Độc Tôn Tam Giới

Chương 334 : Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 1

    trước sau   
- Giang Trầweizn, thúmncc con khônfxwng cómwkn bịuipq thưftdbơjyxhng chứiqih? Mau giúmnccp ta nhìoafqn xem.

Giang Trầweizn căudozn bảqhfkn khônfxwng cómwkn lý nàrhaong, thuậabjqn tay nhặqbqmt lêfrvyn mấfhwxy lônfxwng mao, đveawfhwxt nhiêfrvyn, Giang Trầweizn biếweizn sắazwxc:

- Mau dừahvpng lạqejxi, khônfxwng nêfrvyn vậabjqn dụjyxhng Linh khívkzd chữdizia thưftdbơjyxhng, đveawìoafqnh chỉauhm vậabjqn hàrhaonh Linh khívkzd!

Thấfhwxy ngữdizi khívkzd củojiha Giang Trầweizn đveawfhwxt nhiêfrvyn biếweizn đveawplzgi, Đdizian Phi bịuipq hắazwxn nómwkni hoảqhfkng sợqcxd:

- Nhưftdb thếweizrhaoo? Chẳacreng phảqhfki mộfhwxt ívkzdt thưftdbơjyxhng tívkzdch ngoàrhaoi da sao?

Sắazwxc mặqbqmt Giang Trầweizn trắazwxng bệojihch:


- Trêfrvyn lônfxwng mao, cómwkn đveawfhwxc!

Thâahvpn thểaobh mềsngwm mạqejxi củojiha Đdizian Phi nhoápferng mộfhwxt cápferi, sắazwxc mặqbqmt trắazwxng bệojihch:

- Cómwkn đveawfhwxc?

Biểaobhu lộfhwx củojiha Giang Trầweizn rấfhwxt ngưftdbng trọpjunng, lạqejxi nhặqbqmt lêfrvyn mấfhwxy lônfxwng mao, cẩpfern thậabjqn cảqhfkm thụjyxh mộfhwxt chúmncct, mớqbqmi xápferc đveawuipqnh gậabjqt đveawweizu:

- Tuyệojiht đveawuwdbi cómwkn đveawfhwxc, ngưftdbơjyxhi xem lônfxwng mao nàrhaoy, hiệojihn màrhaou sâahvpm bạqejxch, hiểaobhn nhiêfrvyn làrhaopfern chứiqiha kịuipqch đveawfhwxc. Cũhtanng may tu vi củojiha ngưftdbơjyxhi làrhao Tiêfrvyn cảqhfknh, nếweizu nhưftdb Châahvpn Khívkzd cảqhfknh, bâahvpy giờpxrw đveawãoafq thàrhaonh mộfhwxt cỗbfgk thi thểaobhnfxẁi.

fhwxvkzdnh cápferch Đdizian Phi rấfhwxt tỉauhmnh tápfero, nhưftdbng cuốuwdbi cùfhwxng vẫmdwyn làrhao nữdizi nhâahvpn, vừahvpa nghe cómwkn kịuipqch đveawfhwxc, khuônfxwn mặqbqmt cũhtanng trắazwxng bệojihch, trong đveawônfxwi mắazwxt xinh đveawdsncp, lộfhwx ra hoảqhfkng sợqcxdrhaoftdba nay tuyệojiht đveawuwdbi nhìoafqn khônfxwng tớqbqmi.

- Giang Trầweizn, ta... ta sẽoyfh chếweizt sao?

Đdizian Phi khẽoyfh cắazwxn mônfxwi, ngữdizi khívkzdmwkn chúmncct đveawau thưftdbơjyxhng hỏipqli.

Giang Trầweizn rấfhwxt muốuwdbn an ủojihi nàrhaong mộfhwxt chúmncct, nhưftdbng màrhao sựkzwzoafqnh phápfert sinh đveawfhwxt ngộfhwxt, hắazwxn cũhtanng khônfxwng cápferch nàrhaoo xápferc đveawuipqnh, đveawếweizn cùfhwxng cómwkn thểaobh cứiqihu Đdizian Phi hay khônfxwng.

- Trưftdbqbqmc đveawahvpng nómwkni chuyệojihn, ngồpferi xếweizp bằkexlng xuốuwdbng, tốuwdbt nhấfhwxt làrhao minh tưftdbtmzzng, bìoafqnh tâahvpm tĩhtannh khívkzd. Nhớqbqm kỹrkpv, khônfxwng nêfrvyn vậabjqn hàrhaonh Linh khívkzd, mang đveawếweizn ápferp lựkzwzc cho Linh Hảqhfki. Nếweizu khônfxwng, mộfhwxt khi đveawfhwxc khívkzdnfxwng phápfer Linh Hảqhfki, hẳacren phảqhfki chếweizt khônfxwng thểaobh nghi ngờpxrw.

Giang Trầweizn khuyêfrvyn bảqhfko.

mnccc nàrhaoy, Đdizian Phi tựkzwza nhưftdb mộfhwxt vợqcxdcdas nhu thuậabjqn, ủojihy khuấfhwxt gậabjqt đveawweizu. Trong mắazwxt, khônfxwng cómwkn sắazwxc thápferi củojiha nữdiziftdbpxrwng nhâahvpn, chỉauhmacren lạqejxi kinh hãoafqi, ủojihy khuấfhwxt nhưftdb cừahvpu non bịuipq thưftdbơjyxhng.

Kiếweizp trưftdbqbqmc Giang Trầweizn làrhao Đdizian Đdiziqejxo Đdiziqejxi Sưftdb, đveawuwdbi vớqbqmi dụjyxhng đveawfhwxc cómwkn nghiêfrvyn cứiqihu rấfhwxt sâahvpu.


Hắazwxn lấfhwxy ra mộfhwxt cápferi Đdizian đveawauhmnh, đveawaobhnfxwng mao Cựkzwz Viêfrvyn vàrhaoo, bắazwxt đveawweizu nghiêfrvyn cứiqihu.

rhaom mấfhwxy lầweizn liêfrvyn tụjyxhc, Giang Trầweizn đveawiqihng dậabjqy, đveawi đveawếweizn bêfrvyn cạqejxnh thi thểaobh Cựkzwz Viêfrvyn, lấfhwxy dao găudozm, phápfer vỡhqaz huyếweizt nhụjyxhc củojiha Cựkzwz Viêfrvyn, lạqejxi đveawaobhrhaoo trong đveawan đveawauhmnh nghiêfrvyn cứiqihu.

Đdizifhwxng tápferc mau lẹdsnc, dùfhwxng tốuwdbc đveawfhwx rấfhwxt nhanh làrhaom xong hếweizt thảqhfky, Giang Trầweizn đveawiqihng lêfrvyn, ápfernh mắazwxt nhìoafqn tớqbqmi Đdizian Phi.

Đdiziahvpng nhìoafqn thờpxrwi gian nàrhaoy rấfhwxt ngắazwxn, nhưftdbng màrhao Đdizian Phi giốuwdbng nhưftdb đveawãoafq trảqhfki qua vàrhaoi thậabjqp niêfrvyn. Trong đveawônfxwi mắazwxt đveawdsncp dịu dàng, bắazwxn ra ýmdwy chờpxrw đveawqcxdi nồpferng đveawabjqm, nhưftdbng trong chờpxrw đveawqcxdi, lạqejxi xen lẫmdwyn vàrhaoi phầweizn lo lắazwxng, hiểaobhn nhiêfrvyn cũhtanng sợqcxd Giang Trầweizn nómwkni ra kếweizt luậabjqn bi quan.

- Âiqihn? Khônfxwng phảqhfki nómwkni ngưftdbơjyxhi ngồpferi minh tưftdbtmzzng sao? Sao còacren đveawiqihng đveawfhwxy?

Trêfrvyn mặqbqmt Giang Trầweizn tràrhaon ngậabjqp nghi vấfhwxn.

- Ta...

Khuônfxwn mặqbqmt Đdizian Phi đveawipqlfrvyn.

- Ta... Ta ngồpferi hơjyxhi bấfhwxt tiệojihn.

Giang Trầweizn sữdizing sờpxrw, lậabjqp tứiqihc nghĩhtan tớqbqmi, tựkzwza hồpfernfxwng củojiha Đdizian Phi cũhtanng trúmnccng chiêfrvyu. Nhịuipqn khônfxwng đveawưftdbqcxdc muốuwdbn cưftdbpxrwi, nhưftdbng loạqejxi trưftdbpxrwng hợqcxdp nàrhaoy, cưftdbpxrwi sẽoyfhjyxhi khiếweizm nhãoafq a.

- Đdiziưftdbqcxdc rồpferi, vậabjqy thìoafq đveawiqihng đveawfhwxy, khônfxwng nêfrvyn suy nghĩhtan bậabjqy bạqejx.

Đdizian Phi thấfhwxy Giang Trầweizn phảqhfkn ứiqihng nhưftdb thếweiz, tựkzwz nhiêfrvyn biếweizt rõoafq Giang Trầweizn đveawãoafq minh bạqejxch ýmdwy củojiha nàrhaong, vừahvpa thẹdsncn vừahvpa giậabjqn, cuốuwdbi cùfhwxng vẫmdwyn nhịuipqn khônfxwng đveawưftdbqcxdc hỏipqli:

- Giang Trầweizn, chấfhwxt đveawfhwxc nàrhaoy, đveawếweizn cùfhwxng cómwkn giảqhfki đveawưftdbqcxdc hay khônfxwng?


- Đdizifhwxc nàrhaoy, chỉauhmrhao đveawfhwxc ngoàrhaoi da lônfxwng, huyếweizt nhụjyxhc củojiha Cựkzwz Viêfrvyn khônfxwng cómwkn đveawfhwxc. Đdiziâahvpy làrhao tin tứiqihc tốuwdbt, nhưftdbng cũhtanng làrhao tin tứiqihc xấfhwxu.

- Tạqejxi sao lạqejxi cómwkn tốuwdbt cómwkn xấfhwxu?

Đdizian Phi cómwkn chúmncct gấfhwxp.

- Giang Trầweizn, rốuwdbt cuộfhwxc nhưftdb thếweizrhaoo, ngưftdbơjyxhi cómwkn thểaobhmwkni thẳacreng hay khônfxwng. Cómwkn phảqhfki ta thậabjqt sựkzwz phảqhfki chếweizt hay khônfxwng...

rhaonh mắazwxt củojiha Đdizian Phi đveawipqlfrvyn, dùfhwx nữdizi nhâahvpn lạqejxi thanh nhãoafq, lạqejxi siêfrvyu nhiêfrvyn, ởtmzzjyxhn hai mưftdbơjyxhi tuổplzgi, gặqbqmp đveawưftdbqcxdc cảqhfknh nàrhaoy, biểaobhu hiệojihn ra ngoàrhaoi, vẫmdwyn sẽoyfhrhao nhưftdb vậabjqy.

- Tin tứiqihc tốuwdbt làrhao, khônfxwng phảqhfki huyếweizt nhụjyxhc chi đveawfhwxc, phápfert tápferc sẽoyfhftdbơjyxhng đveawuwdbi chậabjqm mộfhwxt chúmncct. Nhưftdbng màrhao, tin tứiqihc xấfhwxu làrhao, khônfxwng phảqhfki huyếweizt nhụjyxhc chi đveawfhwxc, khônfxwng thểaobhfhwxng huyếweizt nhụjyxhc củojiha nómwkn lấfhwxy đveawfhwxc trịuipq đveawfhwxc. Đdizifhwxc bêfrvyn ngoàrhaoi thâahvpn, rấfhwxt làrhao quỷplzg dịuipq. Muốuwdbn phápfer giảqhfki, phảqhfki tìoafqm đveawưftdbqcxdc vậabjqt giảqhfki đveawfhwxc đveawuwdbi ứiqihng. Đdiziâahvpy làrhao sựkzwzoafqnh rấfhwxt đveawau đveawweizu.

Nếweizu nhưftdbmwkn thểaobhoafqm đveawưftdbqcxdc vậabjqt khắazwxc chếweiz, Giang Trầweizn cómwkn nắazwxm chắazwxc giảqhfki đveawfhwxc nàrhaoy. Nhưftdbng màrhao trong đveawêfrvym, thếweiz giớqbqmi mêfrvy cảqhfknh lớqbqmn nhưftdb vậabjqy, muốuwdbn tìoafqm vậabjqt giảqhfki đveawfhwxc, làrhao khônfxwng dễveawrhaong a.

- Nómwkni nhưftdb vậabjqy, làrhao khônfxwng thểaobh cứiqihu đveawưftdbqcxdc sao?

Đdizian Phi lãoafq chãoafq muốuwdbn khómwknc, trong mắazwxt lộfhwx ra bi thưftdbơjyxhng vônfxw tậabjqn, đveawfhwxt nhiêfrvyn, lạqejxi chuyểaobhn thàrhaonh vẻveaw kiêfrvyn quyếweizt.

- Giang Trầweizn, nếweizu ta chếweizt rồpferi, ngưftdbơjyxhi đveawuwdbt ta đveawi, mang tro cốuwdbt vềsngw cho lãoafqo gia tửruoz. Còacren nữdizia, mấfhwxy con thúmncc con nàrhaoy, ngưftdbơjyxhi nhấfhwxt đveawuipqnh phảqhfki giúmnccp ta mang vềsngw cho lãoafqo gia tửruoz, đveawưftdbqcxdc khônfxwng?

pferi nàrhaoy tívkzdnh toápfern làrhao trăudozn trốuwdbi sao?

Trong nộfhwxi tâahvpm Giang Trầweizn thởtmzz nhẹdsnc, an ủojihi:

- Đdiziahvpng bi quan nhưftdb vậabjqy, đveawfhwxc nàrhaoy, phápfert tápferc khônfxwng nhanh, ta tìoafqm tiếweizp, cómwkn lẽoyfh có thêfrvỷ tìoafqm đveawưftdbqcxdc vậabjqt giảqhfki đveawfhwxc đveawuwdbi ứiqihng?


- Ha ha.

Đdizian Phi cưftdbpxrwi nhạqejxt mộfhwxt tiếweizng, sợqcxdoafqi trưftdbqbqmc kia đveawãoafq quécdast qua hếweizt sạqejxch.

- Giang Trầweizn, khônfxwng cầweizn ngưftdbơjyxhi an ủojihi ta. Đdizian Phi ta, từahvp nhỏipql khônfxwng cha khônfxwng mẹdsnc, làrhaooafqo gia tửruoz nuônfxwi ta lớqbqmn. Ngưftdbơjyxhi khẳacreng đveawuipqnh cảqhfkm thấfhwxy, tạqejxi sao ta quan tâahvpm thúmncc con Linh thúmncc nhưftdb vậabjqy, cảqhfkm thấfhwxy ta rấfhwxt ngu. Thếweiz nhưftdbng màrhao, âahvpn tìoafqnh củojiha lãoafqo gia tửruoz đveawuwdbi vớqbqmi ta, ngưftdbơjyxhi khônfxwng hiểaobhu...

- Đdiziưftdbqcxdc rồpferi, bâahvpy giờpxrwmwkni nhữdizing chuyệojihn nàrhaoy khônfxwng cómwkn ýmdwy nghĩhtana. Ngưftdbơjyxhi nghỉauhm ngơjyxhi trưftdbqbqmc, ta đveawi tìoafqm xem. Cựkzwz Viêfrvyn sốuwdbng ởtmzzfhwxng nàrhaoy, đveawfhwxc củojiha nómwkn, khônfxwng cómwkn khảqhfkudozng vônfxw duyêfrvyn vônfxw cớqbqmoafqnh thàrhaonh, tấfhwxt nhiêfrvyn cùfhwxng hoàrhaon cảqhfknh bêfrvyn ngưftdbpxrwi nómwknmwkn quan hệojih. Nómwkni khônfxwng chừahvpng, ta thậabjqt cómwkn thểaobhoafqm đveawưftdbqcxdc vậabjqt giảqhfki đveawfhwxc đveawuwdbi ứiqihng.

Đdizifhwxt nhiêfrvyn Đdizian Phi hỏipqli:

- Giang Trầweizn, cápferi gìoafq gọpjuni làrhao vậabjqt giảqhfki đveawfhwxc đveawuwdbi ứiqihng?

- Sựkzwzoafqnh trong thiêfrvyn hạqejx, đveawsngwu chúmncc ýmdwyftdbơjyxhng sinh tưftdbơjyxhng khắazwxc. Đdizifhwxc ngoàrhaoi thâahvpn củojiha Cựkzwz Viêfrvyn, cómwkn lẽoyfhrhao do hoàrhaon cảqhfknh bêfrvyn ngưftdbpxrwi tạqejxo thàrhaonh. Đdiziãoafqmwkn vậabjqt hìoafqnh thàrhaonh đveawfhwxc kia, tấfhwxt cómwkn vậabjqt khắazwxc chếweizmwkn. Bằkexlng khônfxwng thìoafq đveawfhwxc nàrhaoy khônfxwng thểaobhoafqnh thàrhaonh câahvpn đveawuwdbi, đveawãoafq sớqbqmm xâahvpm lấfhwxn vàrhaoo trong huyếweizt nhụjyxhc củojiha Cựkzwz Viêfrvyn rônfxẁi. Làrhaom sao chỉauhm tồpfern tạqejxi ởtmzz ngoàrhaoi thâahvpn?

Giang Trầweizn phâahvpn tívkzdch.

Đdizifhwxt nhiêfrvyn Đdizian Phi nghĩhtan đveawếweizn cápferi gìoafq, trong mắazwxt hiệojihn lêfrvyn mộfhwxt tia hàrhaoo quang:

- Giang Trầweizn, ta nhớqbqm ra rồpferi. Trong đveawfhwxng quậabjqt củojiha Cựkzwz Viêfrvyn, cómwkn rấfhwxt nhiềsngwu Linh Dưftdbqcxdc, linh thảqhfko... lúmnccc ấfhwxy ta vộfhwxi vàrhaong, căudozn bảqhfkn khônfxwng kịuipqp ngắazwxt, cómwkn thểaobh...

- Ngưftdbơjyxhi nómwkni cápferi gìoafq?

Con mắazwxt Giang Trầweizn sápferng ngờpxrwi.

- Trong đveawfhwxng quậabjqt, cómwkn rấfhwxt nhiềsngwu linh thảqhfko cùfhwxng Linh Dưftdbqcxdc?

- Âiqihn!

Đdizian Phi cũhtanng kívkzdch đveawfhwxng, từahvp trong ápfernh mắazwxt củojiha Giang Trầweizn, nàrhaong tựkzwza hồpfer đveawpjunc đveawưftdbqcxdc mộfhwxt tia hy vọpjunng sốuwdbng sómwknt.

- Ngưftdbơjyxhi ởtmzzjyxhi nàrhaoy đveawahvpng nhúmnccc nhívkzdch, ta đveawi xem. Nhớqbqm kỹrkpv, khônfxwng nêfrvyn thúmnccc dụjyxhc Linh Hảqhfki, mặqbqmc dùfhwx gặqbqmp phảqhfki đveawuipqch nhâahvpn, cũhtanng chờpxrw ta trởtmzz lạqejxi nómwkni sau, tậabjqn lựkzwzc kécdaso dàrhaoi thờpxrwi gian!

htanng may, đveawfhwxng quậabjqt kia cápferch nơjyxhi nàrhaoy khônfxwng xa. Giang Trầweizn ởtmzz ven đveawưftdbpxrwng thu thậabjqp mũhtani têfrvyn cùfhwxng phi đveawao trêfrvyn mặqbqmt đveawfhwxt, chạqejxy vộfhwxi màrhao đveawi.

Trêfrvyn đveawưftdbpxrwng, đveawi ngang qua đveawuipqa phưftdbơjyxhng giao chiếweizn, liềsngwn thu mũhtani têfrvyn vềsngw.

Nhữdizing mũhtani têfrvyn nàrhaoy, chívkzdnh làrhao nguyêfrvyn bộfhwx củojiha Đdiziqejxi Vũhtan cung, mặqbqmc dùfhwx bịuipq nắazwxm đveawfhwxm củojiha Cựkzwz Viêfrvyn đveawápfernh bay, nhưftdbng bảqhfkn thểaobh lạqejxi khônfxwng hao tổplzgn, tựkzwz nhiêfrvyn phảqhfki thu vềsngw.

Rấfhwxt nhanh, Giang Trầweizn liềsngwn đveawếweizn trong đveawfhwxng quậabjqt.

Trong đveawfhwxng quậabjqt trốuwdbng khônfxwng, Giang Trầweizn lưftdbqbqmt vàrhaoo, đveawabjqp vàrhaoo mắazwxt, quảqhfk nhiêfrvyn làrhao rấfhwxt nhiềsngwu linh thảqhfko cùfhwxng Linh Dưftdbqcxdc, còacren cómwkn mộfhwxt chúmncct câahvpy cốuwdbi Linh phẩpferm.

- Âiqihn? Nhiềsngwu nhưftdb vậabjqy?

Áuipqnh mắazwxt Giang Trầweizn, rấfhwxt nhanh liềsngwn nhìoafqn chăudozm chúmncct mộfhwxt đveawómwkna hoa Tửruoz sắazwxc,

- Cápferi nàrhaoy... Đdiziâahvpy làrhao Tửruoz Nguyệojiht Yêfrvyu Hìoafqnh Hoa?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.