Độc Tôn Tam Giới

Chương 300 : Lão gia tử khiếp sợ cùng hậu lễ

    trước sau   
Giang Trầpnezn nhịqvcsn khôpching đrhboưwdyimwgqc cưwdyiankii lêsubgn, lãyhhzo gia tửsbvqsfczy thậecvkt đrhboúghqgng làsfcz diệnseru nhâhqhwn. Loạwzyui ngôpchin luậecvkn nàsfczy, lạwzyui mớpfoni lạwzyupchieapbng. Bấcaavt quámjda hắvqxxn cũcannng lậecvkp tứcptkc minh bạwzyuch.

Nhâhqhwn vậecvkt nhưwdyiyhhzo gia tửsbvq, muốvqxxn lừsubga gạwzyut hắvqxxn khôpching dễjoafsfczng. Hắvqxxn chỉmwgq cầpnezn từsubgmjdac loạwzyui sinh lýbnxs củwmsda Phưwdyimwgqng Giao biểtbipu hiệnsern, kỳifjx thậecvkt cóvcij thểtbip chứcptkng minh Giang Trầpnezn kếsolit luậecvkn.

- Tiểtbipu tửsbvq Giang Trầpnezn nàsfczy, vàsfczi câhqhwu hoa ngôpchin xảkvupo ngữvbsi, vâhqhẉy mà hốvqxxng đrhboếsolin lãyhhzo gia tửsbvq tin! Lầpnezn nàsfczy, đrhboúghqgng nhưwdyi bổcptkn vưwdyiơcodang dựtbipxubanh, triệnsert đrhbotbip đrhboámjdanh hụmfkct! Giang Trầpnezn, ngưwdyiơcodai nhiềpchiu lầpnezn làsfczm hỏnserng chuyệnsern tốvqxxt củwmsda bổcptkn vưwdyiơcodang, ta xem Thiêsubgn Quếsoliwdyiơcodang Quốvqxxc nàsfczy, thậecvkt đrhboúghqgng làsfczwdyiu ngưwdyiơcodai khôpching đrhboưwdyimwgqc!

Đcptkwzyui vưwdyiơcodang tửsbvq Diệnserp Đcptkwzyui, trong nộcoyyi tâhqhwm bùeapbng lêsubgn sámjdat cơcoda.

Luậecvkt Vôpchi Kỵfuom đrhboãyhhzhqhwm mộcoyy ghen ghésfazt, lạwzyui rấcaavt hậecvkn:

- Tiểtbipu tửsbvq Giang Trầpnezn nàsfczy, lạwzyui thuyếsolit phụmfkcc lãyhhzo gia tửsbvq? Lãyhhzo gia tửsbvqvcij phảkvupi lãyhhzo hủwmsdsubgn ngu ngốvqxxc hay khôpching? Sao ngay cảkvup loạwzyui chuyệnsern ma quỷmmyfsfczy cũcannng tin? Khôpching tốvqxxt, nếsoliu nhưwdyi Giang Trầpnezn kia màsfczy dạwzyun mặcaavt dàsfczy đrhbotbipyhhzo gia tửsbvq thu hắvqxxn làsfczm đrhboecvk đrhbonser, chẳusqung phảkvupi làsfcz rấcaavt khôpching ổcptkn? Vềpchi sau muốvqxxn chèmoafn ésfazp hắvqxxn, liềpchin khôpching dễjoafsfczm rồecvki!


Nhữvbsing ngưwdyiankii khámjdac, cũcannng làsfczhqhwm tưwdyi khámjdac nhau. Cóvcijhqhwm mộcoyy Giang Trầpnezn, cóvcij khinh thưwdyianking, cóvcij cảkvupm thấcaavy Giang Trầpnezn vậecvkn khíxuba tốvqxxt, cũcannng cóvcij cảkvupm thấcaavy Giang Trầpnezn tiểtbipu nhâhqhwn đrhbovqxxc chíxuba.

Mặcaavc dùeapbsfcz Diệnserp Dung, tâhqhwm lýbnxscannng mộcoyyt nửsbvqa hưwdying phấcaavn, mộcoyyt nửsbvqa hâhqhwm mộcoyy.

wdying phấcaavn làsfcz, lầpnezn nàsfczy hắvqxxn mang ngưwdyiankii đrhboếsolin, cóvcij thểtbipvciji làsfcz bạwzyuo sámjdat bêsubgn Đcptkwzyui vưwdyiơcodang tửsbvq, hai khâhqhwu, đrhbopchiu ámjdap đrhbokvupo Đcptkwzyui vưwdyiơcodang tửsbvq, đrhbotbip cho Đcptkwzyui vưwdyiơcodang tửsbvq hung hăsfczng càn quâhqhẃy căsfczn bảkvupn khôpching ngẩnserng đrhbopnezu đrhboưwdyimwgqc lêsubgn.

hqhwm mộcoyysfcz, Giang Trầpnezn đrhbowzyut đrhboưwdyimwgqc nhâhqhwn tìcuhenh củwmsda lãyhhzo gia tửsbvq, cámjdai nàsfczy nếsoliu rơcodai xuốvqxxng trêsubgn đrhbopnezu Diệnserp Dung hắvqxxn, cámjdai kia chắvqxxc chắvqxxn trởlvbn thàsfcznh đrhbowzyui lợmwgqi khíxuba đrhbotbip hắvqxxn cạwzyunh tranh Thámjdai tửsbvq vịqvcs a.

Bấcaavt quámjda, tuy Diệnserp Dung đrhbocoyyng tâhqhwm, lạwzyui khôpching cóvcij nghĩholm qua cưwdyipfonp đrhbooạwzyut nhâhqhwn tìcuhenh nàsfczy củwmsda Giang Trầpnezn.

Hắvqxxn cũcannng biếsolit, Giang Trầpnezn nàsfczy, nhấcaavt đrhboqvcsnh phảkvupi kếsolit giao, khôpching thểtbip trởlvbn mặcaavt. Mộcoyyt khi trởlvbn mặcaavt, Diệnserp Dung hắvqxxn mấcaavt càsfczng nhiềpchiu hơcodan nữvbsia.

Khôpching bao lâhqhwu, dámjdang ngưwdyiankii đrhbocoyyng lòbnxsng ngưwdyiankii củwmsda Đcptkan Phi, mộcoyyt lầpnezn nữvbsia từsubgsubgn trong đrhboi ra.

- Lãyhhzo gia tửsbvq, đrhboecvk vậecvkt ởlvbn chỗfuomsfczy.

Diệnserp lãyhhzo gia tửsbvq vung tay lêsubgn:

- Cho Giang Trầpnezn.

Đcptkan Phi gậecvkt gậecvkt đrhbopnezu, đrhboưwdyia Ngọozlrc Bàsfczn trong tay tớpfoni trưwdyipfonc mặcaavt Giang Trầpnezn:

- Giang Trầpnezn, đrhboâhqhwy làsfcz Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh, mưwdyiankii năsfczm mớpfoni cóvcij mộcoyyt tấcaavm nhưwdyi vậecvky.

- Cámjdai gìcuhe? Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh?


Nhữvbsing đrhbonser tửsbvqwdyiơcodang côpching đrhbowzyui thầpnezn phíxubaa dưwdyipfoni kia, nguyêsubgn mộcoyyt đrhboámjdam trong mắvqxxt toámjdat ra tinh quang tham lam.

Ngay cảkvup mấcaavy vưwdyiơcodang tửsbvq, sắvqxxc mặcaavt cũcannng hơcodai đrhbocptki.

Bọozlrn hắvqxxn nhưwdyi thếsolisfczo cũcannng khôpching nghĩholm tớpfoni, lãyhhzo gia tửsbvqhqhẉy mà lấcaavy ra đrhboecvk vậecvkt tốvqxxt nhưwdyi vậecvky!

Phảkvupi biếsolit rằpdelng thứcptksfczy, dùeapbsfcz quốvqxxc quâhqhwn Thiêsubgn Quếsoliwdyiơcodang Quốvqxxc, cũcannng khôpching cóvcij quyềpchin lựtbipc mộcoyyt mìcuhenh trao tặcaavng. Mỗfuomi chếsolimjdac mộcoyyt tấcaavm Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh, đrhbopchiu phảkvupi thôpching qua Bảkvupo Thụmfkcpching gậecvkt đrhbopnezu, còbnxsn phảkvupi thôpching qua Diệnserp lãyhhzo gia tửsbvq gậecvkt đrhbopnezu, cuốvqxxi cùeapbng bêsubgn quốvqxxc quâhqhwn sai ngưwdyiankii chếsolimjdac, do ba nhàsfcz cộcoyyng đrhboecvkng làsfczm lêsubgn ấcaavn kýbnxs đrhbocoyyc nhấcaavt vôpchi nhịqvcs, mớpfoni có thêsubg̉ cóvcij hiệnseru lựtbipc.

Thứcptksfczy, mưwdyiankii năsfczm xuấcaavt hiệnsern mộcoyyt tấcaavm, đrhboâhqhwy làsfcz thuyếsolit phámjdap lạwzyuc quan, trêsubgn thựtbipc tếsoli, cóvcij chúghqgt thờankii đrhboiểtbipm, ba mưwdyiơcodai năsfczm cũcannng chưwdyia hẳusqun cóvcij ngưwdyiankii cóvcij thểtbip lấcaavy đrhboưwdyimwgqc mộcoyyt tấcaavm Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh.

Mộcoyyt khi đrhbowzyut đrhboưwdyimwgqc thứcptksfczy, ởlvbn Thiêsubgn Quếsoliwdyiơcodang Quốvqxxc chẳusqung nhữvbsing cóvcij thểtbip hoàsfcznh hàsfcznh khôpching sợmwgq, nhìcuhen thấcaavy quốvqxxc quâhqhwn khôpching cầpnezn bámjdai, cóvcij thểtbipeapby thờankii bámjdai phỏnserng Diệnserp lãyhhzo gia tửsbvq khôpching cầpnezn thôpching bámjdao, quan trọozlrng nhấcaavt làsfcz, Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh, tuy khôpching cóvcij nghĩholma làsfcz nhấcaavt đrhboqvcsnh cóvcij thểtbip tiếsolin vàsfczo Bảkvupo Thụmfkcpching, nhưwdying ngưwdyiankii cóvcij đrhboưwdyimwgqc Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh, trêsubgn cơcoda bảkvupn hi vọozlrng tiếsolin vàsfczo Bảkvupo Thụmfkcpching sẽbmlwsfczng lêsubgn trêsubgn phạwzyum vi lớpfonn!

Thiêsubgn Quếsoliwdyiơcodang Quốvqxxc nhiềpchiu quyềpchin quýbnxs nhưwdyi vậecvky, nhưwdying gầpnezn ba mưwdyiơcodai năsfczm, khôpching cóvcij mộcoyyt quyềpchin quýbnxssfczo, đrhbowzyut đrhboưwdyimwgqc Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh.

pchim nay, ởlvbn loạwzyui trưwdyianking hợmwgqp nàsfczy, vâhqhẉy mà xuấcaavt hiệnsern mộcoyyt tấcaavm Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh, hơcodan nữvbsia rơcodai vàsfczo trêsubgn ngưwdyiankii mộcoyyt thiếsoliu niêsubgn mớpfoni tớpfoni Thiêsubgn Quếsoliwdyiơcodang Quốvqxxc hai thámjdang.

Mộcoyyt màsfczn nàsfczy, thậecvkt giốvqxxng nhưwdyi bom tấcaavn, ởlvbn trong lòbnxsng mỗfuomi ngưwdyiankii tạwzyuc mởlvbn.

Giờanki phúghqgt nàsfczy, ngay cảkvup Long Nha vệnser đrhboôpchi thốvqxxng, Tiêsubgn cảkvupnh nhấcaavt trọozlrng thiêsubgn Tâhqhwn Vôpchi Đcptkwzyuo, cũcannng cóvcij chúghqgt ghen ghésfazt Giang Trầpnezn rôpchìi. Áwzyunh mắvqxxt âhqhwm tàsfczn ởlvbn trêsubgn ngưwdyiankii Giang Trầpnezn nhìcuhen chăsfczm chúghqg.

- Giang Trầpnezn nàsfczy, ởlvbn khâhqhwu luậecvkn võecvk, nhấcaavt đrhboqvcsnh phảkvupi kíxubach hắvqxxn vàsfczo cụmfkcc, sau đrhboóvcij giếsolit hắvqxxn đrhboi.

hqhwn Vôpchi Đcptkwzyuo biếsolit rõecvk, khôpching giếsolit Giang Trầpnezn nàsfczy, chờanki hắvqxxn lôpching cámjdanh đrhbopnezy đrhbowmsd, muốvqxxn trấcaavn ámjdap liềpchin khóvcij khăsfczn.

- Giang Trầpnezn, ngưwdyiơcodai cóvcijsfczi đrhbocptkc gìcuhe, cũcannng xứcptkng cóvcij đrhboưwdyimwgqc Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh?
Đcptkwzyui vưwdyiơcodang tửsbvq Diệnserp Đcptkwzyui, ngựtbipc cũcannng cóvcij mộcoyyt đrhbosfczn lửsbvqa giậecvkn thiêsubgu đrhbovqxxt.

Luậecvkt Vôpchi Kỵfuomsfczng làsfcz ghen ghésfazt muốvqxxn nổcptki giậecvkn:

- Têsubgn súghqgc sinh Giang Trầpnezn nàsfczy, quảkvup nhiêsubgn làsfcz vậecvkn khíxuba tốvqxxt. Khôpching đrhboưwdyimwgqc, nhấcaavt đrhboqvcsnh phảkvupi nghĩholm biệnsern phámjdap đrhbotbip cho hắvqxxn chếsolit. Giang Trầpnezn khôpching chếsolit, vềpchi sau Luậecvkt Vôpchi Kỵfuom ta ởlvbnwdyiơcodang đrhboôpchi khôpching cóvcijmjdach nàsfczo dừsubgng châhqhwn.

Đcptksubgng nóvciji nhữvbsing ngưwdyiankii đrhbovqxxi đrhboqvcsch nàsfczy, ngay cảkvup Đcptkiềpchin Thiệnseru cùeapbng Lăsfczng Thiêsubgn Lýbnxs, giờanki phúghqgt nàsfczy cũcannng cảkvupm thấcaavy, vậecvkn khíxuba củwmsda Giang Trầpnezn thậecvkt đrhboúghqgng làsfcz tốvqxxt.

Chỉmwgqsfcz, bọozlrn hắvqxxn hâhqhwm mộcoyy quy hâhqhwm mộcoyy, ngưwdyimwgqc lạwzyui khôpching ghen ghésfazt cámjdai gìcuhe. Cuốvqxxi cùeapbng, bọozlrn họozlr đrhbopchiu làsfczxubanh quang củwmsda Giang Trầpnezn, nếsoliu khôpching cóvcij Giang Trầpnezn, bọozlrn hắvqxxn ởlvbn đrhboâhqhwu ra cơcoda hộcoyyi đrhboưwdyimwgqc lãyhhzo gia tửsbvq chỉmwgq đrhboiểtbipm.

wdying phấcaavn nhấcaavt, khôpching phảkvupi Giang Trầpnezn, màsfczsfcz Diệnserp Dung.

Ngưwdyiankii hắvqxxn mang đrhboếsolin, đrhboãyhhz nhậecvkn đrhboưwdyimwgqc Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh, đrhboâhqhwy khôpching thểtbip nghi ngờankisfcz thiêsubgn đrhbowzyui vinh hạwzyunh. Vềpchi sau, Giang Trầpnezn liềpchin bịqvcs ngưwdyiankii liệnsert vàsfczo trậecvkn doanh củwmsda Diệnserp Dung hắvqxxn.

sfcz trong trậecvkn doanh củwmsda Diệnserp Dung hắvqxxn, nhiềpchiu hơcodan mộcoyyt Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh, đrhboqvcsa vịqvcs khôpching thểtbip nghi ngờanki sẽbmlwsfczng lêsubgn trêsubgn phạwzyum vi lớpfonn, đrhbotbip cho hắvqxxn ởlvbn trong vưwdyiơcodang tửsbvq tầpnezm đrhboóvcij, cóvcij tiếsoling hôpchi rấcaavt cao.

- Giang Trầpnezn, lãyhhzo gia tửsbvq ưwdyiu ámjdai nhưwdyi thếsoli, Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh, ba mưwdyiơcodai năsfczm cũcannng chưwdyia từsubgng xuấcaavt hiệnsern qua. Ngưwdyiơcodai còbnxsn khôpching tạwzyu ơcodan lãyhhzo gia tửsbvq?

Diệnserp Dung thấcaavy Giang Trầpnezn phảkvupn ứcptkng bìcuhenh thưwdyianking, khôpching cóvcij cuồecvkng hỉmwgq nhưwdyi trong tưwdyilvbnng tưwdyimwgqng củwmsda mọozlri ngưwdyiankii, nhịqvcsn khôpching đrhboưwdyimwgqc lêsubgn tiếsoling nhắvqxxc nhởlvbn.

Giang Trầpnezn cũcannng khôpching ngạwzyuo kiềpchiu, cũcannng khôpching cóvcij kinh hỷmmyf quámjda đrhbocoyycuhe. Từsubg mọozlri ngưwdyiankii phảkvupn ứcptkng cóvcij thểtbip thấcaavy đrhboưwdyimwgqc, Thiêsubgn Quếsoli Quốvqxxc Sĩholm Lệnsernh nàsfczy, hẳusqun làsfcz vậecvkt rấcaavt hữvbsiu dụmfkcng.

Lậecvkp tứcptkc từsubg trêsubgn Ngọozlrc Bàsfczn gỡbypi xuốvqxxng tấcaavm lệnsernh bàsfczi kia nóvciji:

- Lãyhhzo gia tửsbvq, Giang Trầpnezn ámjday námjday rôpchìi.


yhhzo gia tửsbvqhqhwm tìcuhenh thậecvkt tốvqxxt:

- Khôpching, khôpching, ngưwdyiơcodai khôpching cầpnezn ámjday námjday. Đcptkúghqgng rồecvki, Giang Trầpnezn, theo nhưwdyi quy củwmsd, ngưwdyiơcodai còbnxsn cóvcij thểtbipwdyipfonng ta nóvciji mộcoyyt cámjdai yêsubgu cầpnezu, ngưwdyiơcodai cóvcijsubgu cầpnezu hoặcaavc làsfcz nguyệnsern vọozlrng gìcuhe, cứcptkvciji đrhbosubgng ngạwzyui.

Nhìcuhen ra đrhboưwdyimwgqc, lãyhhzo gia tửsbvqsfczo hứcptkng rấcaavt cao, lầpnezn nữvbsia chủwmsd đrhbocoyyng nhắvqxxc tớpfoni việnserc nàsfczy.

sfczy nơcodai nàsfczo nhưwdyisfcz nợmwgq ngưwdyiankii nhâhqhwn tìcuhenh, đrhboâhqhwy quảkvup thựtbipc làsfcz chủwmsd đrhbocoyyng lấcaavy lòbnxsng Giang Trầpnezn a. Bởlvbni vậecvky cóvcij thểtbip thấcaavy đrhboưwdyimwgqc, lúghqgc nàsfczy lãyhhzo gia tửsbvq thậecvkt sựtbip rấcaavt cao hứcptkng.

Áwzyunh mắvqxxt cùeapbng khẩnseru khíxuba kia, mang theo mộcoyyt loạwzyui cổcptkcann, hi vọozlrng Giang Trầpnezn nóvciji yêsubgu cầpnezu.

Diệnserp Dung khôpching ngừsubgng nhámjday mắvqxxt cho Giang Trầpnezn, ngóvcijn tay cóvcij chúghqgt uốvqxxn lưwdyimwgqn, hiểtbipn nhiêsubgn làsfcz ýbnxs bảkvupo Giang Trầpnezn đrhboưwdyia ra yêsubgu cầpnezu bámjdai sưwdyi.

Giang Trầpnezn lạwzyui nhưwdyi khôpching thấcaavy đrhboưwdyimwgqc Diệnserp Dung mờanki ámjdam, cưwdyiankii cưwdyiankii:

- Yêsubgu cầpnezu gìcuhecannng cóvcij thểtbip sao?

- Ha ha, chỉmwgq cầpnezn lãyhhzo phu đrhbowmsd khảkvupsfczng, khôpching cóvcijcuhe khôpching thểtbip.

Giang Trầpnezn gậecvkt gậecvkt đrhbopnezu, cưwdyiankii nóvciji:

- Đcptkưwdyimwgqc rồecvki, ta nghĩholmeapbng quyềpchin uy củwmsda lãyhhzo gia tửsbvq, đrhboiềpchiu đrhbocoyyng Long Nha vệnser, có lẽ khôpching cóvcij vấcaavn đrhbopchi a?

- Long Nha vệnser?

yhhzo gia tửsbvq sữvbsing sờanki, khẩnseru khíxuba lạwzyui hơcodai cóvcij chúghqgt thấcaavt vọozlrng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.