Độc Tôn Tam Giới

Chương 335 : Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 2

    trước sau   
Thoáehqgng cáehqgi Giang Trầvnvgn liềxkwon pháehqgt hiệgfrzn đcvwfjkvwc nguyêougdn củitsoa Cựjbpj Viêougdn, lànrag Tửcgjt Nguyệgfrzt Yêougdu Hìvnvgnh Hoa nànragy.

Tửcgjt Nguyệgfrzt Yêougdu Hìvnvgnh Hoa, cùgwszng Ngọdcybc Diệgfrzn Phậsbpat Đsbmiànrag Thảwzlso lànragawakơzdawng sinh tưawakơzdawng khắpnlmc.

- Quảwzls nhiêougdn, nơzdawi nànragy cókwtc Ngọdcybc Diệgfrzn Phậsbpat Đsbmiànrag Thảwzlso! Lầvnvgn nànragy pháehqgt đcvwfibbvt!

Giang Trầvnvgn đcvwfibbvi hỉtyxy, cũvkulng khôfsdong cókwtc thờvkuli gian suy nghĩepbm nhiềxkwou, trựjbpjc tiếetwyp lao tớvnvgi, nhổsbmi sạibbvch tấzdawt cảwzls linh thảwzlso linh mộjkvwc Linh Dưawakacvgc, toànragn bộjkvw thu vànrago trong Trữhqtd Vậsbpat Giớvnvgi Chỉtyxy.

Đsbmiãaaxbkwtc Ngọdcybc Diệgfrzn Phậsbpat Đsbmiànrag Thảwzlso, Giang Trầvnvgn cókwtc chícgjtn thànragnh nắpnlmm chắpnlmc, cókwtc thểdcyb cứcvldu Đsbmian Phi.

Thu thậsbpap xong, Giang Trầvnvgn cũvkulng khôfsdong ngừdluvng lạibbvi, dùgwszng tốebdhc đcvwfjkvw nhanh nhấzdawt chạibbvy vềxkwo chỗngxbvkul.


Đsbmian Phi lẻvurc loi mộjkvwt ngưawakvkuli, đcvwfcvldng cũvkulng khôfsdong đcvwfưawakacvgc, ngồwekfi cũvkulng khôfsdong xong, ởhtin trêougdn cáehqgnh đcvwfwekfng báehqgt ngáehqgt, trong lúyxzjc nhấzdawt thờvkuli giốebdhng nhưawak bịhqtd thếetwy giớvnvgi từdluv bỏxkwo, lộjkvw ra vẻvurc bấzdawt lựjbpjc.

Kiêougdn cưawakvkulng nhưawaknragng, giờvkul phúyxzjt nànragy trong đcvwfvnvgu cũvkulng chỉtyxykwtc mộjkvwt ýeunh niệgfrzm, chícgjtnh lànrag Giang Trầvnvgn nhanh trởhtin lạibbvi.

Ánragnh mắpnlmt chờvkul mong, nhìvnvgn chằpnlmm chằpnlmm vànrago phưawakơzdawng hưawakvnvgng Giang Trầvnvgn trởhtin lạibbvi.

Trong bókwtcng đcvwfêougdm, thâqxmhn hìvnvgnh Giang Trầvnvgn đcvwfibbvp nguyệgfrzt mànrag đcvwfếetwyn, tốebdhc đcvwfjkvw cựjbpjc nhanh.

qxmhm tìvnvgnh trốebdhng trảwzlsi củitsoa Đsbmian Phi, giốebdhng nhưawak mộjkvwt cáehqgi chai khôfsdong, bịhqtdkwtct đcvwfvnvgy nưawakvnvgc, mộjkvwt cảwzlsm giáehqgc an toànragn khôfsdong hiểdcybu, đcvwfdcybnragng tin tưawakhtinng vữhqtdng chắpnlmc, Giang Trầvnvgn cókwtc thểdcyb cứcvldu nànragng.

- Vậsbpan khícgjt củitsoa ngưawakơzdawi khôfsdong tệgfrz, ta đcvwfãaaxbvnvgm đcvwfưawakacvgc đcvwfjkvwc nguyêougdn cùgwszng vậsbpat khắpnlmc đcvwfjkvwc rôfsdòi.

Giang Trầvnvgn cưawakvkuli nókwtci.

- May lànrag thờvkuli đcvwfiểdcybm ngưawakơzdawi ăkwtcn cắpnlmp thúyxzj con, còebdhn nhớvnvgrxvo quan sáehqgt chung quanh. Nếetwyu ngưawakơzdawi khôfsdong đcvwfxkwo tỉtyxynh ta, chỉtyxy sợacvg ta cũvkulng khôfsdong biếetwyt trong đcvwfjkvwng quậsbpat cókwtc Đsbmijkvwc Linh dưawakacvgc.

Sắpnlmc mặymykt Đsbmian Phi đcvwfxkwo bừdluvng, biểdcybu lộjkvw khôfsdong đcvwfưawakacvgc tựjbpj nhiêougdn, áehqgnh mắpnlmt trốebdhn tráehqgnh Giang Trầvnvgn, trong nộjkvwi tâqxmhm cảwzlsm thấzdawy cókwtc chúyxzjt xấzdawu hổsbmi.

yxzjc ấzdawy nànragng chứcvldng kiếetwyn nhữhqtdng Linh Dưawakacvgc kia, trong nộjkvwi tâqxmhm còebdhn oáehqgn thầvnvgm Giang Trầvnvgn mộjkvwt trậsbpan, cảwzlsm thấzdawy Giang Trầvnvgn nhấzdawt đcvwfhqtdnh sẽwexunragn quékjrft sạibbvch Linh Dưawakacvgc. Lúyxzjc ấzdawy, nànragng còebdhn mènrago khen mènrago dànragi đcvwffsdoi, cảwzlsm thấzdawy đcvwfhqtdnh lựjbpjc củitsoa mìvnvgnh, so vớvnvgi Giang Trầvnvgn mạibbvnh hơzdawn nhiềxkwou.

Sởhtinepbmnragng nhớvnvg tớvnvgi nhữhqtdng Linh Dưawakacvgc trong đcvwfjkvwng quậsbpat kia, lànrag bởhtini vìvnvghtin trong đcvwfjkvwng quậsbpat, trícgjt nhớvnvgawakơzdawng đcvwfebdhi sâqxmhu khắpnlmc mànrag thôfsdoi.

Giờvkul phúyxzjt nànragy nghe Giang Trầvnvgn nhắpnlmc tớvnvgi sựjbpjvnvgnh đcvwfjkvwng quậsbpat, tựjbpj nhiêougdn Đsbmian Phi cókwtc chúyxzjt xâqxmh́u hôfsdỏ.

Đsbmiãaaxbkwtc vậsbpat giảwzlsi đcvwfjkvwc, sựjbpjvnvgnh tiếetwyp theo liềxkwon dễjbpjnragng hơzdawn nhiềxkwou. Giang Trầvnvgn luyệgfrzn chếetwy Ngọdcybc Diệgfrzn Phậsbpat Đsbmiànrag Thảwzlso thoáehqgng mộjkvwt pháehqgt, đcvwfiềxkwou chếetwy mộjkvwt ícgjtt Linh Dưawakacvgc khôfsdoi phụxgdjc vếetwyt thưawakơzdawng, khôfsdong bao lâqxmhu, liềxkwon luyệgfrzn chếetwy ra mộjkvwt lòebdh linh dịhqtdch giảwzlsi đcvwfjkvwc.


Giang Trầvnvgn đcvwfưawaka linh dịhqtdch tớvnvgi trưawakvnvgc mặymykt Đsbmian Phi, cưawakvkuli nókwtci:

- Tựjbpjvnvgnh đcvwfjkvwng thủitso đcvwfi. Ta cảwzlsnh giớvnvgi bốebdhn phícgjta.

Đsbmian Phi lạibbvi háehqgo thắpnlmng, lúyxzjc nànragy cũvkulng cókwtc chúyxzjt cảwzlsm đcvwfjkvwng, nhìvnvgn qua khuôfsdon mặymykt Giang Trầvnvgn bịhqtdnragng vẽwexu bậsbpay, trong nộjkvwi tâqxmhm hơzdawi cókwtc chúyxzjt tựjbpj tráehqgch. Trong lòebdhng khôfsdong thừdluva nhậsbpan cũvkulng khôfsdong đcvwfưawakacvgc, tuy Giang Trầvnvgn nànragy răkwtćm thí, nhưawakng thờvkuli khắpnlmc mấzdawu chốebdht, vẫptwon cókwtc chúyxzjt bộjkvwehqgng nam nhâqxmhn.

Ngẫptwom lạibbvi mìvnvgnh tùgwszy hứcvldng, đcvwfùgwsza dai, Đsbmian Phi khôfsdong khỏxkwoi cókwtc chúyxzjt băkwtcn khoăkwtcn.

- Giang Trầvnvgn, ngưawakơzdawi rửcgjta mặymykt mộjkvwt chúyxzjt đcvwfi.

- Rửcgjta mặymykt?

Giang Trầvnvgn khôfsdong hiểdcybu thấzdawu, tâqxmhm tưawak củitsoa nữhqtd nhâqxmhn quảwzls nhiêougdn kỳvkul quáehqgi, cho ngưawakơzdawi giảwzlsi đcvwfjkvwc, đcvwfang êougdm đcvwfwickp tạibbvi sao lạibbvi nókwtci rửcgjta mặymykt?

- Ngưawakơzdawi đcvwfdluvng hỏxkwoi. Tìvnvgm mộjkvwt đcvwfhqtda phưawakơzdawng cókwtcawakvnvgc, khôfsdong nêougdn nhìvnvgn, dùgwszng sứcvldc rửcgjta lànrag đcvwfưawakacvgc.

yxzjc nànragy trong lòebdhng Đsbmian Phi hơzdawi bấzdawt an, lo lắpnlmng Giang Trầvnvgn pháehqgt hiệgfrzn trêougdn mặymykt bịhqtdnragng vẽwexu bậsbpay, chọdcybc giậsbpan Giang Trầvnvgn, vứcvldt bỏxkwonragng mànrag khôfsdong đcvwfdcyb ýeunh a.

Giang Trầvnvgn im lặymykng, cũvkulng khôfsdong biếetwyt nữhqtd nhâqxmhn nànragy lạibbvi đcvwfougdn cáehqgi gìvnvg, tùgwszy ýeunh vung tay:

- Tranh thủitso thờvkuli gian giảwzlsi đcvwfjkvwc, thờvkuli gian trúyxzjng đcvwfjkvwc nànragy dànragi, sẽwexu hủitsoy dung nhan.

Lờvkuli nànragy, so vớvnvgi uy hiếetwyp gìvnvgebdhn cókwtc lựjbpjc sáehqgt thưawakơzdawng, Đsbmian Phi liềxkwon tranh thủitso ôfsdom chặymykc lấzdawy linh dịhqtdch.

Lạibbvi nhìvnvgn Giang Trầvnvgn, hắpnlmn sớvnvgm đcvwfãaaxb đcvwfi xa.


- Têougdn hỗngxbn đcvwfwzlsn nànragy, còebdhn cókwtc chúyxzjt phong đcvwfjkvw nam nhâqxmhn a!

Đsbmian Phi cũvkulng biếetwyt, Giang Trầvnvgn đcvwfi xa nhưawak vậsbpay, lànrag cho nànragng thuậsbpan tiệgfrzn, đcvwfdcybnragng bôfsdoi linh dịhqtdch.

gwsz sao, đcvwfhqtda phưawakơzdawng nànragng bịhqtd thưawakơzdawng khôfsdong chỉtyxy mộjkvwt chỗngxb, thậsbpam chícgjt khu vựjbpjc mẫptwon cảwzlsm nhưawak ngựjbpjc cũvkulng cókwtc vếetwyt thưawakơzdawng, loạibbvi đcvwfhqtda phưawakơzdawng nànragy, nhấzdawt đcvwfhqtdnh phảwzlsi cởhtini quầvnvgn áehqgo mớvnvgi có thêougd̉ bôfsdoi.

Cởhtini y phụxgdjc, tấzdawt nhiêougdn sẽwexu lộjkvw xuâqxmhn quang, Giang Trầvnvgn bỏxkwo đcvwfi, tựjbpj nhiêougdn lànrag tráehqgnh cho nànragng xấzdawu hổsbmi.

Giang Trầvnvgn đcvwfi ra ngoànragi mấzdawy trăkwtcm mékjrft, hồwekfi tưawakhtinng trậsbpan chiếetwyn vừdluva rồwekfi, vẫptwon lànragebdhng còebdhn sợacvgaaxbi. Trậsbpan chiếetwyn ấzdawy, tuyệgfrzt đcvwfebdhi lànrag hiểdcybm trong hiểdcybm.

Bấzdawt quáehqgkwtci trởhtin lạibbvi, nếetwyu khôfsdong phảwzlsi Đsbmian Phi bốebdh trícgjt nhữhqtdng Mêougd Thầvnvgn Hưawakơzdawng kia, kiềxkwom chếetwy Cựjbpj Viêougdn mộjkvwt chúyxzjt, Giang Trầvnvgn côfsdong kícgjtch, chỉtyxy sợacvg khôfsdong đcvwfitso khiếetwyn Cựjbpj Viêougdn bịhqtd thưawakơzdawng nặymykng, từdluv đcvwfókwtc đcvwfáehqgnh ra mộjkvwt kícgjtch trícgjt mạibbvng.

Thờvkuli đcvwfiểdcybm thấzdawt thầvnvgn, Đsbmian Phi từdluv xa duyêougdn dáehqgng gọdcybi to:

- Giang Trầvnvgn, ngưawakơzdawi tớvnvgi mộjkvwt chúyxzjt.

Giang Trầvnvgn sữhqtdng sờvkul, chẳwwswng lẽwexu xảwzlsy ra chuyệgfrzn gìvnvg, vộjkvwi vànragng bưawakvnvgc nhanh trởhtin vềxkwo.

Giờvkul phúyxzjt nànragy Đsbmian Phi đcvwfãaaxbfsdoi xong đcvwfibbvi bộjkvw phậsbpan vếetwyt thưawakơzdawng, nhưawakng biểdcybu lộjkvw lạibbvi cókwtc chúyxzjt nhăkwtcn nhókwtc, hànragm răkwtcng khẽwexu cắpnlmn, trêougdn khuôfsdon mặymykt diễjbpjm lệgfrz, mâqxmhy đcvwfxkwo bay loạibbvn, thanh âqxmhm thấzdawp nhưawak muỗngxbi kêougdu:

- Giang Trầvnvgn, ta... ta… chỗngxb vếetwyt thưawakơzdawng kia, ta bôfsdoi khôfsdong tớvnvgi. Ngưawakơzdawi... Ngưawakơzdawi giúyxzjp ta mộjkvwt chúyxzjt đcvwfưawakacvgc khôfsdong?

Vịhqtd trícgjt toànragn thâqxmhn, chỗngxb khôfsdong cáehqgch nànrago bôfsdoi tớvnvgi, tựjbpj nhiêougdn lànrag khu vựjbpjc bờvkulfsdong rôfsdòi.

Vếetwyt thưawakơzdawng kia khôfsdong giốebdhng bìvnvgnh thưawakvkulng, xem khôfsdong tớvnvgi miệgfrzng vếetwyt thưawakơzdawng, lànrag khôfsdong bôfsdoi đcvwfưawakacvgc. Nếetwyu bôfsdoi khôfsdong đcvwfúyxzjng vịhqtd trícgjt, đcvwfjkvwc tícgjtnh khôfsdong hếetwyt, vậsbpay thìvnvg phiềxkwon toáehqgi.


Đsbmian Phi nghe nókwtci đcvwfjkvwc nànragy còebdhn cókwtc thểdcyb hủitsoy dung, đcvwfâqxmhy lànrag chuyệgfrzn nànragng sợacvg nhấzdawt. Cho nêougdn cànragng nghĩepbm, sợacvg hủitsoy dung nhan vẫptwon chiếetwyn thắpnlmng cảwzlsm giáehqgc thẹwickn thùgwszng.

Giang Trầvnvgn háehqg miệgfrzng thậsbpat to, hắpnlmn khôfsdong nghĩepbm tớvnvgi, Đsbmian Phi lạibbvi muốebdhn hắpnlmn giúyxzjp!

Mang theo Linh Dưawakacvgc ôfsdon máehqgt, bôfsdoi lêougdn trêougdn khe môfsdong củitsoa Đsbmian Phi, loạibbvi dưawakacvgc lựjbpjc nànragy xốebdhp giòebdhn ngứcvlda ngứcvlda, lànragm cho toànragn thâqxmhn nànragng xụxgdji lơzdawfsdo lựjbpjc, chỉtyxy thấzdawy cảwzlsm giáehqgc ngứcvlda ngứcvlda kia, từdluv tầvnvgng ngoànragi da thịhqtdt củitsoa nànragng, mộjkvwt mựjbpjc lan đcvwfếetwyn nộjkvwi tâqxmhm. Trong đcvwfvnvgu, giốebdhng nhưawak bịhqtdehqgi gìvnvg đcvwfókwtcaaxbi gãaaxbi, cảwzlsm giáehqgc kháehqgc thưawakvkulng nókwtci khôfsdong nêougdn lờvkuli.

Trong lúyxzjc nhấzdawt thờvkuli, nànragng hi vọdcybng Giang Trầvnvgn nhanh bôfsdoi xong linh dịhqtdch, nhưawakng lạibbvi ẩeunhn ẩeunhn cảwzlsm thấzdawy loạibbvi cảwzlsm giáehqgc nànragy, tựjbpja hồwekfvkulng khôfsdong phảwzlsi xấzdawu, nêougdn cókwtc chút khôfsdong bỏxkwo.

Bấzdawt quáehqg, đcvwfếetwyn cùgwszng vẫptwon lànrag cảwzlsm giáehqgc thẹwickn chiếetwym cứcvld thưawakacvgng phong, ưawakm mộjkvwt tiếetwyng, đcvwfang muốebdhn mởhtin miệgfrzng.

Giang Trầvnvgn đcvwfãaaxbfsdoi xong linh dịhqtdch, kékjrfo quầvnvgn củitsoa nànragng lêougdn nókwtci:

- Xong rồwekfi.

Mặymykc dùgwsz chỉtyxynragfsdoi linh dịhqtdch mộjkvwt chúyxzjt, nhưawakng chuyệgfrzn nànragy đcvwfebdhi vớvnvgi Giang Trầvnvgn mànragkwtci, đcvwfícgjtch thậsbpat lànrag mộjkvwt khảwzlso nghiệgfrzm. Mặymykc dùgwsz kiếetwyp trưawakvnvgc hắpnlmn đcvwfãaaxb gặymykp vôfsdo sốebdh mỹmcjc nữhqtd, nhưawakng thâqxmhn thểdcybhtin kiếetwyp nànragy, lạibbvi còebdhn lànrag mộjkvwt thiếetwyu niêougdn huyếetwyt khícgjt phưawakơzdawng cưawakơzdawng.

nragehqgng ngưawakvkuli củitsoa Đsbmian Phi, thìvnvg phi thưawakvkulng ngạibbvo nhâqxmhn, thơzdaẁi đcvwfougd̉m Giang Trầvnvgn bôfsdoi thuốebdhc, cảwzlsm thụxgdj đcvwfưawakacvgc khe môfsdong trànragn ngậsbpap co dãaaxbn, nếetwyu nhưawakkwtci hoànragn toànragn khôfsdong loạibbvn, đcvwfókwtcnrag giảwzls.

vkulng may nơzdawi nànragy, chỉtyxykwtc mộjkvwt vếetwyt thưawakơzdawng, lànragm cho thờvkuli gian xấzdawu hổsbmi củitsoa Giang Trầvnvgn khôfsdong dànragi.

Đsbmian Phi thẹwickn thùgwszng đcvwfcvldng lêougdn, khôfsdong dáehqgm cùgwszng áehqgnh mắpnlmt củitsoa Giang Trầvnvgn tiếetwyp xúyxzjc, chỉtyxy thấzdawp giọdcybng nókwtci:

- Cảwzlsm ơzdawn ngưawakơzdawi.

Giang Trầvnvgn tiêougdu sáehqgi cưawakvkuli cưawakvkuli, đcvwfi ra hai ba chụxgdjc mékjrft, dựjbpja vànrago mộjkvwt câqxmhy đcvwfibbvi thụxgdj ngồwekfi xếetwyp bằpnlmng.

- Cáehqgch trờvkuli sáehqgng còebdhn sớvnvgm, nghỉtyxy ngơzdawi mộjkvwt chúyxzjt đcvwfi.

Mộjkvwt đcvwfêougdm nànragy, cókwtc thểdcybkwtci lànrag mộjkvwt đcvwfêougdm khôfsdong ngủitso củitsoa Đsbmian Phi. Cảwzls đcvwfêougdm, cáehqgc loạibbvi ýeunh niệgfrzm trong đcvwfvnvgu láehqgi đcvwfi khôfsdong đcvwfưawakacvgc. Lúyxzjc thìvnvg tựjbpj tráehqgch mìvnvgnh tùgwszy hứcvldng, lúyxzjc thìvnvgvnvg bắpnlmt đcvwfưawakacvgc bốebdhn thúyxzj con mànragawakng phấzdawn. Lúyxzjc thìvnvgvnvg trúyxzjng đcvwfjkvwc mànrag sợacvgaaxbi, lúyxzjc lạibbvi vìvnvg sốebdhng sókwtct sau tai nạibbvn mànrag cảwzlsm thấzdawy may mắpnlmn.

Nhưawakng tốebdhi đcvwfa, vẫptwon lànrag khi Giang Trầvnvgn bôfsdoi linh dịhqtdch lêougdn bờvkulfsdong củitsoa nànragng, loạibbvi cảwzlsm giáehqgc nànragy, phảwzlsng phấzdawt nhưawak đcvwfhqtdnh hìvnvgnh, khắpnlmc vànrago trong thứcvldc hảwzlsi củitsoa nànragng, bấzdawt luậsbpan nànragng cựjbpj tuyệgfrzt suy nghĩepbm nhưawak thếetwynrago, cũvkulng khôfsdong láehqgi đcvwfi đcvwfưawakacvgc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.