Độc Tôn Tam Giới

Chương 3 : Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 1

    trước sau   
Chưfxoi hầnbwmu chinh phạgftdt quốvxqnc quâbcabn, thốvxqnng khoádgdxi làmlcb thốvxqnng khoádgdxi, nhưfxoing đgslkvelgng ởhfgh trêikxon đgslkgftdi thếiarg đgslkếiargn xem, cơpiie bảceqnn làmlcb mộuvbmt con đgslkưfxoivxqnng chếiargt. Đoqsqknyzng nóuexci trưfxoidalcc mắskblt Giang Phong khônrqnng phảceqni ởhfghmckrnh đgslkuexca củnweta mìskblnh.

kbzkmuyknh toádgdxn tạgftdi lãmckrnh đgslkuexca củnweta mìskblnh, tímuyknh toádgdxn thốvxqnng binh trămuykm vạgftdn, dùkbzkng nộuvbmi tìskblnh chưfxoi hầnbwmu đgslkvxqni khádgdxng toàmlcbn bộuvbmfxoiơpiieng Quốvxqnc, cádgdxi kia khônrqnng thểaudh nghi ngờvxqnmlcb thiêikxou thâbcabn lao đgslknbwmu vàmlcbo lửqzcma.

Giang Trầnbwmn kiếiargp trưfxoidalcc làmlcb Thiêikxon Đoqsqếiarg chi tửqzcm, đgslkvdtvc qua kinh đgslkiểaudhn, biếiargt rõkbdl đgslkgftdo lýpiie "quâbcabn tửqzcmdgdxo thùkbzk, mưfxoivxqni nămuykm khônrqnng muộuvbmn", tựdalc nhiêikxon sẽehdu khônrqnng đgslkaudh cho phụwqew thâbcabn ởhfgh kiếiargp nàmlcby đgslki làmlcbm loạgftdi chuyệdalcn ngu xuẩqbhan kia.

Kiếiargp trưfxoidalcc hắskbln làmlcb Thiêikxon Đoqsqếiarg chi tửqzcm, đgslkóuexcmlcb đgslkúmuykng vậfxoiy.

Thếiarg nhưfxoing màmlcb thâbcabn phậfxoin kiếiargp trưfxoidalcc, đgslkhvzkt ởhfghnrqnm nay lạgftdi làmlcbdgdxi rắskblm!

Nếiargu phụwqew thâbcabn Giang Phong làmlcbm phảceqnn, tổpciu đgslkuexca bịuexc phádgdx, thìskbl trứvelgng cònwetn cóuexc thểaudh nguyêikxon vẹeerun hay khônrqnng? Giang Trầnbwmn hắskbln thậfxoit vấyklft vảceqn đgslkoạgftdt xádgdx chuyêikxỏn sinh, cũhvzkng khônrqnng muốvxqnn vừknyza tỉpybqnh lạgftdi liềnsyjn ngẻjodmo.


Cho nêikxon, chứvelgng kiếiargn phụwqew thâbcabn tùkbzky thờvxqni cóuexcmuykc đgslkuvbmng giếiargt ra vưfxoiơpiieng đgslkônrqn, Giang Trầnbwmn nhịuexcn khônrqnng đgslkưfxoisubdc "Ânsyjn" mộuvbmt tiếiargng, phádgdxt ra mộuvbmt tiếiargng vang đgslkaudh cho cảceqn ngưfxoivxqni Giang Phong muốvxqnn hóuexca đgslkádgdx.

Giang Phong xádgdxc thựdalcc cảceqn ngưfxoivxqni đgslknsyju hóuexca đgslkádgdxnrqǹi, con mắskblt gắskblt gao nhìskbln chằvdtvm chằvdtvm vàmlcbo Giang Trầnbwmn nằvdtvm trong quan tàmlcbi, lửqzcma giậfxoin lậfxoip tứvelgc hóuexca thàmlcbnh tìskblnh thưfxoiơpiieng nồtpfjng đgslkfxoim.

skblnh thưfxoiơpiieng củnweta cha nhưfxoimuyki, Giang Phong cơpiie hồtpfjmlcb nhàmlcbo đgslknbwmu vềnsyj phímuyka trưfxoidalcc, mộuvbmt phádgdxt bắskblt đgslkưfxoisubdc tay Giang Trầnbwmn:

- Trầnbwmn Nhi, ngưfxoiơpiiei. . . Ngưfxoiơpiiei khônrqnng chếiargt?

fxoiơpiieng mặhvzkt làmlcb khuônrqnn mặhvzkt xa lạgftd, nhưfxoing phầnbwmn tìskblnh thưfxoiơpiieng nàmlcby, kiếiargp trưfxoidalcc kiếiargp nầnbwmy lạgftdi khônrqnng sai biệdalct, đgslkaudh cho Giang Trầnbwmn cảceqnm thấyklfy cựdalcc kỳqtfa quen thuộuvbmc.

- Phụwqew thâbcabn, liêikxon lụwqewy ngưfxoiơpiiei rồtpfji.

Giờvxqn khắskblc nàmlcby, Giang Phong hoàmlcbn toàmlcbn đgslkskblm chìskblm trong vui sưfxoidalcng ádgdxi tửqzcm mấyklft màmlcb đgslkưfxoisubdc lạgftdi, đgslkâbcabu thèyevim nghĩsrnw tớdalci cádgdxi gìskbl nữzkeka?

- Hồtpfj đgslktpfj! Ngưfxoiơpiiei làmlcb nhi tửqzcm củnweta Giang Phong ta, sao cóuexc thểaudhuexci liêikxon lụwqewy? Trầnbwmn Nhi, ngưfxoiơpiiei khônrqnng chếiargt hếiargt thảceqny thuậfxoin tiệdalcn! Phóuexcng cádgdxi rắskblm thìskblmlcbm sao? Con gádgdxi Đoqsqônrqnng Phưfxoiơpiieng Lộuvbmc hắskbln bịuexc bệdalcnh bấyklft trịuexc, tếiarg thiêikxon thìskbluexcskblkbzkng? Nếiargu nhưfxoi tếiarg thiêikxon cóuexc thểaudh hếiargt bệdalcnh bấyklft trịuexc, sao cònwetn muốvxqnn thầnbwmy thuốvxqnc làmlcbm gìskbl?

- Nóuexci sau, mệdalcnh củnweta con gádgdxi Đoqsqônrqnng Phưfxoiơpiieng Lộuvbmc hắskbln làmlcb mệdalcnh? Nhi tửqzcm Giang Phong ta khônrqnng phảceqni mệdalcnh sao? Hắskbln vìskbl con gádgdxi bệdalcnh tếiarg thiêikxon, con củnweta ta khônrqnng cẩqbhan thậfxoin thảceqndgdxi rắskblm, liềnsyjn muốvxqnn trưfxoisubdng đgslkádgdxnh chếiargt sao?

Giang Phong mộuvbmt bụwqewng oádgdxn khímuyk, ởhfgh trưfxoidalcc mặhvzkt nhi tửqzcmmlcbng khônrqnng chúmuykt nàmlcbo che dấyklfu. Đoqsqvxqni vớdalci Đoqsqônrqnng Phưfxoiơpiieng Quốvxqnc chủnwet, cũhvzkng gọvdtvi thẳbsnang kỳqtfa danh.

Nhìskbln ra, Giang Hãmckrn Hầnbwmu nàmlcby thậfxoit sựdalc nổpciui giậfxoin. Giang Trầnbwmn rấyklft khẳbsnang đgslkuexcnh, nếiargu nhưfxoi Giang Trầnbwmn hắskbln thậfxoit chếiargt rồtpfji, Giang Phong nàmlcby nhấyklft đgslkuexcnh sẽehdu phảceqnn.

Đoqsqâbcaby làmlcb mộuvbmt ngưfxoivxqni vìskbl nhi tửqzcm, chuyệdalcn gìskblhvzkng dádgdxm làmlcbm.

- Cóuexc phụwqew thâbcabn nhưfxoi vậfxoiy, thậfxoit sựdalcmlcb khônrqnng tệdalc.
Trong nộuvbmi tâbcabm Giang Trầnbwmn đgslkvxqni vớdalci phụwqew thâbcabn nàmlcby ấyklfn tưfxoisubdng tốvxqnt, lạgftdi tămuykng tiếiargn khônrqnng ímuykt.

- Trầnbwmn Nhi, ngưfxoiơpiiei đgslkknyzng sợsubd. Ngưfxoiơpiiei đgslkãmckr tỉpybqnh lạgftdi, chỉpybq cầnbwmn vi phụwqewnwetn mộuvbmt hơpiiei, tuyệdalct sẽehdu khônrqnng cho ngưfxoiơpiiei ămuykn nửqzcma đgslkiểaudhm thiệdalct thònweti. Ta liềnsyjn đgslki liêikxon lạgftdc nhữzkekng chưfxoi hầnbwmu quen biếiargt, cùkbzkng nhau thưfxoisubdng thưfxoi, đgslkaudh cho Đoqsqônrqnng Phưfxoiơpiieng Lộuvbmc hắskbln xádgdx nhữzkekng tộuvbmi danh bádgdxt nhádgdxo kia.

piie bẩqbhan tếiarg đgslkàmlcbn, giưfxoiơpiieng oai Thádgdxnh Đoqsqiệdalcn, khinh nhờvxqnn Thầnbwmn linh, phádgdxfxoi Tếiarg Thiêikxon Đoqsqgftdi Đoqsqiểaudhn!

Mộuvbmt đgslkádgdxm tộuvbmi danh nàmlcby khônrqnng đgslki, dùkbzk Giang Trầnbwmn chếiargt màmlcb phụwqewc sinh, chuyệdalcn nàmlcby phiềnsyjn toádgdxi cũhvzkng sẽehdu liêikxon tụwqewc khônrqnng ngừknyzng.

Giang Trầnbwmn cũhvzkng biếiargt, ngàmlcby sau muốvxqnn ởhfgh Đoqsqônrqnng Phưfxoiơpiieng Vưfxoiơpiieng Quốvxqnc lămuykn lộuvbmn, liềnsyjn khônrqnng thểaudhfxoing cõkbdlng tộuvbmi danh, bằvdtvng khônrqnng thìskbl đgslki đgslkếiargn chỗnbwmmlcbo cũhvzkng làmlcb đgslkgftdi phiềnsyjn toádgdxi.

- Phụwqew thâbcabn, trừknyz tộuvbmi danh cũhvzkng khônrqnng vộuvbmi. Hiệdalcn tạgftdi Đoqsqônrqnng Phưfxoiơpiieng gia hắskbln đgslkang dưfxoidalci cơpiien thịuexcnh nộuvbm. Qua vài ngày nưfxoĩa, chờvxqn hắskbln hếiargt giậfxoin mộuvbmt tímuyk, lạgftdi đgslki cũhvzkng khônrqnng muộuvbmn. Ta bịuexc hắskbln đgslkádgdxnh mộuvbmt lầnbwmn, hắskbln cũhvzkng khônrqnng thểaudh khônrqnng muốvxqnn mặhvzkt quốvxqnc quâbcabn, lạgftdi kéoqsqo ta đgslki đgslkádgdxnh mộuvbmt lầnbwmn nữzkeka a?

Muốvxqnn nóuexci ứvelgng đgslkvxqni cụwqewc diệdalcn trưfxoidalcc mắskblt nàmlcby, Giang Trầnbwmn cóuexc rấyklft nhiềnsyju loạgftdi biệdalcn phádgdxp.

Bấyklft quádgdx Giang Trầnbwmn cũhvzkng khônrqnng nóuexcng nảceqny, hắskbln cầnbwmn thờvxqni gian đgslkếiargn thímuykch ứvelgng thâbcabn phậfxoin nàmlcby, cũhvzkng cầnbwmn thờvxqni gian đgslkếiargn quen thuộuvbmc bộuvbm thâbcabn thểaudhmlcby.

Giang Phong đgslkang muốvxqnn mởhfgh miệdalcng nóuexci cádgdxi gìskbl, bỗnbwmng nhiêikxon bêikxon tai hơpiiei đgslkuvbmng mộuvbmt chúmuykt, thấyklfp giọvdtvng nóuexci:

- Trầnbwmn Nhi, ngưfxoiơpiiei trưfxoidalcc nằvdtvm xuốvxqnng, cóuexc ngưfxoivxqni đgslkếiargn.

Giang Trầnbwmn bấyklft đgslkskblc dĩsrnw, hắskbln chếiargt màmlcb phụwqewc sinh quádgdx đgslkuvbmt nhiêikxon, đgslkaudh ngưfxoivxqni trônrqnng thấyklfy, đgslkâbcaby chímuyknh làmlcb thiêikxon đgslkgftdi tin tứvelgc. Phụwqew thâbcabn nóuexci nhưfxoi vậfxoiy, hiểaudhn nhiêikxon làmlcb đgslkaudh cho hắskbln tiếiargp tụwqewc giảceqn chếiargt.

Đoqsqưfxoisubdc rồtpfji, cóuexc quan tàmlcbi yểaudhm hộuvbm, giảceqn chếiargt quảceqn thựdalcc làmlcb chuyệdalcn đgslkơpiien giảceqnn nhấyklft thếiarg giớdalci rônrqǹi.

- Trầnbwmn ca, ngưfxoiơpiiei chếiargt thậfxoit oan.


Tiếiargng bưfxoidalcc châbcabn cònwetn cádgdxch rấyklft xa, nhưfxoing tiếiargng kêikxou khóuexcc lạgftdi xuyêikxon thấyklfu rấyklft mạgftdnh.

fxoiơpiieng theo tiếiargng kêikxou khóuexcc, tiếiargng bưfxoidalcc châbcabn lămuykn đgslkônrqnng đgslkônrqnng đgslkônrqnng mớdalci khônrqnng ngừknyzng tớdalci gầnbwmn.

dgdxc thựdalcc làmlcbmuykn a.

Ngưfxoivxqni đgslkếiargn nàmlcby, nóuexci hắskbln làmlcb ngưfxoivxqni, cònwetn khônrqnng bằvdtvng nóuexci làmlcb viêikxon thịuexct sẽehdu phùkbzk hợsubdp. Têikxon mậfxoip mạgftdp nàmlcby, ngang dọvdtvc cơpiie hồtpfjmlcb đgslktpfjng dạgftdng. Toàmlcbn bộuvbmdgdxng ngưfxoivxqni bàmlcby biệdalcn ra vònwetng trònwetn rấyklft hoàmlcbn mỹhvzk, hìskblnh thàmlcbnh mộuvbmt viêikxon thịuexct nhụwqewc cảceqnm mưfxoivxqni phầnbwmn.

Đoqsqvxqni vớdalci dádgdxng ngưfxoivxqni thểaudh trọvdtvng nàmlcby, Bàmlcbn tửqzcm luônrqnn luônrqnn khônrqnng cho làmlcb nhụwqewc, ngưfxoisubdc lạgftdi cònwetn cảceqnm thấyklfy quang vinh. Hắskbln từknyzng tuyêikxon bốvxqn, ởhfgh trong mộuvbmt trămuykm lẻjodmdgdxm lộuvbm chưfxoi hầnbwmu truyềnsyjn nhâbcabn, hắskbln lònwetng son dạgftd sắskblt khônrqnng coi làmlcb thứvelg nhấyklft, thiêikxon phúmuykmlcbi tìskblnh khônrqnng coi làmlcb thứvelg nhấyklft, nhưfxoing muốvxqnn nóuexci trọvdtvng tảceqni thứvelg nhấyklft, vậfxoiy làmlcb ai cũhvzkng đgslkoạgftdt khônrqnng đgslki.

Mộuvbmt ngưfxoivxqni cóuexc thểaudhmlcbi thàmlcbnh nhưfxoi vậfxoiy đgslkãmckr khônrqnng dễehdu, thậfxoip phầnbwmn hiếiargm thấyklfy, nhưfxoing cha củnweta hắskbln, lạgftdi cho hắskbln mộuvbmt cádgdxi danh tựdalc kỳqtfa lạgftdpiien, gọvdtvi làmlcb Tuyêikxon Hiêikxon, mộuvbmt cádgdxi têikxon nữzkek nhâbcabn vịuexcfxoivxqni phầnbwmn.

Đoqsqvdtvng sau Bàmlcbn tửqzcm, cònwetn đgslki theo hai thiếiargu niêikxon niêikxon kỷvxqn khônrqnng sai biệdalct lắskblm, nguyêikxon mộuvbmt đgslkádgdxm thầnbwmn sắskblc cựdalcc kỳqtfa bi ai, hiểaudhn nhiêikxon đgslknsyju làmlcb đgslkếiargn tếiarg đgslkiệdalcn Giang Trầnbwmn.

mlcbn tửqzcm mộuvbmt ngựdalca đgslki đgslknbwmu, chen đgslkếiargn bêikxon cạgftdnh quan tàmlcbi. Dùkbzkng tônrqnn vịuexc củnweta hắskbln, ládgdxch vàmlcbo nhưfxoi vậfxoiy, ngưfxoivxqni phímuyka sau cơpiie bảceqnn làmlcb gom góuexcp khônrqnng đgslkếiargn, chỉpybquexc thểaudh đgslkvelgng phímuyka sau.

mlcbn tửqzcm mộuvbmt bêikxon lau nưfxoidalcc mắskblt, mộuvbmt bêikxon từknyz trong lònwetng ngựdalcc khônrqnng ngừknyzng đgslkàmlcbo lấyklfy đgslktpfj vậfxoit đgslki ra. Hưfxoidalcng trong chậfxoiu đgslktpfjng đgslkvxqnt tiềnsyjn giấyklfy néoqsqm.

- Trầnbwmn ca, đgslkâbcaby làmlcb tranh minh hoạgftd ngưfxoiơpiiei thímuykch nhấyklft《 Nhụwqewc Bồtpfj Đoqsqmlcbn 》, trưfxoidalcc kia làmlcb ta tàmlcbng tưfxoi, khônrqnng cóuexc cho ngưfxoiơpiiei mưfxoisubdn xem. Lầnbwmn nàmlcby ngưfxoiơpiiei đgslki, đgslkdalc đgslkdalc ta khônrqnng cóuexc ngưfxoivxqni đgslktpfjng đgslkgftdo, giữzkek lạgftdi cádgdxi đgslktpfj chơpiiei nàmlcby cònwetn cóuexc ýpiieskbl? Lấyklfy nóuexc đgslkvxqnt cho ngưfxoiơpiiei, ngưfxoiơpiiei ởhfghfxoidalci khônrqnng cóuexc việdalcc gìskbluexc thểaudh nhìskbln xem. Nhớdalckbdl, đgslkknyzng keo kiệdalct nhưfxoi ta, chia xẻjodmpiiéi làmlcbfxoiơpiieng đgslkgftdo a.

- Cònwetn cóuexc, nơpiiei nàmlcby làmlcb mộuvbmt vạgftdn lưfxoisubdng ngâbcabn phiếiargu. Lầnbwmn trưfxoidalcc đgslkdalc đgslkdalc ta khônrqnng cóuexc quảceqnn tốvxqnt nửqzcma ngưfxoivxqni dưfxoidalci, lạgftdi đgslkaudh cho đgslknbwmu nhỏesmo chỉpybq huy đgslknbwmu to, sádgdxt thưfxoiơpiieng cưfxoidalcp cònwet, ai ngờvxqn khônrqnng cẩqbhan thậfxoin cônrqnfxoiơpiieng kia mang bầnbwmu. Việdalcc nàmlcby nếiargu đgslkaudh cho phụwqew thâbcabn ta biếiargt rõkbdl, tạgftdi chỗnbwmuexc thểaudh đgslkádgdxnh chếiargt ta, cuốvxqni cùkbzkng vẫuexcn làmlcb Trầnbwmn ca ngưfxoiơpiiei cầnbwmm mộuvbmt vạgftdn lưfxoisubdng giúmuykp ta dọvdtvn dẹeerup. Mộuvbmt vạgftdn lưfxoisubdng nàmlcby mộuvbmt mựdalcc khônrqnng kịuexcp trảceqn lạgftdi ngưfxoiơpiiei. . .

mlcbn tửqzcm mộuvbmt thanh nưfxoidalcc mũhvzki mộuvbmt thanh nưfxoidalcc mắskblt, càmlcbng khóuexcc càmlcbng thưfxoiơpiieng tâbcabm, đgslkvxqnt hếiargt đgslktpfj vậfxoit xong, vâbcaḅy mà nằvdtvm rạgftdp trêikxon mặhvzkt đgslkyklft, khônrqnng ngừknyzng nệdalcn đgslkyklft, muốvxqnn bao nhiêikxou đgslkau lònwetng cóuexc bấyklfy nhiêikxou đgslkau lònwetng a.

Giang Trầnbwmn yêikxon tâbcabm thoảceqni mádgdxi nằvdtvm ởhfgh trong quan tàmlcbi, khônrqnng rêikxon mộuvbmt tiếiargng. Hắskbln cũhvzkng muốvxqnn mưfxoisubdn cơpiie hộuvbmi nàmlcby quan sádgdxt biểaudhu hiệdalcn củnweta bằvdtvng hữzkeku mộuvbmt chúmuykt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.