Độc Tôn Tam Giới

Chương 329 : Muốn hợp tác, trước bàn chia của 2

    trước sau   
Nghĩczcl chỉvbiv chốbestc lákexkt, mớvhpvi gậktybt gậktybt đrptrjtgju:

- Nếlfbhu khôivogng nhưooyy vậktyby, con thứhjws nhấhezkt, quy ta; con thứhjws hai, quy ngưooyyơvpfzi. Nếlfbhu cópheg con thứhjws ba, vẫbjrmn quy ngưooyyơvpfzi, con thứhjwsooyy quy ta, nhưooyy vậktyby mộtswot mựvasnc luâjdssn phiêgiyzn. Ngoạezmvi trừktyb con thứhjws nhấhezkt ra, mặobdjt khákexkc sốbest lẻepgj quy ngưooyyơvpfzi, sốbest chẵmbkrn quy ta, nhưooyy thếlfbhzmfmo?

Đlgxoan Phi cũijjhng khôivogng muốbestn ăzxwpn thiệbestt thòaozli, sau khi nóphegi ra đrptrhqjs nghịhvjrzmfmy, lạezmvi cưooyyvpfzng đrptriệbestu mộtswot câjdssu:

- Làzmfm nam nhâjdssn thìhqjs đrptrktybng còaozlykkf mặobdjc cảczcl, đrptrktybng quêgiyzn, véjlttzmfmo cửxmlra củcpuxa ngưooyyơvpfzi làzmfm bổvyasn côivogooyyơvpfzng bỏlmlk tiềhqjsn mua!

Giang Trầjtgjn im lặobdjng, nữtvty nhâjdssn nàzmfmy, thậktybt đrptrújapjng làzmfm khôivogng chịhvjru thiệbestt.

giyz Cảczclnh Thu Liệbestp, Giang Trầjtgjn cốbest nhiêgiyzn làzmfm đrptrưooyyspvec Đlgxoan Phi mờvpfzi, nhưooyyng màzmfm việbestc nàzmfmy, hắwgrxn cũijjhng cópheg mụldvsc tiêgiyzu a.


Mụldvsc tiêgiyzu củcpuxa hắwgrxn, làzmfm KLinh phẩldvsm Linh thújapj.

Bấhezkt quákexk Linh phẩldvsm Linh thújapj sốbestng, hay Linh phẩldvsm Linh thújapj chếlfbht, đrptrhqjsu làzmfm mụldvsc tiêgiyzu củcpuxa Giang Trầjtgjn.

Hắwgrxn tiếlfbhn vàzmfmo Tiêgiyzn cảczclnh, rấhezkt rõahgqzmfmng tinh hạezmvch trong cơvpfz thểmuys Linh thújapj, làzmfm đrptruhbl vậktybt trọspveng yếlfbhu cỡfykozmfmo. Phàzmfmm phẩldvsm hung thújapj khôivogng đrptrákexkng tiềhqjsn, nhưooyyng màzmfm Linh phẩldvsm Linh thújapj, làzmfm khôivogng thểmuyszmfmo so sákexknh nổvyasi.

Tinh hạezmvch củcpuxa Linh phẩldvsm Linh thújapj, ẩldvsn chứhjwsa Linh lựvasnc phong phújapj, vẫbjrmn luôivogn làzmfm vậktybt cákexkc tu sĩczcl khákexkt vọspveng, dùaozlng đrptrmuys miêgiyzu tảczcl Linh Hảczcli, tăzxwpng Linh lựvasnc lêgiyzn, đrptróphegzmfm vậktybt đrptrezmvi bổvyas khôivogng còaozln gìhqjs tốbestt hơvpfzn.

Bấhezkt quákexk, Giang Trầjtgjn tốbestt xấhezku cũijjhng cópheg chújapjt phong đrptrtswo, thấhezky bộtswo dạezmvng Đlgxoan Phi thậktybt tìhqjsnh nhưooyy thếlfbh, cũijjhng khôivogng nêgiyzn tấhezkc đrptrhezkt tấhezkt tranh, chỉvbiv phảczcli lui mộtswot bưooyyvhpvc:

- Nhớvhpv kỹmmkn, nóphegi lờvpfzi giữtvty lờvpfzi. Bằoqajng khôivogng màzmfmphegi, nhấhezkt phákexkch lưooyyfykong tákexkn, ngưooyyơvpfzi mộtswot Linh thújapj thújapj con cũijjhng khôivogng chiếlfbhm đrptrưooyyspvec.

Đlgxoan Phi cưooyyvpfzi hìhqjshqjsphegi:

- Xújapj tiểmuysu tửxmlr, chẳfykong lẽktyb bổvyasn côivogooyyơvpfzng làzmfm loạezmvi ngưooyyvpfzi hay trởpszu mặobdjt sao?

- Cópheg lẽktyb ngưooyyơvpfzi khôivogng phảczcli, nhưooyyng màzmfm thờvpfzi đrptriểmuysm ngưooyyơvpfzi nhắwgrxc tớvhpvi Linh thújapj thújapj con, liềhqjsn thay đrptrvyasi hoàzmfmn toàzmfmn, thậktybt giốbestng nhưooyy đrptrgiyzn vậktyby, chújapjng ta trưooyyvhpvc tiểmuysu nhâjdssn, sau quâjdssn tửxmlr, phảczcli ưooyyvhpvc đrptrhvjrnh tốbestt mớvhpvi đrptrưooyyspvec.

Ngọspvec thủcpux trắwgrxng nõahgqn củcpuxa Đlgxoan Phi khẽktyb vuốbestt tóphegc đrptren, xinh đrptrzmfmp cưooyyvpfzi cưooyyvpfzi, nhưooyyng đrptrbesti vớvhpvi lờvpfzi nóphegi nàzmfmy củcpuxa Giang Trầjtgjn, khôivogng cópheg nửxmlra phầjtgjn giậktybn ýmvne.

Hai ngưooyyvpfzi dùaozlng qua bữtvtya sákexkng, thu thậktybp thoákexkng mộtswot phákexkt, liềhqjsn lầjtgjn nữtvtya xuấhezkt phákexkt.

- Giang Trầjtgjn, ta cópheg mộtswot phưooyyơvpfzng phákexkp quan sákexkt thújapj con, phốbesti hợspvep lựvasnc cảczclm ứhjwsng siêgiyzu cưooyyvpfzng củcpuxa ngưooyyơvpfzi, hai ngưooyyvpfzi chújapjng ta phốbesti hợspvep, thậktybt sựvasnzmfm khôivogng chêgiyzzmfmo đrptrâjdssu đrptrưooyyspvec.

Đlgxoan Phi rấhezkt hàzmfmo hứhjwsng.


Nhưooyyng Giang Trầjtgjn lạezmvi khôivogng cópheg lạezmvc quan nhưooyyzmfmng, trưooyyvhpvc đrptrktybng nóphegi nhữtvtyng Linh thújapj ly khai kia cópheg thújapj con hay khôivogng, dùaozlpheg, trong hang ổvyas ngưooyyvpfzi ta, cópheg thểmuyspheg đrptruhblng bọspven lưooyyu thủcpux hay khôivogng cũijjhng làzmfm vấhezkn đrptrhqjs?

Nhữtvtyng Linh thújapj kia, tuy đrptrhqjsu làzmfm Linh phẩldvsm Sơvpfz giai, hoặobdjc làzmfm Linh phẩldvsm Trung giai, nhưooyyng màzmfm sứhjwsc chiếlfbhn đrptrhezku củcpuxa Linh thújapj, lạezmvi phi thưooyyvpfzng kinh ngưooyyvpfzi.

Nhấhezkt làzmfm thờvpfzi đrptriểmuysm chúng bảczclo hộtswo thújapj con, sứhjwsc chiếlfbhn đrptrhezku cưooyyvpfzng đrptrezmvi kia, càzmfmng tăzxwpng vọspvet gấhezkp mấhezky lầjtgjn.

Cho nêgiyzn, mạezmvo hiểmuysm giảczcl, bọspven hắwgrxn tìhqjsnh nguyệbestn cùaozlng nhâjdssn loạezmvi thựvasnc lựvasnc ngang nhau chéjlttm giếlfbht, cũijjhng khôivogng muốbestn đrptrbesti mặobdjt Linh thújapj cuồuhblng hóphega.

Hai ngưooyyvpfzi đrptri qua đrptroạezmvn đrptrưooyyvpfzng nàzmfmy, dùaozlng phưooyyơvpfzng phákexkp Đlgxoan Phi nóphegi, vâjdsṣy mà thậktybt sựvasnhqjsm đrptrưooyyspvec hai hang ổvyas Linh thújapj. Bấhezkt quákexk, trong hang ổvyaszmfmy, lạezmvi khôivogng cópheg thújapj con.

Tuy trong hang ổvyaspheg chújapjt thứhjws tốbestt, mộtswot íqettt hoa hoa thảczclo thảczclo Linh phẩldvsm, còaozln cóphegkexkc loạezmvi Linh Dưooyyspvec,… tuy đrptrhqjsu làzmfm đrptruhbl tốbestt, nhưooyyng khôivogng cópheg thújapj con, Đlgxoan Phi lạezmvi khôivogng cópheg quákexk nhiềhqjsu hứhjwsng thújapj.

Đlgxoktybng nhìhqjsn Giang Trầjtgjn đrptrbesti vớvhpvi tinh hạezmvch Phàzmfmm phẩldvsm hung thújapj khôivogng cópheg hứhjwsng thújapj, nhưooyyng màzmfm vậktybt liêgiyzn quan đrptrếlfbhn Linh phẩldvsm, cho dùaozlzmfm hoa hoa thảczclo thảczclo, Giang Trầjtgjn cũijjhng càzmfmn quéjlttt toàzmfmn bộtswo.

- Hắwgrxc hắwgrxc, Giang Trầjtgjn, ta còaozln tưooyypszung rằoqajng ngưooyyơvpfzi coi tiềhqjsn tàzmfmi nhưooyy cặobdjn bãfcln chứhjws.

Đlgxoan Phi thậktybt vấhezkt vảczclhqjsm đrptrưooyyspvec mộtswot cơvpfz hộtswoi nóphegi móphegc Giang Trầjtgjn.

Giang Trầjtgjn khẽktyb đrptrczclo bạezmvch nhãfclnn:

- Đlgxoan Phi tỷdbbi, trìhqjsnh đrptrtswophegi móphegc củcpuxa ngưooyyơvpfzi quákexkjlttm. Muốbestn cho ta cảczclm thấhezky bịhvjr châjdssm chọspvec, ngưooyyơvpfzi còaozln phảczcli luyệbestn a.

Đlgxoan Phi trựvasnc tiếlfbhp im lặobdjng, nàzmfmng phákexkt hiệbestn, ngưooyyvpfzi nàzmfmy nếlfbhu khôivogng biếlfbht xấhezku hổvyas, thậktybt đrptrújapjng làzmfmivog đrptrhvjrch thiêgiyzn hạezmv.

Thờvpfzi gian, lạezmvi đrptri qua ba ngàzmfmy. Trong ba ngàzmfmy thờvpfzi gian nàzmfmy, Giang Trầjtgjn íqettt nhấhezkt cảczclm ứhjwsng đrptrưooyyspvec hai ba mưooyyơvpfzi con Linh thújapj, lụldvsc tụldvsc ngo ngoe chạezmvy vềhqjs phưooyyơvpfzng nam.


Đlgxoâjdssy làzmfm sốbestooyyspveng hắwgrxn cópheg thểmuys cảczclm ứhjwsng đrptrưooyyspvec, còaozln khoảczclng cákexkch xa, làzmfm khôivogng tíqettnh đrptrếlfbhn.

- Phíqetta nam, nhấhezkt đrptrhvjrnh xảczcly ra đrptrezmvi sựvasn. Bấhezkt quákexk, Linh thújapj ly khai, cơvpfz hộtswoi củcpuxa chújapjng ta lạezmvi càzmfmng lớvhpvn. Căzxwpn cứhjws phákexkn đrptrkexkn củcpuxa ta, trong nhữtvtyng Linh thújapjzmfmy, tuyệbestt đrptrbesti cópheg Linh thújapj đrptrang nuôivogi con. Nếlfbhu nhưooyy ta cảczclm ứhjwsng khôivogng sai, phíqetta trưooyyvhpvc nhấhezkt đrptrhvjrnh cópheg thújapj con Linh thújapj. Chỉvbiv xem lúc nào nữtvty nhâjdssn nàzmfmy mớvhpvi cópheg thểmuyshqjsm đrptrưooyyspvec!

Giang Trầjtgjn cũijjhng khôivogng cópheg lạezmvc quan nhưooyy Đlgxoan Phi, bấhezkt luậktybn Đlgxoan Phi thújapjc giụldvsc hắwgrxn nhưooyy thếlfbhzmfmo, hắwgrxn thủcpuxy chung khôivogng nhanh khôivogng chậktybm, chỉvbivaozlng tiếlfbht tấhezku củcpuxa hắwgrxn.

Đlgxoếlfbhn chiềhqjsu ngàzmfmy thứhjwskexku, rốbestt cụldvsc Đlgxoan Phi cópheg phákexkt hiệbestn.

- Giang Trầjtgjn, ta dákexkm đrptrákexknh cuộtswoc, phíqetta trưooyyvhpvc, ởpszu trong thung lũijjhng kia, nhấhezkt đrptrhvjrnh cópheg thújapj con Linh thújapj.

- Ngưooyyơvpfzi xákexkc đrptrhvjrnh?

Ngữtvty khíqett củcpuxa Đlgxoan Phi cópheg chújapjt kíqettch đrptrtswong:

- Ta xákexkc đrptrhvjrnh, ta ởpszu phưooyyơvpfzng diệbestn nàzmfmy, nghiêgiyzn cứhjwsu rấhezkt nhiềhqjsu năzxwpm, biếlfbht làzmfmm sao phákexkn đrptrkexkn cópheg thújapj con Linh thújapj hay khôivogng.

kexki mũijjhi Giang Trầjtgjn cópheg chújapjt nhíqettu nhíqettu, gậktybt đrptrjtgju:

- Trong khôivogng khíqett, xen lẫbjrmn mộtswot íqettt mùaozli sữtvtya mẹzmfm củcpuxa Linh thújapj. Bấhezkt quákexk, làzmfmm sao ngưooyyơvpfzi biếlfbht khôivogng phảczcli vừktyba vặobdjn cópheg Linh thújapj nuôivogi con đrptri ngang qua?

- Đlgxoi ngang qua vàzmfm thưooyyvpfzng trújapj, làzmfmpheg khákexkc nhau.

- Đlgxoi ngang qua, cákexki mùaozli nàzmfmy sẽktybpheg quỹmmknqettch. Màzmfm thưooyyvpfzng trújapj, thìhqjs phâjdssn bốbest đrptrhqjsu đrptrhqjsu. Đlgxoâjdssy chỉvbivzmfm mộtswot đrptriểmuysm trong đrptrópheg. Ngưooyyơvpfzi nhìhqjsn nhữtvtyng Linh Dưooyyspvec chung quanh xem, còaozln nhữtvtyng hoa cỏlmlk kia, đrptrhqjsu cópheg dấhezku răzxwpng thújapj con gặobdjm nhấhezkm qua.

- Ngoàzmfmi ra, thújapj con Linh thújapj, cũijjhng cópheg mộtswot loạezmvi khíqett tứhjwsc đrptrobdjc biệbestt. Cákexki nàzmfmy cùaozlng cơvpfz thểmuys mẹzmfmpheg chỗspve bấhezkt đrptruhblng.


Đlgxoan Phi nhẹzmfm niếlfbht đrptrôivogi bàzmfmn tay trắwgrxng nhưooyy tuyếlfbht, hưooyyng phấhezkn nóphegi:

- Giang Trầjtgjn, ta dákexkm cam đrptroan, ởpszu đrptrâjdssy nhấhezkt đrptrhvjrnh cópheg thújapj con Linh thújapj, lầjtgjn nàzmfmy, ta rốbestt cụldvsc chứhjwsng kiếlfbhn hi vọspveng thàzmfmnh côivogng rồuhbli!

- Đlgxoktybng đrptrwgrxc ýmvne quêgiyzn hìhqjsnh!

Giang Trầjtgjn kịhvjrp thờvpfzi tạezmvc mộtswot chậktybu nưooyyvhpvc lạezmvnh.

- Dùaozlvpfzi nàzmfmy cópheg thújapj con, làzmfmm sao ngưooyyơvpfzi cam đrptroan mẫbjrmu thâjdssn củcpuxa nópheg đrptrãfcln đrptri xa? Ngưooyyơvpfzi làzmfmm sao cam đrptroan, khôivogng cópheg đrptruhblng bạezmvn khákexkc ởpszu chỗspvezmfmy bảczclo hộtswo chúng?

- Nhớvhpv kỹmmkn, bấhezkt luậktybn mộtswot con Linh thújapjzmfmo, mộtswot khi phákexkt hiệbestn con củcpuxa mìhqjsnh bịhvjr uy hiếlfbhp, chúng bạezmvo phákexkt ra hung tíqettnh, đrptrhqjsu làzmfm phi thưooyyvpfzng đrptrákexkng sợspve. Chújapjng ta phảczcli dùaozlng tríqett, khôivogng thểmuys cứhjwsng đrptrbesti cứhjwsng.

Cuốbesti cùaozlng, hai ngưooyyvpfzi thưooyyơvpfzng lưooyyspveng thoákexkng mộtswot phákexkt, vẫbjrmn làzmfm do Giang Trầjtgjn đrptri dòaozljlttt, thầjtgjn thứhjwsc tậktybp trung vịhvjr tríqett thújapj con, sau đrptrópheg lạezmvi đrptri trộtswom lấhezky.

Giang Trầjtgjn tu luyệbestn Thấhezkt Khiếlfbhu Thôivogng Linh, tựvasn nhiêgiyzn cópheg biệbestn phákexkp đrptrem khíqett tứhjwsc trêgiyzn thâjdssn, thu nhậktybp vàzmfmo trong thấhezkt giákexkc, từktyb ngoạezmvi chuyểmuysn nộtswoi.

Trong sơvpfzn cốbestc, cópheg mộtswot đrptrtswong quậktybt.

giyzn ngoàzmfmi đrptrtswong quậktybt kia, quákexki thạezmvch lởpszum chởpszum, đrptrhvjra thếlfbhpheg chújapjt dốbestc đrptrhjwsng. Bấhezkt quákexk đrptrbesti vớvhpvi Võahgq Giảczclzmfmphegi, cákexki nàzmfmy khôivogng phảczcli vấhezkn đrptrhqjs lớvhpvn gìhqjs.

Giang Trầjtgjn quan sákexkt mộtswot hồuhbli, dùaozlng phákexkp môivogn Thấhezkt Khiếlfbhu Thôivogng Linh, cảczclm ứhjwsng thoákexkng mộtswot phákexkt, trong nộtswoi tâjdssm khôivogng khỏlmlki rùaozlng mìhqjsnh.

- Quảczcl nhiêgiyzn cópheg thújapj con, hơvpfzn nữtvtya cópheg bốbestn con!

Tim Giang Trầjtgjn đrptrktybp khôivogng khỏlmlki cópheg chújapjt nhanh hơvpfzn, nhưooyyng lậktybp tứhjwsc, hắwgrxn lạezmvi cảczclm ứhjwsng đrptrưooyyspvec mộtswot cỗspve khíqett tứhjwsc cưooyyvpfzng đrptrezmvi.

- Khôivogng tốbestt, vâjdsṣy mà thậktybt sựvasnpheg Linh thújapj bảczclo hộtswopszu đrptrópheg. Ta nóphegi màzmfm, làzmfmm sao dễzhigzmfmng trộtswom thújapj con Linh thújapj nhưooyy vậktyby?

Trong nộtswoi tâjdssm Giang Trầjtgjn nóphegi thầjtgjm, nhưooyyng lạezmvi khôivogng vộtswoi xuấhezkt thủcpux.

Lui vềhqjs chỗspve Đlgxoan Phi, nóphegi tìhqjsnh huốbestng đrptrezmvi khákexki mộtswot lầjtgjn.

- Bốbestn con? Nhiềhqjsu nhưooyy vậktyby?

Hai mắwgrxt Đlgxoan Phi tỏlmlka sákexkng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.