Độc Tôn Tam Giới

Chương 31 : Câu Ngọc công chúa tâm lý mâu thuẫn 1

    trước sau   
Giang Trầojptn phảttjqng phấrzmyt chứfbrqng kiếrtjkn vôpqdw sốmmnb giàspioy nhỏdofjcwpwdfxeng mìdcllnh bay tớdfxei, ngưcwpwơvepf̀i đidslưcwpẃng đidslânppòu cùmnldng nhịmglt đidslưcwpwơvepfng gia Tiềkbklm Long thi hộcxxqi đidslkbklu hậtgbgn mìdcllnh, trêrtjkn Tiềkbklm Long thi hộcxxqi, khôpqdwng đidslmzvj cho hắbdbkn khónofr khăfihdn, cónofr ngưcwpwlcdii tin sao?

Phiềkbkln muộcxxqn trong chốmmnbc lácxxqt, Giang Trầojptn mớdfxei sợidklfihdi hỏdofji:

– Côpqdwpqdw ngưcwpwơvepfi, chắbdbkc cónofr lẽeijc khôpqdwng mang thùmnld a?

– Hìdclldcll, nàspiong rấrzmyt thưcwpwơvepfng ta. Đtwnlmmnbi vớdfxei ngưcwpwlcdii khácxxqc mang thùmnld hay khôpqdwng, Chỉbliy Nhưcwpwidklc cũhmllng khôpqdwng biếrtjkt! Giang Trầojptn ca ca, ngưcwpwơvepfi đidslpkkfng sợidkl, cónofr rảttjqnh ta giúmvddp ngưcwpwơvepfi cầojptu tìdcllnh.

– Hừpkkf, ai cầojptu tìdcllnh đidslkbklu vôpqdw dụttjqng. Giang Trầojptn! Giang Hãfihdn Hầojptu truyềkbkln nhânppon, giai đidsloạoudmn trưcwpwdfxec khảttjqo hạoudmch thàspionh títtjqch kếrtjk cuốmmnbi, ba hạoudmng trụttjq cộcxxqt khảttjqo hạoudmch trưcwpwdfxec mắbdbkt toàspion bộcxxq khôpqdwng cónofr thôpqdwng qua!

rtjkn cạoudmnh hòlxrln non bộcxxq, Cânppou Ngọtwnlc côpqdwng chúmvdda thay đidslzxdii mộcxxqt thânppon cung trang vàspiong nhạoudmt, khôpqdwng biếrtjkt lúc nào lạoudmi xuấrzmyt hiệorytn.


Mang trêrtjkn mặpaoct vàspioi phầojptn cưcwpwlcdii lạoudmnh:

– Giang Trầojptn, ngưcwpwơvepfi thậtgbgt đidslúmvddng làspio cựkzdac phẩkuram a.

nofrnppou lợidkln chếrtjkt khôpqdwng sợidklcwpwdfxec nónofrng. Chuyệorytn cho tớdfxei bânppoy giờlcdi, Giang Trầojptn chỉbliynofr thểmzvj mặpaocc kệoryt:

– Nhưcwpw thếrtjkspioo? Ngưcwpwơvepfi muốmmnbn trảttjq đidslũhmlla ta sao?

– Trảttjq đidslũhmlla?

Khónofre miệorytng Cânppou Ngọtwnlc vẽeijc ra mộcxxqt tia cưcwpwlcdii lạoudmnh.

– Ngưcwpwơvepfi bânppoy giờlcdi ngay cảttjqcwpwcxxqch đidslmzvj cho ta trảttjq đidslũhmlla cũhmllng khôpqdwng cónofr, chờlcdi ngưcwpwơvepfi cónofr bảttjqn lĩbrovnh tiếrtjkn vàspioo khảttjqo hạoudmch cuốmmnbi cùmnldng nhấrzmyt, lạoudmi lo lắbdbkng loạoudmi sựkzdadcllnh nàspioy a.

Đtwnlúmvddng vậtgbgy, ngay cảttjq khảttjqo hạoudmch trụttjq cộcxxqt cũhmllng qua khôpqdwng đidslưcwpwidklc, Cânppou Ngọtwnlc côpqdwng chúmvdda thânppon làspio ngưcwpwlcdii phụttjq trácxxqch đidsloryt nhấrzmyt, khôpqdwng bỏdofj xuốmmnbng đidslưcwpwidklc tưcwpw thácxxqi đidsli chèkzdan érzmyp a.

– Ha ha, nữuqnl nhânppon ngu xuẩkuran nàspioy, quácxxq coi thưcwpwlcding bổzxdin thiếrtjku gia rôpqdẁi.

Giang Trầojptn biếrtjkt rõttjq, ởkura trong nộcxxqi tânppom Cânppou Ngọtwnlc, chắbdbkc hẳoudmn đidslãfihd đidslem mìdcllnh cùmnldng sácxxqu chữuqnl “khôpqdwng họtwnlc vấrzmyn khôpqdwng nghềkbkl nghiệorytp” nàspioy phủspiortjkn rôpqdẁi.

Đtwnlang muốmmnbn nónofri gìdcll đidslónofr, bỗspiong nhiêrtjkn bêrtjkn ngoàspioi truyềkbkln đidslếrtjkn tiếrtjkng bưcwpwdfxec chânppon ầojptm ĩbrov, làspio Ngọtwnla Dưcwpwơvepfng Thạoudmch đidslưcwpwidklc vậtgbgn chuyểmzvjn đidslếrtjkn.

Giang Trầojptn vẫkzday vẫkzday tay, đidslmmnbi vớdfxei Cânppou Ngọtwnlc côpqdwng chúmvdda nónofri:

– Cácxxqi kia, Cânppou Ngọtwnlc đidslúmvddng khôpqdwng? Nghe Chỉbliy Nhưcwpwidklc côpqdwng chúmvdda nónofri, ngưcwpwơvepfi rấrzmyt yêrtjku thưcwpwơvepfng nàspiong. Ta chỉbliy hỏdofji ngưcwpwơvepfi, sựkzdadcllnh hậtgbgu cung nàspioy, ngưcwpwơvepfi cónofrspiom chủ đidslưcwpwidklc hay khôpqdwng?


– Nhưcwpw thếrtjkspioo?

nppou Ngọtwnlc lạoudmnh lùmnldng hỏdofji.

– Làspiom đidslưcwpwidklc chủ, thìdcll đidslem kiếrtjkn trúmvddc trong vòlxrlng trăfihdm mérzmyt quanh khuêrtjk phòlxrlng Chỉbliy Nhưcwpwidklc côpqdwng chúmvdda dỡidkl xuốmmnbng cho ta, gặpaocp núi thìdcll hủspioy, gặpaocp nưcwpwdfxec thìdcll lấrzmyp.

– Còlxrln cónofr, mờlcdii côpqdwng tưcwpwidklng tốmmnbt nhấrzmyt, đidslem khốmmnbi Ngọtwnla Dưcwpwơvepfng Thạoudmch lớdfxen nhấrzmyt nàspioy, tạoudmc thàspionh giưcwpwlcding đidslácxxq, cho Chỉbliy Nhưcwpwidklc côpqdwng chúmvdda ngủspio. Tốmmnbt nhấrzmyt làspio ngủspio trầojptn.

Giang Trầojptn khôpqdwng thèkzdam đidslmzvj ýaiem trêrtjkn trácxxqn Cânppou Ngọtwnlc côpqdwng chúmvdda cónofr mộcxxqt đidsloudmo hắbdbkc tuyếrtjkn, tiếrtjkp tụttjqc nónofri.

– Còlxrln lạoudmi tácxxqm khốmmnbi Ngọtwnla Dưcwpwơvepfng Thạoudmch, theo nhưcwpw bảttjqn vẽeijc củspioa ta, toàspion bộcxxq bầojpty đidslpaoct tốmmnbt, lầojptn sau ta lạoudmi đidslếrtjkn làspiom mộcxxqt íttjqt an bàspioi khácxxqc.

– Còlxrln cónofr, tiểmzvju nha đidslojptu Chỉbliy Nhưcwpwidklc, nhữuqnlng túmvddi thơvepfm nàspioy, làspio ta chếrtjkcxxqc cho ngưcwpwơvepfi, ta đidslem Long Cốmmnbt Chíttjqcwpwơvepfng Thảttjqo đidsloạoudmn thàspionh chíttjqn đidsloạoudmn, làspiom chíttjqn cácxxqi túmvddi thơvepfm. Ngưcwpwơvepfi tùmnldy thânppon đidsleo mộcxxqt cácxxqi, ởkura đidslmglta phưcwpwơvepfng ngưcwpwơvepfi thưcwpwlcding xuyêrtjkn xuấrzmyt hiệorytn, đidslpaoct mộcxxqt hai cácxxqi. Tuy Long Cốmmnbt Chíttjqcwpwơvepfng Thảttjqo rácxxqc rưcwpwkurai mộcxxqt chúmvddt, nhưcwpwng cũhmllng miễmcoen cưcwpwidklng đidslspiopqdẁi. Nónofr sinh ra dưcwpwơvepfng khíttjq, cónofr thểmzvj uẩkuran dưcwpwidklng kinh mạoudmch củspioa ngưcwpwơvepfi.

– Mặpaoct khácxxqc,《 Dưcwpwơvepfng Thầojptn Nhậtgbgp Khiếrtjku Đtwnlhmll 》nàspioy làspio mộcxxqt đidsloạoudmn khẩkurau quyếrtjkt, ngưcwpwơvepfi dụttjqng tânppom minh tưcwpwkurang, có thêrtjk̉ trợidkl giúmvddp cơvepf thểmzvj ngưcwpwơvepfi sinh sôpqdwi dưcwpwơvepfng khíttjq.

– Tạoudmm thờlcdii chỉbliynofr nhữuqnlng biệorytn phácxxqp nàspioy, trưcwpwdfxec ổzxdin đidslmgltnh tìdcllnh huốmmnbng củspioa ngưcwpwơvepfi nónofri sau. Nhớdfxe kỹdcll, chiếrtjku ta nónofri xửvrxkaiem, khôpqdwng thểmzvj tu luyệorytn nữuqnla. Nếrtjku khôpqdwng, hậtgbgu quảttjq thiếrtjkt tưcwpwkurang khôpqdwng chịmgltu nổzxdii.

Giang Trầojptn chỉbliy đidsliểmzvjm giang sơvepfn, rấrzmyt cónofr phong phạoudmm đidsloudmi sưcwpw. Phen cửvrxk đidslcxxqng nàspioy, lạoudmi lừpkkfa gạoudmt Cânppou Ngọtwnlc côpqdwng chúmvdda ngânppoy ngẩkuran cảttjq ngưcwpwlcdii.

nofri xong nhữuqnlng thứfbrqspioy, Giang Trầojptn cũhmllng khôpqdwng cho Cânppou Ngọtwnlc cơvepf hộcxxqi lêrtjkn tiếrtjkng, vỗspio vỗspio tay ácxxqo, nghêrtjknh ngang bưcwpwơvepf́c đidsli.

Chờlcdi Giang Trầojptn chuẩkuran bịmglt ly khai, nàspiong mớdfxei kịmgltp phảttjqn ứfbrqng, hừpkkfnofri:

– Giang Trầojptn, ngưcwpwơvepfi ngay cảttjq ba hạoudmng khảttjqo hạoudmch trụttjq cộcxxqt cũhmllng khôpqdwng thôpqdwng qua đidslưcwpwidklc, dựkzdaa vàspioo cácxxqi gìdcll đidslmzvj cho chúmvddng ta nghe lờlcdii ngưcwpwơvepfi?


Ámvddnh mắbdbkt Giang Trầojptn lẫkzdam liệorytt, thânppon hìdcllnh dừpkkfng lạoudmi, nhưcwpwng khôpqdwng quay đidslojptu nónofri:

– Nếrtjku nhưcwpw ngưcwpwơvepfi thậtgbgt sựkzdartjku ngưcwpwơvepfi chấrzmyt nữuqnl, ngưcwpwơvepfi liềkbkln nghe theo. Nếrtjku nhưcwpw ngưcwpwơvepfi muốmmnbn nàspiong chếrtjkt sớdfxem mộcxxqt chúmvddt, vậtgbgy thìdcll nhưcwpw vừpkkfa rồhmlli cùmnldng nàspiong tu luyệorytn.

Khôpqdwng thểmzvj khôpqdwng nónofri, Giang Trầojptn rấrzmyt cónofr tiềkbklm lựkzdac làspiom thầojptn côpqdwn. Hắbdbkn ngôpqdwn ngữuqnl nghiêrtjkm nghịmglt nhưcwpw vậtgbgy, phốmmnbi hợidklp khíttjq tràspiong khôpqdwng giậtgbgn tựkzda uy, vânppọy mà nhânppon vậtgbgt quyềkbkln lựkzdac nhưcwpwnppou Ngọtwnlc côpqdwng chúmvdda, khốmmnbng chếrtjk vậtgbgn mệorytnh tấrzmyt cảttjq đidsloudmi chưcwpw hầojptu trong Tiềkbklm Long thi hộcxxqi, trong lúmvddc nhấrzmyt thờlcdii lạoudmi khôpqdwng cónofr lựkzdac lưcwpwidklng phảttjqn bácxxqc.

Thẳoudmng đidslếrtjkn nhìdclln xem bónofrng lưcwpwng Giang Trầojptn biếrtjkn mấrzmyt, Cânppou Ngọtwnlc mớdfxei giậtgbgt mìdcllnh phụttjqc hồhmlli tinh thầojptn lạoudmi:

– Tiểmzvju tửvrxk cuồhmllng vọtwnlng nàspioy, tứfbrqc chếrtjkt ta rồhmlli!

Đtwnlôpqdwng Phưcwpwơvepfng Chỉbliy Nhưcwpwidklc cưcwpwlcdii nónofri:

– Côpqdwpqdw, kỳpkkf thậtgbgt Giang Trầojptn ca ca rấrzmyt thiệorytn lưcwpwơvepfng. Ngưcwpwơvepfi hãfihdy nghe ta nónofri, ngàspioy đidslónofr Tếrtjk Thiêrtjkn Đtwnloudmi Đtwnliểmzvjn. . .

Chờlcdi Đtwnlôpqdwng Phưcwpwơvepfng Chỉbliy Nhưcwpwidklc đidslem chuyệorytn phácxxqt sinh gầojptn đidslânppoy mộcxxqt năfihdm mộcxxqt mưcwpwlcdii nónofri rõttjq, biểmzvju lộcxxq trêrtjkn mặpaoct Cânppou Ngọtwnlc côpqdwng chúmvdda lạoudmi phong phúmvddpqdẁi.

– Khôpqdwng nghĩbrov tớdfxei ta ly khai vưcwpwơvepfng đidslôpqdw khôpqdwng đidslếrtjkn mộcxxqt thácxxqng, vânppọy mà vưcwpwơvepfng đidslôpqdw đidslãfihd xảttjqy ra nhiềkbklu chuyệorytn nhưcwpw vậtgbgy?

nppou Ngọtwnlc nghe nónofri Giang Trầojptn bịmglt trưcwpwidklng đidslácxxqnh, chếrtjkt màspio phụttjqc sinh, nhânppon họtwnla đidslbdbkc phúmvddc, nhậtgbgn đidslưcwpwidklc Thầojptn linh phónofr thácxxqc, trong lúmvddc nhấrzmyt thờlcdii biểmzvju lộcxxq phứfbrqc tạoudmp rấrzmyt nhiềkbklu.

nppou Ngọtwnlc côpqdwng chúmvdda xuấrzmyt thânppon đidslếrtjkcwpwơvepfng gia, làspiokura trong cảttjqcwpwơvepfng đidslôpqdw, tồhmlln tạoudmi tầojptm mắbdbkt tưcwpwơvepfng đidslmmnbi cao. Chíttjqcwpwdfxeng cùmnldng tầojptm mắbdbkt củspioa nàspiong, mộcxxqt mựkzdac đidslkbklu khôpqdwng cónofr dừpkkfng lạoudmi ởkura trong quốmmnbc gia.

dcll thếrtjk, nàspiong tậtgbgn sứfbrqc tu luyệorytn, lậtgbgp chíttjq thôpqdwng qua tu luyệorytn võttjq đidsloudmo, đidsli thăfihdm dòlxrl thếrtjk giớdfxei càspiong rộcxxqng rãfihdi, càspiong đidslpaocc sắbdbkc.

Chíttjqnh làspio bởkurai vìdcll tầojptm mắbdbkt cao, cho nêrtjkn đidslmmnbi vớdfxei chuyệorytn Thầojptn linh phónofr thácxxqc, nàspiong so vớdfxei ngưcwpwlcdii bìdcllnh thưcwpwlcding lýaiem giảttjqi càspiong nhiềkbklu mộcxxqt íttjqt. Nếrtjku nhưcwpwnofri ngưcwpwlcdii bìdcllnh thưcwpwlcding làspiocxxqn títtjqn bácxxqn nghi, nhưcwpw vậtgbgy sau khi nàspiong nghe xong, íttjqt nhấrzmyt làspio tin bảttjqy thàspionh.

– Mộcxxqt thiếrtjku niêrtjkn mưcwpwlcdii mấrzmyy tuổzxdii, ởkuracwpwdfxei vộcxxqi vàspiong, làspio khôpqdwng thểmzvjspioo lậtgbgp ra nhiềkbklu đidsliểmzvjn cốmmnb nhưcwpw vậtgbgy. Nhấrzmyt làspio mẹnuqy con Chỉbliy Nhưcwpwidklc sinh ra vàspioo ngàspioy Thiêrtjkn Cẩkurau Thựkzdac Nhậtgbgt, loạoudmi cơvepf mậtgbgt Vưcwpwơvepfng thấrzmyt nàspioy, cho tớdfxei bânppoy giờlcdi đidslkbklu chưcwpwa từpkkfng lộcxxq ra. Thácxxqi Âkuram Chi Thểmzvj, Thácxxqi Âkuram chi sácxxqt?

nppom tìdcllnh củspioa Cânppou Ngọtwnlc côpqdwng chúmvdda cónofr chút phứfbrqc tạoudmp, Đtwnlôpqdwng Phưcwpwơvepfng Chỉbliy Nhưcwpwidklc làspio chấrzmyt nữuqnlspiong thưcwpwơvepfng yêrtjku nhấrzmyt, từpkkf nhỏdofjspiospiong nhìdclln Chỉbliy Nhưcwpwidklc lớdfxen lêrtjkn.

spiong mộcxxqt mựkzdac nghĩbrov, đidslânppoy làspio thểmzvj yếrtjku sinh nhiềkbklu bệorytnh, cho nêrtjkn kiêrtjkn trìdcll muốmmnbn Đtwnlôpqdwng Phưcwpwơvepfng Chỉbliy Nhưcwpwidklc tu luyệorytn võttjq đidsloudmo, mặpaocc dùmnld tu luyệorytn khôpqdwng ra thàspionh quảttjq, cưcwpwlcding thânppon kiệorytn thểmzvjhmllng đidslưcwpwidklc a?

Thếrtjk nhưcwpwng màspio, hôpqdwm nay Giang Trầojptn ậtgbgp xuốmmnbng môpqdẉt chânppòu thốmmnbng mạoudm, đidslmzvj cho Cânppou Ngọtwnlc kiêrtjkn trìdcllspioi chụttjqc năfihdm, đidslcxxqt nhiêrtjkn sinh ra mộcxxqt tia dao dộcxxqng.

– Chẳoudmng lẽeijc ta thậtgbgt sựkzda sai rồhmlli? Ta vìdcll Chỉbliy Nhưcwpwidklc làspiom hếrtjkt thảttjqy, khôpqdwng chỉbliy khôpqdwng cónofr giúmvddp, ngưcwpwidklc lạoudmi còlxrln hạoudmi nàspiong?

– Thầojptn linh phónofr thácxxqc? Loạoudmi sựkzdadcllnh nàspioy, ta nêrtjkn tin tưcwpwkurang sao?

Trong nộcxxqi tânppom Cânppou Ngọtwnlc côpqdwng chúmvdda rấrzmyt mânppou thuẫkzdan, nàspiong đidslưcwpwơvepfng nhiêrtjkn hi vọtwnlng Đtwnlôpqdwng Phưcwpwơvepfng Chỉbliy Nhưcwpwidklc tốmmnbt. Thếrtjk nhưcwpwng màspiospiong lạoudmi sợidkl vạoudmn nhấrzmyt gặpaocp thầojptn côpqdwn lừpkkfa đidslttjqo, chẳoudmng phảttjqi làspio hạoudmi Chỉbliy Nhưcwpwidklc sao?

mvddc nàspioy, thácxxqi giácxxqm Hạoudm Đtwnlìdcllnh đidslãfihd mang theo mộcxxqt nhónofrm ngưcwpwlcdii, đidsli tớdfxei phụttjq cậtgbgn.

– Hai vịmgltpqdwng chúmvdda, tạoudmi đidslânppoy nêrtjkn hủspioy hay khôpqdwng hủspioy? Nôpqdwspioi xin côpqdwng chúmvdda hạoudm chỉbliy.

nppou Ngọtwnlc côpqdwng chúmvdda ngắbdbkm nhìdclln bốmmnbn phíttjqa, trong hai tròlxrlng mắbdbkt tinh xảttjqo, cónofrspioi phầojptn do dựkzda. Lạoudmi nhìdclln Đtwnlôpqdwng Phưcwpwơvepfng Chỉbliy Nhưcwpwidklc mộcxxqt chúmvddt, trong ácxxqnh mắbdbkt tiểmzvju nha đidslojptu nàspioy, ngưcwpwidklc lạoudmi tràspion đidslojpty kíttjqch đidslcxxqng, hiểmzvjn nhiêrtjkn đidslmmnbi vớdfxei Giang Trầojptn tràspion đidslojpty tin tưcwpwkurang.

– Hủspioy đidsli!

nppou Ngọtwnlc nónofri ra hai chữuqnlspioy, ngay cảttjqdcllnh cũhmllng cảttjqm thấrzmyy cónofr chút khónofrnofr thểmzvj tin. Tạoudmi sao phảttjqi hủspioy đidsli? Tạoudmi sao phảttjqi nghe tiểmzvju tửvrxk thúmvddi kia? Chẳoudmng lẽeijc thậtgbgt sựkzda bịmglt hắbdbkn hùmnld dọtwnla sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.