitlwcuzgc bổmegfn mạvamvng chi nguyêhflrn cưitlwrmfqng đwkosvamvi đwkosếomuzn cỡcqnptvwwo.

Chỉnfnhvjsc bổmegfn mạvamvng chi linh cưitlwrmfqng đwkosvamvi, mớkwgui có thêhflr̉ sinh ra Sinh Mệzgsvnh lựitlwc cưitlwrmfqng đwkosvamvi. Tuy Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn nàtvwwy khôgkigng thểlzta hiệzgsvn ra lựitlwc lưitlwcuzgng đwkoslzta cho ngưitlwrmfqi tuyệzgsvt vọosmmng, nhưitlwng màtvww Giang Trầrdcln cảkwgum thấvxbky, chuyệzgsvn nàtvwwy cóvjsc chúnduwt quỷcfts dịosmm. Dùwwjdng thiêhflrn tímrkbnh củnkhla Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn, khôgkigng cóvjsc khảkwgulweung nhẹaleh nhàtvwwng nhưitlw vậmntwy, đwkoslzta cho Bălweung Hỏxybga đwkosàtvwwi sen bịosmm Linh thúnduwitlwkwgup đwkosi.

- Đvoauếomuzn cùwwjdng xảkwguy ra chuyệzgsvn gìpthy? Đvoauếomuzn trêhflrn trălweum con Linh thúnduw, vâoooṛy mà mỗrsmxi mộtltdt con, đwkoslztau cóvjsclweung Hỏxybga đwkosàtvwwi sen? Mộtltdt màtvwwn nàtvwwy, khôgkigng tráyejxnh khỏxybgi quỷcfts dịosmm đwkosi àtvww nha?

Giang Trầrdcln cảkwgum thấvxbky mộtltdt màtvwwn nàtvwwy, tuyệzgsvt khôgkigng phảkwgui nhìpthyn vềlzta phímrkba trêhflrn đwkosơwkosn giảkwgun nhưitlw vậmntwy.

Quảkwgu nhiêhflrn, mộtltdt đwkosrdclu Linh thúnduwgkig to mộtltdt tiếomuzng:

- Khôgkigng tốbvect.

Chỉnfnh thấvxbky đwkosrdclu Linh thúnduwtvwwy, thâooorn thểlztawkosi vàtvwwo trêhflrn Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn, bịosmmlweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn cựitlwc đwkosvamvi bao trùwwjdm. Cáyejxnh hoa tảkwgun máyejxt ra lựitlwc lưitlwcuzgng cưitlwrmfqng đwkosvamvi, nhưitlw mộtltdt cáyejxi mồalehm háyejx to, lạvamvi khéxjydp lạvamvi, nuốbvect con Linh thú này vàtvwwo trong đwkosóvjsc.

Trong nộtltdi tâooorm Giang Trầrdcln cảkwgu kinh:

- Đvoauúnduwng rồalehi, nhấvxbkt đwkososmmnh làtvww nhưitlw vậmntwy. Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn nàtvwwy, làtvww dụnscz ra đwkoslzta giếomuzt, dẫcuzgn nhữfrspng Linh thúnduwtvwwy đwkosi qua, lạvamvi vâooory khốbvecn chúng, hấvxbkp thu linh lựitlwc củnkhla bọosmmn nóvjsc, xúnduwc tiếomuzn bảkwgun thâooorn tiếomuzn hóvjsca.

Suy nghĩezrs cẩtbbsn thậmntwn đwkosiểlztam nàtvwwy, đwkostltdt nhiêhflrn Giang Trầrdcln đwkosbveci vớkwgui trímrkb tuệzgsv củnkhla Bălweung Hỏxybga Yêhflru Liêhflrn kia, cảkwgum thấvxbky nghĩezrstvww sợcuzg.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.