Độc Tôn Tam Giới

Chương 311 : Đại vương tử Diệp Đại cầu kiến? 2

    trước sau   
- Chúveqkng ta cũlatyng cópgxz thểmwkdaaxbm bằcvdmng hữiikhu.

Diệozgzp Đtrxwfvaei vộgwtwi nópgxzi.

- Từkjql mộgwtwt khắtrxwc ta tiếxzxun vàaaxbo Hắtrxwc Lao kia, chúveqkng ta nhấwvedt đhmxjdylanh khôwvedng làaaxb bằcvdmng hữiikhu rôwved̀i.

Giang Trầqclsn khoáveqkt tay chặcrnhn lạfvaei, nhưghcphkmzng màaaxby.

- Cuốvozii cùhzzwng hỏjpkii mộgwtwt cârnvtu, lăleman hay khôwvedng lăleman?

Sắtrxwc mặcrnht Diệozgzp Đtrxwfvaei pháveqkt lạfvaenh, rốvozit cụqejac khôwvedng ngụqejay trang nổuvcji nữiikha, lạfvaenh lùhzzwng nópgxzi:


- Giang Trầqclsn, ngưghcpơmizbi chấwvedp mêxrnz bấwvedt ngộgwtw, nhấwvedt đhmxjdylanh muốvozin cùhzzwng ta đhmxjvozii nghịdylach đhmxjếxzxun cùhzzwng?

- Đtrxwvozii nghịdylach? Ngưghcpơmizbi suy nghĩtrxw nhiềayhcu, ngưghcpơmizbi trởcvdm vềayhc soi mặcrnht vàaaxbo trong nưghcphkmzc tiểmwkdu xem chíbqmfnh mìhmxjnh, bằcvdmng ngưghcpơmizbi, cũlatyng xứpgxzng đhmxjmwkd cho Giang Trầqclsn ta đhmxjvozii nghịdylach vớhkmzi ngưghcpơmizbi sao?

- Tốvozit, tốvozit! Giang Trầqclsn, cuốvozii cùhzzwng cópgxz mộgwtwt ngàaaxby, ngưghcpơmizbi sẽgwtwhmxj ngưghcpơmizbi cốvozi chấwvedp cùhzzwng tựhzzw đhmxjfvaei màaaxb trảmalq giáveqk thậozgzt nhiềayhcu. Đtrxwếxzxun lúveqkc đhmxjópgxz, ngưghcpơmizbi nhấwvedt đhmxjdylanh sẽgwtw khópgxzc quỳpgxzcvdm trưghcphkmzc mặcrnht ta, cầqclsu ta tha thứpgxz.

Diệozgzp Đtrxwfvaei hung dữiikh buôwvedng ngoan thoạfvaei, phẩlatyy tay áveqko bỏjpki đhmxji.

Hắtrxwn lầqclsn nàaaxby, cũlatyng làaaxb ôwvedm kỳpgxz vọbiqyng rấwvedt lớhkmzn, cốvoziwvedn buồidien nôwvedn, bàaaxby ra mộgwtwt bộgwtw chiêxrnzu hiềayhcn đhmxjãemqxi sĩtrxw, đhmxjmwkd tranh thủtanf cuốvozii cùhzzwng, hi vọbiqyng cópgxz thểmwkd mờlemai chàaaxbo Giang Trầqclsn.

Hắtrxwn biếxzxut, sau khi Giang Trầqclsn cópgxz Thiêxrnzn Quếxzxu Quốvozic Sĩtrxw Lệozgznh, hắtrxwn làaaxb khôwvedng thểmwkdwvedng khai trấwvedn áveqkp.

Đtrxwãemqx khôwvedng thểmwkdwvedng khai trấwvedn áveqkp, khôwvedng bằcvdmng mờlemai chàaaxbo. Nếxzxuu nhưghcppgxz thểmwkd mờlemai chàaaxbo Giang Trầqclsn, Diệozgzp Đtrxwfvaei pháveqkt hiệozgzn, chỗonos tốvozit vưghcpllrtt xa chỗonos hỏjpking.

Chỗonos hỏjpking chỉlemapgxz mộgwtwt, cáveqki kia chíbqmfnh làaaxb trấwvedn an Càaaxbn Lam Bắtrxwc Cung cùhzzwng bọbiqyn ngưghcplemai Luậozgzt Vôwved Kỵxwgq.

Chỗonos tốvozit, lạfvaei đhmxjếxzxum cũlatyng đhmxjếxzxum khôwvedng hếxzxut.

Thếxzxu nhưghcpng màaaxb, Diệozgzp Đtrxwfvaei hắtrxwn tíbqmfnh toáveqkn sai rồidiei. Diệozgzp Đtrxwfvaei hắtrxwn, mặcrnhc dùhzzwpgxzveqkc loạfvaei ưghcpu thếxzxu, cópgxz bốvozii cảmalqnh hiểmwkdn hách, cópgxz trợllrt giúveqkp lớhkmzn, cáveqki kia thìhmxj thếxzxuaaxbo? Giang Trầqclsn căleman bảmalqn khôwvedng đhmxjmwkdaaxbo mắtrxwt.

Giang Trầqclsn lắtrxwc đhmxjqclsu:

- Khôwvedng biếxzxut cáveqki gọbiqyi làaaxb.

Đtrxwang muốvozin vàaaxbo cửhmxja, bỗonosng nhiêxrnzn bêxrnzn kia đhmxjưghcplemang, tiếxzxung vópgxz ngựhzzwa đhmxjáveqkt đhmxjáveqkt truyềayhcn đhmxjếxzxun, mộgwtwt ngưghcplemai mộgwtwt kỵxwgq, rấwvedt nhanh hưghcphkmzng Giang Trầqclsn chạfvaey vộgwtwi tớhkmzi.


- Giang huynh đhmxjozgz, nghe nópgxzi ngưghcpơmizbi bếxzxu quan tu luyệozgzn, hôwvedm nay xuấwvedt quan sao?

Ngưghcplemai tớhkmzi, xa xa chứpgxzng kiếxzxun Giang Trầqclsn, ngoắtrxwc tay kêxrnzu lêxrnzn.

- Đtrxwiềayhcn đhmxjôwved thốvozing?

Giang Trầqclsn chứpgxzng kiếxzxun ngưghcplemai tớhkmzi, làaaxb Long Nha vệozgz Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu.

Ngựhzzwa chạfvaey nhưghcp bay màaaxb đhmxjếxzxun, đhmxjếxzxun trưghcphkmzc cửhmxja, đhmxjgwtwt nhiêxrnzn Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu kéwvedo dârnvty cưghcpơmizbng mộgwtwt pháveqkt, ngựhzzwa lậozgzp tứpgxzc ngừkjqlng lạfvaei. Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu nhảmalqy xuốvozing, trựhzzwc tiếxzxup đhmxji lêxrnzn cùhzzwng Giang Trầqclsn hùhzzwng ôwvedm mộgwtwt cáveqki.

- Huynh đhmxjozgz, hơmizbn mộgwtwt tháveqkng khôwvedng thấwvedy, Tứpgxzghcpơmizbng tửhmxj rấwvedt nhớhkmz ngưghcpơmizbi a.

- Đtrxwiềayhcn đhmxjôwved thốvozing đhmxjưghcplemang làaaxbm quan rộgwtwng mởcvdm, xem ra gầqclsn đhmxjârnvty thu hoạfvaech khôwvedng nhỏjpki.

Giang Trầqclsn ha ha cưghcplemai nópgxzi.

- Còuntnn khôwvedng phảmalqi may mắtrxwn cópgxz ngưghcpơmizbi, lầqclsn trưghcphkmzc ngưghcpơmizbi nhưghcplemang cho ta cơmizb hộgwtwi thỉlemanh giáveqko Diệozgzp tháveqki phópgxz, trảmalqi qua Tháveqki Phópgxz đhmxjfvaei nhârnvtn chỉlema đhmxjiểmwkdm, ta cảmalqm giáveqkc mìhmxjnh ởcvdm trêxrnzn võsfro đhmxjfvaeo lạfvaei cópgxz chúveqkt tinh tiếxzxun, đhmxjãemqx lụqejac lọbiqyi đhmxjếxzxun biêxrnzn giớhkmzi nửhmxja bưghcphkmzc Tiêxrnzn cảmalqnh.

Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu vốvozin làaaxb Chârnvtn Khíbqmf cảmalqnh đhmxjlemanh phong, lụqejac lọbiqyi đhmxjếxzxun biêxrnzn giớhkmzi nửhmxja bưghcphkmzc Tiêxrnzn cảmalqnh, đhmxjârnvty chíbqmfnh làaaxb đhmxjgwtwt pháveqk rấwvedt cao.

- Đtrxwúveqkng rồidiei, đhmxjãemqx quêxrnzn nópgxzi cho ngưghcpơmizbi biếxzxut, Lălemang Thiêxrnzn Lýgjua, đhmxjãemqx đhmxjgwtwt pháveqkwvedng cùhzzwm xiềayhcng xíbqmfch, tấwvedn chứpgxzc Tiêxrnzn cảmalqnh nhấwvedt trọbiqyng thiêxrnzn rôwved̀i. Trong lúveqkc nhấwvedt thờlemai, thàaaxbnh đhmxjozgz tửhmxj kiệozgzt xuấwvedt nhấwvedt Càaaxbn Lam Nam Cung. Tiếxzxup theo Bảmalqo Thụqejawvedng côwvedng khai tuyểmwkdn bạfvaet, cơmizb hộgwtwi Lălemang Thiêxrnzn Lýgjua tiếxzxun vàaaxbo Bảmalqo Thụqejawvedng, làaaxb cựhzzwc lớhkmzn.

Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu nópgxzi lêxrnzn Lălemang Thiêxrnzn Lýgjua, cũlatyng hơmizbi cópgxz chúveqkt bộgwtwi phụqejac.

- Võsfro đhmxjfvaeo chi târnvtm củtanfa Lălemang Thiêxrnzn Lýgjua rấwvedt kiêxrnzn đhmxjdylanh, hắtrxwn đhmxjgwtwt pháveqk, ta mộgwtwt chúveqkt cũlatyng khôwvedng ngoàaaxbi ýgjua muốvozin.
Giang Trầqclsn cưghcplemai nópgxzi.

- Lầqclsn sau nhìhmxjn thấwvedy hắtrxwn, ngưghcpllrtc lạfvaei làaaxb phảmalqi chúveqkc mừkjqlng.

Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu cưghcplemai nópgxzi:

- Ta đhmxjãemqxpgxzi, cùhzzwng hắtrxwn chơmizbi lârnvtu, ngưghcpơmizbi sẽgwtw pháveqkt hiệozgzn, tuyệozgzt đhmxjvozii làaaxb bằcvdmng hữiikhu đhmxjáveqkng giáveqk kếxzxut giao. Hiệozgzn tạfvaei hắtrxwn luôwvedn nhắtrxwc tớhkmzi ngưghcpơmizbi, ai nópgxzi ngưghcpơmizbi nửhmxja cârnvtu khôwvedng tốvozit, hắtrxwn sẽgwtwhzzwng ngưghcplemai đhmxjópgxz liềayhcu mạfvaeng. Hai ngưghcplemai cáveqkc ngưghcpơmizbi, coi nhưghcpaaxb khôwvedng đhmxjáveqknh nhau thìhmxj khôwvedng quen biếxzxut rôwved̀i.

Giang Trầqclsn cưghcplemai cưghcplemai, gậozgzt gậozgzt đhmxjqclsu, lạfvaei hỏjpkii:

- Đtrxwúveqkng rồidiei, lãemqxo Đtrxwiềayhcn, lầqclsn nàaaxby ngưghcpơmizbi tìhmxjm ta, làaaxbpgxz chuyệozgzn gìhmxj?

Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu vỗonos tráveqkn mộgwtwt cáveqki:

- Nàaaxby, ngưghcpơmizbi nhìhmxjn ta xem, ngưghcpllrtc lạfvaei thiếxzxuu chúveqkt nữiikha quêxrnzn chíbqmfnh sựhzzw. Làaaxb nhưghcp thếxzxuaaxby, mưghcplemai ngàaaxby sau, nălemam nălemam mộgwtwt lầqclsn Mêxrnz Cảmalqnh Thu Liệozgzp sẽgwtw cửhmxjaaxbnh. Ngưghcpơmizbi cópgxz hứpgxzng thúveqk tham gia khôwvedng?

- Mêxrnz Cảmalqnh Thu Liệozgzp?

Giang Trầqclsn sữiikhng sờlema, đhmxjópgxzaaxbveqki gìhmxj?

Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu thấwvedy Giang Trầqclsn cópgxz chúveqkt mơmizb hồidie, biếxzxut rõsfro Giang Trầqclsn đhmxjếxzxun Thiêxrnzn Quếxzxughcpơmizbng Quốvozic thờlemai gian khôwvedng dàaaxbi, đhmxjvozii vớhkmzi Mêxrnz Cảmalqnh Thu Liệozgzp nàaaxby khảmalqlemang khôwvedng cópgxzwvedn tưghcpllrtng, nêxrnzn giảmalqi thíbqmfch nópgxzi:

- Mêxrnz Cảmalqnh Thu Liệozgzp, làaaxb việozgzc trọbiqyng đhmxjfvaei củtanfa Võsfro Giảmalq Thiêxrnzn Quếxzxughcpơmizbng Quốvozic, mỗonosi nălemam nălemam tổuvcj chứpgxzc mộgwtwt lầqclsn. Cơmizb hồidie tấwvedt cảmalqsfro Giảmalq Chârnvtn khíbqmf đhmxjfvaei sưghcp trởcvdmxrnzn, đhmxjayhcu sẽgwtw tham gia.

- Cópgxz chỗonos đhmxjcrnhc thùhzzwhmxj?


- Cópgxz! Mêxrnz cảmalqnh, làaaxb mộgwtwt đhmxjdylaa phưghcpơmizbng phi thưghcplemang kỳpgxz lạfvae. Cửhmxja vàaaxbo củtanfa nópgxz, chỉlemapgxz Bảmalqo Thụqejawvedng mớhkmzi cópgxz tọbiqya đhmxjgwtw. Nhưghcpng màaaxb, mặcrnhc dùhzzwpgxz đhmxjưghcpllrtc tọbiqya đhmxjgwtw, Bảmalqo Thụqejawvedng cũlatyng khôwvedng phảmalqi muốvozin mởcvdm ra, liềayhcn cópgxz thểmwkd mởcvdm ra. đhmxjayhcu làaaxbveqkch nălemam nălemam, mêxrnz cảmalqnh nàaaxby mớhkmzi mởcvdm ra mộgwtwt lầqclsn. Thờlemai gian mởcvdm ra làaaxb mộgwtwt tháveqkng. Mộgwtwt tháveqkng sau, mêxrnz cảmalqnh kia sẽgwtw biếxzxun mấwvedt. Nếxzxuu nhưghcp trong mộgwtwt tháveqkng thờlemai gian, khôwvedng thểmwkd từkjql trong mêxrnz cảmalqnh đhmxji ra, vậozgzy thìhmxjtrxwnh viễveqkn ra khôwvedng đhmxjưghcpllrtc rôwved̀i.

- Vĩtrxwnh viễveqkn?

- Đtrxwúng.

Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu kiêxrnzn đhmxjdylanh gậozgzt đhmxjqclsu.

- Làaaxbtrxwnh viễveqkn.

- Khôwvedng phảmalqi nălemam nălemam cópgxz thểmwkd mởcvdm ra mộgwtwt lầqclsn sao? Luôwvedn luôwvedn cópgxz khảmalqlemang còuntnn sốvozing a?

Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu cưghcplemai nópgxzi:

- Tuyệozgzt khôwvedng cópgxz khảmalqlemang. Bởcvdmi vìhmxj, khôwvedng gian mêxrnz cảmalqnh, mỗonosi mộgwtwt lầqclsn đhmxjayhcu bấwvedt đhmxjidieng. Mêxrnz cảmalqnh hiệozgzn thếxzxucvdm Thiêxrnzn Quếxzxughcpơmizbng Quốvozic mấwvedy trălemam nălemam, còuntnn chưghcpa từkjqlng xuấwvedt hiệozgzn lặcrnhp lạfvaei. Nópgxzi cáveqkch kháveqkc, mỗonosi mộgwtwt lầqclsn mêxrnz cảmalqnh xuấwvedt hiệozgzn, kỳpgxz thậozgzt đhmxjayhcu làaaxb thếxzxu giớhkmzi bấwvedt đhmxjidieng.

- A?

Giang Trầqclsn ngưghcpllrtc lạfvaei làaaxbpgxz chúveqkt tòuntnuntn, hắtrxwn khôwvedng nghĩtrxw tớhkmzi, ởcvdm đhmxjdylaa phưghcpơmizbng nhỏjpki nhưghcp Thiêxrnzn Quếxzxughcpơmizbng Quốvozic, vârnvṭy mà sẽgwtwpgxz loạfvaei khôwvedng gian đhmxjgwtwc lậozgzp nàaaxby, hơmizbn nữiikha còuntnn làaaxb khôwvedng gian đhmxjgwtwc lậozgzp lưghcpu đhmxjgwtwng.

Giang Trầqclsn tựhzzw nhiêxrnzn biếxzxut rõsfro, cáveqki gọbiqyi làaaxbxrnz cảmalqnh nàaaxby, nhấwvedt đhmxjdylanh làaaxb khe hởcvdmcvdm giữiikha cáveqkc vịdyla diệozgzn, hoặcrnhc làaaxb vịdyla diệozgzn trọbiqyng đhmxjiệozgzp, hoặcrnhc làaaxb mộgwtwt íbqmft tháveqkc loạfvaen giữiikha cáveqkc vịdyla diệozgzn.

Loạfvaei khôwvedng gian nàaaxby vậozgzn chuyểmwkdn, đhmxjayhcu rấwvedt cópgxzbqmfnh quy luậozgzt.

- Mêxrnz Cảmalqnh Thu Liệozgzp nàaaxby, nghe tựhzzwa hồidiepgxz chúveqkt ýgjua tứpgxz. Ta hôwvedm nay, lýgjua luậozgzn đhmxjqclsy bụqejang, thiếxzxuu đhmxjúveqkng làaaxb thựhzzwc tếxzxu. Mêxrnz Cảmalqnh Thu Liệozgzp, hiểmwkdn nhiêxrnzn làaaxb mộgwtwt cơmizb hộgwtwi thíbqmf luyệozgzn.


Giang Trầqclsn nghĩtrxw tớhkmzi đhmxjârnvty, hỏjpkii:

- Lãemqxo Đtrxwiềayhcn, Mêxrnz Cảmalqnh Thu Liệozgzp nàaaxby, báveqko danh nhưghcp thếxzxuaaxbo?

Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu nghe xong, đhmxjfvaei hỉlema:

- Ngưghcpơmizbi muốvozin tham gia? Nếxzxuu ngưghcpơmizbi muốvozin tham gia, sựhzzwhmxjnh báveqko danh, khôwvedng cầqclsn ngưghcpơmizbi quan târnvtm, Tứpgxzghcpơmizbng tửhmxj sẽgwtw giúveqkp ngưghcpơmizbi làaaxbm.

- A? Ngưghcplemai bìhmxjnh thưghcplemang khôwvedng cópgxzveqkch nàaaxbo tựhzzwhmxjnh báveqko danh sao?

Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu cưghcplemai khổuvcj:

- Chỉlemapgxz đhmxjozgz tửhmxj Nhịdyla phẩlatym quýgjua tộgwtwc trởcvdmxrnzn, mớhkmzi cópgxzghcpveqkch tham gia. Ngưghcplemai cópgxzghcpveqkch tham gia, đhmxjidieng thờlemai cópgxz thểmwkd đhmxjfvaet đhmxjưghcpllrtc mộgwtwt íbqmft danh ngạfvaech tùhzzwy thârnvtn. Cáveqki nàaaxby cùhzzwng tham gia thọbiqy yếxzxun Diệozgzp lãemqxo gia tửhmxj khôwvedng sai biệozgzt lắtrxwm. Bấwvedt quáveqk, Mêxrnz Cảmalqnh Thu Liệozgzp nàaaxby, so vớhkmzi thọbiqy yếxzxun củtanfa lãemqxo gia tửhmxjaaxbng hơmizbn. Mỗonosi mộgwtwt lầqclsn, chíbqmf íbqmft cópgxz mấwvedy ngàaaxbn ngưghcplemai tham gia.

- Nhiềayhcu nhưghcp vậozgzy?

Đtrxwiềayhcn Thiệozgzu gậozgzt gậozgzt đhmxjqclsu:

- Ngưghcpơmizbi ngẫgyfem lạfvaei, nhiềayhcu vưghcpơmizbng tửhmxj, đhmxjozgz tửhmxjghcpơmizbng côwvedng đhmxjfvaei thầqclsn, đhmxjozgz tửhmxj chưghcp hầqclsu cáveqkc nơmizbi, còuntnn cópgxzveqkc loạfvaei thếxzxu lựhzzwc lớhkmzn nhưghcp vậozgzy. Danh ngạfvaech thậozgzt sựhzzw khôwvedng íbqmft.

- Bảmalqo Thụqejawvedng cópgxz pháveqki đhmxjozgz tửhmxj tham gia khôwvedng?

Giang Trầqclsn càaaxbng hiếxzxuu kỳpgxzaaxb đhmxjiểmwkdm nàaaxby.

- Nộgwtwi Môwvedn Đtrxwozgz Tửhmxj Bảmalqo Thụqejawvedng, làaaxb sẽgwtw khôwvedng tham gia. Chỉlemapgxz nhữiikhng Ngoạfvaei Môwvedn Đtrxwozgz Tửhmxj nhưghcp Tứpgxz đhmxjfvaei đhmxjfvaeo tràaaxbng, mớhkmzi cópgxz thểmwkd tham gia Mêxrnz Cảmalqnh Thu Liệozgzp.

Giang Trầqclsn giậozgzt mìhmxjnh, nguyêxrnzn lai Tứpgxz đhmxjfvaei đhmxjfvaeo tràaaxbng, chỉlemapgxz thểmwkd coi làaaxb ngoạfvaei môwvedn củtanfa Bảmalqo Thụqejawvedng. Còuntnn ởcvdm Bảmalqo Thụqejawvedng tu luyệozgzn, mớhkmzi tíbqmfnh toáveqkn làaaxb Nộgwtwi Môwvedn Đtrxwozgz Tửhmxj.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.