Độc Tôn Tam Giới

Chương 326 : Tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy 1

    trước sau   
Đequnan Phi tứodpwc giậdhtln, tựmkvda hồimtu đbmzjywrhi vớtmwci táufxmc phong củzfhaa Bảuxyro Thụmoakyupxng khôyupxng quáufxmombti lòdncfng.

- Phầflain thưlmpdnghjng kia từodpw đbmzjâequnu màombt đbmzjếflain?

Giang Trầflain hiếflaiu kỳbngb.

- Lôyupxng dêejzq ra trêejzqn ngưlmpdcukci dêejzq chưlmpd́ đbmzjâequnu. Tấtmwct cảuxyr đbmzjfboei ngũgpgd thívnmg luyệvnmgn, giao nộfboep mộfboet nửywrha thu hoạcpkjch. Ởxkcv trong mộfboet nửywrha đbmzjimtu vậdhtlt nàombty, sẽbjejjmcbt ra mộfboet thàombtnh, ban thưlmpdnghjng cho đbmzjfboei ngũgpgd thứodpw nhấtmwct. Lạcpkji rújmcbt ra mộfboet thàombtnh, ban thưlmpdnghjng thứodpw hai thứodpw ba. Thứodpw hai phâequnn sáufxmu thàombtnh, thứodpw ba phâequnn bốywrhn thàombtnh.

Giang Trầflain nghe màombt dởnghj khóqhfoc dởnghjlmpdcukci:

- Bảuxyro Thụmoakyupxng nàombty, quảuxyr nhiêejzqn làombt vắflait cổpfen chàombty ra nưlmpdtmwcc a. Bọgpgdn hắflain cốywrh đbmzjabqgnh phâequnn mộfboet nửywrha, lấtmwcy ra hai thàombtnh trong đbmzjóqhfo đbmzjxwbj ban thưlmpdnghjng, còdncfn lạcpkji táufxmm phầflain, toàombtn bộfboeombto tújmcbi riêejzqng củzfhaa bọgpgdn hắflain?


- Vậdhtly ngưlmpdơbmzji cho rằosaqng vìcukcufxmi gìcukcyupxng môyupxn cưlmpdcukcng đbmzjcpkji nhưlmpd vậdhtly? Giàu đbmzjêejzq́n chảy mơbmzj̃? Bọgpgdn hắflain dựmkvda vàombto đbmzjújmcbng làombt loạcpkji vắflait cổpfen chàombty ra nưlmpdtmwcc nàombty, chỉmoakqhfoombto chứodpw khôyupxng cóqhfo ra.

Giang Trầflain ngưlmpdejzqng ngùhjjing cưlmpdcukci cưlmpdcukci, ngẫuxyrm lạcpkji cũgpgdng cóqhfo đbmzjcpkjo lýicay, mộfboet tôyupxng môyupxn muốywrhn lớtmwcn mạcpkjnh, tàombti nguyêejzqn tựmkvd nhiêejzqn làombt phảuxyri tậdhtlp trung ởnghj trêejzqn ngưlmpdcukci tinh anh.

Tham gia Mêejzq Cảuxyrnh Thu Liệvnmgp, đbmzjcpkji bộfboe phậdhtln làombtrrib Giảuxyr thếflai tụmoakc, nhấtmwct đbmzjabqgnh làombt khôyupxng thểxwbjombto trởnghj thàombtnh đbmzjvnmg tửywrhyupxng môyupxn. Bảuxyro Thụmoakyupxng tựmkvdqhfoc tiềgpgdn tújmcbi ra ban thưlmpdnghjng, hiểxwbjn nhiêejzqn khôyupxng cóqhfo khảuxyrnghjng.

- Lãhuydo phu đbmzjếflain nóqhfoi vàombti lờcukci.

jmcbc nàombty, thanh âequnm củzfhaa Diệvnmgp Trọgpgdng Lâequnu lãhuydo gia tửywrh vang lêejzqn.

- Mêejzq Cảuxyrnh Thu Liệvnmgp, làombt việvnmgc trọgpgdng đbmzjcpkji củzfhaa Võrrib Giảuxyr Thiêejzqn Quếflailmpdơbmzjng Quốywrhc, cũgpgdng làombtbmzj hộfboei thívnmg luyệvnmgn khóqhfo đbmzjưlmpdejzqc củzfhaa cáufxmc ngưlmpdơbmzji. Lãhuydo phu đbmzjywrhi vớtmwci cáufxmc ngưlmpdơbmzji khôyupxng cóqhfoejzqu cầflaiu đbmzjicayc biệvnmgt gìcukc, nhưlmpdng cóqhfo mộfboet ívnmgt lờcukci khuyêejzqn phảuxyri nóqhfoi. Chủzfha đbmzjgpgdejzq Cảuxyrnh Thu Liệvnmgp, ởnghj chỗhieinghjn giếflait con mồimtui. Âbngbn oáufxmn cáufxm nhâequnn giữabqga cáufxmc ngưlmpdơbmzji, tốywrht nhấtmwct làombt khôyupxng dẫuxyrn vàombto trong đbmzjóqhfo. Trêejzqn nguyêejzqn tắflaic, Mêejzq Cảuxyrnh Thu Liệvnmgp làombt cấtmwcm cáufxmc đbmzjfboei ngũgpgd chéxhvhm giếflait lẫuxyrn nhau, giảuxyri quyếflait tưlmpdufxmn. Đequnưlmpdơbmzjng nhiêejzqn, loạcpkji cấtmwcm đbmzjufxmn nàombty rấtmwct vôyupx lựmkvdc, khôyupxng dễdzze thao táufxmc. Nhưlmpdng màombt, lãhuydo phu muốywrhn cưlmpdcukcng đbmzjiệvnmgu chívnmgnh làombt, ởnghj trong đbmzjóqhfo chéxhvhm giếflait, mộfboet khi ra tai nạcpkjn chếflait ngưlmpdcukci, trừodpw khi ngưlmpdơbmzji che dấtmwcu vôyupxhjjing tốywrht, làombtm khôyupxng hềgpgd lỗhiei thủzfhang, nếflaiu khôyupxng, mộfboet khi bịabqg ngưlmpdcukci tốywrh giáufxmc vạcpkjch trầflain, hoặicayc làombt bịabqg đbmzjiềgpgdu tra ra, kẻyupx chủzfha đbmzjfboeng giếflait ngưlmpdcukci, sẽbjej chịabqgu tộfboei nhưlmpd ngoạcpkji giớtmwci sáufxmt nhâequnn!

Cấtmwcm chéxhvhm giếflait, cáufxmi nàombty khôyupxng dễdzze cấtmwcm. Nhưlmpdng chéxhvhm giếflait, nhưlmpd ngoạcpkji giớtmwci đbmzjimtung dạcpkjng cóqhfo phong hiểxwbjm. Mộfboet khi bịabqg đbmzjiềgpgdu tra ra, cũgpgdng phảuxyri chịabqgu tộfboei nhưlmpdnghj ngoạcpkji giớtmwci.

hjjing nhữabqgng tiểxwbju đbmzjfboei kháufxmc bấtmwct đbmzjimtung, tiểxwbju đbmzjfboei củzfhaa Đequnan Phi, chỉmoakqhfo hai đbmzjfboei viêejzqn, lộfboe ra rấtmwct làombt đbmzjicayc biệvnmgt. Bấtmwct quáufxm, đbmzjodpwng nhìcukcn bọgpgdn hắflain chỉmoakqhfo hai đbmzjfboei viêejzqn, nhưlmpdng lạcpkji hấtmwcp dẫuxyrn áufxmnh mắflait nhấtmwct, cũgpgdng đbmzjưlmpdejzqc chújmcb ýicay cao nhấtmwct.

Bởnghji vìcukc, trang bịabqg củzfhaa Đequnan Phi, đbmzjywrhi vớtmwci con dòdncfng cháufxmu giốywrhng quen nhìcukcn Đequnan Phi thanh nhãhuydombtqhfoi, Đequnan Phi lộfboe ra mộfboet mặicayt dãhuydvnmgnh kia, làombtm cho hoocmon sinh dụmoakc trong cơbmzj thểxwbj bọgpgdn họgpgd, làombt khóqhfoqhfo thểxwbjodpwc chếflainghjng lêejzqn.

- Kỳbngb quáufxmi, khôyupxng phảuxyri Đequnan Phi tiểxwbju thưlmpd đbmzjgpgdu đbmzjfboec hàombtnh sao? Lầflain nàombty sao lạcpkji cóqhfo mộfboet đbmzjimtung đbmzjfboei? Tiểxwbju tửywrhombty làombt ai? Dựmkvda vàombto cáufxmi gìcukc hắflain có thêejzq̉ cùhjjing Đequnan Phi tổpfen đbmzjfboei?

- Gặicayp quỷjmcb rồimtui, thếflai đbmzjcpkjo thay đbmzjpfeni sao? Ngay cảuxyr Đequnan Phi đbmzjfboec lai đbmzjfboec vãhuydng, cũgpgdng bắflait đbmzjflaiu tổpfen đbmzjfboei. Trờcukci ạcpkj, nữabqg thầflain củzfhaa ta, vâequṇy mà cùhjjing nam nhâequnn kháufxmc tổpfen đbmzjfboei, đbmzjáufxmng giậdhtln, đbmzjáufxmng giậdhtln!

- Têejzqn kia làombt ai? Quay đbmzjflaiu lạcpkji nhấtmwct đbmzjabqgnh phảuxyri hỏmuvki thănghjm mộfboet chújmcbt. Chẳbngbng lẽbjej Đequnan Phi gầflain đbmzjâequny tầflaim mắflait cựmkvdc cao, lạcpkji cóqhfo ngưlmpdcukci trong lòdncfng?

- Ai, nếflaiu ta có thêejzq̉ cùhjjing Đequnan Phi tiểxwbju thưlmpd tổpfen đbmzjfboei, dùhjji lạcpkji lấtmwcy tiềgpgdn ta cũgpgdng làombtm a.


yupx sốywrh nam nhâequnn oáufxmn niệvnmgm, đbmzjywrhi vớtmwci Giang Trầflain hầflaim hừodpw, nếflaiu nhưlmpd đbmzjgpgdu hóqhfoa thàombtnh nưlmpdtmwcc miếflaing, đbmzjzfha đbmzjxwbj khiếflain Giang Trầflain chếflait đbmzjuốywrhi mưlmpdcukci lầflain táufxmm lầflain.

Giang Trầflain lãhuydo thầflain khắflaip nơbmzji, đbmzjodpwng ởnghj mộfboet bêejzqn, cùhjjing Đequnan Phi bảuxyro trìcukc khoảuxyrng cáufxmch nửywrha cáufxmnh tay, khôyupxng nhìcukcn ngoạcpkji giớtmwci hâequnm mộfboe ghen ghéxhvht hậdhtln.

ufxmch đbmzjóqhfo khôyupxng xa, mộfboet áufxmnh mắflait âequnm tàombtn, rơbmzji vàombto trêejzqn ngưlmpdcukci Giang Trầflain, đbmzjújmcbng làombt Đequncpkji vưlmpdơbmzjng tửywrh Diệvnmgp Đequncpkji.

- Giang Trầflain, ngưlmpdơbmzji cóqhfoombti cóqhfo đbmzjodpwc gìcukc? Vâequṇy mà cùhjjing Đequnan Phi tổpfen đbmzjfboei? Lãhuydo Tứodpwombty, chẳbngbng lẽbjejgpgdng thua ởnghjlmpdtmwci váufxmy Đequnan Phi sao? Bằosaqng khôyupxng thìcukc nhưlmpd thếflaiombto cam lòng đbmzjxwbj Giang Trầflain cùhjjing ngưlmpdcukci kháufxmc tổpfen đbmzjfboei?

Trong nộfboei tâequnm Diệvnmgp Đequncpkji cũgpgdng vôyupxhjjing vặicayn vẹmmzbo, hậdhtln khôyupxng thểxwbj đbmzji lêejzqn mộfboet cưlmpdtmwcc giẫuxyrm bạcpkjo Giang Trầflain, sau đbmzjóqhfo chuyểxwbjn thàombtnh mìcukcnh.

gpgdng khôyupxng phảuxyri Giang Trầflain cốywrh ýicay trang bứodpwc, hắflain cũgpgdng biếflait, cùhjjing Đequnan Phi tổpfen đbmzjfboei làombt mộfboet sựmkvdcukcnh phong hiểxwbjm rấtmwct lớtmwcn, rấtmwct kéxhvho cừodpwu hậdhtln.

Nhưlmpdng việvnmgc nàombty đbmzjãhuyd khôyupxng cóqhfoufxmch nàombto cảuxyri biếflain, hắflain đbmzjàombtnh phảuxyri khéxhvhp lạcpkji ngũgpgd giáufxmc, dứodpwt khoáufxmt nhắflaim mắflait minh tưlmpdnghjng. Bằosaqng khôyupxng thìcukc ngoạcpkji giớtmwci tràombtn ngậdhtlp cáufxmc áufxmnh mắflait oáufxmn niệvnmgm, thấtmwcy nhiềgpgdu cũgpgdng xui.

Ưyupxtmwcc chừodpwng sau nửywrha canh giờcukc, bàombtn tay trắflaing nõrribn củzfhaa Đequnan Phi ởnghjejzqn hôyupxng Giang Trầflain nhéxhvho mộfboet cáufxmi:

- Đequnodpwng giảuxyr bộfboe chếflait nữabqga, đbmzjếflain phiêejzqn chújmcbng ta vàombto.

- Àmmzb?

Giang Trầflain bịabqg đbmzjau, mơbmzjbmzjombtng màombtng theo Đequnan Phi đbmzji vàombto Truyềgpgdn Tốywrhng Trậdhtln Pháufxmp. Chỉmoak cảuxyrm thấtmwcy trưlmpdtmwcc mắflait lóqhfoe lêejzqn bạcpkjch quang, liềgpgdn tiếflain vàombto trong Truyềgpgdn Tốywrhng Trậdhtln Pháufxmp.

Sau mộfboet khắflaic, khi tầflaim mắflait củzfhaa hắflain khôyupxi phụmoakc, đbmzjãhuyd xuấtmwct hiệvnmgn ởnghj trong thếflai giớtmwci mêejzq cảuxyrnh rôyupx̀i.

Trưlmpdtmwcc mắflait làombt mộfboet hồimtulmpdtmwcc cựmkvdc lớtmwcn, nưlmpdtmwcc nhưlmpdlmpdơbmzjng sáufxmng, phảuxyrn chiếflaiu lấtmwcy trờcukci xanh mâequny trắflaing, vừodpwa nhìcukcn lêejzqn, thẩmkvdm mỹimtu liềgpgdn đbmzjxwbj cho ngưlmpdcukci hôyupx hấtmwcp tănghjng nhanh.


bmzji hai ngưlmpdcukci đbmzjicayt châequnn, đbmzjújmcbng làombtejzqn cạcpkjnh bờcukc hồimtulmpdtmwcc nàombty.

Đequnan Phi nhìcukcn qua ýicay cảuxyrnh nhưlmpd vẽbjej, tâequnm tìcukcnh cũgpgdng thậdhtlt tốywrht, khôyupxng khỏmuvki thởnghjombti:

- Thậdhtlt sựmkvdombt quáufxm đbmzjmmzbp, đbmzjâequny làombt trong ba lầflain ta tham gia Bívnmg Cảuxyrnh thívnmg luyệvnmgn, gặicayp đbmzjưlmpdejzqc nơbmzji đbmzjmmzbp nhấtmwct.

Vừodpwa dứodpwt lờcukci, đbmzjfboet nhiêejzqn mặicayt hồimtu khôyupxng hềgpgdqhfo dấtmwcu hiệvnmgu vọgpgdt lêejzqn mộfboet đbmzjombtn bọgpgdt nưlmpdtmwcc, mộfboet thủzfhay tiễdzzen trựmkvdc tiếflaip bắflain đbmzjếflain, trong thủzfhay tiễdzzen, thậdhtlm chívnmgqhfo mộfboet con ngạcpkjc ngưlmpd hung hãhuydn lao thẳbngbng tớtmwci, giưlmpdơbmzjng miệvnmgng lớtmwcn dívnmgnh máufxmu, hưlmpdtmwcng Đequnan Phi cắflain xuốywrhng.

Giang Trầflain phảuxyrn ứodpwng cựmkvdc nhanh, trựmkvdc tiếflaip nệvnmgn tớtmwci mộfboet quyềgpgdn:

- Nghiệvnmgt sújmcbc, cújmcbt ngay!

Mộfboet quyềgpgdn nàombty vừodpwa chuẩmkvdn lạcpkji hung áufxmc, ởnghjjmcbc ngạcpkjc ngưlmpd bổpfen tớtmwci cáufxmch Đequnan Phi mộfboet méxhvht, hung hănghjng đbmzjdhtlp lêejzqn cằosaqm củzfhaa nóqhfo.

Ngạcpkjc ngưlmpd kia kêejzqu thảuxyrm mộfboet tiếflaing, toàombtn bộfboeufxmi cằosaqm hoàombtn toàombtn thốywrhi rữabqga, phầflain phậdhtlt lạcpkjp… hóqhfoa thàombtnh mộfboet đbmzjombtn huyếflait nhụmoakc. Màombt thâequnn hìcukcnh ngạcpkjc ngưlmpd, thìcukclmpdơbmzjng theo tiếflaing kêejzqu thảuxyrm, lầflain nữabqga trởnghj vềgpgd trong nưlmpdtmwcc.

Đequnan Phi đbmzjfboet nhiêejzqn bịabqg tậdhtlp kívnmgch, tuy coi nhưlmpd trấtmwcn đbmzjabqgnh, nhưlmpdng bao nhiêejzqu cũgpgdng cóqhfo chújmcbt mấtmwct hứodpwng.

Đequnôyupxi mắflait dêejzq̃ thưlmpdơbmzjng liếflaic nhìcukcn Giang Trầflain, mỉmoakm cưlmpdcukci nóqhfoi:

- Ta còdncfn tưlmpdnghjng rằosaqng ngưlmpdơbmzji khôyupxng hiểxwbju thưlmpdơbmzjng hưlmpdơbmzjng tiếflaic ngọgpgdc chứodpw.

Giang Trầflain cưlmpdcukci ha ha:

- Ngưlmpdơbmzji đbmzjodpwng nghĩlfiu nhiềgpgdu, ta làombt sợejzq vạcpkjn nhấtmwct ngưlmpdơbmzji cóqhfobmzj xuấtmwct, đbmzji ra ngoàombti lãhuydo gia tửywrh khôyupxng xéxhvh ta mớtmwci lạcpkj.

- Hắflaic hắflaic, đbmzjodpwng giảuxyri thívnmgch, bổpfenn côyupxlmpdơbmzjng khôyupxng thívnmgch nghe.

Vừodpwa nóqhfoi, hai châequnn thon dàombti đbmzji tớtmwci cạcpkjnh bờcukc, đbmzji đbmzjếflain bãhuydi cỏmuvk phívnmga trưlmpdtmwcc, lưlmpdu cho Giang Trầflain mộfboet bóqhfong lưlmpdng cựmkvdc kỳbngbgpgd mịabqg lạcpkji khôyupxng thiếflaiu dãhuydvnmgnh.

Giang Trầflain khôyupxng thểxwbj khôyupxng thừodpwa nhậdhtln, dáufxmng ngưlmpdcukci củzfhaa nữabqg nhâequnn nàombty, hoàombtn toàombtn chívnmgnh xáufxmc cóqhfo vốywrhn liếflaing ngạcpkjo nhâequnn.

- Đequnan Phi tỷjmcb, đbmzjabqgnh lựmkvdc khôyupxng tệvnmg a.

Giang Trầflain bưlmpdtmwcc nhanh đbmzjuổpfeni kịabqgp, cưlmpdcukci nóqhfoi mộfboet câequnu.

- Cáufxmi gìcukc đbmzjabqgnh lựmkvdc khôyupxng tệvnmg?

ufxmi miệvnmgng anh đbmzjàombto nhỏmuvk nhắflain củzfhaa Đequnan Phi nhếflaich lêejzqn.

- Khôyupxng biếflait ngưlmpdơbmzji nóqhfoi cáufxmi gìcukc.

- Hàombtnh đbmzjfboeng cũgpgdng khôyupxng tệvnmg, ta ngưlmpdejzqc lạcpkji hiếflaiu kỳbngb, nếflaiu ta khôyupxng đbmzjáufxmnh mộfboet quyềgpgdn kia, ngưlmpdơbmzji tớtmwci khi nàombto mớtmwci néxhvh tráufxmnh?

Đequnan Phi khanh kháufxmch mộfboet tiếflaing, lạcpkji khôyupxng trảuxyr lờcukci, bôyupx̣ pháp nhẹmmzb nhàombtng, rấtmwct nhanh đbmzji đbmzjếflain phívnmga trưlmpdtmwcc.

- Giang Trầflain, dọgpgdc theo con đbmzjưlmpdcukcng nàombty, ngưlmpdơbmzji làombt hộfboe vệvnmg củzfhaa ta. Khôyupxng phảuxyri vạcpkjn bấtmwct đbmzjflaic dĩlfiu, bổpfenn côyupxlmpdơbmzjng sẽbjej khôyupxng xuấtmwct thủzfha!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.