Độc Tôn Tam Giới

Chương 314 : Đệ tử tông môn kỳ quái 2

    trước sau   
Quan trọbgsgng nhấhmayt làaudw, Giang Trầqrxjn "Thấhmayt Khiếhesou Thôjnajng Linh", lựifwgc cảvhvym ứjtwmng rấhmayt mạkqggnh, đgyecgjnfi vớdudoi ngôjnajn ngữwohq củusuqa Hàaudwn Tiêpfrrn Khámqhkch, cùhdrong vớdudoi tìfsoonh cảvhvym châfrlbn thậgjnft sau lưlypdng, nắdvdxm bắdvdxt rấhmayt rõlivwaudwng.

audwn Tiêpfrrn Khámqhkch nàaudwy, dĩxizu nhiêpfrrn làaudw thậgjnft sựifwg châfrlbn tìfsoonh, hưlypddudong Giang Trầqrxjn hắdvdxn nóvhldi lờyjdui tâfrlbm huyếhesot.

Đdvdxâfrlby mớdudoi làaudw Giang Trầqrxjn ngoàaudwi ýsdoy muốgjnfn nhấhmayt. Hắdvdxn nhưlypd thếhesoaudwo cũicwtng khôjnajng nghĩxizu ra, mộcfuct thiêpfrrn tàaudwi tôjnajng môjnajn mắdvdxt cao hơxizun đgyecqrxju, dưlypddudoi mắdvdxt khôjnajng ai, trảvhvyi qua mộcfuct trậgjnfn đgyecvhvynhuqch, rõlivwaudwng thoámqhkng cámqhki trởhrglpfrrn khiêpfrrm nhưlypdyjdung nhưlypd vậgjnfy.

Nhưlypd vậgjnfy xem ra, đgyecsdoy tửlnhcjnajng môjnajn, tuy đgyecqrxju cóvhld mộcfuct bộcfuc cao cao tạkqggi thưlypdfyzgng, nhưlypdng lẫxrpjn nhau, vẫxrpjn cóvhld mộcfuct ínhuqt bấhmayt đgyecttnung.

audwn Tiêpfrrn Khámqhkch nàaudwy, hẳdudon làaudw loạkqggi bịrkjz nhiễmzewm xấhmayu, nhưlypdng bảvhvyn tínhuqnh lạkqggi khôjnajng xấhmayu.

- Hàaudwn Tiêpfrrn Khámqhkch, ngưlypdơxizui đgyecãeoyuvhldi nhưlypd vậgjnfy, xem bộcfucmqhkng làaudwvhld đgyeciềqrxju ngộcfuc ra. Đdvdxâfrlby cũicwtng khôjnajng phảvhvyi làaudw chuyệsdoyn gìfsoo xấhmayu. Cóvhld lẽzwzx ngưlypdơxizui lĩxizunh ngộcfuc đgyecếheson đgyeciểdvdxm nàaudwy, đgyecgjnfi vớdudoi ngưlypdơxizui ngàaudwy sau tu hàaudwnh càaudwng cóvhld ínhuqch lợfyzgi. Nếhesou nhưlypd ngưlypdơxizui cốgjnf ýsdoy chờyjdu ta, muốgjnfn tìfsoom ta giảvhvyi thínhuqch thoámqhkng mộcfuct phámqhkt, vậgjnfy thìfsoo khôjnajng cầqrxjn. Chuyệsdoyn ngàaudwy đgyecóvhld, ta chỉroyhaudw thuậgjnfn thếhesoaudwaudwm, khôjnajng cóvhld đgyecdvdxhrgl trong lòghfzng. Ta vớdudoi ngưlypdơxizui tầqrxjm đgyecóvhld, khôjnajng cóvhld sinh tửlnhc đgyeckqggi thùhdro.


Giang Trầqrxjn ngưlypdfyzgc lạkqggi cũicwtng khôjnajng phảvhvyi ngưlypdyjdui đgyecuổroyhi tậgjnfn giếhesot tuyệsdoyt, ởhrgl trêpfrrn ýsdoy nghĩxizua nhấhmayt đgyecrkjznh, hắdvdxn vẫxrpjn làaudw mộcfuct ngưlypdyjdui thiệsdoyn lưlypdơxizung, nguyệsdoyn ýsdoy giúqrupp mọbgsgi ngưlypdyjdui làaudwm đgyeciềqrxju tốgjnft.

audwn Tiêpfrrn Khámqhkch nàaudwy biếhesot sai cóvhld thểdvdx thay đgyecroyhi, so vớdudoi tổroyhng môjnajn đgyecsdoy tửlnhcfsoonh thưlypdyjdung mạkqggnh hơxizun nhiềqrxju lắdvdxm. Giang Trầqrxjn tựifwg nhiêpfrrn sẽzwzx khôjnajng đgyecgjnfi vớdudoi mộcfuct ngưlypdyjdui biếhesot sai màaudw sửlnhca tínhuqnh toámqhkn chi li.

audwn Tiêpfrrn Khámqhkch nghe Giang Trầqrxjn nóvhldi nhưlypd vậgjnfy, cảvhvy ngưlypdyjdui thoámqhkng cámqhki liềqrxjn khôjnaji phụvjsac rấhmayt nhiềqrxju sinh khínhuq:

- Giang Trầqrxjn, nóvhldi nhưlypd vậgjnfy, ta ởhrgl chỗhiuoaudwy chờyjdu ngưlypdơxizui mộcfuct thámqhkng, cũicwtng khôjnajng cóvhld đgyecfyzgi uổroyhng côjnajng.

- Kỳfuzo thậgjnft vẫxrpjn làaudw đgyecfyzgi uổroyhng côjnajng, bởhrgli vìfsoo ta thậgjnft khôjnajng cóvhld so đgyeco, ha ha.

Giang Trầqrxjn cưlypdyjdui cưlypdyjdui.

- Sẽzwzx khôjnajng đgyecfyzgi uổroyhng côjnajng. Giang Trầqrxjn, ngàaudwy đgyecóvhld, ta nóvhldi cóvhld chút cựifwgc đgyecoan. Bấhmayt quámqhk, ta nguyệsdoyn đgyecámqhknh bạkqggc chịrkjzu thua, ta sau nàaudwy, nguyệsdoyn ýsdoyaudwm tùhdroy tùhdrong củusuqa ngưlypdơxizui.

Ngàaudwy đgyecóvhld hắdvdxn dưlypddudoi khóvhld chịrkjzu, nóvhldi thua liềqrxjn làaudwm cẩjuisu cho Giang Trầqrxjn. Đdvdxâfrlby làaudw nhấhmayt thờyjdui nóvhldi nhảvhvym.

Bấhmayt quámqhkaudwn Tiêpfrrn Khámqhkch làaudw ngưlypdyjdui kiêpfrru ngạkqggo, muốgjnfn hắdvdxn thua khôjnajng nhậgjnfn nợfyzg, dùhdrong tínhuqnh cámqhkch củusuqa hắdvdxn, làaudwaudwm khôjnajng đgyecưlypdfyzgc.

- Thu mộcfuct thiêpfrrn tàaudwi tôjnajng môjnajn làaudwm tùhdroy tùhdrong? Ngưlypdơxizui khôjnajng sợfyzg ta bịrkjz ngưlypdyjdui sưlypdjnajn ngưlypdơxizui phun chếhesot sao?

Giang Trầqrxjn khoámqhkt tay ámqhko.

- Ta nóvhldi rồttnui, khôjnajng truy cứjtwmu làaudw khôjnajng truy cứjtwmu, ngưlypdơxizui cóvhld thểdvdxpfrrn tâfrlbm trởhrgl vềqrxj.

- Khôjnajng đgyecưlypdfyzgc.


audwn Tiêpfrrn Khámqhkch quyếhesot đgyecmqhkn lắdvdxc đgyecqrxju.

- Nóvhldi ra, nếhesou nhưlypdaudwm khôjnajng đgyecưlypdfyzgc, Hàaudwn Tiêpfrrn Khámqhkch ta còghfzn nóvhldi thiêpfrrn tàaudwi tôjnajng môjnajn gìfsoo nữwohqa? Nóvhldi ra nuốgjnft lờyjdui, đgyeckqggo tâfrlbm tấhmayt tổroyhn hạkqggi. Nếhesou nhưlypd ta cứjtwm nhưlypd vậgjnfy trởhrgl vềqrxj, tấhmayt nhiêpfrrn sẽzwzxhrgl Bảvhvyo Thụvjsajnajng chámqhkn nảvhvyn, vàaudwi thậgjnfp niêpfrrn sau, đgyecmqhkn chừnsggng cũicwtng bịrkjzlypdu đgyecàaudwy ra ngoàaudwi mởhrgl đgyeckqggo tràaudwng. Giang Trầqrxjn, ngưlypdơxizui nhấhmayt đgyecrkjznh phảvhvyi thu ta làaudwm tùhdroy tùhdrong, ta làaudw rấhmayt nghiêpfrrm túqrupc.

- Ta...

Giang Trầqrxjn phámqhkt hiệsdoyn, mìfsoonh bịrkjz đgyecámqhknh bạkqggi. Hàaudwn Tiêpfrrn Khámqhkch quấhmayn mộcfuct vòghfzng, cuốgjnfi cùhdrong nhấhmayt đgyeci ra kếhesot luậgjnfn dĩxizu nhiêpfrrn làaudw… muốgjnfn làaudwm tùhdroy tùhdrong củusuqa Giang Trầqrxjn hắdvdxn!

Đdvdxưlypdyjdung Long ởhrgl mộcfuct bêpfrrn, cũicwtng trợfyzgn tròghfzn mắdvdxt. Nếhesou nhưlypd khôjnajng phảvhvyi vừnsgga rồttnui mộcfuct mựifwgc đgyeci theo Giang Trầqrxjn, hắdvdxn cơxizu hồttnu cho rằsdoyng hai ngưlypdyjdui nàaudwy làaudw đgyecang diễmzewn tròghfz.

Mộcfuct đgyecsdoy tửlnhc thiêpfrrn tàaudwi tôjnajng môjnajn, lạkqggi muốgjnfn khóvhldc cầqrxju Giang Trầqrxjn nàaudwy thu hắdvdxn làaudwm tùhdroy tùhdrong!

Đdvdxâfrlby chínhuqnh làaudw đgyecsdoy tửlnhc thiêpfrrn tàaudwi củusuqa Bảvhvyo Thụvjsajnajng a!

Trong đgyecqrxju Đdvdxưlypdyjdung Long mấhmayt trậgjnft tựifwg, trong phạkqggm vi nhậgjnfn thứjtwmc đgyecámqhkng thưlypdơxizung kia, đgyecãeoyu hoàaudwn toàaudwn khôjnajng đgyecusuqhdrong. Trìfsoonh đgyeccfuc kiếheson thứjtwmc củusuqa hắdvdxn, đgyecãeoyu hoàaudwn toàaudwn giảvhvyi khôjnajng ra mộcfuct màaudwn quỷhzai dịrkjz trưlypddudoc mắdvdxt.

audwaudwn Tiêpfrrn Khámqhkch, hiểdvdxn nhiêpfrrn ýsdoy niệsdoym trong đgyecqrxju đgyecãeoyu hiểdvdxu rõlivw, hoàaudwn toàaudwn khôjnajng thèlnhcm đgyecdvdx ýsdoypfrrn cạkqggnh còghfzn cóvhld ngưlypdyjdui khámqhkc tồttnun tạkqggi.

Hắdvdxn giờyjdu phúqrupt nàaudwy, chỉroyhvhld mộcfuct ýsdoy niệsdoym, làaudwaudwm tùhdroy tùhdrong củusuqa Giang Trầqrxjn. Khôjnajng thểdvdx nuốgjnft lờyjdui, khôjnajng thểdvdxaudwm rùhdroa đgyecen rúqrupt đgyecqrxju.

- Chuyệsdoyn nàaudwy, chúqrupng ta sau nàaudwy lạkqggi nóvhldi, nhưlypd thếhesoaudwo?

Giang Trầqrxjn bắdvdxt đgyecqrxju nóvhldi sang chuyệsdoyn khámqhkc.

- Ta còghfzn cóvhld việsdoyc, ngưlypdơxizui xem ta mang theo hai bằsdoyng hữwohqu, muốgjnfn tớdudoi Thanh Dưlypdơxizung Cốgjnfc tìfsoom Linh Dưlypdfyzgc Sưlypd, chữwohqa bệsdoynh cho đgyecsdoy đgyecsdoy củusuqa hắdvdxn đgyecâfrlby nàaudwy.


- Chữwohqa bệsdoynh? Thanh Dưlypdơxizung Cung so vớdudoi ta càaudwng biếhesot chữwohqa bệsdoynh sao?

audwn Tiêpfrrn Khámqhkch hoàaudwn toàaudwn khôjnajng cho Giang Trầqrxjn nóvhldi sang chuyệsdoyn khámqhkc.

- Tuy ta thừnsgga nhậgjnfn ngàaudwy đgyecóvhldaudw ta sai trưlypddudoc. Nhưlypdng màaudw, ta vẫxrpjn kiêpfrrn trìfsoo cho rằsdoyng, trìfsoonh đgyeccfuc củusuqa ta, so vớdudoi ngưlypdyjdui Thanh Dưlypdơxizung Cung cao hơxizun.

Đdvdxiểdvdxm nàaudwy, Giang Trầqrxjn cũicwtng khôjnajng cámqhkch nàaudwo phủusuq nhậgjnfn. Hắdvdxn cùhdrong Phínhuqeoyuo đgyecqrxju ai trìfsoonh đgyeccfuc cao hơxizun, Giang Trầqrxjn khôjnajng rõlivwaudwng lắdvdxm. Nhưlypdng cùhdrong trung niêpfrrn trưlypdhrglng lãeoyuo kia, trìfsoonh đgyeccfuc củusuqa Hàaudwn Tiêpfrrn Khámqhkch khẳdudong đgyecrkjznh cao hơxizun.

- Ngưlypdyjdui bệsdoynh ởhrglxizui nàaudwo, làaudw ngưlypdyjdui nàaudwy? Hắdvdxn khôjnajng cóvhld bệsdoynh a.

audwn Tiêpfrrn Khámqhkch liếhesoc nhìfsoon lạkqggi, liềqrxjn nhìfsoon ra, Đdvdxưlypdyjdung Long cănhuqn bảvhvyn khôjnajng cóvhld bệsdoynh.

Giang Trầqrxjn bỗhiuong nhiêpfrrn linh cơxizu khẽzwzx đgyeccfucng, mờyjdui Linh Dưlypdfyzgc Sưlypd khámqhkc làaudwm gìfsoo a, Hàaudwn Tiêpfrrn Khámqhkch đgyecưlypda đgyecếheson cửlnhca, loạkqggi trámqhkng đgyecinh nàaudwy ngu sao khôjnajng trảo.

- Đdvdxưlypdyjdung Long, ngưlypdơxizui muốgjnfn đgyecsdoy đgyecsdoy củusuqa ngưlypdơxizui tốgjnft, lậgjnfp tứjtwmc mang hắdvdxn đgyecếheson. Nhờyjdu vịrkjzaudwn côjnajng tửlnhcaudwy nhìfsoon xem, đgyecsdoy tửlnhc thiêpfrrn tàaudwi Bảvhvyo Thụvjsajnajng, ngưlypdyjdui bìfsoonh thưlypdyjdung cũicwtng khôjnajng cóvhld kỳfuzo ngộcfuc kia.

Đdvdxưlypdyjdung Long đgyecqrxju óvhldc trốgjnfng rỗhiuong, thẳdudong đgyecếheson Giang Trầqrxjn cơxizu hồttnu muốgjnfn đgyecámqhk bờyjdujnajng củusuqa hắdvdxn, lúqrupc nàaudwy mớdudoi kịrkjzp phảvhvyn ứjtwmng, mừnsggng rỡgjnf, khôjnajng ngừnsggng gậgjnft đgyecqrxju, hưlypddudong vềqrxj nhàaudw chạkqggy vộcfuci màaudw đgyeci.

- Hắdvdxn làaudw bằsdoyng hữwohqu củusuqa ngưlypdơxizui?

audwn Tiêpfrrn Khámqhkch hiếhesou kỳfuzo, Giang Trầqrxjn nàaudwy, sao cóvhld thểdvdxvhld bằsdoyng hữwohqu rễmzew cỏrfoq nhưlypd vậgjnfy?

- Bèlnhco nưlypddudoc gặunuap nhau màaudw thôjnaji, hắdvdxn làaudw ngưlypdyjdui cóvhld chúqrupt thiệsdoyn tâfrlbm.

- Chỉroyhaudwlnhco nưlypddudoc gặunuap nhau?
audwn Tiêpfrrn Khámqhkch sữwohqng sờyjdu, hắdvdxn phámqhkt hiệsdoyn, mìfsoonh làaudwaudwng ngàaudwy càaudwng xem khôjnajng hiểdvdxu Giang Trầqrxjn.

Giang Trầqrxjn nhẹdphk gậgjnft đgyecqrxju:

- Ta còn muôjnaj́n đgyeci Thanh Dưlypdơxizung Cung mộcfuct chuyếheson, ngưlypdơxizui làaudw theo ta vàaudwo? Hay làaudwhrgl chỗhiuoaudwy chờyjdu Đdvdxưlypdyjdung Long?

audwn Tiêpfrrn Khámqhkch do do dựifwg dựifwg, cuốgjnfi cùhdrong nhấhmayt vẫxrpjn làaudwvhldi:

- Ta ởhrgl chỗhiuoaudwy chờyjdu a.

Giang Trầqrxjn nhìfsoon thằsdoyng nàaudwy, trong nộcfuci tâfrlbm cưlypdyjdui khổroyh, hôjnajm nay thậgjnft sựifwgaudw rấhmayt cổroyh quámqhki, làaudwm sao lạkqggi gặunuap đgyecưlypdfyzgc gia hỏrfoqa thầqrxjn kinh khôjnajng ổroyhn đgyecrkjznh Hàaudwn Tiêpfrrn Khámqhkch nàaudwy chứjtwm. Hắdvdxn tìfsoonh nguyệsdoyn cùhdrong Hàaudwn Tiêpfrrn Khámqhkch đgyecámqhknh mộcfuct trậgjnfn, cũicwtng khôjnajng muốgjnfn hắdvdxn nhưlypd kẹdphko đgyecưlypdyjdung dínhuqnh lấhmayy a.

Lạkqggi đgyecdvdx cho Giang Trầqrxjn thấhmayt vọbgsgng làaudw, Phínhuqeoyuo đgyecqrxju vâfrlḅy mà khôjnajng ởhrgllypdơxizung đgyecôjnaj, hơxizun nữwohqa mấhmayt tínhuqch rấhmayt lâfrlbu rồttnui. Hiệsdoyn tạkqggi toàaudwn bộcfuc Thanh Dưlypdơxizung Cung, đgyecqrxju tìfsoom khôjnajng thấhmayy Phínhuqeoyuo đgyecqrxju.

- Lãeoyuo gia hỏrfoqa nàaudwy, chẳdudong lẽzwzxhdrong ta chơxizui mấhmayt tínhuqch?

Trong nộcfuci tâfrlbm Giang Trầqrxjn nóvhldi thầqrxjm, bấhmayt quámqhk hắdvdxn cũicwtng tin tưlypdhrglng, tuy Phínhuqeoyuo đgyecqrxju giảvhvyo hoạkqggt, nhưlypdng khôjnajng phảvhvyi loạkqggi ngưlypdyjdui ănhuqn xong lau sạkqggch khôjnajng nhậgjnfn nợfyzg.

Nếhesou nhưlypd Phínhuqeoyuo đgyecqrxju thậgjnft sựifwgaudw ngưlypdyjdui nhưlypd vậgjnfy, Giang Trầqrxjn cănhuqn bảvhvyn sẽzwzx khôjnajng đgyecem đgyecan phưlypdơxizung Tẩjuisy Trầqrxjn Tốgjnffrlbm Đdvdxan cho hắdvdxn, hắdvdxn cũicwtng làaudw thôjnajng qua mấhmayy lầqrxjn khảvhvyo sámqhkt, nhậgjnfn đgyecrkjznh tâfrlbm tínhuqnh củusuqa Phínhuqeoyuo đgyecqrxju, lúqrupc nàaudwy mớdudoi cho.

- Lãeoyuo nhâfrlbn nàaudwy tâfrlbm tâfrlbm niệsdoym niệsdoym nghĩxizu đgyecếheson Tẩjuisy Trầqrxjn Tốgjnffrlbm Đdvdxan, nhấhmayt đgyecrkjznh cóvhldmqhkc dụvjsang đgyecunuac thùhdrofsoo. Chắdvdxc hẳdudon, hiệsdoyn tạkqggi đgyecang đgyecpfrrn cuồttnung thu thậgjnfp tàaudwi liệsdoyu, chuẩjuisn bịrkjz luyệsdoyn chếheso Tẩjuisy Trầqrxjn Tốgjnffrlbm Đdvdxan a?

icwtng may, tuy Phínhuqeoyuo đgyecqrxju ly khai, nhưlypdng còghfzn phâfrlbn phóvhld qua nhữwohqng đgyecsdoy tửlnhcaudwy, nếhesou nhưlypd Giang Trầqrxjn đgyecếheson, nhấhmayt đgyecrkjznh phảvhvyi nhưlypd hầqrxju hạkqgg tổroyhjnajng hầqrxju hạkqgg Giang Trầqrxjn.

Cho nêpfrrn, Giang Trầqrxjn vừnsgga đgyecếheson, nhữwohqng đgyecsdoy tửlnhc kia đgyecqrxju rấhmayt nhiệsdoyt tìfsoonh. Giang Trầqrxjn đgyecem danh sámqhkch mìfsoonh chuẩjuisn bịrkjz cho bọbgsgn hắdvdxn, khôjnajng bao lâfrlbu liềqrxjn chuẩjuisn bịrkjz thỏrfoqa đgyecámqhkng, khôjnajng lấhmayy mộcfuct xu.

Phụvjsac vụvjsa nhiệsdoyt tìfsoonh nhưlypd vậgjnfy, làaudwm cho Giang Trầqrxjn cũicwtng cóvhld chúqrupt ngưlypdfyzgng ngùhdrong trámqhkch cứjtwm Phínhuqeoyuo đgyecqrxju.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.