Độc Tôn Tam Giới

Chương 346 : Thử Triều đến rồi 2

    trước sau   
rynri gọwerli làghse bịkcym vằbfvyn thắrgwin, chífvdenh làghse bao vâuqtuy, bọwerln hắrgwin đouavãuqtu thàghsenh nhâuqtun thịkcymt ởpxji trong sủhphti cảwdtho.

wcemc nàghsey, Lăecbing Thiêwwxvn Lýqooy lạnykgi nằbfvym xuốvtdxng lắrgwing nghe, cũqeftng đouavãuqtu tớajcui, sắrgwic mặhodst đouavnykgi biếsavjn, nhữegsong ngưplpivemli khárynrc đouavhyaku nằbfvym trêwwxvn mặhodst đouavxqlzt lắrgwing nghe.

wcemc nàghsey, theo đouavnykgi quâuqtun Thửzegd Triềhyaku đouavttpby mạnykgnh, chỉzfif cầzfifn khôapufng phảwdthi kẻvfmv đouaviếsavjc, đouavhyaku cóuqtu thểmdym nghe đouavưplpirgwic.

Tuy trong phạnykgm vi tầzfifm mắrgwit, còrynrn nhìbfvyn khôapufng tớajcui.

Nhưplping màghse cỗeoof xu thếsavjplpivemlng đouavnykgi mang tấxqlzt cảwdth kia, đouavãuqtu chấxqlzn nhữegsong ngưplpivemli trong tràghseng, nguyêwwxvn mộndzdt đouavárynrm sắrgwic mặhodst trắrgwing bệwzozch.

- Đqyjki theo ta.
Áfvdenh mắrgwit Giang Trầzfifn nhìbfvyn lạnykgi mộndzdt hưplpiajcung khárynrc.

wcemc nàghsey, Giang Trầzfifn nhưplpi mộndzdt hảwdthi đouavăecbing, mọwerli ngưplpivemli bưplpiajcuc nhanh đouavi theo. Ởavlwplpiajcung kia, cóuqtu mộndzdt ngọwerln núwcemi lớajcun, thảwdthm thựlgqbc vậnfoqt trêwwxvn núwcemi khôapufng tífvdenh rậnfoqm rạnykgp, còrynrn cóuqtu mộndzdt mảwdthnh thạnykgch lâuqtum.

- Đqyjki, đouavhyaku vàghseo thạnykgch lâuqtum. Chọwerln nhữegsong thạnykgch đouavzfifu lớajcun nhấxqlzt cao nhấxqlzt, trốvtdxn ởpxji phífvdea trêwwxvn. Tốvtdxc đouavndzdghseng nhanh càghseng tốvtdxt.

Giang Trầzfifn mộndzdt bêwwxvn chỉzfif huy, mộndzdt bêwwxvn lấxqlzy ra tấxqlzt cảwdth đouavndzdc phấxqlzn trêwwxvn ngưplpivemli, ởpxji khu vựlgqbc thạnykgch lâuqtum trárynri ba vòrynrng, phảwdthi ba vòrynrng, gắrgwin mộndzdt tầzfifng lạnykgi mộndzdt tầzfifng.

Bấxqlzt đouavrgwic dĩwzoz sốvtdxplpirgwing đouavndzdc phấxqlzn quárynr ífvdet, dùzvvang đouavếsavjn lúwcemc nàghsey, vẫqaezn làghse xa xa khôapufng đouavhpht. Gắrgwin ba vòrynrng nhưplpi vậnfoqy, cárynrch hiệwzozu quảwdthghse Giang Trầzfifn suy nghĩwzoz, vẫqaezn chêwwxvnh lệwzozch rấxqlzt nhiềhyaku.

Giang Trầzfifn bấxqlzt đouavrgwic dĩwzoz, hiệwzozn nay, hắrgwin có thêwwxv̉ làghsem, cũqeftng chỉzfifuqtu bấxqlzy nhiêwwxvu.

- Đqyjkárynrng tiếsavjc, khôapufng thểmdym mang Kim Dựlgqbc Kiếsavjm Đqyjkiểmdymu theo. Bằbfvyng khôapufng màghseuqtui, dựlgqba vàghseo tốvtdxc đouavndzdecbing khôapufng củhphta Kim Dựlgqbc Kiếsavjm Đqyjkiểmdymu, cóuqtu lẽghserynrn cóuqtu mộndzdt đouavưplpivemlng sinh cơxsgb.

Chỉzfifuqtu thểmdymuqtui làghse mộndzdt đouavưplpivemlng sinh cơxsgb, bởpxjii vìbfvy Phệwzoz Kim Thửzegdghsey, cóuqtu rấxqlzt nhiềhyaku hìbfvynh thárynri. Cóuqtu chúwcemt Phệwzoz Kim Thửzegd, cũqeftng sẽghse nhưplpixsgbi, sinh ra hai cárynrnh.

Mộndzdt khi Phệwzoz Kim Thửzegd sinh ra hai cárynrnh, tífvdenh cơxsgb đouavndzdng sẽghse phi thưplpivemlng đouavárynrng sợrgwi. Tuy tốvtdxc đouavndzd khôapufng tífvdenh nhanh, nhưplping khôapufng chịkcymu nổyzgbi sốvtdxplpirgwing nhiêwwxv̀u, mộndzdt khi Thửzegd Triềhyaku phôapuf thiêwwxvn cárynri đouavkcyma vọwerlt tớajcui, dùzvva thựlgqbc lựlgqbc mạnykgnh hơxsgbn chúng gấxqlzp 10 lầzfifn, gấxqlzp trăecbim lầzfifn, cũqeftng sẽghse bịkcym phárynr hủhphty.

Khôapufng phảwdthi Giang Trầzfifn khôapufng muốvtdxn trốvtdxn, màghseghse hắrgwin biếsavjt, hơxsgbn mưplpivemli dặhodsm vùzvvang nàghsey, Thửzegd Triềhyaku từhods bốvtdxn phưplpiơxsgbng tárynrm hưplpiajcung vọwerlt tớajcui, căecbin bảwdthn khôapufng cóuqturynri gọwerli làghse thôapufng đouavnykgo, cũqeftng khôapufng tồxdfxn tạnykgi khe hởpxjibfvy. Chỉzfif cầzfifn cóuqtu mộndzdt khe hởpxji, liềhyakn cóuqtuapuf sốvtdx Phệwzoz Kim Thửzegd bổyzgb sung.

Đqyjkxqlzng ởpxji trêwwxvn Cựlgqb Thạnykgch, biểmdymu lộndzd củhphta tấxqlzt cảwdth mọwerli ngưplpivemli, đouavhyaku tràghsen ngậnfoqp ngưplping trọwerlng.

Tuy trốvtdxn đouavếsavjn chỗeoof cao, nhưplping màghsewcemc nàghsey, ai cũqeftng khôapufng dárynrm lạnykgc quan. Phệwzoz Kim Thửzegd, tuy khôapufng rõrgwi bọwerln nóuqtu lợrgwii hạnykgi bao nhiêwwxvu.

Nhưplping màghse thúwcem triềhyaku, bọwerln họwerlghse nghe nóuqtui qua. Bao nhiêwwxvu Võrgwi Giảwdthplpivemlng đouavnykgi, gặhodsp phảwdthi thúwcem triềhyaku, đouavhyaku khôapufng thểmdym chạnykgy trốvtdxn.


Từhodsplpia đouavếsavjn nay, mộndzdt khi bịkcym thúwcem triềhyaku vâuqtuy quanh, Võrgwi Giảwdthplpivemlng đouavnykgi hơxsgbn nữegsoa, có thêwwxv̉ thoárynrt đouavi, làghse rảwdthi rárynrc khôapufng cóuqtu mấxqlzy.

- Đqyjkếsavjn rồxdfxi…

Thiêwwxvn Mụmdymc Thầzfifn Đqyjkxdfxng củhphta Giang Trầzfifn phárynrt hiệwzozn Thửzegd Triềhyaku phôapuf thiêwwxvn cárynri đouavkcyma, cuồxdfxn cuộndzdn màghse đouavếsavjn

Bốvtdxn phưplpiơxsgbng tárynrm hưplpiajcung, árynrnh mắrgwit cóuqtu thểmdym nhìbfvyn tớajcui, mộndzdt hảwdthi dưplpiơxsgbng Kim sắrgwic, tốvtdxc đouavndzd so vớajcui sóuqtung trùzvvang kífvdech còrynrn nhanh hơxsgbn, tốvtdxc đouavndzd đouavttpby mạnykgnh kia, thậnfoqt sựlgqbghse thủhphty triềhyaku vọwerlt tớajcui.

Khôapufng cóuqtu bấxqlzt kỳeqmo tạnykgp chấxqlzt, vôapuf sốvtdx thâuqtun thểmdym Kim sắrgwic, tạnykgo thàghsenh hảwdthi dưplpiơxsgbng Kim sắrgwic, rậnfoqm rạnykgp chằbfvyng chịkcymt, bao trùzvvam tấxqlzt cảwdth đouavnykgi đouavkcyma.

Chúwcemng đouavi đouavếsavjn đouavâuqtuu, bấxqlzt kểmdymghse đouavnykgi thụmdym, hay làghse bụmdymi cỏrgwi, đouavhyaku bịkcym Thửzegd Triềhyaku vôapuf biêwwxvn vôapuf hạnykgn bao phủhpht.

- Nhiềhyaku nhưplpi vậnfoqy?

ecbing Thiêwwxvn Lýqooyqeftng kinh hôapuf.

Theo Thửzegd Triềhyaku tớajcui, nhữegsong ngưplpivemli khárynrc cũqeftng thấxqlzy đouavưplpirgwic.

Mớajcui đouavzfifu, bọwerln hắrgwin còrynrn cóuqtu chúwcemt tâuqtum tưplpi may mắrgwin, hi vọwerlng đouavâuqtuy chỉzfifghse mộndzdt Thửzegd Triềhyaku nho nhỏrgwi. Nhưplping sau khi chífvdenh thứxqlzc tiếsavjn vàghseo tầzfifm mắrgwit củhphta bọwerln hắrgwin, bọwerln hắrgwin mớajcui biếsavjt đouavưplpirgwic, Thửzegd Triềhyaku nàghsey đouavárynrng sợrgwi đouavếsavjn cỡfvdeghseo, rung đouavndzdng nhâuqtun tâuqtum đouavếsavjn cỡfvdeghseo

Vừhodsa nhìbfvyn lạnykgi, ngoạnykgi trừhods Kim sắrgwic, vẫqaezn làghse Kim sắrgwic, toàghsen bộndzd đouavnykgi đouavkcyma bao la mơxsgb̀ mịt, hoàghsen toàghsen bịkcym Thửzegd Triềhyaku bao bọwerlc, hảwdthi dưplpiơxsgbng Kim sắrgwic mêwwxvnh môapufng, Phệwzoz Kim Thửzegd đouavttpby mạnykgnh, ởpxjiplpiajcui árynrnh mặhodst trờvemli chiếsavju xuốvtdxng, tảwdthn márynrt ra kim quang chóuqtui mắrgwit, tựlgqba nhưplpi ba quang lăecbin tăecbin trêwwxvn hảwdthi dưplpiơxsgbng.

cquko xècquko…

Chi chi chi chi…


Thửzegd Triềhyaku phárynrt ra tiếsavjng kêwwxvu gàghseo hưplping phấxqlzn, hộndzdi tụmdym thàghsenh hảwdthi dưplpiơxsgbng mãuqtunh liệwzozt.

rynrn khôapufng cóuqtu đouavttpby mạnykgnh đouavếsavjn trưplpiajcuc mặhodst bọwerln hắrgwin, nhữegsong ngưplpivemli nàghsey đouavãuqtu cảwdthm nhậnfoqn đouavưplpirgwic cảwdthm giárynrc árynrp bárynrch hífvdet thởpxji khôapufng thôapufng.

Loạnykgi tiếsavjng kêwwxvu chóuqtui tai nàghsey, hộndzdi tụmdym thàghsenh tuyếsavjn, hộndzdi tụmdym thàghsenh sôapufng, khôapufng ngừhodsng cuốvtdxn vàghseo màghseng nhĩwzoz, cuốvtdxn vàghseo đouavzfifu óuqtuc, cuốvtdxn vàghseo linh hồxdfxn củhphta bọwerln hắrgwin.

Thửzegd Triềhyaku nàghsey còrynrn chưplpia đouavttpby mạnykgnh đouavếsavjn trưplpiajcuc mặhodst củhphta bọwerln hắrgwin, tiếsavjng kêwwxvu chóuqtui tai kia, cơxsgb hồxdfx đouavãuqtu bao phủhpht bọwerln hắrgwin rôapuf̀i.

Giang Trầzfifn khoanh châuqtun màghse ngồxdfxi, vậnfoqn dụmdymng thầzfifn thôapufng Thấxqlzt Khiếsavju Thôapufng Linh đouavếsavjn cựlgqbc hạnykgn, đouavxdfxng thờvemli hai mắrgwit nhưplpi chim ưplping, quăecbing Thiêwwxvn Mụmdymc Thầzfifn Đqyjkxdfxng vàghseo trong Thửzegd Triềhyaku.

wcemc nàghsey, Giang Trầzfifn cũqeftng khôapufng cóuqtu biệwzozn phárynrp khárynrc, cárynri nàghsey căecbin bảwdthn khôapufng phảwdthi nhâuqtun lựlgqbc cóuqtu thểmdym đouavvtdxi khárynrng. Coi nhưplpighseplpivemlng giảwdth Linh Vưplpiơxsgbng, ởpxji trong Thửzegd Triềhyaku nàghsey, cũqeftng nhỏrgwixqlz nhưplpi muốvtdxi bỏrgwi biểmdymn, căecbin bảwdthn khôapufng tạnykgo nêwwxvn bao nhiêwwxvu sóuqtung gióuqtu.

Trêwwxvn mặhodst Đqyjkan Phi, giờveml phúwcemt nàghsey cũqeftng hiệwzozn ra ánh sáng trífvde tuệwzoz, ngồxdfxi trêwwxvn mộndzdt phiếsavjn đouavárynr, cárynrch Giang Trầzfifn chỉzfif 5-6 méxqlzt.

ghseng biếsavjt, nếsavju nhưplpi Giang Trầzfifn cũqeftng tìbfvym khôapufng ra biệwzozn phárynrp, nhưplpi vậnfoqy bọwerln hắrgwin có thêwwxv̉ làghsem, làghse lẳchltng lặhodsng chờveml đouavrgwii tửzegd vong đouavếsavjn.

uqtu lẽghse, Giang Trầzfifn bốvtdx trífvde nhữegsong phòrynrng tuyếsavjn kia, cóuqtu thểmdym trìbfvy hoãuqtun Thửzegd Triềhyaku thoárynrng mộndzdt phárynrt. Nhưplping màghseplpiajcui Thửzegd Triềhyaku khôapufn cùzvvang árynrp bárynrch, phưplpiơxsgbng viêwwxvn nho nhỏrgwi kia, kỳeqmo thậnfoqt cùzvvang khôapufng cóuqtu khárynrc nhau khôapufng lớajcun.

Thậnfoqt giốvtdxng nhưplpizvvang thìbfvya đouavi múwcemc Giang Hàghse chi thủhphty, căecbin bảwdthn làghse nhưplpi muốvtdxi bỏrgwi biểmdymn, hoàghsen toàghsen khôapufng cóuqturynrc dụmdymng.

- Giang Trầzfifn, giờveml phúwcemt nàghsey trong nộndzdi tâuqtum hắrgwin đouavang suy nghĩwzozrynri gìbfvy?

Giờveml phúwcemt nàghsey, Đqyjkan Phi khôapufng chúwcemt nàghseo e ngạnykgi, cóuqtu chỉzfifghse mộndzdt loạnykgi thảwdthn nhiêwwxvn.

Nhìbfvyn Giang Trầzfifn khoanh châuqtun màghse ngồxdfxi, khífvde chấxqlzt bìbfvynh tĩwzoznh nhưplpi thárynri sơxsgbn sụmdymp đouavyzgbghse khôapufng đouavyzgbi sắrgwic, Đqyjkan Phi khôapufng thểmdym khôapufng thừhodsa nhậnfoqn, Giang Trầzfifn nàghsey, quảwdth nhiêwwxvn khôapufng đouavơxsgbn giảwdthn.


plpiajcui loạnykgi cụmdymc diệwzozn nàghsey, mặhodsc dùzvvaghse Diệwzozp Dung vưplpiơxsgbng tửzegd, nhìbfvyn quen vôapuf sốvtdx đouavnykgi tràghseng diệwzozn, trêwwxvn mặhodst cũqeftng treo vẻvfmv đouavăecbíng chát.

wcemc trưplpiajcuc, hắrgwin còrynrn vìbfvy chiếsavjn thắrgwing Diệwzozp Đqyjknykgi màghse mừhodsng thầzfifm, ai nghĩwzoz đouavếsavjn, sau mộndzdt khắrgwic, vậnfoqn mệwzoznh vâuqtụy mà xuấxqlzt hiệwzozn chuyểmdymn hưplpiajcung lớajcun nhưplpi thếsavj.

Thửzegd Triềhyaku...

Diệwzozp Dung nhìbfvyn qua hảwdthi dưplpiơxsgbng khôapufn cùzvvang kia, dùzvvang tốvtdxc đouavndzd cựlgqbc nhanh đouavttpby mạnykgnh, khôapufng quárynr mộndzdt phúwcemt đouavxdfxng hồxdfx, Thửzegd Triềhyaku sẽghse đouavếsavjn khu vựlgqbc củhphta bọwerln hắrgwin, sau đouavóuqtu chiếsavjm lĩwzoznh nơxsgbi đouavâuqtuy, thôapufn phệwzoz bọwerln hắrgwin, gặhodsm bọwerln họwerl đouavếsavjn nỗeoofi ngay cảwdth bạnykgch cốvtdxt cũqeftng khôapufng thừhodsa.

- Đqyjkâuqtuy chífvdenh làghse vậnfoqn mệwzoznh củhphta Diệwzozp Dung ta?

Diệwzozp Dung đouavăecbíng chát, giờveml khắrgwic nàghsey, thàghsenh hay bạnykgi, lạnykgi cóuqtu bao nhiêwwxvu khárynrc nhau?

Hắrgwin cũqeftng cóuqtu thểmdymplpipxjing tưplpirgwing, đouavárynrm ngưplpivemli Diệwzozp Đqyjknykgi kia, ởpxji trong sơxsgbn cốvtdxc thấxqlzp hơxsgbn, giờveml phúwcemt nàghsey nhấxqlzt đouavkcymnh đouavãuqtu bịkcym Thửzegd Triềhyaku chiếsavjm lĩwzoznh, cắrgwin nuốvtdxt.

Bọwerln ngưplpivemli Diệwzozp Đqyjknykgi, khẳchltng đouavkcymnh đouavãuqtu thàghsenh vậnfoqt trong bụmdymng Phệwzoz Kim Thửzegd.

Thếsavj nhưplping màghse hiệwzozn tạnykgi, Diệwzozp Dung hắrgwin căecbin bảwdthn khôapufng cao hứxqlzng nổyzgbi. Bởpxjii vìbfvy, loạnykgi vậnfoqn mệwzoznh khôapufng thểmdym chốvtdxng cựlgqbghsey, lậnfoqp tứxqlzc sẽghse phárynrt sinh ởpxji trêwwxvn đouavzfifu củhphta hắrgwin.

Nhấxqlzt niệwzozm đouavếsavjn đouavâuqtuy, Diệwzozp Dung khôapufng khỏrgwii cóuqtu chúwcemt cảwdthm thưplpiơxsgbng. Áfvdenh mắrgwit nhìbfvyn vềhyak phífvdea Giang Trầzfifn, đouavndzdt nhiêwwxvn trong nộndzdi tâuqtum khẽghse đouavndzdng, ởpxji trong cảwdthm xúwcemc tuyệwzozt vọwerlng, lạnykgi sinh ra mộndzdt tia hi vọwerlng xa xỉzfif.

- Giang Trầzfifn, đouavúng, ta còrynrn cóuqtu Giang Trầzfifn, Giang Trầzfifn khôapufng cóuqtu buôapufng tha, Diệwzozp Dung ta còrynrn cóuqtu hi vọwerlng lậnfoqt bàghsen, cóuqtu lẽghse Giang Trầzfifn còrynrn cóuqtu biệwzozn phárynrp?

Diệwzozp Dung cốvtdx gắrgwing tìbfvym cho mìbfvynh mộndzdt chúwcemt hi vọwerlng an ủhphti, thậnfoqt giốvtdxng nhưplpipxji trong bóuqtung tốvtdxi vôapuf tậnfoqn, cốvtdx gắrgwing bảwdtho hộndzd mộndzdt árynrnh nếsavjn lung lay sắrgwip đouavyzgb.

Đqyjkâuqtuy làghse mộndzdt tia hi vọwerlng cuốvtdxi cùzvvang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.