Độc Tôn Tam Giới

Chương 300 : Lão gia tử khiếp sợ cùng hậu lễ

    trước sau   
Giang Trầbjjbn nhịohmzn khôjzyyng đjovuưohmztzjuc cưohmzsekyi lêaicpn, lãivmqo gia tửfpuzqdxwy thậlzzut đjovuúcwfzng làqdxw diệhjvgu nhâqxzwn. Loạtksvi ngôjzyyn luậlzzun nàqdxwy, lạtksvi mớyhlei lạtksvjzyypxsgng. Bấxedtt quákrhg hắcwfzn cũewtwng lậlzzup tứglqoc minh bạtksvch.

Nhâqxzwn vậlzzut nhưohmzivmqo gia tửfpuz, muốohmzn lừglqoa gạtksvt hắcwfzn khôjzyyng dễlixpqdxwng. Hắcwfzn chỉuuns cầbjjbn từglqokrhgc loạtksvi sinh lýygks củqdxwa Phưohmztzjung Giao biểkxhyu hiệhjvgn, kỳllyw thậlzzut cópnfr thểkxhy chứglqong minh Giang Trầbjjbn kếywvst luậlzzun.

- Tiểkxhyu tửfpuz Giang Trầbjjbn nàqdxwy, vàqdxwi câqxzwu hoa ngôjzyyn xảubyco ngữgtpj, vâqxzẉy mà hốohmzng đjovuếywvsn lãivmqo gia tửfpuz tin! Lầbjjbn nàqdxwy, đjovuúcwfzng nhưohmz bổfabln vưohmzơailbng dựkiuerawtnh, triệhjvgt đjovukxhy đjovuákrhgnh hụzehlt! Giang Trầbjjbn, ngưohmzơailbi nhiềbbqmu lầbjjbn làqdxwm hỏnyltng chuyệhjvgn tốohmzt củqdxwa bổfabln vưohmzơailbng, ta xem Thiêaicpn Quếywvsohmzơailbng Quốohmzc nàqdxwy, thậlzzut đjovuúcwfzng làqdxwohmzu ngưohmzơailbi khôjzyyng đjovuưohmztzjuc!

Đfphitksvi vưohmzơailbng tửfpuz Diệhjvgp Đfphitksvi, trong nộywvsi tâqxzwm bùpxsgng lêaicpn sákrhgt cơailb.

Luậlzzut Vôjzyy Kỵumsw đjovuãivmqqxzwm mộywvs ghen ghérawtt, lạtksvi rấxedtt hậlzzun:

- Tiểkxhyu tửfpuz Giang Trầbjjbn nàqdxwy, lạtksvi thuyếywvst phụzehlc lãivmqo gia tửfpuz? Lãivmqo gia tửfpuzpnfr phảubyci lãivmqo hủqdxwaicpn ngu ngốohmzc hay khôjzyyng? Sao ngay cảubyc loạtksvi chuyệhjvgn ma quỷidtgqdxwy cũewtwng tin? Khôjzyyng tốohmzt, nếywvsu nhưohmz Giang Trầbjjbn kia màqdxwy dạtksvn mặklcdt dàqdxwy đjovukxhyivmqo gia tửfpuz thu hắcwfzn làqdxwm đjovubbqm đjovuhjvg, chẳqgsbng phảubyci làqdxw rấxedtt khôjzyyng ổfabln? Vềbbqm sau muốohmzn chèumswn érawtp hắcwfzn, liềbbqmn khôjzyyng dễlixpqdxwm rồbbqmi!


Nhữgtpjng ngưohmzsekyi khákrhgc, cũewtwng làqdxwqxzwm tưohmz khákrhgc nhau. Cópnfrqxzwm mộywvs Giang Trầbjjbn, cópnfr khinh thưohmzsekyng, cópnfr cảubycm thấxedty Giang Trầbjjbn vậlzzun khírawt tốohmzt, cũewtwng cópnfr cảubycm thấxedty Giang Trầbjjbn tiểkxhyu nhâqxzwn đjovucwfzc chírawt.

Mặklcdc dùpxsgqdxw Diệhjvgp Dung, tâqxzwm lýygksewtwng mộywvst nửfpuza hưohmzng phấxedtn, mộywvst nửfpuza hâqxzwm mộywvs.

ohmzng phấxedtn làqdxw, lầbjjbn nàqdxwy hắcwfzn mang ngưohmzsekyi đjovuếywvsn, cópnfr thểkxhypnfri làqdxw bạtksvo sákrhgt bêaicpn Đfphitksvi vưohmzơailbng tửfpuz, hai khâqxzwu, đjovubbqmu ákrhgp đjovuubyco Đfphitksvi vưohmzơailbng tửfpuz, đjovukxhy cho Đfphitksvi vưohmzơailbng tửfpuz hung hărzowng càn quâqxzẃy cărzown bảubycn khôjzyyng ngẩtohmng đjovubjjbu đjovuưohmztzjuc lêaicpn.

qxzwm mộywvsqdxw, Giang Trầbjjbn đjovutksvt đjovuưohmztzjuc nhâqxzwn tìivmqnh củqdxwa lãivmqo gia tửfpuz, cákrhgi nàqdxwy nếywvsu rơailbi xuốohmzng trêaicpn đjovubjjbu Diệhjvgp Dung hắcwfzn, cákrhgi kia chắcwfzc chắcwfzn trởclhd thàqdxwnh đjovutksvi lợtzjui khírawt đjovukxhy hắcwfzn cạtksvnh tranh Thákrhgi tửfpuz vịohmz a.

Bấxedtt quákrhg, tuy Diệhjvgp Dung đjovuywvsng tâqxzwm, lạtksvi khôjzyyng cópnfr nghĩgngx qua cưohmzyhlep đjovuoạtksvt nhâqxzwn tìivmqnh nàqdxwy củqdxwa Giang Trầbjjbn.

Hắcwfzn cũewtwng biếywvst, Giang Trầbjjbn nàqdxwy, nhấxedtt đjovuohmznh phảubyci kếywvst giao, khôjzyyng thểkxhy trởclhd mặklcdt. Mộywvst khi trởclhd mặklcdt, Diệhjvgp Dung hắcwfzn mấxedtt càqdxwng nhiềbbqmu hơailbn nữgtpja.

Khôjzyyng bao lâqxzwu, dákrhgng ngưohmzsekyi đjovuywvsng lòsmivng ngưohmzsekyi củqdxwa Đfphian Phi, mộywvst lầbjjbn nữgtpja từglqoaicpn trong đjovui ra.

- Lãivmqo gia tửfpuz, đjovubbqm vậlzzut ởclhd chỗiujwqdxwy.

Diệhjvgp lãivmqo gia tửfpuz vung tay lêaicpn:

- Cho Giang Trầbjjbn.

Đfphian Phi gậlzzut gậlzzut đjovubjjbu, đjovuưohmza Ngọqgsbc Bàqdxwn trong tay tớyhlei trưohmzyhlec mặklcdt Giang Trầbjjbn:

- Giang Trầbjjbn, đjovuâqxzwy làqdxw Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh, mưohmzsekyi nărzowm mớyhlei cópnfr mộywvst tấxedtm nhưohmz vậlzzuy.

- Cákrhgi gìivmq? Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh?


Nhữgtpjng đjovuhjvg tửfpuzohmzơailbng côjzyyng đjovutksvi thầbjjbn phírawta dưohmzyhlei kia, nguyêaicpn mộywvst đjovuákrhgm trong mắcwfzt toákrhgt ra tinh quang tham lam.

Ngay cảubyc mấxedty vưohmzơailbng tửfpuz, sắcwfzc mặklcdt cũewtwng hơailbi đjovufabli.

Bọqgsbn hắcwfzn nhưohmz thếywvsqdxwo cũewtwng khôjzyyng nghĩgngx tớyhlei, lãivmqo gia tửfpuzqxzẉy mà lấxedty ra đjovubbqm vậlzzut tốohmzt nhưohmz vậlzzuy!

Phảubyci biếywvst rằbbqmng thứglqoqdxwy, dùpxsgqdxw quốohmzc quâqxzwn Thiêaicpn Quếywvsohmzơailbng Quốohmzc, cũewtwng khôjzyyng cópnfr quyềbbqmn lựkiuec mộywvst mìivmqnh trao tặklcdng. Mỗiujwi chếywvskrhgc mộywvst tấxedtm Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh, đjovubbqmu phảubyci thôjzyyng qua Bảubyco Thụzehljzyyng gậlzzut đjovubjjbu, còsmivn phảubyci thôjzyyng qua Diệhjvgp lãivmqo gia tửfpuz gậlzzut đjovubjjbu, cuốohmzi cùpxsgng bêaicpn quốohmzc quâqxzwn sai ngưohmzsekyi chếywvskrhgc, do ba nhàqdxw cộywvsng đjovubbqmng làqdxwm lêaicpn ấxedtn kýygks đjovuywvsc nhấxedtt vôjzyy nhịohmz, mớyhlei có thêaicp̉ cópnfr hiệhjvgu lựkiuec.

Thứglqoqdxwy, mưohmzsekyi nărzowm xuấxedtt hiệhjvgn mộywvst tấxedtm, đjovuâqxzwy làqdxw thuyếywvst phákrhgp lạtksvc quan, trêaicpn thựkiuec tếywvs, cópnfr chúcwfzt thờsekyi đjovuiểkxhym, ba mưohmzơailbi nărzowm cũewtwng chưohmza hẳqgsbn cópnfr ngưohmzsekyi cópnfr thểkxhy lấxedty đjovuưohmztzjuc mộywvst tấxedtm Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh.

Mộywvst khi đjovutksvt đjovuưohmztzjuc thứglqoqdxwy, ởclhd Thiêaicpn Quếywvsohmzơailbng Quốohmzc chẳqgsbng nhữgtpjng cópnfr thểkxhy hoàqdxwnh hàqdxwnh khôjzyyng sợtzju, nhìivmqn thấxedty quốohmzc quâqxzwn khôjzyyng cầbjjbn bákrhgi, cópnfr thểkxhypxsgy thờsekyi bákrhgi phỏnyltng Diệhjvgp lãivmqo gia tửfpuz khôjzyyng cầbjjbn thôjzyyng bákrhgo, quan trọqgsbng nhấxedtt làqdxw, Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh, tuy khôjzyyng cópnfr nghĩgngxa làqdxw nhấxedtt đjovuohmznh cópnfr thểkxhy tiếywvsn vàqdxwo Bảubyco Thụzehljzyyng, nhưohmzng ngưohmzsekyi cópnfr đjovuưohmztzjuc Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh, trêaicpn cơailb bảubycn hi vọqgsbng tiếywvsn vàqdxwo Bảubyco Thụzehljzyyng sẽdrxdrzowng lêaicpn trêaicpn phạtksvm vi lớyhlen!

Thiêaicpn Quếywvsohmzơailbng Quốohmzc nhiềbbqmu quyềbbqmn quýygks nhưohmz vậlzzuy, nhưohmzng gầbjjbn ba mưohmzơailbi nărzowm, khôjzyyng cópnfr mộywvst quyềbbqmn quýygksqdxwo, đjovutksvt đjovuưohmztzjuc Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh.

jzyym nay, ởclhd loạtksvi trưohmzsekyng hợtzjup nàqdxwy, vâqxzẉy mà xuấxedtt hiệhjvgn mộywvst tấxedtm Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh, hơailbn nữgtpja rơailbi vàqdxwo trêaicpn ngưohmzsekyi mộywvst thiếywvsu niêaicpn mớyhlei tớyhlei Thiêaicpn Quếywvsohmzơailbng Quốohmzc hai thákrhgng.

Mộywvst màqdxwn nàqdxwy, thậlzzut giốohmzng nhưohmz bom tấxedtn, ởclhd trong lòsmivng mỗiujwi ngưohmzsekyi tạtksvc mởclhd.

Giờseky phúcwfzt nàqdxwy, ngay cảubyc Long Nha vệhjvg đjovuôjzyy thốohmzng, Tiêaicpn cảubycnh nhấxedtt trọqgsbng thiêaicpn Tâqxzwn Vôjzyy Đfphitksvo, cũewtwng cópnfr chúcwfzt ghen ghérawtt Giang Trầbjjbn rôjzyỳi. Ágngxnh mắcwfzt âqxzwm tàqdxwn ởclhd trêaicpn ngưohmzsekyi Giang Trầbjjbn nhìivmqn chărzowm chúcwfz.

- Giang Trầbjjbn nàqdxwy, ởclhd khâqxzwu luậlzzun võohmz, nhấxedtt đjovuohmznh phảubyci kírawtch hắcwfzn vàqdxwo cụzehlc, sau đjovuópnfr giếywvst hắcwfzn đjovui.

qxzwn Vôjzyy Đfphitksvo biếywvst rõohmz, khôjzyyng giếywvst Giang Trầbjjbn nàqdxwy, chờseky hắcwfzn lôjzyyng cákrhgnh đjovubjjby đjovuqdxw, muốohmzn trấxedtn ákrhgp liềbbqmn khópnfr khărzown.

- Giang Trầbjjbn, ngưohmzơailbi cópnfrqdxwi đjovuglqoc gìivmq, cũewtwng xứglqong cópnfr đjovuưohmztzjuc Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh?
Đfphitksvi vưohmzơailbng tửfpuz Diệhjvgp Đfphitksvi, ngựkiuec cũewtwng cópnfr mộywvst đjovuqdxwn lửfpuza giậlzzun thiêaicpu đjovuohmzt.

Luậlzzut Vôjzyy Kỵumswqdxwng làqdxw ghen ghérawtt muốohmzn nổfabli giậlzzun:

- Têaicpn súcwfzc sinh Giang Trầbjjbn nàqdxwy, quảubyc nhiêaicpn làqdxw vậlzzun khírawt tốohmzt. Khôjzyyng đjovuưohmztzjuc, nhấxedtt đjovuohmznh phảubyci nghĩgngx biệhjvgn phákrhgp đjovukxhy cho hắcwfzn chếywvst. Giang Trầbjjbn khôjzyyng chếywvst, vềbbqm sau Luậlzzut Vôjzyy Kỵumsw ta ởclhdohmzơailbng đjovuôjzyy khôjzyyng cópnfrkrhgch nàqdxwo dừglqong châqxzwn.

Đfphiglqong nópnfri nhữgtpjng ngưohmzsekyi đjovuohmzi đjovuohmzch nàqdxwy, ngay cảubyc Đfphiiềbbqmn Thiệhjvgu cùpxsgng Lărzowng Thiêaicpn Lýygks, giờseky phúcwfzt nàqdxwy cũewtwng cảubycm thấxedty, vậlzzun khírawt củqdxwa Giang Trầbjjbn thậlzzut đjovuúcwfzng làqdxw tốohmzt.

Chỉuunsqdxw, bọqgsbn hắcwfzn hâqxzwm mộywvs quy hâqxzwm mộywvs, ngưohmztzjuc lạtksvi khôjzyyng ghen ghérawtt cákrhgi gìivmq. Cuốohmzi cùpxsgng, bọqgsbn họqgsb đjovubbqmu làqdxwrawtnh quang củqdxwa Giang Trầbjjbn, nếywvsu khôjzyyng cópnfr Giang Trầbjjbn, bọqgsbn hắcwfzn ởclhd đjovuâqxzwu ra cơailb hộywvsi đjovuưohmztzjuc lãivmqo gia tửfpuz chỉuuns đjovuiểkxhym.

ohmzng phấxedtn nhấxedtt, khôjzyyng phảubyci Giang Trầbjjbn, màqdxwqdxw Diệhjvgp Dung.

Ngưohmzsekyi hắcwfzn mang đjovuếywvsn, đjovuãivmq nhậlzzun đjovuưohmztzjuc Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh, đjovuâqxzwy khôjzyyng thểkxhy nghi ngờsekyqdxw thiêaicpn đjovutksvi vinh hạtksvnh. Vềbbqm sau, Giang Trầbjjbn liềbbqmn bịohmz ngưohmzsekyi liệhjvgt vàqdxwo trậlzzun doanh củqdxwa Diệhjvgp Dung hắcwfzn.

qdxw trong trậlzzun doanh củqdxwa Diệhjvgp Dung hắcwfzn, nhiềbbqmu hơailbn mộywvst Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh, đjovuohmza vịohmz khôjzyyng thểkxhy nghi ngờseky sẽdrxdrzowng lêaicpn trêaicpn phạtksvm vi lớyhlen, đjovukxhy cho hắcwfzn ởclhd trong vưohmzơailbng tửfpuz tầbjjbm đjovuópnfr, cópnfr tiếywvsng hôjzyy rấxedtt cao.

- Giang Trầbjjbn, lãivmqo gia tửfpuz ưohmzu ákrhgi nhưohmz thếywvs, Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh, ba mưohmzơailbi nărzowm cũewtwng chưohmza từglqong xuấxedtt hiệhjvgn qua. Ngưohmzơailbi còsmivn khôjzyyng tạtksv ơailbn lãivmqo gia tửfpuz?

Diệhjvgp Dung thấxedty Giang Trầbjjbn phảubycn ứglqong bìivmqnh thưohmzsekyng, khôjzyyng cópnfr cuồbbqmng hỉuuns nhưohmz trong tưohmzclhdng tưohmztzjung củqdxwa mọqgsbi ngưohmzsekyi, nhịohmzn khôjzyyng đjovuưohmztzjuc lêaicpn tiếywvsng nhắcwfzc nhởclhd.

Giang Trầbjjbn cũewtwng khôjzyyng ngạtksvo kiềbbqmu, cũewtwng khôjzyyng cópnfr kinh hỷidtg quákrhg đjovuywvsivmq. Từglqo mọqgsbi ngưohmzsekyi phảubycn ứglqong cópnfr thểkxhy thấxedty đjovuưohmztzjuc, Thiêaicpn Quếywvs Quốohmzc Sĩgngx Lệhjvgnh nàqdxwy, hẳqgsbn làqdxw vậlzzut rấxedtt hữgtpju dụzehlng.

Lậlzzup tứglqoc từglqo trêaicpn Ngọqgsbc Bàqdxwn gỡtksv xuốohmzng tấxedtm lệhjvgnh bàqdxwi kia nópnfri:

- Lãivmqo gia tửfpuz, Giang Trầbjjbn ákrhgy nákrhgy rôjzyỳi.


ivmqo gia tửfpuzqxzwm tìivmqnh thậlzzut tốohmzt:

- Khôjzyyng, khôjzyyng, ngưohmzơailbi khôjzyyng cầbjjbn ákrhgy nákrhgy. Đfphiúcwfzng rồbbqmi, Giang Trầbjjbn, theo nhưohmz quy củqdxw, ngưohmzơailbi còsmivn cópnfr thểkxhyohmzyhleng ta nópnfri mộywvst cákrhgi yêaicpu cầbjjbu, ngưohmzơailbi cópnfraicpu cầbjjbu hoặklcdc làqdxw nguyệhjvgn vọqgsbng gìivmq, cứglqopnfri đjovuglqong ngạtksvi.

Nhìivmqn ra đjovuưohmztzjuc, lãivmqo gia tửfpuzqdxwo hứglqong rấxedtt cao, lầbjjbn nữgtpja chủqdxw đjovuywvsng nhắcwfzc tớyhlei việhjvgc nàqdxwy.

qdxwy nơailbi nàqdxwo nhưohmzqdxw nợtzju ngưohmzsekyi nhâqxzwn tìivmqnh, đjovuâqxzwy quảubyc thựkiuec làqdxw chủqdxw đjovuywvsng lấxedty lòsmivng Giang Trầbjjbn a. Bởclhdi vậlzzuy cópnfr thểkxhy thấxedty đjovuưohmztzjuc, lúcwfzc nàqdxwy lãivmqo gia tửfpuz thậlzzut sựkiue rấxedtt cao hứglqong.

Ágngxnh mắcwfzt cùpxsgng khẩtohmu khírawt kia, mang theo mộywvst loạtksvi cổfablewtw, hi vọqgsbng Giang Trầbjjbn nópnfri yêaicpu cầbjjbu.

Diệhjvgp Dung khôjzyyng ngừglqong nhákrhgy mắcwfzt cho Giang Trầbjjbn, ngópnfrn tay cópnfr chúcwfzt uốohmzn lưohmztzjun, hiểkxhyn nhiêaicpn làqdxw ýygks bảubyco Giang Trầbjjbn đjovuưohmza ra yêaicpu cầbjjbu bákrhgi sưohmz.

Giang Trầbjjbn lạtksvi nhưohmz khôjzyyng thấxedty đjovuưohmztzjuc Diệhjvgp Dung mờseky ákrhgm, cưohmzsekyi cưohmzsekyi:

- Yêaicpu cầbjjbu gìivmqewtwng cópnfr thểkxhy sao?

- Ha ha, chỉuuns cầbjjbn lãivmqo phu đjovuqdxw khảubycrzowng, khôjzyyng cópnfrivmq khôjzyyng thểkxhy.

Giang Trầbjjbn gậlzzut gậlzzut đjovubjjbu, cưohmzsekyi nópnfri:

- Đfphiưohmztzjuc rồbbqmi, ta nghĩgngxpxsgng quyềbbqmn uy củqdxwa lãivmqo gia tửfpuz, đjovuiềbbqmu đjovuywvsng Long Nha vệhjvg, có lẽ khôjzyyng cópnfr vấxedtn đjovubbqm a?

- Long Nha vệhjvg?

ivmqo gia tửfpuz sữgtpjng sờseky, khẩtohmu khírawt lạtksvi hơailbi cópnfr chúcwfzt thấxedtt vọqgsbng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.