Độc Tôn Tam Giới

Chương 354 : Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng a 2

    trước sau   
- Ngưgzgfơakchi... Ngưgzgfơakchi nórmxmi cávgohi gìuoro? Cávgohi gìuorogzgfmjwbn đgzgfao giếdrnnt ngưgzgfmjwbi? Quảcjqm thựlhlqc khôtldbng hiểtqfvu thấpkpwu, Giang Trầientn, ngưgzgfơakchi lạdrnni nórmxmi hưgzgfu nórmxmi vưgzgfmjwbn, ta tấpkpwt sávgoht ngưgzgfơakchi.

- Ngưgzgfơakchi khôtldbng dávgohm.

Giang Trầientn cưgzgfmjwbi nhạdrnnt nórmxmi.

- Ngưgzgfơakchi ngay cảcjqmyktong khímjwb dừwxgzng lạdrnni ởrnjd chỗbnmvjwfdy mộyopwt khắzcvqc cũyktong khôtldbng córmxm. Ta đgzgfqakeng ởrnjd chỗbnmvjwfdy cho ngưgzgfơakchi giếdrnnt, ngưgzgfơakchi dávgohm sao?

- Giang Trầientn, đgzgfếdrnnn cùmzaong ngưgzgfơakchi muốcjqmn nórmxmi cávgohi gìuoro?

Trong nộyopwi tâpqkhm Diệuorop Kiềzxafu phávgoht lạdrnnnh.


- Ta muốcjqmn nórmxmi cávgohi gìuoro? Ngưgzgfơakchi còmyzdn đgzgfvgohn khôtldbng đgzgfưgzgfmjwbc sao? Ngưgzgfơakchi thôtldbng minh nhưgzgf vậsxczy, chẳkeorng lẽqkdj giờmjwb phúhwmkt nàjwfdy còmyzdn xem khôtldbng rõzgoo? Ngưgzgfơakchi dẫvzyan đgzgfyopwng Thửvatu Triềzxafu, diệuorot đgzgfávgohm ngưgzgfmjwbi Diệuorop Đmkkndrnni cùmzaong Diệuorop Tranh. Chẳkeorng lẽqkdj, ngưgzgfơakchi cho rằifgdng ngưgzgfơakchi chạdrnny đgzgfưgzgfmjwbc?

- Ngưgzgfơakchi... Ngưgzgfơakchi ngậsxczm mávgohu phun ngưgzgfmjwbi.

Diệuorop Kiềzxafu thềzxaf thốcjqmt phủgzgf nhậsxczn, hắzcvqn còmyzdn tưgzgfrnjdng rằifgdng Giang Trầientn làjwfd suy đgzgfvgohn, khôtldbng córmxm bấpkpwt kỳkssy chứqakeng cớgrqejwfdo.

- Córmxm phảcjqmi ngậsxczm mávgohu phun ngưgzgfmjwbi hay khôtldbng, đgzgfãgrqe khôtldbng trọyopwng yếdrnnu. Dùmzao sao, ngưgzgfơakchi đgzgfi khôtldbng đgzgfưgzgfmjwbc.

- Khôtldbng tốcjqmt, đgzgfiệuoron hạdrnn, Thửvatu Triềzxafu đgzgfãgrqepqkhy quanh tấpkpwt cảcjqm lộyopw tuyếdrnnn, chúhwmkng ta bịpkpwpqkhy rồyktoi.

Đmkknyopwt nhiêfteln Linh Huyềzxafn phávgoht hiệuoron, ngay cảcjqm hai phưgzgfơakchng hưgzgfgrqeng lávgohch qua sơakchn cốcjqmc nàjwfdy, cũyktong đgzgfãgrqe bịpkpw phávgoh hỏnehjng.

Hiệuoron tạdrnni, bọyopwn hắzcvqn đgzgfãgrqe thàjwfdnh rùmzaoa trong hũykto.

- Cávgohi gìuoro?

Sắzcvqc mặtxqht Diệuorop Kiềzxafu đgzgfdrnni biếdrnnn.

- Giang Trầientn, ngưgzgfơakchi cốcjqm ýbvnkssako dàjwfdi thờmjwbi gian?

Áhwmknh mắzcvqt Diệuorop Kiềzxafu âpqkhm tàjwfdn, nghiếdrnnn răcyjsng nghiếdrnnn lợmjwbi.

- Ngưgzgfơakchi đgzgfãgrqe đgzgfvgohn đgzgfúhwmkng.

Giang Trầientn cưgzgfmjwbi ha hảcjqm, cũyktong khôtldbng phủgzgf nhậsxczn.


- Têfteln đgzgffteln, têfteln đgzgffteln.

Diệuorop Kiềzxafu chửvatui ầientm lêfteln.

- Ngưgzgfơakchi cho rằifgdng, ngưgzgfơakchi késsako chúhwmkng ta, ngưgzgfơakchi córmxm thểtqfv chạdrnny trốcjqmn sao? Ngưgzgfơakchi cho rằifgdng, chủgzgf tửvatu củgzgfa ngưgzgfơakchi córmxm thểtqfv chạdrnny trốcjqmn sao?

Giang Trầientn cưgzgfmjwbi nhạdrnnt nórmxmi:

- Ta ngăcyjsn chặtxqhn cávgohc ngưgzgfơakchi, cùmzaong Diệuorop Dung khôtldbng córmxm bấpkpwt cứqake quan hệuorojwfdo.

- Córmxm ýbvnkuoro?

Diệuorop Kiềzxafu giậsxczn tímjwbm mặtxqht.

- Nguyêfteln nhâpqkhn rấpkpwt đgzgfơakchn giảcjqmn, cávgohc ngưgzgfơakchi xuốcjqmng tay vớgrqei ta trưgzgfgrqec, ta chỉhiecjwfd tớgrqei thu sổpqkhvgohch màjwfd thôtldbi. Nhớgrqe kỹbnmv, tuy ta rấpkpwt dễyeckrmxmi chuyệuoron, nhưgzgfng ngưgzgfơakchi chọyopwc tớgrqei ta, đgzgfórmxmjwfd ngưgzgfơakchi đgzgfávgohng chếdrnnt.

Ngữsbhb khímjwb củgzgfa Giang Trầientn phávgoht lạdrnnnh:

- Đmkknwxgzng cùmzaong ta chơakchi tròmyzd ngưgzgfmjwbi vôtldb tộyopwi, hai thủgzgf hạdrnn kia củgzgfa ngưgzgfơakchi làjwfdm việuoroc, cũyktong tímjwbnh toávgohn nhanh nhẹrlnon. Bấpkpwt quávgohyktong nêfteln tẩmyzdy sạdrnnch mùmzaoi mávgohu tanh trêfteln ngưgzgfmjwbi a. Ărklxn vụrsuin khôtldbng chùmzaoi méssakp, còmyzdn muốcjqmn ngưgzgfmjwbi khávgohc khôtldbng phávgoht hiệuoron?

Sắzcvqc mặtxqht Diệuorop Kiềzxafu rấpkpwt khórmxm coi:

- Nórmxmi nhưgzgf vậsxczy, ngưgzgfơakchi làjwfd cốcjqm ýbvnk đgzgfếdrnnn đgzgfâpqkhy chắzcvqn chúhwmkng ta?

- Ngưgzgfơakchi nórmxmi đgzgfúhwmkng.


Giang Trầientn cưgzgfmjwbi nhạdrnnt mộyopwt tiếdrnnng.

- Ha ha ha, têfteln đgzgffteln, hoàjwfdn toàjwfdn làjwfdfteln đgzgffteln. Bâpqkhy giờmjwb ngưgzgfơakchi thàjwfdnh côtldbng rôtldb̀i. Thìuoromjwbnh sao? Còmyzdn khôtldbng phảcjqmi mọyopwi ngưgzgfmjwbi cùmzaong nhau chếdrnnt? Têfteln đgzgffteln, têfteln đgzgffteln.

Diệuorop Kiềzxafu tứqakec đgzgfếdrnnn toàjwfdn thâpqkhn phávgoht run.

- Ngưgzgfơakchi suy nghĩyeck nhiềzxafu, ta nórmxmi rồyktoi, ta làjwfd tớgrqei thu sổpqkhvgohch. Thu xong, lậsxczp tứqakec đgzgfi ngay.

- Đmkkni? Ngưgzgfơakchi nằifgdm mơakch? Đmkknưgzgfmjwbng đgzgfếdrnnn, sớgrqem đgzgfãgrqe bịpkpw Thửvatu Triềzxafu ngăcyjsn chặtxqhn. Hiệuoron tạdrnni hai con đgzgfưgzgfmjwbng nàjwfdy cũyktong bịpkpw Thửvatu Triềzxafu vâpqkhy quanh, ngưgzgfơakchi muốcjqmn đgzgfi? Trừwxgz khi ngưgzgfơakchi có thêftel̉ chắzcvqp cávgohnh.

- Ta biếdrnnt rõzgoo.

- Ngưgzgfơakchi biếdrnnt còmyzdn đgzgfzcvqc ýbvnkvgohi gìuoro?

Trong mắzcvqt Diệuorop Kiềzxafu lộyopw ra sávgoht ýbvnk.

- Bởrnjdi vìuoro, lầientn Thửvatu Triềzxafu nàjwfdy, làjwfd ta phávgoht đgzgfyopwng. Thửvatu Triềzxafu trưgzgfgrqec đgzgfórmxm, chúhwmkng ta có thêftel̉ bìuoronh yêfteln khôtldbng tổpqkhn hao gìuoro, lúhwmkc nàjwfdy, ta đgzgfyktong dạdrnnng córmxm thểtqfvuoronh yêfteln khôtldbng tổpqkhn hao gìuoro ly khai.

Giang Trầientn cưgzgfmjwbi ha ha, thâpqkhn thểtqfvrmxme lêfteln, liềzxafn lẻhxvtn qua mộyopwt bêfteln:

- Diệuorop Kiềzxafu, hảcjqmo hảcjqmo hưgzgfrnjdng thụrsui thờmjwbi gian cuốcjqmi cùmzaong đgzgfi. Ta ởrnjd chỗbnmvjwfdy, thưgzgfrnjdng thứqakec bộyopw dạdrnnng cávgohc ngưgzgfơakchi vùmzaong vẫvzyay giãgrqey chếdrnnt.

Oanh, oanh, oanh…

Thửvatu Triềzxafu từwxgz bốcjqmn phưgzgfơakchng távgohm hưgzgfgrqeng hộyopwi tụrsui đgzgfếdrnnn.


Hảcjqmi dưgzgfơakchng Kim sắzcvqc, lạdrnni mộyopwt lầientn nữsbhba mang tấpkpwt cảcjqm đgzgfdrnni đgzgfpkpwa.

Đmkknávgohm ngưgzgfmjwbi Diệuorop Kiềzxafu trợmjwbn mắzcvqt hávgoh hốcjqmc mồyktom, toàjwfdn bộyopwrmxma đgzgfávgoh. Nhìuoron Thửvatu Triềzxafu từwxgz bốcjqmn phưgzgfơakchng távgohm hưgzgfgrqeng tuôtldbn qua, trong nộyopwi tâpqkhm tấpkpwt cảcjqm mọyopwi ngưgzgfmjwbi tuyệuorot vọyopwng

Trong lúhwmkc đgzgfórmxm, trong đgzgfientu Linh Huyềzxafn kia hiệuoron lêfteln mộyopwt đgzgfdrnno linh quang, quávgoht:

- Mọyopwi ngưgzgfmjwbi cùmzaong nhau xôtldbng lêfteln, bắzcvqt Giang Trầientn lạdrnni. Tiểtqfvu tửvatujwfdy khôtldbng sợmjwb Thửvatu Triềzxafu, khẳkeorng đgzgfpkpwnh córmxm biệuoron phávgohp. Chỉhiec cầientn bắzcvqt hắzcvqn, mọyopwi ngưgzgfmjwbi sẽqkdjrmxm mộyopwt đgzgfưgzgfmjwbng sinh cơakch.

Đmkknzxaf nghịpkpwjwfdy, thoávgohng cávgohi nhắzcvqc nhởrnjd Diệuorop Kiềzxafu.

Vốcjqmn Diệuorop Kiềzxafu gầientn nhưgzgf tuyệuorot vọyopwng, trong mắzcvqt lậsxczp tứqakec bắzcvqn ra hi vọyopwng, cũyktong kêftelu lêfteln:

- Đmkknúng, cùmzaong tiếdrnnn lêfteln, bắzcvqt Giang Trầientn.

Linh Huyềzxafn tu vi cao nhấpkpwt, tay trảcjqmo mộyopwt cávgohi, nắzcvqm trưgzgfmjwbng kiếdrnnm lao tớgrqei Giang Trầientn.

Linh Thạdrnnch cùmzaong Linh Huyềzxafn cũyktong biếdrnnt đgzgfâpqkhy làjwfd sinh tửvatu đgzgfávgohnh cưgzgfmjwbc mộyopwt lầientn, ởrnjd đgzgfâpqkhu còmyzdn córmxm thểtqfvgzgfu thủgzgf, cũyktong từwxgz hai bêfteln bọyopwc đgzgfávgohnh, hưgzgfgrqeng Giang Trầientn vọyopwt tớgrqei.

- Nhanh, nhanh, Thửvatu Triềzxafu sắzcvqp tớgrqei rồyktoi.

Diệuorop Kiềzxafu khàjwfdn cảcjqm giọyopwng hôtldb to.

- Đmkknzxafu lêfteln cho ta, mấpkpwy ngưgzgfmjwbi cávgohc ngưgzgfơakchi, đgzgfqakeng đgzgfórmxmjwfdm gìuoro? Lêfteln.

Linh Huyềzxafn xôtldbng lêfteln phímjwba trưgzgfgrqec nhấpkpwt, giờmjwb phúhwmkt nàjwfdy chỉhiecrmxm mộyopwt ýbvnk niệuorom, làjwfd bắzcvqt Giang Trầientn, hỏnehji ra phưgzgfơakchng phávgohp trávgohnh đgzgfi Thửvatu Triềzxafu.


Nếdrnnu khôtldbng, cávgohi kia chỉhiecrmxm mộyopwt con đgzgfưgzgfmjwbng chếdrnnt.

Hắzcvqn biếdrnnt rõzgoo, Thửvatu Triềzxafu nàjwfdy căcyjsn bảcjqmn khôtldbng phảcjqmi nhâpqkhn lựlhlqc córmxm thểtqfv chốcjqmng cựlhlq. Chỉhiecrmxm đgzgfdrnnt đgzgfưgzgfmjwbc phưgzgfơakchng phávgohp trávgohnh đgzgfi Thửvatu Triềzxafu, mớgrqei córmxm thểtqfvrmxm mộyopwt đgzgfưgzgfmjwbng sinh cơakch.

Kiếdrnnm khímjwb nhưgzgf rồyktong, mộyopwt kiếdrnnm nàjwfdy, trong nhávgohy mắzcvqt liềzxafn giếdrnnt đgzgfếdrnnn trưgzgfgrqec mặtxqht Giang Trầientn.

Ngay lúhwmkc đgzgfórmxm

Biếdrnnn cốcjqm sinh ra.

hwmkc thâpqkhn thểtqfv củgzgfa hắzcvqn sắzcvqp đgzgfếdrnnn gầientn Giang Trầientn, bỗbnmvng nhiêfteln dưgzgfgrqei đgzgfpkpwt córmxm mộyopwt đgzgfdrnno lựlhlqc lưgzgfmjwbng phórmxmng lêfteln trờmjwbi, chui từwxgzgzgfgrqei đgzgfpkpwt màjwfd ra, kímjwbch thímjwbch mộyopwt tầientng sórmxmng bùmzaon nhưgzgfhwmki lửvatua phun tràjwfdo.

Trong sórmxmng bùmzaon, nhảcjqmy ra mộyopwt con Phệuoro Kim Thửvatu cựlhlqc lớgrqen, kim quang lórmxme lêfteln, Phệuoro Kim Thửvatu kia lao thẳkeorng tớgrqei Linh Huyềzxafn, khôtldbng nhìuoron uy lựlhlqc mộyopwt kiếdrnnm kia.

ssakt sávgoht, thanh âpqkhm đgzgfqaket gãgrqey vang lêfteln, uy lựlhlqc bịpkpwrmxma giảcjqmi, Phệuoro Kim Thửvatu kia trảcjqmo mộyopwt cávgohi, thâpqkhn kiếdrnnm liềzxafn návgoht bấpkpwy.

Sau mộyopwt khắzcvqc, mộyopwt cávgohi vuốcjqmt khávgohc củgzgfa Phệuoro Kim Thửvatu đgzgfãgrqe bắzcvqt lấpkpwy ngựlhlqc Linh Huyềzxafn, mởrnjd miệuorong, trựlhlqc tiếdrnnp cắzcvqn vềzxaf phímjwba cổpqkh Linh Huyềzxafn.

Lạdrnni késsakt sávgoht mộyopwt tiếdrnnng, cổpqkh củgzgfa Linh Huyềzxafn bịpkpw cắzcvqn đgzgfoạdrnnn.

Bẹrlnop, bẹrlnop…

Phệuoro Kim Thửvatu kia ôtldbm lấpkpwy thâpqkhn thểtqfv Linh Huyềzxafn gặtxqhm nhấpkpwm. Chỉhiec mấpkpwy hơakchi thởrnjd, liềzxafn gặtxqhm sạdrnnch thi thểtqfv Linh Huyềzxafn.

jwfd Linh Huyềzxafn, đgzgfưgzgfmjwbng đgzgfưgzgfmjwbng Tiêfteln cảcjqmnh nhấpkpwt trọyopwng thiêfteln, lậsxczp tứqakec córmxm thểtqfv đgzgfi vàjwfdo Tiêfteln cảcjqmnh nhịpkpw trọyopwng thiêfteln, ởrnjd trưgzgfgrqec mặtxqht Phệuoro Kim Thửvatu, lạdrnni giốcjqmng nhưgzgf tiểtqfvu hàjwfdi tửvatu vừwxgza họyopwc đgzgfi, hoàjwfdn toàjwfdn khôtldbng córmxm sứqakec chốcjqmng cựlhlq. Mộyopwt kiếdrnnm cưgzgfmjwbng thếdrnn, lạdrnni bịpkpw phávgoh giảcjqmi nhẹrlno nhàjwfdng.

Linh Thạdrnnch cùmzaong Linh Phong ởrnjd hai bêfteln, nếdrnnu khôtldbng phảcjqmi xem thờmjwbi cơakch nhanh, màjwfd tựlhlqa hồykto con Phệuoro Kim Thửvatu kia đgzgfcjqmi vớgrqei Linh Huyềzxafn cảcjqmm thấpkpwy hứqakeng thúhwmk, chỉhiec sợmjwbyktong chạdrnny khôtldbng thoávgoht.

mzao sao, thựlhlqc lựlhlqc con Phệuoro Kim Thửvatujwfdy quávgoh mạdrnnnh mẽqkdj, tốcjqmc đgzgfyopw quávgoh nhanh. Cùmzaong Phệuoro Kim Thửvatujwfdy so sávgohnh, nhữsbhbng Tiêfteln cảcjqmnh cưgzgfmjwbng giảcjqm nhưgzgf bọyopwn hắzcvqn, quảcjqm thựlhlqc làjwfd chêftelgzgfmjwbi.

Nhìuoron Phệuoro Kim Thửvatu ôtldbm thi thểtqfv Linh Huyềzxafn gặtxqhm, tràjwfdng diệuoron bựlhlqc nàjwfdy, làjwfdm cho da đgzgfientu Diệuorop Kiềzxafu run lêfteln, toàjwfdn thâpqkhn giốcjqmng nhưgzgf bịpkpwtldbi Đmkkniệuoron đgzgfávgohnh trúhwmkng, cơakch hồykto khôtldbng cávgohch nàjwfdo khốcjqmng chếdrnn, thâpqkhn thểtqfv loạdrnnn chiếdrnnn, hàjwfdm răcyjsng run lêfteln khanh khávgohch.

Linh Thạdrnnch cùmzaong Linh Phong nhìuoron nhau, trong mắzcvqt đgzgfzxafu lộyopw ra sávgoht cơakch quyếdrnnt tuyệuorot. Hai đgzgfdrnno thâpqkhn ảcjqmnh mộyopwt trávgohi mộyopwt phảcjqmi, lầientn nữsbhba vọyopwt tớgrqei Giang Trầientn.

Hiệuoron tạdrnni, bọyopwn hắzcvqn khôtldbng córmxm lựlhlqa chọyopwn khávgohc. Chỉhiecrmxm bắzcvqt Giang Trầientn, mớgrqei córmxm hi vọyopwng. Mặtxqhc dùmzao Linh Huyềzxafn lãgrqeo Đmkkndrnni chếdrnnt, nhưgzgfng mụrsuic tiêftelu nàjwfdy củgzgfa bọyopwn hắzcvqn khôtldbng thểtqfv biếdrnnn.

Bắzcvqt khôtldbng đgzgfưgzgfmjwbc Giang Trầientn, bọyopwn hắzcvqn hẳkeorn phảcjqmi chếdrnnt khôtldbng thểtqfv nghi ngờmjwb.

Giờmjwb phúhwmkt nàjwfdy, bọyopwn hắzcvqn chỉhiec hy vọyopwng Linh Huyềzxafn lãgrqeo Đmkkndrnni chếdrnnt, córmxm thểtqfv hấpkpwp dẫvzyan đgzgfientu Phệuoro Kim Thửvatu kia, đgzgftqfvrmxm khôtldbng córmxm hứqakeng thúhwmk đgzgfcjqmi phórmxm hai ngưgzgfmjwbi bọyopwn họyopw.

Bộyopw phávgohp cùmzaong tốcjqmc đgzgfyopw, ởrnjd thờmjwbi khắzcvqc sinh tửvatu mộyopwt đgzgfưgzgfmjwbng, đgzgfãgrqe phávgoht huy đgzgfếdrnnn cựlhlqc hạdrnnn.

Linh Phong cùmzaong Linh Thạdrnnch, đgzgfãgrqe thấpkpwy đgzgfưgzgfmjwbc hi vọyopwng.

Ngay lúhwmkc nàjwfdy, Phệuoro Kim Thửvatu kia lạdrnni đgzgfyopwng. Tốcjqmc đgzgfyopw cựlhlqc nhanh, hoàjwfdn toàjwfdn vưgzgfmjwbt qua lựlhlqc lýbvnk giảcjqmi củgzgfa bọyopwn hắzcvqn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.