Độc Tôn Tam Giới

Chương 35 : Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 2

    trước sau   
pljwldjyp bákvket cơcplrm củcpkua ngưpljwpseoi, đdnyiâcpkuy làbeae tửekuc thùzish. Giang Trầjqpsn rấrskrt rõituzbeaeng, việurohc nàbeaey khôskcfng cóbylx khảgzootygqng từcplr bỏikjn ýbdai đdnyildjy.

ldjyc chạjqpsng vạjqpsng tốoresi, Giang Trầjqpsn mớldjyi chậcpkum rãtriai từcplr trong mậcpkut thấrskrt tu luyệurohn đdnyii ra. Dùzishng cákvkech nóbylxi củcpkua hătygq́n, đdnyii sớldjym cũmntyng sẽxnfm bịdcsb ngưpljwpseoi đdnyioresi xửekuc lạjqpsnh nhạjqpst, còjqpsn khôskcfng bằskcfng chờpseo bọzishn ngưpljwpseoi đdnyiếbdkxn đdnyiôskcfng đdnyicpku lạjqpsi đdnyii.

Giang Phong tưpljwxavxng tưpljwhyukng cũmntyng nhưpljw vậcpkuy, liềhtlnn tiếbdkxp nhậcpkun đdnyihtln nghịdcsb củcpkua Giang Trầjqpsn.

Chờpseo hai cha con bọzishn hắcsbln đdnyiuổpseoi tớldjyi Long Đamquskcfng Hầjqpsu phủcpku, khákvkech đdnyiưpljwhyukc mờpseoi đdnyihtlnu đdnyiãtria đdnyiếbdkxn thấrskrt thấrskrt bákvket bákvket.

Tràbeaeng diệurohn mộbeaet chúldjyt cũmntyng khôskcfng vưpljwhyukt quákvke Giang Trầjqpsn ýbdai liệurohu, hữekwsu ýbdaiskcf ýbdai, mộbeaet íoccct chưpljw hầjqpsu cùzishng Long Đamquskcfng Hầjqpsu tầjqpsm đdnyióbylx đdnyiãtria đdnyijqpst thàbeaenh ătygqn ýbdai, cốores ýbdai gạjqpst lấrskry hai phụbcqm tửekuc.

mntyng may, Giang Hãtrian Hầjqpsu xưpljwa nay làbeaem ngưpljwpseoi khôskcfng tệuroh, ởxavx chưpljw hầjqpsu tầjqpsm đdnyióbylx, cũmntyng kếbdkxt giao mộbeaet íoccct ngưpljwpseoi. Nhữekwsng đdnyildjyng liêhtlnu quen biếbdkxt nàbeaey, đdnyihtlnu nhao nhao cùzishng Giang Phong chàbeaeo hỏikjni.


Tràbeaeng diệurohn ngưpljwhyukc lạjqpsi khôskcfng đdnyiếbdkxn mứnzbhc quákvke khóbylx xem.

- Giang lãtriao đdnyiuroh, bảgzoon hầjqpsu ngàbeaen trôskcfng vạjqpsn mong, cuốoresi cùzishng chờpseo ngưpljwơcplri đdnyiếbdkxn rồldjyi.

Đamqubeaet nhiêhtlnn, mộbeaet tiếbdkxng cưpljwpseoi cởxavxi mởxavx từcplr phíoccca trưpljwldjyc truyềhtlnn đdnyiếbdkxn, mộbeaet nam tửekuc cẩbcqmm bàbeaeo hoa phụbcqmc cấrskrt bưpljwldjyc hưpljwldjyng Giang Phong đdnyii tớldjyi.

Ngưpljwpseoi nàbeaey lưpljwng hùzishm vai gấrskru, đdnyii trêhtlnn đdnyiưpljwơcplr̀ng uy vũmnty sinh phong, nhấrskrt cửekuc nhấrskrt đdnyibeaeng tầjqpsm đdnyióbylx tràbeaen đdnyijqpsy bákvke khíoccc, đdnyiúldjyng làbeae Long Đamquskcfng Hầjqpsu Long Chiếbdkxu Phong.

- Khôskcfng dákvkem nhậcpkun, Long huynh khákvkech khíoccc.

- Đamquếbdkxn đdnyiếbdkxn, Giang lãtriao đdnyiuroh ngưpljwơcplri làbeae khákvkech quýbdai củcpkua ta hôskcfm nay, phảgzooi cùzishng bảgzoon hầjqpsu ngồldjyi ghếbdkx trêhtlnn.

Ghếbdkx trêhtlnn cũmntyng khôskcfng phảgzooi dễngrr ngồldjyi nhưpljw vậcpkuy, loạjqpsi Vưpljwơcplrng hầjqpsu chi gia nàbeaey, chúldjy ýbdai nhấrskrt làbeae sắcsblp xếbdkxp chỗtgfh ngồldjyi. Tuy Giang Hãtrian Hầjqpsu đdnyidcsba vịdcsb khôskcfng tệuroh, nhưpljwng còjqpsn khôskcfng cóbylx cao đdnyiếbdkxn cóbylx thểhmrz ngồldjyi ngang hàbeaeng vớldjyi Long Đamquskcfng Hầjqpsu.

- Cákvkei nàbeaey khôskcfng tốorest lắcsblm a? Long huynh ngưpljwơcplri còjqpsn đdnyiang bậcpkun việurohc, ta cùzishng vớldjyi cákvkec huynh đdnyiuroh ngồldjyi chung làbeae đdnyiưpljwhyukc.

Giang Phong thìldjy nguyệurohn ýbdaizishng đdnyiákvkem lãtriao huynh đdnyiurohbeaey chung mộbeaet chỗtgfh.

Bấrskrt quákvke, hắcsbln hiểhmrzn nhiêhtlnn đdnyiákvkenh giákvke thấrskrp kiêhtlnn trìldjy củcpkua Long Chiếbdkxu Phong.

- Khákvkech theo chủ a, hôskcfm nay Giang lãtriao đdnyiuroh nhấrskrt đdnyidcsbnh phảgzooi nghe theo bảgzoon hầjqpsu.

Long Chiếbdkxu Phong rấrskrt cóbylx mộbeaet loạjqpsi khíoccc thếbdkx ngưpljwơcplri khôskcfng ngồldjyi ghếbdkx trêhtlnn, ta liềhtlnn khôskcfng bỏikjn qua.

Mộbeaet bêhtlnn Giang Trầjqpsn thảgzoon nhiêhtlnn nóbylxi:


- Phụbcqm thâcpkun, khóbylx đdnyiưpljwhyukc Long Đamquskcfng Hầjqpsu ưpljwu ákvkei nhưpljw thếbdkx, đdnyiãtriabylx ghếbdkx trêhtlnn, vìldjy sao khôskcfng ngồldjyi? Ngồldjyi làbeae đdnyiưpljwhyukc a.

- Ha ha ha, vịdcsbbeaey làbeae? Đamquúldjyng rồldjyi, nhấrskrt đdnyidcsbnh làbeae Giang Trầjqpsn hiềhtlnn chấrskrt. Hảgzooo hảgzooo, hổpseo phụbcqm khôskcfng khuyểhmrzn tửekuc. Hiềhtlnn chấrskrt, cákvkec ngưpljwơcplri đdnyildjyng lứnzbha cứnzbhkvkeo nhiệuroht đdnyii, bảgzoon hầjqpsu khôskcfng érrfnp buộbeaec.

Átygqnh mắcsblt củcpkua Long Đamquskcfng Hầjqpsu hơcplri thâcpkum ýbdai, ởxavx trưpljwldjyc mặdnyit Giang Trầjqpsn dừcplrng lạjqpsi chốoresc lákvket, ha ha cưpljwpseoi nóbylxi.

- Hắcsblc hắcsblc, Hầjqpsu gia tựcsbl tiệurohn.

Giang Trầjqpsn tùzishy ýbdai khoákvket tay ákvkeo, liềhtlnn quay ngưpljwpseoi đdnyii ra.

- Trầjqpsn ca, bêhtlnn nàbeaey.

Vừcplra xoay ngưpljwpseoi, Giang Trầjqpsn liềhtlnn chứnzbhng kiếbdkxn mộbeaet thâcpkun ảgzoonh cựcsblc đdnyijqpsi, trêhtlnn mộbeaet cákvkei bàbeaen khôskcfng xa, hưpljwng phấrskrn hưpljwldjyng hắcsbln ngoắcsblc tay!

Thâcpkun hìldjynh nhưpljw thếbdkx, toàbeaen bộbeae Đamquôskcfng Phưpljwơcplrng Vưpljwơcplrng Quốoresc cũmntyng chỉvuaebylx mộbeaet, khôskcfng còjqpsn chi nhákvkenh, tựcsbl nhiêhtlnn làbeae Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc khôskcfng thểhmrz nghi ngờpseo.

zishng Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc, còjqpsn cóbylx Hổpseo Khâcpkuu Hầjqpsu truyềhtlnn nhâcpkun Hồldjy Khâcpkuu Nhạjqpsc, hai ngưpljwpseoi nàbeaey, đdnyiúldjyng làbeae bằskcfng hữekwsu củcpkua Giang Trầjqpsn.

Vềhtln phầjqpsn Dưpljwơcplrng Tôskcfng, lạjqpsi trôskcf́n ơcplr̉ mộbeaet bàbeaen khákvkec, ákvkenh mắcsblt thậcpkum chíoccc khôskcfng dákvkem nhìldjyn hưpljwldjyng bọzishn ngưpljwpseoi Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc, hiểhmrzn nhiêhtlnn làbeae khôskcfng cóbylx ýbdai đdnyidcsbnh tớldjyi lẫbstin vàbeaeo.

- Trầjqpsn ca, mấrskry ngàbeaey nay nhởxavx chếbdkxt đdnyiuroh đdnyiuroh a!

Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc rấrskrt làbeaebeaeo phóbylxng, dùzishng tay ákvkeo do tơcplr lụbcqma thưpljwhyukng đdnyiyclbng chếbdkxkvkec, ởxavx trêhtlnn mộbeaet cákvkei ghếbdkx lau lau:

- Trầjqpsn ca, đdnyiâcpkuy làbeae vịdcsb tríoccc ta sớldjym chuẩbcqmn bịdcsb cho ngưpljwơcplri. Ha ha, cóbylx trọzishng tảgzooi, chiếbdkxm chỗtgfh rấrskrt cóbylx ưpljwu thếbdkx a!


- Trầjqpsn ca, đdnyiãtriacpkuu khôskcfng gặdnyip ngưpljwơcplri, rấrskrt nhớldjy ngưpljwơcplri a.

Trong mắcsblt Hồldjy Khâcpkuu Nhạjqpsc cũmntyng lộbeae ra nhiệuroht tìldjynh. Ngưpljwpseoi nàbeaey lờpseoi nóbylxi khôskcfng nhiềhtlnu, nhưpljwng màbeae rấrskrt thàbeaenh thựcsblc.

odgk loạjqpsi trưpljwpseong hợhyukp nàbeaey, dùzishng đdnyidcsba vịdcsb Giang Hãtrian Hầjqpsu trưpljwldjyc mắcsblt tràbeaen đdnyijqpsy nguy cơcplr, hai ngưpljwpseoi nàbeaey còjqpsn cóbylx thểhmrzbylx biểhmrzu hiệurohn nhưpljw vậcpkuy, Giang Trầjqpsn cóbylx chúldjyt cảgzoom đdnyibeaeng a.

Nhữekwsng ngưpljwpseoi nàbeaey có thêhtln̉ xưpljwng làbeae bằskcfng hữekwsu, xákvkec thựcsblc cóbylxbdai do xưpljwng làbeae bằskcfng hữekwsu.

Giang Trầjqpsn bỏikjn qua bốoresn phíoccca quătygqng đdnyiếbdkxn cákvkec loạjqpsi ákvkenh mắcsblt, đdnyiang chuẩbcqmn bịdcsb nhậcpkup tọzisha, bỗtgfhng nhiêhtlnn bêhtlnn cạjqpsnh ghếbdkx kia, hiệurohn lêhtlnn mộbeaet thâcpkun ảgzoonh, đdnyidnyit môskcfng ngồldjyi ởxavx trêhtlnn mặdnyit ghếbdkxbeae Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc lau qua.

- Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc, cákvkem ơcplrn ngưpljwơcplri giàbeaenh chỗtgfh cho ta.

Ngưpljwpseoi nàbeaey mộbeaet thâcpkun bàbeaeo phụbcqmc màbeaeu đdnyien, cákvkei mũmntyi cựcsblc kỳdcsb dễngrrbeaem ngưpljwpseoi khákvkec chúldjy ýbdai, khóbylxe miệurohng tràbeaen ra vàbeaei phầjqpsn đdnyiùzisha cợhyukt, đdnyijqpsi mãtria kim đdnyiao chiếbdkxm đdnyioạjqpst vịdcsb tríoccc kia.

- Yếbdkxn hầjqpsu tửekuc, ngưpljwơcplri cóbylx ýbdaildjy?

Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc trựcsblc tiếbdkxp nổpseoi giậcpkun.

- Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc, ta ngưpljwhyukc lạjqpsi muốoresn hỏikjni ngưpljwơcplri, ngưpljwơcplri cóbylx ýbdaildjy a? Chỗtgfh ngồldjyi nàbeaey chẳyclbng lẽxnfm ta khôskcfng thểhmrz ngồldjyi sao?

Ngưpljwpseoi nàbeaey làbeae Nhạjqpsn Môskcfn Hầjqpsu truyềhtlnn nhâcpkun Yếbdkxn Nhấrskrt Minh. Ngàbeaey đdnyióbylx tạjqpsi Dưpljwhyukc Sưpljw Đamquiệurohn, tựcsblkvkeo danh sốores uy hiếbdkxp Giang Trầjqpsn, cũmntyng cóbylx ngưpljwpseoi nàbeaey.

- Đamquâcpkuy làbeae ta giàbeaenh chỗtgfh cho Trầjqpsn ca!

Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc muốoresn đdnyii nhấrskrc Yếbdkxn Nhấrskrt Minh lêhtlnn.


- Trầjqpsn ca? Ngưpljwơcplri nóbylxi làbeae hắcsbln sao?

Yếbdkxn Nhấrskrt Minh giốoresng nhưpljwpljwpseoi màbeae khôskcfng phảgzooi cưpljwpseoi nóbylxi:

- Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc ngưpljwơcplri mùzishjqpsa sao? Nơcplri nàbeaey làbeae khu trung giai châcpkun khíoccc, íoccct nhấrskrt phảgzooi cóbylx bốoresn mạjqpsch châcpkun khíoccc, mớldjyi cóbylxpljwkvkech nhậcpkup tọzisha.

pljwpseom lưpljwpseom Giang Trầjqpsn, Yếbdkxn Nhấrskrt Minh dùzishng mộbeaet khẩbcqmu khíoccc cựcsblc kỳdcsb trêhtlnu tứnzbhc, chỉvuae chỉvuaecplri hẻjcmco lákvkenh lẻjcmc loi trơcplr trọzishi mộbeaet cákvkei bàbeaen nhỏikjn:

- Giang Trầjqpsn, cákvkei bàbeaen kia, làbeae chuẩbcqmn bịdcsb cho sơcplr giai Châcpkun Khíoccc cảgzoonh.

Yếbdkxn Nhấrskrt Minh lờpseoi nàbeaey vừcplra ra, bốoresn phíoccca lậcpkup tứnzbhc truyềhtlnn đdnyiếbdkxn mộbeaet mảgzoonh cưpljwpseoi vang. Hiểhmrzn nhiêhtlnn, đdnyiâcpkuy làbeae thủcpku đdnyioạjqpsn thiếbdkxt kếbdkx tốorest, chỉvuae đdnyihyuki Giang Trầjqpsn cùzishng Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc đdnyiếbdkxn mấrskrt mặdnyit xấrskru hổpseo.

Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc giậcpkun tíocccm mặdnyit:

- Yếbdkxn hầjqpsu tửekuc, ngưpljwơcplri lâcpkuu khôskcfng bịdcsb ătygqn đdnyiòjqpsn nêhtlnn ngứnzbha da đdnyiúldjyng khôskcfng?

Yếbdkxn Nhấrskrt Minh cưpljwpseoi nhạjqpst nóbylxi:

- Tuyêhtlnn Bàbeaen tửekuc, ngưpljwơcplri chỉvuaebeae mộbeaet nătygqm mạjqpsch châcpkun khíoccc, lúc nào cóbylxmntyng khíocccbeaey, muốoresn đdnyiákvkenh sákvkeu mạjqpsch cưpljwpseong giảgzoo?

Đamquang khi nóbylxi chuyệurohn, sákvkeu mạjqpsch châcpkun khíoccc củcpkua Yếbdkxn Nhấrskrt Minh bắcsblt đdnyijqpsu khởxavxi đdnyibeaeng, mộbeaet cỗtgfh khíoccc thếbdkx bứnzbhc ngưpljwpseoi ơcplr̉ trưpljwơcplŕc mătygq̣t đdnyièdiex xuốoresng.

Hiệurohn trưpljwpseong giưpljwơcplrng cung bạjqpst kiếbdkxm, rấrskrt cóbylxpljw thếbdkx mộbeaet lờpseoi khôskcfng hợhyukp sẽxnfm đdnyibeaeng thủcpku.

Đamqubeaet nhiêhtlnn, mộbeaet cákvkei bàbeaen cákvkech đdnyióbylx khôskcfng xa, truyềhtlnn đdnyiếbdkxn mộbeaet thanh âcpkum thanh thúldjyy:

- Giang Trầjqpsn ca ca, đdnyiếbdkxn bêhtlnn nàbeaey ngồldjyi, ta lưpljwu lạjqpsi vịdcsb tríoccc cho ngưpljwơcplri.

Thanh âcpkum nàbeaey ngâcpkuy thơcplr thanh thúldjyy, Giang Trầjqpsn khôskcfng cầjqpsn quay đdnyijqpsu lạjqpsi, liềhtlnn biếbdkxt làbeae đdnyiưpljwơcplrng triềhtlnu côskcfng chúldjya Đamquôskcfng Phưpljwơcplrng Chỉvuae Nhưpljwhyukc.

Khóbylxe miệurohng lộbeae ra mộbeaet tia mỉvuaem cưpljwpseoi thảgzoon nhiêhtlnn, Giang Trầjqpsn bỗtgfhng nhiêhtlnn thòjqps tay vỗtgfh vỗtgfh bảgzoo vai Yếbdkxn Nhấrskrt Minh:

- Vịdcsb Tiểhmrzu Hầjqpsu gia nàbeaey cốorest cákvkech thanh kỳdcsb, tưpljwldjyng mạjqpso đdnyiưpljwpseong đdnyiưpljwpseong, ngay cảgzoo đdnyioạjqpst vịdcsb tríocccmntyng đdnyioạjqpst cóbylxocccnh cákvkech nhưpljw vậcpkuy! Cóbylx tiềhtlnn đdnyildjy! Chủcpku tửekuc củcpkua ngưpljwơcplri nhấrskrt đdnyidcsbnh rấrskrt thưpljwxavxng thứnzbhc ngưpljwơcplri? Yếbdkxn Nhấrskrt Minh đdnyiúldjyng khôskcfng? Ta nhớldjy kỹituz ngưpljwơcplri rồldjyi.

Dứnzbht lờpseoi, vẻjcmc mặdnyit Giang Trầjqpsn mâcpkuy trôskcfi nưpljwldjyc chảgzooy, khôskcfng nhìldjyn nhữekwsng ákvkenh mắcsblt đdnyiùzisha cợhyukt bốoresn phíoccca kia, thảgzoon nhiêhtlnn đdnyii đdnyiếbdkxn chỗtgfh Đamquôskcfng Phưpljwơcplrng Chỉvuae Nhưpljwhyukc.

- Ngưpljwơcplri nha đdnyijqpsu nàbeaey, khôskcfng hảo hảo ởxavx trong tẩbcqmm cung, loạjqpsi nơcplri bákvket nhákvkeo nàbeaey, đdnyiếbdkxn lẫbstin vàbeaeo làbeaem gìldjy?

Lờpseoi nầjqpsy vừcplra ra, toàbeaen trưpljwpseong bịdcsb hắcsbln làbeaem yêhtlnn tĩskutnh, đdnyiâcpkuy chíocccnh làbeae đdnyiưpljwơcplrng triềhtlnu côskcfng chúldjya a. Giang Trầjqpsn nàbeaey lầjqpsn trưpljwldjyc bịdcsb quốoresc quâcpkun đdnyiákvkenh, may mắcsbln khôskcfng chếbdkxt, lầjqpsn nàbeaey rõituzbeaeng làbeaem nặdnying thêhtlnm, vâcpkụy mà dùzishng loạjqpsi khẩbcqmu khíocccbeaey nóbylxi chuyệurohn vớldjyi côskcfng chúldjya.

Nghe ra, tưpljẉa nhưpljw giákvkeo huấrskrn muộbeaei muộbeaei mìldjynh vậcpkuy?

cplrn nữekwsa, đdnyiang ởxavx trong yếbdkxn hộbeaei, nóbylxi đdnyiâcpkuy làbeaecplri bákvket nhákvkeo, đdnyiâcpkuy làbeae đdnyiákvkenh mặdnyit Long Đamquskcfng Hầjqpsu sao?

Trong lúldjyc nhấrskrt thờpseoi, hàbeaeo khíoccc củcpkua hiệurohn trưpljwpseong cóbylx chúldjyt cổpseo quákvkei.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.