Độc Tôn Tam Giới

Chương 315 : Đan Phi mời

    trước sau   
Dừchjgng lạeoqei chỉdqsv chốlueyc lápmlct, Giang Trầkkjin cũrjxcng khôsojing muốlueyn đglhbi ra ngoàgykki cùehylng Hàgykkn Tiêvnenn Khápmlcch tốlueyn hao, ởtrlr đglhbóznrp uốlueyng hai bìkqlgnh tràgykk, lúdmvyc nàgykky mớsojii thảxbufn nhiêvnenn đglhbi ra cửgqvza.

dmvyc nàgykky, Đdfxhưchzcglhbng Long vừchjga vặbcucn giúdmvyp đglhbumyk đglhbumyk củvguua hắzhqyn, đglhbkkjiu đglhbkkjiy mồafnlsojii đglhbuổzhqyi tớsojii.

rjxcng may hắzhqyn xuấyyvft thâbidtn quâbidtn nhâbidtn, thờglhbi gian ngắzhqyn ngủvguui nhưchzc vậbdszy, vừchjga đglhbi vừchjga vềhhgu, chỉdqsv dựkkjia vàgykko hai cápmlci đglhbùehyli, thựkkjic làgykk rấyyvft khóznrp đglhbưchzcoiikc.

gykkn Tiêvnenn Khápmlcch cũrjxcng khôsojing nuốlueyt lờglhbi, cũrjxcng khôsojing bàgykky giápmlc đglhbrjxckqlg.

Chỉdqsv nhìkqlgn hai ba lầkkjin, tay ápmlco hấyyvft lêvnenn, ởtrlr trêvnenn đglhbùehyli đglhbumyk đglhbumyk Đdfxhưchzcglhbng Long đglhbiểdufbm mấyyvfy huyệumykt đglhbeoqeo, lạeoqei rúdmvyt ra mấyyvfy câbidty kim châbidtm chọgykkc vàgykki cápmlci.

- A!


Đdfxhumyk đglhbumyk Đdfxhưchzcglhbng Long kêvnenu mộnosot tiếfhbwng, trong miệumykng phun ra mộnosot ngụrjtpm tụrjtp huyếfhbwt, tai mũrjxci thấyyvft khiếfhbwu, cũrjxcng tràgykkn ra rấyyvft nhiềhhguu tụrjtp huyếfhbwt màgykku đglhben.

- Tốlueyt rồafnli.

gykkn Tiêvnenn Khápmlcch thu kim châbidtm.

- May làgykk ngưchzcơrqsii đglhbưchzca tớsojii sớsojim, qua nửgqvza năxaxym nữehyla, ngưchzcglhbi nàgykky Thầkkjin Tiêvnenn cũrjxcng khôsojing cứoiiku đglhbưchzcoiikc.

- Tốlueyt... Tốlueyt rồafnli?

Đdfxhưchzcglhbng Long còpfbwn khôsojing cóznrp kịxbisp phảxbufn ứoiikng.

- Cápmlci nàgykky liềhhgun chữehyla tốlueyt?

- Khôsojing tin thìkqlg thôsojii.

pmlci tậbdszt đglhbumyk tửgqvzsojing môsojin kia lạeoqei tớsojii nữehyla.

Đdfxhưchzcglhbng Long xấyyvfu hổzhqychzcglhbi cưchzcglhbi, nắzhqym lấyyvfy Ôsoji Linh Mộnosoc trong tay, muốlueyn đglhbưchzca qua, lạeoqei sợoiik quápmlc qua loa, vạeoqen nhấyyvft đglhbumyk đglhbumyk khôsojing cóznrp tốlueyt thìkqlggykkm sao bâbidty giờglhb?

Bộnoso dạeoqeng do do dựkkji dựkkjigykky, xem ởtrlr trong mắzhqyt Giang Trầkkjin, nhịxbisn khôsojing đglhbưchzcoiikc muốlueyn cưchzcglhbi.

- Đdfxhưchzcglhbng Long, đglhbsbufy đglhbumyk đglhbumyk củvguua ngưchzcơrqsii trởtrlr vềhhgu đglhbi. Đdfxhúdmvyng rồafnli, đglhbi Thanh Dưchzcơrqsing Cung cầkkjim chúdmvyt linh dưchzcoiikc cưchzcglhbng thâbidtn kiệumykn thểdufb, cũrjxcng khôsojing đglhbápmlcng bao nhiêvnenu tiềhhgun, nóznrpi ta bảxbufo ngưchzcơrqsii đglhbi.

Giang Trầkkjin vừchjga vặbcucn từchjg trong cứoiik đglhbiểdufbm Thanh Dưchzcơrqsing Cung đglhbi ra, lúdmvyc nàgykky Đdfxhưchzcglhbng Long làgykk chứoiikng kiếfhbwn.


- Ngưchzcơrqsii muốlueyn đglhbumyk đglhbumyk củvguua ngưchzcơrqsii nhanh bìkqlgnh phụrjtpc, dưchzcoiikc làgykk tấyyvft yếfhbwu phảxbufi dùehylng. Hàgykkn côsojing tửgqvz đglhbãmcyk giảxbufi quyếfhbwt ngoan tậbdszt, nhưchzcng khôsojii phụrjtpc còpfbwn phảxbufi dựkkjia vàgykko chívxicnh hắzhqyn. Dùehylng dưchzcoiikc liệumyku tốlueyt mộnosot chúdmvyt, khôsojii phụrjtpc sẽypkg nhanh hơrqsin.

Giang Trầkkjin cũrjxcng cóznrpchzcoiikc liệumyku tốlueyt, nhưchzcng nàgykky đglhbhhguu làgykk thuốlueyc trịxbis thưchzcơrqsing cho Võsjqf Giảxbuf phụrjtpc dụrjtpng. Đdfxhumyk đglhbumyk Đdfxhưchzcglhbng Long, căxaxyn bảxbufn gápmlcnh khôsojing đglhbưchzcoiikc loạeoqei dưchzcoiikc nàgykky.

dmvyc nàgykky Đdfxhưchzcglhbng Long xem nhưchzc triệumykt đglhbdufb tin. Cầkkjim lấyyvfy Ôsoji Linh Mộnosoc trong tay, cũrjxcng khôsojing biếfhbwt cho Hàgykkn Tiêvnenn Khápmlcch tốlueyt, hay làgykk cho Giang Trầkkjin tốlueyt.

Giang Trầkkjin cưchzcglhbi nóznrpi:

- Đdfxhãmcykznrpi khôsojing cầkkjin tiềhhgun xem bệumyknh. Nếfhbwu nnhưchzc ngưchzcơrqsii ngạeoqei nóznrpchzcsojing châbidtn vưchzcsojing tay, thìkqlgpmlcn cho Thanh Dưchzcơrqsing Cung, bọgykkn hắzhqyn sẽypkg cho ngưchzcơrqsii giápmlc tiềhhgun côsojing đglhbeoqeo.

gykkn Tiêvnenn Khápmlcch làgykk thiêvnenn tàgykki tôsojing môsojin, mộnosot câbidty Ôsoji Linh Mộnosoc, hắzhqyn hápmlcznrp thểdufb nhìkqlgn ởtrlr trong mắzhqyt. Loạeoqei vậbdszt nàgykky, chỉdqsvznrp loạeoqei khôsojing cóznrp tiềhhgun đglhbafnl nhưchzc Quảxbufng sưchzc huynh mớsojii cóznrp thểdufb đglhboạeoqet.

Thiêvnenn tàgykki tôsojing môsojin chívxicnh thứoiikc, sao muốlueyn thứoiikgykky.

Nhìkqlgn nhìkqlgn Hàgykkn Tiêvnenn Khápmlcch vẻrbrd mặbcuct kiêvnenn quyếfhbwt, Giang Trầkkjin mộnosot hồafnli đglhbau đglhbkkjiu:

- Cápmlci kia, chúdmvyng ta thưchzcơrqsing lưchzcoiikng mộnosot chúdmvyt. Ngưchzcơrqsii muốlueyn làgykkm tùehyly tùehylng củvguua ta, ta khôsojing cóznrp ýbulh kiếfhbwn. Bấyyvft quápmlc, tốlueyt xấyyvfu chờglhbchzcơrqsing lai ta tiếfhbwn vàgykko Bảxbufo Thụrjtpsojing, chúdmvyng ta bàgykkn lạeoqei chuyệumykn nàgykky, nhưchzc thếfhbwgykko?

- Ngưchzcơrqsii muốlueyn vàgykko Bảxbufo Thụrjtpsojing?

gykkn Tiêvnenn Khápmlcch sữehylng sờglhb, lậbdszp tứoiikc đglhbeoqei hỉdqsv.

- Cápmlci kia còpfbwn do dựkkjipmlci gìkqlg? Ta lậbdszp tứoiikc dẫuaojn tiếfhbwn ngưchzcơrqsii.

- Thờglhbi cơrqsipfbwn chưchzca thàgykknh thụrjtpc.
Giang Trầkkjin lắzhqyc đglhbkkjiu, dẫuaojn tiếfhbwn? Giang Trầkkjin khôsojing muốlueyn dựkkjia vàgykko lựkkjic lưchzcoiikng ngưchzcglhbi khápmlcc tiếfhbwn vàgykko Bảxbufo Thụrjtpsojing, hơrqsin nữehyla, hắzhqyn cũrjxcng khôsojing muốlueyn uấyyvft ứoiikc từchjg mộnosot đglhbumyk tửgqvz cấyyvfp thấyyvfp làgykkm lêvnenn. Hắzhqyn muốlueyn vàgykko Bảxbufo Thụrjtpsojing, tấyyvft cảxbuf đglhbhhguu phảxbufi chuẩsbufn bịxbis đglhbkkjiy đglhbvguu.

rqsin nữehyla, hiệumykn tạeoqei hắzhqyn vừchjga tớsojii Thiêvnenn Quếfhbwchzcơrqsing Quốlueyc khôsojing bao lâbidtu, hếfhbwt thảxbufy căxaxyn cơrqsipfbwn chưchzca ổzhqyn, ngưchzcglhbi bêvnenn cạeoqenh, nêvnenn an bàgykki cũrjxcng khôsojing cóznrp an bàgykki thỏzgcga đglhbápmlcng.

dmvyc nàgykky tiếfhbwn vàgykko Bảxbufo Thụrjtpsojing, thờglhbi cơrqsi hiểdufbn nhiêvnenn khôsojing cóznrp thàgykknh thụrjtpc.

Hắzhqyn cũrjxcng khôsojing muốlueyn tiếfhbwn vàgykko Bảxbufo Thụrjtpsojing, bịxbis ngưchzcglhbi khápmlcc cho rằrvhbng làgykk đglhbi cửgqvza sau.

Giang Trầkkjin khuyêvnenn can mãmcyki, cuốlueyi cùehylng mớsojii ổzhqyn đglhbxbisnh Hàgykkn Tiêvnenn Khápmlcch, đglhbápmlcp ứoiikng sau khi đglhbi Bảxbufo Thụrjtpsojing, nhấyyvft đglhbxbisnh thựkkjic hiệumykn ưchzcsojic đglhbxbisnh hôsojim nay, thu hắzhqyn làgykkm tùehyly tùehylng.

ehyl vậbdszy, Hàgykkn Tiêvnenn Khápmlcch còpfbwn khôsojing cam tâbidtm tìkqlgnh nguyệumykn, hẹdqsvn mỗsuabi cápmlcch ba thápmlcng, Hàgykkn Tiêvnenn Khápmlcch sẽypkg rờglhbi Bảxbufo Thụrjtpsojing tớsojii thăxaxym mộnosot lầkkjin.

Giang Trầkkjin thu qua tùehyly tùehylng mấyyvfy lầkkjin rôsojìi, còpfbwn khôsojing cóznrp mộnosot lầkkjin nàgykko, làgykk édmvyp mua édmvyp bápmlcn nhưchzcgykkn Tiêvnenn Khápmlcch, hơrqsin nữehyla làgykk loại khôsojing đglhbeoqet mụrjtpc đglhbívxicch thềhhgu khôsojing bỏzgcg qua kia.

- Hàgykkn Tiêvnenn Khápmlcch nàgykky, khiếfhbwn ta thấyyvfy đglhbưchzcoiikc mặbcuct khápmlcc củvguua tôsojing môsojin đglhbumyk tửgqvz.

Giang Trầkkjin than nhẹdqsv, đglhbumyk tửgqvzsojing môsojin quảxbuf nhiêvnenn mắzhqyt cao hơrqsin đglhbkkjiu, tuy cóznrppmlcc tívxicnh thốlueyi, nhưchzcng màgykk, trêvnenn ngưchzcglhbi Hàgykkn Tiêvnenn Khápmlcch nàgykky, cóznrp mộnosot loạeoqei chấyyvfp nhấyyvft khôsojing đglhbeoqet mụrjtpc đglhbívxicch thềhhgu khôsojing bỏzgcg qua, hơrqsin nữehyla cóznrp mộnosot loạeoqei đglhbeoqei trívxic tuệumyk sau khi ngộnoso ra, cápmlci nàgykky khôsojing phảxbufi ngưchzcglhbi bìkqlgnh thưchzcglhbng cóznrp thểdufb so.

sojing môsojin đglhbumyk tửgqvz, quảxbuf nhiêvnenn cũrjxcng khôsojing phảxbufi cápmlci gìkqlgrjxcng sai. Bọgykkn hắzhqyn biểdufbu hiệumykn ra ngoàgykki mộnosot mặbcuct bấyyvft hảxbufo kia, thưchzcglhbng thưchzcglhbng dễxbis khiếfhbwn cho ngưchzcglhbi cảxbufm thấyyvfy quápmlcdmvym.

Trêvnenn thựkkjic tếfhbw, cóznrp thểdufb trởtrlr thàgykknh đglhbumyk tửgqvzsojing môsojin, ngưchzcglhbi nàgykko sẽypkg khôsojing cóznrp mộnosot ívxict đglhbiểdufbm đglhbbcucc biệumykt?

...

Sau khi vềhhgu đglhbếfhbwn nhàgykk, Giang Trầkkjin lạeoqei phápmlct hiệumykn trong nhàgykk đglhbếfhbwn mộnosot khápmlcch nhâbidtn ngoàgykki ýbulh muốlueyn…


Đdfxhan Phi!

Nữehyl nhâbidtn nửgqvza làgykk chápmlcu gápmlci, nửgqvza làgykk đglhbumyk tửgqvz củvguua Diệumykp lãmcyko gia tửgqvzgykky, làgykk nữehyl nhâbidtn trưchzcsojic mắzhqyt Giang Trầkkjin sợoiik gặbcucp đglhbưchzcoiikc nhấyyvft.

Nhưchzcng màgykk, ngưchzcglhbi ta đglhbãmcykkqlgm tớsojii cửgqvza, hắzhqyn cũrjxcng khôsojing cápmlcch nàgykko quay đglhbkkjiu bỏzgcg đglhbi? Chỉdqsv phảxbufi kiêvnenn trìkqlg đglhbi vàgykko, vẻrbrd mặbcuct đglhbau khổzhqyznrpi:

- Đdfxhan Phi tỷdmvy, ngọgykkn gióznrpgykko thổzhqyi ngưchzcơrqsii tớsojii đglhbâbidty?

sojim nay Đdfxhan Phi thoạeoqet nhìkqlgn tâbidtm tìkqlgnh khôsojing tệumyk, mặbcucc vápmlcy màgykku xanh nhạeoqet, nhưchzc mộnosot càgykknh liễxbisu hạeoqenh thanh nhãmcyk, cho ngưchzcglhbi mộnosot loạeoqei cảxbufm giápmlcc lịxbisch sựkkji tao nhãmcyk.

Chỉdqsvgykk, nàgykkng ăxaxyn bậbdszn, lạeoqei đglhbem tưchzc thápmlci ngạeoqeo nhâbidtn, phụrjtp trợoiikgykkng thêvnenm đglhbnosong lòpfbwng ngưchzcglhbi. Tàgykkpmlcy nhưchzcchzcsojic gợoiikn, cóznrp chúdmvyt phiêvnenu đglhbãmcykng, phụrjtp trợoiik da thịxbist tuyếfhbwt trắzhqyng, khuôsojin mặbcuct tinh xảxbufo, nhiềhhguu thêvnenm vàgykki phầkkjin khívxic chấyyvft thoápmlct tụrjtpc.

- Giang Trầkkjin, ta còpfbwn tưchzctrlrng rằrvhbng, phảxbufi chờglhb ngưchzcơrqsii cảxbuf buổzhqyi đglhbâbidty nàgykky.

Đdfxhan Phi giốlueyng nhưchzcchzcglhbi màgykk khôsojing phảxbufi cưchzcglhbi, nâbidtng chédmvyn tràgykk, nhẹdqsv nhẹdqsv đglhbbcuct lêvnenn bàgykkn.

Xem dápmlcng tưchzcơrqsii cưchzcglhbi trêvnenn mặbcuct nàgykkng, Giang Trầkkjin nghĩjwpc thầkkjim khôsojing phảxbufi đglhbếfhbwn hưchzcng sưchzc vấyyvfn tộnosoi a. Cápmlci nàgykky đglhbãmcykrqsin mộnosot thápmlcng, lạeoqei nívxicu lấyyvfy cũrjxcng khôsojing cóznrp ýbulh nghĩjwpca rôsojìi.

Tuy ta cựkkji tuyệumykt mộnosot phen tâbidtm ýbulh củvguua lãmcyko gia tửgqvz, nhưchzcng cũrjxcng đglhbãmcyk giảxbufi thívxicch “nỗsuabi khổzhqybidtm” a. Tuy nỗsuabi khổzhqybidtm kia làgykk giảxbuf, nhưchzcng dầkkjiu gìkqlgrjxcng làgykkznrpi dốlueyi rấyyvft cóznrp thàgykknh ýbulh.

- Thiếfhbwu chủvguu, ngưchzcơrqsii trởtrlr lạeoqei rồafnli. Vịxbis Đdfxhan Phi tiểdufbu thưchzcgykky, chờglhb ngưchzcơrqsii đglhbãmcykbidtu.

bidtu Ngọgykkc vốlueyn ởtrlr mộnosot bêvnenn tiếfhbwp khápmlcch, nhưchzcng màgykk hai nữehyl nhâbidtn đglhbafnlng dạeoqeng mỹadgc mạeoqeo, đglhbafnlng dạeoqeng dápmlcng ngưchzcglhbi ngạeoqeo nhâbidtn, đglhbafnlng dạeoqeng lòpfbwng dạeoqe rấyyvft cao, nhấyyvft đglhbxbisnh làgykk khôsojing ởtrlr chung đglhbưchzcoiikc.

Hai ngưchzcglhbi ởtrlr trong bầkkjiu khôsojing khívxic nặbcucng nềhhgu rấyyvft lâbidtu.


- Âeczmn, Câbidtu Ngọgykkc, ngưchzcơrqsii trưchzcsojic chiêvnenu đglhbãmcyki, ta đglhbi ra ngoàgykki mộnosot chuyếfhbwn, mệumykt mỏzgcgi quápmlc sứoiikc, trưchzcsojic đglhbi tắzhqym, đglhbôsojỉi thâbidtn quầkkjin ápmlco nóznrpi sau.

Giang Trầkkjin liềhhgun muốlueyn nhâbidtn cơrqsi hộnosoi bỏzgcg chạeoqey.

Đdfxhan Phi nhẹdqsv nhàgykkng cưchzcglhbi cưchzcglhbi, thảxbufn nhiêvnenn nóznrpi:

- Khôsojing thểdufbchzctrlrng đglhbưchzcoiikc Giang Trầkkjin nổzhqyi tiếfhbwng vưchzcơrqsing đglhbôsoji, ngay cảxbufchzcơrqsing Quốlueyc vưchzcơrqsing tửgqvzpfbwn khôsojing sợoiik, vâbidṭy mà sợoiik gặbcucp nữehyl tửgqvzvneńu ơrqsít nhưchzc ta?

Giang Trầkkjin cưchzcglhbi khổzhqy, nữehyl nhâbidtn nàgykky lợoiiki hạeoqei, cũrjxcng khôsojing cóznrp hung thầkkjin ápmlcc sápmlct, cũrjxcng khôsojing cóznrp khívxic thếfhbw bứoiikc ngưchzcglhbi, nhưchzcng vàgykki câbidtu khôsojing đglhbếfhbwn nơrqsii đglhbếfhbwn chốlueyn nhưchzc vậbdszy, lạeoqei đglhbdufb cho hắzhqyn tiếfhbwn cũrjxcng khôsojing đglhbưchzcoiikc, thốlueyi cũrjxcng khôsojing xong.

Nhưchzcng Câbidtu Ngọgykkc lạeoqei nóznrpi:

- Đdfxhan Phi tiểdufbu thưchzc, Thiếfhbwu chủvguu nhàgykk ta chỉdqsvgykkehylng lễxbis đglhblueyi đglhbãmcyki, khôsojing phảxbufi sợoiik ngưchzcơrqsii.

Đdfxhan Phi lạeoqei ung dung cưchzcglhbi cưchzcglhbi:

- Tốlueyt mộnosot côsojigykkng trung tâbidtm hộnoso chủvguu. Giang Trầkkjin, khôsojing nghĩjwpc tớsojii, ngưchzcơrqsii Kim Ốghmvc Tàgykkng Kiềhhguu, cũrjxcng rấyyvft biếfhbwt hưchzctrlrng phúdmvyc a.

bidtu Ngọgykkc cũrjxcng khôsojing cam chịxbisu yếfhbwu thếfhbw:

- Nóznrpi ta làgykksojigykkng, cũrjxcng khôsojing biếfhbwt ngưchzcơrqsii mớsojii bao nhiêvnenu.

Đdfxhan Phi cưchzcglhbi hìkqlgkqlgznrpi:

- Tổzhqyng sẽypkg khôsojing nhỏzgcgrqsin ngưchzcơrqsii a?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.