Độc Tôn Tam Giới

Chương 33 : Giang gia tiềm ẩn nguy cơ

    trước sau   
- Năfeuem mạczsuch châsiqsn khízsti, ởlaem trong tấpiext cảtjyc chưhohc hầqwrfu truyềgakgn nhâsiqsn, có lẽ khôqarlng đlhmyếrijon mứufzgc kếrijo cuốhwqbi a? Hơccpkn nữormda, dùfzzvng nhãvdhmn giớnoidi cùfzzvng thựamtlc lựamtlc củddhfa ta, trong Châsiqsn Khízsti cảtjycnh, cho dùfzzvuqlp bảtjycy tágxuom mạczsuch cao giai Châsiqsn Khízsti cảtjycnh, cũqiymng chưhohca chắjhnvc có thêsdaf̉ thắjhnvng đlhmyưhohcnjvxc ta.

Đyxgjiểgakgm ấpiexy tựamtl tin, Giang Trầqwrfn vẫdmxxn phảtjyci cówyeh.

Bởlaemi vìjhnvfzzvng lựamtlc thấpiexy rõylpe củddhfa hắjhnvn, đlhmyhwqbi vớnoidi võylpe họxnxsc trụrgmh cộyxgjt củddhfa thếrijo giớnoidi nàuqlpy, tuyệohryt đlhmyhwqbi cówyeh thểgakg khágxuom phágxuo châsiqsn tủddhfy. Ởpiex trưhohcnoidc khi đlhmyhwqbi phưhohcơccpkng ra chiêsdafu, sẽdbyu đlhmyem tấpiext cảtjyc con đlhmyưhohclaemng củddhfa đlhmyhwqbi phưhohcơccpkng nhìjhnvn thấpiexu. Loạczsui tỷlaem thízstiuqlpy, tựamtl nhiêsdafn làuqlp chiếrijom ưhohcu thếrijo.

Đyxgji ra mậmoiyt thấpiext tu luyệohryn, Giang Trầqwrfn phágxuot hiệohryn, đlhmyãvdhm rấpiext nhiềgakgu ngàuqlpy khôqarlng cówyeh đlhmyi bágxuoi kiếrijon phụrgmh thâsiqsn rôqarl̀i.

Đyxgji vàuqlpo thếrijo giớnoidi nàuqlpy, bấpiext kểgakguqlp quan hệohry huyếrijot nhụrgmhc, hay làuqlppiexn tưhohcnjvxng đlhmyqwrfu tiêsdafn. Giang Hãvdhmn Hầqwrfu Giang Phong, vẫdmxxn luôqarln đlhmygakg Giang Trầqwrfn kýwyeh thágxuoc tinh thầqwrfn.

piex trêsdafn ngưhohclaemi nam nhâsiqsn nàuqlpy, Giang Trầqwrfn cảtjycm nhậmoiyn đlhmyưhohcnjvxc cágxuoi gìjhnv gọxnxsi làuqlp nhâsiqsn gian cówyehsdafu.


Đyxgjhwqbi vớnoidi cốhwqbt nhụrgmhc thâsiqsn tìjhnvnh, Giang Trầqwrfn ngoàuqlpi miệohryng chưhohca nówyehi, nhưhohcng trong nộyxgji tâsiqsm lạczsui phi thưhohclaemng coi trọxnxsng.

Thờlaemi đlhmyiểgakgm nhìjhnvn thấpiexy phụrgmh thâsiqsn, trong tay Giang Hãvdhmn Hầqwrfu đlhmyang cầqwrfm mộyxgjt tờlaem thiếrijop mờlaemi, lôqarlng màuqlpy cówyeh chúsiqst nhízstiu lạczsui, hiểgakgn nhiêsdafn làuqlpwyeh chút tâsiqsm sựamtl.

- Phụrgmh thâsiqsn.

Giang Trầqwrfn đlhmyi đlhmyếrijon nówyehi.

- Ha ha, Trầqwrfn Nhi, ngưhohcơccpki đlhmyãvdhm đlhmyếrijon rồrswli!

Chứufzgng kiếrijon nhi tửwacp, tâsiqsm tìjhnvnh củddhfa Giang Phong luôqarln đlhmyjvyqc biệohryt tốhwqbt, vẻbgyq lo lắjhnvng trêsdafn trágxuon cũqiymng rấpiext xảtjyco diệohryu che dấpiexu mấpiext.

- Nhưhohc thếrijouqlpo? Lão tưhohc̉ nghe nówyehi ngưhohcơccpki mấpiexy ngàuqlpy nay châsiqsn khôqarlng bưhohcnoidc ra khỏfeuei nhàuqlp, chẳfxrvng lẽdbyusiqsc nàuqlpy ngưhohcơccpki thậmoiyt sựamtl quyếrijot tâsiqsm, muốhwqbn đlhmyem ba hạczsung trụrgmh cộyxgjt khảtjyco hạczsuch thôqarlng qua?

Giang Phong mang theo khẩvdhmu khízsti nửwacpa thậmoiyt nửwacpa giỡajzsn, làuqlpm cho Giang Trầqwrfn mộyxgjt hồrswli im lặjvyqng. Cágxuoi phụrgmh thâsiqsn nàuqlpy, tâsiqsm tízstinh thậmoiyt làuqlp tốhwqbt a. Lúsiqsc nàuqlpy rồrswli, rõylpeuqlpng còn cówyehsiqsm tưhohcwyehi giỡajzsn.

- Trụrgmh cộyxgjt khảtjyco hạczsuch đlhmygakgu khôqarlng tízstinh sựamtljhnvnh, phụrgmh thâsiqsn, vừjbfha rồrswli ngưhohcơccpki xem cágxuoi gìjhnv? Ta thấpiexy phụrgmh thâsiqsn thậmoiyt giốhwqbng nhưhohcsiqsm sựamtl nặjvyqng nềgakg a.

Giang Trầqwrfn thấpiexy phụrgmh thâsiqsn khôqarlng đlhmygakg cậmoiyp tớnoidi, dứufzgt khoágxuot chủddhf đlhmyyxgjng hỏfeuei.

- Cágxuoi nàuqlpy sao, ha ha! Trầqwrfn Nhi, trưhohcnoidc kia khôqarlng phảtjyci ngưhohcơccpki đlhmyhwqbi vớnoidi chuyệohryn trong nhàuqlp khôqarlng quan tâsiqsm sao. Nhữormdng sựamtljhnvnh nàuqlpy ngưhohcơccpki cũqiymng đlhmyjbfhng hỏfeuei a.

Giang Phong đlhmyágxuonh cágxuoi ha ha, ýwyeh đlhmyrswlwyehi sang chuyệohryn khágxuoc.

- Phụrgmh thâsiqsn, ta làuqlp con củddhfa ngưhohcơccpki, ngưhohcơccpki bảtjyco hộyxgj ta, dùfzzv sao cũqiymng phảtjyci cówyeh mứufzgc đlhmyyxgj a? Ngưhohcơccpki khôqarlng sợnjvx ta bịhwqb ngưhohcơccpki sủddhfng thàuqlpnh mộyxgjt hoàuqlpn khốhwqb sao?


- Hắjhnvc hắjhnvc, Trầqwrfn Nhi, nhìjhnvn ngưhohcơccpki nówyehi. Lão tưhohc̉ bảtjyco hộyxgj nhi tửwacp, đlhmyâsiqsy khôqarlng phảtjyci thiêsdafn kinh đlhmyhwqba nghĩmjhya sao! Kỳzfta thậmoiyt cũqiymng khôqarlng cówyehjhnv, làuqlp Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu phágxuot tớnoidi mộyxgjt cágxuoi thiếrijop mờlaemi, nówyehi làuqlp mờlaemi cágxuoc lộyxgj chưhohc hầqwrfu đlhmyi tham gia yếrijon hộyxgji, chúsiqsc mừjbfhng Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu phủddhf hắjhnvn sinh ra mộyxgjt việohryc vui.

- Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu phủddhf?

Giang Trầqwrfn trưhohcnoidc tiêsdafn nghĩmjhy tớnoidi, làuqlp Đyxgjczsui tiểgakgu thưhohc Long Cưhohc Tuyếrijot.

- Chúsiqsng ta cùfzzvng Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu phủddhf, giao tìjhnvnh khôqarlng tớnoidi trìjhnvnh đlhmyyxgj mờlaemi chúsiqsng ta uốhwqbng rưhohcnjvxu mừjbfhng a?

Giang Trầqwrfn thăfeuem dòufzg hỏfeuei.

- Ai, Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu! Hắjhnvn đlhmyâsiqsy làuqlp giơccpk đlhmyuốhwqbc cầqwrfm gậmoiyy, muốhwqbn khi dễmwxi Giang gia ta a. Trầqwrfn Nhi, ngưhohcơccpki đlhmyãvdhm hỏfeuei, vi phụrgmh liềgakgn nówyehi cho ngưhohcơccpki biếrijot. Vềgakg sau ngưhohcơccpki làuqlpm việohryc, cũqiymng đlhmygakg ýwyeh mộyxgjt chúsiqst, đlhmyjbfhng đlhmyjhnvc tộyxgji ngưhohclaemi Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu phủddhf. Làuqlp nhưhohc thếrijouqlpy, Giang Hãvdhmn lĩmjhynh chúsiqsng ta, bởlaemi vìjhnvlaem Nam Cưhohcơccpkng, thổamtl đlhmyhwqba phìjhnv nhiêsdafu, ba mưhohcơccpki năfeuem trưhohcnoidc còufzgn phágxuot hiệohryn mộyxgjt thổamtl đlhmyhwqba bágxuon linh mạczsuch. Cho nêsdafn gia tộyxgjc bọxnxsn ta, mộyxgjt mựamtlc cùfzzvng Đyxgjan Vưhohcơccpkng Uyểgakgn cówyeh sinh ýwyeh lui tớnoidi. Làuqlp giúsiqsp Đyxgjan Vưhohcơccpkng Uyểgakgn đlhmyàuqlpo tạczsuo Linh Dưhohcnjvxc.

Phágxuot hiệohryn mộyxgjt mảtjycnh bágxuon linh mạczsuch, tựamtl nhiêsdafn làuqlp đlhmypiext màuqlpu mỡajzs đlhmyàuqlpo tạczsuo Linh Dưhohcnjvxc. Cùfzzvng Đyxgjan Vưhohcơccpkng Uyểgakgn kinh doanh đlhmyan dưhohcnjvxc cówyehvdhmng lai, cágxuoi nàuqlpy rấpiext bìjhnvnh thưhohclaemng.

Giang Trầqwrfn lẳfxrvng lặjvyqng nghe, bởlaemi vìjhnv hắjhnvn biếrijot rõylpe, tấpiext nhiêsdafn còufzgn cówyeh chuyệohryn phízstia sau.

- Thếrijo nhưhohcng màuqlp, mấpiexy năfeuem gầqwrfn đlhmyâsiqsy, Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu mấpiexy lầqwrfn tìjhnvm ta, đlhmyưhohca ra muốhwqbn thuêsdaf Linh Dưhohcnjvxc viêsdafn kia.

- Thuêsdaf? Chưhohc hầqwrfu tầqwrfm đlhmyówyeh thuêsdaf thổamtl đlhmyhwqba, ngưhohcnjvxc lạczsui cũqiymng khôqarlng phảtjyci khôqarlng cówyeh. Tiềgakgn thuêsdaf củddhfa hắjhnvn bao nhiêsdafu?

Giang Trầqwrfn tựamtla hồrswl hiểgakgu rõylpe mộyxgjt đlhmyiểgakgm gìjhnv đlhmyówyeh.

- Nówyehi Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu phủddhf khi dễmwxi ngưhohclaemi, chízstinh làuqlplaem chỗnmbfuqlpy khi dễmwxi ngưhohclaemi. Chúsiqsng ta cùfzzvng Đyxgjan Vưhohcơccpkng Uyểgakgn sinh ýwyehvdhmng lai, cágxuoi Linh Dưhohcnjvxc viêsdafn nàuqlpy mộyxgjt năfeuem cówyeh thểgakg mang đlhmyếrijon cho chúsiqsng ta ưhohcnoidc chừjbfhng năfeuem triệohryu lưhohcnjvxng bạczsuc. Thếrijo nhưhohcng màuqlp, Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu lạczsui ra giágxuo ba mưhohcơccpki vạczsun lưhohcnjvxng, muốhwqbn thuêsdaf thổamtl đlhmyhwqba củddhfa chúsiqsng ta.

Cho Đyxgjan Vưhohcơccpkng Uyểgakgn đlhmyàuqlpo tạczsuo Linh Dưhohcnjvxc tàuqlpi liệohryu, mộyxgjt năfeuem thu nhậmoiyp năfeuem triệohryu lưhohcnjvxng!


Cho Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu thuêsdaf, mộyxgjt năfeuem thu nhậmoiyp trựamtlc tiếrijop rúsiqst đlhmyếrijon ba mưhohcơccpki vạczsun!

hohcnoidp bówyehc, quảtjyc nhiêsdafn làuqlp giơccpk đlhmyuốhwqbc cầqwrfm gậmoiyy cưhohcnoidp bówyehc!

Giang Trầqwrfn thoágxuong cágxuoi hiểgakgu đlhmyưhohcnjvxc, Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu nàuqlpy làuqlplaemuqlpo quyềgakgn thếrijohohcơccpkng Quốhwqbc đlhmyohry nhấpiext chưhohc hầqwrfu, ýwyeh đlhmyhwqbnh mưhohcu lợnjvxi a. Cágxuoi gọxnxsi làuqlp yếrijon hộyxgji kia, đlhmyơccpkn giảtjycn làuqlp Hồrswlng Môqarln Yếrijon. Mờlaemi Giang Hãvdhmn Hầqwrfu đlhmyi qua, đlhmyơccpkn giảtjycn làuqlp ơccpk̉ trưhohcơccpḱc măfeuẹt tạczsuo ágxuop lựamtlc, buộyxgjc hắjhnvn thỏfeuea hiệohryp.

Nếrijou nhưhohc chỉbrmwuqlp ágxuop lựamtlc đlhmyếrijon từjbfh Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu, tấpiext cảtjyc mọxnxsi ngưhohclaemi làuqlp chưhohc hầqwrfu củddhfa Đyxgjôqarlng Phưhohcơccpkng Vưhohcơccpkng Quốhwqbc, ngưhohcơccpki bứufzgc bágxuoch ta, cùfzzvng lắjhnvm thìjhnv ta khôqarlng thèlaemm nghízstia đlhmyếrijon ngưhohcơccpki làuqlp đlhmyưhohcnjvxc.

Chưhohc hầqwrfu tầqwrfm đlhmyówyeh, khôqarlng cówyeh quốhwqbc quâsiqsn ngựamtl triệohryu, làuqlp khôqarlng thểgakg chinh phạczsut lẫdmxxn nhau.

Nếrijou chưhohc hầqwrfu tầqwrfm đlhmyówyeh đlhmyyxgjng binh qua, đlhmyówyeh chízstinh làuqlp vi phạczsum tổamtl chếrijo, phạczsum đlhmyczsui kị rôqarl̀i.

Giang Trầqwrfn thấpiexy phụrgmh thâsiqsn phiềgakgn nãvdhmo nhưhohc vậmoiyy, chỉbrmw sợnjvx ágxuop lựamtlc khôqarlng chỉbrmwuqlp đlhmyếrijon từjbfh Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu a.

- Cówyeh phảtjyci Đyxgjan Vưhohcơccpkng Uyểgakgn kia, cũqiymng cùfzzvng Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu âsiqsm thầqwrfm cấpiexu kếrijot hay khôqarlng?

Giang Trầqwrfn hỏfeuei.

Giang Phong thoágxuong cówyeh chúsiqst kỳzfta quágxuoi, liếrijoc nhìjhnvn Giang Trầqwrfn:

- Đyxgjưhohcnjvxc a, Trầqwrfn Nhi, ngưhohcơccpki bìjhnvnh thưhohclaemng chẳfxrvng hỏfeuei qua nhữormdng sựamtljhnvnh nàuqlpy, khôqarlng cówyeh nghĩmjhy tớnoidi tâsiqsm tưhohc rấpiext linh xảtjyco. Xágxuoc thựamtlc làuqlp nhưhohc thếrijo, Đyxgjan Vưhohcơccpkng Uyểgakgn cũqiymng thảtjyc ra tiếrijong giówyeh, mặjvyqc dùfzzv chúsiqsng ta khôqarlng cho Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu thuêsdaf, bọxnxsn hắjhnvn cũqiymng ýwyeh đlhmyhwqbnh ởlaem sau Tiềgakgm Long thi hộyxgji, cùfzzvng chúsiqsng ta kếrijot thúsiqsc hợnjvxp tágxuoc.

Giang Trầqwrfn xem nhưhohc hiểgakgu đlhmyưhohcnjvxc toàuqlpn bộyxgj, đlhmyâsiqsy làuqlp trầqwrfn trụrgmhi bỏfeue đlhmyágxuo xuốhwqbng giếrijong.

Hai phưhohcơccpkng diệohryn cấpiexu kếrijot, trựamtlc tiếrijop đlhmyem chủddhf nhâsiqsn củddhfa linh mạczsuch đlhmyvdhmy ra ngoàuqlpi.


Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu nàuqlpy rấpiext biếrijot tízstinh kếrijo, đlhmyâsiqsy quảtjyc thựamtlc làuqlpuqlpm ăfeuen khôqarlng vốhwqbn a.

uqlp Đyxgjan Vưhohcơccpkng Uyểgakgn, ởlaem giữormda Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu cùfzzvng Giang Hãvdhmn Hầqwrfu, tựamtl nhiêsdafn làuqlp nịhwqbnh bợnjvx Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu. Dùfzzv sao đlhmyówyehuqlp đlhmyohry nhấpiext đlhmyczsui chưhohc hầqwrfu củddhfa Vưhohcơccpkng Quốhwqbc a.

- Nówyehi nhưhohc vậmoiyy, yếrijon hộyxgji đlhmyêsdafm nay, làuqlp Hồrswlng Môqarln Yếrijon rồrswli?

Giang Trầqwrfn thúsiqs vịhwqb vuốhwqbt vuốhwqbt thiếrijop mờlaemi, giữormda nhữormdng hàuqlpng chữormd kia, lộyxgj ra mộyxgjt cỗnmbf ngạczsuo khízsti củddhfa Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu, mộyxgjt cỗnmbf khízsti tứufzgc tiểgakgu nhâsiqsn đlhmyjhnvc chízsti đlhmymoiyp vàuqlpo mặjvyqt.

Khẩvdhmn yếrijou nhấpiext chízstinh làuqlp, ởlaem trong thiếrijop mờlaemi nàuqlpy, rõylpeuqlpng còn cốhwqb ýwyeh dặjvyqn dòufzg, muốhwqbn Giang Hãvdhmn Hầqwrfu mang theo Giang Trầqwrfn dựamtl họxnxsp.

Đyxgjâsiqsy làuqlp muốhwqbn đlhmyówyehng gówyehi phụrgmh tửwacp bọxnxsn họxnxsfzzvng mộyxgjt chỗnmbf, hung hăfeueng nhụrgmhc nhãvdhm sao?

- Trầqwrfn Nhi, vi phụrgmh suy nghĩmjhy, ta mộyxgjt ngưhohclaemi đlhmyi làuqlp tốhwqbt rồrswli, ngưhohcơccpki...

- Đyxgji a! Vìjhnvgxuoi gìjhnv khôqarlng đlhmyi. Ta rấpiext muốhwqbn đlhmyi biếrijot mộyxgjt chúsiqst.

Giang Trầqwrfn cưhohclaemi ha ha.

- Ta ngưhohcnjvxc lạczsui muốhwqbn nhìjhnvn, Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu nàuqlpy đlhmyếrijon cùfzzvng cówyeh ba đlhmyqwrfu ságxuou tay hay khôqarlng.

Thôqarlng qua phụrgmh thâsiqsn nówyehi chuyệohryn, kếrijot hợnjvxp vớnoidi đlhmyddhf loạczsui sựamtljhnvnh trưhohcnoidc kia phágxuot sinh liêsdafn hệohry, Giang Trầqwrfn hoàuqlpn toàuqlpn cówyehwyeh do hoàuqlpi nghi, tiềgakgn nhiệohrym Giang Trầqwrfn ởlaem Tếrijo Thiêsdafn Đyxgjczsui Đyxgjiểgakgn phówyehng răfeuém, sau lưhohcng tágxuom chízstin phầqwrfn mưhohclaemi cùfzzvng Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu cówyeh quan hệohry.

Mặjvyqc dùfzzv khôqarlng cówyeh quan hệohry trựamtlc tiếrijop, cũqiymng cówyeh quan hệohry giágxuon tiếrijop.

Chỉbrmwuqlp, Long Đyxgjjhnvng Hầqwrfu làuqlpm sao cówyeh thểgakg đlhmygakg cho Giang Trầqwrfn nửwacpa đlhmyưhohclaemng bỏfeue cuộyxgjc?

Sợnjvxvdhmi khôqarlng tiếrijon? Trốhwqbn trágxuonh khiêsdafu khízstich? Đyxgjâsiqsy làuqlpuqlpnh vi củddhfa kẻbgyq yếrijou.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.