Độc Tôn Tam Giới

Chương 323 : Thành ý của Đan Phi 1

    trước sau   
Đsynlan Phi giưkzgpơtmexng tay lênffnn, lòrbzjng bàrmlgn tay quálcnyn mộmceot cálcnyi, trong tay nhiềwdpju ra mộmceot chiênffńc nhâhtkẽn phong cálcnych cổwamakzgpa:

- Đsynlâhtkey làrmlg mộmceot chiếgabxc nhẫplrin trữfkki vậpgfut, tílhisnh toálcnyn làrmlg tiềwdpjn thùqtmc lao củrlfaa ta, đdbwowdpj bớlcnyt tiểwdpju tửhtke ngưkzgpơtmexi suốqxwct ngàrmlgy lảlhisi nhảlhisi, giốqxwcng nhưkzgpqtmcng bổwaman côpiuokzgpơtmexng tổwama đdbwomceoi, ngưkzgpơtmexi rấhgnot khôpiuong vui. Hiệcshun tạjubxi, cónnxo thểwdpj chặiakin miệcshung củrlfaa ngưkzgpơtmexi a?

Trữfkki Vậpgfut Giớlcnyi Chỉrvnr?

Giang Trầglxxn đdbwoi tớlcnyi nơtmexi nàrmlgy, vộmceoi vộmceoi vàrmlgng vàrmlgng, thậpgfut đdbwoúiwmung làrmlg khôpiuong cónnxo thờyytwi gian đdbwoi câhtken nhắebkpc nhữfkking đdbwojubxo cụsilt trữfkki vậpgfut, thấhgnoy Đsynlan Phi bỗvlgdng nhiênffnn lấhgnoy ra loạjubxi vậpgfut nàrmlgy, mớlcnyi nhớlcny tớlcnyi, trênffnn thếgabx gian còrbzjn cónnxo Trữfkki Vậpgfut Giớlcnyi Chỉrvnr a.

lcnyi Trữfkki Vậpgfut Giớlcnyi Chỉrvnrrmlgy, hoàrmlgn toàrmlgn chílhisnh xálcnyc làrmlg đdbwovlgd tốqxwct. Đsynlan Phi bắebkpn ra, Giang Trầglxxn tiếgabxp đdbwoưkzgpuewzc, khôpiuong chúiwmut khálcnych khílhis thu lấhgnoy.

Kiếgabxp trưkzgplcnyc hắebkpn chơtmexi thứnffnrmlgy, cónnxo thểwdpjnnxoi làrmlgpiuonh thưkzgpyytwng nhưkzgp ăqzwln cơtmexm. Loạjubxi Trữfkki Vậpgfut Giớlcnyi Chỉrvnrtmex cấhgnop thôpiuolcnyp nàrmlgy, tựsxov nhiênffnn khôpiuong làrmlgm khónnxo đdbwoưkzgpuewzc hắebkpn.


Loay hoay thoálcnyng mộmceot phálcnyt, nhìpiuon nhìpiuon, khôpiuong gian trữfkki vậpgfut khôpiuong tílhisnh lớlcnyn, nhưkzgpng màrmlg đdbwoglxxy đdbworlfaqtmcng.

- Xúiwmu tiểwdpju tửhtke, màrmlgy dạjubxn mặiakit dàrmlgy thu, mộmceot câhtkeu cálcnym ơtmexn cũcfpkng khôpiuong cónnxo?

Đsynlan Phi thấhgnoy Giang Trầglxxn vâhtkẹy mà vôpiuo sựsxov tựsxov thôpiuong, chơtmexi Trữfkki Vậpgfut Giớlcnyi Chỉrvnr rấhgnot quen tay, cũcfpkng hơtmexi cónnxo chúiwmut giậpgfut mìpiuonh.

Giang Trầglxxn cưkzgpyytwi hắebkpc hắebkpc nónnxoi:

- Ngưkzgpơtmexi khôpiuong phảlhisi nónnxoi, đdbwoâhtkey làrmlg tiềwdpjn thùqtmc lao sao. Nếgabxu làrmlg tiềwdpjn thùqtmc lao, liềwdpjn khôpiuong phảlhisi lễkjdd vậpgfut, còrbzjn phảlhisi cảlhism tạjubx sao?

- Nam nhâhtken cálcnyc ngưkzgpơtmexi đdbwowdpju khôpiuong biếgabxt xấhgnou hổwama nhưkzgp vậpgfuy sao?

Đsynlan Phi cónnxo chúiwmut im lặiaking.

- Ngưkzgpyytwi khálcnyc ta khôpiuong rõfjgf lắebkpm, nhưkzgpng ta lạjubxi rấhgnot muốqxwcn mặiakit. Đsynlan Phi tỷsilt, ta nghe nónnxoi, trưkzgplcnyc kia ngưkzgpơtmexi tham gia Mênffn Cảlhisnh Thu Liệcshup, đdbwowdpju làrmlg đdbwoơtmexn thưkzgpơtmexng đdbwomceoc mãicnh, lúiwmuc nàrmlgy sao tổwama đdbwomceoi a?

Đsynlan Phi liếgabxc nhìpiuon Giang Trầglxxn:

- Cónnxo phảlhisi muốqxwcn nónnxoi ngưkzgpơtmexi mịlcny lựsxovc vôpiuoqtmcng hay khôpiuong?

- Hắebkpc hắebkpc, chẳcfpkng lẽsvod khôpiuong phảlhisi sao?

Giang Trầglxxn vui tưkzgpơtmexi hớlcnyn hởmceonnxoi.

- Đsynlfjgfng xúiwmu mỹgypn nữfkkia. Trong mắebkpt ta, nam nhâhtken cálcnyc ngưkzgpơtmexi đdbwowdpju làrmlg mộmceot bộmceo đdbwonffnc hạjubxnh. Đsynlưkzgpuewzc rồvlgdi, ta khôpiuong cónnxo thờyytwi gian ba hoa vớlcnyi ngưkzgpơtmexi, đdbwoãicnh muốqxwcn tổwama đdbwomceoi hợuewzp tálcnyc, cónnxo mộmceot sốqxwc việcshuc, ta cũcfpkng khôpiuong muốqxwcn dấhgnou diếgabxm ngưkzgpơtmexi.


- Muốqxwcn vàrmlgo chílhisnh đdbwowdpj sao?

Giang Trầglxxn nhưkzgpcfpk khôpiuong cónnxo tim khôpiuong cónnxo phổwamai.

- Giang Trầglxxn, ngưkzgpơtmexi nghiênffnm túiwmuc mộmceot chúiwmut sẽsvod chếgabxt sao?

Giữfkkia lôpiuong màrmlgy diễkjddm lệcshu củrlfaa Đsynlan Phi nhảlhisy lênffnn.

- Lầglxxn nàrmlgy ta tham gia Mênffn Cảlhisnh Thu Liệcshup, chỉrvnrnnxo mộmceot mụsiltc tiênffnu, làrmlg bắebkpt mộmceot con ấhgnou thúiwmu Tiênffnn cảlhisnh Linh thúiwmu.

- Linh thúiwmuhgnou thúiwmu?

Giang Trầglxxn hơtmexi cónnxo chúiwmut kinh ngạjubxc.

- Cónnxo thuyếgabxt phálcnyp đdbwoiakic thùqtmcpiuo khôpiuong?

- Âcffln, cálcnyi nàrmlgy rấhgnot trọvlgdng yếgabxu.

Khuôpiuon mặiakit ôpiuon ngọvlgdc củrlfaa Đsynlan Phi, lộmceo ra thầglxxn sắebkpc phi thưkzgpyytwng ngưkzgpng trọvlgdng.

- Ta hai lầglxxn trưkzgplcnyc, đdbwowdpju thấhgnot bạjubxi. Lúiwmuc nàrmlgy đdbwoâhtkey, nhấhgnot đdbwolcnynh phảlhisi thàrmlgnh côpiuong.

- Vìpiuolcnyi gìpiuo?

Tuy ấhgnou thúiwmu Linh thúiwmu rấhgnot trâhtken quýpnql, nhưkzgpng cũcfpkng khôpiuong đdbwoếgabxn mứnffnc nhấhgnot đdbwolcnynh phảlhisi thàrmlgnh côpiuong a? Hơtmexn nữfkkia, mộmceot đdbwoglxxu ấhgnou thúiwmu Linh thúiwmu, tuy trâhtken quýpnql, nhưkzgpng cũcfpkng khôpiuong cầglxxn phảlhisi vàrmlgo mênffn cảlhisnh, mớlcnyi cónnxo thểwdpjpiuom đdbwoưkzgpuewzc a?


Đsynlôpiuoi túiwmu mụsiltc củrlfaa Đsynlan Phi, dừfjgfng ởmceo trênffnn mặiakit Giang Trầglxxn:

- Giang Trầglxxn, hôpiuom nay, ngưkzgpơtmexi tuyệcshut khôpiuong thênffn̉ tiếgabxt lộmceo ra ngoàrmlgi nửhtkea chữfkki, hiểwdpju chưkzgpa?

- Vậpgfuy ngưkzgpơtmexi vẫplrin làrmlg đdbwofjgfng nónnxoi a.

- Giang Trầglxxn!

Đsynlan Phi cónnxo chúiwmut tứnffnc giậpgfun.

- Ngưkzgpơtmexi khôpiuong thểwdpj cho ra chúiwmut đdbwolhism đdbwoưkzgpơtmexng củrlfaa nam nhâhtken sao!

Giang Trầglxxn cưkzgpyytwi cưkzgpyytwi:

- Cálcnyi gìpiuonffnn nónnxoi, cálcnyi gìpiuo khôpiuong nênffnn nónnxoi, chẳcfpkng lẽsvod ta khôpiuong cónnxo đdbwoúiwmung mựsxovc sao? Ngưkzgpơtmexi cầglxxn gìpiuo phảlhisi cưkzgpyytwng đdbwoiệcshuu thoálcnyng mộmceot phálcnyt?

- Đsynlưkzgpuewzc rồvlgdi.

Bờyytwpiuoi Đsynlan Phi giậpgfut giậpgfut.

- Tílhisnh toálcnyn ta sai a. Thúiwmu con Linh thúiwmurmlgy, ngưkzgpơtmexi nhấhgnot đdbwolcnynh cảlhism thấhgnoy, ởmceonffnn ngoàrmlgi cũcfpkng cónnxo thểwdpj bắebkpt, cầglxxn gìpiuo đdbwoi mênffn cảlhisnh bắebkpt, rõfjgfrmlgng làrmlg vẽsvod vờyytwi cho thênffnm chuyệcshun, đdbwoúiwmung khôpiuong?

- Chẳcfpkng lẽsvod khôpiuong phảlhisi?

Giang Trầglxxn hoàrmlgn toàrmlgn chílhisnh xálcnyc cho làrmlg nhưkzgp vậpgfuy.


- Nếgabxu nhưkzgp chỉrvnrrmlg nuôpiuoi chơtmexi, xálcnyc thựsxovc khôpiuong cónnxopiuo khálcnyc nhau. Nhưkzgpng màrmlg, thúiwmu con Linh thúiwmurmlgy bấhgnot đdbwovlgdng, làrmlgicnho gia tửhtkeqtmcng đdbwowdpj nghiênffnn cứnffnu.

- Nghiênffnn cứnffnu?

Giang Trầglxxn buồvlgdn bựsxovc, Linh thúiwmurmlgy cónnxolcnyi gìpiuo phảlhisi nghiênffnn cứnffnu sao?

- Đsynlúiwmung vậpgfuy, nghiênffnn cứnffnu. Hơtmexn nữfkkia, lãicnho gia tửhtke đdbwoãicnhnnxo chúiwmut gặiakit hálcnyi. Chỉrvnrrmlg, việcshuc nàrmlgy quan hệcshu trọvlgdng đdbwojubxi, lãicnho gia tửhtke mộmceot mựsxovc khôpiuong cónnxopiuong bốqxwc ra.

- Đsynlếgabxn cùqtmcng làrmlg chuyệcshun gìpiuo xảlhisy ra a! Ngưkzgpơtmexi khôpiuong thểwdpj mộmceot hơtmexi nónnxoi xong sao?

- Nghiênffnn cứnffnu cho thấhgnoy, thúiwmu con Linh thúiwmumceo ngoạjubxi giớlcnyi chúiwmung ta, mặiakic dùqtmc sinh ra làrmlg Linh phẩemjpm Linh thúiwmu, đdbwoếgabxn trưkzgpmceong thàrmlgnh, trênffnn cơtmex bảlhisn cũcfpkng làrmlg Linh phẩemjpm, tiềwdpjm lựsxovc tiếgabxn hónnxoa khôpiuong lớlcnyn. Mặiakic dùqtmc trênffnn thựsxovc lựsxovc cónnxoqzwlng lênffnn, nhưkzgpng trong huyếgabxt mạjubxch, lạjubxi khôpiuong cónnxo quálcny nhiềwdpju tiếgabxn hónnxoa. Màrmlgnffn cảlhisnh đdbwojubxt đdbwoưkzgpuewzc Linh thúiwmu, lạjubxi bấhgnot đdbwovlgdng. Thựsxovc lựsxovc củrlfaa bọvlgdn nónnxoqzwlng lênffnn rấhgnot nhanh, hơtmexn nữfkkia huyếgabxt mạjubxch củrlfaa bọvlgdn nónnxo, vâhtkẹy mà sẽsvod tựsxov đdbwomceong tiếgabxn hónnxoa!

- Nónnxoi nhưkzgp vậpgfuy, đdbwoglxxu Phưkzgpuewzng Giao kia, cũcfpkng làrmlgmceo trong mênffn cảlhisnh lấhgnoy ra a? Ba mưkzgpơtmexi năqzwlm trưkzgplcnyc, chẳcfpkng lẽsvodrmlg ngưkzgpơtmexi tiếgabxn vàrmlgo mênffn cảlhisnh? Hay làrmlgicnho gia tửhtke đdbwoi vàrmlgo?

Hai gòrbzjlcny Đsynlan Phi cónnxo chúiwmut trầglxxm xuốqxwcng:

- Giang Trầglxxn, ta già nhưkzgp vậpgfuy sao? Ba mưkzgpơtmexi năqzwlm trưkzgplcnyc, ta còrbzjn chưkzgpa ra đdbwoyytwi đdbwoâhtkey nàrmlgy! Lãicnho gia tửhtke ba mưkzgpơtmexi năqzwlm trưkzgplcnyc, cũcfpkng đdbwoãicnhrmlg Linh Vưkzgpơtmexng rôpiuòi. Hắebkpn làrmlgm sao cónnxo thểwdpj đdbwoi vàrmlgo? Mênffn Cảlhisnh Thu Liệcshup, Võfjgf Giảlhiskzgpuewzt qua Tiểwdpju Linh cảlhisnh, làrmlg khôpiuong vàrmlgo đdbwoưkzgpuewzc.

Tiênffnn cảlhisnh cónnxo Cửhtkeu Trọvlgdng Thiênffnn, nhấhgnot đdbwoếgabxn tam trọvlgdng, làrmlg Tiểwdpju Linh cảlhisnh.

Tứnffn đdbwoếgabxn lụsiltc trọvlgdng, làrmlg Đsynllcnya Linh cảlhisnh.

Thấhgnot đdbwoếgabxn cửhtkeu trọvlgdng, làrmlg Thiênffnn Linh Cảlhisnh.

Siênffnu việcshut cửhtkeu trọvlgdng, đdbwoónnxo chílhisnh làrmlg Thiênffnn Linh Cảlhisnh đdbworvnrnh phong, làrmlg Linh Vưkzgpơtmexng. Chẳcfpkng khálcnyc gìpiuormlg Tiênffnn cảlhisnh đdbworvnrnh phong, mộmceot châhtken tùqtmcy thờyytwi cónnxo khảlhisqzwlng bưkzgplcnyc vàrmlgo đdbwojubxi cảlhisnh giớlcnyi kếgabx tiếgabxp.


- Mênffn Cảlhisnh Thu Liệcshup, vâhtkẹy mà sẽsvodrmlgi xílhisch Tiểwdpju Linh cảlhisnh cưkzgpyytwng giảlhis trởmceonffnn?

Giang Trầglxxn cảlhism thấhgnoy cónnxo chúiwmut hiếgabxu kỳjrdv, khôpiuong gian kỳjrdv quálcnyi nhưkzgp vậpgfuy, ngưkzgpuewzc lạjubxi làrmlg hiếgabxm thấhgnoy.

Nhưkzgp thếgabxnnxoi đdbwoếgabxn, mênffn cảlhisnh nàrmlgy thậpgfut khôpiuong phảlhisi cổwama quálcnyi bìpiuonh thưkzgpyytwng a.

lhis Cảlhisnh, chỉrvnrrmlg mộmceot khôpiuong gian đdbwomceoc lậpgfup, mộmceot khôpiuong gian do siênffnu cấhgnop đdbwojubxi năqzwlng mởmceo ra. Đsynlqxwci vớlcnyi thựsxovc lựsxovc cónnxo hạjubxn chếgabx, ngưkzgpuewzc lạjubxi làrmlgnnxo.

Nhưkzgpng màrmlg loạjubxi khôpiuong gian cónnxo hạjubxn chếgabxrmlgy, vậpgfuy thìpiuo ílhist hơtmexn nhiềwdpju.

- Đsynlúiwmung vậpgfuy, cho nênffnn, lầglxxn Mênffn Cảlhisnh Thu Liệcshup nàrmlgy, mạjubxnh nhấhgnot, cũcfpkng chỉrvnrnnxo thểwdpjrmlg Tiênffnn cảlhisnh tam trọvlgdng thiênffnn, lạjubxi mạjubxnh, căqzwln bảlhisn khôpiuong vàrmlgo đdbwoưkzgpuewzc.

Đsynlan Phi giảlhisi thílhisch nónnxoi.

- Phưkzgpuewzng Giao kia, làrmlg ba mưkzgpơtmexi năqzwlm trưkzgplcnyc, cónnxo ngưkzgpyytwi từfjgf trong đdbwoónnxo lấhgnoy ra, đdbwoưkzgpa cho lãicnho gia tửhtkermlgm hạjubx lễkjdd.

- Phưkzgpuewzng Giao nàrmlgy, lãicnho gia tửhtke nuôpiuoi dưkzgpcfxzng ba mưkzgpơtmexi năqzwlm, lãicnho nhâhtken gia phálcnyt hiệcshun, kỳjrdv thúiwmu con củrlfaa Phưkzgpuewzng Giao nàrmlgy, nhiềwdpju lắebkpm làrmlg Tiênffnn cảlhisnh nhấhgnot trọvlgdng thiênffnn, thậpgfum chílhis chỉrvnr nửhtkea bưkzgplcnyc Tiênffnn cảlhisnh, bởmceoi vìpiuonnxo ngoạjubxi trừfjgfnnxo mộmceot Linh Hảlhisi, linh trílhispiuo đdbwoónnxo, cơtmex hồvlgdrmlg trốqxwcng rỗvlgdng. Thếgabx nhưkzgpng màrmlg, ba mưkzgpơtmexi năqzwlm sau, Phưkzgpuewzng Giao hiệcshun tạjubxi, đdbwoãicnhnnxo thựsxovc lựsxovc tưkzgpơtmexng đdbwoưkzgpơtmexng vớlcnyi Tiênffnn cảlhisnh ngũcfpk trọvlgdng thiênffnn, ílhist nhấhgnot cónnxo thểwdpjqtmcng mộmceot cưkzgpyytwng giảlhis Đsynllcnya Linh cảlhisnh nhâhtken loạjubxi đdbwoálcnynh đdbwovlgdng.

Đsynlan Phi nhắebkpc tớlcnyi Phưkzgpuewzng Giao, trong con ngưkzgpơtmexi cũcfpkng hiệcshun lênffnn mộmceot tia khálcnyt vọvlgdng.

- Phưkzgpuewzng Giao làrmlg Thưkzgpuewzng Cổwama huyếgabxt mạjubxch, bảlhisn thâhtken cónnxoqzwlng lựsxovc tiếgabxn hónnxoa, cálcnyi nàrmlgy cónnxopiuo kỳjrdv quálcnyi sao?

Giang Trầglxxn ngưkzgpuewzc lạjubxi cảlhism thấhgnoy đdbwoâhtkey hếgabxt thảlhisy khôpiuong cónnxopiuo kỳjrdv lạjubx quýpnql hiếgabxm.

- Khôpiuong đdbwoơtmexn thuầglxxn làrmlg Phưkzgpuewzng Giao, lãicnho gia tửhtke sốqxwcng nhiềwdpju năqzwlm nhưkzgp vậpgfuy, từfjgf trong mênffn cảlhisnh lấhgnoy đdbwoưkzgpuewzc thúiwmu con Linh thúiwmu, cũcfpkng khôpiuong chỉrvnrpiuonh nónnxo. Mỗvlgdi mộmceot con, vâhtkẹy mà đdbwowdpju cónnxoqzwlng lựsxovc tiếgabxn hónnxoa huyếgabxt mạjubxch. Đsynliểwdpjm nàrmlgy, làrmlg Linh thúiwmu bảlhisn đdbwolcnya chúiwmung ta, hoàrmlgn toàrmlgn khôpiuong cónnxo. Tuy ởmceo phưkzgpơtmexng diệcshun tăqzwlng thựsxovc lựsxovc lênffnn, tốqxwcc đdbwomceo đdbwowdpju khôpiuong sai biệcshut lắebkpm, nhưkzgpng sau khi huyếgabxt mạjubxch tiếgabxn hónnxoa, đdbwojubxi biểwdpju cho tưkzgpơtmexng lai tiềwdpjm lựsxovc tăqzwlng lênffnn, làrmlg hoàrmlgn toàrmlgn bấhgnot đdbwovlgdng. Giang Trầglxxn, nónnxoi nhưkzgp vậpgfuy, ngưkzgpơtmexi hiểwdpju khôpiuong?

Trong nộmceoi tâhtkem Giang Trầglxxn buồvlgdn cưkzgpyytwi, hắebkpn khôpiuong hiểwdpju? Hắebkpn hiểwdpju, nhưkzgpng Diệcshup Trọvlgdng Lâhtkeu lãicnho gia tửhtke chưkzgpa hẳcfpkn hiểwdpju.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.