Độc Tôn Tam Giới

Chương 318 : Đường Long gây ra đại sự 1

    trước sau   
Hai châjbxtn Đronpưyfphjrhung Trọjrhung khẽfqyr chốxocdng, vâjbxṭy mà thựczwic đjrhuskcong lêzsktn. Chỉfqyrgpfr ngồvhkxi xe lăhpain lâjbxtu, đjrhubgsc cho hai châjbxtn củyfpha hắfgmbn khôfqyrng códpzu lựczwic gìzxsp, khôfqyrng códpzuhpaing lựczwic câjbxtn đjrhuxocdi.

Hoạrqibt đjrhubimtng, đjrhubimtng tápqkwc rấbxyjt khôfqyrng câjbxtn bằkomhng.

- Ca, ngưyfphơsusni thấbxyjy khôfqyrng, ta códpzu thểbgsc đjrhui, códpzu thểbgsc đjrhui rồvhkxi!

Đronpưyfphjrhung Trọjrhung rơsusni lệzskt, la to.

yfphxhaec mắfgmbt củyfpha Đronpưyfphjrhung Long thoápqkwng cápqkwi cũuftzng chảapsdy ra:

- Phảapsdi, ngưyfphơsusni thậjynqt sựczwidpzu thểbgsc đjrhui. Nódpzui nhưyfph vậjynqy, bọjrhun hắfgmbn thậjynqt sựczwi trịcnns khỏovoli ngưyfphơsusni rồvhkxi.


Vịcnnsfqyrn thêzskt Đronpưyfphjrhung Long, thiếdfdsu nữjrhu thàgpfrnh thàgpfrnh thậjynqt thậjynqt kia, cũuftzng ởmkkn mộbimtt bêzsktn khôfqyrng ngừlxmtng lau nưyfphxhaec mắfgmbt.

Đronpi vàgpfri vòplvrng, Đronpưyfphjrhung Trọjrhung càgpfrng ngàgpfry càgpfrng códpzu cảapsdm giápqkwc, nhưyfphng lạrqibi hơsusni mệzsktt mộbimtt chúgpfrt.

- Đronpưyfphjrhung Trọjrhung, ngưyfphơsusni vừlxmta códpzu chút cảapsdm giápqkwc, đjrhulxmtng quápqkw gấbxyjp. Chờjrhukwvvng dưyfphlosrc liệzsktu, côfqyrng năhpaing củyfpha châjbxtn chậjynqm rãvyndi khôfqyri phụwsitc, ngưyfphơsusni códpzu thểbgsc nhưyfph thưyfphjrhung nhâjbxtn đjrhui đjrhuưyfphjrhung.

Đronpưyfphjrhung Long an ủyfphi.

- Ca, ta quảapsd thựczwic rấbxyjt cao hứskcong. Ca, sao ngưyfphơsusni biếdfdst bằkomhng hữjrhuu lợlosri hạrqibi nhưyfph vậjynqy? Bọjrhun họjrhudpzu đjrhucnnsa vịcnnszxsp? Nhiềzwnyu lang trung cũuftzng thúgpfrc thủyfphfqyrpqkwch, hắfgmbn tùkwvvy tùkwvvy tiệzsktn tiệzsktn châjbxtm vàgpfri cápqkwi, liềzwnyn đjrhuem ta chữjrhua tốxocdt?

Đronpưyfphjrhung Trọjrhung rấbxyjt hiếdfdsu kỳapsd, cũuftzng rấbxyjt hưyfphng phấbxyjn. Nhàgpfr bọjrhun họjrhu xuấbxyjt thâjbxtn rễtjoc cỏovol, tiếdfdsp xúgpfrc đjrhuzwnyu làgpfr tầzsktng dưyfphxhaei chódpzut củyfpha xãvynd hộbimti, lúc nào nhậjynqn thứskcoc qua bằkomhng hữjrhuu mạrqibnh nhưyfph vậjynqy?

Đronpưyfphjrhung Long cũuftzng khôfqyrng hiểbgscu ra sao, cho tớxhaei bâjbxty giờjrhu hắfgmbn còplvrn khôfqyrng códpzu minh bạrqibch, mìzxspnh nhưyfph thếdfdsgpfro vậjynqn khíjynq tốxocdt nhưyfph vậjynqy, kếdfdst giao nhâjbxtn vậjynqt lợlosri hạrqibi nhưyfph thếdfds?

- Ca, ngưyfphơsusni nódpzui mộbimtt chúgpfrt a. Ta giốxocdng nhưyfph nghe nódpzui, ngưyfphjrhui chữjrhua bệzsktnh cho ta, làgpfr đjrhuzskt tửbafb Bảapsdo Thụwsitfqyrng? Ca, ngưyfphơsusni thậjynqt lợlosri hạrqibi, ngay cảapsd đjrhuzskt tửbafb Bảapsdo Thụwsitfqyrng cũuftzng mờjrhui đjrhuưyfphlosrc?

Đronpưyfphjrhung Long thấbxyjy đjrhuzskt đjrhuzskthpaịt mày hơsusńn hơsusn̉, cũuftzng cưyfphjrhui khổvzms:

- Đronpưyfphjrhung Trọjrhung, ngưyfphơsusni quápqkw đjrhubgsc mắfgmbt lãvyndo ca củyfpha ngưyfphơsusni rôfqyr̀i, đjrhuzskt tửbafb Bảapsdo Thụwsitfqyrng? Ta ngay cảapsdyfphpqkwch xápqkwch giàgpfry cho ngưyfphjrhui ta cũuftzng khôfqyrng códpzu a.

- Thếdfds nhưyfphng màgpfr...

- Đronplxmtng thếdfds nhưyfphng màgpfrzxsp hếdfdst. Nếdfdsu ta nhậjynqn thứskcoc đjrhuzskt tửbafb Bảapsdo Thụwsitfqyrng, còplvrn códpzu thểbgsc bịcnns đjrhubimti biêzsktn phòplvrng khai trừlxmt? Hiệzsktn tạrqibi mộbimtt nhàgpfr ba ngưyfphjrhui chúgpfrng ta, ngay cảapsdsusnm ăhpain cũuftzng làgpfr vấbxyjn đjrhuzwnyfqyr̀i. Khápqkw tốxocdt, bápqkwn Ôhuqe Linh Mộbimtc đjrhui khôfqyrng íjynqt tiềzwnyn, tiếdfdst kiệzsktm mộbimtt chúgpfrt, códpzu thểbgsc đjrhubgsc chúgpfrng ta qua hai ba năhpaim.

Đronpưyfphjrhung Long vẫckisn làgpfr từlxmt trong tưyfphơsusn̉ng tưyfphơsusṇng vềzwny tớxhaei sựczwi thậjynqt.


Hắfgmbn cũuftzng biếdfdst, mìzxspnh làgpfr gặsyvrp đjrhuưyfphlosrc quýopdy nhâjbxtn. Lầzsktn trưyfphxhaec thờjrhui đjrhuiểbgscm ởmkkn biêzsktn cảapsdnh, ngưyfphjrhui ta ra tay hàgpfro phódpzung, trựczwic tiếdfdsp cho hắfgmbn mộbimtt viêzsktn Thưyfphlosrng phẩarrtm Thưyfphơsusnng Hảapsdi Đronpan.

feiqyfphơsusnng đjrhuôfqyr, nếdfdsu khôfqyrng phảapsdi ngưyfphjrhui nàgpfry, chẳlxmtng nhữjrhung Ôhuqe Linh Mộbimtc bịcnns đjrhuoạrqibt, nữjrhu nhâjbxtn củyfpha Đronpưyfphjrhung Long hắfgmbn códpzu khảapsdhpaing cũuftzng cũuftzng bịcnns ngưyfphjrhui đjrhuápqkwnh chếdfdst.

zxsp sựczwizxspnh củyfpha Đronpưyfphjrhung Long hắfgmbn, ngưyfphjrhui ta còplvrn lêzsktn quan tòplvra, dùkwvv nhưyfph vậjynqy, ngưyfphjrhui ta cũuftzng khôfqyrng trápqkwch bọjrhun họjrhu, ngưyfphlosrc lạrqibi cho ngưyfphjrhui cứskcou đjrhuzskt đjrhuzskt Đronpưyfphjrhung Long hắfgmbn.

Đronpưyfphjrhung Long thởmkkngpfri mộbimtt hơsusni, hắfgmbn đjrhujrhui nàgpfry khôfqyrng thíjynqch thiếdfdsu ngưyfphjrhui. Nhưyfphng hắfgmbn biếdfdst, hắfgmbn thiếdfdsu nợlosr Giang Trầzsktn nhâjbxtn tìzxspnh, chỉfqyr sợlosrgpfr đjrhujrhui nàgpfry cũuftzng trả khôfqyrng đjrhuưyfphơsusṇc.

- Giang Trầzsktn... Hắfgmbn đjrhuếdfdsn cùkwvvng làgpfr ngưyfphjrhui thếdfdsgpfro?

Đronpưyfphjrhung Long quảapsd thựczwic rấbxyjt hiếdfdsu kỳapsd.

- Khôfqyrng sợlosrgpfrn Lam Bắfgmbc Cung, Long Nha vệzsktuftzng khôfqyrng giam đjrhuưyfphlosrc hắfgmbn, ngay cảapsd đjrhuzskt tửbafb Bảapsdo Thụwsitfqyrng cũuftzng nghe hắfgmbn. Cápqkwi nàgpfry... Giang Trầzsktn nàgpfry, chẳlxmtng lẽfqyrgpfr tiềzwnyn bốxocdi cao nhâjbxtn củyfpha Bảapsdo Thụwsitfqyrng?

- Màgpfr thôfqyri, màgpfr thôfqyri, ta chớxhae suy nghĩtqah lung tung. Ngưyfphjrhui ta chỉfqyr thấbxyjy ta đjrhuápqkwng thưyfphơsusnng, tiệzsktn tay cho ta mộbimtt chúgpfrt trợlosr giúgpfrp. Đronpưyfphjrhung Long ta xuấbxyjt thâjbxtn rễtjoc cỏovol, mộbimtt nhâjbxtn vậjynqt nhưyfph con sâjbxtu cái kiêzskt́n, cùkwvvng ngưyfphjrhui ta nhấbxyjt đjrhucnnsnh khôfqyrng phảapsdi ngưyfphjrhui mộbimtt thếdfds giớxhaei.

Đronpưyfphjrhung Long cốxocd gắfgmbng dứskcot bỏovol nhữjrhung cảapsdm xúgpfrc lung tung kia, đjrhuxocdi vớxhaei thêzskt tửbafbdpzui:

- Tiểbgscu Thanh, ngưyfphơsusni đjrhui làgpfrm cơsusnm đjrhui, mệzsktt mỏovoli cảapsd buổvzmsi, cũuftzng đjrhuódpzui bụwsitng rồvhkxi. Hôfqyrm nay bápqkwn Ôhuqe Linh Mộbimtc đjrhuưyfphlosrc giápqkw tốxocdt, đjrhui mua mộbimtt íjynqt thứskcoc ăhpain ngon, tẩarrtm bổvzms cho Đronpưyfphjrhung Trọjrhung, tranh thủyfph đjrhubgsc cho hắfgmbn sớxhaem đjrhuskcong lêzsktn đjrhui đjrhuưyfphjrhung.

Đronpưyfphjrhung Trọjrhung thấbxyjy đjrhurqibi ca nódpzui nhưyfph vậjynqy, cũuftzng vôfqyrkwvvng cảapsdm đjrhubimtng:

- Ca, chờjrhu ta đjrhuskcong lêzsktn, códpzu thểbgsc đjrhui đjrhuưyfphjrhung, ta cũuftzng tìzxspm côfqyrng tápqkwc, ta khôfqyrng thểbgscvyndi liêzsktn lụwsity cápqkwc ngưyfphơsusni.

- Tiểbgscu tửbafb ngốxocdc, cha mẹ chúgpfrng ta mấbxyjt sớxhaem, chịcnnsjbxtu ngưyfphơsusni cũuftzng làgpfr từlxmt nhỏovol theo ta, đjrhuvhkxng dạrqibng khôfqyrng cha khôfqyrng mẹowuh. Hiệzsktn tạrqibi, ba chúgpfrng ta chíjynqnh làgpfr ngưyfphjrhui mộbimtt nhàgpfr, sốxocdng nưyfphơsusnng tựczwia lẫckisn nhau. Chúgpfrng ta mặsyvrc kệzskt ngưyfphơsusni, ai quảapsdn ngưyfphơsusni?


Đronpưyfphjrhung Long vỗszyr vỗszyr bảapsd vai đjrhuzskt đjrhuzskt:

- Ngưyfphơsusni chớxhae suy nghĩtqah lung tung, hiệzsktn tạrqibi cứskcoyfphbmzjng tốxocdt bệzsktnh. Ngưyfphơsusni còplvrn trẻlosr, vềzwny sau thờjrhui gian còplvrn dàgpfri.

dpzui làgpfrdpzui nhưyfph vậjynqy, Đronpưyfphjrhung Long nhìzxspn lạrqibi nhàgpfrzxspnh chỉfqyrdpzu bốxocdn bứskcoc tưyfphjrhung, trong nộbimti tâjbxtm cũuftzng bi ai. Côfqyrng tápqkwc củyfpha mìzxspnh khôfqyrng còplvrn, phảapsdi mau chódpzung đjrhui tìzxspm việzsktc làgpfrm, nếdfdsu khôfqyrng...

Vịcnnsfqyrn thêzskt Tiểbgscu Thanh, yêzsktn lặsyvrng cầzsktm mộbimtt chúgpfrt tiềzwnyn, đjrhui ra bêzsktn ngoàgpfri, chuẩarrtn bịcnns đjrhui mua thịcnnst cápqkwzxsp đjrhuódpzu, cho chúgpfr em (*em trai củyfpha chồvhkxng) tẩarrtm bổvzms thâjbxtn thểbgsc.

Vừlxmta đjrhui ra cửbafba, bỗszyrng nhiêzsktn Tiểbgscu Thanh hétkwat lêzsktn mộbimtt tiếdfdsng, sợlosr tớxhaei mứskcoc khuôfqyrn mặsyvrt trắfgmbng bệzsktch, nhưyfph nai con bịcnns hoảapsdng sợlosr, chạrqiby trốxocdn trởmkkn lạrqibi.

- Làgpfrm sao vậjynqy?

Đronpưyfphjrhung Long vộbimti vàgpfrng chạrqiby ra cửbafba.

- Đronpưyfphjrhung Long, cuốxocdi cùkwvvng tìzxspm đjrhuưyfphlosrc ngưyfphơsusni rồvhkxi!

- Tiểbgscu tửbafb, ngưyfphơsusni tựczwi tiệzsktn vềzwny nhàgpfr, làgpfrm hạrqibi chúgpfrng ta bịcnns liêzsktn lụwsity.

- Khoảapsdn sổvzmspqkwch nàgpfry, ngưyfphơsusni nódpzui mộbimtt chúgpfrt, tíjynqnh toápqkwn nhưyfph thếdfdsgpfro? Ngưyfphơsusni cho rằkomhng vừlxmta đjrhui, sẽfqyr khôfqyrng códpzu sựczwizxspnh sao?

Tớxhaei códpzu bốxocdn ngưyfphjrhui, đjrhuzwnyu làgpfr thanh niêzsktn hơsusnn hai mưyfphơsusni tuổvzmsi, mặsyvrc ápqkwo giápqkwp, eo mang vũuftz khíjynq, nguyêzsktn mộbimtt đjrhuápqkwm hung thầzsktn ápqkwc sápqkwt, mộbimtt bộbimt bớxhaei módpzuc.

- Dưyfph đjrhubimti, cápqkwc ngưyfphơsusni làgpfrm sao tớxhaei?

Đronpưyfphjrhung Long códpzu chúgpfrt xấbxyju hổvzms, hai tay ởmkkn trêzsktn thâjbxtn thểbgsc xoa xoa.


- Chúgpfrng ta làgpfrm sao tớxhaei?

Mộbimtt đjrhurqibi hápqkwn đjrhuzsktu trọjrhuc khôfqyrng lôfqyrng màgpfry, đjrhuarrty tớxhaei ngựczwic Đronpưyfphjrhung Long.

- Ngưyfphơsusni nódpzui chúgpfrng ta làgpfrm sao tớxhaei? Ngưyfphơsusni mộbimtt mìzxspnh ly khai cưyfphơsusnng vịcnns, hạrqibi chúgpfrng ta đjrhui theo chịcnnsu tộbimti. Lão tưyfph̉ bịcnns ngưyfphơsusni liêzsktn luỵkmzn, ăhpain 30 quâjbxtn côfqyrn, chẳlxmtng lẽfqyr cứskco nhưyfph vậjynqy khổvzms sởmkkn uổvzmsng phíjynq?

- Còplvrn códpzu chúgpfrng ta, cảapsd đjrhuápqkwm đjrhuzwnyu ăhpain hai mưyfphơsusni quâjbxtn côfqyrn, Đronpưyfphjrhung Long, khoảapsdn sổvzmspqkwch nàgpfry tíjynqnh toápqkwn nhưyfph thếdfdsgpfro?

Ba đjrhubimti viêzsktn khápqkwc, cũuftzng nhao nhao kêzsktu lêzsktn, rấbxyjt códpzu mộbimtt lờjrhui khôfqyrng hợlosrp, sẽfqyr tiếdfdsn lêzsktn ẩarrtu đjrhuapsd Đronpưyfphjrhung Long.

Nhữjrhung ngưyfphjrhui nàgpfry đjrhuzwnyu làgpfr chiếdfdsn hữjrhuu củyfpha Đronpưyfphjrhung Long, tuy quan hệzskt khôfqyrng tíjynqnh mậjynqt thiếdfdst, nhưyfphng dầzsktu gìzxspuftzng làgpfrkwvvng trong đjrhubimti ngũuftz cộbimtng sựczwi qua.

- Dưyfph đjrhubimti, chuyệzsktn nàgpfry, làgpfr ta khôfqyrng đjrhuúgpfrng, trong nhàgpfr củyfpha ta códpzu việzsktc gấbxyjp, xin phétkwap nghỉfqyr khôfqyrng códpzu ngưyfphjrhui phêzskt, ta mớxhaei ra hạrqibpqkwch nàgpfry. Nếdfdsu khôfqyrng, hôfqyrm nàgpfro ta làgpfrm chủyfph, mờjrhui mọjrhui ngưyfphjrhui đjrhui quápqkwn rưyfphlosru ăhpain mộbimtt bữjrhua. Nhưyfph thếdfdsgpfro?

Đronpưyfphjrhung Long cưyfphjrhui nódpzui, đjrhuskcong ởmkkn cửbafba ra vàgpfro, lạrqibi khôfqyrng mởmkkn, cũuftzng khôfqyrng mờjrhui nhữjrhung ngưyfphjrhui nàgpfry đjrhui vàgpfro ngồvhkxi thoápqkwng mộbimtt phápqkwt.

Hắfgmbn cũuftzng biếdfdst, tuy mấbxyjy ngưyfphjrhui nàgpfry làgpfr đjrhuvhkxng sựczwi, nhưyfphng mộbimtt mựczwic cùkwvvng hắfgmbn quan hệzskt khôfqyrng tốxocdt. Hơsusnn nữjrhua mấbxyjy gia hỏovola nàgpfry, nhâjbxtn phẩarrtm đjrhuzwnyu kétkwam cỏovoli, làgpfr u ápqkwc tíjynqnh củyfpha đjrhubimti biêzsktn phòplvrng. Vẫckisn luôfqyrn làgpfr nửbafba quâjbxtn nửbafba phỉ.

Đronpưyfphjrhung Long xem khôfqyrng thíjynqch, rấbxyjt íjynqt cùkwvvng nhữjrhung ngưyfphjrhui nàgpfry liêzsktn hệzskt, nhữjrhung thứskcogpfry đjrhuếdfdsn bớxhaei módpzuc, hiểbgscn nhiêzsktn làgpfryfphlosrn đjrhuzwnygpfri đjrhubgscdpzui chuyệzsktn, muốxocdn đjrhuếdfdsn tìzxspm Đronpưyfphjrhung Long phiềzwnyn toápqkwi.

- Ăjynqn mộbimtt bữjrhua?

yfph đjrhubimti kia u ápqkwm cưyfphjrhui rộbimtzsktn.

- Đronpưyfphjrhung Long, códpzu phảapsdi ngưyfphơsusni cảapsdm thấbxyjy, chúgpfrng ta ngay cảapsd bữjrhua cơsusnm cũuftzng ăhpain khôfqyrng nổvzmsi, câjbxt̀n ngưyfphơsusni tớxhaei mờjrhui chúgpfrng ta ăhpain hay khôfqyrng?

- Khôfqyrng, khôfqyrng phảapsdi. Ta mờjrhui, làgpfr biểbgscu đjrhurqibt ápqkwy nápqkwy thoápqkwng mộbimtt phápqkwt, còplvrn códpzu trưyfphxhaec kia cápqkwc vịcnns chiếdfdsu cốxocd ta.

Đronpưyfphjrhung Long cưyfphjrhui nódpzui.

- Dưyfph đjrhubimti, chớxhaekwvvng tiểbgscu tửbafbgpfry nódpzui nhảapsdm, kétkwao hắfgmbn ra đjrhuápqkwnh mộbimtt trậjynqn, khôfqyrng đjrhuápqkwnh hắfgmbn giày vò, chúgpfrng ta ăhpain quâjbxtn côfqyrn khôfqyrng phảapsdi ăhpain uổvzmsng phíjynq sao?

- Đronpúng, tiểbgscu tửbafbgpfry bìzxspnh thưyfphjrhung cùkwvvng chúgpfrng ta khôfqyrng chung đjrhuưyfphjrhung, ta xem lầzsktn nàgpfry hắfgmbn mộbimtt mìzxspnh bỏovolyfphơsusnng vịcnns, làgpfr cốxocd ýopdytkwao chúgpfrng ta xuốxocdng nưyfphxhaec, rắfgmbp tâjbxtm hạrqibi ngưyfphjrhui. Khôfqyrng đjrhuápqkwnh hắfgmbn, hắfgmbn sẽfqyr khôfqyrng biếdfdst huynh đjrhuzskt chúgpfrng ta khôfqyrng dễtjoc chọjrhuc!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.